ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 569260 din 19.10. 2020

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 15.09.2020, ora io.00.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacăii Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 (1) litera ”a” și alineatul 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1800 din 11.09.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

La ședința online au participat un număr de 17 consilieri.

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 16 consilieri (au fost anunțați 14), astfel încât ședința își poate începe lucrările.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

PREZENȚA

PREZENT

ABSENT

L

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCĂ

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

Au lipsit de la lucrările acestei ședințe domnii consilieri: Crețu Cătălin-Bogdan, Miclăuș Daniel si Stan Gabriel.

Ulterior a răspuns și doamna consilier Enula Pricopoaea.

Dau cuvântul doamnei președinte Breahnă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bună ziua.

Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței extraordinare de astăzi cu respectarea prevederilor legale și prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive aferentă proiectului de hotărâre aflat astăzi pe ordinea de zi, ordinea de zi scuzați-mă, pentru prezentarea ordinii de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sărut mâna, bună ziua. Am rugămintea să vă închideți microfoanele cei care nu vorbiți. Mulțumesc. Rugăminte, închideți microfoanele cei care nu vorbiți. Doamna Doina Dragomir?

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă rog. Domnul ... Mulțumesc.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supun la vot ordinea de zi.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Nu se mai închide.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Dragomir, închideți-vă microfonul.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Dar nu mai pot. Stați un pic.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, Cristi eu am închis niște microfoane, dar nu le-am, le-am închis pentru că se aude foarte mult zgomot și nu știu de la cine se aude.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi doamna Dragomir are microfonul deschis, are un zgomot de fond, și-l închide imediat acum. Fiți răbdători cu colegii dumneavoastră.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - îl închid imediat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Se poate întâmpla oricui.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, domnul secretar, l-a închis doamna Dragomir.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Așa. Deci având în vedere că nu avem niciun vot împotrivă și nicio abținere, avem prezentă și pe doamna Pricopoaea. Deci avem 15 consilieri prezenți, astfel încât s-a aprobat ordinea de zi. (au fost 17 voturi pentru aprobarea ordinii de zi).

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi?

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Bîrzu, nu pot participa la vot, sunt membru AGA, da? Ati auzit domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am înțeles domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Bine, mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Intrăm practic în proiectul de hotărâre propriu zis și îl rog pe domnul primar să prezinte expunerea de motive aferentă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supuneți la vot modalitatea de vot doamna președinte, întâi.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am uitat de modalitatea de vot, n-am desfășurătorul în față, sincer.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nicio problemă, exact, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, supun la vot modalitatea de vot așa cum v-a fost transmisă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Exact.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi nu supunem, am înțeles în modalitatea de vot, da? Deci supun la vot modalitatea de vot așa cum v-a fost transmisă, vot deschis.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Corect.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Este cineva împotrivă?

Dacă nu, modalitatea de vot a fost aprobată cu..., 14 consilieri avem domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI 15 cu doamna Pricopoaea. (corect 17)

Domnul Consilier Romică BOTOI - 15.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - 15, deci modalitatea dc vot aferenta proiectului aflat astăzi pe ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”. (corect 17)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Fac precizarea că există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru acest proiect.

L Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de un proiect de rectificare bugetară în conformitate cu OUG 135 din 2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și Ordinul Ministerului Finanțelor 2664 din 28.08.2020 de aprobare a normelor metodologice și a prevederilor art. 25 alin. (3) și (17) din OUG 135 din 2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Este vorba de echilibrarea bugetelor locale în scopul achitării plăților restante la 30.06. obligațiilor de plată furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție energie termică în sistem centralizat. în acest sens se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 26.000 mii lei, atât la partea de venituri, cod indicator 11.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cât și la partea de cheltuieli 81.02 combustibil, energie.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, mulțumim, domnul primar. Trecem la punctele aferente comisiei de specialitate.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt, sunt discuții? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună proiectul de hotărâre la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Făcând precizarea că există avizul și al meu, supunem la vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, mulțumim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNII.Ă GHF.ORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi "pentru” și o neparticipare la vot a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, vă mulțumesc, domnule secretar. Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar lucrările ședinței extraordinare de astăzi închise. Mulțumesc, o zi frumoasă.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință (Skype).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mădâlina-Gabriela Cimpoeșu