HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 29.05.2020

prin care se aprobă plata cotizației pentru anul 2020 către Asociația „Orașe Energie în România” (OER)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referat nr. 3061/02.03.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 1817/1.03.2020, prin care se propune plata cotizației către Asociația ”Orașe Energie în România” (OER);

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3964/21.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3965/1/21.05.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală înregistrat cu nr. 3965/2 21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 505/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 506/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 507/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 508/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 509/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 11 din 05.02.2016 prin care se aprobă aderarea Municipiului Bacău în Asociația „Orașe Energie în România”;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 3 din 11.04.2019 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor OER pentru anul 2020;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 3 din 19.04.2018 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor OER pentru anul 2019;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 3 din 06.04.2017 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor OER pentru anul 2018;

-Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) și ale art.243 (1) lit “a”și “b”din OUG 57/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă plata sumei de 14.431,00 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2020 către Asociația "Orașe Energie în România" (OER), având în vedere că Municipiului Bacău este membru OER.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și prin Direcția Economică.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Direcției Economice din cadrul Primăriei Bacău și Asociației "Orașe Energie în România”.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legallns^țuției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE* OVIDIU POPOVICI