Proces verbal din 10.11.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 10.11.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 579113 din 27.11. 2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 10.11.2020.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 alin. 2 și art. 134 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2126 din 06.11.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț (care a intrat ulterior în sală) și domnul consilier Dorin Chirilescu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 02.11.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 02.11.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

Absentă

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

lupu gabriel stănică

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

stîngaciu dumitru

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

urban VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 02.11.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Dau cuvântul domnișoarei președintă de ședință.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Bună dimineața din nou. Astăzi avem cinci invitați: doamna Teodor Doina- pentru proiectul nr. 4, doamna Budău-Petrea Veronica- proiectul nr. 5, domnul Pavăl Florin - directorul S.C. Thermoenergy S.A.- pentru proiectul nr. 7, domnul Mircea Cojocaru, inginer constructor- pentru primul proiect, este la invitația mea și doamna Nina Chiper- pentru ultimele proiecte venite în cursul serii de ieri. Ordinea de zi:

1.

Depunerea jurământului de către domnul consilier local DAN-GABRIEL BITIRE.

2.

Depunerea jurământului de către domnul consilier   local   ADRIAN

mocanu.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care

s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și

Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, strada Erou Costel Marius Hasan, n r.2, Sc.B, ap.1.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială Bacău și este transmis

5                                      5                        5                                               5                                                             5

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială Bacău și este transmis

5                                      5                        5                                               5                                                             5

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind  acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei

doamnei Dumitrașcu Georgina, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   Direcția Juridică și

Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială Bacău și este transmis

5                                      5                        5                                               5                                                             5

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   Direcția Juridică și

Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului local pe trimestrul III anul 2020, al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Direcția Economică și este transmis spre avizare

5                                5                               5                                             5                                                        1

comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ”N.V. KARPEN”, Cod SMIS 128351.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și ADL și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de modificare a Anexei nr.2 la HCL nr.29/2014 și HCL nr.263/2010 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Serviciul Managementul Resurselor Umane și

Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.

Diverse.

12.A

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre   privind   aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul

Bacău în perioada 2014-2020” .

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.B

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Municipiul Bacău și a participării Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Juridică și Administrație Locală și   Unitatea

5                                   5                               5                                      5                                           5                                   5

Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.C

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în per ioada 20142020” și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare  și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.D

Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul ”Proiectului Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”.                         ’                  ’

Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartimentul    Administrarea și Inventarierea

Patrimoniului și   Unitatea Municipală pentru Monitorizare. și este transmis

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunt observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt observații. Supunem la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi ”pentru ”, ordinea de zi a fost aprobată. (A intrat în sală doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întrebăm domnii consilieri dacă este vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Rugăm pe domnii consilieri care se află în această situație să anunțe. Nu sunt astfel de cazuri, astfel încât dau cuvântul domnișoarei președintă de ședință.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe e-mail. Modalitatea de vot este ”vot deschis”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Popovici, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Facem precizarea că există rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate pentru toate proiectele de hotărâre. Doamna președintă...

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta încheierea din data de 29.10.2020, având ca obiect validarea mandatului de consilier de către Judecătoria Bacău, Secția Civilă, în vederea depunerii jurământului de către domnul consilier local DAN-GABRIEL BITIRE.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- După cum am precizat și la ședința anterioară, conform prevederilor articolului 171 alineatul 1 din Ordonanța 57 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ”Consilierii locali ai căror mandate au fost validate depun jurământul, cu formulă religioasă sau fără formulă religioasă, la alegerea dumnealor. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept.” Jurământul va fi depus după următoarea procedură: îl invităm pe domnul Bitire, vă rog, în față, unde avem un exemplar din Constituție și un exemplar din Biblie. Dumnealui va pune mâna stângă pe Constituție și pe Biblie, dacă preferă, și va da citire jurământului, după care va semna jurământul care este imprimat pe un formular special, în două exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de constituire, iar celălalt se înmânează consilierului. Rugăm asistența, în vederea depunerii jurământului, să se ridice în picioare.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE- Mulțumesc, bună ziua.

Subsemnatul Dan-Gabriel Bitire, consilier local al Consiliului Local al Municipului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.” Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă felicităm, domnule Bitire și vă urăm succes în activitate. Mult succes.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI pentru a prezenta încheierea din data de 05.11.2020, având ca obiect validarea mandatului de consilier de către Judecătoria Bacău, Secția Civilă, în vederea depunerii jurământului de către domnul consilier local ADRIAN MOCANU.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În conformitate cu încheierea pronunțată în dosarul 11763/180/2020 a fost validat mandatul domnului consilier Mocanu Adrian. Îl invităm pe domnul consilier în față, în vederea depunerii jurământului, după aceeași procedură. Rugăm din nou asistența să se ridice în picioare.

Domnul Consilier Adrian MOCANU- Subsemnatul Adrian Mocanu, consilier local al Consiliului Local al Municipului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.” Mulțumesc mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă felicităm, domnule Mocanu Adrian și vă urăm mult succes în activitatea de consilier local.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, doamna președintă. După cum știți, odată cu instalarea stării de alertă, au existat din partea Guvernului o serie de solicitări și promisiuni de rambursare a unor plăți făcute de consiliile locale pentru lupta anti- COVID, astfel încât consiliul local anterior a folosit niște sume pentru alte contracte în curs, pentru combaterea COVID, astfel încât, în acest moment, trebuie să rectificăm, să readucem acele sume înapoi pentru a putea plăti contractele în curs. Astfel, această rectificare, în mare parte sunt plăți deja angajate, care au trebuit să fie rebugetate, după ce bugetul lor a fost diminuat acum câteva luni, pentru combaterea COVID. Ținând cont că a existat, nu știu din ce motiv, lipsa unui referat, o să propun la început un amendament prin care o să retrag o alocare, cea pentru referendumul local, urmând să o discutăm în ședința de vineri, la pachet, și proiectul de hotărâre cu întrebările și bugetul alocat acestuia, astfel încât să fie o discuție amplă și doar pe acest subiect, ținând cont de importanța subiectului. Așa că o să formulez amendament la proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr. 20 din 19 februarie 2020, după cum urmează: se retrage alocarea sumei de 535.000,66 de la capitolul 54.02 -”Alte servicii publice generale” alocată în vederea organizării referendumului local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi ”pentru ” amendamentul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc. Pentru restul proiectului vă stau la dispoziție pentru orice explicație și lămuriri.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun discuției punctul 4

al ordinii de zi și-l invit...Ok, scuze. Mă scuzați, mă scuzați. Aș dori să știu dacă există discuții asupra proiectului. Dorește cineva cuvântul? Domnule Lupu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU- Bună ziua, stimați colegi. Domnule primar, apreciem faptul că ați avut înțelepciunea să retrageți acest punct de pe ordinea de zi, în sensul în care era oarecum nefiresc ca la un punct atât de important, având în vedere acest referendum care este o premieră, poate, ce se va face în municipiul nostru, indiferent de temă. Mai mult decât atât, era nefiresc...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Microfonul, vă rog, microfonul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Țineți un pic mai apropare microfonul, ca să vă putem auzi.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU- ...era cumva...era cumva nefiresc ca această problematică interesantă, cel puțin interesantă, să fie dezbătută la pachet cu cheltuieli de genul dezinfectanți, eu știu, rulmenți de mașină și cauciuc și garnituri de motor. Da, de asemeni, în completare, aș dori să anticipez, cel puțin pentru o parte dintre noi sau pentru mine personal, că în comisie am votat ”abținere” la acest proiect și voi continua să mă abțin, în sensul în care m-am uitat în sală și nu văd...nu mă bucur de prezența domnului director de la CSM care ar fi putut da...Mă bucur că stă în spate, îmi cer scuze, da, așa care aș fi vrut să precizeze câteva aspecte vizavi de sumele pe care dumnealui, sau instituția pe care o conduce solicită..., le solicită astăzi. Vă mulțumesc încă odată pentru această poziție vizavi de referendum. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. La solicitarea domnului consilier local, l-aș ruga pe domnul director al CSM, să ne explice, să explice consilierilor propunerea de buget. La orice microfon, cred că vă puteți apropia acolo fără probleme.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU- Bună ziua. De la început vreau să vă urez succes în noul mandat, că n-am apucat, sunt pentru prima oară invitat în cadrul consiliului local. Pe repede-nainte, pentru cei care nu fac parte din componența consiliului local precedent, este vorba de o rectificare...Este și doamna contabilă cu mine, dacă vreți detalii strict tehnice. Cine-și aduce aminte, în martie, de la CSM Bacău, s-au tăiat aproximativ 650.000 de euro, abrupt, brusc, necesari la momentul ăla, am înțeles. Pe parcurs am avut probleme cu încheierea contractelor handbaliștilor, nu avem filă bugetară, și cu domnul primar Cosmin Necula și aparatul din primărie am hotărât să luăm de pe un articol bugetar unde sunt PFA-urile antrenorilor, am trecut acei bani pe articolul unde erau contractele jucătorilor, ca să avem filă bugetară, să facem două transferuri, urmând ca acum să trecem banii înapoi, mai puțin decât am rectificat atunci ca sumă. Deci, să conchid, mi s-au tăiat 650.000 de euro, vă spun aproximativ și ni s-au dat înapoi...Cât, Alina? Ni s-au luat 650, ni s-au dat 200.000 de euro. Sunt, practic, niște rectificări între articole, în cadrul Clubului, de pe PFA-uri pe contractele de activitate. Dacă cineva vrea să întrebe exact detalii tehnice, doamna contabilă este aici.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dorește cineva să adreseze întrebări? Vă rog, domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Domnule director Gavriliu, o singură întrebare: cât ați avut dumneavoastră bugetul, la per total, pentru anul 2020 competițional?

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - La per total, pentru ce, că n-am înțeles? Pentru anul competițional, strict pe activitatea sportivă, sau pe Club?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu, bugetul total care l-ați avut dumneavoastră. Când vi s-a votat, vi s-a votat un buget. Total ați luat, nu? Suma totală. Câte milioane de euro au fost, sau cât au fost exact?

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Întrebarea dumneavoastră n-a fost foarte clară, îmi cer scuze. Deci, bugetul Clubului, sau activitatea sportivă pe calendarul competițional?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Tot bugetul Clubului, am spus, nu activitate sportivă, nu pe acele PFA-uri, unde sunt plătiți antrenorii.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Dar nu vă enervați, stați ușor, nu vă enervați. Trageți aer în piept.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar nu mă enervez deloc.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - E vorba de 9.000.000 de lei pe tot Clubul, cele trei articole bugetare: salarii, angajați, activitate sportivă și prestări servicii.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Mulțumesc. Deci undeva la 2.000.000 de euro ați avut buget, nu?

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Calculați dumneavoastră, nu știu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi, mai înainte am văzut că știați să calculați cât v-a luat, cât v-a dat și așa mai departe. Acum nu mai știți să mai calculați când ați auzit de suma asta de 2.000.000 de euro?

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Eu sunt sportiv, nu mă pricep la calcule. Dumneavoastră sunteți priceput.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Eu cred că sunteți manager la clubul ăla. Înseamnă că dacă nu...Înseamnă că n-aveți ce căuta acolo.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Ok. Dacă vrea cineva, altcineva, vă rog să-mi adreseze o întrebare, că domnul Diaconu este încălzit.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul doamnei Breahnă-Pravăț.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Diaconu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu mai încălzit ca dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Diaconu...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Domnule Diaconu, vă rog frumos, lăsați-o pe doamna Pravăț să vorbească.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Diaconu, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Îmi dați voie să v-o adresez?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Vă rog, cum să nu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Știți cât a fost bugetul Municipiului Bacău sau cât este bugetul Municipiului Bacău pe anul 2020?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Spuneți dumneavoastră, poate eu nu știu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, apropo de întrebări de genul acesta, puse fără nici un fundament.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Mă scuzați, doamna colegă, îmi cer scuze... În calitate de manager...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar nu facem teste aici, nu facem teste, teste, domnule profesor!

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Stați două secunde! Doamna colegă, dacă doriți să aflați bugetul Municipiului Bacău, aveți executivul în fața dumneavoastră. Nu ne adresăm unui alt coleg, consilier local, care are acces la documente la fel ca și dumneavoastră.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu cred că s-a înțeles ce-am vrut să spun.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Cred că s-a înțeles și dacă cumva suntem aici să facem ping-pong cu remarci mai mult sau mai puțin intelectuale, nu cred că e cazul. Domnule președinte, domnule director al CSM, vă rog, mai exact: în buget îmi apare suma de 70.000 care înseamnă cheltuieli de funcționare, suplimentare pentru cheltuieli de funcționare. Bun, am înțeles că dumneavoastră vi s-au tăiat niște bani la un moment dat, chiar dacă asta înseamnă 650.000 de euro din 2.000.000 de euro. Este un buget fabulos pentru rezultatele care s-au înregistrat până acum. Mai mult decât atât, știm foarte bine, anul 2020, din punct de vedere competițional a fost mai vitreg, din punct de vedere al spectacolului sportiv, al deplasărilor, chiar și al transferurilor, dacă vreți. Dumneavoastră aveți un cumul de bani și vă felicit pentru asta, dacă vreți. Aveți niște sume încasate din drepturile de televiziune, din transferurile jucătorilor, ăsta este un lucru bun, ține de managementul fiecărui club. La ce vă mai trebuiesc încă 70.000 pentru cheltuieli de funcționare?

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Ok. Vorbim ca de la director la ex-director CSM. Eu n-o să vă întreb pe dumneavoastră bugetul pe care l-ați avut atunci, domnule Lupu, și ați retrogradat o echipă de handbal, pe unde aveați și jucători de 10.000 de euro pe lună...Asta este.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Gavriliu, vă rog să răspundeți punctual la întrebări. Mulțumesc.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Punctual răspund la ce-a spus domnul Lupu, că nu sunt rezultate. Va trebui să-i spun în antiteză...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discutați în pauză, dacă aveți de reglat...

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Nu avem de reglat nimic, doar trebuia să-i dau o replică, e firesc. Da, mi-e greu să accept, deși eu am să fac, cu tot respectul și pentru funcția, și pentru experiența domnului Lupu de mai înainte, mi-e greu să accept sfaturi pe linie de sport, pentru că rezultatele de la CSM sunt mult mai bune față de pe vremea când era dumnealui, dar are scuza că era Clubul la început, de-abia se punea pe picioare, era un haos și au fost multe probleme după. În altă ordine de idei...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Gavriliu, vă rog încă odată să răspundeți punctual la întrebări. Mulțumesc.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Urma, acum urma, doamna președintă, acum urma să spun. Nu voiam să-i rămân dator domnului Lupu, îmi cer scuze. Cei 70.000, după cum v-am spus, sunt bani care s-au luat de pe articolul bugetar, s-au luat 400.000 de lei de pe articolul bugetar 20, unde sunt PFA-urile antrenorilor, s-au trecut pe capitolul 59 unde este activitatea sportivă, să putem face două transferuri. Pierdeam bursa transferurilor, se pierdea perioada de transferuri, până când ni s-a promis rectificarea prin august, dacă nu mă înșel, să ni se dea banii, iar noi aveam nevoie în iunie, undeva, de acești bani, să facem cele două transferuri, să întărim echipa, să nu putem retrograda. Să nu fim în pericolul de a retrograda, pardon. Nu sunt...A fost firesc să ni se taie acea sumă de 600.000, am înțeles cu toții, am spus și eu, a fost perioada de pandemie, iar perioada competiționlă a fost mult mai redusă, meciurile au fost restricționate, contractele handbaliștilor au fost suspendate la un moment dat. Știți cu toții, ajutorul de la Guvern cu șomajul, dar acum, acești bani trebuiesc trecuți înapoi pe PFA-uri. Despre asta este vorba.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aveți cuvântul, domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Gavriliu, sunt unul din cei care am continuitate și știu toată situația de la dumneavoastră. Atunci...Trebuie să vă reamintesc că dumneavoastră, atunci, ați primit niște...,o rectificare în avans. Erați singura instituție care cereați bani anticipat, în avans, lăsând, prin votul consilierilor, nu-i vina dumneavoastră, prin votul consilierilor de atunci, lăsând o altă instituție fără salarii, din luna lui iulie și a trebuit să ne judecăm până la urmă. Însă, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să primiți bani pentru funcționare și este firesc și trebuie să acceptați în continuare să primiți eșalonat, din aproape în aproape, să funcționați așa cum funcționează toate instituțiile. Toate instituțiile din subordinea primăriei au lipsuri și au nevoie de mulți bani, dar această căciulă care nu-i foarte mare, a primăriei, domnul primar acum vede că nu-i foarte mare, trebuie s-o împărțim judicios și să ajungă pentru toate instituțiile și eu voi vota ”pentru”, să vi se dea acești bani ca să nu se oprească nici competiția sportivă și instituția dumneavoastră să nu sufere. Dar trebuie să acceptați. Lună de lună dacă e nevoie, venim cu rectificări să nu suferiți. Vă mulțumesc.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Domnule Huluță, dacă-mi permiteți...Și eu vă mulțumesc în numele instituției și a antrenorilor sportivilor, dar permiteți-mi cu timiditate să vă corectez: nu am cerut bani în avans, s-au cerut...Poate suna așa: era vorba și v-am explicat foarte în detaliu atunci, în fiecare an, și știe și domnul Lupu Stănică, perioada de rectificare nu coincide cu perioada de încheiere a contractelor fotbaliștilor și handbaliștilor și, până primeam noi banii în luna august, la rectificare, pierzi toți jucătorii, expirau contractele și ne trezeam în luna august că veneam în fața dumneavoastră să vă cer o sumă de bani, ne-o aprobați și eu nu mai aveam pe cine să cheltuiesc acei bani, nu mai aveam ce jucători să luăm, pentru că bursa transferurilor se termină undeva în luna mai- iunie. Jucătorii, până-n mai, sunt luați. Cine se duce-n august mai ia ce mai prinde. Dacă mai prinde.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule Gavriliu, știu toată povestea.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Și atunci era vorba de o acoperire de filă bugetară.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog frumos, nu mai vorbiți unii peste ceilalți. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ași văzut că vi s-au luat bani, da, vi s-au luat și acum trebuie să vă dăm înapoi, aveți dreptate.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Eu am înțeles principiul, e corect, eu v-am explicat de ce am cerut altceva, să nu mai stăm în fiecare an cu emoții și cu mâna-n gât că nu ne putem desfășura activitatea continuu, ci fracturat. Aia a fost rugămintea mea în fața consiliului, consiliul a aprobat, am mers mai departe. Și acum consiliul hotărăște. Până la urmă, în mâinile dumneavoastră, știți foarte bine că stă, sau stau deciziile.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Aș dori să dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc, domnule Gavriliu.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Mulțumesc și eu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - V-aș ruga, data viitoare, dacă vă mai invit, să fiți puțin mai respectuos față de acest for, să răspundeți strict la întrebări. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Director al CSM Bacău Adrian GAVRILIU - Și eu vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De acord și cu domnul Lupu. Și eu sunt total de acord că bugetul CSM pe anul acesta nu se reflectă în rezultatele pe care le-au avut. Vom avea discuția asta mai amplă la bugetul pe anul viitor, la sfârșitul anului. Vă mulțumesc frumos.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, cu tot respectul pentru dumneavoastră, nu cred că domnul Gavriliu a dat dovadă vreodată de lipsă de respect față de consiliul local și în plus, cred că și prin atitudinea de astăzi a demonstrat că este un om al sportului, destul de priceput la cifre, mult mai priceput decât alți oameni ai sportului prezenți în sală chiar. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, aș dori să-l rog pe domnul Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dacă nu mă înșel, nu am citit comisiile, avizele comisiilor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz. Domnule Ștefan, comisia 1?

Domnul Consilier Dragoș-Daniel ȘTEFAN- Domnule secretar, având în vedere că eu am ieșit ieri de la comisie, avizele le va da domnul secretar al Comisiei economice, domnul Stîngaciu, astăzi. Vă mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3, și 5) și avizele nefavorabile (1 și 4) la proiectul de hotărâre.

(Defecțiune tehnică - nu mai este sonor)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Aș dori să reluăm ședința, problema tehnică pare că s-a remediat. Domnul Chiciu a prezentat și dumnealui avizul favorabil, nu știu dacă s-a auzit, că deja nu mai funcționau microfoanele. Așadar, aș dori să știu dacă sunt discuții asupra proiectului și dacă dorește cineva cuvântul? Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Domnule primar, acum o să votăm, dar în următoarea perioadă aș ruga să vină defalcat, exact, punctual bugetul, da? Ca să nu mai fie la total și cu Sănătatea și cu Sportul, ce-i așa...Da? Ca să nu...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Adică să fie mai multe proiecte pe fiecare capitol? Noi am luat modelul cum s-a procedat până acum, dar dacă dumneavoastră doriți, putem să venim cu mai multe proiecte pe fiecare punct.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, domnule primar, vreau..., doresc, ca să nu mai avem discuții vizavi la... Da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Am înțeles, vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Domnule Huluță, îmi cer scuze, dar până acum, în toți anii ăștia, cum ați votat? C-ați mai fost în consiliul ăsta local. Am votat cu toții la pachet rectificarea și făceam amendamente acolo unde erau probleme. Așa e cel mai funcțional. Așa... Mă rog, dacă așa doriți, dar mi se pare absolut nefuncțional.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul..., mă iertați, că nu știu cum vă numiți. Domnule Stîngaciu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dumitru STÎNGACIU- Eu sunt la început de mandat și rugămintea mea este ca să votăm în cunoștință de cauză și ceea ce a propus domnul Diaconu este corect. Să fie pe capitole și pe articole distincte, să fie prezentate, ca noi să știm sumele care se alocă și să votăm în cunoștință de cauză.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci, fiecare proiect de hotărâre, de modificare a bugetului are în spate referate care evidențiază fiecare sumă care se solicită a fi prinsă în buget. În referatul aprobat de domnul..., total sau general, aprobat de domnul primar, de asemenea, se centralizează fiecare sumă pe fiecare capitol distinct. Deci, există evidențierea distinctă a fiecărei sume, atât în referatele care sunt cuprinse în acest proiect de hotărâre, cât și în referatul centralizator aprobat de domnul primar. Aceste sume sunt evidențiate distinct. Adică, nu văd...Există o altă..., în contabilitate, în Legea finanțelor, există un altfel de model de evidențiere? Că poate eu nu știu, eu sunt de profesie jurist. Deci, dacă dumneavoastră aveți o propunere, puteți să o faceți și facem cum ziceți dumneavoastră.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sau dacă există acum orice capitol la care există o nelămurire, sunt dispus să vă explic, să vă detaliez...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Exact.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - ... domnule Stîngaciu, la orice. Dacă există punctual. Altfel, să trec...sunt 200 de pagini de referat în spate pentru tot proiectul. Cum propuneți dumneavoastră, pentru a elimina orice dubiu ați avea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POpOvICI - Dacă modificăm, proiect pentru fiecare modificare, ordinea de zi poate să ajungă, de exemplu, la o rectificare, de cel puțin 10-15 proiecte.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Domnule secretar, dar lăsați. Astea care vin repede-înainte, peste ordinea de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu înțeleg.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Veniți acuși...Cum nu? Astea cu CRAB-ul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Stați oleacă.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Au venit..., că n-au fost, au venit acum dimineață.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Astea cu CRAB-ul ne-au fost comunicate...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dumneavoastră ne explicați că nu se poate aia, nu se poate aia.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Stați oleacă. Domnule Diaconu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Haideți...Vă rog frumos, domnule secretar.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - A fost o eroare materială, se poate întâmpla...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu nu zic... Domnule Diaconu, astea cu CRAB-ul ne-au fost date în regim de urgență tocmai pentru a îndeplini niște proceduri pentru un proiect european. Ați fost și dumneavoastră și în mandatul trecut și știți foarte bine că sunt documente care ne sunt trimise în ultimul moment și noi trebuie...Acum ce trebuia să facem? Să blocăm, să nu facem până pe 13 și să blocăm CRAB-ul?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule secretar...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar să explice.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- ...unii colegi care au fost în consiliul local...Dacă nu era cu 5 zile, cu 3 zile, din ce mi-aduc aminte, nici nu votau, nici nu-i interesau și acum spuneți dumneavoastră că...Cum, într-un mandat votăm într-un fel, într-un mandat votăm altfel, e în funcție de cum... Ce?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul domnului primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar nu votăm nimic, tocmai de asta. Și domnul primar a zis că păstrăm aceeași procedură unitară.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, vă rog frumos...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - S-a procedat așa în consiliul trecut cum procedăm și acum, la fel.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul domnului primar, să explice în detaliu de ce au venit atât de târziu aceste proiecte.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Domnule Diaconu, să știți că vă împărtășesc același sentiment. Lucruri care vin de pe o zi pe alta nici mie numi plac, dar nu am avut încotro decât să vi le supun aprobării, iar doamna director general este aici și când o să ajungem la proiectele de hotărâre cu CRAB-ul, o să vă explice de ce au fost trimise așa târziu. La fel, în oglindă, să știți domnule consilier, se întâmplă și la Consiliul Județean care a fost convocat de îndată astăzi pentru partea lor de cofinanțare la acest proiect. Cât despre partea de proiecte de hotărâre, v-aș invita după ședință să stăm să discutăm dacă este altă modalitate prin care să vi le prezentăm, astfel încât să nu existe nici un dubiu asupra lor.Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și eu vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Dragoș Ștefan.

Domnul Consilier Dragoș-Daniel ȘTEFAN- Da, mulțumesc. Referitor la proiectul de rectificare bugetară, îmi aduc aminte că am avut și acum câteva luni, cred că un an, aceeași discuție. A rămas atunci, ca și practică, să trecem în expunerea de motive tot ce se rectifică, iar consilierii să poată face amendamente de retragere sau de susținere, ca să nu facem un proiect de rectificare pentru fiecare domeniu în parte, pentru că proiectul de buget este unul unitar și atunci cel de rectificare, ca și cel de execuție bugetară, trebuie să fie unitar. Și atunci, trecând clar în expunerea de motive ceea ce se rectifică, unde se duc banii și de unde se iau, consilierii, atât în comisie cât și în ședință, pot face amendamente, le supunem la vot, dar, până la urmă proiectul de buget, de rectificare, trebuie să treacă. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Liviu Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU- Stimați colegi, fără îndoială că suntem în cadrul unui for politic local, fiecare dintre noi dorește să-și exprime poziția vizavi de un subiect sau altul, însă trebuie să luăm în calcul, de fiecare dată și eficiența acestei activități. Prin urmare, dacă e să ne referim la proiectul de rectificare bugetară, fără îndoială că ele sunt acolo pe categorii de... Cheltuielile pot fi discutate separat, se pot face amendamente, pot fi retrase, pot fi adăugate, în cadrul aceluiași proiect, în așa fel încât să avem eficiență maximă și, bineînțeles, să respectăm și pozițiile pe care le avem. În ceea ce privește aspectul propriu-zis al acestui consiliu local, al acestui for, fără îndoială că suntem astăzi în cadrul unei ședințe cu caracter extraordinar. Având un caracter extraordinar, este evident că pot fi discutate și supuse votului proiecte care vin pe ultima sută de metri, având în vedere faptul că este necesar și oportun. Toate cele patru proiecte supuse astăzi atenției dumneavoastră sunt foarte importante. Ce-ar fi însemnat să amânăm chiar și cu o zi dezbaterea și votul pe aceste proiecte, fapt ce ar putea să creeze foarte mari probleme în ceea ce înseamnă derularea proiectelor pe care noi le susținem și care sunt, fără îndoilală, foarte necesare. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da. Plecând tot de la un principiu enunțat de domnul viceprimar Miroșeanu, cel al eficienței, domnule primar, v-aș propune o provocare: dacă tot ați retras alocarea bugetară pentru referendum din rectificarea bugetară prezentă astăzi pe ordinea de zi, poate până vineri retrageți și proiectul de hotărâre privind organizarea referendumului public. Știm foarte puține la momentul acesta despre acest referendum, este posibil ca acest proiect să fie un proiect sortit eșecului, așa cum a fost și proiectul ”Case pentru tineri” pe care noi l-am susținut, dar care...vedeți ce deznodământ a avut. În plus, acest proiect, acest referendum public va angaja costuri considerabile. Nu știu, eu zic să analizăm împreună acest subiect și poate nu ajungem vineri să stăm 5-6 ore aici, într-o ședință de consiliu local, în care să ajungem la o concluzie care nu va aduce nimic bun pe tapetul municipiului Bacău, dimpotrivă, doar angajarea unor costuri suplimentare și grevarea municipiului, grevarea bugetului Municipiului Bacău în sensul acesta. Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc, doamna consilier, pentru provocare. Cu siguranță până vineri o să am discuții cu toate grupurile de consilieri despre oportunitatea acestui proiect. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, aș dori să-l rog pe domnul secretar Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU lOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

mocanu ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

stîngaciu dumitru

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban violeta

x

TOTAL

21

-

1

Cu 21 de voturi ”pentru ” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, strada Erou Costel Marius Hasan, nr.2, Sc.B, ap.1.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Pentru cei care nu știți, doamna Toader Doina este mama uneia dintre cele două fete băcăuance care și-au pierdut viața în cazul dezastrului de la ”Colectiv”. Doamna Toader are o serie de probleme medicale și a solicitat acest ajutor de acum câțiva ani, nu s-a făcut nimic. De asta mă bucur și felicit colegii de la DAS că au reușit să finalizeze demersurile rapid și v-aș ruga să deliberați despre oportunitatea acordării acestui ajutor de urgență. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5 ) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Sunt discuții...Deci avem trei avize favorabile. Există discuții asupra proiectului? În regulă. Cred că am putea trece la procedura de vot secret, având în vedere că vorbim de vot pentru persoană.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Rugăm Comisia de numărare a voturilor să se prezinte în față.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și cred că putem invita doamnele să ia loc.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, strada Erou Costel Marius Hasan, nr.2, Sc.B, ap.1.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toader Doina, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, sc. B, ap. 1.

  Inițiator - DL. DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

Doamna Consilier Violeta URBAN - Am o rugăminte: dacă se poate, la următorul vot secret o să vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră și Comisia de numărare a voturilor o să vă înmâneze buletinul de vot și dumneavoastră să mergeți să votați, pentru că nu e chiar ok să vină aici mai multă lume să ceară buletinul de vot și nu mai știm cui am dat și cui nu. Așa, o să vă rugăm să rămâneți la locurile dumneavoastră, noi vă împărțim buletinele de vot și mergeți să votați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul doamnei Breahnă-Pravăț.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna președintă, domnule primar, eu vă propun să păstrăm un moment de reculegere în onoarea domnișoarei Andra-Elena Toader, băcăuanca care a pierit în dezastrul de la ”Colectiv”. Dacă-mi permiteți...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sigur că da. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da.

(Se păstrează un moment de reculegere)

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aș vrea să mulțumesc în mod deosebit consilierilor locali pentru un vot unanim. Doamna Toader, astăzi, prin vocea și votul consilierilor locali, comunitatea băcăuană este alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Multă sănătate vă dorim.

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Doamna Budău Veronica are 61 de ani și din păcate, este în acest moment internată la Spitalul Județean de Urgență, Secția Ortopedie, cu o fractură de șold, deci este nedeplasabilă. Doamna Budău nu are adăpost și ne solicită un ajutor de urgență. Singura...Cum Căminul de persoane vârstnice are suspendate internările la acest moment, singura variantă este să acoperim costurile pentru îngrijirea doamnei, și recuperare, și asistență medicală într-o unitate specializată. Astfel, vă propunem acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 6.000 de lei.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra proiectului sunt? Dacă nu sunt discuții asupra proiectului, vom trece la procedura de vot secret și vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră și va trece comisia cu buletinul de vot.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Budău-Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Budău- Petrea Veronica, din Bacău, persoană fără adăpost

  Inițiator - DL. DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUN.

  BACĂU

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim domnilor consilieri, că ați votat astfel în unanimitate.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În semn de prețuire pentru împlinirea onorabilei vârste de 100 de ani a doamnei Dumitrașcu Georgina și datorită faptului că administrația băcăuană își dorește asigurarea de servicii sociale de cea mai bună calitate, propun să deliberați despre oportunitatea acordării acestui premiu. Și Doamne-ajută să putem ajunge și noi cândva la această vârstă, întregi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Există discuții asupra proiectului? În regulă. Atunci aș dori să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La solicitarea doamnei consilier Dinu v-aș propune, în timp ce se numără voturile, să... Nu se aude? Dacă se aude acum? La solicitarea doamnei consilier Dinu, cât timp votați și se numără voturile, v-aș propune să continuăm ședința, pentru operativitate.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Sunteți de acord să nu mai facem întreruperi? Cât votăm, să citească colegii noștri, domnul primar, următorul proiect?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, de acord.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Păi atunci, să rămânem, să nu mai ieșim din sală, vă rog.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Dumitrașcu Georgina, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

  Inițiator -     DL. DL. LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU    -    PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule Botoi, vorbește doamna președintă.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Poftim?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Vorbește doamna președintă.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Da, dar eram...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, domnule Botoi, dar adineauri am convenit să continuăm punctele de pe ordinea de zi, ca să economisim timp.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 18.000.000 lei prin cesiune de creanță a livrărilor de gaze naturale.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci așa cum știți, societatea Thermoenergy se ocupă de furnizarea de agent termic în municipiul Bacău. Când am intrat în mandat, am descoperit o datorie de aproximativ 43.000.000 la furnizorul de gaz. Vom..., și fac toate demersurile pentru a găsi o sursă de finanțare, bugetul nou local neputând asigura plata acesteia integrală, astfel că, în urma discuțiilor cu furnizorul de gaz, pentru a continua să ne furnizeze gaz în iarna aceasta cu toată această datorie, ne-a solicitat ca și-n anii trecuți de fapt, pentru că este o situație recurentă, să garantăm această creanță. Astfel, vă propun să deliberați oportunitatea acestei cedări de cesiuni, deci practic, Municipiul Bacău va garanta datoria Thermoenergy.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O invit pe doamna consilier Urban să prezinte procesul verbal. Vă mulțumim, mulțumim pentru eforturile depuse de cei din Comisia de numărare. Sunteți și foarte rapizi și eficienți, într-adevăr. Așadar, revenim la discuții asupra proiectului, dacă avem discuții despre acest proiect de pe punctul 7 al ordinii de zi? Nu există discuții? În regulă, atunci...Vă rog, domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Deși avizul a fost favorabil ieri, în comisia de specialitate, solicitarea Thermoenergy a suscitat niște discuții între membrii comisiei. Înțeleg că este vorba de o datorie istorică, care vine de undeva din urmă, nu se știe de unde și de când, însă, în același timp, facturile care au fost prezentate și care justifică acordarea acestei garanții din partea Consiliului Local Bacău, am observat că sunt de undeva de la nivelul lunii martie- aprilie cred, dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Aș dori să știu mai multe amănunte, pentru că, în mod evident, în aprilie, martie, eu știu, mai, nu cred că s-a furnizat așa de mult agent termic, încât să justifice această plată și vreau să știu de unde vin acești bani. De când, cum...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul domnului director de la Thermoenergy.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - A fost invitat astăzi special să vă lămurească. Domnule director, să găsiți un microfon și să luați cuvântul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Veți primi imediat un microfon.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL- Da, stați să stau mai jos. Este vorba de fapt de două cesiuni, nu de garantarea dumneavoastră. Noi garantăm.

UAT-ul nu este un terț poprit. Deci, noi garantăm furnizorului că viitoarele încasări la bonus și PZU, 100% merg la dânșii, nu dumneavoastră.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și atunci ce doriți de la noi...?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Problema este că noi suntem mandatari financiari.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -...dacă dumneavoastră, din încasări veți plăti. Ce să facă consiliul local, că eu n-am înțeles.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Să aprobe mandatarea în AGA la Thermoenergy.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, proiectul, domnule Candet, proiectul de hotărâre împuternicește reprezentantul consiliului local în adunarea generală a Thermoenergy să voteze acestă cesiune de creanță. Ce înseamnă asta?

Thermoenergy are de încasat bani de la furnizarea de energie electrică pe care am produs-o și am vândut-o.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Exact.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Și noi le dăm voie să spună așa: toate aceste încasări viitoare nu vor fi cheltuite pe nimic altceva decât pentru îndestularea datoriei față de furnizorul de gaz.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Numai pe alea. Exact.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - ”Cesiunea de creanță” este greșit folosită aici.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Nu, e foarte bine folosită.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, nu...

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Ba da, vă spun eu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, să spunem că ați răspuns la o întrebare. A doua întrebare: de unde se rostogolește datoria asta și pentru ce?

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Noi, astăzi, o datorie certă la gaz avem de 17.000.000 de lei. O creanță la primărie de 12.500.000. Și până în luna martie, la finalizarea iernii, o să fie 43.000.000 lei, dacă nu achităm nimic. Noi o să achităm până atunci.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, de unde vin ăștia 18.000.000 de lei pe care-i cereți? Am întrebat românește.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Furnizare gaz. Facturi de furnizare gaz.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și de ce n-ați plătit gazul până acum?

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Veniturile noastre nu acoperă și cheltuielile de gaz. N-au cum să acopere.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Înțeleg că dumneavoastră mergeți în pierdere?

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Sigur că da. De ani de zile. De zeci de ani de zile, de la înființare. Deci, zeci de ani de zile.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi și de ce v-am garanta noi treaba asta? Dumneavoastră ne cereți ca, cu banii băcăuanilor, să garantăm o firmă care nu merge?

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Nu garantați nimic dumneavoastră acum. Noi garantăm.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Numai vă garantăm.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Nu, nu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Noi suntem doar mandatari, nu garantăm nimic. Aș dori să dau cuvântul domnului Dragoș Ștefan și ulterior, domnului...Nu știu, a mai ridicat cineva mâna acolo. Domnul Huluță.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc, doamna președintă.

Într-adevăr, societatea Thermoenergy s-a înființat acum trei ani de zile, după ce CET-ul a intrat în insolvență, însă, trebuie să vă spun, pentru cei care sunt noi în consiliul local, această societate merge pe pierderi de când s-a înființat. Cred că, dacă nu mă înșel, undeva între 15 și 20.000.000 de lei pe an. Nu, domnule director?

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Nu. La nivel de nouă luni 2020, acum, în execuție, un profit de 1.582.000 lei noi azi avem.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Per total, eu, de când știu și sunt în consiliul local de patru ani, au fost doar pierderi.

Domnul Director al SC Thermoenergy SA Florin PAVĂL - Între 5 și 11.000.000.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - 15.000.000 de lei în fiecare an, care băcăuanii trebuie să-i suporte din buzunarele lor pentru ca acea societate să funcționeze an de an. Deci, faceți un calcul cât cheltuie municipiul Bacău apropo de bugetul care-l avem noi, 15.000.000 de lei se duc pe pierderi anuale la Thermoenergy.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, și cum sunt justificate pierderile astea?

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă-mi permiteți, domnule Candet. Sunt două părți de pierderi: o parte din...Sunt două surse ale pierderilor: una-sunt pierderile tehnologice. În partea de producție, din ce știu de la domnul director, nu mai sunt pierderi, adică producția este rentabilă. Din CET practic, din...așa, avem partea de transport, cu magistralele mari. Acolo încă sunt pierderi mari, dar avem un proiect care va începe curând pentru reabilitarea magistralelor de transport. În schimb, tot ce înseamnă zona de distribuție, și acolo a fost un proiect început din vremea primarului Stavarache și distribuția este deja mai rentabilă. Deci, partea de pierderi tehnologice: țevi sparte, degajări de căldură în aer, este o mică parte. Restul, domnule consilier, vine din politica acestui consiliu local de a subvenționa prețul la gaz. Asta ce înseamnă? Că abonații nu plătesc costul total de producție, datorită hotărârilor de consiliu local. Vom discuta acest subiect pentru bugetul anului viitor, să vedem dacă regândim această politică.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, o scurtă intervenție. Am susținut în toți acești ani ca prețul gigacaloriei să plece de la poarta CET-ului, Thermoenergy cu preț de cost, nu subvenționat pentru toată lumea și consiliul local să intervină doar acolo unde este nevoie. Noi facem o politică socială deșănțată, fără niște criterii clare. Plecăm cu o subvenție unitară pentru toți cetățenii municipiului Bacău și sunt oameni care pot să-și achite factura la Thermoenergy și fără subvenția de la consiliul local. Trebuie să vindem conform unui principiu economic sănătos, cu prețul de cost plus un mic adaos, că așa este în toată lumea economică.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie o dezbatere amplă pe acest subiect, cu toți, cu toate grupurile din consiliul local, despre politica pe următorii ani. Dar subiectul de astăzi este să rezolvăm funcționarea în continuare a Thermoenergy pentru că dacă nu facem această mandatare a lor, furnizorul de gaz poate să înceapă să ne execute sumele restante și atunci intră din nou în insolvență, cum s-a întâmplat la CET.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Ghingheș și apoi domnul Huluță. Aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Da, am tot urmărit subiectul ăsta și cumva aș începe prin a face un apel: să nu fim populiști pentru că asta este prima impresie a unora atunci când vorbim de Thermoenergy. Da, această societate are o serie de probleme, dar problemele țin în mare parte de infrastructura de distribuție, deci pe de-o parte avem aceste pierderi pe distribuție, cum spunea și domnul primar, pe de altă parte, una din problemele principale, dacă nu principala problemă a Thermoenergy este gazul. Cumva aici trebuie să facem, din punctul meu de vedere și investiții astfel încât să diversificăm sursele de energie pe care să le folosim în producerea agentului termic și aici există o serie de soluții. De asemenea, și investițiile în racordarea multor instituții publice care urmează în următoarea perioadă și avem o serie de planuri în acest sens. Așadar, acesta este apelul meu la nepopulism, ca să zic așa, pentru că totuși sunt în continuare mii de familii abonate la Thermoenergy și gândiți-vă și la dezastrul ecologic pe care l-am întâmpina dacă peste noapte ar apărea alte mii de coșuri de fum. Mulțumesc frumos.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Această societate este societatea noastră, a consiliului local. Suntem acționarul majoritar. Conform Regulamentului de funcționare al acestei societăți și al Statutului, da, executivul nu poate lua nici o hotărâre fără să întrebe în ceea ce privește finanțele, da, bugetul, fără să întrebe și să ia aprobare de la consiliul local. Și atunci noi azi nu facem decât mandatăm acel membru în AGA, da, să fie de acord cu propunerea executivului de acolo. Vreau să vă spun că sunt foarte multe păreri în țară în care această formă de încălzire, de asigurare a agentului termic, să se preia de către Guvern, pentru că UAT-urile nu mai fac față la pierderile care sunt în această societate. Aduceți-vă aminte, cei care am fost în vechile consilii locale, că exista Thermoenergy, da, ne-a spus că-i pe profit și la șase luni a falimentat și a apărut altă societate pe care noi am finanțat-o, și mergem în continuare cu ea până la o altă propunere. Constanța parcă este, dacă nu mă înșel, este preluată de Guvernul României și Bucureștiul și, dacă s-a creat precedentul, eu fac apel la decidenții politici să fie luată această greutate de pe consiliul local, să fie preluată de Guvern, pentru că pe noi, ce ne-a omorât, ne-au omorât subvențiile pe care le-am asigurat. Însă nu sunt în totalitate de acord cu domnul Ștefan, pentru că cel care a avut bani și-a pus centrală proprie, nu a stat, pentru că nici serviciile nu sunt extraordinare, da? Când ai centrală, ai căldură cât vrei tu, ai apă caldă când vrei tu. Aici mai sunt și programe. Deci. aceste subvenții, putem discuta de mărimea lor, putem discuta de un anumit procent, dar nu de eliminarea subvențiilor, cu asta nu voi fi de acord. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule Huluță, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Pentru acest lucru vă informez că deja acționăm pe mai multe planuri. Unul - este să continuăm eforturile de modernizare pentru a reduce la zero pierderile tehnologice. Doi- vom rediscuta politica de subvenții, astfel încât să țină cont și de persoanele în nevoi, dar să nu vină să-i ajute pe cei care deja au suficiente venituri și trei- într-adevăr, vom cere ajutorul Guvernului. Mâine dimineață la ora nouă am întâlnire, din partea Asociației Municipiilor din România, unde sunt parte a Comitetului executiv , cu domnul premier Orban și acesta este unul dintre lucrurile pe care le voi solicita. Mai sunt și alte datorii istorice, dar nu vă încarc cu ele acum.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu mai sunt discuții asupra proiectului? Sau mai sunt, mai dorește cineva să ia cuvântul? În regulă. Atunci aș dori să supunem la vot proiectul de hotărâre. Îl rog pe domnul Popovici să preia...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

1

Cu 21 de voturi ”pentru ” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului local pe trimestrul III, anul 2020, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Conform obligațiilor din Legea finanțelor publice locale, trebuie să aprobăm acest cont de execuție care reflectă modul în care au fost cheltuiți banii în acest trimestru III. Vă mulțumesc, să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Deci avem 5 avize favorabile. Sunt discuții asupra proiectului? Ar dori cineva să ia cuvântul pe acest punct al ordinii de zi? În regulă. Atunci îl rog pe domnul Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc mult și așa cum v-am promis în prima ședință, ați avut la dispoziție și ați primit și execuția bugetară așa cum ne-a venit de la ANAF, într-un format căutabil, exploatabil electronic, nu foi printate și scanate, astfel încât va fi mult mai ușor să cercetați orice cheltuială în el , printr-o funcție de căutare.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ”N.V. KARPEN”, Cod SMIS 128351.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Colegiul ”Karpen” necesită o reabilitare majoră. A fost contractat un DALI și pentru a merge mai departe și a primi banii europeni pentru această reabilitare este nevoie de aprobarea oportunității din partea consiliului local. În acest sens, vă solicit să deliberați. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Există discuții asupra proiectului? Dorește cineva să ia cuvântul? În regulă. Domnule Popovici, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, avem această obligație din Legea 1/2011 a Învățământului preuniversitar. Pentru prima oară înțeleg, ați fost consultați despre repartizarea fiecăruia în aceste consilii de administrație și mă bucur că ați reușit să găsiți o înțelegere. La fel, vă anunț că voi face cu toate locurile care revin consiliului local, vă voi informa despre ele pentru a vă lăsa împreună să deliberați cine, unde să meargă. Mai mult decât acest lucru, vă anunț că intenționez, cu o echipă de voluntari în IT, care deja s-a constituit, să creăm o aplicație sau un site web prin care să avem vizibilă activitatea din toate consiliile de administrație, inclusiv participarea și deciziile care se iau, mai ales că veți avea o mare responsabilitate pentru că vor fi luate decizii despre trecerea dintr-un scenariu în altul a unor clase sau a întregii școli, la latitudinea acestor consilii de administrație. Vă mulțumesc, să deliberați pentru aprobarea acestui proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra proiectului există? Vă rog, domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc și aș dori pe această cale să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Acest experiment va deveni de fapt și o practică în cadrul acestei administrații, astfel încât dumneavoastră să și participați preferabil la toate aceste ședințe ale consiliilor de administrație. Am și câteva amendamente survenite ca urmare a unor schimburi între colegii consilieri, dar și adăugarea celor doi consilieri care astăzi au depus jurământul, repartizarea dumnealor la o serie de unități de învățământ. Primul amendament: Ana Groza și Dinu Cătălin fac schimb, astfel încât Ana Groza va fi în consiliul de administrație de la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, iar Dinu Cătălin la ”Vrânceanu”, la Colegiul ”Gheorghe Vrânceanu”. Amendamentul numărul doi...Sau le supunem pe rând la vot? Sau în bloc? Ok, dacă sunteți de acord, le supunem în bloc.Punctul numărul doi al amendamentului-doamna Raluca Dinu îl înlocuiește pe Laurențiu Chiciu la Colegiul ”Ferdinand I” și punctul trei la amendament- adăugarea noilor consilieri locali astăzi în funcție, care au fost astăzi investiți în funcție și au depus jurământul, mă refer la domnul Dan Bitire care va fi în consiliul de administrație de la Colegiile, mă rog, Colegiul ”Karpen” și Liceul ”Saligny” și de asemenea, domnul Mocanu Adrian la ”Mangeron”, la Grădinița Agricola și la Școala ”Nicolae Iorga”. Și aș dori să supunem la vot acest amendament din trei părți. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cine este pentru?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Stați un pic, stați un pic.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Aveți cuvântul, domnule Huluță.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Iau eu cuvântul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, vă rog.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - La colegul nostru, dacă se poate, că, dacă acum a venit, n-a fost cât de cât consultat vizavi, dacă se poate face o schimbare pentru dumnealui la consiliul de administrație vizavi de ”Domnița Maria” și la ”Drăgan”? Dacă găsiți o soluție?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Înlocuiește pe cine sau cu cine?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi nu, să vedem cum găsim o soluție. Chiar dacă supunem la vot acum, în următoarea perioadă, un schimb sau mai știu eu ce, dacă puteți. Faptul că...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Problema...Domnule Diaconu, trebuie să găsim...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - La ”Drăgan” de exemplu... Nu, nu, putem s-o rezolvăm acum. La ”Drăgan”, de exemplu, puteți să faceți schimb cu domnul Botoi.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Nu, nu, nu. Eu rămân la ”Drăgan”

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu? Da? Atunci vorbiți între dumneavoastră și oricum asta poate fi modificată. Da? Bun, bun, deci supunem așa la vot, urmând ca apoi să putem modifica această hotărâre.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord, mulțumesc.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” amendamentul domnului viceprimar Cristian Ghingheș a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Mai sunt discuții asupra proiectului? Ați reușit să faceți modificările, în regulă. Se trece la procedura de vot secret, rog comisia...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Deci, având în vedere, unu: faptul că buletinele de vot nu sunt încă imprimate și, așadar, ați văzut că nu s-a putut vota încă și având în vedere și complexitatea buletinelor de vot, n-ați apucat încă să le vedeți, dar când o să votați, o să vedeți cât sunt de complexe, numărătoarea lor va dura foarte mult, motiv pentru care, ca să economisim timp, să nu mai stăm încă jumătate de oră pentru acestă procedură, vă propun să trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi, urmând să votați la locurile dumneavoastră sau, mă rog, când se vor finaliza buletinele de vot și o să mă anunțe doamna Urban când s-a finalizat și numărătoarea acestora, dacă sunteți de acord. E-n regulă pentru toată lumea? În regulă.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 -2021.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 22

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  împotriva/ ABȚINERI

  NULE

  A.

  ART. 1. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021 , conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  Nr.

  Crt.

  UNITATEA DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

  CONSILIER LOCAL

  1

  LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE ANTIPA” BACAU CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Cretu Cătălin Bogdan

  22

  0

  0

  Manolache Cristinel

  22

  0

  0

  2

  LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" BACĂU CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Urban Violeta

  22

  0

  0

  Candet Gigi Nucu

  22

  0

  0

  Ștefan Daniel Dragos

  22

  0

  0

  3

  COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACAU CA.- 13 membri S-A ADOPTAT

  Groza Ana-Manuela

  22

  0

  0

  Botoi Romică

  22

  0

  0

  4

  COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Urban Violeta

  22

  0

  0

  Chirilescu Dorin

  22

  0

  0

  5

  COLEGIUL NAȚIONAL "FERDINAND I" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Urban Violeta

  22

  0

  0

  Dinu Raluca

  22

  0

  0

  Cernic Sebastian

  22

  0

  0

  6

  COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU"

  BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dinu Catalin

  22

  0

  0

  Chiciu Laurentiu

  Nicolae

  22

  0

  0

  Lupu Gabriel Stanica

  22

  0

  0

  7

  COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" BACAU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Botoi Romică

  22

  0

  0

  Groza Ana

  22

  0

  0

  Stîngaciu Dumitru

  22

  0

  0

  8

  COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC ”SF.IOSIF ”BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Cernic Sebastian

  22

  0

  0

  Munteanu Mihai Cătălin

  22

  0

  0

  9

  COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Chiciu Laurentiu

  Nicolae

  22

  0

  0

  Cretu Cătălin Bogdan

  22

  0

  0

  Lazar Teodor

  22

  0

  0

  10

  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL MARE" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahna-Pravat lonela-Cristina

  22

  0

  0

  Urban Violeta

  22

  0

  0

  Lazar Teodor

  22

  0

  0

  11

  LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" BACĂU CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dinu Cătălin Mihail

  22

  0

  0

  Lazar Teodor

  22

  0

  0

  Bitire Dan

  22

  0

  0

  12

  LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON" BACAU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Cretu Cătălin-Bogdan

  22

  0

  0

  Huluță Ghiorghe

  22

  0

  0

  Mocanu Adrian

  22

  0

  0

  13

  COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "N.V.KARPEN" BACĂU CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Urban Violeta

  22

  0

  0

  Candet Gigi-Nucu

  22

  0

  0

  Bitire Dan

  22

  0

  0

  14

  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU CA.- 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Dinu Cătălin-Mihail

  22

  0

  0

  Manolache Cristinel

  22

  0

  0

  15

  LICEUL TEHNOLOGIC

  Huluță Ghiorghe

  22

  0

  0

  "PETRU RAREȘ" BACAU

  CA.- 9 membri

  S-A ADOPTAT

  16

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO" BACĂU

  CA.- 7 membri

  S-A ADOPTAT

  Manolache Cristinel

  22

  0

  0

  17

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN”

  BACĂU

  CA.- 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahna-Pravat lonela-Cristina

  22

  0

  0

  Groza Ana Manuela

  22

  0

  0

  18

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA"

  BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Chiciu Laurentiu

  Nicolae

  22

  0

  0

  Dinu Catalin-Mihail

  22

  0

  0

  Lazar Teodor

  22

  0

  0

  19

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON"

  BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Candet Gigi Nucu

  22

  0

  0

  Chirilescu Dorin

  22

  0

  0

  Lazar Teodor

  22

  0

  0

  20

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMNIȚA MARIA" BACĂU CA.- 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Ștefan Daniel-Dragos

  22

  0

  0

  Stîngaciu Dumitru

  22

  0

  0

  21

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR.ALEXANDRU ȘAFRAN” BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Cernic Sebastian

  22

  0

  0

  Diaconu Eusebiu-lancu

  22

  0

  0

  Munteanu Mihai-Catalin

  22

  0

  0

  22

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA”

  BACĂU

  CA.- 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Lupu Gabriel Stanica

  22

  0

  0

  Huluta Ghiorghe

  22

  0

  0

  23

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Cernic Sebastian

  22

  0

  0

  Cretu Cătălin Bogdan

  22

  0

  0

  Diaconu Eusebiu

  22

  0

  0

  24

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  Chirilescu Dorin

  22

  0

  0

  "MIHAI DRĂGAN" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Botoi Romica

  22

  0

  0

  Lupu Gabriel Stanica

  22

  0

  0

  25

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Ștefan Daniel Dragos

  22

  0

  0

  Huluta Ghiorghe

  22

  0

  0

  26

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dinu Ioana Raluca

  22

  0

  0

  Chirilescu Dorin

  22

  0

  0

  Lazar Teodor

  22

  0

  0

  27

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Cernic Sebastian

  22

  0

  0

  Mocanu Adrian

  22

  0

  0

  28

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU ENEA" BACĂU

  CA.- 7 membri

  S-A ADOPTAT

  Ștefan Daniel Dragos

  22

  0

  0

  29

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" BACĂU

  CA.- 7 membri

  S-A ADOPTAT

  Cretu Cătălin Bogdan

  22

  0

  0

  Lazar Teodor

  22

  0

  0

  30

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahna-Pravat lonela-Cristina

  22

  0

  0

  Lupu Gabriel Stanica

  22

  0

  0

  Ștefan Daniei Dragos

  22

  0

  0

  31

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU

  CA.- 13 membri

  S-A ADOPTAT

  Dinu Ioana Raluca

  22

  0

  0

  Munteanu Mihai-Cătălin

  22

  0

  0

  32

  GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "AGRICOLA"

  BACĂU

  Mocanu Adrian

  22

  0

  0

  33

  CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BACĂU

  CA.- 9 membri

  S-A ADOPTAT

  Breahna-Pravat lonela-Cristina

  22

  0

  0

  Diaconu Eusebiu-lancu

  22

  0

  0

  34

  PALATUL COPIILOR BACĂU

  S-A ADOPTAT

  Groza Ana-Manuela

  22

  0

  0

  35

  ȘCOALA SANITARA POSTL1CEALA “SANITY"

  S-A ADOPTAT

  Groza Ana-Manuela

  22

  0

  0

  Dinu loana-Raluca

  22

  0

  0

  B.

  ART. 2.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment învățământ Cultură Sănătate.

  ART. 3.Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

  ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  22

  0

  0

11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de modificare a Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/2014 și HCL nr. 263/2010 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. După cum știți, avem o organigramă total depășită, iar acum Codul administrativ a venit cu alte solicitări prin care, în momentul avansării în funcție și în experiență a personalului, trebuie să modificăm acest stat de funcții, astfel încât vă rog să deliberați asupra oportunității acestui proiect. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Ar dori cineva să ia cuvântul cu privire la acest proiect? În regulă. Domnule Popovici, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Peste ordinea de zi, cum probabil deja știți, mai avem o serie de puncte, patru cred.

12A. Se trece la punctul 12A al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel

STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020”

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, mulțumesc. Deoarece toate aceste patru proiecte sunt..., se referă la același subiect, v-aș propune să le discutăm pe toate în același timp, dacă considerați și să le votăm la pachet, dacă doriți, altfel le discutăm și le votăm individual.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu știu cum...Aș dori să supun la vot aspectul ăsta. Da? Sunteți de acord să discutăm în calup toate cele patru puncte? Cine este pentru? Stați un pic, încă o dată. Cine este pentru, ca să poată domnul...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Doamna președintă, cred că colegul are o dorință să discute și e legată de subiect.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă. Domnule Munteanu, vă rog.

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Da, având în vedere că proiectele au fost depuse ieri, după ședințele de comisii, într-un timp foarte scurt, cu niște proiecte de importanță destul de mare, nu a fost timp suficient pentru a acorda atenție deosebită acestor proiecte. Grupul Partidului Ecologist Român ne abținem la vot. Nu... Ar fi trebuit să ne abținem de la început, de când a fost votată ordinea de zi, doar că ordinea de zi a fost votată la pachet și există un viciu de procedură. Trebuia votată ordinea de zi, după care votate proiectele care se adaugă pe ordinea de zi, suplimentare, proiecte suplimentare, da? Și nu au fost votate, a fost votată ordinea de zi la pachet.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Așa e, aveți dreptate, nu am supus la vot punctele suplimentare peste ordinea de zi. Nu știu acum cum ar fi ideal să procedez. Eu mă gândesc că ar fi ideal, totuși, să supun la vot discutarea acestor patru puncte suplimentare de pe ordinea de zi la pachet, în calup și, urmând ca, în funcție de rezultatul votului, să vedem ce facem mai departe. Așadar supun la vot discutarea acestor puncte de pe ordinea de zi împreună.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

19

-

3

Cu 19 de voturi ”pentru ” și 3 abțineri, propunerea doamnei Președinte de ședință Ana-Manuela Groza a fost aprobată.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna președinte, îmi cer scuze, vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Trebuie să particip la o videoconferință importantă la serviciu. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sigur că da.

12A, 12B, 12C și 12 D. Se trece la punctele: 12A, 12B, 12C și 12D ale ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • - proiectul de hotărâre 12 A privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020” ;

 • - proiectul de hotărâre 12 B privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Municipiul Bacău și a participării Consiliului Local Bacău la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020;

 • - proiectul de hotărâre 12 C privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020” și mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor;

 • - proiectul de hotărâre 12 D privind punerea la dispoziția S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul ”Proiectului Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”. Inițiator - DL. LUCIAN-’ DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- În primul rând, vorbim despre un proiect cu finanțare europeană, proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, pentru o perioadă de șase ani. Acest proiect, deși vizează multe investiții în județul Bacău, are o mare parte și în municipiul Bacău. Vorbim aici de câțiva zeci de kilometri de conducte de apă și apă uzată care se vor reabilita în municipiul Bacău. Starea acestora, pentru cei care nu știu, este una deplorabilă, cu peste 60% pierderi. Altfel spus, de la 100 de metri cubi de apă venită de la Valea Uzului, odată ce acești 100 de metri cubi intră în municipiul Bacău, mai ajung la robinetele noastre doar 40 de metri cubi, restul fiind pierduți. Toate proiectele de hotărâre sunt necesare pentru a aproba partea noastră de cofinanțare, studiul de fezabilitate, pentru a introduce acest proiect în planul anual de investiții și pentru a aproba și planul anual de evoluție a tarifelor și am să dau cuvântul doamnei director general al CRAB să ne explice oportunitatea acestui proiect, ce se va întâmpla în municipiul Bacău și în final, să ne explice și de ce au ajuns așa de tardiv către mine și apoi către consiliul local.

Doamna Director General al CRAB Nina CHIPER- Da, bună ziua. Vă mulțumesc pentru deschiderea demonstrată astăzi față de acest proiect regional de importanță deosebită pentru Compania Regională de Apă și de ce nu, pentru municipiul Bacău, pentru locuitorii municipiului Bacău, pentru că știm cu toții că, de-a lungul timpului ne-am confruntat cu foarte multe avarii pe conducta de aducțiune, lucru care a dus la discontinuități în asigurarea serviciului de alimentare cu apă a locuitorilor. O să încerc să fiu foarte succintă, deoarece materialul pe care l-am supus atenției dumneavoastră astăzi este unul destul de complex. În principiu, primele două proiecte de hotărâre, respectiv ”Aprobarea studiului de fezabilitate” și ” a listei de investiții prioritare” o să încerc să vi le explic împreună, pentru că lista de investiții prioritare este parte din studiul de fezabilitate. Aș vrea să precizez încă de la început faptul că această aplicație de finanțare pe care Compania Regională de Apă a depus-o la sediul autorității de management, respectiv la Ministerul Fondurilor Europene, este o aplicație de finanțare făcută de asemeni prin intermediul unor fonduri europene, pentru că operatorul de apă a semnat în anul 2017 un contract cu Ministerul Fondurilor Europene prin care a accesat suma de 19.000.000 de lei, sumă pe care a utilizat-o pentru întocmirea acestei aplicații de finanțare, respectiv a studiului de fezabilitate, a documentațiilor de licitație pentru următoarele contracte care urmează să fie urcate pe SICAP și chiar și pentru realizarea proiectării rețelelor de distribuție, pentru că astăzi am reușit să finalizăm aceste proiecte. Prin urmare, o să trec punctual la contract și o să vă prezint investițiile de care vor beneficia cetățenii municipiului Bacău în cadrul acestui proiect regional. Este vorba de patru contracte de lucrări și două contracte de furnizare. În primul rând, vorbim de contractul de lucrări care vizează reabilitarea conductei de aducțiune, cei 21 de kilometri de conductă de aducțiune rămași nereabilitați din fonduri de preaderare, respectiv din ISPA. Acest contract de lucrări în momentul de față este urcat pe SICAP având ca termen de deschidere a ofertelor data de 2 decembrie. Deci, noi am încercat cumva să mergem în paralel și să scurtăm din perioada de implementare a acestui viitor proiect, începând și demarând procedura de licitație cu clauză suspensivă. Al doilea contract de lucrări important pentru municipiul Bacău este cel care vizează reabilitarea rețelelor de distribuție și de canalizare, precum și extinderea lor. Este un contract de 17.000.000 de euro, valoare estimată, care în momentul de față este transmis în validare la ANAF, deci sperăm ca undeva, până la sfârșitul săptămânii viitoare să putem publica anunțul și el să devină vizibil pe SICAP. Acest contract vizează, în mare, reabilitarea a 50 de kilometri de rețele de distribuție, pentru că așa cum a precizat și domnul primar, astăzi avem 60% pierderi pe rețeaua de distribuție, ceea ce crează foarte mari probleme pentru ca apa să ajungă la etajele superioare sau în anumte zone ale municipiului. Extinderi avem prevăzute - 20 de kilometri, iar în ceea ce privește canalizarea, 7 kilometri sunt propuși a fi reabilitați și undeva la 11 kilometri sunt propuși pentru extinderi. Un alt contract de lucrări vizează reabilitarea stației de preclorinare de la Stejaru, este o investiție care n-a fost gândită și n-a fost realizată până acum niciodată, se ridică undeva la 450.000 de euro. De asemenea, o importanță deosebită o are contractul de lucrări care vizează reabilitarea fronturilor de captare, pentru că știm cu toții că Bacăul, în condițiile în care se confruntă cu o avarie pe conducta de aducțiune, aduce apă din fronturile..., cele patru fronturi de captare. Astăzi, acest contract se află în plină desfășurare, deci cumva am luat-o înaintea semnării contractului de finanțare și prin asocierea dintre Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean, unde s-a asigurat finanțarea acestui obiectiv în proporție de 5% Consiliul Local Bacău și 95% Consiliul Județean, noi am reușit să semnăm contractul, să realizăm proiectarea și astăzi avem un grad de execuție de 9%. Deci stația de demanganizare astăzi este cu lucrările în plină desfășurare și la fel și reabilitarea și automatizarea celor 93 de puțuri din fronturile de captare Gherăiești 1, Mărgineni 2, Mărgineni 1, Hemeiuși 2. De asemenea, pe lângă aceste patru contracte de lucrări, care vedeți că au un stadiu destul de avansat, vorbim de două contracte de furnizare. Am gândit un sistem SCADA la nivelul operatorului regional, adică un dispecerat central și 11 dispecerate regionale, compuse din 6 dispecerate regionale pe rețeaua de distribuție apă și 5 dispecerate regionale pe rețeaua de canalizare. Acest contract SCADA se ridică undeva la 4.800.000 euro. Un alt contrat de finanțare..., de furnizare, este cel care privește echipamentele, pentru că operatorul a încercat să-și completeze echipamentele de care dispune în momentul de față sau să cumpere, să achiziționeze altele, de care nu dispune, un contract de furnizare echipamente în valoare de 3.400.000 euro. Deci, per total, ca și investiții, municipiul Bacău beneficiază din cei 370.000.000 de euro aferenți proiectului de 18% din investiții, deci undeva la 340.000.000 de lei, din care ar trebui să cofinanțeze, conform Ghidului de finanțare 1,88%, adică 6.379.000, așa cum este prevăzut în proiectul hotărârii. Acestea sunt informațiile referitoare la studiul de fezabilitate și la lista de investiții prioritare. Pe lângă acestea, pe ordinea de zi, conform Ghidului solicitantului, mai avem două alte proiecte. Unul dintre proiecte vizează punerea la dispoziție a terenurilor pentru realizarea investițiilor pe care vi le-am prezentat..., prezentate anterior. Aș vrea să fac precizarea că în momentul de față operatorul are obținut de la primărie certificatul de urbanism, a obținut, în mare, avizele, urmează să venim să solicităm autorizația de construire. Toate terenurile pe care se realizează aceste investiții aparțin domeniului public al municipiului, deci nu există problema să realizăm investiții pe domenii private. De altfel, aceasta este și o condiție esențială în accesarea fondurilor europene. Aș vrea să subliniez faptul că toate investițiile pe care astăzi vi le prezentăm sunt investiții discutate cu aparatul tehnic al Consiliului Local Bacău, al primăriei, sunt agreate de-a lungul timpului, astfel încât să nu se suprapună peste viziunea care exista la momentul respectiv în ceea ce privește investițiile. Și un ultim proiect supus atenției dumneavoastră ține de planul anual de politică tarifară. Aceasta este o condiție esențială pentru a putea depune și încheia aplicația de finanțare, pentru că finanțatorul spune foarte clar: trebuie ca tu, operator, să faci dovada că prin planul de politică tarifară pe care îl aplici la nivel județean, pentru că este un tarif unic, ești capabil ca ulterior să administrezi investițiile pentru care..., pe care le-ai solicitat și, de asemeni, eventual să rambursezi împrumutul pe care-l vei contracta. În acest proiect de hotărâre vedeți că planul de politică tarifară este o viziune de 6 ani, din anul 2021 până în anul 2026. În primii trei ani creșterea acestui tarif este nesemnificativă: 2,75% în 2021, 3% în 2022, 3,5 în 2023. Creșterea este de abia în anul 2024 de 10,5% și pornește de la considerentul că la momentul respectiv deja o mare parte din investiții sunt finalizate și este normal să ai de unde să începi să-ți plătești ratele, urmând apoi în 2025 și 2026 să scadă la 6,5, respectiv la 5%. Deci cam acestea sunt precizările. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna director. Pentru a sumariza, sunt trei aspecte aici care cred că sunt de interesul domniilor voastre: 1- reabilitarea conductei care a rămas nemodernizată este un prim pas pentru a elimina sau a reduce la aproape de zero riscul să mai rămânem fără apă. Altă sursă de alimentare este cea obținută de la puțurile de la Gherăiești, unde municipalitatea se ocupă de rezerva de apă, iar Consiliul Județean de partea de demanganizare. În cazul în care conducta de la Valea Uzului chiar și reabilitată complet va mai avea probleme, ne vom putea alimenta pentru o săptămână, sau depinde cum se va finaliza, din acea sursă. În același timp, vă informez că am avut o discuție cu Consiliul de Administrație al CRAB și ei au rămas să ne transmită, să-mi transmită un plan prin care vom mai crea încă o sursă alternativă, să ajungem la același nivel ca municipiul Iași, care are trei surse independente de alimentare a orașului. Momentan avem o singură sursă și știți ce probleme a generat când a fost avariată.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul domnului Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Aș dori s-o rog pe doamna director să detalieze un pic în ce constă reabilitarea fronturilor de captare.

Doamna Director General al CRAB Nina CHIPER - Deci fronturile de captare, practic, vor fi reabilitate și automatizate, în sensul că reabilitarea va viza atât aspectele civile, cât și aspectele mecanice, deci se schimbă pompe, se igienizează, pentru că astăzi nu arătau chiar așa cum ne-am fi dorit noi. Nu au fost reabilitate niciodată, multe dintre ele chiar nu au mai fost folosite, pentru că sunt fronturi de captare care au o depășire a concentrației de mangan, motiv pentru care ele, efectiv nu au putut fi folosite și au rămas în stare latentă, ca să spunem așa. Astăzi, practic, le readucem la viață, le schimbăm pompele, le igienizăm, schimbăm conductele de legătură dintre fronturile de captare și conducta care aduce apa în final la Barați, adică rezerva de apă a municipiului Bacău și, de asemenea, ele vor fi prevăzute cu un sistem SCADA astfel încât să transmită date într-un dispecerat SCADA central, tocmai pentru a face economie de resurse umane și să fim mult mai eficienți.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Înțeleg că motivul pentru care ele n-au fost folosite până în prezent ca rezervă de apă este concentrația mare de mangan?

Doamna Director General al CRAB Nina CHIPER - Da, concentrația... O parte dintre ele, pentru că nu toate. Astăzi, municipiul Bacău folosește apă din fronturile de captare, dar într-un număr foarte mic, pentru că nu toate fronturile au apă calitativ la standardele cerute de legislația în domeniu și da, într-adevăr, cantitatea, concentrația mare de mangan în anumite puțuri depășește standardele, motiv pentru care a fost necesară și realizarea unei stații de demanganizare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, eu vă mulțumesc, doamna director. Doamna Director General al CRAB Nina CHIPER - Eu vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai sunt persoane care ar dori să ia cuvântul privitor la acest punct?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Aș mai lua eu cuvântul. În primul rând, aș dori s-o felicit pe doamna director pentru acest proiect, că s-a gândit și că l-a implementat. Apa este un subiect sensibil pentru băcăuani, stăm catastrofal la acest punct, nu vreau să-mi imaginez ce s-ar întâmpla dacă în această perioadă de pandemie ar cădea iar conducta de la Valea Uzului vreo 4-5 zile. În ceea ce privește proiectul, pe lângă felicitări, aș dori să trag și-un semnal de alarmă și să rog pe factorii executivi și pe doamna director și pe domnul primar să urmărească cu maximum de atenție acest proiect, pentru că, cu toții știm foarte multe lucruri despre apă, că e udă și curge la vale, dar nu știm că există potențiale pericole care ar putea, doamne-ferește, să ducă acest proiect, peste 3-4 ani, într-o zonă a neeligibilității și să plătească băcăuanii din buzunarul lor acest proiect, așa cum s-a mai întâmplat și cu altele pe care le cunoaștem cu toții. Și aș dori s-o atenționez în mod special pe doamna director că pe teritoriul comunei Gârleni, în amonte de frontul de captare de la Hemeiuși 2, primarul comuniei Gârleni, fostul primar a făcut și cu acordul salariaților dumneavoastră, o groapă de depozitare a dejecțiilor animaliere pentru care angajații dumneavoastră au dat un aviz în sensul că nu se află în raza de protecție a puțurilor de captare. Pentru cei mai puțin avizați, fac precizarea că, potrivit Legii apelor, puțurile de captare a unui front de captare de apă potabilă trebuie să aibă trei zone de protecție. O zonă sever protejată de 50 de metri în jurul puțurilor care trebuie înconjurată și asigurată cu gard și unde, teoretic, nici musca n-ar trebui să zboare, o zonă de 100 de metri în zona, în raza puțurilor, da, în care nu trebuiesc folosite pesticide și în care nu trebuiesc pășunate animale și o zonă de protecție hidro-geologică care se determină pe baza unui studiu care nu s-a făcut la Hemeiuși, în schimb s-a precizat de către salariații CRAB că acea groapă de dejecții este în afara zonelor, fără să se știe care-i zona de protecție hidro-geologică. N-aș vrea să ne trezim peste patru ani, când acest proiect va fi controlat sau peste șase ani, că o autoritate competentă a face control va spune că acea groapă afectează puțurile de captare și să declare tot acest proiect neeligibil. Și, din acest moment, rugămintea mea este ca dumneavoastră să aveți în vedere acest lucru, și dumneavoastră, și domnul primar și vă pot asigura și de întregul meu concurs, ca să nu cădem, eu știu, în vreo greșeală. Eu vă mulțumesc și rog să rețineți cele ce-am spus eu până acum.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc, domnule consilier local, aveți perfectă dreptate. Eu am mai avut discuții cu doamna director general despre diverse probleme ale proiectului, care se întâmplă în județ, mai ales pe raza comunei Hemeiuși, unde este prevăzută o conductă care nu există în realitate și municipalitatea și-a asumat-o. La fel, sunt multe alte probleme, probabil care țin de autoritățile locale de acolo, dar, unde noi avem competență și unde am competență pe investițiile municipiului Bacău, vă asigur că voi ține aproape de ele chiar acum, în faza de licitație, pentru a nu ajunge ca data trecută. Doi - și-n faza de execuție, începând cu conducta reabilitată, care a avut atunci deficiențe în executare și s-au văzut peste ani de zile, la fel, cât și la rezerva de apă. Și vă asigur că voi ține aproape de acest proiect, iar restul chestiunilor ce țin de Consiliul Județean, indiferent ce s-ar întâmpla acolo, atât timp cât investițiile pe raza municipiului Bacău sunt făcute corect, vor fi banii rambursați fără nici o problemă, indiferent de ce se întâmplă în județ.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci eu nu am vrut...Deci votul meu este categoric ”pentru”. N-are rost să discutăm în contradictoriu și public.

Doamna Director General al CRAB Nina CHIPER - Nu discutăm în contradictoriu, vă mulțumesc oricum pentru că mi-ați adus la cunoștință acest aspect, o să verific. Ceea ce pot să vă spun este că, din cunoștințele pe care le am, orice platformă de depozitare dejecții animaliere sau gunoi de grajd, să-i spunem cum dorim, ar trebui teoretic, dar și practic, să aibă avizul Autorității de Protecție a Mediului. Mă îndoiesc că există acest aviz, atâta vreme cât nu sunt respectate prevederile legislației din domeniu. Voi verifica și cu siguranță, dacă există această inadvertență, mă voi adresa inclusiv Gărzii de Mediu și Autorității de Protecție a Mediului.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dar nu cred că vor face mare lucru. Vă informez de acum că acea platformă a fost încadrată în așa fel de Agenția de Mediu, încât nu a fost nevoie de avizul Mediului.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Mai sunt persoane care ar dori să ia cuvântul? Dacă nu mai e nimeni, mă gândesc că ar fi momentul să trecem la votul proiectului de hotărâre. Repet: vom vota proiectul în calup, cu toate cele patru puncte ale sale. Așadar, domnule Popovici...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci aviz pentru toate cele patru proiecte există.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la cele 4 proiecte de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Domnule Popovici puteți supune la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot cele 4 proiecte privind CRAB-ul.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

Plecata din sala

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” proiectele de hotărâre nr. 12 A, 12 B, 12 C și 12 D au fost adoptate.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc, domnilor consilieri și vă asigur că voi ține foarte aproape de CRAB în implementarea acestui proiect care ne va ajuta și ne costă doar 2% din el.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă, nu părăsiți sala, vă rog, pentru că doamna Urban vrea să ia cuvântul și ulterior să încheiem ședința.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Rog colegii care nu au dus încă buletinul de vot în urnă să-l depună, ca să putem număra rezultatul, să aflăm rezultatul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, am să vă rog să nu părăsiți toată lumea sala de ședință, până nu comunicăm rezultatele, că n-aș vrea să rămân aici doar eu cu comisia de vot, bine? Doamna Violeta, dacă ați finalizat, puteți comunica rezultatele, vă rog. Vă rog ca să faceți liniște în sală, ca să puteți pleca acasă. În regulă, odată ședința încheiată, o zi bună și vă mulțumesc.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

ANA-MANUELA GROZA           NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Intocmit: Oana Adam