Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.78167/ 7.05.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiului Bacău nr.69695/1088/15.11.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3855/18.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3856/1 /18.05.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 3856/2/18.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 520/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 521'28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 522/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 523/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 524/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Raportul nr. 78166/ 07.05.2020 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 554 alin. (1) și art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b”, art. 286 alin. (1) și (4) și art. 289 alin. (1) , (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se actualizează inventarul bunurilor cuprinse in HCL nr. 22/ 2018, în sensul completării acestuia, cu bunurile rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții la diverse obiective, identificate în Anexele nr. 1 și nr.2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) - Se transmit în administrarea și exploatarea SC Thermoenergy Bacău, bunurile prevăzute în Anexa nr.2 , prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/ 1088/ 15.11.2018.

(2)- Actul adițional menționat la alin. (1) reprezintă Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și SC Thermoenergy Bacău.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ȘEDÎNȚĂ MN CljEȚU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 1 SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLA]


OVIDIU POPOVICI


C.G.F C.S .I.D.O.R.A.EX.l.DS.I-A-2


Lista bunurilor rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții

la diverse obiective - completări la secțiunile „Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podețe, pasaje, parcări”, „Parcuri, pârculețe dejoacă pentru copii, ștranduri, baze sportive, zone de agrement și cimitire”, „Iluminatul public” din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar lei

Situația juridică

553.1

1.3.7.2.

Parcare Catedrală

Situată          între

Catedrala înălțarea

Domnului        și

Colegiul Național

„Gheorghe

Vrânceanu”,     73

locuri parcare

2019

561.361,62

Domeniul Public al municipiului Bacău

1281.1

2.4.2.10.

Amenajare Parc Catedrală

Spații verzi - arbori și inerbare suprafețe, trotuare pietonale delimitate de spații verzi cu borduri, mobilier urban -bănci și coșuri de gunoi

2019

461.708,06

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1281.2

2.1.17.1.1.

Sistem irigații cu aspersoare

Locația:        Parc

Catedrală

2019

59.852,49

Domeniul Public al municipiului Bacău

3512.1

1.7.1.3.

Rețele iluminat parcare

Locația:     Parcare

Catedrală

2019

10.461,59

Domeniul Public al municipiului Bacău

3512.2

1.7.3.

Stâlpi iluminat parcare catedrală

8 buc.

2019

34.648,48

Domeniul Public al municipiului Bacău

3512.3

1.7.1.3.

Rețele iluminat parc

Locația:        Parc

Catedrală

2019

39.231,13

Domeniul Public al municipiului Bacău

3512.4

1.7.3.

Stâlpi iluminat Parc Catedrală

30 buc.

2019

108.659,10

Domeniul Public al municipiului

Bacău

3512.5

1.7.13.

Instalație de alimentare cu energie electrică

Locație: str. Gării nr. 2, constituită din: -racord electric, -instalație de legare la pământ, -firidă            de

branșament tip El

2020

54.970,03

Domeniul

Public al municipiului Bacău

3512.6

L7.1.2.

Instalație de iluminat exterior decorativ arhitectural

Locație: Catedrala Ortodoxă „înălțarea Domnului” Bacău

2019

638.745,83

Domeniul Public al municipiului Bacău HCJ 82/2019

Lista bunurilor rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții

Ia obiectivul „Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6, Bacău” - completări la secțiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente” din Inventarul bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Nr.

Crt.

Codul de clasific are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar lei

Situația juridică

3725.1

1.9.3.

Conductă de gaze naturale

Locația: str. Chimiei nr. 6,

Dn 150-250 mm, pn

6 bar, L-642,44m

2019

1.089.377,10

Domeniul public al municipiul ui Bacau

3725.2

2.2.10

Regulator de gaze naturale tip RTG 320 SB-CAI 100 t/h

Locația: str. Chimiei nr. 6,

Dn 150 pn 16, seria 90620011

2019

49.330,48

Domeniul public al municipiul ui Bacau

3725.3

2.2.10

Regulator de gaze naturale tip RTG 100 SB - cazan CRG 420 t/h

Locația: str. Chimiei nr. 6,

Dn 100 pn 16, seria 100597

2019

31.644,72

Domeniul public ai municipiul ui Bacau

3725.4

2.2.10

Regulator de gaze naturale tip RTG 320 SB- cazan LOOS UT 3700

Locația: str. Chimiei nr. 6,

Dn 25 pn 16, seria 90627540

2019

21.160,66

Domeniul public al municipiul ui Bacau

3725.5

2.2.10

Regulator de gaze naturale tip RTG 412SBAM-compresor ELT 321/900, TG3

Locația: str. Chimiei nr. 6,

Dn 100 pn40, seria 90625414

2019

54.368,73

Domeniul public al municipiul ui Bacau

3725.6

2.2.10

Regulator de gaze naturale TOTALGAZ tip RTG 412-compresor ELT 163/250. TG 4 CC

Locația: str. Chimiei nr. 6,

Dn 50 pn 40, seria 90620037

2019

21.565,03

Domeniul public al municipiul ui Bacau

^7 372'5^ ! k >

2.^1^

Regulator de gaze ^naturale

RțEDENUS tip RS 25J/050SB-; cazan EKOL

Locația: str. Chimiei nr. 6,

Dn 50 pn 16, seria 1908-119/01

2019

46.063,78

Domeniul public al municipiul ui Bacau

PR'tșEDINl

CĂTALI&H

XAv

iînrsEbt

NfA;

tE-ȚU

/ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE DIRECTOR RXfeCUTIV ADJUNCT

|i SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU     rp T^TÎNTĂ Rî 17TTT TITANI

NICOLAE-OVIjKlU POPOVICI                   1 IINA

Act adițional nr.__/2020 privind modificarea

CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiului Bacau nr................./...................data....................

încheiat între Municipiul Bacău, persoană juridică de drept public, cu sediul in Municipiul Bacau, str. Mărășești nr. 6, județul Bacau, legal reprezentat prin d-nul COSM1N NECULA, primarul Municipiului Bacau, în calitate de Delegatar, pe de o parte,

Și

Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau, sub numărul J4/882/2014, codul unic de înregistrare 33620670, cu sediul social în Municipiul Bacau, str. Chimiei nr. 6, județul Bacau, legal reprezentată de d-nul FLORIN PAVÂL, având funcția de Director General, în calitate de Delegat,, pe de altă parte,

Părțile au convenit:

  • IV.    Se introduc în contractul de delegare nr............/..........data............../ bunurile cuprinse în

Anexa.....

  • V.     Toate celelalte clauze din contractul de delegare nr............/..........jdata.......... care nu

contravin prezentului Act Adițional, rămân nemodificate.

  • VI.    Prezentul Act Adițional s-a încheiat astazi, .............2020, în ........ exemplare cu aceeași

valoare juridica, câte un exemplar pentru fiecare parte, si face parte integrantă din contractul de delegare nr............/........../data...........


PREȘEDF&X-& îfeEDINTĂ

........ ÎȚU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGANĂ PENTRU LEGALITATE ENERAL AL MUN.BACĂU V1DIU POPOVICIDelegatar,

Primarul Municipiului Bacau

COSM1N NECULA

Direcția Economică

Șef Serviciu

Clementina Vinerica

Delegat,

Director general

Florin Pavăl

Director Comercial

Radu Cristian Palade

Direcția Juridică și Ad-ție Locală

Director Executiv

Ciprian Fantaza

Director Financiar

Mariana Rusu


Direcția Arhitect Șef


DireCtor'Executiv Adjunct Cristina,Buzdugan

* A'-*                       sJfDINȚĂ

CREȚII


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 'SECRETARU#GENERAL AL MUN.BACĂU NICOL,


:-ovidiu popovîci


Inginer Șef

Virgil Aldea

Oficiul Juridic

Anca Măcărescu


Patrimoniu

Iulian Vasile Cîntea


DIRECTOR EXECUTIV ADJ. CRIST1NA BUZDUGAN ’ f

I