ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 569253 din 19.10.2020

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 08.09.2020, ora 11.00.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 alineatul 1 litera ”a” și alineatul 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1751 din 07.09.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

La ședința on line au participat un număr de 20 consilieri.

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 14 consilieri, astfel încât ședința își poate începe lucrările (ulterior au răspuns și doamnele consilier Ciocodei Mihaela și Doina Lazăr, precum și domnii consilieri Bîrzu Ilie, Botoi Romică, Stan Gabriel și Ghingheș Cristian).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dau cuvântul doamnei președintă de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNÂ-PRAVÂT - Bună ziua, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței ordinare de astăzi cu respectarea prevederilor legale și cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a vâ prezenta lista de invitați și ordinea de zi aferentă ședinței de astăzi. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Voi da citire Dispoziției nr. 1751 din 08.09.2020:

1.

LProiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Secretar General ai Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Există observații la ordinea de zi prezentată? Supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

—-

4.

CIOCODEI MIHAELA

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

——

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Nu sunt. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a supune aprobării dumneavoastră modalitatea de vot.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Supun aprobării modalitatea de vot pentru această ședință, respectiv vot deschis.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

— ...    . ■ .......W           ...... ■ ■■ ■ -                    .......■ ».■■■ .1

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

4.

CIOCODEI MIHAELA

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

**

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi „pentru ” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Facem precizarea că există rapoartele compartimentelor de resort pentru acest proiect de hotărâre. Dau cuvântul doamnei președintă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Intrăm, atunci, în ordinea de zi și-l rog pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive aferentă acestui proiect.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNÂ-PRAVÂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020. Sunt o serie de rectificări bugetare necesare bunei funcționări a municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT- Dacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul Bîrzu, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Propun 140.000 lei pentru separatoare, deoarece 70.000 e prea puțin.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Săptămânal se dau 1.500.000 pentru unitățile de învățământ.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Să suplimentăm suma. Propun ca amendament suplimentarea sumei de la 70.000 la 300.000 pentru plexiglas pentru separatoare. De asemenea, la școala "Alexandru loan Cuza” acoperișul nu s-a reparat și propun suplimentarea sumei cu 80.000 lei pentru clădirea de la poartă, pentru acoperiș, pe aceeași procedură și putem lua 20.000 lei de la spectacole, în situația în care suntem în această perioadă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- în aceeași cheie este și Ziua "Sfintei Maria”.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT- Cine vine cu diferența de bani?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Aș vrea să știu, din expunerea de motive, ce venituri sunt?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUS- Sunt venituri din impozite și taxe. La 31.08. 2020 avem 22,800.000 lei, cu 1.500.000 mai mult decât s-a estimat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Propun eliminarea articolului 2 și să distribuim banii pentru bursele elevilor. în acest sens propun un amendament: să luăm banii de la concert și să-i ducem la 65.02.59.01 "Burse".

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT- Ziua "Sfintei Maria” a fost și anul trecut.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂT- Astăzi s-a confirmat că e o administrație neperformantă. Modernizați săli de clasă, dar clădirea nu are acoperiș.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Școlile s-au pregătit din timp pentru cursuri.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT- Propun un amendament comun cu domnul Bîrzu, în sensul în care să dăm 500.000 lei la școli pentru plexiglas și alte cheltuieli, plus camere video.

Domnul Consilier Gabriel STĂN- Costurile se ridică la 160.000 lei, după estimarea Inspectoratului Școlar. La Colegiul Economic sunt necesare 441 de tablete.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT- Domnule secretar, supuneți la vot amendamentele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul comun al doamnei Breahnă și al domnului Bîrzu.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot amendamentul domnului Ghingheș.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

3

-

17

Cu 3 voturi "pentru "și 17 abțineri amendamentul nu a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul domnului Bîrzu, de suplimentarea sumei cu 80.000 lei pentru Școala "Alexandru loan Cuza”.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

1ONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

______X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi ”pentru ” și 1 abținere amendamentul nu a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele formulate.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

16.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

PRICOPOAEA ENULA

--

*

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

**

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNÂ-PRAVĂT- Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. Ședința s-a desfășurat on line pe platforma Skype. Nu a existat înregistrare(motive tehnice).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

întocmit: Oana Adam