privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău -ADIS, aferentă Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 540 din 30.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 178860 din 30.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS, pentru aprobarea cotizației pentru anul 2020, însoțită de Hotărârea nr. 11/5.12.2019 a Adunării Generale a Asociaților ADIS privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2020;

-Referatul nr. 1700/25.02.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aferentă Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1702/25.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2617/1/25.03.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2617/2/25.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 515/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 516/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 517/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 518/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 519/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 176/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Dispozițiile art. 46 alin.( I ) lit. "a" a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 8 alin.(3) lit. "c" a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.35 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.( 1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgenta nr. 57 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba plata sumei de 600.000 lei reprezentând cotizația pentru anul 2020 aferentă Municipiului Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NIcdtAE - OVIDIU POPOVICI

C .G.F./P. I. O. R. A. .'EX. 1 ■ DS. I-A-2