(fcâff

<?/ Q /{f(Hf(‘(/<fft/ftf ^ic/<Y7f/

TSKUK^B^nKXi^a^Ua.

HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31.01.2020 privind modificarea HCL 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiul Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art.l 33(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 590/23.01.2020 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care se propune modificarea HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 598/ 23.01.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 599/1/23.01.2020;

-Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 592/23.01.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 44/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 45/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 46/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 47/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 48/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 41 alin(l) din Legea nr. 53 / 2003, republicată si completată (Codul Muncii ) -Prevederile art. 370 alin (2) si (3), ale art. 406, ale art. 407, ale art. 409 alin (3) litera c) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

-Amendamentul formulat de domnul Primar Cosmin Necula, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 140 (1) si (3), ale ar 154 (1), art 196 (1) lit.a) art 197 (1) si ale art. 243 (1) lit.a si b, art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa nr. 2 — „Statul de funcții” la HCL nr. 29/ 10.02.2014 în sensul că se mută definitiv 5 ( cinci ) posturi de muncitor necalificat de la Secția Salubrizare si Igiena Publica la Secția Utilaje si Servicii Tehnice din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri si se transformă în 2 posturi șofer treapta I, 1 post muncitor calificat ( mecanic agricol), treapta I, 1 post muncitor calificat (tamplar treapta II), 1 post muncitor calificat (electrician) treapta I.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/10.02.2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau sunt și raman in vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art. 4. .Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau si

Serviciului^NJaxiagfimentul Resurselor Umane si Administrativ.

1           grtyă/jSeixetarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotărâre se comunica in

“•iPrefectului Județului Bacau " trr li

’-y


Art, 5.

termepentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -/►VIDIU POPOVICI