HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 29.05.2020

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 737 din 13.05.2020, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22842 din 14.05.2020, însoțită dc Hotărârile nr. 46, nr. 47 și nr. 49 din 13.05.2020 ale Consiliului de Administrație, Raportul Administratorilor asupra activității la data de 31.12.2019, Raportul auditorului privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2019 și Situațiile financiare anuale pentru 2019, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Thermoenergy Group SA Bacău;

-Referatul nr. 3789 din 14.05.2020 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3791/14.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3833/1/18.05.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 3833/2/18.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 490/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 491/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 492/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 493/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 494/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.l 11, alin.(2), lit.”a”, ale art.121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160 alin.( 1) și alin. (2) din Legea nr.3I din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 1 alin.( 1), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (4), ale art.29 alin. (I), ale art. 30, ale art.34 alin.( 1) și alin.(2) și ale art.36 alin.( 1) lit.”a” din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

-Dispozițiile art.3 și ale pct. III, subpct.3.1 alin. (1) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale a Ordinului nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ;

-Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

-Dispozițiile art. XIV din Ordonanța de Urgența nr. 48 din 9.04.2020 privind unele măsuri fiscale;

-Dispozițiile art. 9.6 pct. I, art. 9.7 și ale art. 12.1 lit.”g” din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 140 alin.( 1) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1), ale art. 196 alin.( 1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l ) și ale art. 243 alin.( 1 ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

In baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiului Bacău, situațiile financiare aferente anului 2019, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. -Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. -Hotărârea se comunică Direcției Economice. Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE J SECRETARUl/'GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

C.G.F. I.P.'O.R.A./EX.1DS.]-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA la HCL nr, 90 din 29.05.2020

• SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

 • • RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2019

 • • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIN SITUAȚIILE FINANCIARE

ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2019

!TEÎ)E

BOGfi'


PREȘEDINTELE

CĂTALIN-B0G&


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICHLAE-OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabela PINTILIE

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                           -lei-

Denumirea elementului

(formulele de căitul se refera la Nr.rd. din col.fi}

Nr.rd. OMFP nr.mv 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (<±201-2801)

01

01

2,CheltuieRle de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte Imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

499

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

01

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale iCt. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (rt.4094 - 4904)

06

06

TOTAL(rd.01ta06)

07

499

II. IMOBI UZĂRI CORPORALE

1. Terenuri ți construcții (ct. 211 + 212 - 2311 - 2812 - 2911 - 2912)

oa

08

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

752.940

691.063

3. Alte instalații, utilaje ți mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

IO

10

31,205

4. Investiții imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

594.366

2.124.765

6.lnvestltii imobiliare In curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Actlve corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)

M

14

B.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

1.347.306

2.847.033

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

19

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatlle asociate si la entltatile controlate In comun (ct.262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (Ct. 265 4-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* ■ 2968*)

23

23

131.000

187.000

TOTAL (rd. 18 la 23)

»

131.00C

187.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17+24)

25

1.478.306

3.034.532

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                     - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Wr.rd. din col.B)

Nr^d. OMFP nr.37UW 2019

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

Of

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi șî active similare și alte Imobilizări necorporale (ct 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

499

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale iCt. 206'2806-2906)

0$

05

6. Avansuri (ct.4094- 4904)

06

06

TOTAL (rd.01la06)

07

499

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

03

08

2. Instalații tehnice șl mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

752.940

691.063

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct 214 + 224 - 2814 - 2914)

ro

10

31.205

4. Investit» Imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)

n

11

5. Imobilizări corporale In curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

594.366

2.124.765

â.lnvestitil imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)

14

14

8Active biologice productive (ct217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

u’

1.347.306

2.847.033

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatlle controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate sl entitatllor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

131.000

187.000

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

r-•■24-

131.000

187.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07 +17 + 24)

25

25

•s

1.478.306

3.034.532

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

-----_ — - -- . ----- ---—------—...........— -----

F10 - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

94.441

183.172

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

26

28

4. Avansuri (ct, 4091-4901)

29

29

11.280

3.080

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

105.721

186.252

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mar mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 »+ 2678’ + 2679* - 2966* - 2968» t 4092 + 411+413 + 418 - 4902-491)

31

31

11.279.418

9.867.949

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 *’ - 495»)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate sî entitățile controlate In comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436" + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din a.4428"+ 444»*+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

12.055.708

22.054.182

5. Capital subscris și nevărsat (ct 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

23.335.126

31.922.131

IU. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591)

33

37

2. Alte Investiții pe termen scurt

(ct 5DS + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

554.424

283.643

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

......

41a

23.995271

32.392.026

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42.700

41.710

Sume de reluat intr-o perioada de pana ia un an (din ct. 471 *)

44

43

42.700

41.710

Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

D. DATORII! SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169)

46

45

2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191+5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

46

47

239.414

228.415

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)

49

48

22.027.805

39.215.947

5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate sl entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șl datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 +167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441’*» + 4423 +4428**» + 444*»* + 446*** + 447*** + 4431 +455 + 455**» + 457 + 4531 +462 + 4661+473»** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

1.103.847

1.869.384

TOTAL (rd. 451» 52)

54

Mg

23371.066

41.313.746

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORtt CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)

55

• 5&

112.596

-10.695.396

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

1.590.902

-7.660.864

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-$e separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct, 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct, 1621 +1622 + 1624 +1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453»»*)

63

62

8. Alte datorii, fnclushzdatoriilefiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 +1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*»» + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444**» + 446*** + 447**» + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473**» + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

9.344.104

9.32B.081

TOTAL(rd,56la63)

65

9.344.104

9.328.081

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru Impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

68

67

35.881

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

s&s

35.881

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475j(rd. 70+71)

70

554.309

1.815.386

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 475*)

71

70

554309

1.815386

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct, 475»)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

tf ■'* »’ V,

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472»)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri tn avans aferente activelor primite prin transfer de la dîenți (ct.478)(rd.76+77)

76

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 478»)

77

76

Sume de reluat Intr-o perioada mal mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 7«)

80

>'r.-

554.309

1.815.386

J. CAPITAL Șl REZERVE

L CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

10.906.80C

10.906.800

F10 - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

62

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

SAIte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 te 84)

86

• 85,

10.906800

10.906.800

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 te 90)

92

.9.1 •

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)      SOLD C (ct 117)

96

95

0

0

SOLDDfct. 117)

97

96

12.066310

10.660.002

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct 121)

98

97

0

0

SOLDDfct. 121)

99

98

6.593.692

9.271.624

Repartizarea profitului (ct. 129)

IM

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

B

-7.753.202

-17.024.826

Patrimoniul public (ct 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-08-79)

104

"wk

-7.753.202

-17.024.826

Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. *•} Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumete Intttire la ac«s< rtnd ți preluau din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leuing financiar șl altor contracte asimilate, precum șt alte creanțe Imobfitatte, scadente intr-o perioada mal midi de 12 luni.

 • 2) Se va completa de titre entitățile cirota I» sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor ptibfce țtal ministrului detectat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat ai bonurilor Imobile proprietate privatei șutului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificlrite ți completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele sl prenumele

RUSU MARIANA


Numele si prenumele

PAVAI FLORIN

Semnătura


Formular

VALIDAT


Calitatea

11 -DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura____________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional;

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                    - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul sa refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rA OMFP nr.37SU 2019

Nr. rd.

Exercițiu! financiar

2018

2019

A

8

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02*03-04+06)

or

65.420.045

72.511.341

Producția vândută (ct7O1 +702+703+704+705*706+708)

02

02

53.557.836

59.509.611

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

—Venituri din dobânzi înregistrote-deentltățile radiate din flegistrulgeiaeral

96

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

11.862.209

13.001,730

2. Venituri aferente costului producției în cursde execuție (cL711+712)

Solde

06

07

SoldO

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

oa

09

4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de Investiții Imobiliare (ct, 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

17.931

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

J2

13? ’

24.231.043

22.890.937

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

53

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

H

15

VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

ÎS

89.651.088

95.420209

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ți materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

67249.835

69.863.158

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

89.228

134.197

b) Alte cheltuieli externe (cu energie $1 apă)(ct.6O5)

18

19

7.745.249

7.145.149

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

13.399.311

15.972.301

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

12

23

12,968.058

15.148.852

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

431.253

823.449

70.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale șl necorporale

(rd.26-27)

24

-■

>5?

304578

204,152

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct,6818)

ÎS

26

304.578

204.152

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

'28. -

-67.211

1.322.436

F20 - pag. 2

b.1 > Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

17.635

1.332.983

b2) Venituri (ct.754+7814 + din ct-7818)

29

30

84.846

10.545

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37}

30

. 3.1 '

7.688.583

10.034.694

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.584.137

1.819.963

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative specialele! 635 + 6586*)

32

33

1.185.538

1.207.345

11.3, Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct 652)

33

34

4299.620

6.217.226

114 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile șl alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

619288

790.160

38

Ajustări privind provizioanele (rd, 40-41)

37

35.881

- Cheltuieli (ct6812)

38

40

35.881

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31+ 39)

40

,42

96,409.573

104.711.970

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

42

W'

6.758.485

9291.761

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de 1a entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct 766)

45

47

878

19251

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

’ 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

177.996

14.437

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45+47+49-50)

50

178,874

33.688

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

&

- Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

S4

56

- din care, cheltuielile in relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

14.081

13.551

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

14.081

13.551

PROFITUL 5ÂU PIERDEREA FINANCÎAR(A):

- Profit (rd. 52-59)

58

164.793

20.137

- Pierdere (rd. 59-52)

59

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52}

60

62''

89.829.962

95.453.897

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

81

■’.63fr?

96.423.6S4

104.725.521

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62-63)

62

0

0

- Pierdere (rd. 63-62)

63

6.593.692

9.271.624

20. impozitul pe profit (ct.691)

61

66

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64-65-66-67-68)

67

0

0

- Pierdere (rd. 65+66 + 67 + 68 - 64)

68

6.593.692

9.271624


Suma de control F20:


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice*.

La rândul 32 (rf.OMFP 3781/2019)- In contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale’ se evidențiază cheltuielile reprezentând transfera ri șl contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ^AVAL FLORIN


Numele si prenumele

RUSU MARIANACalitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturaFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional;


DATE INFORMATIVE

30 (fonnuleledftcakv! seiefetah Nr.rd.dineo1.B)

la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd, OMFP nr.3781/ 201»

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

8

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

or

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

1

9.271.624

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

r 9;

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de Investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 ta 17 +18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 ta 08)

05

. - peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

0B

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd,10ia 14)

m

w, Jt

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

ÎS

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

’mpozlte, contribuții si taxe neplatlte la termenul stabilit .a bugetul de stat, din care:

17

17

-contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite $1 taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nn rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

325

332

Numărul efectiv de salariati existent! la sfarsitu! perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

338

348

IV. Redevențe plătite tn cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ?)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

-impozitul datorat la bugetul de stat

29

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

X

28

- impozitul datorat ia bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate In cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

. 32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute in contractele comerciale jl/sau In actele normative in vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

'f. Tichete acordate saiariațllor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

3S

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ««)

tir.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

8

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

0

0

-dinfonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli decapitai

46

44

/II. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

8

i

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

8

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

49

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

SO

46b

(304)

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafillate nerezidente pentru Imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a (30Î)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru Imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, in sume brute (ret 49+54)

34

. 48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri Imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 55)

55

49 ‘

- acțiuni neeotate emise de rezidentl

53

50

- părți sociale emise de rezidentl

$7

51

- acțiuni si partl sociale emise de nerezidentl.dln care;

S8

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidentl

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

' &

-creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontam se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

- creanțe Imobilizate în valută (din ct 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute 'ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

11.300213

9.867.949

-creanțe comerciale In relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servidl acordate furnizorilor neafiliați nerezldenți șl alte conturi asimilate, în sume brute In relație cu neafillațll nerezldenți (din ct. 4091 + din ct 4092 +din ct 411 + dinct.413 + dltict.418)

65

58

-creanțe comerciale In relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți ți alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

56a

(303)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

1.961.842

4.026.141

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct 425 + 4282)

68

60

9.968

309

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + <44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

vW

8.906.610

18.818.983

-creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legatara cu bugetul statului (CL436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

2.302.682

1.169.280

- subvenții de lncasat(ct.445)

72

64

2.588215

7.516.458

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statulul(ct.4482)

74

66

4.015.713

10.133.245

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct 4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 4-471 +473), (rd.72!a 74)

79

.. 71 ’•

3.181.830

3.234.891

- decontări privind Interesele de participare «decontări cu acționarii/asociații privind capitalul «decontări din operațiuni in partlclpatle (ct.453+456+4582)

Ba

72

- alte creanțe In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

3.181.830

3.234.891

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84 ’

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct 4518 + din ct.

4538)

S5

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor Economici ****)

86

77

.nvestițli pe termen scurt, In sume brute (ct 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct 5113 + 5114)

92

83

Casa In lei și în valută (rd.85+86)

93

38.071

9.658

-în lei (ct. 5311)

94

85

38.071

9.658

-în valută (ct 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

501.647

251251

- in lei (ct. 5121), din care:

97

88

501.641

251.251

- conturi curente in lei deschise la bând nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99-

6

- conturi curente în valută deschise ia bănci nerezidente ’

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

> '9Z-

- sume în curs de decontare, acreditive șl alte valori de încasat, în iei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

W2

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 +103 +106 + 108 + 110+111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

32.715.170

50.641.827

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din a 519), (rd .97+98)

105

% - j '■*

. iF' 7 ■

-In lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

• ss’

-în lei

109

100

F30 - pag.5

• In valuta

110

101

Credite de ia trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626+din ct. 1682)

Uf

102

Alte împrumuturi șl dobânzile aferente (ct. 166 +1685 +

1686 +1687) (rd. 104+105)

112

. 103

-în iei sl exprimate In lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

«în valută

H4

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dlenți șl alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

22.267.219

39.444.360

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la cllenți neafiliațl nerezidenți șl alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neaflliațli nerezidenți (din ct. 401 + din ct, 403 + din ct 404 + din ct. 405 + din ct 408 + din ct. 419)

113

109

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clîenți afilîațî nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct. 401 + din Ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din Ct. 408 + din ct.419)

119

109a

(509)

Datori) în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

431.764

560814

Datorii tn legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (Ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112la 115)

W

619.007

1.009283

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

446.059

528.682

- datorii fiscale In legătura cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

146.429

479.944

- fonduri spedale - taxe si varsaminte asimilate (ct447)

124

114

26.519

657

- alte datorii In legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

''atoriile entității In relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din x-are;

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

• cu scadența inițială mai mare de un an

123

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate neretldente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

lisa

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.flzice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

‘ 122-

9397.180

9.627.370

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partlcipatie

(tt.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din rt.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

9.397.180

9.627370

F30 - pag.6

- subvenții ne reluate la venituri (din ct. 472)

136

125

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct.478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5786), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****/

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

10.906.800

10.906.800

-acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

10.906.000

10.906.800

~ părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

revete si licențe (din ct.205)

148

135

ÎX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

118.964

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate In administrare

150

137

91.590

91.590

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate fn concesiune

151

138

253.273.174

253.345.409

Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP r. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12JO19

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr, rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%7)

Suma (Iei)

%7J

A

a

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 +149 + 150 +151 +152)

154

îW

X

feb £’.î-.

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

HI

100,00

, . .■.....

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

10.906.800

100,00

10.906.800

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din caret

158

145

- cu capital integral de stat

ISO

146

- cu capital majoritarde stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- de{inut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2818

2019

XfiL OividendeZvărsămlnte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care:

166

153

- către Instituții publice centrale;

167

154

- către Instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unîtățlle administrativ teritoriale/lnstltuțllle publice dețin dlrect/indlrect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

.....------------- ---------- .... .......... .......................

8

2018

2019

XIV. Ohridende/vărsămlnte cuvenite bugetului de stat sau tocai si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților ți al regHtor autonome, din care:

170

157

- dlvidende/vărsămlnte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

-către instituții publice locale

173

160

-către alțl acționari la care statui/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/lndirect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dlvldende/vărsâmlnte din profitul exerclțiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

-către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către aîți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin dlrect/indlrect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor 1n perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312}

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****♦)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoanejurfdlce (la valoarea nominală), din care:

166

- creanțe preluate prin cesionare de ta persoane juridice afiliate

132

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice (ta cost de achiziție), din care:

133

168

- creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice afiliate

W

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole »*«*«*)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

e

1018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30: 209680S3312725423151

~                                     — F30-pag9

ADMINISTRATOR,                         ÎNTOCMIT,

Numele sl prenumele                                      Numele si prenumele


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                  - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col. 5=1 +2-3)

Total

Din care: dezmembrări sicasari

A

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

999

X

999

Avansuri acordate pentru roblllza rt necorporale

03

X

Active necorporafe de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

999

X

999

It.lenoblIizBrl corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalat!J tehnice si mașini

08

2.303.805

137.521

2.441.326

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

35.460

35,460

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

«mobilizări corporale In curs de xecutle

13

594.367

1.915.914

385.516

2.124.765

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

/.rt

2.898.172

2.088.895

385.516

4.601551

lll.imobllizarl financiare

17

131.000

135.500

79300

X

187.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

ia

3.029.172

2.225.394

465.016

4.789.550

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- iei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare In cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-3)

A

8

6

7

8

9

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

19

Alte Imobilizări

20

500

500

Active necorpora ie de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

500

500

imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

1.550.866

199.397

1.750.263

Alte Instalații «utilaje si mobilier

26

4.255

4.255

Investiții Imobiliare

27

«

Active corporale de explorare s! evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rrfJB la 29)

w

1.550.866

203.652

1.754.518

AMORTIZĂRI - TOTAL (rcL22 +30)

i——

1.550.866

204.152

1.755,018

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.lmoblUzart necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte Imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobllizari corporale

Terenuri

36

'onstructli

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

3S

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

'45.

lilJmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

Suma de control F40: 4153.4SQ4,/ g2£323.L5.t

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele $1 prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

ib'

Semnătura________________

_

Formular

Nr.de înregistrare In organismul profesional;

VALIDAT

ATENȚIEI                                                                                                                                    .

Conform prevederilor pd. 1.11 afin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in fonnat Mrtie țl în format electronic sau nunta) in formă electronicii. semnate a> certificat digital calificat, fl}j£riA W giffgniKUfo-w conține si cQflm vjiGină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorulprogtamului de asistență ekiboral de Ministerul Finanțelor Publice, S£nvi(rț^scilfiati.să2-iKQfd<liltblL^

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

a. ÎQiogpirt mxinâfl anuale

1, Situații financiare anuale, potrivit an. 28 alin, fi) din tegea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

1 Raportări contablleanuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de ta încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

 • •   entitățile care aplică Reglementările cantabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

subunitățile deschise In România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice diate in lichidare, potrivit legii - In termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioara $1

 • •   entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul czlendaristic

3. Declarație de inactivitate, potrivit art 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar da raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse In situațiile financiare anuale ți raportările contabSe anuale - se poate efectua doar fri condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici șl persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările șf completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, In cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportărî contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare In ca?^l revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea Ișl alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr, 4.160/2015 privind modificarea șl completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul In care entitatea Iși modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bllanțlere raportat» începând cu următorul exerdțlu financiar ’ * încheiat se referă la data de 11anuarie, respectiv 31 decembrie, Iar rulajele conturilor de venituri șl cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2t respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

0. Contabilizarea sumelor primite da la acționari/ asociat! - re efectuează In contul 45531 .Sume datorate acțtonaritor/asoclaților'.

In cazul rn care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează In contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

1! Acesta se referă Io primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocinesc la nivelul unul an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic

Astfel, potrivit exemplului prezentat mat sus, soldurile bllanțlere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de Sldecembtle 2020 se referă la data de I Ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui da raportare (2019).

 • 3) A se vedea, In acest sens, prevederile pet 349 <Mn reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asodațl la dispoziția entității, precum șl dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează In contabilitate in conturi distincte (contul 4551 .Acționari/ asodați -conturi curente’, respectiv contul 4558 .Acționari/ asodați - dobânzi la conturi curente*).

Solduri l Rulaje de preluat din balanța contabila In formularele FIO ai F20 col-2 (an curent)

/Uentie! Selectați mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

ACTIVE IMOBILIZATE

•lei-

Elemente de activ*)

Valoare bruta**)

Deprecieri‘**Xamortizart si provizioane)

Sold la 31.12.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.201»

Sold la 31.12.2018

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12J019

1. Imobilizări necorporale, din care:

0

999

0

nnA

0

500

0

500

-cheltuieli de constituire

0

0

0

0

0

0

0

-concesiuni, brevete, licențe

0

0

0

0

0

0

0

0

-alte imobilizări necorporale

0

999

0

999

0

500

0

500

-avansuri si imobilizări necorp.in curs

0

0

0

0

0

0

0

2. Imobilizări corporale, din care:

2,898,172

2,088,895

385,516

4,601,551

1,550,866

203,652

0

1,754,518

-Terenuri

0

0

0

0

0

0

0

0

-Construcții

0

0

0

0

0

0

0

0

-Instalații tehnice si mașini

2,303,805

137,521

2,441,326

1,550,866

199,397

0

1,750,263

-Alte inst.„utilcțe si mobilier

0

35,460

0

35,460

0

4,255

“ol

4,255

- Imob.corp. in curs(inclusiv avansuri)

594,367

1,915,914

385,516

2,124,765

0

0

0

0

3.lmobi1izari financiare

131,000

135,500

79,500

187,000

0

0

0

0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

3,029,172

2,225,394

465,016

4,789,550

1,550,866

204,152

0

1,755,018


DIRECTOR FINANCIAR, Mariana Rusa»iff

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2019- tei-

Indicatorul

Exercițiul precedent

Exercițiul curent

0

1

2

1 .Cifra de afaceri neta

65,420,045

72,511,341

2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)

90,081,890

95,582,593

3.Cheltuielile ectivitatf de baza

87,338,896

93,169,298

4.Cheltuielile adMtatBor auxiliare

2,093,460

2,240,236

5.Cheltutellte indirecte de producție

649,534

173,059

6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1*2)

•24,661,845

-23,071,252

/.Cheltuieli de desfacere

0

0

8.Cheltuieli generale de administrație

6.327,683

9,111,446

9.Alte venituri din exploatare

24,231,043

22,890,937

lO.Rezultatu! din exploatare ($*7*8+9)

■6,758,485

-9,291,761

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 3112.2019

lei

Creanțe

Simbol cont

Sold la 31.12.2019

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1

2

3

TOTAL, din care:

31,922,131

31,922,131

0

I. CREANȚE COMERCIALE, din care:

9,867,949

9,867,949

0

1. Clienți energie electrică

4111,01:418,01

2,081,871

2,081,871

0

2. Clienți energie termică,total, din care:

6,851,428

8,851,428

0

2.1. Populație

4111,02%;418.02%-

491

3,487,372

3,487,372

0

2.2. Agenți economici

4111,02,3:418.02.3

968,460

968,460

0

2.3. Unitati bugetare

4111,02,4:418.02.4

2,377,090

2,377,090

0

2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL nr. 426/15.11.2019

4111.10

18,506

18,506

0

3. Clienti in litigiu

4118

759,439

759,439

0

4, Clienti din alle activități

4111,09:418,03-04

155,055

155,055

0

5,Alte creanțe

4092+473

20,156

20,156

II CREANȚE CU BUGETUL STATULUI

Ct4424

1,327,385

1,327,385

0

HLCREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:

20,335,779

20,335,779

0

I.Subverrtli pt diferente preț en. termica si alte subvenții

445.01:445.08

7,511,958

7,511,958

0

2.Suine pt acoperire pierderi din probe tehnologice

461.04.4

2,844,181

2,844,181

0

3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica

4482

9,979,640

9,979,640

0

EV. ALTE CREANȚE, total din care:

391,018

391,018

0

1. Creanțe în legătură cu personalul

425 ;4282

309

309

0

2. Debitori diverși, din care:

461

390,709

390,709

0

2.1 .Debitori divers!

461.01;

181

181

0

2.2. Penalități energie termlcă-asoc,proprietari

din cont 461

357,891

357,891

0

2.3. Penalități energie termică-ag.economici

din cont 461

590

580

0

2.4. Penaiitățl alte servidi-ag.economlcl

461.09:461.10

32,047

32,047

0

3. Alte creanțe (TVA neexigibil)

4428

0

I 0

0

SITUAȚIA DATORIILOR

LA 31.12.2019

lei

Datorii

Simbol cont

Sold la 31.12.2019, din care:

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

Pestei an

Pana In 5 ani

0

1

3

4

5

TOTAL, din care:

50,841,827

41,313,746

9,328,081

0

1. DATORII COMERCIALE(inclustv penalitatl)

39,215,947

39,215,947

0

0

1. Furnizori producție, din care:

38,885,671

38,885,671

0

0

1.1. Furnizori combustibil, din care:

29,196,408

29,196,408

b

0

■furnizori gaze naturale

401,01:408,01

29,196,408

29,196,408

0

0

1.2 Furnizori repara^

401,02;

408,380

408,380

0

0

1.3. Furnizori pt.alte servicii

401,09; 401,19;

408.04;408.02;

9,264,121

9,264,121

0

0

1.4. Colaboratori

401.03

16,762

16,762

0

0

2. Furnizori de imoblBzări

404;408,03

283,569

283,569

0

0

3. Furnizori externi

401,10:404.10

46,707

46,707

0

0

II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDATflnclusiv penalitatl)

707,895

707,895

0

0

1. Datorii la bugetul statului, din care:

4411;4423;444

108,296

108,296

0

0

-majorări întârziere

4481

0

0

0

0

2. Datorii la bugetul aelg.wclate, din care:

431:436

582,475

562,475

0

0

-majorări intarzîere

4481

0

0

0

0

3. Datorii la bugetul local, din care:

446

36,487

36,467

0

0

-majorări întârziere

4481

0

0

0

0

4. Datorii la fonduri speciale,din care:

447

657

657

zn

0

•m^orări întârziere

4481

0

0

0

0

III. DREPTURI DE PERSONAL

42x

560,814

560,814

0

0

IV. ALTE DATORII

10,157,171

829,090

9,328,081

0

1. Creditori diverși (sume In avans,garanții sl penalitatl)

419:462,-473

9,855,785

527,704

9,328,081

2.TVA neexigibil

4428

301,386

301,386

0

0

V. CREDITE

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR


Marian&Rusu


Florin Pavăl

THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situații financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

 • 1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

 • a) Informații generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2019 se compun din:

• bilanț

 • -   cont de profit si pierdere

 • -   situația modificărilor capitalului propriu

 • -   situația fluxurilor de trezorerie

 • -    note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legata de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale.

 • b) Standarde aplicabile

SituatiHe financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele internaționale de Contabilitate,

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie întocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

 • c) Abateri de la principiile șl politicile contabile, metodele de evaluare șl alte prevederi din reglementările

contabile

Pentru exercițiul încheiat, la întocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

 • 2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate In lei.

 • 3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente ta data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt tacute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile ta data întocmirii situațiilor financiare.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavăl


DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana Rusa/


 • 4. Tranzactil In monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 2019 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR « 4,7793 lei

1 USD = 4,2608 lei

 • 5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata la data de 3112.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cete intrate in anul 2015,2016,2017,2018 si anul 2019.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara do amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principate de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale

25-50

ani

Mașini, utilaje si unelte

5-12

ani

Alte mijloace fixe

5-15

ani

 • 6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporaie sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta In contul de profit sl pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

 • 7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidența contabilă a societății:

 • - activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;

 • - ajustările de valoare se fee în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

 • 8. Conturile de client! si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

 • 9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in tei si in valuta si disponibilul din casa.

 • 10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

 • 11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligatie.Conform politicii unitarii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

 • 12. Dividende

Nu este cazul repartizării de dividende, societatea in registrendu-se cu o pierdere contabila de 7,917,768.48 lei.

 • 13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

 • 14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost}, mai puțin costurile aferente tranzactionarii-Ulterior recunoașterii Inițiate, Împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit sl pierdere pe durata Împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

 • 15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute sl serviciile furnizate In cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat In momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatfl datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile retumari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitlitor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

 • 16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru împrumuturi, dobanda de primit pentru depozitele ia banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

 • 17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

 • 18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea juste, se prezinte in bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetulelii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

 • 19. Dfscounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

 • 20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alte natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

 • 21. Pensii sl alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activi tatii, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajata societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligării in legatara cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatitor sai la data pensionarii.

 • 22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

 • 23. Managementul Hacului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

 • - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variaților cursului de schimb valutar;

• riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de plata ale dobânzii;

 • - riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzacționale pe piața.

iijRiscul de credit

Este riscul ca una dintre partite instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand cefeiiaîte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar te o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iii) Riscul ratei dobânzii fa Suxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui Instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuații constau In schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situațiile financiare ale anului 2018 a fost făcută In acora cu următoarele principi contabile:

1 .Principiul continuității activității - societatea isl va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării acti'vitetii sau fiara reducerea semnificativa a acesteia.

 • 2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

 • 3. Principiul prudentei - s-a ținui seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

 • 4. Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atunci când s-au pradusj si nu pe măsură ce numeralul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

 • 5. Principiul intangibilitetii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent.

 • 6. .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorii.

 • 7. Principiul Recompensării - valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fata da aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale ,numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor sl che Ituiellor corespunzătoare.

 • 8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza - informațiile prezentate in situație financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.

 • 9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.

 • 10. Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat în cadrul situațiilor financiare.

  DIRECTOR GENERAL, Florin Pavai


DIRECTOR ANANCIAR, Marian aRusu

PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provtefonulul

Simbol cont

Sold la 31.12.2018

Transferuri

Sold la 31.122019

în cont

din cont

0

1

2

3

4-1+2-3

1 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR-CLIENTI,total,din care:*

9,515

1,332,984

10,545

1,331,954

Ajustări pentru deprecierea creantelor-deblle asociații de proprietari

491

5,530

834,634

5,530

834,634

Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite clienti individuali

491

3,985

269,266

5,014

268238

Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite dtentl agentl economici

491

0

229,082

0

229,082

2.PROVHIOANE PENTRU LITIGII**

1511

0

35,881

0

35,881

3.TOTAL GENERAL(1+2K din care:

9,515

1,368,86$

10,545

1,367,835

ajustai! pentru deprecierea creanțelor deductibile fecal

9,515

334,103

10,545

333,073

-ajustări pentru deprecierea nededudibie fiscal

0

998,880

0

998,880

provizioane pentru litigii nedeductibfle fecal

1511

0

35,881

0

35,881

‘Ajustări pentru deprecierea creanțelor din energie termica s-au constituit pentru creanțele cu vechime>270 zile,conform Hot.Consiliului de Administrație nr.39/15.04.2020.

* * In Dosarul nr. 16811/180/2019, THERMOENERGV GROUP SA a fost chemata in judecata, de către subscrisa AIR LIQUIDE ROMANIA SRL, pentru neachitarea unor datorii in valoare de 35,881 lei, reprezentând facturi neachitate in suma de 20,275 lei, dobanda in valoare de 2,208 lei si cheltuieli de judecata in valoare de 13,398 tei.

DIRECTOR FINANCIAR, Mariana Rusu


DIRECTOR GENERAL, Florin Pavăl

REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIRE PIERDERE-AN 2019

In anul 2019, Thermoenergy Group SA Bacau a înregistrat pierdere in valoare totala de 9.271.623,69 lei.

-lei-

AN

Valoare anuala-plerdere (diferența intre Venituri sl Cheltuieli)

Sume care modifica direct rezultatul reportat

Corectare erori contabile

Valoare cumulata

2019

9,271,624

0

0

9,271,624

TOTAL

9,271,624

0

0

9,271,624

Surseie de acoperire a pierderii contabile curente si reportate din anii precedent!, urmeaza a fi aprobate de către C.A. si AGA, conform Propunerii de acoperire a pierderii contabile la 31,12,2019, din Raportul administratorilor.


iști

PARTICIPAT!! SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2019: 10.906.800 lei.

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut In proporție de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local.

Număr de acțiuni: 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiunile nu sunt tranzacționale pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni

emise:

- nu au fost emise acțiuni in exercițiul financiar 2019

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni Ea alte societăți.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavăl

Informații privind salarîatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2019

Număr mediu de personal ,dln care:

332

- directori,din care:

3

*cu ctr.de mandat

3

*cu ctr.de munca

0

-personal tehnic-administrativ

74

-personal productiv

255

Număr membri AGA*:

ianuarie-decembrie 2019

2

Număr membri CA **( Inclusiv secretar CA)

'-ianuarie<iecembrie 2019

5

Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)

14,051,830

Cheltuieli «chetele de masa (cont 6422)

933,105

Indemnizație AGA (cont 621)

0

Indemnizație CA (cont 621)

163,917

Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare( cont 6458+646)

823,449

Cheltuieli cu contracte de mandat (cont 6588,06)

413,477

Cheltuieli cu alte contribuții {cont 635,04)

222,840

Toii salariatri sunt membrii ai fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizațiile persoanelor din CA s-au încadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavăf

DIRECTOR FINANCIAR, MarianarRysu

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2019


1. lnd|pato^dg.||phjdlt^B:

■ Indicatorul lichidității curente

_ Active circulante

32,392,026

41,313,746

0.78

Datorii curente

• indicatorul lichidității Imediate

2. Indicatori de risc

_ Active curente • stocuri

32,205,774

0.78

datorii curente

41,313,746

- Indicatorul gradului de îndatorare

_ Capital împrumutat x 100

0     *100 _

0.00%

~ Capital propriu

•17,024,826

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare.


3. Indicatori de activitate (de gestiune)

.vKmd. ratele                                 4|^x365 • «73 zfe

UlUd Ut? OlSUVll                        f4fOlF|7j*tl

...... ....... Sold mediu furnizori x 365           30,621,876 x365            .,

• viteza de rotație a credttelor-fumizori « Tv. .rr7    .                                    = 107.83 zile

’                             Achiziții de bunuri                   103,637,430

■ viteza de rotație a activelor imobilizate a               ■                =.......= 23.90 ori

Active imobtaate                   3,034,532

..     . ....     .......... Cifra de afaceri                     72,511,341       _

• viteza de rotație a activelor totale   =                         =^46W s 2 04 on


4. Indicatori de profitabilitate


nu este cazul,unitatea a înregistrat pierdere.


-Rentabilitatea capitalului angajat


-Marja bruta din vanzari


Profit înaintea platt dobânzii si

= Impozitului pe profit___________

Capital angajat

_ Profitul brut din vanzari

” Cifra de afaceriDIRECTOR FINAN

Mariana RSC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu priviră la prezentarea întreprinderii:

Sediul sl forma juridica:,str.Chimiel nr.6 Bacau;

societate pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Bacau;

Tara de înființare: Remania

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este înmatriculata la Registrul Comerțului cu nr.J4/882Z25.09.2014, avand CUI RO 33620670 sl s-a înființat conform HCL 186/12.09.2014.

Adresa si sediul oficial: Bacau,str.Chimiei nr,6;

Puncte de lucru: un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal;

Obiectul principal de activitate:" Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda sl aer condiționat’, conform dl vizi un ii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cad corespondent 3530 "Furnizarea de abur sl aer condiționai*.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are in exploatare, conform Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018,rețeaua de termoficare a municipiului Bacau, respectiv instalații aflate In exploatare In rețeaua de transport sl distribuție.Valoarea totala a bunurilor concesionate la31,12,2019(evtdentiate in conturi in afara Mantului, este de 253.345.408,55 lei.

In vederea desfășurării actlvitatli, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are in folosința sa bunuri publice primite in administrare In valoare de 105.170.368,76 lei, evidențiate Inafara bilanțului, in baza contractului de focatiune(inchiriere) nr.6562/08.12.2014, încheiat cu SC CET SA Bacau.

Contractul si-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt h folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

Prin Hotararea Curții de Apel nr,156/04.08.2016, s-a pronunțat sentința definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instante oblige CET SA sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

-b) informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice;

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entiteti legate: Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alăturat

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice ta alte societăți.

 • c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementele»' patrimoniale, a veniturilor ;i cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

- la cursul de referința al BNR, la data de 31.12.2019;

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

La data de 31,12,2019, pierderea contabila este de 9,271,623.69 lei,care va putrea fi recuperata din profitul înregistrat In următori 7 ani consecutive, conform prevederilor legale.

k)Datorille probabile si angajamentele acordate:

La 31.122019, Thermoenergy Group SA înregistrează In afara bilanțului datorii contingente, cont 808, facturi refuzate la plata , primite de la DELGAZ GRID SA, h valoare de 5,558.35 lei. DELGAZ GRID S.A a emis Somația de plata nr.606/03.02.2020, prin care solicita plata voluntara a sumei de, in caz contrar isl rezerva dreptul de a ne acționa in judecata.

 • l) Angajamente primite: la finele anului 2019 sunt evidențiate angajamente primite (garanții de buna execuție, conform contracte achiziții lucrări) in suma de 795,231 lei (cont.8021), sub forma de polițe de asigurare, de către furnizorii de lucrări ,ENERGOFOR SRL si DEMECO SRL.

m) Alte Informații privind evenimentele ulterioare:

 • 1.  In urma acțiunii de control efectuata decatre auditorii Camerei de Conturi Județul Bacau, In perioada 07.11.2019* 13.12.2019 , cu tema,,Controlul situației, evoluției si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T.” la THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a încheiat Raport de control nr.4168/13.12.2019, ulterior fiind emisa Decizia nr.3/14.01.2020 cu masuri pentru înlăturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control.

Toate masurile vor fi duse la îndeplinire, pana te termenul stabilit-30.04.2020.cu excepția unei singure masuri,respectiv:

- revizuirea modului de calcul a redevenței datorate de SC Themnoenergy Group S.A. Bacău, de comun acord cu UAT Mun. Bacău, se va stabili diferența dintre redevența calculată similar amortizării (984.016,59 lei)și redevența plătită de SC Themnoenergy Group SA Bacău (33496 lei),concomitent cu diminuarea cu această sumă a compensației totale acordate operatorului de către UAT Municipiul Bacău pentru prestarea serviciului, potrivit prevederilor la art.20 alin.(2) din Contractul nr.69695/15.11.2018. Termen de realizare: 30.04.2020. împotriva acestei masuri, s-a înaintat contestate 148/29.01.2020, la Camera de Conturi Județul Bacau, aceasta fiind respinsa prin încheierea nr. 15/13.04.2020.

 • 2. Urmare a Inspecției fiscale efectuate pentru rambursare TVA din perioada decembrie 2015-februarie ,prin Decizia de impunere nr.108/16.05.2016 și Raportul de inspecție fiscală nr.100/16,05.2016, s-a respins la rambursare suma de 359.135 tel, pe motiv ca, în urma modificării cotei de TVA de la 24% 1a 20%, s-a regularizat eronat In luna ianuarie 2016 TVA colectat aferent soldului subventitor pentru diferente de preț ta energia termica, Încasate in avans ia 31.12.2015.ln evidenta contabila, pentru a fi in concordanta cu evidenta fiscala de la ANAF.suma a fost înregistrata in contul 635, in luna mai 2016, pe seama contului 4423 iar in luna iunie 2016 s-a compensat, urmare Decizie rambursare TVA, înregistrarea contabila fiind 4423=4424; In paralel s-au derulat toate etapele procedurale si legale icontestatie ANAF, acțiune in instanța Tribunalul Bacau-Secte a II a Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal-Dosar 372/110/2017 cu admitere proba expertiza contabila si fiscala, la data de 22.04.2020, Thermoenetgy Group SA primind Comunicare Hotarare civila nr.663/2019 prin care se admite ta parte acțiunea formulate de către Therwoenergy Group SA, respectiv suma de 70.589,20 lei.Urmeaza acțiune in recurs, In termen legal.

2. Evenimente ulterioare închiderii, generate de criza pandemica COVID-19, in ceea ce privește expunerea la riscul de continuitate a activitatil In anul 2020

Criza pandemica COVID-19 nu a Influențat situațiile financiare anuale la 31/12/2019, întrucât reflecta condiții care nu existau la data bilanțului.

Cu privire la continuitatea activitatii societății in anul 2020, menționam ca, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,ln calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public,conform:

-LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*)serviclllor comunitare de utilități publice;

-LEGII nr. 325 din 14 Iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.124019

tei

Element al capitalului propriu

Sold la 31.122018

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.124019

Te Win care;

Prin transfer

Total,din care:

Prin transfer

Capital subscris varsat

10,906,800

0

0

0

0

10,906,800

Capital subscris nevarsat

0

0

0

0

0

0

Prime de capital

0

0

0

0

0

0

Rezerve din reevaluare

0

0

0

0

0

6

Rezerve legate

0

0

0

0

0

0

Rezerve statutare sau contractuale

0

0

0

0

0

0

Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare

0

0

0

0

0

0

Alte rezerve

0

0

0

0

0

0

Rezultatul reportat

0

0

0

0

0

- profit nerepartizat

0

0

0

0

0

0

- pierdere neacoperită

12,066,310

6593,692

6,593,692

0

18,660,002

Rezultatul reportat proven'rt din corectarea erorilor contabile

0

0

0

0

0

0

- sold creditor

0

0

0

0

0

0

- sold debitor

0

0

0

0

0

0

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

0

0

0

0

0

0

-sold creditor

0

0

0

0

0

- sold debitor

6,593,692

104,900,860

0

102,222,927

6,593,692

9,271,624

Repartizarea profitului

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITALURI PROPRII:

-7,753,202

•111,494,552

-6293,652

•102422,927

-6,593,692

-17,024326

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavă!


DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana Rto ifi

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Ea data de 31.12.2019

_______-lei-

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

1

2

• J -          .->11^.

Incasari de la cilenti

55,239,683

63,778,090

Incasari cfln subvenții el ajutoare de stat pentru energie termica către populație

37,817,384

28,780,704

Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri

31,930

401,207

Incasari din credite bancare ce termen scurt rambursare TVA

1,678,802

1,587,666

Plăti in numerar către furnizori de bunurii si servicii

-85,388,210

-83,618,700

Plăti in numerar către si in numele anflajatifor

•7,491,797

-8,652,844

Plăti in numerar către bugetul consolidat al statului

-1,022,293

-250,066

Dobânzi fetite

-768

-1,000

impozit pe prafît plătit

0

0

Rambursări credite pe termen scurt

0

0

Alte plăti in numerar

-704,778

-774,228

Incasari din aiigurarea împotriva cutremurelor

0

0

Fluxul de trazoreri din acttvltetl de inveetffi

Plăti pentru Achiziționarea de acfiuni

0

.0

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-673,394

-1,501,608

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

0

0

Incasari din fond spocal pentru investiții

0

_o

Dobânzi încasate

0

0

Dividende încasate

0

0

Fluxul de trezorerie din activ Hat! de finanțare

Capital social subscris varsat

750,000

0

Incasari de la MFP in calitete de pereni

0

0

Incasari din împrumuturi pe termen lung

0

0

Rambursări credite pe termen lunj

0

0

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

0

0

Dividende plătite

0

0

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

334,539

-270,781

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

319,885,

554,424

li*:. ■

lE#ț?


DIRECTOR FINANCIAR, Martanafiusu

B THERMO ENERG^

GROUP SA BACAU


ȘACAU-fcOMANIA Tel.          $0 50         Cont BRD 0$Ș Becsu RO48BRQE0405V742531904G0

#r< «dhlmiel, nt 6 Fax *404Ș4-5| 06 5b                                 Căplțai ȘȘcJaî 10.906.81)0 tel

Cod pd6tal 600296     E-mall t4cretarUt@th»rfnQan»rgy. ro QBCJ4/8Ș2/20Î4 - CUI RO33Ș2Q67C1

NR:


DATA:

Anexă la Hotărârea C.A. nr.

49

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la data de 31.12.2019

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacău s-a înființat conform HCL nr 186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ala Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.RC.cu nr. 34/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 sl deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Infrastructura necesara funcționarii societarii THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău :

 • 1.  - bunuri din domeniul public apartinand Municipiului Bacau, conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat societarii THERMOENERGY GROUP SA de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societarii THERMOENERGY GROUP SA. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra șl de a exploata Infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

 • 2. * bunuri închiriate, care au făcut obiectul Contractata! de locuțiune (inchiriere) bunuri, nr. 216562/ 08.12.2014, încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in falimenl)-focator si THERMOENERGY GROUP SA.BACĂU-locataf, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr.16/24.11.2014, In următoarele condiții: contractul si-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau; prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a poronuntat sentința definitiva nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța obliga SC CET SA sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiu! Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

3-bunuri proprii, apartinand patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU. înregistrate In activele societății;

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Fumizarea de abur și aer condiționat

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent In Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționatgrupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 67 puncte de lucru/sedii secundare conform Certificat constatator eliberat la data in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea îșl desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizații:

 • •   Licența nr. 1784 1 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare ta domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energia! electrice și a energiei termice în cogenerare;

 • •   Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare in domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);

 • •   Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2/31.01.2013. de la SC CET SA Bacau la ȚHERMOENERGY GROUP SA Bacau.

 • •   Autorizația integrata de Mediu nr. 2/31.12.2013 a fost revizuita la data de 12.01.2016 si 18.01.2010

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

ȚHERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernante corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a scctetățBor, precum șl a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primitor administratori care sunt numiți prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrare sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidați! pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrare a fost numit prin Hotararea AGA nr,61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-MunlcIplui Bacău prin Bot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hol. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr. 160^27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

în urma demisiei unul membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu local al Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr,13/31.012019, nr. 164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat șl declararea! procedurii da selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.06.2019, nr.87/21.102019. în vederea Implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr. 164/03.052019, ȚHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019, cu mențiunea că până 1n prezent nu a fost finalizată recrutarea.

La data elaborării prezentului Plan de Admlnsitrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

. dl. Stupu Paul-Vioențru - Președinte al Consihukit de Administrație;

 • -  dl. Pavăl Florin - Membru al Consiliului de Administrație și Director General;

 • -  dl. Palade Radu Cristian - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;

 • -  dl. Șeitan Constantin ~ Membru al Consiîului de Administrare;

 • -  dl. Popa Ion - Membru al Consiliului de Administrație;

 • -  dl. Drăgoi Dorin Octavian - Membru al Consiliul de Administrație;

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fosl numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.201 B. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legate referitoare la mandat, de cele special prevăzute In Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, eu modrficarite si completările ulterioare sl de Actul Constitutiv al soctetatH.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prai Hct C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial sl director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: dl. Pavăl Florin - director general; dl. Palade Radu-Cristian -director comercial șl dna. Rusu Mariana - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generai» a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activitate directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informata cu privire la conducerea operativa a societarii.

Directorul generai reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legate.

Directorul General este asistat de directorii do resort (director comercial, director financiar), de Inginerul șef si de șefii compartimentelor da specialitate.

Modul de organizare, interdependențele intre diferitele departamente, subordonările ierarhice și principatele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum șl In normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef al societății • secțjl al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor șl echipamentelor, cu scopul producarS de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economiciate h funcționare, continuitate In alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă șl a îmbdnâvlrilof profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare fn limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societăți la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor șl regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

Aspecte tehnice sl da funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău dețne în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalități, alimentat din centrata electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) șl un sistem de 7 centrate termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice îh cogenerare, precum șl sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin Intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost Instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacltafilor de producere a energiei electrice șl termice în «generare, precum șl sursele de producere separată a energiei termica

Capacitățile de producere a energiei electrice șl termice îh cogenerare. precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețetelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri In care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CEI S.A. Bacău, cesionate anterior de către ConsiBul Loca) al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice șî termice după cum urmează:__________________________________________________

Nr.c rt.

Amplasament

ADRESA

Produsa obținute

a)

Thermoeneryy Group S.A.

Str. Chimiei nr. 6

Capacităfi de producere a energiei electrice șl termica        în

oweirararef,,producția combinată de enerofe electrică si emis

twrrW'conform art.399 alin(î) îit.d) Cod fiscal)

b)

CAF

Slr. Lelea nr. 28

Capacități de producere separată a energiei termice

c)

CT Prefectura

Str. Marasesli nr. 2

Capacități de producere separată a energiei termica

CT 3/5 Or. Aroneanu

Str. Mtiai Viteazu nr.12

CT Parc 1

Str. Aleea Parcului nr. 4

CT Grop Scotar A Safigny

Str. Vaslte Alecsandri nr. 20

CT 3 Miorița

Str. Logofăt Tăutu

CT 2 Miorița

Slr. Costache Negri nr. 1

CT Bistrița

Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacităților energetice aflate in exploatarea Themoenergy Group S.A. Bacău a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

• Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

- Turbina cu gaze_____________________________________________


Identflleare

U.M.

TG3

Tip

TBMT130

Fabricant

TURBOMACH-ELVEȚIA

Combustibil: gaze naturale, PCI

jțcJ/Nfficj

34.244,2

Consum de combustfcH nominal

[Nmc/h]

4350,2

Putere electrică: - nominală

[MW]

14,25

• domeniu de reglare (min./max.)

[MW]

3,5/14.25

«Generatorul


Identificare

U.M.

G3

TiP

-

sincron, AC, fără perii

Fabricant

LEROY ȘOMER

Putere instalată

[MVA]

17

Tensiune la borne

IM

6,3

Frecvență

[Hzl

50

-Cazam de apa caldă

Identificare

U.M.

Cazan recuperator

<CR)___________

Cazan de apă caldă

np

HeatRecwery Boitor

UT 3700

Fabricant

*

OHLTechnologies GmbH

LOOS Intornalonal

Putere termică nominală

MW

22

3,04

Combustibil: ga» naturale, PCI

fkJ/Nmc]

33.640

Randament garantat de constructor, la serdna nominală, [%]_________________________________________________________

%

>93

• Schimbătoare <fe căldură cu plăci;

Identificare

U.M.

1            I            2

3

Tip

Schimbător de căldură cu plăci FP100-325-4-N

Fabricant

FUNKE Wărmeeustauscher Apperatebau GmbH

Puterea termică instalată

IGcaimj

10,75       |       10,75

10.75

[MW]

12,5        |        12,5

12,5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente:

«Turbinacu gaze_________________________________________________________

Identificare

U.M.

TG

Tip

M7A-03D

Fabricant

*

Kawaeachl Heavy Industries Ltd. Japan

Combustibil

gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.OlN 51603-1:2908-08

Putere calorifică inferioară gaz natural

fkJ/Nmc]

32.500-41.860

Putere calorifică Inferioară combustibil lichid

(MM

>45.400

Consum de combustibili

[KJ/kWhe]

1L010 (la sarcina nominală)

Randamentul termic total

%

82,10 0a sarcina nominală)

Putere electrică instalata In contâii ISO

[MW]

7,250

Putere electrică instalata in condiții de amplasament

[MW]

7,330

Compresor gaz natural

Identificare

U.M.

GBC

Tip__________________________

ELT-163/250

Fabricant

ELTACON (furnizat de Kawasachl)

fluid de lucru

Gaz natural uscat

Putere electrică nominală a motocului da antrenare / la cuplaj

(kW]

250/235

Presiunea de aspirație/refulare, la sardnă nominală

bar

4/23

Temperatura de aspirație/refutare, ia sarcină nominală

°C

5/50

Debitul nominal de gaze naturale

NnWh

2650

* Generatorul turbinei cu gaze

Identificare

U.M.

G1

Sincron, fără perii

Fabricant

-

LEROY ȘOMER

Putere Instalată

(kVAJ

9300

Tensiune la borne

6,3

Frecvență

(HzJ

50

Cqs'5

-

0,8

Randamentul generatorului electric

%

97,5

* Cazan recuperator de abur supratncătit

Identificare

U.M,

HSRG

Fabricant

-

EKOL,șpol.8.r-o. Bmo

Combustibil pentru arderea suplimentară

gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :;1,4...7 MW

Putere calorifică inferioară gaz natural

(kJ/NmcJ

36.000

Debit gaz natural pentru arderea suplimentară

[Nrn^h]

140...700

Putere catoriflcâ inferioară combustibil lichid

MM

42.700

Debit comb.llchld

[kg/h|

118...590

Debit abur

R

11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară

Presiune abur produs

bar (g)

50

Temperatură abur produs

[grd.cj

450

Temperatură apă de alimentare

[grd.C]

55

Temperatura gazelor evacuate din cazan

feri.CJ

>80

Randamentul pentru arderea gazului natural

%

91,5

Randamentul pentru arderea CLU

%

90,2

«Turbina cu abur

Identificare

U.M.

ST

Tip

-

R 3.5-5(0.06-0.24)£

Fabricant

EKOL, apoi Sr.o.

Debit abur la intrare (nomtnal/max)

Vh

20,7/21,4

Debit de abur la contrapresiunea urbană (nrin.msx)

Wi

9,07/20,98

Putere electrică Instalată Putere electrică minimă

kWe

3740

1170

Presiunea aburului te contrapresiunea urbană

bar

0,89

Temperatura durului la contrapresiunea urbană

%

96,38

• Generatorul turbinei cu abur

Identificare

U.M.

G2

Tip

-

Sincron, fără perii

Putere instalată

[kVA}

5000

Tensiune la borne

R

6,3

Frecvență

R

50

Co$<p

0,8-1

Randamentul generatorului electric

%

96,77

Puterea nominală la bornele generatorului

kWe

3620

♦ Cazan de abur industrial

fir. cri

Denumlra/ap

AnPlF

Oobll nominal W«)

Parametrii nominali (MPaPC)

Puterea înstelată (MWt)

Tip combustibil

1

CAI tip Babcock

2000

27,8

1,7/273

70,8

Gaze naturale/ păcură

TOTAL

♦ Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare

U.M.

Gx7000SUPR

Fabricant

-

ICI Caldae

AnPlF

2014

Combustibil de baza/rezerva

gaz natural/CLU

Identificare

U.M.

Gx 7000 SU PR

Debit abur

. (Vh]

10

Presiune abur produs

bar

10

Temperatura abac produs

_MC]_

250

Randamentul pentru arderea gazului natural

90,80

Randamentul pantei arderea CLU

_______i%i_______

90,20

• Transformatoare principale

Identificare

U.M.

TSG1

TSG2

TSC

Tip (inlerior/exterior)

exterior

exterior

exterior

Tensiune nominală (primar/secundar)

[KV]

110/6,3

110/6,3

110/6,3

Capacitatea

[MVA]

25

25

25

♦ Stații electrice

Denumire

UM

$E1

Tip (conexfone șî&au transformare)

conexiune și transformare

Soluție constructivă (interbarâ/exterioarâ)

Interioară

Tensiuni

R

110

Capacitatea

JMVA1

300

♦ Linii electrice

Denumire

U.M.

LE1

LE 2

LE 3

LE 4

Denumire (de la../pânâ la)

LEA110KV CET Bacau-Bacău Sud 1

LEA110KVCET BacauBacău Sud 2

LEA110KV CET Bacau-CIO 1

LEA110KV CETBacau* CIC2

Dispunerefsubtsrane/aefiene)

aerian

aerian

aerian

aerian

Numărul circuitelor (simpte/duble/mu'tipia)

nr.

dubiu circuit

dublu circuit

simplu circuit

simplu circuit

Tensiunea piwctetă

1KV)

110

110

110

110

Tensiunea de funcționare

1KVJ

110

110

110

110

Lungimea

2,5

2.5

1,1

1.1

Capacitatea

(MVA)

75

75

40

40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte________________

Nr. crt.

Denumire/Tip

Putere termică

Tip combustibil/surea de energie primară

(GcaMh)

(MWt)

1

Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ

100

116,3

Gaze naturale/ păcură

TOTAL

116,3

c) Centrate termice exploatate de Thermoenergy Group SA .Bacău

Nr.crt,

Denumire CT

Sarcina Termica încălzire țGcal/h)

Sarcina Termica 8.C.C. țGceVh]

Sarcina termica totala [Gcal/h]

Putere termica instalata (MWt)

1.

CT 2 Miorița

3.1

1.9

5

5.81

2.

CT3Mtorite

6.2

3.8

10

11.63

3.

CT3/5Dr.Aroneanu

3.1

1.9

5

5.81

4.

CTBistrita

0.75

0.45

1.2

1.40

5.

CT Grop Școlar

5.68

3.42

9

10.47

6.

CT Pard

3.1

1.9

5

5.81

1

CT Prefectura____________

2.48

1.52

4

4.65

Politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău ane ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică In condiții de eficiență ridicată, în vederea reduceri impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

> «Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează tn baza următoarelor autorizații de mediu;

♦ Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016, în data de 09.01.2018 și în data de 29.10.2019, valabilă până la data de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6

» Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la dala de 28.10.2027, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28

 • - Autorizații de Mediu nr. 265*271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrate termice de cartier;

 • - Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013, în data de 15.01.2015 și în data de 22.05.2018, valabilă în perioada 2013-2020;

 • • Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru Instalația EU-ETS nr 2, nr.169ffl9.05.2013, revizuită în data de 15.01.2015 și în data de 21.01.2020, valabilă tn perioada 2013-2020;

 • • Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAF SA Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022;

 • - Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr. 11/27.01.2015, revizuită cu nr. 94, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Cblmfel nr.6.

> -Conformarea cu cerințele legale de mediu

 • 1. Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorte concentrațiilor de noxe emise la coș îhcadrându-se in valorile limită de emisie Impuse de tegislatfa în vigoare.

 • 2. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu tn termenele Impuse de către organele competente, la nivel focal și național.

 • 3. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 122310144/12.11.2014, stabilite pentru Instalațiile de pe amplasamentul Lelea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii fafimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău

 • 4. Conformarea cu cerințele legate privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin monitorizarea continuă și raportarea anuală a emisiilor de de dbxid de carbon (CO2) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conferite RUEGES a certificatelor de GES, echivalente cu emlstite da COj la nivelul anului, se realizează în luna aprilie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2019 este 32027 de certificate GES: 27271 certificate pentru Instalația EU-ETS nr.1 și 4756 pentru Instalația EU-ETS nr,2.

In luna aprilie 2019, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2018, prin restituirea unui număr de 84275 certificate de GES.

Sistemul Integrat calitate-medlu-securltate ocupatlonala

în perioada 04.03-06.03.2019, a avut toc auditul de recertificare realizat, conform contractului 23967(162)/ 26.01.2015, de către Societatea Română de Asigurare a Calității.

Urmare a acestui audlt, s-a documentat următoarea îmbunătățire In raportul de audă emis de SRAC din data de 06.03.2019:             ___________________________________________________________________

Nr.

crt

Standarde de referință

Domeniul cte imbunatetlre

Activitatea/ zona

1.

IS0 14001/2015

Se recomanda analiza separata a gradului de conformare cu legislația a analizei de monitorizare si măsurare parametri de mediu si a rezultatelor controlului operațional

CPM

In urma auditului de supraveghere s-au obtinut menținerea certificatelor de conformitate cu standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, valabile pana in martie 2021 pentru producerea aburului si apei calde;transportul sl distribuția aburului si apei calde producere sl furnizare energie electrica.

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată șl completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat: Proceduri de sistem, Proceduri operaționale generale. Proceduri operaționale specific, Instrucțiuni de lucru. Toate aceste documente au fost implementate prin Instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens.

Rezultatele auditorilor interna/ externe șl evaluările conformării cu cerințele legate șl cu alte cerințe la care organizația subscrie

Analiza gradului de Implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSO4M - Audlt intern*, pe baza .Programului anual de audlt intern0 pe 2019, precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces. în desfășurarea acestor auditori a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cât și a auditatuîui, acesta din urmă punând la dispoziție toate documentele solicitate. Urmare a acestor auditori au fost identificate neconformftăți care vizează:- evaluarea personaluluiînregistrări efectuate pe formulare neidentiflcate/neactualizate;- neldentlficarea persoanelor ca admitenti de lucrare; autorizații de lucru neinchise; revizii neefectuate la conducta de gaze naturale de înalta presiune; lista documentelor tinute sub control neactualizata/necorespunzatoare.

Pentru eliminarea acestor neconformități constatate au fost stabifiț responsabili și termene care au fost respectate, iar modalitatea de rezolvare a fost înregistrata la pcl8 din rapoartele de neconformități.

Totodată, s-au stabilit domenii de îmbunătățire cu rol de acțiuni preventive constând, în general, în reglementarea prin fise proces/procedurl operaționale specifice/ instrucțiuni de lucru, a unor activități care se derutează în cadrul compartimentului sau printr-un mod de lucru care sa preîntâmpine eventuale neconformitati .

Programul de audit pe anul 2019 s-a realizat în proporție de 90%, activitatea de audit fiind documentată în documentate specifice de audit. S-au stabilit termene și responsabili pentru (ratarea neoonformltățllor/observațllor constatate. Analiza eficacități acțiuni corective implementate, a fost dată de Intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSO, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora șl/ sau ținerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Laboratorul de metrologie al unitarii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 034-19 din 22.07.2019, obținute in urma procesului de reautorizare in luna iulie 2019, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SADEI si din instalațiile interne.

Politica de prevenire șl protecție

Politica de prevenire șl protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadra pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea șl îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de Important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventiva și proiective eficiente.

 • > Securitatea șl sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obțnute autorizații de funcționare din punct de vedere al securități și sănătății în muncă pentru toate pentru activitățile care sa desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAP, centrate termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până ia modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarație pe propria răspundere.

Activitatea de securitate șl sănătate în muncă la nivelul societății respectă legislația în domeniu.

 • > Situații de urgentă

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO.

Activitatea de situații de urgență ia nivelul societății respectă legislația în domeniu:

Activitatea IT

în anul 2019, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnotogtel Informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiari externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generate ale societății. Personalul compartlmentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice și comunicații de la nivelul întregii societăți.

Activitățile realizate în anul 2019 în cadrul Compartimentului IT eu sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societarii allnllndu-sa cu acestea.

Politica de personal .Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnat! cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11,2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Președintele Consliului de Administrație coordonează activitatea consulului si raportează cu privire te aceasta Adunării Generai© a Acționarilor.

Conducerea executivă a societarii este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori si un Inginer sef dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii sodetatii, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine directorul financiar si directorul comercial (isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat), Inginerul sef - salariat cu CIM si compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 353 posturi aprobate din care, la finele anului 2019 au fost 348 de posturi ocupate sl 5 posturi vacante.

La începutul anului 2019 existau un număr de 338 salariat! angajați.

Pe parcursă celor 12 luni ale anului s-au efectuai 55 angajarl si 45 încetări de contracte Individuale de munca astfel încât la finele anului din cele 363 posturi aprobate, 5 erau vacante.

Numărul mediu de personal In cele 12 luni aîe anului 2019 este de 335 angajați, din care 3 cu contract de mandat si 332 cu CIM, din care este exclus personalul cu CIM suspendat.

La 31,12.2019 structura organizatorica aprobata prin organigrama este următoarea:

Compartiment

Total din care:

Teia

Execuție

1. DIRECTOR GENERAL

1

1

0

Consilier Director general

1

1

0

Compartiment Audlt Intern

2

2

0

Control Financiar de Gestiune

1

1

0

Compartiment Juridic

3

3

0

Compartiment Resurse Umane

2

2

0

Birou Management Energetic

4

4

0

Birou Investiții

3

3

0

Compartiment I.T.

3

3

0

Serviciu! Intern de PP-SU

17

7

10

Compartiment Managementul Cal.

1

1

0

Compartiment Proiecția mediului

1

1

0

Serviciul Management MCM-uri

17

1

16

II. DIRECTOR FINANCIAR

1

1

0

Birou Contabilitate

4

4

0

Birou Financiar

8

8

0

Compartiment Buget Costuri

2

2

0

Comparflment Rec,Creanțe

3

3

0

W,DIRECTOR COMERCIAL

1

1

0

Birou AchizitS Publice

6

5

0

Serviciul Marketing Producte

14

14

0

Birou Aprovizionare Transp.

11

6

5

Compartiment Administrativ Patrimoniu

24

6

18

N. INGINER SEF

1

1

0

Dispecerat CET Termoficara

10

0

10

Secția Termoficare

69

2

67

Serviciul Tehnic

41

1

34

Secția Electrica

21

1

20

Secția Turbine pe Gaz

9

1

8

Secte Termomecanica

33

2

31

Secte PRAMAMC

19

1

18

Secția Epurare Chimica

23

2

21

TOTAL

353

105

248

Controlul gestiunii societății • audltarea Interna el externa

Audlt Intern

Activitatea de audlt publc Intern s-a desfășurat în cursul anului 2019 în conformitate cu Planul multlanual pentru perioada 2018-2020, aprobat de Directorul General și Consiliului de Administrați© al Thenrncenergy Group SA prin Hotărârea nr. 60/29.12.2017.

La fundamentarea misiunilor incluse în planul mulfianual s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii șl recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, precum și identificarea și actualizarea situatfel evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fostconstatările efectuate cu ocazia mlsluntor desfășurate;- sugestile Directorului general al Thennoenergy Group SA; - solicitarea UCAAPI conform adresei nr. 430854/18.10,2018; • alte informații și indicii referitoare la dlsfuncționarități sau abateri; - aprecieri cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne de sistem; - analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la mele aspecte ale funcționării sistemului; • evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul audriat;- respectarea periodicității în audilare cel puțin o data ta 3 ani,

Ls nivelul Thermoenergy Group SA Bacău tn anul 2019 au fost realizate un număr de 6 misiuni de audit, structurate astfel:

 • -   1 misi una de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;

 • -   1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;

 • -   1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul IT;

 • -   1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic

 • -   f misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM - evaluarea sistemului de prevenire a corupției;

 • -   1 misiune de consiliere s-a abordat domeniul SCM/SCIM.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand forma Juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109^2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat capitolul 10 .Auditul", secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind audituF', punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii. Potrivit Legii contabilității nr.82/1991 ,republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditulul financiar. începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR 537/2014 AL Parlamentului European țl al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referăoare la audilut statutar al entităților de Interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/C E a Comisiei" sl prin „Legea 162/2017 privind audltul statutar al situațiilor financiare anuale ți al situărilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative'’, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitățile de interes public precum si modafitetea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comercîale se auditează de auditori financiari,membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 12.07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 lei, fara TVA.

In opinia auditorului independent .prin Raportul de audit Încheiat in data de 10.05.2019, asupra situărilor financiare ale anului 2018 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau se considera ca acestea oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

Controlul financiar de gestiune

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologica privind modul de organizare sl exercitare a controlului financiar de gestiune si s Planului anual de activitate pe anul 2019.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității șl securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale șl asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității In condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut In vedere următoarele obiective primordiale: verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor Interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor sl resurselor, deținute cu orice litiu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;

verificarea respectării prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri sl cheltuieli al societății;

verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la moditi de efectuare a Inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor Interne cu privire la încasările tn tei sl valuta, de orice natura, tn numerar sau prin virament;

verificarea respectări prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la întocmirea, circulația, pastrama sl arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico - operative;

verificarea respectării prevederilor legale In execuția bugetului de venituri sl cheltuieli al societății Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizii ale Directorului general THERMO ENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațjunilior care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile sl documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor li semnate cu certificarea:

.Certiffcaf in prMnta                MW

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventive In anul 2019 sunt:

 • >  Sef Birou Contabilitate-titular;

 • >  Economist Birou Contabifitate-infocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlul ui financiar preventiv, efectuează verificarea de forma sl fond a oportunilor din punct de vedere al:

 • •       conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:

 • • economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizweă costului resureetor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor reztfâte;

 • • eficacității și eficienței operațiuni for supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (indeptinlre) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor In raport cu resursele utilizate.

In anul 2019 s-a urmărit respectarea de către toți salariat» sectorului financlar-contabfl a prevederii din decizie conform careia,documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv;ln anul 2019 nu s-au înregistrat refuzul de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

în perioada 01.01. - 31.12.2019, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 182 dosare, din care:un număr de 7 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 124.034,64 lei (toate dosarele au executarea silită tncuvRnțată);un număr de 2 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, Agențl Economici; un număr de 173 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Flzice.Dosarele au fost depuse la instanțele competente fie sub formă de cereri de ctiemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula Sorica cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform LegH nr.51/2006.

în perioada 01.01. - 31.12.2019, THERMOENERGY GROUP SA Bacău a avut calitatea de pârâtă hi 5 dosare.Nu s-a pierdut nfclo cauza ca urmare a na introducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercltarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea acttvttatii societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate ia nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere.de la înființare pana la 31.12. 2019 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea tfin surse proprii, nefllnd revolta sa acceseze credite pentru platedatoriibr.

Riscul financiar cu care se confrunta Insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționate de obligativitatea legala a continuării activitetli, in calitate de operator al unul serviciu public de interes economic general-furnizaraa de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, Implicit, diminuarea continua a capitelurilor proprii sau a activului net, In aceeași măsura reflecta o sttuatie cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de HchiditatiCincasarea creanțelor restante sl majorarea capitelului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, In limita cadrului legal aplicabil:

-O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor focale de referință pentru enerva termică furnizată populației prin sisteme centralizate; ORDIN M.D.RAP. nr. 1.121 din 1 Iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice In sistem centralizat către populație-art 26:

Concluzie:

Datorita naturii publice a sen/icMul de afimentere cu ene/gfe termica in sistem centralizai, a prevederilor legale aplicabte si necorelama procedurilor aprobate de către autoritetile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului In care sunt slăbite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de fectori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sar factori care afectează toate Instrumentele tranzacționale pe piață.

Legea nr.51 din 8 martie 2005 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene.

Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de util lăți publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru famlzarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice șl comerciale; m^oacele materiale șl financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes generai;

 • d) recuperarea in totalitate de către operatori a costurilor fwnfzărfflprutărll serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizează/prestează serviciile de utiități publice în baza unul contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utflități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție șl exploatare, a chettuieiBor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobllzat în active corporale șl necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractata, a costurilor derivând (fin contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități pubfce, precum șl o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiuni serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi Inclusă clauza privitoare la recuperarea In totalitate de către operatori a costurilor fumizării/prestărfi serviciului.

Concluzie:

Datorite naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica In sistem centraliza, a prevederilor legale aplicabSe si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritate de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stable preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile Instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește sl înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produseforfeerviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventel la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-sl putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadente.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanente de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de la client! conform scadentelor $1 prin solicitarea de facilitate de plata furnlzorflor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai mare! decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarâ obligațiilor contractuale da către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societății, determinând Implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar,

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni In următoarele sensuri:

 • a) > metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrai Compartimentul Recuperări Creanțe conform Proceduri Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin MȘIoace Extrajudiciara P002-REC-01, aprobata de conducerea societatiițdetaiiata la capitolul Creante din raport};

 • b) )• metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hoterad judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Riscul de continuitate a activitatll

Ținând cont de prevederile legate in domeniu:Lege8 nr. 51 din 8 martie 2006 frepublicată^servlcfflor comunitare de utilităy pubfce si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2008 serviciului public de almentere cu energie termică, precum $1 de Contractul de delegare a gestiunii serviciului pubîic de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HOL 350/28.09.2018), pe perioade de 5 ani, începând din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a actîvltatli In anul 2020, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,ln calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica In municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public. In contextul socio-eoonomic, generat de criza pandemica COVID-19, obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgenta este clar reglementata in DECRETUL nr. 195 din 16 martie 2020.

Date privind Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP SA. Bacău s-a realizat in baze Deciziei Directorului General nr. 344/30.10.2019., în conformitate cu Normele privind organizarea șl efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a LogH contabilității nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului potiticfor șl procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Corețului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 12&05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 12.11.2019-31.03.2020, pe baze stocurilor scriptice din evidenta contabila ia 31.10.2019, asupra:

 • -  bunurilor din patrimoniul sodetatil THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

 • -   bunurilor apartlnand terților, aflate in inchlriere/in custodie/în folosința (care nu fee parte din patrimoniul societății).

In urma Mizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.57/01,04.2020, avizat de Directorul General al soctetaffl $l aprobat de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, prin HCA nr.3B/10.04.2020.

Activitatea comerciala


Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anU 2019, s-a desfășurat In conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2018 privind achiziție sectoriale și HG 394/2016 din 02.08.2016 privind normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare și ale procedurior Interne.

In acest sens, în baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, au fost elaborate și aprobate prin hotărârile C.A. nr. 629/28.12.2018 Programul Anual al Achizitor Sectoriale pentru anul 2019, modificat prin hotărârile CA nr 644/29.01.2019, nr 654/05.02.2019, nr 633/05.03.2019, nr 677/26.03.2019, nr 698/08.05.2019, nr 707/14.05.2019,714/29.05.2019, nr 726/13.08.2019, nr 738/21.08.2019.nr 740/10.09.2019,nr 748/02.10.2019, nr 775 din 28.11.2019. Valoarea Programului Anual al Achizițiilor Publice în baza Hotărârilor menționate s-a modificat de la valoarea totală de 123.129.466,14 lei aprobată în decembrie 2018 ta valoarea totală de 102.036.060,49 lei.

In Urnita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servidi/tecrări prin prodeeduri coline șl offllne după cum urmează:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE OEASFASURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2019

(fără proceduri anulate)

Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractetor/a condurilor cadru

Tipul contractului

Modalitate atribuire

Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, faraTVA

9

Total, din care:

2.088.982,13

5

Furnizare

PROCEDURA SIMPLIFICATA

972.767,13“

3

Servicii

PROCEDURA SIMPLIFICATA

420.415,00

1

lucrări

PROCEDURA SIMPLIFICATA

695.800.00

situația contractelor subsecvente semnate în baza acordurilor cadru valabile din anii

ANTERIORI Sl DIN 2019

Număr contracte subsecvente atribuita In cursul anului 2019

Tipul contractului subsecvent

Denumire

Valoare totală atribuita

68

Total, din care:

713.064,73

16

Furnizare

BVCA carburanți auto, AC 2 ani

169.090,00

2

Furnizare

Echipamente de protecția, AC 3 ani

32.633.25

11

Furnizare

Materiale apă canal, AC 3 ani

82.500,00

11

Furnizare

Țeava, AC 2 loturi

213.916,48

4

Furnizare

Materiala electrice, AC 3 ani, 2 loturi

9.940,00

24

Servicii

închiriere utilaje cu operator, 2 loturi

184.885,00

PROCEDURI EXCEPTATE- 2019

Denumire contract

Tipul contractului

Contract data

Valoare contractată

Contract Intrat 1n vigoare

Valabilitate

CONTRACT VANZARE CUMPĂRARE GAZE NATURALE

furnizare

1220 08.07.2019

94.380.492,12

01.09.201$

01.09.2020

CONTRACT FURNIZARE

EN. ELECTRICA

furnizare

1286

18.11.2019

3O7LEVMWH PREȚ BAZA

01.12.2019

30.11.2020

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFLINE-fOFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE, CATALOG SEAP)

Număr contracte

Tipul contractului

Valoare contractată

16

FURNIZARE

398.118,22

28

SERVICII

378.293,90

Totat contracte AD

774.412,12

Biroul Aprovizionare Transporturi asigura armatoarele activrlatl:

 • -   Aprovizionarea cu principalele echipamente sl piese de schimb, le nivelul, la nivelul necesarelor prezentate;

 • -   Aprovizionarea societății cu combustibili tehnologici;

 • -   Asigurarea mijloacelor auto necesare transportului de persoane, transport marfa si autospeciale;

 • •   Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de producție, la lucrările de intervenții sl reparații;

 • •   Transportul corespondentei de la societate la posta si retur transportul valorilor bănești de la centrele de relații client! la caseria centrala a societății si banei;

 • -   Urmărește derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu fertil:

Reparații sl întreținere auto; Reparații si întreținere utilaje gestionarea parcului auto si utilizarea eficienta a acestuia;

Prin Depozitai Producție se asigura gestionarea tuturor materialelor necesare producției, reparațiilor, întreținerii utilajelor si echipamentelor etc.

Activitatea de producere ei furnizare energie electrica

In anul 2019, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in tetele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

 • • tranzacții cu energia electrica realizate pe Plata pentru Ziua Următoare (PZU) si pe Plata IntrazOnlca (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2019 a fost de 19803334 lei, corespunzătoare unei cantitatl d© energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU In aceasta perioada a fost de 243.9 tel/MWh cu aprox. 11 te/MWh mal mic fata de prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2019.

- tonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta: pentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat tonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lel/WVh, exclusiv TVA, începând cu 01.07,2019 s-a aprobat o noua valoare a tonusului la nivelul de 176,08 lel/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06,2019) iar începând cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 lel/MWh (Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019).Vakjarea tonusului acordat In anul 2019 a fost de 13757123 lei, corespunzător unei cantitatl de 81706 MWh, energie electrica livrata In SEN.

Activitatea de producere energie termica

Ttrermcenergy Group SA Bacău îți desfășoară activitatea de exploatare comaraală a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare In baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin Intermediu) rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2019, prin funcționarea capacităților energetice aflate fn exploatarea Thermoeneigy Groip S.A. Bacău, s-a produs agent termic avato următoarea structura:

 • •   apa fierbinte- 215859 Gcal, din care 203545 Gcal (94% din producție) pentru furnizare in sistemul de termoficare,compus din ratate primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețete secundare de distribuție a energiei termice, precum sl In sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;

« abur - 9903 Gcal, pentru consum Intern (producere apa dedurizate si apa fierbinte);

Pe parcursul anului 2019, prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt si a cazanului de apă caldă LOOS (cazan de vârf aferent grupului de cogenerare cu TG) s-a asigura', circa 1% din producția de energie termica a societății.

Toate instalatiliafechipamentele care au produs energie termica utilizează drept combustibil gazete naturale, asigurate de un furnizor, In baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2019—decembrie 2019, Thermoenergy Group SA Sacaua avut un total da 6.820 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

 • 1.    583 cu contract;

 • 2.   6237 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica In perioada amintita a fost:

 • 1.  96 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 instituții bugetare;

 • 2.  487 utilizatori de tip populație din care 185 asociații de proprietari si 302 persoane fizice;

 • 3.  6237 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asocfaillle de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetica sl a facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:

 • 1.   55 de puncte termice;

 • 2.    7 centrale termice de cvartal;

 • 3.    41 module termice;

 • 4.  4763 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara sl branșamentele de la distribuția pe orizontala;

 • 5.  57823 apartamente si case construite, dl n care racordate la SACEÎ14 4 76,

Birou Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2019 s-au încheiat un număr total de 190 de noi ccntractefconventii din care:

-189 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari):

- 1 contract noi consumatori,

In vederea urmăririi in derulare a conlractelonfconventlllor de furnizare energie termica a desfasurat urmatoarela actlvitati:

 • 1.  s-au relnventariat sl s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuie si încălzire pentru un număr de 254 de apartamente (254 centralizatoare de scara sl 138 fise de apartament);

 • 2.  s-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse sl deplasării In teren, 660 de procese verbale de deconectare/debransare;

Activitatea de Marketing Relații Publice

Numărul de petiții primite de Compartimentul Marketing Relații Publice ta perioada 01,01.2019 -31.12.2019 este de 1327 șl toate au fost soluționate intr-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

 • I. Sesizări legate de prevederi© conlractuiuI de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

 • 1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt In număr de 547, reprezentând 41.22 % din total.

 • 2. Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt in număr de 24 , reprezentând 1.81 % din totalul sesizărilor.

 • 3. Reclamațiile privind factu rarea sunt în număr de 583 și reprezinte 43.93 % din totalul reclamațitor.

 • II. Racordare de noi consumatori 20 = 1.50 %

 • III. Altele

Sesizările in legatara cu alte probleme au fost in număr total de 153, reprezentând 11.53 %.

Formația Contorizare Termoficare

Compartimentai desfesoara actlvitati de mentenanta si citire lunara a consumului la un număr de 4708 mijloace de măsură a energiei termice, după cum urmeaza:

 • •   2046 contor! de enegie termica pentru încălzire montați la branșamentele din SAC.E.T;

 • •  1725 contorl pentru apa calda de cosum mortali la branșamentele din S.A.C.E.T;

>> 618 contor! de enegie termica pentru încălzire/ acc, montați in cadrul rețetei de distribuție pe orizontala;

 • •   319 conferi de enegie termica pentru încălzire/ acc, montați in PT-url, MT-uri, CT-uri.

Activitatea direcției tehnice

In cursul anului 2019 in cadrul direcției tehnice prin secțiile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor si echipamentelor in condiții de siguranța si continuitatea in funcționare prin secțiile de întreținere -reparații in vederea producerii si livrării energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energie! electrice in SEN.

Lucrările Importante realizate in anul 2019:

 • - Reparate generatorului de abur - GX70001340S - creșterea eficientei, degazare adaos termoficare; imbunatatire schema de funcționare pentru asigurare parametrii corespunzători SACET;

 • - Reparația automatizare CAI lOOt abur- calculator proces - asigurarea siguranței In funcționare CAI si asigurare rezerva sursa vârf pentru furnizare agent termic in SACET;

 • • Realizare mentenata planificata surse: Turbina Gaze TG3 - 14MW; CAF; CAI

 • • Realizare lucrări da scoatere din conservare Ciclu Combinat; verificări, continuare lucrări nefinalizate Ciclu Combinat de executant -antreprenor ELSACO, conform adreselor UAT Bacau nr.35001/3085/18.09.2019; nr. 498622/22.10.2019 si nr. 3545/23.10.2019;

 • - Realizare mentenata planificate stații electrice sl echipamente electrlce;Trafo 25MVA;

 • - înlocuire grupuri pompare amplificare CAF-Aerostar - creșterea siguranței h exploatare, reducerea avariilor provocate pe rețete termoficare;

-înlocuirea planificata a vanelor principale clapa fluture St.Pompe Termoficare - creșterea siguranței in exploatare, reducere pierderi fluid termoficare;

 • - Realizarea revizii planificate PT/CT, Rețele Termoficare - reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare;

 • - înlocuirea planificata a vanelor principale pe Rețea Primara Termoficare - reduceri pierderi rețea termoffcare si reduceri timpi de execuție lucrări de întreținere, reparații;

 • - Pentru realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de termoflcere SACET Bacau- închidere Inelara a magistralei Cornișa cu magistrala Șoferi ‘-realizat de Primăria Bacau - executant SICOR București:

 • - grafice de lucru; programe de lucrări;

 • - coordonare sl asistenta tehnica;

 • - s-au asigurat manevre de goliri /umplere circuite de termoficare;

 • - secționări circuite pentru asigurare condiții tehnice de lucru;

 • - asigurare scheme funcționale pentru reducere disconfort consumatori SACET;

 • - probe tehnologice; PiF etc

Activitatea de reparații din cadrai direcție tehnice;

In cursul anului 2019 Serviciu Tehnic, prin cele 2 Ateliere de Reparații a efectuat reparații pe rețele exterioare de termoflcare pentru lichidări de avarii un număr de 378 de Intervenții după cum umreaza:

•agent primar -72 Intervenții

din care: • pe rețele primare temnoficare -59 intervenții;

 • - In puncte termice -13 Intervenții.

-agent secundar «366 Intervenții;

din care: - rețete secundare aferente puncta termice 233 Interveni»;

 • - rețete secundare aferente centrale termice47 Intervenții;

 • - in puncte termice -24 de intervenții

 • - In centrate termice -2 intervenții

Menționam ca toate Intervențiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

 • ► Cutertl:

 • A)  închirieri utilaje :47.877 Lei

 • B) Refacere suprafetete carosabile si pietonale :46.256 Lei

 • C)  Material terasierf BALAST+SORT+nlsip):16.030 Lei

 • D)  Achiziție teava:116.762 Lei

 • ► EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri sl consumuri) pentru monitorizare, prelucrare si facturare: 45.565 LEI

 • ► INSTALAȚII PRODUCERE

A) ECHIPAMENTE Sl INSTALAT» ELECTRICE :69.424 lei

Al) Diagnoza si Reparații celula 6 kV convertizor nr.1......,21.624 Lei

A2) Reparatieconvertlzomr.lEP.Termof.....................11,609 Lei

A3) Reparație convertizor - modul ECA-XM PT17...........5,450 Lei

A4) Reparație automatizare convertizor 2 EP.Tenmof........4.700 Lei

A5) Analiza ulei Trafa 25MVA110/6HV............................5.460 Lei

A6) Reparație redresor 220Vcc statie 11OkV.................. .6.010 Lei

A7) Reparații ansamblu butelii azot MOP -1 st110kV........14.580Lei

8) ECHIPAMENTE Sl INSTALAȚII TERMOMECANICE:304.616 lei

B1) Reparație generator abur 10t -GX70001340S.......................252.110 Lei

B2) Expertiza Instalații ISCIR...............................................................9.200 Lei

B3) Reparații instalații automatizare CAI...........................................28.300 Lei

34) Reparații RCF 600/25.- statie Pompe tTermoficare...................15.000 Lei

C) ECHIPAMENTE DWER8E.51.338 lei

O) GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG«3:365.710 W

01) Mentenanta planificata...............................................294.000 Lei

D2) Diagnoza lagar nr.1 generator...............................  29.079Lel

D2) MATERIALE Sl PIESE DE SCHIMB.....................................42.631 Lei


Activitatea de Investiții

in anul 2019, activitatea de Investiții s-a concretizat in realizarea investițiilor finanțate de UAT Municipiul Bacau. in sprijinirea din punct de vedere tehnic a investitorului - Municipiul Bacau, in implementarea aplicației cu fonduri europene si in achiziții aferente Programului de Investiții al Thermoenergy Group SA. Desfasurarea activitatif de exploatare sl întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea tintetor propuse In "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau’ au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri;

 • >  InvestitiLfinantete Plin bugetul local șl surse proprii Thermoenew Group SA,

 • >   Investiții finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2009-2020, căldura si confort") si fonduri europene

1. Investiții finanțate prin bqq^tul I<jg»I si sursa proprii Thermogneipv Group SA - "Programul de Investftii pentru anul 2019 al Thenmoenegy Group SA Bacau” aprobat in cadrul BVC an 2019 a conținut investiții finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

Cea mai importanta investiție finalizata hi anul 2019 a fost ‘Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau1' - tarif de racordare, proiectare si execuție, in cadrul căreia s-au montat sl pus in funcțiune o stafie de măsură gaze naturale si instalate de utilizare de medie presiune constituita dinlr-o conducta de gaze In lungime de 670 ml cu diametrul de 250+100 mm, Investiția a avut ca scop asigurarea alimentarii cu gaze naturale a compresorului dedicat grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt si a tuturor surselor de producere energie termica si electrica exploatate de Themioenergy: cazatele de abur auxiliar de 10 t/h, cazanul de abur industrial de 100 t/h, grupul de coganerare cu turbina cu gaze de 14 MWt si cazan LOOS suplimentar, cazanul energetic CRG.

Prin procesul verbai nr. 3185/27.092019 s-a semnat recepția de punere In funcțiune a stafiei de regtere/masuraro da către Delgaz Grid SA Bacau, după care s-a pus In funcțiune Instalația de utilizare de medîe presiune si s-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr, 408/08.112019.

Situate sintetica a investirilor finanțate din surse proprii Themoenergy Group SA ei buget local este prezentata mal jos:

Obiective, dotări

Valoare planificate pt, anul 2019

surse proprii

-tei tara TVA-

Valoare pîanifica'B pt.anut 2019 buget tacă!-lei cu

TVA-

Valoare reallzatadln sursa proprii ia 31.12.2019

•lei faraTVA-

Valoare regizata tfin buget local te 31.122019

•tal cu TVA-

Prownl

de

realizate investiții din surse proptii

%

Procent

de

reafeere investiți din buget local %

(3)

(bl

(o)

(d)

(3)

(fi

(9)

A. Obiective de Invesilii in continuare

0

300.000

0

204.680

0

68,22

B. Obiective de Investim not*

261.975*

1.100.000

Q

1.114.931

0

81.86

C. Alte ctieltufei

de fnveolilii

total, <fin care:

829.600

1.065.000

213.779

239.496

25.78

22.48

1 .dotai, utilaje indep.

788.600

0

172.980

0

21.93

0

2. imobiliari necorporale

1.000

0

999

0

99.90

0

1 cheltuieli pentru studii sl taxe

40.000

1965.000

39.800

239.408

99.60

22.48

Tetei

1.091.575

2.465.000

293.852,57

308.815,42

20,38

17,79

'Nota: In perioada 17-18 decembrie 2019, UAT Bacau a alocat din bugetul local sumele de 126.975 sl 135.009 tei (ara TVA pentru investițiile "Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea temnoficare in aorta CAF - Derivate ‘Republicii -aferente SACET Bacau - achiziționarea a trei electiopompe, cu montaj" sl "Integrarea in noua instalate de utilizare gaze naturala a statei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt din str. Chimiei nr. 6 Bacau ■

servicii diagnoza compresor, pif sl lucrări de integrare, asistenta tehnica pif, etc.*, care erau planificat© In programul de investiții al Thwmoenergy a fi finanțate din surse proprii. De aceea, procentul de realizare investiți din bugetul tocai este calculat ca:

[Valoare reafizeta <fln bugetul focatij Valoare planificate din surse proprii ♦ Valoare planificata dh buget locslH‘100

Zlnvestiffl finanțate prin Programe specifice CTermofcare 2009-2020, căzură si confort1) șl fonduri europene

In anul 2019, Biroul de Investita a acordat spr|in Municipiului Bacau In Implementarea Investiției ‘Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa’ finanțata prin Programul National "Termoficare 2009-2020, căldura si confort”, împreuna cu secția de Termoficare, prin soluționarea solicitărilor proiectantului si executantului privind dispoziții de șantier, modificări ale traseului stabiit prin proiect, verificarea si aprobarea graficelor de lucrări pe tronsoane, planificarea opririlor pentru executarea montajului nodurilor de vane din trasee supraterane si cămine in vederea minimizării pierderilor de energie termica si scurtării la maxim a perioadelor de nefumizare.

Tot in anul 2019, Biroul de investiții a contribuit la obținerea aprobării Consiliului Județean si Local Bacau pentru Investiția .Dezvoltarea pieței de energie termica • etapa III - Racordarea te SACET Spitalului Județean Bacau si Colegiul Economic "Ion Chica”, concretizate In Hotararea Consiliului Județean nr. 113/14.06.2019 si a Consiliului Local nr. 286/31.07.2019. Totodată, s-au predat către UAT Bacau toate documentele legate de aceasta investiție, adica Studiul de fezabilitate, Fisa tehnica pentru obținerea avizului tehnic al AURE, Avize si acorduri de la CRAB Bacau, Tetekom, Mediu, DELGAZ grid gaz si electricitate, Culte, Ministerul Apărării Naționale, Compania Naționala de Cai Ferate SA, in vederea obținere finanțării prin Programul National "Termoficare 2009-2020, căldura si confort’.

2.1 .Investiții cofinanfete prin pos Mediu Axa 3 pentru apllwfa’Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emilie poluante in aer si pentru crestase eficientei In alimentarea cu căldura urbana”

In acest caz, Biroul de Investiții împreuna cu reprezentanții Tharmoenangy Group SA Bacau:

 • - au participat ca membri In comisiile de recepție la terminarea lucrărilor si punere In funcțiune a instalațiilor din cadrul CL2, obiect 2 "Gospodărie de păcura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau". Astfel, s-au organizat mai multe întâlniri cu executantul TMUCB si UAT Bacau, in cadrul cărora s-au analizat variante de efectuarea testelor, probelor de punere In funcțiune, s-au întocmit liste (te operațiuni, scheme de instalați si grafice de execuție. Ca rezultat al acestora, in lunile septembrie si decembrie s-au efectuat o serie de verificări sl teste ia Instalațiile din cadrul Gospodăriei de păcura si stafia de neutralizare din CET 2 Letea, urmând a secontinua in anul 2020.

 • - au colaborat pentru sprijinirea HAT Bacau In derularea contractului CL8 "Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5’, a asigurat legătura dintre executant! sl secția de exploatare termoficare in efectuarea manevrelor pe ratele termice In vederea creării fluentei execuției la PT 9,14,17,63. In luna Iunie 2019, UAT Bacau a început colaborarea cu un nou prestator de servicii de dirigenfie, aceste avand ca sarcina si constituirea mijloacelor fixe rezultate din recepția lucrărilor la puncte termice. Biroul de Investiții a înaintat o propunere / model pentru modul de constituire, dar pana la 31.12.2019 prestatorul nu a finalizat o lista cu mijloace fixe.

In același context, In anul 2019, Biroul de Investiții a întocmit liste cu propuneri pentni constituirea moacelor fixe pentru Contractul CL3 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxifiare + Adaptarea schemei termomecanlce In CET 1 Chimiei Bacau" pentru Ob. 1 Ciclu combinat, Ob. 2 Cazare de abur da lOtfh si Ob. 3 Adaptarea schemei tehnologice sl le-a transmis HAT Bacau pentru efectuarea procedurii de înscriere in patrimoniul Municipiului Bacau si predarea către Thermoenergy Group pentru exploatare.

in ceea ce privește receptite obiectivelor de investiții cofmantate prin POS Mediu Axa 3, in 2019 nu s-au efectuat.

Avand in vedere ca, prin Notificarea din data de 27,03.2019, SC Eteaco Electronic SRL a denunțat unilateral rezilierea contractului CL3 nr. 69241/23.11.2011 cu Municipiul Bacau pentru "Ciclu combinat 14 MWt * Cazane auxifere + Adaptarea schemei termomecanlce in CET 1 Chimiei Bacau", UAT Bacau a solicitat prin adresele 35011/16.09.2019 sl 498622/22.10.2019 ca Thermoenergy Group sa faca toate demersurile necesare pentru punerea in funcțiune a stație de comprimare Eltacon dedbata grupului de cogenerare cu ciclu combinat si implicit, a grupului energetic de 14 MWt

Ca urmare, pana la 31.12.2019, s-au derutat proceduri pentru achiziția de servicii de diagnoza, verificare si pif compresor de gaze cu furnizorul de echipament Eitacon Englneering BV Germania, astfel:

Furnizor

Comanda

Val-euro

Gurs-eurola dala facturam

Val lei

0

1

2

3

4=2*3

1

ELTACON ENGINEERM3 BV OLANDA - ssrvteti de diagnoza compresor gaze grup cogenerare cu dicta combinai

41102.09.2019

6.307,00

4.7300

30206,00

2

ELTACON ENGINEERING BV Olanda-servirii de punere In funcțiune s! lucrați de ini agrare le compresorul gaze grup «generare cu ciclu combinat

51/22.10.2)19 sl

70/13.12.2019

20.430,14

4.7736

97.525,32

3

PFA Becenu Radu - servirii da asistenta tehnica pentru punerea tn funcțiune a grupului de riganerare In schema paralel cu grupul de «generare existent de 14 MWa - adaptarea schemei (emomecartce

1283115.11.2019

10.000

4

1 ehnoinsbumenl Impex &RL - servfcS de verificare, imresilgarc inițiala pentru Instalam de monitorizare noxe

1281105.11.2019

4.639

5

Acfilzitfi de piese al materiale diverse pentru («pornirea grupului da «generare cu de Eu combinat

3.16151

Total

145.331,93


In urma realizării acestor masuri, in perioada octombrie - noiembrie s-a pus in funcțiune compresorii Eitacon ce alimentează cu gaze naturale grupul de cogenerare cu ciclu combinat si s-au efectuat testa pentru pornirea turbinei Kawasaki.

Activitatea BirouhiiAdmlnletrativ Patrimoniu

Biroul Administrativ Patrimoniu, asigura planificarea si coordonarea actiYitatii sectoarelor administrativ si patrimoniul ale societății, după cum urmeazaServidi secretariat -primire, înregistrare si predare corespondenta,îlntretlnerea pavAtonului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societății, a spatiilor verzi,iluminatului in pavilionul administrativ a cailor ds acces si perimetre .Transportul corespondentei de la societate la posta si retur.

Evoluția Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energia termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de către UAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau care Intra In contractul sus amintit, aprobat prin HCL nr. 350 din 28,09.2018 au valoarea de Inventar la dala de 31.10.2018 de 253.273,175,55 lei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28,02.2019, a fost semnat Actul Adițional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreuna cu Protocolul de predare de la Thsnroenergy către Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15,04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de la HAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertlzoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF - Repubficii) .Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253,345,480,55 lei.

Prin Hotararea Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau nr. 689 din 18.04.2019 a fost aprobata scoaterea din funcțiune si casarea bunurilor -obiecte de inventar, echipament de protecfe si SDV-uri din patrimoniul Thermoenergy Group SA Bacau; au (ost emise Decizii ale Directorului General de numire Comisiei de analiza si avizare si Comisiei de casare a acestor bunuri, valoarea bunurilor casate, fiind de 18.654,02 lelDeseurite rezultate in urma dezmembrării care nu au putut fi valorificate/ ex: plastic, cauciuc, textil, piele) au fost predate către SC Soma SRL Bacau, deseurile metalice in cantitate de 4,70kg si deseu bronz in cantitate de 0,60 kg au ramas in Depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau pentru o valorificare ulterioara.

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, UAT Municipiul Bacau a dispus ca Ttiemwenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitație publica competitiva prin Bursa Romana de Mărfuri-terminal Piatra Neamț, a deșeurilor metalice rezultate In urma scoaterii din funcțiune/ casarii a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare In custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HCL 162/14.08.2015.                                                                            ______

CONTRACT// CONTRACTANT

TIPDESEU

CANTITATE

ESTIMATA

*9

VALOARE

LEI

CANT. EFECTIV AKg

VALOARE IEI

OF.

ÎNCASATA LEI

1252/05.091019 OLARIU CONSTRUCT

DESEU

METALIC

15.000

13.500

36.560

32.904

19.404

Le aceasta data, contractele de vânzare cumpărare deșeuri,feroase sl neferoase au fost finalizate, urmând ca in cel mal scurt timp sa fie Inițiata a treia etapa de valorificare, reprezentând deșeuri neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bacau prin HCL 162/2015 sl care nu au fost valorificate In etapele anterioare, deoarece la licitația organizata prin 6RM terminalul Piatra Neamț din data de 02.091018 pentru vanzarea acestor deșeuri (aluminiu) datorite sl prețului scăzut al acestui tip de deseu, nu s-a înscris niciun participant.

Inventarierea bunurilor a>artlnanadQmeniidulJ?ub|te al Municipiul Bacau ce an«L2019

Având In vedere Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018 cu privire la constituirea subcomisiei nr. 4 pentru inventarierea si predarea/primlrea bunurilor mofete si imobile apartlnand Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica din Municipiul Bacau, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat oomisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Decisei nr. 334 din 24.10.2019, coroborata cu Decizia nr. 349 din 04.11.2019 avand termen de finalizate 11.11.2019.

Bunurile care au fecut obiectul inventarierii, sunt înscrise in lista pusa la dispoziție de către Municipiul Bacau si sunt anexa te Protocolul nr. 80180/276/15.111018. Rezultatul inventarieri, concluziile comisiei de inventariere, cat st propunerile de casare, au fost sintetizate si evidențiate te rubrica 'Observații4 in listele de inventariere. La finalizarea lnventeiterfl,s-a încheiat Procesul verbal de inventariere nr. 411 din 11.11.2019.

Atât listele de inventariere cat si Procesul verbal de Inventariere au fost înaintate UAT Municipiul Bacau cu adresa nr. 2912/25.11.2019/40721/26.11.2019.

Pe perioada inventarieri, in date de 25.11.2019 prin adresa cu nr. 3953, UAT Municipiul Bacau ne-a transmis soficitarea conform Dispoziției Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2505/01.11.2019cu privire la efectuarea operațiunii de identificare a bunurilor cuprinse in listele atașate adresei sus menționate, cu mențiunea ca aceste tainuri nu fac obiectul Protocolului de predare primire nr. 80180/278/15.11.2018 încheiat Intre Thermoenergy Group SA Bacau si Municipiul Bacau si nu se găsesc in Anexa nr. 2 ta Protocol, așadar acestea trebuiesc inventariate pe liste de inventariere distincte.

In acest scop, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a emis Decizia nr. 334/22.12.2019 de nominalizare a Comisiei care va efectua Identificarea si inventarierea acestor bouri. La terminarea tuturor operațiunilor a fost întocmit si predat către Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Bacau Procesul Verbal de inventariere cu nr. 460 din data da 23.12.2019.

In data de 22.01.2019 a fost semnat Contractul de comodat cu nr.1132, încheiat intre SC GET SA Bacau in calitate da comodant pe de o parte si Thermoen&rgy Group SA Bacau in calitate de comodatar, avand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unul teren in suprafața de 173 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinație construcție rețea gaze naturale.

A fost semnat in data de 28.05.2019 Contractul de comodat nr. 203, încheiat Intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodatar avand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unul teren in suprafața de 1000 mp situat te Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ce destinație amplasarea unui parc de panouri fotovoftaice,

SITUAȚIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.12.2019

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexete(Note explicative la situații financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila ia 31.12.2019.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

I.INDICATQRI DE PATRIMONIU

1 CAPITALURI

Capitalul social subscris sl varaat ai THERMOENERGY GROUP SA Bacău, in valoare de 10.906.800 lei, este dotinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic si este divizat intr-un număr de 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 tei/acțiune.

Societatea monitorizează corelația dintre activul rretfdetermlnat ca diferența intre totalul activelor si totalul datorilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării in prevederile legale In vigoarețactlvul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social:

Nr cri

Denumire indicator

31.12.2018

31.12.2016

31.122017

3112.2018

31.112019

1

CAPITALURI PROPRII

Capital social subscris varsat

10.156,800

10.156.800

10.156.800

10.906.800

10.908800

Pierdere din exercițiile anterioare

-457.847

-5.584.842

-10.307.021

-12066.310

-18.660.002

Pierdere din exercițiul financiar curent

•5.126.095

•4.722.179

-1.840.049

-6.593.692

-9.271.624

TOTAL CAPITALURI PROPRII

4571.858

-150,221

•1.990.270

■7.753.202

-17.024.826

II

ACTIVE

Imobilizări necorporale

0

0

0

0

499

Imobilizări corporale

1.127.811

2.235.277

1.618.466

1.347.306

2.847.033

Imobilizări financiare

150.750

50.750

82.250

131.000

187.000

Stocuri

93.638

185.525

85.865

105.721

186.252

Creanțe

27.832.350

39.144.141

24.388.635

23.335.126

31.922.131

Casa + Banei

540.552

626.7M

319.885

554.424

283.643

CheRurefi efectuate in avans

16.823

33.464

38.546

42.700

41.710

TOTAL ACTIVE

29.761.924

42.274.921

26.711.647

25.516.277

35.468,288

hi.

DATORII Sl ELEMENTE ASIMILATE

Furnizori

12.406.500

33.570.315

12.418.521

22.267.219

39.444.362

Drepturi salariate si obligații fiscale

4.200.760

6.026.202

15.268.503

1.103847

1.889.384

Alt! creditori

0

0

0

9.344.104

9.328.081

Venituri înregistrate in avans

B.582.677

2.582.360

1.014.803

554.309

1.815.386

Provizioane pentru Impozite

0

246.265

0

0

35.881

TOTAL DATORII Sl ELEMENTE ASIMILATE

25.180.S68

42-425.142

28.791917

33169.479

52.493.094

ACTIV NETflHII)

4871.958

■180.221

■1.990.270

-7.783202

•17.024.926

-

80% din capital social subscris

5.078400

5.078.400

5.078.400

5.453.400

5.453.400

Rezulta ca, începând cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, ImpEcit, sunt încălcate dispozițiile art. 153w alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modifica-ste sl completările ulterioare:

„ (1) Daca consiliul de administrate, respectiv directoratul, constata ca, In urma unor pierderi, stabilite prin sM'He financiare anuale aprobate conform legii, activul nat al societății, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datorilor acesteia, s-a diminuat la mal puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de Indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fiecfcolvate.

Prin adresa nr.2410/04.09.2019 către UATMunlcipiul Bacau, s-a solicitat de către Consiliul de Administrație , conform H.C A. 701/14.05.2019 sl H.C.A. 731/21.08.2019, mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău in AGA in vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenengy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale.Nu s-au întreprins masuri in acest sens.

2. [MOBILIZĂRI

INTRĂRI

Denumire

Cantitate

Sursa finanțare

Valoare-fei

tlmoblltearl necorporale

Licența regulament general da protecția datelor personale

1

sune proprii

999

Zlmoblllzarl corporale

Total, din care;

212.781

2.1.Dotări si utlaje independente

achatii de instalații tehnice si mașini, dto care:

surse proprii

137.521

-mȘoc auto Ouster

1

73297

-contor ET DN Kamstrup

8

24.504

- robinet! închidere cu fluture DN 600

6

39.720

-echipamente de bfotica si IT, din care:

surse poprii

35.480

-Calculatoare Intel

7

20.560

•Server pentru IT

1

14.900

2.2. Imobilizări în cursKM&tâi investiții

Total din care;

surse proprii

39.803

Masuri de conformare cu cerințele legale a Valorilor Limita de Emisie de

NoxatelMA2

Studiu de fezabilitate

39.800

Total Intrări surse proprii

218.120

ZMrmbWzări în cura/Obtecttv

Investiții

Total, din care:

buget tocai

1.559.108

Alimentata cu GN a grupurilor de cogenerare

Taxa                               autoriz..

prclectare.execu^e.utîl^e.asist.tehnica.tarii racord.

1.084.689

Racord termofîcare CT2; CT3 str.

Mioriței

Servfcfi proiectare

124.950

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare Incedlu in clădirile administrate de Tharmoenargy Group

Proiect tehnic sl documentație ptaviz CTA, aviz de securitate

79.730

Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apel de rotea temofic In zona CAF , derivația Republicii, aferente SACET

Elactropompe Etancrm

3

140.301

Integrarea in noua hislalatte de utillz. gaze naturale a stației de comprimare aferente grupului de cogenerare cu ciclu comb. .serv.dlagnozajucrari de integrare, asistenta tehnica

Servicii de diagnoza a stației de comprimare gaze; Servicii de remediere a discrepantei dintre poziția fidea a sistemului de reglare hidraulic si Indicația soft a acesteia

129.437

TOTAL INTRĂRI SURSE PROPRII 81 BUGET LOCAL

1.817.228

IESR1

Denumire

Cantitate

Sursa finanțare

Vabare-tei

Transfer in domeniul public

Utilaje care necesita montaj achiziționate In anfi 2017 sl 2018

Dulap automatizare oonvertizoare

1

buget local

72.233

TOTAL IEȘIRI

72.233

3.8TOCURI

Stocurile materiale asigura funcționarea In parametrii normali al societății. Nu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 31.12.2019. Evoluția stocurilor de la 31.12.2015 la 31.122019

-lei-

CATEGORII DE STOCURI

31.12.2015

31.12.2016

31122017

31.12.2018

31.12.2019

Motorinatbenzina,lubreflanti sl uleiuri

2.580,85

2.075.40

2.913,37

0,00

0,00

Reactivi si chimicale

17.843,00

26.180,60

27.170,00

18.600,00

20.820,00

Piese de schimb

16.280.17

13.371,30

11.780,94

5.884,70

11.802,08

Materiale consumabile auxiliare

42.472,87

118.601,63

30085,10

61.282,93

147.303,46

AJtele-obiecte de Inventar in depozit si ambalaje

2.282,29

2.440,66

1.987,68

969,06

3.446,83

Malofete in curs de aprovizionare

12.199,11

5.466,10

845,54

7.904,00

0.00

Avansuri acordate furnizorilor

0

19.489,00

11.082,40

11.280,00

3.080.11

TOTAL STOCURI:

91638.29

185.525,00

85.365,01

105.720.69

186.252,48

 • 4.CREANTE

Evaluarea Ia la 31.12.2019 a creanțelor s-a făcut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor la finele anilor 2015,2016,2017,31.12.2018 si 31.12.2019:

- lei ■

Creanțe

Sold la

31.12.2015

Sold la 31.12.2016

Sold la 31.12.2017

Sold la 31.12.2018

Sold la 31.12.2019

TOTAL, din care;

27.832.350

39,144.141

24308.635

23.335.126

31.922.131

I. CREANȚE COMERCIALE, din care;

8.130.981

9.562.341

8.233.864

11.279.418

9.867.949

I.CIieny energie electrică

1.818.359

2.161.104

1.401.537

1.794.650

2.081.871

2. Citați energie termică, din cere;

5.886.152

6.880.552

6.187.635

8.609.334

6.851.428

21. Populație

3.673.029

3.999.080

3.757.345

5.195.785

3.487.372

2.2. Agențl economici -altf agent! economici

392.932

1.060.784

962,226

1.154.549

968.460

2.3. Agenți economici - bugetari

1.476.672

1.563.342

1.430.204

2.216.176

2.377.090

2,4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL

43.519

275.346

37.861

42.824

18.506

3. Client! in lltigiufcreante Incerte)

378.090

342.082

421.707

706.696

759.439

4. Client! din alte activități

48.381

199.060

129.700

168.138

155.055

5. Alte creanțe

0

0

3.312

600

20.156

tl. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI

3.836

0

0

1.340.464

1.327.385

III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL

19.186.735

28.482.977

9.009.288

9.448.108

20.335.779

1 .Subvenții pt. diferente preț an, termica

0

0

717.746

2.588.215

7.511.058

2Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice

970.502

243.311

2.844.181

2.644.181

2.844.181

3,$ume pt acoperire pierderi din en. lenrica populase

18.218.233

26.047.867

5.447.381

4.015.713

9.979.840

IV. ALTE CREANȚE, tatei din care:

510.798

1.098.823

7.093310

1.267.136

391.018

1. Creanțe in legătură cu personalul

7.362

4.888

2418

9.968

309

2. Debitori diverși

79.548

116.480

178.871

294.950

390,709

3. Alte creanțe • TVA neexiglblf

423.888

977.477

6.912.021

962.218

0

Analiza client!lor Incertl

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Client! Incertl, In toate fazele procesuateiactionati In instanța, in curs de investire cu formula executorie, hi executare silita, In faliment.

Pentru creanțele incerteț in litigiu) s-au constituit ajustări pentru pioniere de valoare, in suma de 1.331.953,62 lei, cu respectarea limitelor Impuse do Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta aflata in sold la 31.12.2019 reprezentând cheltuit! deductibile fiscal in valoare da 333.073,38 lei, diferente reprezentând cheltuieli nedaductfoile fiscal in valoare de 993.880,24 lei;

-lei-

Categorie clienti

Sold cont 491-Ajustări pentru depreciere clienti la 31.12.2019, din care:

Ajustări in limita a 30% tfin sddfdeductibite fiscal)

Ajustări in limita a 70% din soldfoededucttbile fiscal)

Ajustări In limita a 100% din sddțnedeductibile fiscal)

Asociații proprietari

834.634,41

250.390,33

584.244,08

6

Clienti persoane fizice

288,237,07

80.471,13

187.765,94

0

Agenției® nomici

229.082,16

2.211,92

5.161,18

221.709,06

Total

1.331.952,64

333.073,38

777.170,20

221.709,06

Activitatea de recuperare a creanțelor

La data de 31.12.2019, soldul creanțelor neincasate, cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2019 este de 2.483,080,73 lei reprezentând:

 • 1) 43 ASOCIAȚII DE PROPRIETARI (din total 190)= 1.721.779,91 hi

 • 2) 854 CLIENT! INDIVIDUALI {din total 7106)     “ 529.154,24 (ol,

 • 3) I4AGENTI ECONOMIC! (dh total 319)        «    231.326,58 tei,

 • 4)  0 UNITATI BUGETARE In credit (din total 31) « Otel,

In vederea recuperării creanțelor existente In sold cu termen scadent depășit, In anul 2019, Compartimentul Recuperări Creanțe a deafaaurat actlvltatl, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 lunar» pe facturile de energie termica, dientii sunt atenționați cu Notificare - somație de plata conf. ari. 1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depășit

 • 1. ASOCIATH DE PROPRIETARI: S- au întocmit dosarele de recuperare pentru un număr de 16 asociații, cu debite restante din anul 2018 si a predat aceste dosare Compartimentului Juridic.

 • 2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENȚIE DE FACTURARE :S- au întocmit 367 dosare de recuperare pentru cllentil Individuali cu debite restante - facturi emise pana la data de 31.122018 si neachitate In termenul scadent ,in valoare totala de 241.841,95 tel.Dosarete de recuperare au fost predate către Compartimentul Juridic.

 • 3. AGENT! ECONOMICI: Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat doua societăți comerciale care sunt debitori In mod constant si nu iei achita debitele in termenele scadente : SC 8VA LOGISTIK si SC PLAN MANAGEMENT, sl a comunicat lunar acest aspect Conducerii Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau. S-au trimis adrese pentru nerespectaraa prevederilor contractuale si au fost somate lunar sa achite debitele restante in cel mai scut timp, reusindu-se recuperarea parțial a acestora.

 • 4.  UNITATI BUGETARE ; In genera! unitadle bugetare (in număr de 31), !si achita lunar facturile de energie termica, in prezent neexistant debite restante de încasat de la aceste unltati bugetare.

Detalierea cu soldul creanțelor pe categorii da client! se prezinte astfel:

Denumire Categorie dfent

Soid Total te 31.12.2019 pir. facturi emise panata 31.122019

tfin care Sold Restant la 31.12.2019 pfr. facturi emise pana la 31.10.2019

din care SUME SOMAȚII PLATA

<fin care SUME INVITAȚII CONCILIERE

din care SUME IN WSTANTA

din care SUME IN EXECUTARE SILITA

1.

Modalii de proprietari

2.246.852,51

1.721.779,91

357.434,86

1.900.362,38

18.434,75

730.674,27

2.

Client!

individuali

969.234,86

529-954,24

241.641,95

139.744,48

3.399,97

177.005,83

3.

Agent!

Economici

645.292,39

231.326,58

0

59.066,65

0

7.766,49

4.

UnitaU Bugetare

164.308,42

0

0

0

0

0

TOTAL

4.026.688,18

2.483.060,73

599.076,81

2.099.173,49

21.834,72

915.466,59

 • 5. GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD(EXTRASE DE CONT).

Conform prevederilor legale,in cadrul activitatii de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont cBenWor. Gestionarea, expedierea .primirea răspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanța.

S-a trimis extrasul de cont nr. 9 / 07.01.2020, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATOR -Grad de încasare Total in anul 2019 pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Nr cri

DENUMIRE CLIENT

Sold la 01.01.2019

Valori Facturate in anul 2019

Valori încasate in anul 2019

Sold la 31.12.2019

Grad de încasare 2019 %

Grad de încasare Cumulat %

DMIC-

Durata Medie de încasare

1.

Asociații

2.054.0.38

8.357.465,40

8.165.581,27

2.246.652,51

97.70

76.42

98

2.

Agenli Ec,

810.056,61

40.007.018,28

40.171.782,5 0

645.292,39

100.41

98.42

6

3.

Client! Indlv.

897.336,03

6.766.847,42

6.694.948,59

989.234,86

98.94

87.35

52

4.

Unit Buget

185.656,90

9.559.022,47

9.580.370,95

164.306,42

100.22

98.31

6

TOTAL

3.946.017,92

64.690.353,57

64.612.683,3

4.025,688,18

99.88

94,31

23

- 99.88%

Grad de încasare -2019


încasări In anul de referința 2019 X 100 Facturi emise In anul de referința 2019


Grad de încasare = Incasari in anul de referința 2019 X 100      =     94.13 %

2019 Cumulat Sold inițial creanțe 2019+ Valori Facturi emise in anul 2019

Durata medie de încasare = Sold mediul creanțe in 2019        X365    =     44.73 zile

a creanțelor in 2019 Valori facturi in 2019 inclusiv TVA

Creanțe de la bugetul local

1. Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț șl tarif la energia termică livrată populației, care se suportă Integra! din bugetul loca! potrivit att.3 aHn.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*aclualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)liba) din O.M.D.R.AP/O.M.F.P nr.112V1075/2C14 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuie și furnizare a energiei termice te sistem centralizat către populație:

-tei-

Perioada

Energie termice facturata populatte-Gcal

Subvenfii constituite cf.decont lunar

Subvenții încasate

Sold subvenții neincasate

Sold la 31.12.2018

2,588,214.65

An 2019

66,544.65

15,472,058.17

10,548,316.20

7,511,957.62

Din valoarea subvențiilor aflate in sold la 31.12.2019, a fost încasata In Martie 2020 suma de 5.500.000,00 lei.Subventlîle încasate au fost dirijate către furnizorii de gaze naturale.

1. Sume pentru acoperirea pierderilor Induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5*2 alin (1) din O.G. nr. 36 /200G (‘actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**) , arf.20 3!in(2)lit.b) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordai în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general d» producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art, 10 litf}, conform deconturi lunare, detaliate astfel

Perioada

Sume constituite conform decont lunar

Sume încasate

Sold sume nelnoasale

Sold la 31.12.2018

3,862,532

An 2019

22,882,820

16,565,712

9,979,640

Utilizarea sumelor încasate din pierderi, s-a realizat către furnizorii de gaze natarale:

5, DATORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2019 s-a făcut la valoarea lor probabilă de plată.

Prezentam structura pe categorii a datorilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017, 31.12.2018 si 31.12.2019:

-lei-

Datorii

Sold la 31.122015

Soîdla 31.122016

Soîdla 31.12.2M7

Sold la 31.122016 4

Sold la 31.12.2019

0

1

2

3

TOTAL, din care:

16,607,289

30,596,517

27,667,114

31715.170

50.641.827

1. DATORII COMERCIALEfindutlv panalltoti)

12,260.675

33.303.530

12,208,902

22.027.805

39.215.947

1. Furnizori producție, din care:

12,233,752

32,914.409

12.102,816

22.016.989

38.865.871

1.1. Furnizori combtistibll(gaze naturale)

10,099,515

28.040,331

7,568057

15.420.191

29.196.408

1.2. Furnizori reparații

930,414

28,212

18.293

66.236

408.380

1.3. Furnizori pt.alte servicii

1,193,549

4.835,222

4,508,054

6.528.022

9.584.121

1.4. Coteboratort

10,274

10,843

8.412

14.542

16.762

2 Furnizori de Imobilizări

26,923

282,517

29.750

10.816

283.669

3. Furnizori externi

0

106,804

76.336

0

46.707

II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT

1,275.487

2,128,863

5.819.192

619.007

707.895

1. Datorii la bugetul statului

1,224,857

473,973

3,238,526

84.315

108.296

2. Datorii la bugetul asig.sociale

0

1,613,431

2,426,994

474.677

582.475

3. Datorii la bugetul local

35,741

31,524

32728

33.496

36.467

4. Datorii la fonduri speciale:

14,889

9,934

120944

28.519

657

III. DREPTURI DE PERSONAL

486,589

349,984

368364

431.764

560.814

iV. ALTE DATORII

2,584*538

3,692,199

9,292,458

9.636.594

10.157.171

1. Creditori diverși (sume in avane,garanții sl penailtati, Mun. Bacau, TVA neexîgfo II)

2,584,538

349,105

9,292,458

9.836.594

10.157.171

V. CREDITE

0

0

0

0

0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui fumlzor-creditor) este de aproximativ 43,62 zile, ceea ce semnifica unele întârzieri nesemnificative le plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plăti restante, conform BVC aprobat, prin încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plata a datoriilor.

Viteza de ratate - Sold mediu furnizori (30,621.876 lei) X 365=       107,83 zile

Credite furnizori In 2019 Achiziții de bunuri sl servicii) (103.657.430 tei)

Inclusiv TVA

Datorillle înregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform Contractului de furnizare gaze naturale nr. 1220/08.07.2019, in următorii termeni contractuali: plate facturii sa fie efectuata In termen scadent 45 zile calendaristice de la emiterea facturii.

In medie, termenul de plate al unei factori depășește 90 zile ;dln soldu existent la 31.12.2019 ,ln valoare da 20.240.928,38 lei ,cea mai veche factura neachitata este din luna august 2019, aferenta consumului lunii iulie 2019, in valoare ramase de 1.017.248,11 tei.S-a solicitat si s-a obtinut eșalonarea datoriilor restante cu termen de plata In anul 2019, in ianuarie 2020( adresa Thermoenergy nr.3130/31.122019 si raspunsTINMAR ENERGY 741/31.12.2019.

Nu s-au înregistrat datorii restante fata de bugetul consolidat al statului,bugetul focal, la 31.12.2019.

Date referitoare la creanțe sl plăti restante înregistrate, s-au raportat trimestriaf prin formularul S 1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

la 31.12.2019 nu ?e înregistrează datorii restanțe.

INDICATORI DE REZULTAT PE ANUL 2019

indicatorii economico-financiari sunt prevăzut! în Bugetul de venituri țl cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 221/30.05.2019; Hotărârea C.A. nr. 694/08.05.2019; Hotărârea AGA nr. 83/30.05.2019; rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 381/31.10.2019 Hotărârea AGA nr. 88/05.11.2019

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 9,271.823,69 lei fata de pierderea bugetata de 7.703.767 lei, cu următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pieftlere

-9.291.759,93 lei

• Rezultat financlar-profit

20.136,24 tei

TOTAL- PIERDERE

-9.271.623,69 lei

1.VENITURI

Indicator

U.M.

Programat

Realizat

Diferente

0

1

2

3

5=472*109

Energie electrică

Canfitate livrată-total:

MWh

94.650

62.811

•11.839

•12.50

Venituri din energie electrica

tei

25.461.097

20.650.080

4.811.017

-18.90

Preț mediu

lasfMwh

269.00

249,38

•19,64

-7,3

Bonus cogenerare

lei

15.483.331

13.757.123

•1.726.207

-11,15

Total venituri din enatectrica

lei

40.944.423

34.407.20S

4.537125

•15,97

Energie termică

Cantitate livrate

Gcal.

104 823

99.236

-5.588

-5,33

Venituri din energie termică facturata

tei

25.426.007

23.464,778

0

0,00

Preț mediu en termica

leî/Gcal

242,56

236,«

-6

-2,84

Subvenții energie termica populați#

lei

13.5W.4M

1MJ01.728

•588.937

4,33

Total venituri din en.termlca

lei

38.016.690

36.455,5M

-588.057

4,33

Sume pentru acoperire pierderi en.termlca populație

tei

29,314.749

22.811.588

-8103.150

-22,87

Venituri din alte scUvItatl

lei

1.928,443

1.934,934

8.491

044

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

lei

111.M2.Sf8

95.00.210

-15.782101

■14,19

Venituri financiare

lei

33.709

33.688

-21

•0,06

TOTAL MENITURI

lei

111134.019

85.45J.897

-15.782.122

•14,19

Structura cifrei de afaceri

Valoare

Pondere In total cifra de afaceri

Piața tio desfacere

-tel-

%

Venituri din vânzarea eaelectrice

34.407.202

47.45

Energie electrica livrate ,dln care tonus cogenerare aferent energiei electrice: 13.757.123 tel

Venituri din vânzarea eiUermice

36.466.509

50,29

Energie termica livrate populației ai agentilor economici din municipiul Becau

Venituri din alte activități conexa

1.637.630

2,26

Alte venituri crin prestări servicii

TOTAL:

72,511.341

196

1,1, Venituri din energie electrica

-tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU):valoarea energiei electrice vândute la PZU sl PI in anul 2019 a fost de 19.803.334 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU a fost de 243.9 let/MWh, cu aproximativ 11 lel/MWh mal mic fata de prețul avut in vedere la elaborarea BVC 2019.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta :pentru anul 2019, prin Decizia AURE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh. începând cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare a bonusulul la nivelul de 176,08 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019) iar începând cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 lel/MWh (Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019).

Valoarea bonusulul acordat in anul 2019 a fost de 13757.123 lei, corespunzător unei cantitatl de 81706 MWh energie electrica livrata In.SEN.

1.2. Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct Influențate de următori fectorksezon (vara/iama),’temperatuffle exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade); numărul de întreruperi In furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termfce;numarul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producerefturbina.cazane) si a punctelor de transformarefpunde termice) a energiei termioe;durata întreruperilor In furnizare menționate anteriorfeste direct influențate de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii ace$teta);cererea de energie termica din partea oonsumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantltatil de energie termica consumate in funcție de nevol);datorita numărului mare da factori ce pot influenta in mod direct canb’tetile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparee diferente intre estimări si realizări de pina la */-10%,

Astfel,In anul 2019. diferența intre estimarea In BVC a cantitetii de energie termica ce urma a fi livrata de 104.823 Gcal si cea efectiv livrata de 99.359 Gcal a fost de -5.464 Gcal, respectiv o abatere de -5.21 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se bi limita de +A10%.

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

£ £

Tip utilizator

Preț aprobat cfH.C.L.

424/15.11.2019

(lei/Gcal)

1

Energia termica produsa sl transportata, facturata consumatorilor casnici si aganiiior economici racordai la rețeaua de transport

294,01

2

Energia termica produsa, transportata sl distribuita facturate consumatoiior casnici racordați la rețeaua de distribuție

472.75

3

Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agenții» economici racordai ia rețeaua de distribuite

494,90

4

Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal

579,95

1.3. Venituri din subvenții el transferuri

•subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif la energia termică livrată populației: 13.001.726 W,(valoare tara TVA),fete de valoarea bugetata de 13.590.883 lei .datorita diminuării cantitetii fizice da energie termica livrata populației in anul 2019.

Subvenție unitara

UM

Valoare-iai/Gcak f ara TVA

Valoare-ielKkal-cu TVA

-consumatori racordat! te ratele de transport

Lei/Gcal

112,43

113,79

-consumatori racordați ta ratele de distribuite

Lei/Gcal

291,17

346,49

-consumatori racordați te ratele de distribufie-centrate termfce de cvartal

Lei/Gcal

398,37

474,06

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea dil

erențelor d

e preț și tarif la energia termică livrată

populației este redate In următorul tabel:

Perioada

Energie termica facturata populalia-Gcal

Subvenții constituite of,decont lunar -tara TVA tel

Subvenții constituite cf,decont lunar -inclusiv TVA-lel

AN 2019

66,544

13.001.726

15.472,056

•sume pentru acoperirea pierderilor Induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție șî furnizare a energiei termice pentru populație In sistem centralizat către populație: 22.611568 tel , cu 6.703,180 lei mai puțin fete de nivelul bugetat

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizate a energiei termice pentru populare 1n sistem centralizat este redata In următorul tabel:

■■

Perioada

Cant, energie termica -populatie-Gcal

Cost unitar energie termica furnizata populației (leVGcal)

Total cheltuieli pentru SÎEG paputaltefte)]

Venit total mediu unitar energie termica furnizate populației (lei/Gcal]

Total venituri pertu SÎEG poputetiepelf

Pierdere unitara energie termica furnizata populației Jlei/Gcal

Pierdere serviciu public (SEG)

0

1

2=3/1

3

4=5/1

5

6=4-2

7=5-3

An 2016

66.644,62

718,32

47.678.224

376,36

25.084.894

-341,35

•22.583.330

Sinteza datelor privind repartizarea pierderii pe produse este redata in tabelul următor

Produse

U.M.

BVC2019

Realizat 2019

Diferente

EN, ELECTRICA

CANTITATI

MWh

94.535

82811

-11724

VENITURI

lei

41.254.208

34.407.202

•6.847.006

CHELTUIELI

lei

39743.246

34.010.331

-5.732.915

PROFIT/PIERDERE

tei

1.510.962

398.871

•1114.091

EN,TERMICA TOTAL

CANTITATI

Gcal

104.823

99.235

-5.588

MWhe

121.909

115.554

-6.355

VENITURI

iei

39.086.383

36.466.325

-2.620.058

CHELTUIELI

tel

79.739.410

69.102.958

-10.638.452

PROFIT/PIERDERE

lei

-40.653.026

-32.836.633

-8.016.393

EN,TERMICA POPULAȚIE

CANTITATI

Gcal

88.636

66.545

-2,151

MWhe

79.894

77 391

•2.503

VENITURI

tel

26.102.887

25.084.894

-1.017.993

CHELTUIELI

lei

55.417.634

47.696.462

•7.721.172

PROFIT/PIERDERE

lei

•29.314.750

-22.611566

6.703.184

EN,TERMICA AGENTI ECONOMICI

CANTITATI

Gcal

35.128

32.814

-3.312

MWe

21.154

18.784

-2.370

VENITURI

lei

12.983.496

11381,432

-1,602.064

CHELTUIELI

tei

24.321.776

21.433.187

-2.888.589

PROFIT/PIERDERE

tei

•11338.280

•10.051585

1286.695

Servicii conexe

VENITURI

lei

1.960.152

1.973.646

13.494

CHELTUIELI

tel

212.780

265.153

52.373

PROFIT/PIERDERE

tei

1.747.372

1.708.494

-38.878

CANTITAT1 TOTAL EE+ET

MWe

216.444

198.221

-18.223

VENITURI TOTALE

tei

111.236.020

95.453.897

-15.782.123

CHELTUIELI TOTALE

tel

118.939.787

104.725.521

-14.214266

PROFOIERDERE TOTAL

tei

-7.703.767

-9271.824

1.567.857

Sume solicitate pt acoperire pierdere cf,deconturi lunare-irvegpe venituri aferente populației

tel

29.314.750

22.611.568

<703.182

1. CHELTUIELI OE EXPLOATARE

Indicator

U.M.

BVC

Realizai

Diferente

Abatere

0

1

2

3

4=3-2

5*4/2*100-%

1. CHELTUIELI de EXPLOATARE

lei

118.918.309

104.711.970

-14.208.339

-44,38

A Cheltuieli cu bunuri ei servicii

lei

87.239.373

78.916.880

-8.322.493

-9,54

B.Chaitutell cu impozite, taxe sl varaaminte asimilate

lei

952.805

1.036.312

83.507

8,76

C.Cheltuteli cu personalul

lei

18.414.111

16,608.618

-1.805.492

«9,80

D.Afte cheltuieli da exploatare

tel

12.312.021

8.150.160

-4.161.859

-33,80

2. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

21.477

13.551

0

0,00

II. TOTAL CHELTUIELI

tSi

118.939.787

104.725.521

-14.206.26$

-11,94

 • A. Cheltuieli cu bunuri si servicii

A.1. Cheltuieli plivind stocurile

e) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Consumul de gaze naturale si eficienta acestuia, in anul 2019, este sintetizat In tabelul următor

indicator

UM

Plan

Realizat

Diferente

1

2

3

4

S (“4-3)

fl(=5Z3*100)

Gaze naturale

MWh

511159

469400

-41759

A17

Preț mediu combustibil

leL/MWh

146,33

146,17

-0,16

-0.11

Valoare gaze naturale

lei

74797760

68611006

•6186754

<27

Putere calorifica medie (PCS)

MWh/1000mc

10,875

10,777

0,102

0,96%

Coef. global de irtiliz. a comb.

%

76,67

74.87

___dÂ

-2,35%

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 1682.971 lai, Iar cel realizat de 1.237.460 lei, Inregfetrandu-se economii de 445.511 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de Inventar: nivelul planificat a fost de 329.697 lei, iar cel realizat de 134.197 foi, inregfctrandu-se economii de 195.500 lei.

d} Cheltuieli privind energie sl apa:se înregistrează depășiri de 254 lei la cheltuielile cu apa brută si depășiri de 57.265 lei la cheltuielile cu apa potabilă si serviciul da canalizarefCET si CAF);

Cheltuielile privind energia electrica:

j                           Indicator

UM

Plan

Realizat

Diferente

f

2

3

4

5 (=4-3)

8 (=513-100)

Energie electrica achiziționate (Tînmar+Aerostar)

MWh

14430

13417

-1013

•7,02

Preț mediu energie achiziționate

tei/MWh

461,06

473,28

12,22

2.65

Total cheltuieli cu energia etecfrica

tel

6653054

6349965

-303089

-4,5564

- achizitionata (Tlnmar+Aerostar)

lei

6311559

5984764

326795

5,18

-dezechffibre negative

tel

224090

266732

44642

19,92%

• transport en. electrica

lei

117405

96469

-20938

-17,83%

 • A. 2. Cheltuieli privind serviciile executate de tertl; valoarea bugctata a fost de 1.970.864 lei Iar cea realizata de 1.223.847 tei, cu o economie de 747.037 lei; cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bagatelă a fost de 1.829.382 lei, valoarea realizata fiind de 1.103.578 tei, inregistrandu-se in acest mod economii de 725.804 lei, cheltuielile preponderente fiind cete pentru menținerea în exploatare a Instalațiilor șl eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic , in condiții minime de siguranța in funcționare; cheltuielile cu mentenanta la turbina in «generare, bugetate la o valoare de 1.031,043 lei, s-au realizat la valoarea de 491.806 lei;

A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti:valoarea bugetata a acestor ctieltulall de 923.456 lei a fost realizata In valoare de 550.529 iei, cu o economie de 372.927 tei. In aceasta categorie sunt incluse in principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicații, servicii juridice, contribuții legale ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii Întreținere sl reperării auto.etc.

 • B. Cheltuieli cu Impozite, taxe al varaamlnte asslmllatoivaloarea bugetata a acestor cheltuieli este de 952.805 tei iar realizările au fost de 1.036.312 lei, Inregistrandu-se depășiri de 83.507 lei,in aceasta categorie sunt incluse In pondere majoritara 726.744 lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, fata de 628.355 lei cat a fost bugetat

 • C. Cheltuielile cu personalul:

CD. Cheltuieli de natura salariata, fundamentate cu respectarea prevederilor O,G, nr, 26/2013 si e obiectivelor de politică salariată stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 17.107.541 lai, au fost realizate la valoarea de 15,478.487 lei, Inregistrandu-se o economie de 1.629.054 tel.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 15.537.224 tei au fost realizate la valoarea de 14.851.831 tei, inregistrandu-se o economie de 1.485.393 lei.

C2. Cheltuirii cu bonusuri, prognozele la valoarea de 1.570.317 tei,s-au realizat la valoarea de 1.426.656 tei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul flscalț* cu modificările șl completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare înmormântare, ajutoare naștere, ajutoare brii grave si incurabile, au fostbugetate la valoarea de 462.318 lei, realizând u-se 419,193 tel, economii de 43.125 lei.

Raportandu-ne la câștigul mediu pe salariat,rezulta urmatoareletcâstlgul mediu pe salariat bugetat este 4.021 lei/$alariat;câstigul mediu pe salariat realizat este 3.778 leVsalarlat;

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat sl altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 577.394 lelffata de nivelul pleniftcat de 580.696 lei si au fost acordate la nivelul stabilit de către Consiliul de Administrare pentru directorii cu contracte de mandatțnumai indemnizație fixa) sl la nivelul stabilit de către Adunarea Generala a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Admmistratiețnurnai indemnizație fixa).

Nici membri Consiliului de Administrație si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5,Chrituleli cu contribuțiile datorate de angajatorreconomille reaiizate la cheltuielile cu salariile au generat ,ln mod evident sl o economie la acest capitol de cheltuieli, In valoare de 50.697 lei.

 • D. Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de „Alte cheltuieli de exploatare" se observă economii de 5.487.263 tei, din care 5.273.691 tei reprezintă economi la Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2:

In BVC rectificat 2019, s-au prevăzut a fi achiziționate 95.258 certificate x 25,28 euro/certficat CO2 x 4,7505 iei/euro «11.439.785 lei;

Realizările aferente anului 2019 se prezintă astfel:

• certificate alocate gratuit pentru anul 2020 utilizate in anul 2019» 25.362 buc;

 • ■   certificate ramase din alocarea gratuita afemta anului 2018 3 2 buc;

 • ■   certificate ramase de achiziționat pentru 2019 - 54.426 buc, care au fost achiziționate ia valoarea de 6.166.094,13 lei, in perioada decembrie 2019-martje 2020

-la cheltuieiae cu majorări si penaltati, economii de 286.575, datorate dobânzilor sl penalităților aferente obligațiilor bugetare neachitate in termen legal;

-ia cheltuielile cu amortizarea s-au înregistrat economii de 17.207 tel, întrucât nu s-au achiziționat frnoblllzari corporale la nivelul prevăzut in Planul de investiții;

- ajustări si deprecieri de valoare sl provizioane au fost bugetate la valoarea de 72.955 lei, si realizate 1.322,438 lei din care, datorita constituirii ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din energie termica, mai vechi de 270 zile, conform prevederilor legale:

 • 2. CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31,12,2019, s-au înregistrat cheltuieli financiare de 13.551 lei, fata 21.477 lei prevăzute in bugetul de venituri sl cheltuieli. Recapitulând datele prezentate, in anul 2019, THERMOENERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori

BVC

Realizat

Diferente valorice

Grad realizare

0

1

2

3=2-1

4®3/1M00

Venituri totete

111.236.020

95.453.899

-15.782.121

-14,18

CheltuWi totale

118.939.787

104.725.523

-14214.284

-11,95

ProW(+pPierdsre(«)

- 7.703.767

- 9.271.624

• 1.567.857

2,04

Rezultatul fiscal ai perioadei:

INDICATORI

An201filel

Venituri totale

95,453,897

Cheltuieli totale

104,725,521

Rezultat contabil:Proftt(+)/ (pforderef-)

•9,271,624

Venituri neimpozabile

1.773,168

Cheltuieli nededudlbite

5,587,498

Rezultat fiscal 31,12,2019 :ProfitC+V (pterdera(-)

•5,457,294

Pierdere fiscala de recuperat an 2018 -Declarația 101

>13,634,480

Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014 - 2019

-19,091,774

Pierderea anului 2019 sa va acoperi ținând cont de prevederile legale oferite de:

•Legea 82/1991-Legea contabilității, republicata si actualizata,art,19:(4) Pierderea contabila reportate se acopere din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital sl capital social, potrivit hotararlf adunării generale a acționarilor sau asociaților,

-Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, ART, 31 - Pierderi fiscale:

Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, ia fiecare termen de plată a Impozitului pa profit, potrivit prevederilor legale tn vigoare din anul înregistrării acestora,

Realizarea indicatorilor de performanța aprobați In Plenul de Administrare, in anul 2019

Planul do administrare al Thermoenergy Group SA Bacau 2018-2022, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății, in baza prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr.115/29.03.2019.

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu CA;

Prin Hot. AGA nr.8W8.05.2019, s-au aprobat actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor CA ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot C.A. nr.695/08.05.2019, s-au aprobai indicatorii de psrfarmanțăai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat.

Obiectivele Consiliului de Administrare

Nr. cri

OBIECTIVUL

PRINCIPII 81 MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

1

Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor neperfculoase

-Conformarea cu cotele ds emisii de CO2 stabilite 1n Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum șl cu viitoarele cerințe stabllte tn propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020.

-Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european șl a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisile industriale (prevenirea șl controlul Integrat al poluării)

2

Dezvoltarea petei, prin atragerea clientilor deservii! de alte Instalații locale la lermoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau

- Creșterea cotei de piață printr-o poMIcă a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mal bune tehnologii șl practici manageriale pentru îmbunătățea continuă a calității servfcfilor șl produselor

3

Creșterea eficientei energetice prin promovarea cogeneraril de înalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.

- Analizarea si Implementarea proiectului Cldu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW șî putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru Degenerarea de înaltă eficiență.

4

Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură In rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurării utilizării Integrale a capacitate’ termice instalate, cu alocarea investitor necesare de către UAT Bacau

-Finalizarea cu succes a lucrărtor/proiectelor de invesfifii in infrastructura, finanțate din fonduri europene sl fonduri naționale nerambursablfo -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport șl distribuție a energiei termfoe.

•Eficienlizarea funcției de msntenență a societăți, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețetele de transport ale agentului termic.

-Creșterea operativității în remedierea avarilor și a vitezei de intervenție la urgențe șl sesizări.

5

Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana la finele mandatului

- Finalizarea sl implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW

fir. «t

OBIECTIVUL

PRINCiRI $1 MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

- Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup

6

Creșterea eficientei economice a acMetil sodetatii

•Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situatelor financiare anuale a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării In prevedertieiegate te vigoare

-Asigurarea unui cash- flow operațional ecMIbrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe ^îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea plătii datoriilor in termen scadent

-Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economfc.prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri al cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat cu tinta in minimizarea dieltuieSor, si maximizarea venituritor

-Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului pubfic, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase sl diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor Induse de prestarea serviciului public către populație;

•Creșterea activității InvesBțtonale prin creșterea ponderii investiților proprfi cu 2 % in fiecare an, reportat la fondul de amortizare anual

7

Creșterea eflcacitetii actului de administrare șl conducere

-Aplicarea principiilor de guvemanță corporativă, în special șl fără a se limita la transparența dedzlonăă.

•Promovarea, dezvoltarea șl menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii Interni șl externi societății.

•Dezvoltarea capabilelor de raportare si control Autftfarea principatelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Stetemuiui integrat CMS ei implementarea Sistemului de Control intern Managera!.

8

Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu forța de munca corespunzătoare

-Asigurarea unei forța de muncă optimă dfri punct de vedere a) caiftcări și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor poftld de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă șl crearea unei

culturi a învățării,________

In cadrul Planului de administrația Gaplfolul 4-lndtatorii §i criteriile de performanță sunt definiți Indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății,realizarea acestora in anul 2019, fiind structurali si prezentat! in anexele care fee parte integranta din Raportul administratorilor:

-Anexa ^Indicatori de performanta al Consiliului de Administrație si al Directorului Financiar

-Anexa 2-lndicatori de performanta al Consiliului de Administrație

-Anexa 3-lndicatori de performante ai Consiliului de Administrate-membri neexecutivi

-Anexa 4-lndlcatori de performanta al Consiliului de Administrație-membri executivi

-Anexa 5-lndicatori de performante ai Directorului Financiar

faattre mpt^de

A.INDtCATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

 • I.Gresterea cifrei de afaceri

-valoare te rafanWan 20l8=55.420jniilei

-valoare planificata an 2019( creștere de 2% fete te valoarea te referinta>66,728 mii tei

-valoare realizata an 2019( creștere te 10.84 % fața de valoarea de referinfa)-72,511 mii lei

Deși producția vanduta a scăzut fata de anul 2018. valoarea cifrei de afaceri a fost mai mare, motivele fiind detaliate in următorul tabel:

Indicatori

An de referința 2018 pi calcul Indic, performanta

An 2019

2019-2018

%

0

1

2

3

4=3-2

5=4,12’100

Cifra de afaceri, din care;

tel

65,419,680

72,511,3*1

7,091,881

10.84

Venituri an electrica

lei

19,219,987

20,650,080

1,430,113

7.44

Bonus ccgenerare

tel

11,421,218

13,757,123

2,335,907

20.45

Venituri en termica

lei

21,634,170

23,464,778

1,830,808

8.46

Subvenții enterm.populatle

tei

11,862,210

13,001,728

1,139,516

9.81

Pierderi populație

23,406,746

22,611,568

-795,178

-3.40

- cantitatea vânduta en el

MWh

84,954

82,811

-2,143

•2.52

- preț mediu en el

lel/MWh

220

249

23

10.34

-val medie bonus

leVMWh

133

166

30

22.15

- cantitatea vanduta en term

Gcal

111,921

99,235

-12,686

-11.33

-pretmeteu en term

tei/Gc*

192

236

44

23.15

-val media subv

WGcal

105

131

26

24.78

-val medie pierd _

lei/Gcal

209

228

19

9.02

 • 2.Cre$terM productivității mync»

-valpared^. referința gn 2019=040 Mwfealariat

•valoare planificata an 2Q19f creștere de 1% fațade valoarea de referinlal^ 71J Mwefealarjgț

-vabare realizata an 2019( scădere <fe 7,69% fața (te valoarea de refarinla)= 597 MWfiafalfat

Acest indicator a fost stabilit in funcție de producția vândute exprimata in unitati flzlce/numar mediu salariat!, nu in expresie valorica, respectiv ca raport iritre valoarea veniturilor din exploatare/ număr mediu satariatl, din următoarele considerente:

- in Bugetul de venituri sl cheltuieli an 2019 a fost prevăzute o cantitate de energie electrica mai mare, in condițiile începerii functlonerii instalației de producere energie electrica si termica in cogenerare-Cielte combinat, cantitate care nu s-a realizat funcționarea Ciclul combinat începând din amil 2020;

■evoluția imprevizibile a prețului energiei termice pe plata concurentiala, care ar fi putut influenta negativ productivitatea muncii in expresie vaterlcadn realitate, Influenta pe anul 2019 a fost pozitiva, pretai realizat pe anul 2019 fiind mai mare decât cel prognoza!;

•In acest context, productMtstea muncit în expresie fizica a fost mai mica in anul 2019 fata de ante 2018, in timp ce

productivitatea muncii in expresie valorica, a fost mal mare In anul 2019 fata de anul 2018.

Datele sunt elocvent prezentate in următorul tabel:

Nr.rd

Indicatori

U.M.

An da referința 2018 pi caicul Indic, performanta

An 2019

2019-

2018

%

0

1

2

3

4=3-2

5=4/2*100

1

Venituri din exploatare

tei

90,472,838

95,420,209

4,947,371

5.47

2

Nr.mediu salariat!

333

332

-1

-0.30

3

Cantitatea vândute en el+en (etm (QPF)

Mwe

215,118

198,221

-16,897

■7.85

4=3/2

PRODUCTIVITATEA MUNCII-unttatl fizice

Mwafoetarlat

846

597

•40

•7.68

5=1/2

PRODUCT MTATEA MUNCII-valoric

mll lel/eateriat

272

287

16

5.79

 • 3.Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

-valoare de referința an 2018-725 tei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000tei venituri totale

-valoare planificata an 201$ ( reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referința)- 721 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 lei venituri totale

-valoare realizata an 2019 (reducere cu 0.83% fata de valoarea de referinfa)= 719 lei cheltuiala cu materii prime pentru obținere 1000 toi venituri totale

Nr.rd

indicatori

U.M.

An de referința 2018 pt calcul indic, performanta

An 2019

2019-

2018

%

0

1

2

3

4=3-2

5=4/2*100

1

VENITURI TOTALE

lei

91,087,313

95,453,897

4,366,584

4.79

2

Cheltuieli cu materii prime

lei

66,058,302

68,625,697

2,567.395

3.89

3=2/1*1000

Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale

lei

725

719

•6

-0.84

Asa cum se observa, realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata creșterii valorii veniturilor totale intr-o pondere mai mare decât creșterea valorii cheltiâelitor cu materii prime, in anul 2019,comparative cu anul anul 2018.

 • 4.Cre8terea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale

-valoare de referința an 2018=62%

•valoare planificata an 2019 (creștere cu 0.5 % fața de valoarea de referința)* 82.31 %

-valoare realizata an 201$ (reducere cu 3226 % fata de valoarea de referința)* 42 %

Nr.rd

Indicatori

U.M.

An de referința 2018 pt calcul indic, performanta

An 2019

2019-

2018

............I

%

0

1

2

3

4=3-2

5=4/2*100

1

Creanțe comerciale

lei

11,224,148

11,590,612

366,464

3.26

2

Datorii comerciale, din care:

lei

18,064.753

27,704,506

9,639,753

53.36

3=2/1*100

Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale

%

62

42

-20

•32.26

Trebuie menționate următoarele aspecte care au condus la nerealizarea acestui indicator cu o abatere considerabila: -la stabilirea valorii de referința an 2018 pentru calcul indicatori(la finele lunii Ianuarie 2019), era luata in calcul o datorie mai mare cu cca 3, 9 mii lei, aferenta achiziției certificatelor CO2, cu întreaga cantitate necesara, fara diminuarea acesteia cu cota de certificate CO2 alocata pentru anul 2020;in situațiile financiare an 2018,, cheltuiala cu achizițiile de certificate CO2 a fost realizata la un nivel mai mic ,urmare ajustării cantitatii achiziționate pentru conformarea la nivelul anului 2018, cu alocarea pentru an 2019;ca urmare,indicatorul Creșterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creanțe comerciale la finele anului 2018 a fost de 51% fata de 62%-luat ca baza de referința;

-configurația soldului creanțelor scadente , neincasate de la DAT Municipiul Bacaufsubventii energie termica populație si sume pentru acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica populație) este foarte diferita ia finele anului 2019, comparativ cu anul 2019, după cum se observa din acest tabel:_________________

Subvenții energie termica populatele!

Sume pentru acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica populatie-lei

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

Sold creanțe

2.588,215

7,511,958

3,662,532

9,979,640

-ca urmare,la calculul indicatorului la 31.12.2019, s-a ponderat valoarea creanțelor cu sumele scadente, neincasate in anul 2019 de la UAT Municipiul Bacau, pentru asigurarea comparabilitatii datelor de calcul la nivelul anului 2019, fata de anul 2018;

 • 5, încadrare in norma consum Integrata gaze naturale pentru energie termica

-valoare de referința an 2018=140 mc/Gcai

-valoare planificata an 2019 = 140 mc/Gcal

■valoare realizata an 2019 = 131 mc/Gcal

Ș.lncadrare in norma consum Integrata gaze naturale pentru energie electrica

-valoare de referința an 2018=200 mc//MWh|

-valoare planificata an 2019 = 200 mc/Mwh

-valoare realizata an 2019 = 166 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referința a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6 se datoreaza asigurării in anul 2019 a unul regim de funcționare eficienta a instalațiilor de producere energie electrica si energie termica, precum si funcționarii Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze pe o perioada mai mare din an.

B. INDICATORI DE PERFORMANTA NE FINANCIARI

 • 1.Dezvoltarea pieței de energie termica cu 5% In timpul mandatului, cu condiția realizării Investițiilor de către UAT

■valoare de referința an 2018=237.835 mp SET

-valoare planificata an 2Q19 (creștere cu 1 % fata de valoarea de referința)* 261.619 mp SET

-valoare realizata an 2019 (reducere cu 2.91 % fata de valoarea de referința)* 23Q.905 mp SET

Nerealizarea indicatorului la tinta propusa pentru anul 2019, se datoreaza numărului mare de debransari-660, comparativ cu numărul de rebransari-3O.Astfel,din numărul total de apartamente branșate, existente in anul 2018 de 15106, au ramas la finele anului 2019 14.476 apartamente branșate,respective o scădere a SET-ului curent de la 237 835 mp in anul 2018, ta 230 905 mp in anul 2019.

In realizarea Indicatorului in sensul creșterii cu 5%, in timpul mandatului, s-a luat in considerare realizarea investițiilor de către UAT Municipiul Bacau pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost demarcate in martie 2020, procedurile pentru racordarea Spitalului Județean la SACET.fiind depusa cererea de finanțare la MLPDA, investiția urmând sa fie finanțata prin programul guvernamental Termoficare, SET-ul aferent la finalizarea acesteia fiind de 46.529 mp.

Tlnand seama de trendul constant de debransari in rândul populatei, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in rețea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin racordarea spitalulului se va atinge obiectivii propus de creștere cu minim 5% a suprafeței echivalent termice (SET) din municipiu! Bacau [20% - {5anl x 3%)] = 5%.

 • 2.Cresterea gradului de satisfacție a cllentilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic

-valoare de referința an 2018=80 reclamat)! privind caritatea serviciului public

-valoare planificata an 2019 ( reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referința)* 79 redamații privind calitatea serviciului public

-valoare realizata an 2019 (reducere cu 3.75 % fata de valoarea de referința)* 7? reclamații privind calitatea serviciului public

Numărul efectiv de reclamat», înregistrate la Compartimentul Marketing Relații Publice cuprinde petitii, sezizari si reclamați) legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica In municipiul Bacau. Din totalul de 1327 de petitiijnregistrate in anul 2019, doar 77 au avut caracter de reclamate, referindu-se la aspecte privind calitatea serviciului public in anul 2019 au vizat aspecte legate de nerespectarea conditiior contractuale sau avarii in rețeaua de termoficare.

Scăderea numărului de redamatii in anul 2019, comparativ cu anul 2018, s-a datorai, in principal, finalizării lucrărilor de investirii pe rețelele secundare, fapt ce a condus la mal puține opriri datorate avariilor. De asemenea s-a avut in vedere si reducerea timpului de intervenție in cazul avariilor aparute. De menționat ca la toate reclamatiile s-a răspuns si s-a intervenit in timp legal si procedural.

 • 3.Monitorizarea gradului de îndeplinire a Indicatorilor de performante conform OUG109/2011

Raportările Consiliului de Administrat» in anul 2019, m ceea ce privește Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performante sunt conform prevederilor OUG 109/2011.

Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau, in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent;:

Misiunea Societății

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societăți ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății:

 • •   effcfcnță

 • •    credibilitate

 • •   profesionalism

 • •   tranparență

 • •   dezvoltare durabilă

« calitate

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

dl. Stupu Paul-Vicențkj - Președinte al Consiliului de Administrație;


dl Pavăl Florin - Membru al Consiliului de Administrare și C

dl. Palade Radu Cristian - Membru al Consiliului de Admini

dl. Șerban Constantin - Membru al Consiliului de Administra

- dl. Popa Ion - Membru al Consiliului de Administrație;

dl. Drăgoi Dorin Octavian - Membru al Consiliul! de Adminis

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

privind Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2019

Bacau 2020


S.C. PROEXPERT S.R.L. BACAU

Str. Ara [pMcscu, nr. 2, Bficfiu

Tel./fax 0371-368418:0371-601691

Mobil: 0747-02 67 80

Bwica: B.C.R.

Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001

Nr, înregistrare Ia Registrul Cometlului: J 04/627/2003

Cod de înregistrare fiscali: RO15494574

E-mtil: croc>egCTWdh@yghoo,corn

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CĂTRE:
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU
Raport cu privire la auditul situațiilor financiare
Opinie

l.Am auditat Situațiile financiare individuale, anexate, ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/882/2014, avand cod de înregistrare fiscala R 33620670, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificării capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau” este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip inchis, administrata potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau”, intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat si completat de O.M.F.P nr. nr. 773/2015, O.M.F.P nr. 1.198/2015, O.M.F.P nr. 4.160/2015, O.M.F.P. 1938/2016 si O.M.F.P. 166/2017 O.M.F.P. nr.895/2017, O.M.FP. nr.2827/2017, O.ME.P. nr.470/2018, OMKP. nr.1243/2018, O.M.F.P. nr. 2531/2018, O.M.F.P. nr 3067/2018, nr 3456/2018, O.M.F.P.2493/2019 si de O.M.F.P.3781/2019 cAolu^lO V,

'- F, f'.L 1 x / „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințe generale privind auditul”, punctul 563 (1), situațiile lor financiare fiind auditate potrivit legii.

2.Situatiile financiare individiale la 31.12.2019 se identifica astfel:

 • -  Activ net/capitaluri proprii de                (17.024.826) lei;

 • -  Cifra de afaceri de :                              72.511.341 lei;

 • -  Rezultatul net al perioadei (pierdere) de:       (9.271.624) lei.

 • 3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie
 • 4.Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr, 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”) Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenți fata de Societate, conform conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activității
 • 5. Indicatorii economico financiari realizați in anul 2019, precum si majorarea situației negative a capitalurilor societății conduc la menținerea punctului de vedere exprimat in anii anteriori, potrivit caruia societatea parcurge o situație dificila care generează incertitudini semnificative asupra capacitatii acesteia de a-si continua activitatea.

,

o

j'ff   SC

'. • r, «t.

^*2

Aceasta situație, a făcut obiectul analizei realizate de către administratori, fiind prezentata in raportul acestora. Ca urmare, structurile de conducere ale societății urmeaza a proceda in conformitate cu prevederile art. 153A24, art. 69 respectiv art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale in sensul ca, in urma constatărilor consiliului de administrație si ale directoratului referitoare la pierderile stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, in condițiile in care, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, acesta va supune adunării generale extraordinare decizia in legătură cu acoperirea pierderilor, reconstituirea capitalui social, ori dizolvarea societății.

Totuși, pe baza rezultatelor obținute la 31.12.2019 si a programelor de activitate aprobate pentru exercițiul financiar 2020, administratorii societății considera ca exista premisele necesare continuității activitatii in viitorul previzibil si, prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activitatii.

Poziția si performanta financiara ale societății la 31.12.2019 sunt reflectate de valoarea următorilor indicatori semnificativi:

Indicatori

Rezultate 2018-lei-

Rezultate

2019—Iei-

Variație % 2019/2018

Active

25.516.277

35.468.268

139,00

Datorii

32.715.170

50.641.827

154,79

Capitaluri proprii

(7.753202)

(17.024.826)

219,58

Cifra de afaceri

65.420.045

72.511.341

110,83

Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)

(6.593.692)

(9.271.624)

140,61

Obligații fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)

0

0

0,00

Creșterea capitalului propriu negativ in cuantum de 17.024.826 lei este consecința reportarii rezultatelor nefavorabile obținute atat in anii precedenti cat si in exercițiul curent si denota un nivel ridicat al datoriilor, preponderente fiind datoriile comerciale (nivel care s-a majorat cu 78,02% fata de anul precedent), conducând la imposibilitatea societarii de a-si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema continuității activitatii.

Evidențierea unor aspecte

6.Opinia noastra nu este modificata de unele aspecte nesemnificative constatate si care au fost prezentate guvernantei.                      . '      ■

s c      '< ’•

’• e f.J, "»

Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale entității, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile financiare anuale individuale și raportul administratorilor, sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele reglementărilor aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/ 2014, cu modificările si completările ulterioare si cu politicile contabile proprii descrise in notele la situațiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

 • -  proiectarea, implementarea si menținerea unui control intern relevant si necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea adecvata a situațiilor financiare care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii;

 • -  selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;

 • -  elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțe date.

Aspecte cheie de audit
 • 7.Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații - Raportul administratorilor
 • 8.Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim acele informații in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportăm?/,, daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in coi^mnțțate

“W"' •’ cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost Întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost întocmit, m toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 1802/2014.

 • c) Raportul cuprinde si declarația administratorilor in legătură cu evenimentele ulterioare închiderii exercițiului financiar 2019, care considera ca societatea nu este expusa la riscul de continuitate a activitatii generat de pandemia de Coronavirus - Covid 19, deoarece este unic operator al serviciului public de furnizare a energiei termice in Municipiul Bacau cu obligația legala de asigurare a continuității serviciului public, iar obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgenta este clar reglementata in Decretul Prezidențial nr. 195 din 16 martie 2020.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare
 • 9.Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

lO.In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societarii de a-si continua activitatea, perfita . .. prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la coh$hui^țea V

C Kt - ’ • ^1^5 activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11 .Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Astfel, responsabilitatea conducerii privește oferirea informațiilor necesare pentru audit, in măsură in care acestea sunt considerate de către auditor ca fiind relevante si fundamentale pentru efectuarea unui audit independent, iar conducerea este capabila sa le procure.

In perioada auditata conducerea societății a fost asigurata de către :

Adunarea Generala a Acționarilor, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actul constitutiv al S.C. „Thermoenergy Group” S.A Bacau, decide asupra activitatii societății si asigura politica economica si comerciala.

Imputemicitii acționarului unic, Municipiul Bacau, in Adunarea Generala a Acționarilor, nominalizați in Actul Constitutiv al societarii, actualizat la 05.11.2019 art. 9. sunt: Birzu Ilie si Nechita Valy Cristinel.

La finele perioadei de raportare administrarea societarii a fost asigurata de către Consiliul de Administrație, cu următoarea componenta:

 • -  Stupu Paul Vicentiu - președinte al Consiliului de Administrație;

 • -  Serban Constantin - administrator;

 • -  Dragoi Dorin Octavian ~ administrator;

 • -  Popa Ion - administrator;

 • -  Pavai Florin - administrator;

 • -  Palade Radu Cristian - administrator;

In exercițiul financiar 2019, conducerea executiva a fost exercitata astfel:

 • -  Pavai Florin - director general;

 • -  Palade Radu Cristian - director comercial;

 • -  Rusu Mariana - director financiar;

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

12.Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de. denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum‘sHu' • .

emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 13.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • ♦  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

o înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societarii.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informării realizate de către conducere.

o Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfășoare? • activitatea in baza principiului continuității activitatii. •• </'      " j •

.5'

r. <*.*.       • •

• Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 15. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare
 • 17. Am fost numiți de Adunarea Generala a Acționarilor sa auditam situațiile financiare ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 5 ani.

Confirmam ca:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, în desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

» Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, către acționarii societății, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le conțină un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia noastra.

Situațiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementările și principiile contabile aplicabile instituțiilor si persoanelor din România. Acestea, nu sunt valabile in tari si jurisdicții care, reglementează in mod diferit intocmirea si prezentarea situațiilor financiare.

In numele,


S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU,


Sediul social: Bacău,

Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.4                        ■ [

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 383 din 10.06.2003

Auditor financiar,

HAINEALA PETRE                           // Haineai» "A

înregistrat Ia Camera Auditorilor Financiari din Remania:.^ Nr’pay •( cu nr. 1327 din 21.02.2002                           W


Partener de audit,

ANISOARA PRAJISTEANU, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Remania cu nr. 4656 din 21.02.2014

Bacau, 06.05.2020

F-PS-03.04

Kă thermoenergI


F               GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANjA Str. Chimiei, nr. 6 Cod portal 600285


Tel. +40-234-58 50 50          Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Fax+40-234-5196 50                                 Capital Social 10.906.800 tel

E-mall secretarIat(®thermoenergY<ro          ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670


BACÂ^ 7’7-------


U.A.T.Municîpiul Bacău Domnului Primar Cosmin Necula

Având în vedere prevederile:

 • •   Legii contabilității nr.82/24.12.1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

» Ordinul M.F.P. nr. 1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

 • •  Ordinul MFP nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementari contabile;

 • ■   OUG nr.4/09.04.2020 privind unele măsuri financiar-fiscale-art. XIV;

 • ■   prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;

 • •  prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publicam, aprobată cu . modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • ■  dispozițiile Actului Constitutiv ai THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • •  HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;

Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău se încadrează în categoria entităților mijlocii și are obligația să întocmească situații financiare anuale, supuse auditului statutar, precum și să depună situațiile financiare anuale la Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

în mod excepțional, pentru anul 2019, se pot aplica prevederile O.U.G. nr.48/2020- art XIV: „Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1} și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv".

Conform art.111, alin (2), lit.a) din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.9.6 pct. 1 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobarea situațiilor financiare anuale este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

De asemenea, conform art.111, alin (2), litd) din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.9.6 pct.5 din Actul Constitutiv al societății, și cu prevederile art.2 pct.3 lit.b, art.3 pct.2 lit.d și art.30 al.7 din OUG nr.109/2011 și Anexei 2 art.9 din HG nr.7.22/2016, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să se pronunțe anual asupra gestiunii Consiliului de Administrație, fiind informată de Consiliul de Administrație despre activitatea societății.

în acest sens, vă rugam domnule Primar, ca, în conformitate cu prerogativele pe care vi le conferă OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, să inițiați un Proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău de mandatare a împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea:

 • - aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019 ale Thermoenergy Group S.A. Bacău;

 • - aprobării Raportului Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group SA Bacau în anul 2019 și a aprobării realizării indicatorilor de performanță în 2019 de către Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Atașăm următoarele documente:

 • ■  Hotărârile nr.46, 47 și 49 I 13.05.2020 ale Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău;

 • ■  Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2019;

 • ■  Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2019.

Cu stima,

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Paul-Vicențip Stupu Z^

DIRECTOR GENERAL,

Aorin Pavai


DIRECTOR FINANCIAR, Mariana Rusu

AC iJfcl lafej

Te! +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-malt $ecretariat@>thermoenergy,ro


BACAU-ROMAWIA Str Chtmlef, nr 6 Cod portal 600286


Cont 8RO G5G Sacau R048BRDE040SV74253190400 Capital Social 10.906.800 Iei ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 46 din 13.05.2020

Consiliul de Administrare al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 6 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;

 • - dispozițiile art.12.1 Irtg din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • - prevederile OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016;

 • - prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității;

• Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

 • - Ordin MFP nr. 123/29.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

 • - referatul-anexă al Directorului Financiar, ce are atașat Raportul Administratorilor, Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, Raportul Comitetului de Audit aferent anului financiar 2019;

HOTĂRĂȘTE:
 • 1. Aprobă Raportul Administratorilor la data de 31.12.2019.

 • 2. Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP SA. Bacău pe anul 2019, pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Independent asupra situațiilor financiare.

 • 3. Aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

 • 4. Aprobă Raportul Comitetului de Audit aferent anului financiar 2019.

 • 5. Aprobă înaintarea documentelor prevăzute la art.1-2, anexă la prezenta, spre

aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

 • 6. Aprobă înaintarea documentelor prevăzute la art.3*4, anexă la prezenta, spre

informarea Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul-Viqențiu


^thermoenerg!

GROUP SA 8ACAU
0ACAU-ROMANIA Tel +40-234-58 50 50         Cont BRD GSG Baeau R048BRDE040SV74253190400

Str Chimiei, nr 6 Fax+40-234-5196 50                                   Capital Social 10 906.800 lei

Cod postai 600286 E-mail secretarlat(®thermoenergy ro          ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 47 din 13.05.2020

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 6 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;

 • - dispozițiile art.12.1 litg din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • - prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității;

 • - Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

 • - Ordin MFP nr.123/29.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situărilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale de Ministerului Finanțelor Publice;

 • - Situațiile financiare și Raportul administratorilor - pentru anul 2019;

HOTĂRĂȘTE:
 • 1. Aprobă acoperirea pierderii înregistrate în anul 2019 din profitul anilor următori.

 • 2. Aprobă înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul-Vicentfu

BACAU-ROM AN IA Str Chimiei, nr 6 Cod postai 600286


Tel, +40-234 58 50 50

Fax +40-234-5196 50

E- ma II secreta rlat (Șt he r moen ergy. r oCont BRD GSG Bacau R048BRDEC40SV74253190400 Capital Social 10.906.S00 lei ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 49 din 13.05.2020

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S A. Bacău, convocat în temeiul art141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrare, întrunit în ședință, în prezența a 6 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

 • - prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;

 • - dispozițiile art.12.1 litg din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • - prevederile OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016;

 • - HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;

 • - Hot. AGA nr.79/05.03.2019 și nr.81/08.05.2019;

 • - Situațiile Financiare și Raportul Administratorilor pentru anul 2019;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2019 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A, Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 și a Raportului administratorilor 2019, și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul-Vicențiu

THERMOENERG^

’               GROUP SA BACAU


BACAU-RO MANIA Str. Chimiei, nr. 6 Cod postai 600286


NR:


Tel. +40*234-58 50 50

Fax +40-234-5196 50

E-mail secretarlat@thermoenergy.rp


Cont 8R0GSG 8acau R048BRDE04PSV74153190400 Capital Social 10.906.800 tel ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

DATA!

Anexă la Hotărârea C.A. nr. ,$?......

47

49

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la data de 31.12.2019

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr. 193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2O14 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală: RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Infrastructura necesara funcționarii societății THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău :

 • 1.  - bunuri din domeniul public aparținând Municipiului Bacau, conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra șl de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

 • 2.  - bunuri închiriate, care au tacul obiectul Contractului de locatiuna (închiriere) bunuri, nr. 216562/ 08.12.2014, încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in falimentj-locator si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr. 16/24,11.2014, in armatoarele condiții: contractul si-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau; prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a poronuntat sentința definitiva nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța obliga SC CET SA sa pună la dispoziția reclamantei {Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

 • 3. -bunuriproprii, apartinand patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU, înregistrate in activele societății;

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C, Bacau 67 puncte de lucru/sedii secundare conform Certificat constatator eliberat la dala in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice sl termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizații:

 • •   Licența nr. 1784 I 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;

 • •   Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);

 • •   Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau.

 • •   Autorizația integrata de Mediu nr. 2/31.12.2013 a fost revizuita ia data de 12.01.2016 si 18.01.2018

Date privind cadrul tehnico-organizatorical societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii iw.31/1990 a- societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acțîonar-Munidpiul Bacău prin Hol. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08,11.2019, un membru provizoriu ai Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr. 13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și dedanareai procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019. în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP SA Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019, cu mențiunea că până în prezent nu a fost finalizată recrutarea.

La data elaborării prezentului Plan de Adminsitrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

 • -  dl. Stupu Paul-Vicențiu - Președinte al Consiliului de Administrare;

 • -  di. Pavăl Florin - Membnj al Consiliului de Administrație și Director General;

 • -  dl. Palade Radu Cristian - Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;

 • -  dl. Șerban Constantin - Membru al Consiliului de Administrație;

 • -  dl. Popa Ion - Membru al Consiliului de Administrație;

 • -  dl. Drăgoi Dorin Octavian - Membiu al Consiliul! de Administrație;

In conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de aud it, prin Hot C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societarii către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. CA n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: di. Pavăl Florin - director general; dl. Palade Radu-Cristian -director comercial și dna. Rusu Mariana - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativa a societății.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef si de șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum șl în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef ai societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

Aspecte tehnice st de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrate termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin Intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum șl sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează:__________________________________

Nr.c rt.

Amplasament

ADRESA

Produse obținute

3)

Thermoenergy Group S.A.

Str. Chimiei nr. 6

Capacități de producere a energiei electrice        și termice        în

coQeneraref„productia combinate de eneroie electrică si enercie

ternitcă"confomi art.399 alinți) lil.d) Cod fiscal)

b)

CAF

Str. Lelea nr. 28

Capacități de producere separată a energiei termice

c)

CT Prefectura

Str. Marasasii nr. 2

Capacități de producere separate a energiei termice

CT3/5 Dr.Aroneanu

Str. Mihai Viteazu nr.12

CT Parc 1

SU. Aleea Parcului nr. 4

CT Grup Școlar A. Saligny

Str Vasile Alecsandri nr. 20

CT 3 Miorița

Str. Logofăt Tăutu

CT 2 Miorița

Str. Costeche Negri nr. t

CT Bistrița

Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group SA Bacău a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

♦ Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

»Turbina cu gaze

Identificare

U.M.

TG3

Tip

TBM T130

Fabricant

•»

TURBOMACH -ELVEȚIA

Combustibil: gaze naturale, PCI

[kJ/Nmc]

34.244,2

Consum de combustibB nominal

(Nmc/hJ

4350,2

Putere electrică: - nominală

- domeniu de reglare (mh./max.)

|MWJ

14,25

(MW)

3,5/14,25

♦ Generatorul

Identificare

U.M.

G3

Tip

sincron, AC, fără perii

Fabricant

-

LEROY ȘOMER

Putere instalată

[MVA]

17

Tensiune la borne

IkV)

6,3

Frecvență

(Hz]

50

• Cazane de apa caldă

identificare

U.M.

Cazan recuperator (CR)

Cazan de apa caldă

Tip

Heat Recovery Boiler

UT 3700

Fabricant

-

OHL Technologies GmbH

LOOS

International

Putere termică nominală

MW

22

3,04

Combustibil: gaze naturale, PCI

(kJ/Nmc]

33.640

Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, 03_____________________________________

%

>93

■ Schimbătoare de căldură cu plăci:

Identificare

U.M.

1

2

. . 3

Tip

-

Schimbător de căldură cu plăci FP 100-325-4-N

Fabricant

FUNKE Wărmeaustauscher Apparatebau GmbH

Puterea termică instalată

(Gcal/h]

10,75

10,75

10,75

(MW]

12,5

12,5

12,5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente:

♦Turbinacu gaza          ____________________________________________

Identificare

U.M.

TG

TiP                    __________________________________

-

M7A-03D

Fabricant

■r

Kawasachi Heavy Industries Ltd. Japan

Combustii»!

gaz naturale? DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08

Putere calorifică inferioară gaz natural

[KJ/Nmc]

32.500-41.860

Putere calorifică inferioară combustibil lichid

(kJ/kg|

>45.400

Consum de combustibili

[kJ/kWhe]

11.010 (la sarcina nominală)

Randamentul termic total

%

82,10 (la sarcina nominală)

Putere electrică instalata in condiții ISO

[MW]

7,250

Putere electrică instalata In condiții de amplasament

[MW]

7,330

Compresor gaz natural

Identificare

U.M,

GBC

Tip

ELT-163/250

Fabricant

ELTACON (furnizat de Kawasachi)

Fluid de lucru

Gaz natural uscat

Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj

[kW]

250/235

Presiunea de aspirație/refulare, la sarcină nominală

bar

4/23

Temperatura de aspirație/refulare, la sarcină nominală

“C

5/50

Debitul nominal de gaze naturale

Nm’/h

2650

• Generatorul turbinei cu gaze

Identificare

U.M.

G1

T>P_________________________

-

Sincron, fără perii

Fabricant

-

LEROY ȘOMER

Putere instalată

(kVA|

9300

Tensiune la borne

[kV]

6,3

Frecvență

(Hz)

50

Costp

-

0,8

Randamentul generatorului electric

%

97,5

• Cazan recuperator de abur supraîncăzlt

Identificare

U.M.

HSRG

Fabricant

EKOL, spol.s.r.o. Bmo

Combustibil pentru arderea suplimentară

gaz natura!

CLU (rezervă)

Sarcina arzătorului mixt :;1,4..,7 MW

Putere calorifică inferioară gaz natural

(kJ/Nmc|

36.000

Debit gaz natural pentru arderea suplimentară

{Nm^hj

140...700

Putere calorifică inferioară combustibil lichid

[kj/kg[

42.700

Debit romb, lichid

(W

118...590

Debit abur

R

11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară

Presiune abur produs

bar(g)

50

Temperatură abur produs

(grd.C]

450

Temperatură apă de alimentare

[grd.C)

55

Temperatura gazelor evacuate din cazan

[grd.C)

>80

Randamentul pentru arderea gazului natural

%

91,5

Randamentul pentru arderea CLU

%

90,2

- Turbina cu abur

Identificare

U.M.

ST

Tip

-

R 3.5-5(0.06-0.24)E

Fabricant

-

EKOL, spol Sr.o,

Debit abur la intrare (nominal/max)

t/h

20,7/21,4

Debit de abur la contrapresiunea urbană (min.max)

tfh

9,07/20,98

Putere electrică Instalată Putere electrică minimă

kWe

3740

1170

Presiunea aburului la contrapresiunea urbană

bar

0,89

Temperatura aburului la contrapresiunea urbană

%

96,38

* Generatorul turbinei cu abur

Identificare

U.M.

G2

Tip

Sincron, fără perii

Putere instalată

(kVA|

5000

Tensiune la borne

IkV]

6,3

Frecvență

(Hz]

50

Cosrp

0,8’1

Randamentul generatorului electric

%

96,77

Puterea nominală ta bornele generatorului

kWe

3620

* Cazan de abur industrial

Nr.

crt.

Denumire/tip

AnPIF

Debit nominal (kg/s)

Parametrii nominali (MPaPC)

Puterea instalată (MWt)

Tip combustibil

1

CAI tip Babcock

2000

27,8

1,7/273

70,8

Gaze naturale/ păcură

TOTAL

70,8

» Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare

U.M.

Gx7000SUPR

Fabricant

-

ICI Caldae

AnPIF

2014

Combustibil de baza/rezerva

gaz natural/CLU

Identificare

U.M.

GxTOTOSUPR

Debit abur

10

Presiune abur produs

bar

10

Temperatura abur produs

[grd.Cl

250

Randamentul pentru arderea gazului natural

m

90,80

Randamentul pentru arderea CLU

__m__

90,20

• Transformatoare principala

Identificare

U.M.

TSG1

TSG2

TSC

Tip (interior/exterior)

exterior

exterior

exterior

Tensiune nominală (primar/secundar)

110/6,3

110/6,3

110/6,3

Capacitatea

[MVA]

25

25

25

* Stații electrice

Denumire

U.M.

SE1

Tip (conexiune și/sau transformare)

conexiune și transformare

Soluție constructivă (interioară/exterioarâ)

interioară

Tensiuni

[KV]

110

Capacitatea

[MVA]

300

» Linii eloctrico

Denumire

U.M.

LE 1

LE 2

LE 3

LE 4

Denumire (de la./până la)

LEA110KV CET Bacau-Bacău Sud 1

LEA110KVCET BacaU'Bacâu Sud 2

LEA110KV CETBacau -CIC 1

LEA110KV CET Bacau -CIC2

Dispunerefsubterano/aertene)

aerian

aerian

aerian

aerian

Numărul circuitelor (simpte/dubfe/multlpfe)

nr.

dublu arcuit

dublu circuit

simplu circuit

simplu circuit

Tensiunea proiectată

[KV]

110

110

110

110

Tensiunea de funcționare

[KV]

110

110

110

110

Lungimea

[Km]

2,5

2.5

1.1

1,1

Capacitatea

[MVA]

75

75

40

40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte_____________

Nr. crt.

Denumire/Tip

Putere termică

J Tip combustibil/sursa de energie primară

(Gcal/h)

(MWt)

1

Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ

100

116,3

Gaze naturale/ păcură

TOTAL

116,3

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group S.A .Bacău

Nr. crt.

Denumire CT

Sarcina Termica încălzire [Gcal/h]

Sarcina

Termica a.c.c.

(Gcal/h]

Sarcina termica totala [Gcal/h]

Putere termica instalata [MWt]

1.

CT 2 Miorița

3.1

1.9

5

5.81

2.

CT 3 Miorița

6.2

3.8

10

11.63

3.

CT 3/5 DrArooeanu

3.1

1.9

5

5.81

4.

CT Bistrița

0.75

0.45

1.2

1.40

5.

CT Grup Școlar

5.58

3.42

9

10.47

6.

CTPard

3.1

1.9

5

5.81

7.

CT Prefectura

2.48

1.52

4

4.65

Politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

> -Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

 • - Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31,01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr. 1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016, în data de 09.01.2018 și în data de 29.10.2019, valabilă până la data de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6

 • - Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.10.2027, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28

 • - Autorizații de Mediu nr. 265+271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr. 3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrale termice de cartier;

 • - Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr. 166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013, în data de 15.01.2015 și în data de 22.05.2018, valabilă în perioada 2013-2020;

 • - Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 2, nr.169/09.05.2013, revizuită în data de 15.01.2015 și în data de 21.01.2020, valabilă în perioada 2013-2020;

* Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAE S.A. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022;

 • - Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de ia SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr. 94, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

> -Conformarea cu cerințele legale de mediu

 • 1. instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.

 • 2. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu In termenele impuse de către organele competente, Ia nivel local și național.

 • 3. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr» 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12,11.2014, stabilite pentru Instalabile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.

 • 4. Conformarea cu cerințele legale privind emistih de gaze cu efect de seră {GES) se realizează prin monitorizarea continuă și raportarea anuală a emisiilor de de dioxid de carbon (COa) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de GES, echivalente cu emisiile de CO2 la nivelul anului, se realizează în luna aprilie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2019 este 32027 de certificate GES: 27271 certificate pentru instalația EU-ETS nr.1 și 4756 pentru instalata EU-ETS nr.2.

în luna aprilie 2019, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2018, prin restituirea unui număr de 84275 certificate de GES.

Sistemul Integrat calitate-medlu-securitate ocupatlonala

în perioada 04.03-06.03.2019, a avut loc auditul de recertificane realizat, conform contractului 23987(162)/ 26.01.2015, de către Societatea Română de Asigurare a Calității.

Urmare a acestui audit, s-a documentat următoarea imbunatatire in raportul de audit emis de SRAC din data de 06,03.2019:________________________________________________

Nr. crt

Standarde de referință

Domeniul de imbunatatire

Activitatea/ zona

1.

IS014001/2015

Se recomanda analza separata a gradului de conformare cu legislația a analizei de monitorizare si măsurare parametri de mediu si a rezultatelor controlului operațional

CPM

In urma audituiui de supraveghere s-au obtinut menținerea certificatelor de conformitate cu standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, valabile pana in martie 2021 pentru producerea aburului si apei calde;transportul si distribuția aburului si apei calde ;producere si furnizare energie electrica.

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată și completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat: Proceduri de sistem, Proceduri operaționale generale, Proceduri operaționale specific, Instrucțiuni de lucru. Toate aceste documente au fost implementate prin instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens.

Rezultatele auditorilor Interne/ externe $1 evaluările conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care organizația subscrie

Analiza gradului de implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSO-04 - .Audit intern*, pe baza „Programului anual de audit intern” pe 2019, precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces. în desfășurarea acestor auditori a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cât și a auditatului, acesta din urmă punând la dispoziție toate documentele solicitate. Urmare a acestor auditori au fost identificate neconformități care vizează:- evaluarea personalului înregistrări efectuate pe formulare neidentificate/neactualizate;- neidentificarea persoanelor ca admitenti de lucrare; autorizații de lucru neinchise; revizii neefectuate la conducta de gaze naturale de Inalta presiune; lista documentelor tinute sub control neactualizata /necorespunzatoare.

Pentru eliminarea acestor neconformități constatate au fost stabiliți responsabili și termene care au fost respectate, iar modalitatea de rezolvare a fost înregistrata la pct.8 din rapoartele de neconformități.

Totodată, s-au stabilit domenii de îmbunătățire cu rol de acțiuni preventive constând, în general, în reglementarea prin fise proces/procedurl operaționale specifice/ instrucțiuni de lucru, a unor activități care se derulează în cadrul compartimentului sau printr-un mod de lucru care sa preîntâmpine eventuale neconformități .

Programul de audit pe anul 2019 s-a realizat în proporție de 90%, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit. S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neconfonnităților/observațiilor constatate. Analiza eficacității acțiuni corective implementate, a fost dată de intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSO, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora și/ sau ținerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Laboratorul de metrologie al urtfatii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 034-19 din 22.07.2019, obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna iulie 2019, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SACET si din instalațiile interne.

Politica de prevenire șl protecție

Politica de prevenire șl protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventive și proiective eficiente.

 • > Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate pentru activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice șî puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

Activitatea de securitate și sănătate în muncă la nivelul societății respectă legislația în domeniu.

 • > Situații de urgență

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO.

Activitatea de situații de urgență la nivelul societății respectă legislația în domeniu:

Activitatea IT

în anul 2019, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniata la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice și comunicații de la nivelul întregii societăți.

Activitățile realizate în anul 2019 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal .Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu pmvire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori si un Inginer sef dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine directorul financiar si directorul comercial (isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat), Inginerul sef - salariat cu CIM si compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 353 posturi aprobate din care, la finele anului 2019 au fost 348 de posturi ocupate si 5 posturi vacante.

La începutul anului 2019 existau un număr de 338 salariat) angajați.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 55 angajați si 45 încetări de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului din cete 353 posturi aprobate, 5 erau vacante.

Numărul mediu de personal in cete 12 luni ale anului 2019 este de 335 angajați, din care 3 cu contract de mandat si 332 cu CIM, din care este exclus personalul cu CIM suspendat.

La 31.12.2019 structura organizatorica aprobata prin organigrama este următoarea:

Compartiment

Totat din care:

Tesa

Execuție

L DIRECTOR GENERAL

1

1

0

Consilier Director general

1

1

0

Compartiment Audit Intern

2

2

0

Control Financiar de Gestiune

1

1

0

Compartiment Juridic

3

3

0

Compartiment Resurse Umane

2

2

0

Birou Management Energetic

4

4

0

Birou Investiții

3

3

o

Compartiment I.T.

3

3

0

Serviciul Intern de PP-SU

17

7

10

Compartiment Managementul Cal.

1

1

0

Compartiment Protecția mediului

1

1

0

Serviciul Management MDM-uri

17

1

16

II. DIRECTOR FINANCIAR

1

1

0

Birou Contabilitate

4

4

0

Birou Financiar

8

8

0

Compartiment Buget Costuri

2

2

0

Compartiment Rec.Creante

3

3

0

III.DIRECTOR COMERCIAL

1

1

0

Birou Achiziții Publice

5

5

0

Serviciul Marketing Producția

14

14

0

Birou Aprovizionare Transp.

11

6

5

Compartiment Administrativ Patrimoniu

24

6

L. 18

IV. INGINER SEF

1

1

0

Dispecerat CET Termoficare

10

0

10

Secția Termoficare

69

2

67

Serviciul Tehnic

41

7

34

Secția Electrica

21

1

20

Secția Turbine pe Gaz

9

1

8

Secția Termomecanica

33

2

31

Secția PRAMAMC

19

1

18

Secția Epurare Chimica

23

2

21

TOTAL

353

105

248

Controlul gestiunii societății - audttarea Interna si externa

Audit intern

Activitatea de audit pubic intern s-a desfășurat în cursul anului 2019 în conformitate cu Planul muitianual pentru perioada 2018-2020, aprobat de Directorul General și Consiliului de Administrare al Thermoenergy Group SA prin Hotărârea nr. 60/29.12.2017.

La fundamentarea misiunilor incluse în planul muitianual s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, precum și identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fostconstatările efectuate cu ocazia misiunilor desfășurate;- sugestiile Directorului general al Thermoenergy Group SA; - solicitarea UCAAPI conform adresei nr. 430854/18.10.2018; - alte informații și indicii referitoare la disfuncționalități sau abateri; - aprecieri cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne de sistem; - analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la unele aspecte ale funcționării sistemului; -evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;- respectarea periodicității în auditare cel puțin o data la 3 ani.

La nivelul Thermoenergy Group SA Bacău în anul 2019 au fost realizate un număr de 6 misiuni de audit. structurate astfel:

 • -   1 misi une de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;

 • -   1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;

 • -   1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul IT;

 • -   1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic

 • -   1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM - evaluarea sistemului de prevenire a corupției;

 • -   1 misiune de consiliere s-a abordat domeniul SCM/SCIM.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul'', punctul 563(1). situațiile financiare fiind nuditate potrivit legii. Potrivit Legii contabilității nr.82/1991 .republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar .Începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” si prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitățile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori finandari.membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 12.07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 lei, tara TVA.

In opinia auditorului independent .prin Raportul de audit incheiat in data de 10.05.2019, asupra situațiilor financiare ale anului 2018 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau se considera ca acestea oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

Controlul financiar de gestiune

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Planului anual de activitate pe anul 2019.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legate si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere următoarele obiective primordiale: verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la existenta, integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila ;

verificarea respectării prevederilor legale in fundamentarea prefectului bugetului de venituri si cheltuieli al societății;

verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire la încasările in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;

verificarea respectării prevederilor legate si a reglementarilor interne cu privire ia intocmirea, circulația, pastrarea sl arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico - operative;

verificarea respectării prevederilor legate in execuția bugetului de venituri si cheltuieli al societății

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizii ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunillor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea;

tCertificat in privința reaftatii, regularității si legalității'

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventive in anul 2019 sunt:

 • >  Sef Birou Contabilitate-titular;

 • >  Economist Birou Contabilitate-înlocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

 • •       con formității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:

 • • economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate:

 • • eficacități! și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire} a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.

In anul 2019 s-a urmărit respectarea de către toii salariat» sectorului financîar-contabil a prevederii din decizie conform careia,documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv;in anul 2019 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

în perioada 01.01. - 31,12.2019, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 182 dosare, din careiun număr de 1 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 124.034,64 lei (toate dosarele au executarea silită încuviînțată);un număr de 2 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, Agențî Economici; un număr de 173 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice.Dosarele au fost depuse la instanțele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula Sorica cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

în perioada 01.01.-31.12.2019, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a avut calitatea de pârâtă în 5 dosare.Nu s-a pierdut nicio cauza ca urmare a Reintroducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activltatlt societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere.de la înființare pana la 31.12. 2019 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefîind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societarii comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării actîvitatii, in calitate de operator al unul serviciu public de Interes economic general-fumizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsura reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditatițincasarea creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

-O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate; ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu imegistieaza, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici Instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționale pe piață.

Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene.

Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru fumizarea/prestarea serviciilor do utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate șl, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furniziriUpnstăril serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește si înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de ia ctlenti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de Înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societății, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar,

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

 • a) - metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii(detaliata la capitolul Creanțe din raport);

 • b) )- metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea (te recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Riscul de continuitate a actlvItatii

Ținând cont de prevederile legale in domeniulegea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilități publice si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum si de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.092018), pe perioada de 5 ani, incepand din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a activitatii in anul 2020, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,ln calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public. In contextul socio-economic, generat de criza pandemica COVID-19, obligația legala de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgenta este clar reglementata in DECRETUL nr. 195 din 16 mart® 2020.

Date privind Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S A. Bacău s-a realizat in baza Deciziei Directorului Generai nr. 344/30.10.2019., în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilității nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabila aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 12.11.2019-31.03.2020, pe baza stocurilor scriptice din evidenta contabila la 31.10.2019, asupra:

- bunurilor din patrimoniul societarii THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

♦ bunurilor apartinand terților, aflate in inchiriere/în custodie/tn folosința (care nu fac parte din patrimoniul societarii).

In urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.57/01.04.2020, avizat de Directorul General al societarii si aprobat de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, prin HCA nr.38/10.04.2020.

Activitatea comerciala

Activitatea Biroului Achiziții Publice


Activitatea de achiziții publice în anul 2019, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare șl ale procedurior interne.

In acest sens, în baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, au fost elaborate și aprobate prin hotărârile C.A. nr. 629/28.12.2018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019, modificat prin hotărârile CA nr 644/29.01.2019, nr 654/05.02.2019, nr 633/05.03.2019, nr 677/26.03.2019, nr 698/08.05.2019, nr 707/14.05.2019, 714/29.05.2019, nr 726/13.08.2019, nr 738/21.08.2019,nr 740/10.092019,nr 748/02.10.2019, nr 775 din 28.11.2019. Valoarea Programului Anual al Achizițiilor Publice în baza Hotărârflor menționate s-a modificat de la valoarea totală de 123.129.466,14 lei aprobată în decembrie 2018 la valoarea totală de 102.036.060,49 lei.

In limita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servicii/lucrări prin prodceduri online și offline după cum urmează;

SITUATiA PROCEDURILOR ONLINE DEASFASURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE IN 2019

(fără proceduri anulate)

Număr proceduri finalizate prin atribuirea coniractelor/acordurilor cadru

Tipul contractului

Modalitate atribuire

Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, fara TVA

9

Total, din care:

2,088.982,13

5

Furnizare

PROCEDURA SIMPLIFICATA

972.767,13

3

Servicii

PROCEDURA SIMPLIFICATA

420415,00

1

Lucrări

PROCEDURA SIMPLIFICATA

695.800,00

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE DIN ANII

ANTERIORI SI DIN 2019

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2019

Tipul contractului subsecvent

Denumire

Valoare totală atribuită

68

Total, din care.

713.064,73

16

Furnizare

BVCA carburanți auto, AC 2 ani

189.090,00

2

Furnizare

Echipamente de protecție, AC 3 ani

32.633.25

11

Furnizare

Materiale apă canal, AC 3 ani

82.500,00

11

Furnizare

Țeava, AC 2 loturi

213.916,48

4

Furnizare

Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi

9.940,00

24

Servicii

închiriere utilaje cu operator, 2 loturi

184.985,00

PROCEDURI EXCEPTATE- 2019

Denumire contract

Tipul contractului

Contract data

Valoare contractată

Contract Intrat în vigoare

Valabilitate

CONTRACT VANZARE CUMPĂRARE GAZE NATURALE

furnizare

1220 08.07.2019

94.380.492,12

01.09.2019

01.09.2020

CONTRACT FURNIZARE EN. ELECTRICA

furnizare

1286

18.11.2019

307LEVMWH

PREȚ BAZA

01.12.2019

30.11.2020

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFLINE-țOFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE, CATALOG SEAP)

Număr contracte

Tipul contractului

Valoare contractată

18

FURNIZARE

396.118,22

28

SERVICII

378.293,90

Total contracte AD

774.412,12

Biroul Aprovizionare Transporturi asigura următoarele activitati:

• Aprovizionarea cu principalele echipamente sl piese de schimb, la nivelul, la nivelul necesarelor prezentate;

 • -    Aprovizionarea societății cu combustibili tehnologici;

 • -   Asigurarea mijloacelor auto necesare transportului de persoane, transport marfa si autospeciale;

 • -    Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de producție, la lucrările de intervenții si reparații;

 • -   Transportul corespondentei de la societate la posta si retur transportul valorilor bănești de ia centrele cte relații clienti la caseria centrata a societății si banei;

 • -    Urmărește derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu tertlt:

Reparații sl întreținere auto; Reparații si întreținere utilaje ;Gestionarea parcului auto si utilizarea eficienta a acestuia;

Prin Depozitul Producție se asigura gestionarea tuturor materialelor necesare producției, reparațiilor, întreținerii utilajelor si echipamentelor etc.

Activitatea de producere si furnizare energie electrica

în anul 2019, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW sl cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in rețele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

■ tranzacții cu energia electrica realizate pe Plata pentru Ziua Următoare (PZU) si pe Piața Intrazilnica (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anui 2019 a fost de 19803334 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 243.9 lei/MWh cu aprox. 11 lei/MWh mai mic fata de prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2019.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta: pentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh, exclusiv TVA. începând cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare a bonusului la nivelul de 176,08 tei/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019} iar începând cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019).Valoarea bonusulul acordat in anul 2019 a fost de 13757123 lei, corespunzător unei cantitati de 81706 MWh, energie electrica livrata in SEN.

Activitatea de producere energie termica

îhermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețetelor de transport a energiei termice. In anul 2019, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic avand următoarea structura:

 • ♦   apa fierbinte- 215859 Gcal, din care 203545 Gcal (94% din producție) pentru furnizare in sistemul de termoficare,compus din rețete primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centratele termice de cvartal din municipiul Bacău;

 • •   abur - 9903 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Pe parcursul anului 2019, prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt si a cazanului de apă caldă LOOS (cazan de vârf aferent grupului de cogenerare cu TG) s-a asigurat circa 1% din producția de energie termica a societății.

Toate instalatiile/echipamentete care au produs energie termica utilizează drept combustibil gazele naturale, asigurate de un furnizor, in baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6.820 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

 • 1.   583 cu contract;

 • 2.   6237 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica in perioada amintita a fost;

 • 1.  96 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 instituții bugetare;

 • 2.  4B7 utilizatori de tip populație din care 185 asociații de proprietari si 302 persoane fizice;

 • 3.  6237 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:

 • 1.   55 de puncte termice;

 • 2.     7 centrate termice de cvartal;

 • 3.    41 module termice;

 • 4.  4763 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuția pe orizontala;

 • 5.  57823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET14 476.

Birou Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2019 s-au încheiat un număr total de 190 de noi contracte/conventii din care:

- 189 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);

1 contract noi consumatori.

In vederea urmăririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfășurat următoarele activitati:

 • 1.  s-au reinventariat sl s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si încălzire pentru un număr de 254 de apartamente (254 centralizatoare de scara si 138 fise de apartament);

 • 2.  s-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasării in teren, 660 de procese verbale de deconectare/debransare;

Activitatea de Marketing Relații Publice

Numărul de petit» primite de Compartimentul Marketing Relații Publice în perioada 01.01.2019 -31.12.2019 este de 1327 șl toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

 • I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

 • 1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt in număr de 547, reprezentând 41.22 % din total.

 • 2.  Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt in număr de 24 , reprezentând 1.81 % din totalul

sesizărilor.                                                                                                                                   (

 • 3. Reclamările privind facturarea sunt în număr de 583 și reprezintă 43.93 % din totalul reclamațiilor.

 • II. Racordare de noi consumatori 20 = 1.50 %

 • III. Altele

Sesizările in legătură cu alte probleme au fost in număr total de 153, reprezentând 11.53 %.

Formația Contorizare Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului la un număr de 4708 mijloace de măsura a energiei termice, după cum urmeaza.

 • •   2046 confort de enegie termica pentru încălzire montati la branșamentele din S.A.C.E.T;

 • •   1725 contori pentru apa calda de cosum montati la branșamentele din S.A.C.E.T;

 • •   618 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montati in cadrul rețelei de distribuție pe orizontala;

 • •   319 contori de enegie termica pentru încălzire/ acc, montat! In PT-uri, MT-uri, CT-url

Activitatea direcției tehnice

In cursul anului 2019 in cadrul direcției tehnice prin sediile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor si echipamentelor In condiții de siguranța si continuitatea in funcționare prin secțiile de întreținere -reparații in vederea producerii sl livrării energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Lucrările Importante realizate in anul 2019:

 • - Reparația generatorului de abur - GX70001340S - creșterea eficientei, degazare adaos termoficare; imbunatatire schema de funcționare pentru asigurare parametrii corespunzători SACET;

 • - Reparația automatizare CAI lOOt abur- calculator proces - asigurarea siguranței in funcționare CAI si asigurare rezerva sursa vârf pentru furnizare agent termic in SACET;

 • - Realizare mentenata planificata surse: Turbina Gaze TG3 -14MW; CAF; CAI

 • - Realizare lucrări de scoatere din conservare Ciclu Combinat; verificări, continuare lucrări nefinalizate Ciclu Combinat de executant -antreprenor ELSACO, conform adreselor UAT Bacau nr.35001/3085/18.09.2019; nr. 498622/22.10.2019 si nr. 3545/23.10.2019;

♦ Realizare mentenate planificate stafii electrice si echipamente electricejTrafo 25MVA;

 • - înlocuire grupuri pompare amplificare CAF-Aerostar - creșterea siguranței in exploatare, reducerea avariilor provocate pe rețele termoficare;

-înlocuirea planificata a vanelor principale clapa fluture St.Pompe Termoficare - creșterea siguranței in exploatare, reducere pierderi fluid termoficare;

 • - Realizarea revizii planificate PT/CT, Rețele Termoficare - reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare;

 • • înlocuirea planificata a vanelor principate pe Rețea Primara Termoficare - reduceri pierderi rețea termoficare si reduceri timpi de execuție lucrări de întreținere, reparații;

 • * Pentru realizarea proiectului "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau- închidere Inelara a magistralei Comisa cu magistrala Sofert ‘-realizat de Primăria Bacau - executant SICOR București:

 • - grafice de lucru; programe de lucrări;

 • - coordonare si asistenta tehnica;

 • - s-au asigurat manevre de goliri /umplere circuite de termoficare;

 • - secționări circuite pentru asigurare condiții tehnice de lucru;

 • - asigurare scheme funcționate pentru reducere disconfort consumatori SACET;

 • - probe tehnologice; PIF etc

Activitatea de reparații din cadrul direcție tehnice;

In cursul anului 2019 Serviciu Tehnic, prin cele 2 Ateliere de Reparații a efectuat reparații pe rețele exterioare de termoficare pentru lichidări de avarii un număr de 378 de intervenții după cum urmeaza:

-agent primar • 72 Intervenții

din care: - pe rețele primare temioficare ~59 intervenții;

• in puncte termice -13 intervenții.

•agent secundar -306 Intervenții;

din care: - rețete secundare aferente puncta termice 233 intervenții;

 • - rețele secundare aferente centrale termice-47 intervenții;

 • - in puncte termice -24 de intervenții

 • - in centrate termice -2 intervenții

Menționam ca toate intervențiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

 • ► Cutertl:

 • A)  închirieri utilaje :47.877 lei

 • B) Refacere suprafețele carosabile si pietonale :46.256 Lei

 • C)  Material terasîerf BALAST+SORT+nisip):16.030 Lei

0) Achiziție 1eava:116.762 Lei

 • ► EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare, prelucrare si facturare: 45.565 LEI

 • ► INSTALAT!! PRODUCERE

A) ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII ELECTRICE :69.424 tel

A1) Diagnoza sl Reparații celula 6 kV convertizor nr.1.......21.624 Lei

A2) Reparație convertizor nr.1 EP.Termof.....................11.600 Lei

A3) Reparație convertizor -modul ECA-XMPT17...........5.450 Lei

A4) Reparație automatizare convertizor 2 EP.Termof........4.700 Lei

A5) Analiza ulei Trate 25MVA110/6kV............  5.460 Lei

A6) Reparație redresor 220Vcc statie 110kV...................6.010 Lei

A7) Reparații ansamblu butelii azot MOP -1 st.11OkV........14.580Lei

 • B) ECHIPAMENTE Sl INSTALAT!! TERMOMECANICE:304.610 tei

B1) Reparație generator abur 10t -GX70001340S.......................252.110 Lei

B2) Expertiza instalații ISCIR.............................................................9.200 Lei

B3) Reparații instalații automatizare CAI...........................................28.300 Lei

B4) Reparații RCF 600/25.- statie Pompe tTermoflcare...................15.000 Lei

 • C) ECHIPAMENTE D!VERSE:51.338 lei

 • D) GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG*3:365.710 lei

D1) Mentenanta planificata....................................................294.000 Lei

D2) Diagnoza lagar nr.1 generator.............................................29.079Lei

D2) MATERIALE Sl PIESE DE SCHIMB.....................................42.631 Lei


Activitatea de investiții

In anul 2019, activitatea de investiții s-a concretizat in realizarea investițiilor finanțate de UAT Municipiul Bacau, in sprijinirea din punct de vedere tehnic a investitorului - Municipiul Bacau, in implementarea aplicației cu fonduri europene si in achiziții aferente Programului de investiții al Thermoenergy Group SA. Desfasurarea activitatii de exploatare si întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea țintelor propuse in "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau’ au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

 • >   Investiții finanțate prin bugetul local și surse proprii Thermoenergy Group ȘA,

 • >  Investiții finanțate prin programe specifice (“Termoficare 2009-2020, căldura si confort”) si fonduri europene

1. Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenerqy Group SA - “Programul de Investiții pentru anul 2019 al Thermoenegy Group SA Bacau" aprobat in cadrul BVC an 2019 a conținut investiții finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

Cea mal importanta investiție finalizate in anul 2019 a fost “Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau" - tarif de racordare, proiectare si execuție, in cadrul careta s-au montat si pus In funcțiune o statie de măsură gaze naturale si instalația de utilizare de medie presiune constituita dlntr-o conducta de gaze in lungime de 670 mi cu diametrul de 250*100 mm. Investiția a avut ca scop asigurarea alimentarii cu gaze naturale a compresorului dedicat grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt si a tuturor surselor de producere energie termica si electrica exploatate de Thermoenergy: cazanele de abur auxiliar de 10 t/h, cazanul de abur industrial de 100 t/h, grupul de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWt si cazan LOOS suplimentar, cazanul energetic CRG.

Prin procesul verbal nr. 3185/2 /.09.2019 s-a semnat recepția de punere in funcțiune a statiei de reglare/masurare de către Delgaz Grid SA Bacau, după care s-a pus in funcțiune instalația de utilizare de medie presiune si s-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 408/08.11.2019.

Situația sintetica a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA si buget local este prezentata mai jos:

Obiective, dotări

Valoare planificata pt anul 2019 surse proprii

-tei fara TVA-

Valoare planificata pt. anul 2019 buget local-tei cu TVA-

Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2019

-lei tara TVA-

Valoare realizata (fin buget local Ea 31.12.2019

■lei cu TVA-

Procent

de

realizare investiții din , surse proptii

%

Procent

de

realizare Investit» (fin buget local %

(a)

(b)

(c)

(<0

(e)

(0

(9)

A. Obiective de investiții in continuare

0

300.000

0

204.680

0

68,22

B. Obiective de investit» noi*

261.975*

1.100.000

0

1.114.931

0

81,86

C. Alte cheltuieli

(fe investiții

total, (fin care:

829.600

1.065.000

213.779

239.498

2576

22.48

tdotaii, utilaje indep.

788.600

0

172.980

0

21.93

0

2. imobilizări necorporaîe

1.000

0

999

0

99.90

0

3. cheKuieS pentru studii si taxe

40.000

1.065.000

39.800

239.498

99.50

22.48

Total

1.091.575

2465.000

293.852,57

308.815,42

20,38

17,79

‘Nota: In perioada 17-18 decembrie 2019, UAT Bacau a alocat din bugetul local sumele de 126.975 si 135.000 lei fara TVA pentru investițiile "Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termoficare in zona CAF - Derivație 'Republicii -aferenta SACET Bacau - achiziționarea a trei electropompe, cu montaj" si "integrarea in noua instalație de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt din str. Chimiei nr. 6 Bacau -

servicii diagnoza compresor, pif si lucrări de integrare, asistenta tehnica pif, ele.’, care erau planificate in programul de investiții al Thermoenergy a fi finanțate din surse proprii. De aceea, procentul de realizare investiții din bugetul loca! este calculat ca:

{Valoare realizata din bugetul local/( Valoare planificata din surse proprii + Valoare pianilicala din buget locai)]*100

 • 2. Investiții finanțate prin programe specifice (Termoficare 2009-2020, căldură și confort*) sl fonduri europene

In anul 2019, Biroul de Investiții a acordat sprijin Municipiului Bacau in Implementarea investiției "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Șoferi cu Comisa* finanțata prin Programul National "Termoficare 2009-2020, căldură si confort*, împreuna cu secția de Termoficare, prin soluționarea solicitărilor proiectantului si executantului privind dispoziții de șantier, modificări ale traseului stabilit prin proiect, verificarea si aprobarea graficelor de lucrări pe tronsoane, planificarea opririlor pentru executarea montajului nodurilor de vane din trasee supraterane si cămine in vederea minimizării pierderilor de energie termica si scurtării la maxim a perioadelor de nefurnizare.

Tot in anul 2019, Biroul de Investiții a contribuit la obținerea aprobării Consiliului Județean si Local Bacau pentru investiția „Dezvoltarea pieței de energie termica • etapa III ~ Racordarea la SACET Spitalului Județean Bacau si Colegiul Economic "Ion Ghica", concretizate in Hotararoa Consiliului Județean nr. 113/14.06.2019 si a Consiliului Local nr. 286/31.07.2019. Totodată, s-au predat către UAT Bacau toate documentele legate de aceasta investiție, adica Studiul de fezabilitate. Fisa tehnica pentru obținerea avizului tehnic al ANRE, Avize si acorduri de la CRAB Bacau, Tetekom, Mediu, DELGAZ grid gaz si electricitate, Culte, Ministerul Apărării Naționale, Compania Naționala de Cai Ferate SA, in vederea obținerii finanțării prin Programul National Termoficare 2009-2020, căldura si confort*. 2.1.Investiții cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicația ‘Retehnoloqizarea sistemului de termoficare din mun.

Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldura urbana"

In acest caz, Biroul de Investiții împreuna cu reprezentanții Thermoenergy Group SA Bacau:

 • - au participat ca membri in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor si punere in funcțiune a instalațiilor din cadrul CL2, obiect 2 "Gospodărie de păcura sl tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau”. Astfel, s-au organizai mai multe întâlniri cu executantul TMUCB si UAT Bacau, in cadrul carora s-au analizat variante de efectuarea testelor, probelor de punere In funcțiune, s-au întocmit liste de operațiuni, scheme de instalații si grafice de execuție. Ca rezultat al acestora, in lunile septembrie si decembrie s-au efectuat o serie de verificări si teste la Instalațiile din cadrul Gospodăriei de păcură sl stafia de neutralizare din GET 2 Letea, urmând a se continua in anul 2020.

 • - au colaborat pentru sprijinirea UAT Bacau in derularea contractului CL8 "Reabilitare ratele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3,4, 5*. a asigurat legătura dintre executând si secția de exploatare termoficare in efectuarea manevrelor pe ratele termice in vederea creării fluentei execuției la PT 9,14,17,63. In luna iunie 2019, UAT Bacau a început colaborarea cu un nou prestator de servicii de dirigentie, acesta avand ca sarcina si constituirea mijloacelor fixe rezultate din recepția lucrărilor la puncte termice. Biroul de Investiții a înaintat o propunere / model pentru modul de constituire, dar pana la 31.12.2019 prestatorul nu a finalizat o lista cu mijloace fixe.

In același context in anul 2019, Biroul de Investiții a întocmit liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pentru Contractul CL3 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare ♦ Adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimiei Bacau" pentru Ob. 1 Ciclu combinat, Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h si Ob. 3 Adaptarea schemei tehnologice si le-a transmis UAT Bacau pentru efectuarea procedurii de înscriere in patrimoniul Municipiului Bacau si predarea către Thermoenergy Group pentru exploatare.

In ceea ce privește recepțiile obiectivelor de investiții cofinantate prin POS Mediu Axa 3, In 2019 nu s-au efectuat

Avand in vedere ca, prin Notificarea din data de 27.03.2019, SC Elsaco Electronic SRL a denunțat unilateral rezilierea contractului CL3 nr. 69241/23.11.2011 cu Municipiul Bacau pentru "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau", UAT Bacau a solicitat prin adresele 35011/18.09.2019 si 498622/22.10.2019 ca Thermoenergy Group sa faca toate demersurile necesare pentru punerea in funcțiune a statie de comprimare Eltacon dedicata grupului de cogenerare cu ciclu combinat si implicit, a grupului energetic de 14 MWL

Ca urmare, pana la 31.12.2019, s-au derulat proceduri pentru achiziția de servicii de diagnoza, verificare si pif compresor de gaze cu furnizorul de echipament Eltacon Engineering BV Germania, astfel:

Furnizor

Comanda

Val-euro

Curs-eurola data facturării

Vallei

0

1

2

3

4=2'3

1

ELTACON ENGiNEERiNG BV OLANDA - servicii de diagnoza compresor gaze grup cogenerare cu cildu combinat

4W2.09.2019

6.387,00

4,7300

30.206,00

2

ELTACON ENGINEER1NG 8V Olanda- servicii de punere in funcțiune si lucrări de integrare la compresorul gaze grup cogenerare ai ciclu combină

51/22.10.2019 si

70/13.12.2019

20.430,14

4.7736

97.525,32

3

PFA Bscanu Radu - servicii de asistenta tehnica pentru punerea in funcțiune a grupului cfe clgenerare in schema paralel cu grupul de cogenerare existent de 14 MWe - adaptarea schemei tormomoconioe

1283/15.11.2019

10.000

4

Tehnoinslrumenl Impex SRL - servicii de verificare, investigare inițiala pentru instalații de monitorizare noxe

1281/05.11.2019

4.639

5

Achiziții de piese si materiate diverse pentru repomirea grupului de cogenerare cu ciclu combinat

3.161,61

Total

145.531,93


n urma realizării acestor masuri, In perioada octombrie - noiembrie s-a pus in funcțiune compresorul Eltacon ce alimentează cu gaze naturale grupul de cogenerare cu ciclu combinat si s-au efectuat teste pentru pornirea turbinei Kawasaki.

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

Birou! Administrativ Patrimoniu, asigura planificarea si coordonarea activitatii sectoarelor administrativ si patrimoniul ale societarii, după cum urmeaza:Servicli secretariat -primire, înregistrare si predare corespondenta.;lntrerinerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societății, a spatiilor verzi,iluminatului in pavilionul administrativ a cailor de acces si perimetral,Transportul corespondentei de la societate la posta si retur.

Evoluția Contractului de delegare nr. 69695/1088/15,11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15,11.2018, valoarea bunurilor transmise de către DAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau care intra In contractul sus amintit, aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09.2018 au valoarea de inventar la data de 31.10.2018 de 251273.175,55 tei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Adițional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr, 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de la HAT Municipiul Bacau către Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF - Republicii) .Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adițional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.480,55 lei.

Prin Hotararea Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacau nr. 689 din 18.04.2019 a fost aprobata scoaterea din funcțiune si casarea bunurilor -obiecte de inventar, echipament de protecție si SDV-uri din patrimoniul Thermoenergy Group SA Bacau; au fost emise Decizii ale Directorului General de numire Comisiei de analiza si avizare si Comisiei de casare a acestor bunuri, valoarea bunurilor casate, fiind de 18.654,02 lei.Deseuriîe rezultate in urma dezmembrării care nu au putut fi valorificatef ex: plastic, cauciuc, textil, piele) au fost predate către SC Soma SRL Bacau, deseurile metalice in cantitate de 4,70kg si deseu bronz in cantitate de 0,60 kg au ramas in Depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau pentru o valorificare ulterioara.

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, UAT Municipiul Bacau a dispus ca Thennoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitație publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Piatra Neamț, a deșeurilor metalice rezultate In urma scoaterii din funcțiune/ casarii a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HOL 162/14.08.2015.

CONTRACT// CONTRACTANT

TIP DESEU

CANTITATE

ESTIMATA

Kg

VALOARE

LE1

CANT.

EFECTIV

A Kg

VALOARE LEI

DIF.

ÎNCASATA LEI

1252/05.09.2019

OLARIU CONSTRUCT

DESEU METALIC

15.000

13.500

36.560

32.904

19.404

La aceasta data, contractele de vanzare cumpărare deșeuri,feroase si neferoase au fost finalizate, urmând ca in cel mai scurt timp sa fie inițiate a treia etapa de valorificare, reprezentând deșeuri neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bacau prin HCL 162/2015 si care nu au fost valorificate in etapele anterioare, deoarece la licitația organizata prin BRM terminalul Piatra Neamț din data de 02.09.2018 pentru vanzarea acestor deșeuri (aluminiu) datorita si prețului scăzut al acestui tip de deseu, nu s-a înscris niciun participant.

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public el Municipiului Bacau pe anul 2019

Având in vedere Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10,2018 cu privire la constituirea subcomisiei nr, 4 pentru inventarierea si predarea/primirea bunurilor mobile si imobile apartinand Sistemului de Alimentare Centralizate cu Energie Termica din Municipiul Bacau, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat comisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Deciziei nr. 334 din 24.10.2019, coroborata cu Decizia nr. 349 din 04.112019 avand termen de finalizare 11.11.2019.

Bunurile care au făcut obiectul inventarierii, sunt înscrise in lista pusa la dispoziție de către Municipiul Bacau si sunt anexa la Protocolul nr. 80180/278/15.11.2018. Rezultatul inventarierii, concluziile comisiei de inventariere, cat si propunerile de casare, au fost sintetizate si evidențiate in rubrica ‘Observații’ in listele de inventariere. La finalizarea inventarierii,s-a încheiat Procesul verbal de inventariere nr. 411 din 11.11.2019.

Atât listele de inventariere cat si Procesul verbal de inventariere au fost înaintate UAT Municipiul Bacau cu adresa nr. 2912/25.11.2019/40721/26.11.2019.

Pe perioada inventarieri, in data de 25.11.2019 prin adresa cu nr. 3953, UAT Municipiul Bacau ne-a transmis solicitarea conform Dispoziției Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2505/01.11.2019cu privire la efectuarea operațiunii de identificare a bunurilor cuprinse in listele atașate adresei sus menționate, cu mențiunea ca aceste bunuri nu fac obiectul Protocolului de predare primire nr. 80180/278/15.11.2018 încheiat intre Thennoenergy Group SA Bacau si Municipiul Bacau si nu se găsesc in Anexa nr. 2 la Protocol, așadar acestea trebuiesc inventariate pe liste de inventariere distincte.

In acest scop, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a emis Decizia nr. 334/22.12.2019 de nominalizare a Comisiei care va efectua identificarea si inventarierea acestor buuri. La terminarea tuturor operațiunilor a fost întocmit si predat către Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Bacau Procesul Verbal de inventariere cu nr. 460 din data de 23.12.2019.

in data de 22.01.2019 a fost semnat Contractul de comodat cu nr.1132, încheiat intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodatar, avand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafața de 173 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinație construcție rețea gaze naturale.

A fost semnat in data de 28.05.2019 Contractul de comodat nr, 203, încheiat intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodatar avand ca obiect folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafața de 1000 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinație amplasarea unui parc de panouri fotovoltaice.

SITUAȚIILE FINANCIARE ale THERMQENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.12,2019

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele(Note explicative la situații financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la 31.12.2019,

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

I.INDICATORI DE PATRIMONIU

 • 1. CAPITALURI

Capitalul social subscris sl varsat al THERMQENERGY GROUP SA Bacău, in valoare de 10.906.800 lei, este detinut de către Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic si este divizat intr-un număr de 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Societatea monitorizează corelația dintre activul netțdeterminat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării in prevederile legale in vigoarețactivul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social:

Nr crt

Denumire indicator

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1

CAPITALURI PROPRII

Capital social subscris varsat

10.156.8tK)

10.156.800

10.156.800

10.906.800

10.906.800

Pierdere din exercițiile anterioare

-457.847

-5.584.842

-10.307.021

42.066.310

-18.660.002

Pierdere din exercițiul financiar curent

-5.126.995

4.722.179

-1.840.049

-6.593.692

-9.271.624

TOTAL CAPITALURI PROPRII

4.571.958

-150.221

-1.990.270

.7.753.202

47.024.826

II

ACTIVE

Imobilizări necorporale

0

0

0

0

499

Imobilizai corporale

1.127.811

2.235.277

1.818.466

1.347.308

2.847.033

Imobilizări financiare

150.750

50.750

62.250

131.000

187.000

Stocuri

93.638

185.525

85.865

105.721

186.252

Creanțe

27.832.350

39.144.141

24.388.635

23.335.126

31.922.131

Casa + Banei

540.552

625.764

319.885

554.424

283.643

Cheltuieli efectuate in avans

16.823

33.464

36.546

42.700

41.710

TOTAL ACTIVE

29.761.924

42.274.921

26.711.647

25.516.277

35,468.268

III.

DATORII Sl ELEMENTE ASIMILATE

Furnizori

12.406.500

33.570.315

12.418.521

22.267.219

39.444.362

Drepturi salariate si obligații fiscale

4.200.789

6,026.202

15.268.593

1.103.847

1.869.384

Alt! creditori

0

0

0

9.344.104

9.328.081

Venituri înregistrate in avans

8.582.677

2.582.360

1.014.803

554.309

1.815.386

Provizioane pentru Impozite

0

246.265

0

0

35.881

TOTAL DATORII Sl ELEMENTE ASIMILATE

25.189.966

42.425.142

28.701.917

33.269.479

52.493.094

ACTIV NET (tt-111)

4.571.958

450.221

4.990370

-7.753.202

-17.024.826

-

50% din capital social subscris

5.078.400

5.078.400

5.078.400

5.453.400

5.453.400

Rezulta ca, începând cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt incalcate dispozițiile art. 1532< alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare:

. (1) Daca consiliul de administrație, respectiv directoratul, constata ca, In urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mal puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de Indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Prin adresa nr.2410/04.09.2019 către UATMunicipiul Bacau, s-a solicitat de către Consiliul de Administrație , conform H.C.A. 701/14.05,2019 si H.C.A. 731/21.08,2019, mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în AGA în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Themnoenergy Group S.A, Bacău până la nivelul valorii legale.Nu s-au întreprins masuri in acest sens.

2. _ IMOBILIZĂRI

INTRĂRI

Denumire

Cantitate

Sursa finanțare

Valoare-lei

1 .Imobilizări necorporale

Licența regulament general de protecția datelor personale

1

surse proprii

999

2.1mobillzari corporale

Total, din care;

212.781

2.1.Dolari si utilaje independente

achiziții de instalații tehnice si mașini, dtn care:

surse proprii

137.521

-mylocaulo Ouster

1

73.297

-contor ET DN Kamstrup

8

24.504

- robinefi închidere cu fluture DN 600

6

39.720

•echipamente de birotica si IT, din care:

surse proprii

35.460

-Calculatoare Intel

7

20.560

-Server pentru IT

1

14.900

2.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investiții

Total, din care:

surse proprii

39.800

Masuri de conformare cu cerințele legale a Valorilor Limita de Emisie de Nox ale IMA 2

Studiu de fezabilitate

39.800

Total intrări sursa proprii

218.120

2.3Jmobllizări în cuns/Oblectiv investim

Total, din care:

buget local

1.559.108

Alimentare cu GN a grupurilor de cogen arare

Taxe                               autoriz.,

proiectare,execute,utilaje.asist.tehnica,tarif racord.

1.084.683

Racord termoficare CT2; CT3 str.

Mioriței

Servicii proiectare

124.950

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incediu in clădirile administrate de Thermoenergy Group

Proiect tehnic si documentate ptaviz CTA, aviz da securitate

79.730

Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termofic in zona CfiF , derivația Republicii, aferenta SACET

Eledropompe Etanorm

3

140.301

Integrarea in noua instalate de uOz. gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de cogen erare cu ciclu comb. .serv.diagnoza,lucrări de integrare, a sistenta tehnica

Servicii de diagnoza a stafiei de comprimare gaze; Servicii de remediere a discrepantei dintre poziția fizica a sistemului de reglare hidraulic si indicația soft a acesteia

129.437

TOTAL INTRĂRI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL

1.817.228

IEȘIRI

Denumire

Cantitate

Sursa finanțare

Valoare-fei

Transfer in domeniul public

Utilaje care necesita montaj achiziționate in anii 2017 si 2018

Dulap automatizare convertizoare

1

buget local

72.233

TOTAL IEȘIRI

72,233

3.STOCURI

Stocurile materiale asigura funcționarea in parametrii normali ai societății. Nu s-au înregistrat ajustări pentru

-fei-

CATEGORII DE STOCURI

31.12,2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Motorina,benzina,lubrefianti si uleiuri

2.560,85

2.075.40

2.913,37

0,00

0,00

Reactivi si chimicale

17.843,00

26.180,60

27.170,00

18.600,00

20.620,00

Piese de schimb

16.280,17

13.371,30

11.780,94

5.684,70

11.802,08

Materiale consumabile auxiliare

42.472,87

116.501,63

30.085,10

61.282,93

147.303.46

Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje

2.262,29

2.440,66

1.987.66

969,06

3.446,83

Materiale in curs de aprovizionare

12.199,11

5.466,10

845,54

7.904,00

0.00

Avansuri acordate furnizorilor

0

19.489,00

11.082,40

11.280,00

3.080,11

TOTAL STOCURI:

93.638,29

185.525,00

85.865,01

105.720.69

186.252,48

 • 4.CREANTE

Evaluarea la la 31.12.2019 a creanțelor s-a făcut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor la finele anilor 2015,2016,2017,31.12.2018 si 31.12.2019:

- iei •

Creanțe

Sold la

31.12.2015

Sold la 31.12.2016

Sold la

31.12.2017

Soidla 31.12.2018

Soidla

31.12.2019

TOTAL, din care:

27.832.350

39.144.141

24,388.635

23.335.126

31.922.131

1. CREANȚE COMERCIALE, din care:

8.130.981

9.562.341

8.233.864

11.279.418

9.867.949

1. CEenți energie electrică

1.818.359

2.161.104

1.491.537

1.794.650

2.081.871

2. Cliențl energie termică, din care:

5.886.152

6.898.552

6.187.635

8.609.334

6.851.428

2.1. Populație

3.673.029

3.999.080

3.757.345

5.195.785

3.487.372

? ? Agenți economici -alti agent! economici

392.932

1.060./84

962.226

1.154.549

968.460

2.3. Agenți economici - bugetari

1.476.672

1.563.342

1.430.204

2.216.176

2.377.090

2,4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 sl HCL

43.519

275.346

37.861

42.824

18.506

3. Clienti In lltigiufcreante incerte)

378.090

342.082

421.707

706.696

759.439

4. Clienti din alte activități

48.381

199.060

129.700

168.138

155.055

5. Alte creanțe

0

0

3.312

600

20.156

B. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI

3.836

0

0

1.340.464

1.327.385

BI.CREANTE CU BUGETUL LOCAL

19.186.735

28.482.977

9.009.288

9.448.108

20.335.779

1.Subvenții pt. diferente preț en. termica

0

0

717.746

2.588.215

7.511.958

2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice

970.502

243.311

2.844.181

2.844.181

2.844.181

3, Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație

18.216.233

26.047.667

5.447.361

4.015.713

9.979.640

IV. ALTE CREANȚE, total din care:

510.798

1.098.823

7.093310

1.267.136

391.018

1. Creanțe în legătură cu personalul

7.362

4.886

2418

9.968

309

2. Debitori diverși

79.548

116.460

178.871

294.950

390.709

3. Alte creanțe - TVA neexigibil

423.888

977.477

6.912.021

962.218

0

Analiza clientelor incerti

Conform politicilor sl procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanța, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Pentru creanțele incerteț in litigiu) s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 1.331.953,62 tei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta aflata in sold la 31.12.2019 reprezentând cheltuili deductibile fiscal in valoare de 333.073,33 lei, diferența reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 998.880,24 lei:

-lei-

Categorie clienti

Sold cont 491-Ajustări pentru depreciere ctienti la 31.12.2019, din care:

Ajustări in Umila a 30% din soldțdedu cțibile fiscal)

Ajustări in limita a 70% din șoldfnedeductiMe fiscal)

Ajustări in limita a 100% din soldțnedeductibite fiscal)

Asociații proprietari

334.634,41

250.390,33

584.244,08

0

Clienti persoane fizice

268.237,07

80.471,13

187.765,94

0

Agenti economici

229.082,16

2.211,92

5.161,18

221.709,06

Total

1.331.952,64

333.073,38

777,170,20

221.709,06

Activitatea de recuperare a creanțelor

La data de 31.12.2019, soldul creanțelor neincasate, cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2019 este de 2.483.060,73 lei reprezentând:

 • 1) 43 ASOCIAȚII DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.721.779,91 tel

 • 2) 854 CLIENT! INDIVIDUALI (din total 7.206)     » 529.954,24 lei,

 • 3) 14 AGENT! ECONOMICI (din total 319)        =    231.326,56 lei,

 • 4)  0 UNITATI BUGETARE In credit (dln total 31) « O tel,

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, In anul 2019, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfasurat actlvitati, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 .Lunar, pe facturile de energie termica, clientii sunt atenționați cu Notificare - somație de plata conf. art. 1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depășit.

 • 1. ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: S- au întocmit dosarele de recuperare pentru un număr de 16 asociații, cu debite restante din anul 2018 si a predat aceste dosare Compartimentului Juridic.

 • 2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENȚIE DE FACTURARE :S- au întocmit 367 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante - facturi emise pana ia data de 31.12,2018 si neachilate in termenul scadent .in valoare totala de 241.641,95 iel.Dosarele de recuperare au fost predate către Compartimentul Juridic.

 • 3. AGENTI ECONOMICI: Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat doua societăți comerciale care sunt debitori in mod constant si nu isi achita debitele in termenele scadente : SC BVA LOGISTIK si SC PLAN MANAGEMENT, si a comunicat lunar acest aspect Conducerii Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau. $-au trimis adrese pentru nerespectarea prevederilor contractuale si au fost somate lunar sa achite debitele restante in cel mai scurt timp, reusindu-se recuperarea parțial a acestora.

 • 4.  UNITATI BUGETARE : In general unitățile bugetare (in număr de 31), isi achita lunar facturile de energie termica, In prezent neexistant debite restante de încasat de fa aceste unitari bugetare.

Detalierea cu soldul creanțelor pe categorii de client! se prezintă astfel:

Nr cri.

Denumire

Categorie client

Sold Total la 31.12.2019 ptr. facturi emise pana la 31.12.2019

din care Sold Restant la 31.12.2019 ptr. facturi emise pana la 31.10.2019

din care SUME SOMAȚII PLATA

din care SUME INVITAȚII CONCILIERE

din care

SUME IN INSTANȚA

din care

SUME IN EXECUTARE

SILITA

1._

Asociații de proprietari

2.246.852,51

1.721.779,91

357.434,86

1.900.362,36

18.434,75

730.674,2?

2.

Client!

Individuali

969.234,86

529.954,24

241.641,95

139.744,48

3.399,97

177.005,83

3.

Agenti Economici

645.292,39

231.326,58

0

59.066,65

0

7.786,49

4.

Unitati Bugetare

164.308,42

0

0

0

0

0

TOTAL

4.025.688,18

2.483.060,73

599.076,81

2.099.173,49

21.834,72

915.466,59

 • 5. GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD(EXTRASE DE CONT).

Conform prevederilor legate,in cadrul activitatii de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor. Gestionarea, expedierea .primirea răspunsurilor st efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanțe.

S-a trimis extrasul de cont nr. 9 / 07.01.2020, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATOR «Grad de încasare Total in anul 2019 pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Nr cri

DENUMIRE CLIENT

Sold la 01.01.2019

Valori Facturate in anul 2010

Valori încasate in anul 2019

Sold la

31.12.2019

Grad de încasare 2019 %

Grad de încasare Cumulat %

DMIC-

Durata

Medie de încasare

1.

Asociații

2.054.968,38

8.357.465,40

8.165.581,27

2.246.852,51

9770

78.42

98

2

Agent! Ec.

810.056,61

40.007.018,28

40.171782,5 0

645.292,39

100.41

98.42

6

3.

CHenti indiv.

897.336,03

6.766.847,42

6.694.948,59

969.234,86

98.94

87.35

52

4.

Unit. Buget

185.656,90

9.559.022,47

9.580,370,95

164.308,42

100.22

98.31

6

TOTAL

3.948.017,92

64.690.353,57

64.612.683,3

4.025.688,18

99.88

94.31

23

Grad de încasare - Incasari in anul de referința 2019 X 100         = 99.88 %

2019                  Facturi emise in anul de referința 2019

Grad de încasare - Incasari in anul de referința 2019 X 100      =     94.13 %

2019 Cumulat Sold inițial creanțe 2019+ Valori Facturi emise in anul 2019

Durata medie de încasare « Sold mediul creanțe in 2019 X 365     =     4473 zile

a creanțelor in 2019 Valori facturi in 2019 inclusiv TVA

Creanțe de la bugetul local

1. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lit.a) dăi O.M.D.R.APJO.M.F.P nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

-lei-

Perioada

Energie termica facturata poputefe-Gcal

Subvenții constituite cf.decont lunar

Subvenții încasate

Sold subvenții neincasate

Sold la 31.12.2018

2,588,214,65

An 2019

66,544.65

15,472,059.17

10,548,316.20

7,511,957.62

Din valoarea subvențiilor aflate in sold la 31.12.2019, a fost încasata in Martie 2020 suma de 5.500.000,00 leî.Subventille încasate au fost dirijate către furnizorii de gaze naturale.

1. Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art 5A2 alin (1) din O.G. nr, 36 /2006 (‘actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popularei**) , arf.26 a/in(2)fitb) din OMD.R.A.P./OMF.P nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ari. 10 tit.f) , conform deconturi lunare, detaliate astfel

Perioada

Sume constituite conform decont lunar

Sume încasate

Sold sume neincasate

Sold la 31.12.2018

3,662,532

An 2019

22,882,820

16,565.712

9,979,640

Utilizarea sumelor încasate din pierderi, s-a realizat către furnizorii de gaze naturale:

5, DATORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2019 s-a făcut la valoarea lor probabilă de plată.

Prezentam structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017, 31.12.2018 si 31.12.2019:

-lei-

Datorii

Sold la 31.12.2015

Sold la 31.12.2016

Sold la 31.12.2017

Sold la 31.12.2018 4

Sold la 31.12.2019

0

1

2

3

TOTAL, din care:

16,607,289

39,596,517

27,687,114

32.715.170

50.641.827

1. DATORII

COMERCIALE(incluslv penalitati)

12,260,675

33,303,530

12,208,902

22.027.805

39.215.947

1. Furnizori producte, din care:

12,233,752

32.914,409

12,102,816

22.016.989

38.885.671

1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)

10,009,515

28,040.331

7.568.057

15.420.191

29.196.408

1.2. Furnizori reparații

930,414

28,212

18.293

56.235

408.380

1.3. Furnizori pt.alte servicii

1,193,549

4,835,222

4.508,054

6.526.022

9,264.121

1.4. Colaboratori

10,274

10,643

8.412

14.542

16.762

2. Furnizori de imobilizări

26,923

282,517

29.750

10.816

283.569

3. Furnizori externi

0

106,604

76.336

0

46.707

H. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT

1,275,487

2,128,863

5.819.192

619.007

707.895

1. Datorii la bugetul statului

1,224,857

473,973

3,238,526

84.315

108.296

2. Datorii la bugetul asig.sociale

0

1,613,431

2.426.994

474.677

562.475

3. Datorii te bugetul local

35,741

31.524

32.728

33.496

36.467

4. Datorii ta fonduri speciale:

14,889

9,934

120.944

26.519

657

III. DREPTURI DE PERSONAL

486,589

349,984

366.564

431.764

560.814

IV. ALTE DATORII

2,584,538

3,692,199

9,292,456

9.636.594

10.157.171

1. Creditori diverși (sume in avans,garanții si penalitati, Mur. Bacau, TVA neexigibil)

2,584.538

349.105

9,292,456

9.636.594

10.157.171

V. CREDITE

0

0

0

0

o

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui fumizor-creditor) este de aproximativ 43,62 zile, ceea ce semnifica unele întârzieri nesemnificative la plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plăti restante, conform BVC aprobat., prin încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plata a datoriilor.

Viteza de rotație - Sold mediu furnizori (30.621.876 tei) X 365 =       107,83 zile

Credite furnizori in 2019 Achiziții de bunuri si serviciii (103.657.430 tei)

inclusiv TVA

Datoriiile înregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform Contractului de furnizare gaze naturale nr. 1220/08.07.2019. in următorii termeni contractuali: plata facturii sa fie efectuata in termen scadent 45 zile calendaristice de ta emiterea facturii.

In medie, termenul de plata al unei facturi depășește 90 zile ;din soldu existent (a 31.12.2019 ,in valoare de 20.240.928,38 tei ,cea mai veche factura neachitata este din luna august 2019, aferenta consumului lunii iulie 2019, in valoare ramasa de 1.017.248,11 lei,S-a solicitat si s-a obtinut eșalonarea datoriilor restante cu termen de plata in anul 2019, in ianuarie 2020( adresa Thermoenergy nr.3130/31.12.2019 si raspunsTINMAR ENERGY 741/31.12.2019.

Nu s-au înregistrat datorii restante fata de bugetul consolidat al statului,bugetul local, la 31.12.2019.

Date referitoare la creanțe si plăti restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul $1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

La 31-12,2019 nu se Înregistrează datorii restante.

deprecierea stocurilor la 31.12.2019. Evoluția stocurilor de la 31.12.2015 la 31.12.2019


Indicatorii economico-financiari sunt prevăzuti în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 221/30.05.2019; Hotărârea C A. nr. 694/08.05.2019; Hotărârea AGA nr. 83/30.05.2019; rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 381/31.10.2019 Hotărârea AGA nr. 88/05.11.2019

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 9.271.623,69 lei fata de pierderea bugetata de 7.703.767 lei, cu următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdem

-9.291.759,93 lei

- Rezultat financiar-profit

20.136,24 lei

TOTAL- PIERDERE

-9.271.623,69 lei

1. VENITURI

Indicator

U.M.

Programat

Realizat

Diferente

0

1

2

3

4 (=3-2)

5=4/2'100

Energia electrică

Cantitate livrată-total:

MWh

94.650

82.811

-11.839

•12.50

Venituri din energie electrica

lei

25.461.097

20.650.080

4.811.017

-18.90

Preț mediu

iei/Mwh

269,00

249.36

-19,64

-7.3

8onus cogenerare

iei

15.483.331

13.757.123

1.726.207

-11,15

Total venituri din en.electrica

lei

40.944,428

34.407.203

>6.537.225

•15,97

Energie termică

Cantitate livrată

Gcal.

104.823

99.235

-5.588

-5.33

Venituri din energie termică facturata

lei

25.426.007

23.464.778

0

0,00

Preț mediu en termica

lei/Gcal

242,56

236,46

-6

-2,64

Subvenții energie termica populație

lei

13.590.683

13.001.726

•588.957

4,33

Total venituri din en.termica

lei

39.016.690

36.466.504

-588.957

4,33 ,

Sume pentru acoperire pierderi en.termica populație

lei

29.314.749

22.611568

-6.703.180

-22,87

Venituri din atte activitati

tel

1.926.443

1.934.934

8.491

0,44

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

tei

111.202.310

95.420.210

-15.782.101

•14,19

Venituri financiare

tei

33.709

33.688

-21

•0.06

TOTAL VENITURI

lei

111.236.019

95.453.897

-15.782.122

•14,19

Structura cifrei de afaceri

Valoare

Pondere In total cifra de afaceri

Piața de desfacere

-lei-

%

Venituri din vânzarea en.electrice

34.407.202

47,45

Energie electrica livrata .din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 13.757.123 lei

Venituri din vânzarea en.termtoe

36.466.509

50,29

Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau

Venituri din alte activități conexe

1.637.630

2.26

Alte venituri din prestări servicii

TOTAL:

72.511.341

100

1,1, Venituri din energie electrica

-tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU):valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2019 a fost de 19.803.334 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU a fost de 243.9 lei/MWh, cu aproximativ 11 lei/MWh mai mic fata de prețul avut in vedere la elaborarea BVC 2019.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta:pentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh. începând cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare

a bonusului la nivelul de 176,03 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019) iar începând cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019).

Valoarea bonusului acordat in anul 2019 a fost de 13.757.123 lei, corespunzător unei cantitatl de 81706 MWh energie electrica livrata in SEN.

1.2. Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei tenmice intr-o anumita perioada a anului este direct influențată de următorii factoriisezon (vara/iama);temperaturite exterioare (iama/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade); numărul de întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice;numarul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de (ransformarețpuncte termice) a energiei termice;durata intreiuperilor in furnizare menționate anterior(este direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acestela);cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in funcție de nevoi);datorita numărului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitate de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări si realizări de pina la +/-10%,

Astfel,in anul 2019, diferența intre estimarea in BVC a cantitatii de energie termica ce urma a fi livrata de 104.823 Gcal si cea efectiv livrata de 99.359 Gcal a fost de -5.464 Gcal, respectiv o abatere de -5.21 % fata de cantitatea planificata, tncadrandu-se in limita de +/-10%.

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

Nr. crt.

Tip utilizator

Preț aprobat cfH.C.L, 424/15.11.2019

(tei/Gcal)

1

Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si agenfilor economici racordați ia rețeaua de transport

294,01

2

Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordați la rețeaua de distribuție

472,75

3