HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 29.05.2020

privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, aferentă Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 376/11.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22740/61318/11.05.2020 însoțită de Hotărârea nr.4/7.05.2020 a Adunării Generale a Asociaților privind aprobarea cuantumului cotizațiilor la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău;

-Adresa nr. 21849/15.04.2020 a Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău cu nr. 250/16.04.2020; -Adresa nr. 240/8.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 21849/9.04.2020 prin care solicită aprobarea cotizației anuale;

-Referatul nr. 3705/12.05.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB aferentă Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3707/12.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3710/1/13.05.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 3710/2/13.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 510/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 511/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 512/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 513/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 514/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Dispozițiile art. 46 alin.( 1 ) lit. "a" a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 8 alin.(3) lit. "c" a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.35 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin.( 1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.( 1 ) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133/2008 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB ” și ale Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB ”;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă plata sumei de 500.000 lei reprezentând cotizația pentru anul 2020 aferentă Municipiului Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare. Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTJUM? ȘEDINȚĂ CĂTĂI           REȚUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE •' SECRETARULGENERAL AL MUN. BACĂU


NICOlAE - OVIDIU POPOVICI


C.G.F.P.I..O.R.A./EX.I/DS.1-A-2