HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 29.05.2020 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 6504/13.02.2019 înaintată de Teatrul Municipal ”Bacovia”, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău prin care solicită aprobarea Organigramei și Statului de funcții;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3637/08.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3638/1/08.05.2020;

-Raportul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni înregistrat cu nr. 3638/2/08.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 500/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 501/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 502/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 503/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 504/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 21 / 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, modificată și completată;

-Prevederile H.G. nr. 286/ 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

- Prevederile HCL nr. 344 / 2019 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal "Bacovia";

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă Organigrama Teatrului Municipal "Bacovia”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se aprobă Statul de Funcții al Teatrului Municipal ”Bacovia”, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.344/ 2019. Art.4.-Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal ”Bacovia”.

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni, și Teatrului Municipal "Bacovia".

Art.6.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN - BOGhAKPCRLEȚU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

1 SECRETARLțt GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAU- OVIDIU POPOVICI

C.G.F..B.S/I.DOZR.A..EX. l'DS.I-A-2

ANEXA NR. 1 LA HCL NR.91 DIN 29.05.2020

ORGANIGRAMA TEATRULUI MUNICIPAL “BACOV1A”


MANAGER

1


TOTAL POSTURI 85 Din care:

Posturi de conducere 4

Posturi de execuție

81

DIRECTOR TEHNIC ADMINISTRATIV

1


14

COMP. TEHNIC

SCENĂ DRAMĂ

14


COMP.

TEHNIC DE SCENĂ

ANIMAȚIE

7

7
ATELIERE DE PRODUCȚIE

7 1

6

BIROUL FINANCIAR-CONTABIL ORG. SPECTACOLE, ADMINISTRATIV

9

9


DIRECTOR ECONOMIC

1


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUWGENERAL ALMUN.BACĂU NICOLaE-OVIDIU POPOVICI


STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI MUNICIPAL „BACOVIA”

Nr. crt

Compartiment

Funcția

Grad/ treaptă

Nr.de posturi

Nivel studii

1

Compartimentul de conducere

1

Manager

Gr. 11

1

S

2

Director adj.tehnic administrativ

Gr. 11

1

s

3

Director economic

Gr.li

1

s

TOTAL

3

2

Compartimentul artistic dramă

1

Regizor artistic

Gr.IA

1

s

2

Actor

Gr. IA

18

s

3

Actor

Gr.I

1

s

4

Actor

Gr.li

6

s

5

Secretar literar

Gr.I

1

s

6

PR

Gr.H

1

s

7

Actor

Tr.l

1

M

8

Sufleur

Gr.I

1

s

9

Regizor tehnic

Tr.l

l

M

TOTAL

31

3

Compartimentul tehnic de scenă dramă

1

Mânuitor decor

Tr.l

6

M-G

2

Mânuitor decor

Tr.II

1

M-G

3

Recuziter

Tr.l

1

M-G

4

Costumieră

Tr.l

1

M-G

5

Electrician iluminare scenă

Tr.l

2

M-G

6

Sonori zator

Tr.l

2

M-G

7

Supraveghetor sala

Tr.l

I

M-G

TOTAL

14

4

5

Compartimentul artistic animație

I

Actor - mânuitor păpuși

Gr.IA

4

s

2

Actor - mânuitor păpuși

Gr.I

1

S

3

Actor - mânuitor păpuși

Gr.li

5

s

4

Secretar literar

Gr.li

1

s

5

Actor - mânuitor păpuși

Tr.l

1

M

6

Sculptor păpuși

Tr.l

M

7

Regizor tehnic

Tr.l

l

M

TOTAL

14

Compartimentul tehnic de scenă animație

1

Mânuitor decor

Tr.l

3

M-G

2

Costumieră

Tr.l

1

M-G

3

Electrician iluminare scenă

Tr.l

1

M-G

4

Sonori zator

Tr.l

i

M-G

5

Supraveghetor sală

Tr.l

1

M-G

TOTAL

7

6

Atelierele de producție

1

Șef atelier

Gr. II

l

S

2

Tâmplar

Tr.l

1

M-G

j

3

Croitor damă

Tr.I

1

M-G

4

Croitor bărbați

Tr.I

2

M-G

5

Peruchier

Tr.I

1

M-G

6

Pictor

Tr.I

1

M

TOTAL

7

7

Compartimentul financiar contabil, organizare spectacole       și

administrativ

1

Consilier juridic-resurse umane

Gr.l

1

S

2

Economist

Gr.lA

2

s

3

Impresar artistic

Gr.l

3

s

4

Referent secretariat

Gr.l

1

SSD

5

Referent casier/magaziner

Gr.III

l

SSD

6

îngrijitor

Tr.I

1

G

TOTAL

9

TOTAL POSTURI

85


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ; , SECRETARULNERAL ALMUN.BACĂU NICOLAEJDVIDIU POPOVICI