HOTĂRÂREA NR. 99 DIN 29.05.2020

privind darea în administrare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic, pe durata funcționării acesteia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 4885/ 01.04.2020 înaintată de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău prin care solicită darea în administrarea către MMAP a unei suprafețe de teren necesară montării unei stații de monitorizare a calității aerului;

-Referatul nr. 78172 / 08.05.2020 întocmit de Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea in administrare către MMPA a unei suprafețe de teren necesară montării unei stații de monitorizare a calității aerului;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3714/13.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3715/1/13.05.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 3715/2/13.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 539/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 540/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 541/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 542/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 543/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 22 lit. ”k”din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, modificată și completată;

-Prevederile art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 108 lit.”a”, art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b”, art. 287 lit. ”b”, art. 297 alin. I lit.”a”, art. 299 și art. 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă darea în administrare către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în vederea amplasării stației automate de monitorizare a calității aerului tip trafic, pe durata funcționării , a terenului în suprafață de 12 mp, situat in Bacău, str. Mioriței, valoare de inventar 1524 lei, înscris în cartea funciară nr. 68182, identificat conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.-Se aprobă Contractul- Cadru de administrare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Predarea-primirea terenului se va face prin proces-verbal de predare- primire între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării HCL.

Art.4.-Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Art.6.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE^EIHFTĂ cĂTĂjțiM^a^:


DAN CREȚU

I


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

C.G.F./B.S..[.D.'O.R.A.EX.l.DS.l-A-2

PLAN DE SITUAȚIE

romănia

județul bacău               S CAR A 1:500

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 99 DIN 29.05.2020^^■.ȘTĂTiE'VlR>fiAFIC DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUI


CONTRASEMNA /Secretarul nicolaeJ

XZA PENTRU LEGALITATE IENERAL AL MUN. BACĂU VIDIU POPOVICI


ANEXA NR. 2 LA HCL NR.99 DIN 29.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE

Nr.........

 • I. PÂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău cu sediul in Bacău, str.Mărăsesti, nr.6, avand contul 07 TREZ06121A300530XXXX, ’eschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău COSM1N NECULA, denumit în continuare proprietar

si

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR prin Directorul Executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Bacău d-1 PETRICĂ ILIEȘ, împuternicit prin Ordinul nr. 146/05.02.2020 emis de către Ministerul Mediului.Apelor și Pădurilor, denumit în continuare administrator,

a intervenit în temeiul art.861,867-870,1166 Și urm.din Codul Civil, al art.298, art.299, art.300 din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, al HCL nr...................privind darea în administrare ..............

aflat în domeniul public al municipiului Bacău, prezentul contract de administrare.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 MUNICIPIUL BACĂU dă în administrarea MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR prin Directorul Executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Bacău d-1 PETRICĂ ILIEȘ, împuternicit prin Ordinul nr. 146/05.02.2020 emis de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, terenul în suprafață de 12 mp, situat în Bacău, str.Mioriței, Județul Bacău.

\2 Dreptul de administrare constă în posesia, folosința și un drept de dispoziție limitat asupra bunului individualizat, prin exercițiul acestuia neputându-se aduce atingere regimului juridic al proprietății asupra bunului, constând în inalienabilitate, insesizabilitate și imprescriptibilitate.

 • III. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN ADMINISTRARE

 • 3.1 Bunul prevăzut la punctul 2.1, este dat în administrare, în vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic .

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se încheie pe durata de funcționare a stației automate de monitorizare a calității aerului.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Drepturile și obligațiile proprietarului

 • a) să predea bunul menționat la punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, prin Proces Verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic dacă administratorul folosește bunul potrivit destinației lui fără a-1 deterioara;

 • c) de a ține evidența extracontabilă a bunului din domeniul public dat în administrare;

 • d) să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă titularul dreptului de administrare nu-și respectă obligațiile;

 • e) să reevalueze bunul, în condițiile legii.

15,2. Drepturile și obligațiile administratorului

 • a) de a primi în administrare bunul prevăzut la punctul 2.1

 • b) de a folosi bunul primit în administrare conform prevederilor art.3.1

 • c) de a folosi bunul primit în administrare potrivit destinației acestuia,

 • d) de a conserva și utiliza bunul primit în administrare asemeni unui bun proprietar;

 • e) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările de modernizare generate de folosința imobilului, se va suporta integral de către administrator precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • f) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi suportate integral de administrator;

:) de a permite proprietarului verificarea periodică a bunului primit în administrare;

 • h) de a nu schimba destinația bunului primit în administrare fără hotărâre a Consiliului Local Bacau.

 • i) administratorul nu poate supune imobilul executării silite Și nu poate constitui garanții reale asupra lui.

 • VI. RESTITUIREA BUNULUI

 • 6.1. Administratorul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract.

 • VII. ÎNCETAREA contractului de administrare

 • 7.1 Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului.

 • VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ADMNISTRARE

 • 8.1 în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul de către administrator, proprietarul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;

 • 8.2 Proprietarul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a ncheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

 • 8.3 Proprietarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de administrare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

 • IX. Cazul fortuit șî forța majoră

 • 9.1 Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres;

 • 9.2 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/șî parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 9.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile in vederea limitării lui;

  9.4 Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul sași notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


  X.MODIFICAREA CONTRACTULUI


  • 10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

  • 10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.


  XI. LITIGII


  • 11.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

  • 11.2 în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

  ai. DISPOZIȚII FINALE

  12.1 Prezentul contract de administrare intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile


  contractante.


  • 12.2 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

  • 12.3 Predarea primirea se va efectua in baza Procesului Verbal de Predare - Primire.


  PROPRIETAR


  ADMINISTRATOR


  MUNICIPIUL BACĂU


  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR


  reprezentat prin


  împuternicit prin


  PRIMAR


  DIRECTOR EXECUTIV


  COSMIN NECULA


  PETRICĂ ILIEȘ


  DIRECȚIA ECONOMICĂ


  DIRECTOR ADJ.


  TIBERIU CIOBANU


  DIRECȚIA JURIDICĂ


  DIRECTOR


  FANTAZA CIPRIAN


DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

MATEUȚĂ FLORIN

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGAN

COMPARTIMENT ADMMINISTRARE ȘI

INVENTARIERE PATRIMONIU

ELENA CIOCLU

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII,

PROTECȚIA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ADINĂ !Î(Q’I'EZ.“ responsabil urmărire contract

COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI

/CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU INVENTARIERE PATRIMONIU

NICOLAE 0VIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGAN