HOTĂRÂREA NR. 97 DIN 29.05.2020

privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 și a HCL nr. 157/2018 prin care s-au aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, respectiv domeniului privat al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.78191/    18.05.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și

Inventarierea Patrimoniului prin care se propune actualizarea HCL nr. 22/ 2018 și a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, respectiv domeniului privat al Municipiului Bacău și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3994/21.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3995/1/21.05.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 3995/2/21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 530/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 531/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 532/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 533/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 534/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Sentința Civilă nr. 633/ 2018 emisă de Tribunalul Bacău;

-Adresa nr.1348/ 30.04.2020 emisă de ANAF-DGFP Iași;

-Dispoziția Obligatorie nr. 3275/ 2015 emisă de ANAF-DGFP Iași;

-HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău;

-HCL nr.157/ 2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 23, art.24, art. 25 și art. 44 din Legea nr. 51/ 2006 a Serviciilor Comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 554, art. 858- art. 860, art.861 alin.(3), art.867 -870, art.1166 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 108 lit.”a” , ale art. 286 alin. (1) și alin.(4) , ale art. 286 alin. (1), art. 289, art. 297 alin. (1) lit. ”a”, art. 298, art. 299, art. 300 și art. 362 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. ( 1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b”, art. 286 alin. (1) și (4) și art. 289 alin. (1) , (2) și (9) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. ( 1 ), alin. (2) lit. ”c” alin. (6) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se actualizează HCL nr. 22/ 2018, în sensul completării acesteia, cu bunurile achiziționate din fonduri de la bugetul de stat, identificate în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se actualizează H.C.L. nr.157/ 2018, în sensul completării acesteia cu mijlocul fix -achiziționat din fonduri ISPA, identificat în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul Bacău, în sensul includerii în contract a bunurilor cuprinse în Anexa 1 și Anexa 2 și transmiterea acestora către S.C. CRAB S.A. Bacău spre administrare și exploatare.

Art.4. -Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22/ 2018 și HCL nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art,5.~ Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și S.C. CRAB S.A. Bacău.

Art.7. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

C.G.F.'B. S./O. R. A./EX. 1 /DS. I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 97 DIN 29.05.2020


LISTA. BUNURILOR OBȚINUTE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC

Compenunic A "Aductiunt Ui"

Nm rt<

Cod rntltrlt!

Dea ixralre m® ferit 1

(reper)

UAL

Ct ni Iute

Prrttntdlu cioc finul

Valoare

TVA

Valoarea; TVA

1

3160093

ACCESORIU PENTRU 3SU3, ROTUND

liL'C

6.00

42900

25,74

6,18

31,92

•)

3160094

ACCESORIU PENTRU VL 1 WX.VLIOO.VUJO

BUC

1,00

4.734,4800

4.734,48

1,136.28

5.870,76

3

1160095

ACCESORIU PENTRU VL160X. VL160, V1250.VU00

BUC

2,00

746,9850

1.493,97

358,55

1.852,52

4

312009!

CABINA DE MONTA) CU ÎNTRERUPĂTOR AUTOMAT

BUC

1,00

1.446,8100

1.446,81

34723

1.794,04

5

3120086

COMUTATOR

BUC

1,00

306,1500

306,15

73,48

379,63

6

3120094

COMUTATOR AUXILIAR

DUC

1,00

71,4500

71,45

17,15

88,60

7

3160102

CONECTOR 4KW400V

BUC

1,00

233,2800

23328

55,99

28927

8

3160099

CONECTOR AUXILIAR

BUC

2,00

292,4000

584,80

140,35

725,15

9

2720564

COT DIN FONTA DM 1000 MM

BUC

1,00

27397,8200

27397,82

6.575,48

33.973,30

10

2720563

COT DIN FONTA DN800 MM

BUC

1,00

19.257,2300

19.25723

4.621,74

23.878,97

11

3321071

DEBITMCTRU

BUC

1,00

18.347,7400

18.347,74

4.403,46

22.751,20

12

3210012

DIODA LUMINESCENTA+VARISTOH

BUC

1,00

35,72

35,72

8,57

4429

13

3210011

DIODA LUM1NISCENÎAI DIODA AUTOMATA +PROT. ÎMPOTRIVA TENSIUNI! INVERSE

nur

3,00

35,7200

107,16

25,72

132,88

14

3160096

DISPOZITIV DE CURENT REZIDUAL

BUC

3.00

1227,6167

6.682,85

î.603,88

8.286,73

15

3120093

DISPOZITIV DE PROTECȚIE DE CURENT REZIDUAL

BUC

3,00

1.426,6900

4.280,07

1.02722

5.307,29

16

3120088

DISPOZITIV MODULAR DE PROTECȚIE CONTRA SUPRATENSIUNII

BUC

1,00

11.638,8100

! 1.638,81

2.79331

14.432,12

17

3160092

DISPOZITIV UNIVERSAL DE .MĂSURARE

BUC

1,00

6.485,3000

6.48530

1.556,47

8.041,77

18

3160103

ELEMENT DE ACȚIONARE ROTUND

DUC

16,00

72,8969

1.166,35

279,92

1.44627

19

3160101

ELEMENT DE CONTACT

BUC

7,00

55,6786

389,75

93,54

48329

20

3120087

FUZ1BIL NEOZED

BUC

3,00

5,4800

16,44

3.95

20,39

21

2510300

GARNITURA DE ETANSARE

BUC

8,00

8.617,8425

68,942,74

16.54626

85.489,00

22

3670097

GLRD - BURGMA.NN M74/110.M

BUC

4,00

17.954,3600

71.817,44

17236,19

89.053,63

23

367OW4

INEL CU PROFIL VV-llOS

BUC

6,00

10.508,4000

63.050,40

15.132,10

78.182,50

24

3670095

INEL CU SECȚIUNE CIRCULARA 100X4 Nf Trailme

BUC

8.00

5.942,7575

47.542,06

11.410,09

58.952,15

25

3670098

INEL CU SECȚIUNE CIRCULARA (36*5.3n

nuc

4,00

4.236.4200

16.945,68

4.066,96

21.012,64

26

3670096

INEL CU SECȚIUNE CIRCULARA 290 X 5 N

BUC

6,00

3.802,1300

22.812,78

5.475,07

28287,85

27

3120095

ÎNTRERUPĂTOR DE COMANDA .PRELUNGITOR DREAPTA

HUC

1.00

63,4500

63,45

152?

78,68

28

3120096”1

ÎNTRERUPĂTOR DE .MAR1MEA SO

BUC

5,00

415,3660

2.076,83

498,44

2.575,27

29

3120102

ÎNTRERUPĂTOR DE POZIȚIE INCASETAT

BUC

1.00

252,9200

252,92

60,70

313,62

30

3120100

ÎNTRERUPĂTOR MINIATURA 230

BtC

7,00

351,9314

2.463,52

591,24

.3.054,76

31

3120099

ÎNTRERUPĂTOR MINIATURA 25W406V

BUC

7,00

341,5200

68.1,04

163,93

846,97

32

3120101

ÎNTRERUPĂTOR MINIATURA 400V

BUC

3,1)0

714,9533

2.144,86

514,77

2.659,63

13

3IW»7

INIRERUPATOR VI. I60N

BUC

1,1)0

5.193,3800

5 193,38

1 216.41

6.119.79

34

ÎIWK

întrerupăiok vi jjon

BI.'U

i (10

14 995,1700

11.995.17

3 5°8.8I

18.591,01

35

29101MÎ

kjtde iv niFriNEiu:

DUC

2,1)0

4.581,0500

9.162,10

2.198,90

11 361,00

36

3150037

LAMPA CI) COMUTATORUL BASCULANT INTEGRAT

sur

1.00

551,5800

551.58

132,38

683,96

37

315005$

LAMPA INDICATOARE ROTUNDA

BUC

4,0(1

38,7275

154.91

37,18

192,09

38

2720561

MANȘON DIN FON FA DN 800 MM

Bir

1,00

20.202,8600

20’02.86

4.848,69

25.051,55

39

2720562

MANȘON DIN FONTA DNI000 MM

DUC

1,00

22.863,2300

22.863,23

5.487,18

28350,41

40

3170030

MODUL DE INTERFAȚA S1MATIC DP

sur

1,00

4.715,5400

4.71534

1.131,73

5.847,27

41

1170031

MODUL DE PUTERE PM-E S1MATIC DP

BUC

1,00

215,4100

215,41

51,70

267,11

42

3170034

MODUL ELECTRONIC SIMAT1C DP

BUC

5,0»

2.272,4600

11362,30

2.726,95

14.089,25

43

3170032

MODUL TERMINAL SLMATIC DP

BUC

8,00

548,9725

4391,78

1.054,03

5.445,81

44

3160090

MULTI-PANOU TACTIL MP 377

BUC

1,00

18.559,5600

1835936

4.454’9

23.013,85

45

3160098

PANOU DE COMANDA AUXILIAR

BUC

1,00

35,7200

35,72

8,57

44,29

46

3120092

PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE

BUC

10,00

554,4330

5.544.33

1.330,64

6.874,97

47

3160038

RADIATOR CUTIE 100W

DUC

1,00

902,0300

902,03

216,49

1.11832

48

3321072

REDUCTOR DN 1000/3 OO

BUC

1,00

27.951,77

27,951.77

6.708.42

34.660,19

49

3120090

RELEU ANALOGIC PENTRU MONITORIZA RE.22JMM

BUC

1,00

9.485,3000

9.485,30

2.276,47

11.761,77

50

3120103

RELEU DE SIGURANȚA

BUC

1,00

1.454,3200

1.45432

349.04

1.80336

51

3120089

RELEU INDUSTRIAL MINIATURA 230 TCA

BUC

1,00

67,1600

67,16

16,12

83’8

52

3120104

RELEU MINIATURA

BUC

3,00

178,6200

535,86

128,61

664,47

53

3020142

ROUTER INDUSTRIAL 3G

BUC

1,00

17.671,85

17.67t,B5

4241’4

21.913,09

54

2850187

RULMENT CU BILE 6317

BUC

4,00

7.303,4150

29213,66

7.011’8

36224.94

55

3120064

SIGURANȚA 25A

BUC

6,00

35,7200

21432

51,44

265,76

56

3120084

SIGURANȚA 50A

BUC

6,00

32,1500

192.90

46,30

23920

57

3120085

SIGURANȚA SOA

BUC

6,00

32,5100

195,06

46,81

241,87

58

3170035

51MAT1C DP

BUC

1,00

7.830,66

7.830,66

1.87933

9.709,99

59

3170033

51MATIC S7-300.CPU 315-2 PN/DP

BUC

1,00

37.144,8900

37.144,89

8.914,77

46.059,66

60

3160104

SOCLU DE LAMPA ELECTRICA CU LED INTEGRAT

BUC

30,00

45,9133

1377,40

33038

1 707,98

61

3)6009!

SOCLU FIXARE

BUC

4,00

107,1700

428,68

102.88

531,56

62

3160089

SURSA ALIMENTARE S1TOP IO

BUC

1,00

3.303,74

3303,74

792,90

4.096.64

63

3430360

TERMOSTAT ÎNCĂLZIRE

BUC

1,00

178,62

178,62

42,87

2’1,49

64

3110034

transformator de curent

BUC

1,00

226,4900

226,49

5436

280,85

65

3IIOO35

TRANSFORMATOR DE TENSIUN E

BUC

1,00

1.532,5500

1.532.55

367,81

1.900,36

66

3160100

TRANSM1TATOR DE NIVEL CU ULTRASUNETE

DUC

1,00

15.861,3700

15.86137

3.806,73

19.668,10

67

3I60OT7

TRANSM1TATOR DEPRESIUNE

BUC

1,00

6.201,6500

6.201.65

1.488.40

7.690.05

Ci

tBȚAL

683.415,79

164.019,79

847.43538

; eAesebIntbi^


d’NȚĂ ’ttETU


DIRECTOR ADJUNCT ZDUGAN


/CONTRASEM AZÂ PENTRU LEGALITATE 'SECRETARUI ENERAL AL MUN.BACÂU

N1COLAE-OMDIU POPOV1CI

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 97 DIN 29.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

LISTA BUNURI OBȚINUTE DIN FONDURI 1SPA DE NATURA DOMENIULUI PRIVAT Coraponinta A "Aductiniie Uz"

Nr.

Crt.

Nr. Inv.

Cod Clasif,

Denumire bun si elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare inventar -lei- fara TVA

1

_ -2#W6R

2.1.24 4.1

Volkswagen Crafter capacitate 24S1, putere 80kw, BC04RAC

2010

238.256,71DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN


AZĂ PENTRU LEGALITATE GENERAL AL MUN. BACĂU VID1U POPOVIC!