privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care


aparțin domeniului privat al municipiului Bacău


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78195/ 20.05.2020 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu prin care se solicită actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău;

-Raportul Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Bacău nr. 78194/ 20.05.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3990/21.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3991/1/21.05.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 3991/2/21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 525/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 526/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 527/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 528/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 529/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 553 alin. (I) și (4) și art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 354, art. 355 și art. 357 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin.

(1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”c” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se actualizează HCL nr. 157/ 2018 în sensul completării acesteia cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se actualizează HCL nr. 157/ 2018 în sensul modificării bunurilor imobile prezentate în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se actualizează HCL nr. 157/ 2018 în sensul scoaterii din inventarul domeniului privat al Municipiului Bacău a bunurilor prezentate în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare. Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 'SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE JOVIDIU POPOVICI


Prefectului - Județul

PREȘIș^TE ^țlW^NȚĂ

CĂTĂLIN '     -----


legal Instituți

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

TERENURILE APROBATE PENTRU INCLUDEREA ÎN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎNSUSIT PRIN HCL 157/2018

CAP. TERENURI CONCESIONATE

Nr.

Crt.

Cod de clasi fie are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

2189.1

0

Teren

S = 274,00 mp, str.Lupeni, nr.68A

2020

33.086

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.2

0

Teren

S = 3,10 mp, str.B-dul Alexandru cel Bun, nr.3

2020

3.086

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.3

0

Teren

S = 12,00 mp, str.Nordului, nr.9, sc.A, ap. 1

2020

5.622

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.4

0

Teren

S = 5,19 mp, str.Milcov, nr.67

2020

5.163

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.5

0

Teren

S =    3,75 mp,

str. Aeroportului, nr.4, sc.C, ap.2

2020

1.758

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.6

0

Teren

S =      4,38 mp,

str.Nordului, nr.9. sc.A, ap. 3

2020

2.053

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.7

0

Teren

S = 5,00 mp, str.Martir Horia, nr.4, sc.B

2019

4.975

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.8

0

Teren

S = 9,00 mp, str.Calea Republicii, nr.3,

2019

4.217

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.9

0

Teren

S =10,00 mp, str.Mioriței, nr.19

2019

9.950

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.10

0

Teren

S =16,00 mp, str.Milcov,

2009

15.920

Domeniul

nr.132

privat al municipiul ui Bacău

2189.11

0

Teren

S = 17,05 mp. str.Mihai Eminescu, nr.28, sc.B, ap.3

2011

16.963

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.12

0

Teren

S = 5,00 mp, str.AIecu Russo, nr.45

2020

4.975

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.13

0

T eren

S = 8,00 mp, str.Calea Republicii, nr.33, sc.B, ap.2

2020

3.748

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.14

0

Teren

S - 2,99 mp, str.Miron Costin, nr.19, sc.A

2020

2.975

Domeniul privat al municipiu! ui Bacău

2189.15

0

Teren

S ~ 3,00 mp, str.9 Mai, nr.42, sc.A, ap.3

2020

2.985

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.16

0

Teren

S = 4,00 mp, str.Bicaz, nr.15, sc.A

2020

2.985

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.17

0

Teren

S = 5,00 mp, str.Bicaz, nr.154, sc.B

2020

2.343

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.18

0

Teren

S = 3,10 mp, str.Cornișa Bistriței, nr.32, sc.C, ap.4

2020

3.086

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.19

0

Teren

S ~ 303,30 mp, str.Erou C.Pintea, nr.23

2020

301.778

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.20

0

Teren

S - 94,30 mp, str.Erou C.Pintea, nr.19

2020

93.828

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.21

0

Teren

S - 206,90 mp, str.Erou

C.Pintea, tir. 21

2020

205.859

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.22

0

Teren

l___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S ~ 5.352 mp, str.lzvoare

2020

646.254

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

CAP. TERENURI ÎNCHIRIATE

Nr.

Crt.

HCL 157/ 2018

Cod de clasific are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

2603.1

0

Teren

S = 16,87

mp(Sl=2,54mp+S2=14,3

3 mp)

str.Alecu Russo, nr.39, sc.B, ap.2

2019

16.784

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2660.1

0

Teren

S - 10,00 mp,B-dul Alexandru cel Bun, nr.8A

2019

9.950

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2660.2

0

Teren

S ~ 16,10 mp (S= 9,50mp+S= 6,60mp), B-dul Alexandru cel Bun, nr.4, sc.B

2019

16.021

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2994.1

0

Teren

s =

14,51 mp(S 1 =3,74mp+S2 -10,77 mp)

str.Bicaz, nr.146, sc.C, ap.3

2019

6.796

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

3544 1

0

Teren

S = 10,11 mp, str.Cornișa Bistriței, nr. I7-C

2020

10.061

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

3566J

0

Teren

S = 23,00mp

str .Cremenea, T78, PI 66

2019

22.885

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

4514.1

0

Teren

S = 207,00mp, str. Calea Mărășești, nr.80B

2019

205.961

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

4514.2

0

eren

s =

59,OOmp(Sl-35,OOmp+S

2=10,00mp

+S3-14,00mp)

str.Calea Mărășești,

nr.100 A

2019

58.704

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

4641 1

0

Teren

S ~ 49,00 mp, str.Mioriței, nr. 1 IA

2020

48.754

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

5573.1

0

Teren

S = 9,13 mp, str.Ștefan cel Mare, nr. 19, sc.A

2020

9.085

Domeniul privat al municipiul ut Bacău

ALTE TERENURI


DIRECTOR ADJ CRISTIN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE-OK1DIU POPOVICI
UZDUGAN


Nr.

Crt.

HCL 157 2018

Cod de clasific are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

5835.1

0

Teren

S = 64,70mp, str.George Bacovia, nr.47

2020

64.374

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

5847.1

0

Teren

S - 182,00mp, str.Milcov, nr.49

2020

181.086

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

MODIFICĂRI ALE SUPRAFEȚELOR TERENURILOR INCLUSE ÎN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎNSUȘIT PRIN HCL 157/ 2018 CA URMARE A MĂSURĂTORILOR CADASTRALE ACTUALIZATE

CAP. TERENURI ÎNCHIRIATE

Nr. Crt. HCL 157/ 2018

Cod de clasifi care

Denumire a bunului

Elemente de Identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

2714

0

Teren

S= 23,00 mp, Str.Aprodu Purice, nr.13

1999

9.869

Domeni ul privat al municip tului Bacău

3239

0

Teren

5=21,00 mp,

Str.Călugăreni, nr.14 bis

2002

9.011

Domeni ul privat al municip iului Bacău

4391

0

Teren

S= 17,00 mp, Str.Martir Horia, nr.22

2000

15.540

Domeni ul privat al municip iului Bacău

4163

0

Teren

S~ 21,00 mp, Str.Izvoare, nr.lbis

1997

2.351

Domeni ul privat al municip iului Bacău

3378

0

Teren i

S= 24,00 mp, Str.Cornișa Bistriței, nr.l

1998

21.939

Domeni ul privat al municip iului Bacău

3646

0

^7 'î

6^----

Teren

S= 17,72 mp, Str.Digu Barnat, nr.5/B/2

2003

7.604

Domeni ul privat al municip iului Bacău


#ȚÂ £REȚL


DIRECTOR ADJ.

CRISTINA BUZDUGANEAZA PENTRU LEGALITATE GENERAL AL MUN. BACĂU VIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


TERENURILE APROBATE PENTRU SCOATEREA DIN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎNSUȘIT PRIN HCL 157/2018


Nr.

Cri HCL 157/ 2018

Cod de clasift care

Denumire a bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar reevaluată (HCL 4/31.01.2020)

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

82.

0

Teren

S=830mp, str. Veronica Micle, nr. 13

2014

92.905

Domeniul privat ai municipiului Bacău HCL 182/2014

3105.

0

Teren

S- 21 mp. str.Bucovinei, nr. 1 destinația: garaj autorizat

1999

19.197

Domeniul privat al municipiului Bacău

3113

0

Teren

S= 21 mp, str.Bucovinei, nr. 1 destinația: garaj autorizat

2001

19.197

Domeniul privat al municipiului Bacău

3114.

0

Teren

S=21,13mp, str.Bucovinei, nr.l, destinația: garaj autorizat

2001

19.315

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148/2016

5613.

0

Teren

S= 22mp, str.Tipografilor, nr.4 destinația: garaj autorizat

2012

20.111

Domeniul privat al municipiului Bacău

5591.

0

Teren

S= 21 mp, str.Tipografilor, nr.2, destinația: garaj autorizat

1997

19.197

Domeniul privat al municipiului Bacău

5593.

0

Teren

S= 21 mp, str. Tipografilor, destinația: garaj autorizat

1997

19.197

Domeniul privat al municipiului Bacău

5599.

r v; jfla.-

r~

Teren

-—A-

S= 20,7mp, str.Tipografilor, nr.2, destinația: garaj autorizat

1998

18.922

Domeniul privat al municipiului BacăuDIRECTOR ADJ

N CREȚU                    CRISTII

CONTRASEMNEAZĂ/PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE-C
BUZDUGAN