HOTĂRÂREA NR. 98 DIN 29.05.2020

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în H.C.L. nr. 79/2019 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE PT 33, str. Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor"

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3596/ 07.05.2020 înaintat de Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic - Investiții prin care se propune îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în denumirea HCL nr. 79/ 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3632/08.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3633/L08.05.2020;

-Raportul Serviciului Tehnic - Investiții înregistrat cu nr. 3633/2/08.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 535/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 536/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 537/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 538/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 79/ 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții "Modernizare PT. 33, strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor”;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 5 alin. (1) lit. ”b” alin . (i) și art. 9 din H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată ;

-Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” și art. 139 alin. 3 lit.”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în titlul HCL nr. 79/ 2019 și în titlul Anexei acesteia, în sensul că s-a trecut în mod eronat denumirea obiectivului de investiții, cel corect fiind "Reabilitare PT.33, strada Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor”.

Art.2. -Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 79/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic Investiții.


Art.4. -Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice și Serviciului Tehnic de Investiții.

Art.5. -Prin grij^..Secretanilui General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen l^găî InsMuțiefprefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDI

CĂTĂLIN -
Ă PENTRU LEGALITATE


CONTRASEMNE

1 SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOL