HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 29.05.2020

privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”V(iață) I(ndependență) S(ănătate)”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Prevederile Ghidului de finanțare privind acordarea de granturi în cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău" finanțat de Reprezentanța UNICEF România;

-Adresa UNICEF România nr.892 din 13.05.2020 înregistrată la D.A.S. sub nr. 7490 din 14.05.2020;

-Referatul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 7727 / 19.05.2020; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7728/19.05.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3997/1/21.05.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 3997/2/21.05.2020; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 485/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 486/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 487/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 488/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 489/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L. nr. 74 din 04.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Bacău și a Direcției de Asistenta Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău”; -Prevederile art. 1 din Legea nr. 272/2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” , alin. (7) lit. “b” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 . Se aprobă participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, la implementarea proiectului social „V(iață) I(ndependență) S(ănătate),, finanțat de reprezentanța UNICEF România, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și bugetul proiectului care constituie Anexa nr.l la Cererea de finanțare. ART. 2. Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Municipiul Bacău se obligă să asigure contribuția în bani de 8.000 lei, necesară implementării optime a proiectului.

ART. 4. Se împuternicește Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat -conform Anexei nr. 3B la Cererea de finanțare.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATEfeECRETARULyGENERAL AL MUN. BACĂU NICOLĂE - OVIDIU POPOVICI

C.G.F./I.A./O.R.AJEX l/DS.I-A-2


unicef^

pentru fiecare copii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


ANEXA NR. I

LA HCL NR. DIN29.05.2020


Cerere de finanțare în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău"

către: UNICEF România
2020

Titlul proiectului:


V(îață)l(ndependență)S(ănătate)


Solicitantul:


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău


Comuna/ Orașul: Bacău


Județul


Bacău


Director,

Carmen Mihaela Diaconii


Consilier Juridic, Iulian Axente


Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget, Lorena Maziiu


Pagina 1


j Cererea de finanțare este completată conform ghidului și semnată, ștampilată și datată

i Bugetul proiectului în format Excel ( Anexa 1)

> Lista cazuri active și participarea în grupul țintă (Anexa 2)

Declarația pe proprie răspundere este completată, semnată și ștampilată ( Anexa 3)

Actul de împuternicire autentificat este atașat (Anexa 3 B)

Scrisoare de numire a contabilului primăriei drept executor financiar al proiectului (Anexa 4)

Copia după bilanțul contabil aferent. întregului an fiscal precedent (Anexa 5)

CV-ul coordonatorului de proiect (Anexa 6)

Copia(ile) după convenția(ife) de parteneriat (Anexa 7)

Fișă monitorizare a activității (Anexa 8)

Chestionar de satisfacție (Anexa 9)

Chestionar de verificare Obiectivul 2, Activitatea 1-„Tineri învățați- aduiți protejați.''(Anexa 10)

Chestionar de verificare Obiectivul 2, Activitatea 4- „Provocări în comunicarea dintre elevi și profesori" (Anexa 11)

Chestionar de verificare Obiectivul 3, Activitatea 2- „Mens sana in corpore sano". (Anexa 12}

Chestionar de verificare Obiectivul 4, Activitatea 1- „Să exmatriculăm Bullyngul-u!‘" (Anexa 13)

Proces -verbal ai ședinței CCC din 19.02.2020 - copie (Anexa 14}

Pagina
Informații administrative

Titlul proiectului- v(tață) l(ndependență)$(ănătate)

Buget total

18000 tei

Din care

solicitat UNJCtF:                    10000 Lei

contribuție Primăria Municipiului        ,

„ „                               8000 Lei

Bacău:

Instituții partenere

Poliția Locală a Municipiului Bacău Beliart Event SRL Bacău

Perioada de implementare a proiectului:

Iunie - Decembrie 2020Ui ?IVd


Management de proiect și personal implicat

Coordonatorul proiectului (Nume și prenume, funcția și principalele respon sabili tați)

Coordonator proiect: Carmen Georgeta Fifirig

* luarea deciziilor;

coordonarea echipei;

coordonarea activităților din proiect;

supervizarea implementării activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului în raport cu planul de activitate;

asigurarea publicității proiectului;

colaborarea permanentă cu partenerii.

Asistenți sociali comunitari: Angeia Cruceru

implementarea activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului în raport cu plănui de activitate;

colaborarea permanentă cu partenerii;

desfășoară activitatea de consiliere și sprijin pentru copiii beneficiari in cadrul proiectului.

Echipa de implementare (membrii echipei și principalele responsabilități)

Asistenți medicali comunitari: Abaza Codrina, Aștefănoaiei Teodora, Stanciu Luminița

implementarea activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului în raport cu planul de activitate;

colaborarea permanentă cu toata echipa comunitara: Luminița Stanciu, Teodora Aștefănoaiei, Codrina Abaza

participă și coordonează activitățile desfășurate pe tema sănătății;

Mediatori școlari: Andreea ioana Burac, Ciorcilă Monica, Lungo Octavian desfășoară activitatea de educare, consiliere și sprijin pentru copiii beneficiari în cadrul proiectului;

- organizează activități educative/artistice.

Consilieri școlari: Cioarec Ramona, Marco Mihaela, Popa Mihaela, Daniela Luca desfasoară activitatea privind non-discriminarea si valorile sociale .

Contabil: Lorena Mazilii

Al ți specialiști

se ocupă cu componenta financiară a proiectului;

realizează managementul financiar strategic și operațional al proiectului;

planifică și gestionează bugetul pe activități;

realizează operațiile financiar contabile aferente proiectului în conformitate cu legislația națională;

întocmește raportarea financiar în conformitate cu documentele de implementare a proiectului.

Medic primar psihiatru: Camelia Hriban

 • - servicii de informare, consiliere si suport pentru sănătate mintală

(depresie, tulburări de comportament);

 • - servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de substanțe șî alte

adicții;

-servicii de informare, consiliere si suport psihoemoționai în cazul dizabilităților de natura psihică ,

DSP- Compartimentul de Promovare a Sănătății

-servicii de informare si consiliere privind comportamente favorabile sănătății;

 • - furnizează materiale informative (pliante, afișe) conform temelor abordate.

Agent Poliția Locală: Fiorin Podoleanu

susține activitatea referitoare 'a prevenirea consumului de substanțe.

Bellart Event SRL Bacău

participă cu animatori !a activitățile desfășurate cu copiii cu dizabiiități

(V c


Io
Grupul țintă

Descriere

Utilizând platforma „Aurora" pentru selectarea, prioritizarea și finalizarea listei de cazuri active pentru anul 2020, discutate și agreate în cadru! echipei comunitare, am stabilit grupul țintă pentru Proiectul Microgrant dintre beneficiarii pachetului minim de servicii.

Pentru Micrograntul din 2020, am inclus toate sectoarele din municipiu: Sectorui 1- Școala Gimnazială „Octavian Voicu" cu 68 persoane vulnerabile din 47 cazuri active; Sectorul 2 - Școala Gimnazială „Alecu Russo" cu 55 persoane vulnerabile din 30 cazuri active; Sectorui 3 - Liceul Tehnologic „Petru Rareș" cu 80 persoane vulnerabile din 41 cazuri active; Sectorul 4 - Școala Gimnazială „Alexandru Safran" cu 33 persoane vulnerabile din 19 cazuri active ți Sector 5 - Școala Gimnaziala „Constantin Platon" cu 66 persoane vulnerabile din 31 cazuri active, rezultând un total de 302 persoane vulnerabile provenind din 168 de cazuri active.

Grupul țintă a fost selectat de către echipa comunitară și coordonator, dintre cazurile active, după următoarele criterii:

Vulnerabilitate și subvulnerabilitate;

Vârsta copiilor (vârsta copiilor implicați este de mmim S ani);

Disponibilitate si acorduri de participare/ fotografiere copii, verificate cu părinții;

- Beneficiari ai pachetului minim de servicii pe vulnerabilitățile indicate în „Ghidul de Finanțare";

Prin urmare, ceior 302 copii vulnerabili din cazurile active, le-am aplicat criteriile stabilite respectiv :

Am selectat copil fără un părinte sau fără ambii părinți acasă, familie monoparentală rezultând un număr de 144 de copii. Am selectat această vulnerabilitate pentru a preveni și alte subvuinerabilități ce apar, precum abandonul școiar, violența sau neglijarea, consum de substanțe, activitate sexuală la risc, îmbunătățirea calității vieții.

Am selectat adolescenți cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală, adolescenți cu comportament la risc în ceea ce privește consumul de substanțe, rezultând un număr de 20 adolescenți. Am selectat acești adolescenți deoarece comportamentul lor determină potențialele victime colaterale cu care interacționează in cadrul școlii/clasei, și prin prisma posibilității de oferire de servicii integrate de tip informare/consiliere/referire către instituții specializate.

Am selectat copil cu dizabilități rezultând un număr de 27 copii. Am luat în considerare și părinții acestor copii rezultând un număr de 12 părinți. Am selectat aceasta categorie de beneficiari deoarece in cadrul activităților din microgrant vor putea fi adresați către instituțiile ce oferă servicii medico-psiho-sociale si educaționale țintite pe vulnerabilitate.

Am selectat copil nevaccinat rezultând un număr de 7 copii. Pentru desfășurarea activităților cu aceștia, am antrenat și un număr de 7 părinți. Am selectat aceasta categorie de beneficiari deoarece prin intermediul activităților din microgrant va putea fi eliminată vulnerabilitatea prin referire către cabinetul medicului de familie și adulții foarte bine informați și consiliați privind vaccinarea.

Am selectat copil din familie cu risc de violență asupra copiilor, copil din familie cu risc de neglijare a copilului, rezultând un număr de 42 cazuri. Vor participa 16 părinți care au această sub-vulnerabilitate. Am selectat acești beneficiari deoarece prin activitățile din microgrant se vor

Pagina 6


IIoferi servicii de tip informare/consiliere si referire către instituții specializate, în vederea diminuării acestei vulnerabiiități.

Am aplicat criteriul vârstă, selectând doar categoriile 5-9, respectiv 10-17 ani, rezultând un număr de 192 de cazuri.

Ulterior am aplicat criteriile legate de prezența beneficiarilor, participarea mai multor copii din aceeași gospodărie ca și beneficiari indirecți și acordul de participare si fotografiere (atât din partea părinților, cât și din partea copiilor);

Am selectat copii care întruneau toate aceste criterii.

Pentru selecția părinților în grupul țintă, deciziile au fost luate de echipa comunitară în funcție de necesitatea acordării pachetului minim de servicii generate de aplicația „Aurora", nevoia, gradul de implicare și acordul de participare și este reflectată în grupul țintă al proiectului.

Am selectat un număr de 50 părinți, structura fiind:

12 părinți copii dizabîiității;

16 părinți copii cu risc de violență asupra copiilor, copil din familie cu risc de neglijare a copilului;

7 părinți copii nevaccinați;

15 părinți de copii proveniți din familie monoparentaiă/ fără ambii părinți acasă

în urma aplicării criteriilor de mai sus a rezultat:

Beneficiari direcți: 89 copii cu vulnerabilitățile descrise anterior si 50 de părinți;

Beneficiari indirecți: familiile acestora ,comunitatea.

Pagina 7


Tabel centralizator:

Beneficiari direcți

Copli/adolescenți

Fete

Băieți

TOTAL

Copii cu vârsta sub 1 an

-

a

1-4 ani

-

5-9 ani

16

21

37

10-17 ani

24

28

52

TOTAL

40

49

89

Părinți/ principali

Femei

Bărbați

îngrijitori

32

17

50

Beneficiari indirecți

Copii

Fete

Băieți

TOTAL

Părînțt/principali

Femei

Bărbați

TOTAL

îngrijitori

Afți beneficiari indirecți


toceli i pentru copd

Contextul social, problematica la nivel local -justificarea intervenției

Descrierea vulnerabilităților și a procesului de consultare

Proiectul microgrant „V(lBță)l(ndependențâ)S(ănâtate)" 2020 vizează furnizarea de servicii integrate copiilor vulnerabili și familiilor ior identificați în baza procesului de recensământ comunitar și asigură comunicarea rezultatelor proiectului la nivelul comunității. La nivelul municipiului o singura școala aplică pentru microgrant pe componentele de educație și parenting, proiectul microgrant ,,V(iață)l(ndependență)S(ănătate)" 2020 fiind complementar proiectului care se va implementa la Liceul Tehnologic „Petru Rareș,, și nu există pericolul de suprapunere de activități. La nivelul școlii se vor desfășura următoarele activități: „Sanitari pricepuți", „Mărțișorul" (confecționare de mărțișoare), „Cu viața mea apăr viața- prietenii pompierilor", „Cariera ta, misiunea noastră", „Educație pentru viață" (educație rutieră), „O carte deschisă către sănătate".

în municipiul Bacău, Structura Comunitară Consultativă - SCC este o structură activă, având cel puțin o întâlnire pe lună, în funcție de numărul de cazuri ce trebuie discutate, numai o mică parte din municipiu fiind cuprinsă în cadrul proiectului desfășurat in colaborare cu Unicef și anume 5 școli cu străzile arondate lor.

Membrii CCC au fost consultați, la întâlnirea din data de 19.02.2020, cu privire la modul de desfășurare a activităților și li s-a prezentat oportunitatea de a participa la unele dintre activități, în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Membrii CCC au considerat că orice activitate în interesul copilului este un plus pentru comunitate și au pus întrebări despre locul de desfășurare a activităților și grupul țință. Anexăm copie a Procesului - Verbal al ședinței CCC din 19.02,2020 (Anexa 14)

Au avut loc consultări cu consilierii și mediatorii școiari participanți la întâlnirea de la sediul instituției noastre în data de 14.02.2020, întâlnire organizată de către Unicef privind scrierea microgranturilor, iar cu ceilalți s-a luat legătura telefonic.

Proiectul include următoarele categorii de activități:

evenimente interactive și întâlniri de informare ,consiliere si referire la nivel comunitar. Temele selectate pentru dezbatere sunt corelate cu principalele vulnerabilități identificate la nivelul comunității, în concordanță cu cerințele „Ghidului de finanțare", respectiv îa nivelul grupului țintă (copii cu dizabilități, adolescenți cu comportament ia risc privind consumul de substanțe , copii din familii cu risc de violență asupra copilului, copii cu risc de neglijare a copiilor, copii cu risc de comportament violent, copii proveoiți din familii monoparentaîe, cu unul sau doi părinți plecați in străinătate), și se. are in vedere asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional, nediscriminatoriu.

organizarea unor ateliere de lucru, campanii sau activități de recreere pentru a stimula creativitatea, autocunoașterea, stima de sine, responsabilitatea și dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților din comunitate, implicarea adolescenților în activități recreative și educaționale în vederea inducerii unei stări de bine și crearea premiselor pentru învățare, dezvoltare și atingerea potențialului latent al fiecărui copil. Acestea sunt organizate cu scopul de a furniza servicii de informare și/sau consiliere și referire prevăzute în planurile de servicii si îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii medico-socio-educaționale în condiții egale și nediscriminatorii;

furnizarea de servicii de specialitate (sociale, medicale, de educație) pentru copiii și adolescenții vulnerabili care nu dispun de posibilitatea de a accesa serviciile de care au nevoie;

Pagina 8


campanii de informare și consiliere pentru prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor și privind drepturile si responsabilitățile copilului si parentale, acțiuni de informare și educare periodică a părinților cu privire la drepturile copilului și responsabilități;

Se menționează că la cazurile prioritîzate pentru anul 2020 activitățile din cadrul microgramului sprijină implementarea planurilor de servicii pentru grupul țintă definit prin înglobarea serviciilor rezultate din Aurora de informare și consiliere intr-un mod interactiv, adaptat vârstei copiilor și gradului lor de înțelegere.

Activitățile propuse au continuitate, fluiditate, se completează una pe cealaltă si derivă prin prisma vulnerabilităților întâlnite și mai ales prin pachetul de soluții oferite în cadru! Micrograntuiui. Vom asigura continuitate activităților din anii anteriori prin intervenții de furnizare de servicii la nivel integrat, orientată pe prevenție, deoarece în contextul socioeconomic actual, din păcate încă se acționează tardiv, în situație de criză iar nevoia socială impune intervenții specializate mult mai costisitoare șî mai complexe pentru persoanele și familiile aflate în situație de vulnerabilitate, costurile intervențiilor fiind suportate de comunitate atât financiar cât și moral pe termen lung.

Scopui și obiectivele proiectului

Pagina 9


Scopul proiectului

Continuarea implementării pachetului mtnim de servicii integrate la nivel comunitar (educație, sănătate și protecție socială) și remedierea calității vieții copiilor și părinților vulnerabili într-un mediu funcțional și sănătos.

Obiectiv specific 1:

Până la finalul anului 2020, un număr 30 de de părinți si copii vor fi informați cu privire la rețeaua de servicii socio-medico-educaționale existente la nivel municipal si județean, facilitând accesul tuturor copiilor la servicii în condiții egale și nediscriminatorii.

Obiectiv specific 2:

Până la finalul anului 2020, un număr de 35 de cop» vor dobândi cunoștințe și vor ști să identifice riscurile și consecințele cu privire ia activitatea sexuală,

Obiectiv specific 3:

consumul de substanțe, abandon școlar, violență și neglijare.

Până la finalul anului 2020, 20 părinți vor fi informați și conslliați cu privire la importanța și necesitatea vaccinării.

Obiectiv specific 4:

Până la finalul anului 2020, un număr de 40 de copii, vor fi informați cu privire la toate formele de violență și vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpuiui liber în mod constructiv șl creativ.

Activitățile propuse și metoda de implementare

Obiectivul specific 1: Până la finalul anului 2020, un număr 30 de de părinți si copii vor fi informați cu privire la rețeaua de servicii socio-medico-educaționale existente la nivel municipal si județean, facilitând accesul tuturor cophlor la servicii în condiții egale și nediscriminatorii.

Activitatea 1.1 Acces la succes.

Prezentarea profesionistului implicat și ulterior prezentarea participanțHor.

 • 1.  Introducere: Discuții de tatonare {câte servicii cunosc?, știu ce servicii există?, știu unde se pot adresa?) privind serviciile existente oferite de către instituțiile medico-sociale și de educație ,

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității: Activitatea va avea ca subiect-Prezentarea Harții oniine a serviciilor sociale și medicale ( https.//bacaU.ab4,systems/ ). Aceasta a fost realizată pentru a susține activitatea autorităților locale și județene, dar și pentru a satisface nevoile profesioniștilor și mai ales a beneficiarilor pe cele trei ramurij social, medical și educațional), prin abordarea centrată pe persoană în furnizarea de sen/icii.

Echipa comunitară inițiază discuții interactive - dacă au auzit, dacă cunosc sau deja folosesc harta serviciilor sociale și medicale. Vom explica care sunt serviciile disponibile pe fiecare instituție în parte, unde se găsesc poziționate pe hartă, pentru a-i sprijini în funcție de vulnerabilitate. Beneficiarii vor avea posibilitatea de a accesa serviciile oferite, la nevoie, țintit pe vulnerabilitate.

Beneficiarii vor participa activ la desfășurarea activității prin simularea accesării serviciilor pe cele trei componente , în funcție de situația reală a fiecăruia și a vulnerabilității prezente . De asemenea vom face cunoscute Centrele Comunitare din cadrul DAS Bacău, precum și serviciile oferite în cadrul lor, vom consilia, facilita și sprijini participarea beneficiarilor în funcție de necesități la serviciile și programele existente. La final vor completa un chestionar de satisfacție, vom cere feed-back precum și sugestii privind activități utile ce pot fi desfășurate în viitor.

 • 3.  Tipul activității; Activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

  Servich Aurora


  Beneficiari


  Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene Referire către rețeaua serviciilor sociale și educaționale de suport la mve local și județean Consiliere   asupra beneficiilor,

  accesului    la alte resurse

  comunitare locale și județene Informare asupra posibilităților legale de accesare a furnizorilor de servicii medicale de specialitate

  Sprijin pentru acces la resursele comunitare locale și județene


  Beneficiari direcți: 20 părinți și 10 copii Beneficiari indirecțî: familiile lor, com imitat ea locala.  unfcef ® |

  ȚOnTft ! f iO-r; jVi ; v '-.^ ; i w'.ji


Timp: 45 de minute

Frecvența: 3 sesiuni a câte 10 participanți

 • 5.  Locul desfășurării: La școală în sala de festivități / on-line

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistent medical comunitar, asistent social comunitar, mediator școlar, consilier școlar.

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop

De achiziționat: apa 0,5 I- 25 buc (50 lei}, 3 cutii fursecuri (39 lei},, cutie bomboane Chocotoff- 2 buc (301ei), farfurii unica folosința- 1 set (8 iei), cărți pentru copii- 20 buc (Cum sa înlăturam stările de teama ale copiilor prin povesti terapeutice de Annet Floret) (300 lei), broșuri informative (20 lei}

 • 7.  Profesioniști implicați: cadre didactice.

Activitatea 1,2. Party Time!

1.Introducere: Ținând cont de faptul că persoanelor cu dizabilități le este dificil să socializeze, dizabilitatea fizică sau psihică îi împiedică total sau le limitează accesul la șanse egale, la viață socială, vom milita pentru conștientizarea și acceptarea diferențelor dintre persoanele cu dizabilități și cele tipice în scopul integrării și incluziunii sociale, pentru prevenirea și combaterea discriminării , egalizarea șanselor, precum șî pentru protejarea împotriva abuzurilor fizice sau psihice în școală.

în acest scop vom iniția o activitate unde vom propune un joc de cunoaștere: fiecare copil participant ia activitate se va duce la o persoana pe care nu o cunoaște și se va prezenta, sau ( după caz-dizabilltate, grad de afectare ftzico-psihică) fiecare pe rând o să se prezinte cu prenumele.

2. Desfășurarea detaliată a activității: Activitatea se va desfășura în saia de sport a școlii. Copiii vor avea la dispoziție locul amenajat în sala de sport (baloane, muzică), unde vor desfășura jocuri distractive ,de relaționare, de cunoaștere, dans , modelare de baloane de către animatori costumați în diferite personaje din povești sau desene animate ce vor destinde și antrena atmosfera. Prin această activitate dorim ca participanți! să petreacă împreună un timp de calitate împreună, să conștientizeze că toți copiii sunt la fel. vor avea ocazia să experimenteze practic empatia și întrajutorarea, precum și faptul că

Beneficiari direcți: 54 de copii;

Beneficiari indirecți: familiile lor, comunitat ea locala.unicef| pentru f iec

activitatea în echipă este importantă pentru incluziune și integrare. Totodată se dezvolta relațiile între copii și între părinți, abilități de comunicare, încredere, importanța petrecerii timpului liber între copiii tipici și cei cu dizabiiități, alternanța dintre orele de curs și orele de relaxare. Ne dorim ca ulterior să întreprindă și singuri astfel de activități. Echipa comunitară va participa activ, va ajuta și interveni pentru buna desfășurare a activității. Va încuraja efectuarea de jocuri și întrajutorare, de exemplu : se face încălzirea în prima etapă cu câteva mișcări de dans ușoare pe care toată lumea să le realizeze - faceți și spuneți ce spun eu. A doua etapă: în timp ce dansăm spuneți opusul și faceți ce spun eu, a treia etapă: spuneți ce spun eu, dar faceți opusul. Aceste jocuri au scopul de a antrena toți participanții, copiii cu dizabiiități având posibilitatea de a învăța prin imitație. Vom crea o atmosferă plăcută .

Copiii vor fl antrenanți în desfășurarea jocurilor pregătite împreună cu echipa comunitară și animatorii de la Bellarț Event SRL, alți voluntari (colegi din DAS și voluntari de la centrele DAS).

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 2 ore

Frecventa activității: 4 sesiuni a câte 13 participanți

 • 5.  Locul desfășurării:- aer fiber/curtea școlii la LT Petru Rareș - S3 șl SG Alecu Russo - S2

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: echipa de animatori, mediator școlar, asistent social comunitar, consilier școlar, asistent medical comunitar, cadre didactice.

Resurse materiale: costumele animatorilor, muzica - puse la dispoziție de Bellart Event SRL.

De achiziționat: apa 21 - 4 buc (12 lei) ,suc natural -6 buc (60 lei), cutii fursecuri- 4 buc (52 lei), 5 seturi baloane pentru modelat + pompă (60 lei), 6 seturi baloane (90 iei), 6 seturi brățări fosforescente (30 lei), aparat cu baloane de săpun 22 buc (440 le?), puzzle- 22 buc( 550 lei), nas clovn din burete-54 buc (216 lei), farfurii 1 set (8 lei), pahare de unică folosință 1 set (6 lei), șervețele umede-54 buc (54 lei), șervețele de masă 1 cutie (6 lei).


7. Profesioniști implicați: animatorii de la Beliart Event SRL

Obiectivul specific 2: Până ia finalul anului 2020, un număr de 35 de copii vor dobândi cunoștințe și vor ști să identifce riscurile și consecințele activitatea sexuală, consumul de substanțe, abandon școlar, violență și neglijare.


Activitatea 2.1 Tineri învățați- adulți protejați.

 • 1.  Introducere: Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea participanților. Ne pare nepotrivit, ne e jenă, nu știm cum să vorbim cu copiii noștri despre sexualitate. Subiect tabu: Când?, cum?.... De ce trebuie sa discutăm despre sexualitate? Pentru că așa ne protejam copilul de mesajele periculoase cu care este bombardat zilnic, de pretutindeni.

 • 2.  Descriere detailata a activității: Activitatea va avea ca subiect educația sexuaiă, modificările fizice și comportamentale diferite la fete șî băieți survenite odată cu intrarea în pubertate (menstruație, voce îngroșată, apariția pilozității), importanța igienei personale , riscurile începerii vieții sexuale timpurii prin apariția sarcinilor nedorite și contactarea de boli infecto-contagioase. De asemenea AMC inițiază discuții interactive privind planificarea vieții de adult (cum se văd ei?), discuții privind sarcina și contracepția.

Pentru o mai bună comunicare și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor, pentru fixarea cunoștințelor si pentru evitarea sentimentelor de jenă, vom propune un joc ce va consta în întrebări anonime scrise de către participanți, la cars vom căuta răspunsuri împreună, în mod interactiv . La final vor completa un chestionar specific temei discutate pentru a primi feed-back și un chestionar de satisfacție ce va include și teme pentru activități ulterioare de interes.

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 60 mîn

Repetarea sesiunii: 3 sesiuni

 • 5.  Locul de desfășurare: La 53 - LT Petru Rareș, S2 - SG Alecu Russo și 81 - SG Octavian Voicu, în sala de

  Informare asupra riscurilor individuale pentru sănătate;

  Informare privind importanța serviciilor medicale preventive și de tratament;

  Informare asupra riscurilor în ceea ce privește activitatea sexuală;

  informare privind planificarea familiala și contracepție.


  cu privire la

  Beneficiari direcții 54 copii;

  Beneficiari indirecți: familiile lor, comunitar ea locala.


curs / on-îine

 • 6. Resurse necesare:

Resurse umane: asistent medical comunitar Aștefănoaiel Teodora, Abaza Cocrina și Stanciu Luminița.

Resurse materiale;

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare,

De achiziționat: top hârtie A4-1 buc (20 lei), creioane mina simpla- 54 buc.(81 lei), ascuțitoare- 10 buc.(35 lei), apă pet 0,5 I- 54 buc (108 lei), folii transparente • 1 set (10 lei), markere transparente-15 buc (75 lei), Croissant ciocolata-54 buc.(162 lei), cartea Ghidul fetelor/băiețîlor la pubertate 54 buc (1188 lei)

 • 7. Profesioniști implicați: -

Activitatea 2.2 ~ Adicțiile- provocări.

 • 1.  Introducere: Prezentarea specialiștilor locali: medicului specialist psihiatru si a altor specialiști invitați, a echipei comunitare, a participanților.

Scurtă pledoarie : Adolescența constituie etapa de viață în decursul căreia se poate vorbi despre un stil de viață cu risc, odată cu cristalizarea definitivă a personalității. Din punct de vedere comportamental, adolescența se caracterizează prin maturizare și integrare socială. Această etapă constituie apogeul formării individului, fiind perioada maximă de instruire si vârsta inteiectualizării conduitei. Prin caracterul său formativ, exogen, adolescență poate fi considerată o a doua naștere a individului. Adolescența acoperă o grupă de vârstă dificilă datorită multiplelor modificări biologice, psihologice și sociale produse pe parcursul acesteia. Adoptarea diferitelor comportamente în această etapă poate avea rezonanță în evoluția ulterioară a individului pe plan socio-medical. în drumul său spre maturitate adolescentul are nevoie de suport familial, social și școlar, oferind un spațiu securizat necesar unei maturizări sănătoase, permițând decantarea lecțiilor primite, adoptând comportamente în conformitate cu aceasta, în deplină cunoștință de cauză.

 • 2.    Desfășurarea detaliată a activității: Activitatea va avea ioc în școlile arondate proiectului, cu participarea medicului specialist psihiatru care va prezenta adolescenților și părinților participanți riscurile consumului de substanțe materializat prin adicții, tulburări de comportament și personalitate ce survin „la pachet" cu cronicizarea adicției și diferite afecțiuni psihice (deficitul de atenție asociat cu hiperactîvîtalea, tulburările de comportament și personalitate, depresia cronică, represia -ascunderea anumitor sentimente, sindromul stresului posttraumatic sau tulburările anxios-depreslve). De asemenea

  Informare asupra riscurilor individuale pentru sănătate;

  Informare privind importanța accesării serviciilor medicale preventive și de tratament;

  Informare cu privire la adoptarea unui st I de viață sănătos.

  Informare asupra riscurilor în ceea ce privește consumul de substanțe;

  Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene;


  Beneficiari direcții 54 copii Beneficiari indirecți: familiile lor, comunitat ea locala.unicefW | pentru fiecare copil

se vor prezenta metode alternative sănătoase pentru evitarea comportamentului ia risc și consumului de substanțe prin activități de informare., consiiiere și prevenire a consumului de droguri, seminar» antidrog, dezbateri și concursuri la nivelui unităților de învățământ , consiliere medico-psiho-socială specializată, activități de terapie ocupațională, socializare și petrecere a unui timp liber de calitate, grup de dezvoltare cu aparținătorii adolescenților în vederea îmbunătățirii relației socio-afective, grupuri pentru formarea voluntarilor antidrog, șamd. De asemenea, vor avea ioc discuții libere, interactive între profesioniști și grupul de beneficiari- părinți și adolescenți cu scopul de a fixa cunoștințele astfel obținute , de a răspunde nevoii lor de cunoaștere, de a fi informați și consiliat! precum și de obținere de feed-back. în acest scop se vor aplica și chestionarele de satisfacție și se vor cere sugestii în vederea unor alte activități ulterioare.

 • 3.  Tipul activității: Activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 45 minute

Frecvența; 4 sesiuni

 • 5.  Locul desfășurării: La școală, în sala de ședințe (fără S4 - SG A. Șafran) / ondine

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistent medical comunitar, consilier/mediator școlar.

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop.

De achiziționat: apă - 54 buc (108 lei), pachet cafea Jacobs 250 gr.-3 buc (36 lei), cutii bomboane Chocotoff -3 buc.(45 lei), pișcoturi -3 cutii (24 lei), mouse laptop -2 buc (60 lei), farfurii unica folosinta-l set (8 iei)

 • 7.  Profesioniști implicați: Medic specialist psihiatru Camelia Hriban / Polițist Local- Fiorin Podoieanu Activitatea 2.4 Provocări în comunicarea dintre elevi si profesori.

1. Introducere: Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea participanțifor.

Grupul profesorilor este format din dirigintele/învățătorul clasei, alături de profesorii materiilor de învățământ principale, deoarece aceștia interacționează mai mult cu elevii având mai multe ore de studiu pe săptămână.

Informare cu privire la dreptul la educație;

Informare cu privire ia beneficiile educației;

Consiliere cu privire ia


Beneficiari direcții 89 copii, 10 profesoriunicefW | pentru

fiecare copii

 • 2. Desfășurarea detaliată a activității:

  respectarea drepturilor copilului.

  Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene.


  Beneficiari indirecți: familiile lor, cornunitat ea locala.


Activitatea va fi susținută de asistentul social comunitar și psiholog prin prezentarea unor noțiuni de bază cu ajutorul unui material PowerPoint. Pentru început vom adresa întrebarea „Ce înseamnă barierele în comunicare?". După răspunsul fiecărui participant vom da o definiție a barierelor în comunicare: „Bariera este un obstacol în calea realizări unei comunicări eficiente. Acestea pot produce efecte nedorite sau genera chiar blocaje în comunicare", apoi vom ruga să ne dea exemple de blocaje în comunicare. Aceste blocaje fiind: neatenția, umilirea, amenințarea, critica, învinuirea, etichetarea, ironia, nemulțumirea, ridicarea vocii. După expunerea barierelor vom întreba „Ce înseamnă comunicare?" în general. Vom aștepta răspunsurile fiecărui participant apoi vom formula împreună o definiție clară si concisă a comunicării. Exemplu de definiție a comunicării: „Comunicarea este un proces în care oamenii își împărtășesc informații, idei, sentimente sau este procesul prin care o pane (emițător) transmiterea informațieifun mesaj) unei părți (receptor)", „Comunicarea este un proces de viața esențial, prin care oamenii generează, obțin, transformă și folosesc informația pentru a-și duce la bun sfârșit activitățile sau viața" După abordarea acestui subiect vom întreba "Ce înseamnă comunicarea în școală?" .Copii și profesorii vor găsi o definiție comună pentru o comunicare eficientă în școală. Subiectele abordate vor fi despre comunicarea formală (lecții desfășurate în orele de curs) și comunicarea informată (comunicarea dintre elevi si profesori). în urma discuțiilor vrem să facem atenți

atât profesorii cât și elevii despre beneficiile comunicării.

După ce am trecut de etapa introductivă trecem la o dezbatere despre părțile pozitive si cele negative. Trebuie să fim conștient! de faptul că în fiecare zt trimitem, primim si procesăm un număr imens de mesaje si informații. Comunicarea eficientă nu se rezumă la simplu! schimb de informații, ci necesită și înțelegerea « emoției » din spatele et. Astfel, pentru a putea ajunge să comunici eficient, ai nevoie de un set de aptitudini care includ comunicarea nonverbală, ascultarea atentă, capacitatea de a-ți stăpâni stresul de moment și de a înțelege emoțiile tale și ale celui cu care comunici.

Ascultarea: Este unul dintre cele mai importante aspecte ale comunicării eficiente. Ascultarea despre care vorbim nu presupune doar înțelegerea proprîu-zisă a cuvintelor sau a semnelor ce îți sunt adresate, ci si înțelegerea: ce simte interlocutorul când comunică. Exemplu: Concentrează-te la maximum asupra interlocutorului. Acest lucru implică să îi urmărești inclusiv tonul st limbajul nonverbal. Dacă este greu de urmărit în ceea ce spune, încearcă sa repeți cumva cuvintele sale în minte, pentru a înțelege exact ceea ce spune. Nu întrerupe si nu încerca sa redirecționezi conversația către propriile gânduri.

Comunicarea nonverbală: Aceasta cuprinde mimica feței, gesturile, mișcările corpului, contactul vizual, postura chiar si respirația. Modul în care o persoană arată, ascultă, se mișcă șt reacționează fizic in fața alteia, dezvăluie mai mult despre gândirea persoanei, decât ceea ce spune efectiv. Exemplu: încearcă să analizezi oamenii din jur, fii conștient de diferențele individuale, folosește-ți limbajul corpului pentru a transmite lucruri pozitive.

Stăpânirea stresului: Uneori, în cantități mici, stresul te poate ajuta să fii mai bun, dar în cantități mari nu este deloc benefic. Trebuie să încerci sa te relaxezi, sau măcar sa treci cu brio peste moment. Exemplu: Păstrează un moment pentru a te calma înainte de a continua sau a începe conversația. Trage câteva guri adânci de aer, încearcă să iți relaxezi mușchii si să iți dai seama ca nu ai de ce sa fii atât de tensionat.

Pe tablă fiecare participant (elev si profesor) vor enumera câte un aspect pozitiv și negativ privind comunicarea. După această etapă vom analiza fiecare element în parte venind cu propuneri pentru a îmbunătății calitatea comunicării. în final, vom ruga participanții să completeze un chestionar pe tema discutată și un chestionar de satisfacție.

Copii și profesorii vor participa activ la discuții si vor asimila informațiile. Vor completa chestionarele aferente.

 • 3.  Tipul activității: de grup

 • 4.  Durata șl frecvența activității:

Timp; 9C minute

Frecvența: 4 sesiuni

 • 5.  locul desfășurării: La Centrul de Resurse pentru Adolescenți sau la fiecare școală în sala de curs (fără S5 -SG C. Platou) / on-lme


s             j r»ontn ♦ f îo/-‘«{'*p> mnil

’Mtt          *S£Jy j jv/Vî k? k-A î          *kZ ț^Wțs/H

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistent social comunitar, asistenții medicali comunitari, cadre didactice.

Resurse materiale disponibile: Videoproiector, ecran, laptop.

De achiziționat: set folie transparentă-1 buc (10 lei), top hârtie A4-1 buc (20 lei), marker transparent 5 buc (25 lei), apa 0,5 I 99 buc (198 iei), biscuiți cu ciocolată Biscream- 89 buc. {356 lei),, pixuri-89 buc (178 iei), set cartușe imprimantă: Canon MX725- 1 set(550 lei).

 • 7.  Profesioniști Implicați: Psiholog Oana Antal, Șef Centru lina Martin - Centrul de Resurse pentru Adolescenți

Obiectivul specific 3: Până la finalul anului 2020, 20 părinți vor fi informați șt consiltați cu privire la importanța și necesitatea vaccinării.

Activitatea 3.1 Vaccinat si protejat.

 • 1.  Introducere; Se prezintă atât facilitatorii, cât și partîcipanții (nume, câți copii au, ce vârste au copiii, dacă au fost vaccinați copiii) (10 minute)

Facilitatorii pun câteva întrebări de încălzire (15 minute): cine a fost cel mai recent cu copilul ta vaccinare dacă părinții știu la ce folosește vaccinarea ce boii previn vaccinurile

dacă știu de câte ori trebuie vaccinat copilul în primul an de viață dacă au carnet de vaccinare pentru copil

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității

După discuție (vom lăsa părinții să răspundă), facilitatorul prezintă PowerPoint-ul de informare (20 minute), apoi le dă informațiile despre:

schema națională și calendarul de vaccinare, cum pot fi recuperate vaccinurile (se pot face mai multe vaccinuri in același timp)

Facilitatorii prezintă filmul UNICtF (3 minute), după care urmează o discuție (20 minute): ........                      .Sfe-SJ ■ ......

Reflectă filmul temerile părinților? Răspunde întrebărilor lor? Ce alte temeri au părinții cu privire la vaccinare?

Informare asupra drepturilor privind serviciile de asistență medica a primară;

Informare cu privire ia respectarea drepturilor copilului;

Informare privind importanța accesării serviciilor medicale preventive și de tratament;

Informarea asupra posibilităților legale de accesare a furnizorilor de servicii medicale de specialttate.


Beneficiari direcți: 20 părinți;

Beneficiari indirecți: familiile lor, comunital ea locală.


De unde putem iua informații despre vaccinare și efecte secundare?

Mesajele principale pentru părinți sunt:

- Vaccinul este singura modalitate de prevenire și protejare împotriva unor boli mortale

Singura sursă credibilă pentru informații despre schema de vaccinare, calendarul de vaccinare, posibilele efectele secundare/adverse ale vaccinării este medicul de familie

Vaccinurile din schema națională de vaccinare sunt gratuite la medicul de famihe.

 • 3.  Tipul activității: de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității;

Timp: 60-70 minute

Frecvența: 2 sesiuni

 • 5.  Locui desfășurării: La SI - SG O.Voicu și S3 - LT Petru Rareș - în sala de curs/ on- line

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane:toți asistenții medicali comunitari.

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop,, foi printate cu schema națională de vaccinare, un carnet de vaccinări {ca exemplu}, pliante Informative.

De achiziționat:, top hârtie A4 - .1. top {20 iei), cutii cornulețe -5 buc (40 lei), farfurii de unică folosință-1 set (8 lei), marker 5 buc (25 lei), apă 0.5 I - 20 (40 lei) , pahare de unică folosință- 1 set (6 lei), cutie plicuri zahăr-1 buc (10 lei), cutie ceai- 3 buc (15 lei).

 • 7.  Profesioniști implicați: -DSP -• Compartimentul Promovarea Sănătății

Activitatea 3. 2. „Mens sana in corpore sano".

Informare cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos.

Informare asupra riscurilor de sănătate publică;

Informare asupra drepturilor privind serviciile de asistență


Beneficiari direcți: 89 copii;

Beneficiari indirecți: familiile


1. Introducere: Tot mai multe studii atrag atenția cu privire îa impactul pe care îl are stilul de viață asupra sănătății. Alimentația dezechilibrată, lipsa mișcării, nopțile pierdute și consumul de substanțe dau peste cap sănătatea și măresc riscul îmbolnăvirii. în plus, viața la oraș, unde gradul de poluare este mult mai ridicat decât in mediul rural, îți poate periclita sănătatea, din cauza impactului nociv al diferitelor noxe asupra organismului. Astfel încât, în aceasta activitate vom învăța noțiunile de bază în igiena personală,


<                    ' <*’**■ • *

uraceî WI pentru i 4

fizică $i psihică, conform principiului „Mens sana in corpore sano".

Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară ș- ulterior prezentarea participanțiior. Urmează un joc interactiv pornind de ia obiectele de igienă personală, unde copiii își aieg câte un obiect de igienă și încearcă să îi convingă pe ceilalți de importanța utilizării acestuia aducând cât mai multe argumente în acest sens.

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității: Activitatea va puncta noțiuni de bază privind respectarea normelor de igienă personală, alimentația sănătoasă, importanța activității fizice șt respectarea programului de odihnă cu ajutorul unut material PowerPoint.

Asistenții medicali comunitari vor interacționa cu copii, purtând discuții deschise pe tema igienei, alimentației, sportului si odihnei. Prin această activitate vrem să atingem următoarele obiective: înțelegerea noțiunilor de igienă și sănătate, precum și importanța lor pentru viața omului; să-și însușească cunoștințe privind igiena personală, alimentația sănătoasă și respectarea orelor de somn pentru a-și forma deprinderi igienice, alimentare și de somn adecvate. Vom prezenta regulile de igienă și anume igiena corporală, igiena încălțămintei, îmbrăcămintei, igiena locuinței și igiena alimentației, precum șș prezentarea alimentației sănătoase și nesănătoase (de tip junk food), efectele benefice sau nocive asupra organismului, importanța apei asupra organismului, orele de somn necesare în raport cu vârsta.

ta fina! vor completa un chestionar specific ternei discutate și un chestionar de satisfacție, făcând propuneri pentru activități de interes, ulterioare.

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 60- 90 minute

Frecvența: 5 sesiuni

 • 5.  Locul desfășurării: la fiecare școală, în clasa de curs / on-line

 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: Toți asistenții medicali comunitari.

medica ă primară;

Informare asupra drepturilor și obligațiilor cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuit


lor, comunitat ea locala.


Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi printate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat: top hârtie A4 î buc (20 iei), set foHi transparente - 1 set (10 lei), apa- 89 buc (178 lei), crolssant- 89 buc (267 lei), mar- 89 buc (89 lei),), mini gel dezinfectant - 89 buc (445 lei), mini deodorant -89 buc (445lei), pieptăn - 89 buc (356 lei).

 • 7. Profesioniști implicați: -

Obiectivul specific 4: Până la finalul anului 2020, un număr de 40 de copii, vor fi informați cu privire ia toate formele de violență inclusiv informatic, și vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ.

Activitatea 4.1 Să exmatriculăm Bullyng-ul!

 • 1.  Introducere: Prezentarea echipei comunitare și a participanților.

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității: Activitatea se va desfășura în fiecare școală din cele cinci sectoare, având ca temă toate formele de violență. întâlnire de informare asupra Bullyng-ului. Termenul de Builyng este din ce în ce mai uzitat in diverse medii, cu precădere în școli, unde a devenit un adevărat fenomen. De asemenea, cyber-bullyngu! a luat o deosebită amploare, consecințele acestui fenomen fiind dintre cele mai nefaste. Deși majoritatea ar fi dorit să ia partea celui hărțuit, cei mai mulți devin indiferenți sau chiar agresori de teama de a nu fi atacați la rândul lor și, deci, transformați în victime. „Rezultatele studiului ne pun 'n fața unei imagini mai alarmante decât am fi putut bănui. Cyberbullyingul este unul dintre acele fenomene de masă insidioase în fața căruia nu există strategii de apărare optime, în ciuda amplorii, gravitatea acestuia scapă de multe ori atenției publice. Tinerii învață din proprie experiență cum arată ura celorlalți față de ei, iar numărul victimelor poate fi chiar mai mare căci persoanele cele mai traumatizate refuză de multe ori să recunoască, uneori chiar față de sine, ceea ce li s a întâmplat. Adolescenții încep viața crezând că societatea reprezintă un spațiu ai urii îndreptate împotriva lor, iar efectele psihologice și sociale sunt severe și de lungă durată". în acest sens, propunem participanților două filmuîețe pentru conștientizarea acestui fenomen precum $1 găsirea de soluții si căi de contraatac.

(httpș://www.voutube.corn/watch?v~UbhmDoiSwk/ - Alege să te opui bullylng-ului!

Informare asupra rețelei de sprijin comunitar prin programe de educație parentală;

Informare asupra drepturilor și obligați iorparentale;

Informare asupra tuturor formelor violentei;

Informare privind importanța accesară serviciilor medicale preventive și de tratament (cu focus pe importanța serviciilor pentru copiii expuși oricăror forme de violență);

Informare asupra tuturor formelor violentei, inclusiv neglijare;

Consiliere cu privire la respectarea drepturilor copilului;


Beneficiari direcții 54 copii, 16 părinți.

Beneficiari indirecți: familiile lor, comunital ea locala.


htțps://www.youtube.com/'A'atch?v=xGv£HNHz zo) ~ Campania salvați copiii.

Activitatea va continua cu întrebări pe marginea celor două filmulețe ( ex: Ce au înțeles din filmulețe?, au fost în situația respectiva?, cum au reacționat fața de harțuitor?, au comunicat părinților sau cadrelor didactice evenimentul? ) pentru a fi introduși treptat în problematica propusă.

Activitatea vizează parcurgerea următoarelor etape: in prima etapa vor fi prezentate formele buliying-ului (fizic, verbal, sexual sau psihic); a doua etapă are în vedere discuții pe marginea bullyng-uiui școlarfverbal: amenințări, etichetări, batjocură; psihologic; izolarea victimei, răspândirea de zvonuri; fizic: lovire, împingere), și nu în ultimul rând, vom pune accent pe bullyng-uî informatic numit cyberbullying. Apoi vom discuta despre cauze ,efecte si metode de contracarare a fenomenului. De asemenea, părinții vor fi invitați la o discuție liberă despre Ce înseamnă a fi violent ?. La finalul discuțiilor se punctează că e important să găsim calea cea mai bună de a comunica cu copilul nostru ( ex: Cum e mai bine sa fii ca părinte: BLÂND sau SEVER, ce efecte sunt pe termen lung?.

Activitatea finală este un exercițiu de îmbrățișări, copiii vor fi invitați pentru a exersa cu părinții lor diferite tipuri de îmbrățișări pe baza unor bilete trase de copil sau părinte dintr-o cutie( pe aceste biletele se pot descrie tipuri de îmbrățișare: de dor după o absența de câteva luni, de calmare a fricii, de mulțumire pentru ajutor). La final vor completa un chestionar specific temei discutate și un chestionar de satisfacție, făcând propuneri pentru activități de interes, ulterioare.

 • 2.  Tipul activității: activitate de grup

 • 3.  Durata și frecvența activității:

Timp: 90 minute

Frecventa: - 3 sesiuni

 • 4.  Locul desfășurării: la S3 - LT Petru Rareș, S2- SG Alecu Russo, SI- SG Octavian Voicu în sala de festivitățî/on-line

 • 5.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistenți medicali, asistent social comunitar, mediatori, consilieri școlari.

Informare asupra drepturilor de asistență socială.unicefW pentru fiecare copii

Resurse materiale:

Disponibile: Videoproiector, ecran, laptop, foi pontate cu chestionar de satisfacție și de verificare.

De achiziționat: apă 0,5 - 70 buc (140 lei), napolitane- 54 buc (216 lei), banane- 54 buc (54 iei) , consumabile- hârtie A4 (20 iei), pixuri- 54 buc (108 iei)

Profesioniști implicați:- Reprezentant Poliția Locală- Fiorin Podoleanu

Activitatea 4.2 " Fiashmob".

 • 1.  Introducere: Prezentarea fiecărui membru din echipa comunitară și ulterior prezentarea participanților.

 • 2.  Desfășurarea detaliată a activității: Activitatea se va desfășura în curtea școlii, pe terenul de sport unde se vor aduna copii pentru realizarea unui Fiashmob pe melodia Șoca Boys - Follow The Leader-https://www.voutube.com/watch7v--7RbkiaK4G-8. Este ușor de învățat, nu o să necesite foarte mult timp de pregătire înainte, pentru că melodia le spune ce au de făcut și foarte distractiv pentru că au posibilitatea ca odată cu dansul să și cânte. Se va realiza la sfârșit un filmuleț pentru a surprinde momentul. Prin această activitate dorim ca participanții să conștientizeze cât de important este timpul petrecut împreună, importanța activității fizice asupra organismului. Totodată se dezvoltă dobândirea unor relații între copii, abilități de comunicare, încredere, importanța petrecerii timpului liber într-un cadru natural- verde, alternanța dintre orele de curs și orele de odihnă. Ne dorim ca ulterior să întreprindă singuri șl astfel de activități.

Echipa comunitară va interacționa, participa activ , ajuta si interveni în buna desfășurare a activității . Vom crea o atmosferă plăcuta și distractivă. Copiii vor fi antrenanți în desfășurarea flashmob-uiui împreună cu echipa comunitară, vor lega prietenii cu ceilalți copii și vor respecta regulile.

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 60-50 minute

Frecventa activității: 6 sesiuni a câte 14 participanți

 • 5.  locut desfășurării:- la SI - SG Octavian Voita, 52 - SG Afecu Russo, S3 - I.T Petru Rareș, pe terenul de sport.

  Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene


  Beneficiari direcți: 89 copii.

  Beneficiari indirecți: familiile lor, comunîtat ea locala.


 • 6.  Resurse necesare:

Resurse umane: asistenți sociali comunitari, asistenți medicali comunitari, mediatori școlari, consilieri școlari.

Resurse materiale;

De achiziționat; apa 0,51 - 89 buc (178 lei), biscuiți cu jeleu- 89 buc (267 lei), șervețele umede- 89 buc

(89 lei), banane- 89 buc (89 lei), tricouri colorate 89 buc (1335 lei), alte cheltuieli neprevăzute 202 lei.

 • 7.  Profesioniști implicați:-

Activitatea 4.3 Activitatea de consultare a copiilor și adolescenților.                                              Informare și orientare

Beneficiari direcți: 36 copii.


Obiective: Activitatea dorește să:

• ofere copiiior/adolescenților informații despre:

Demersuri pentru asigurarea participării copiiior/adolescenților la procesul de luarea a deciziilor la

nivelul Uniunii Europene

Declarația capiilor cu privire la participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor ia nivelul Uniunii

Europene

U-report

Posibilități de participare

• asigure copiiior/adolescenților posibilitatea de a oferi feedback cu privire la Declarația copiilor cu privire

la participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

 • 1.  introducerea;

Facilitatorii pun câteva întrebări de încălzire (10 minute):

Simțiți că sunteți consultați cu privire la deciziile importante care va privesc? Acasă? La școală? în comunitate?

- V-ar plăcea să fiți consultați cu privire la deciziile importante care sunt luate?

în ce domenii/aspecte credeți că ați avea ceva de spus?

Ce știți despre Uniunea Europeană?

Cum se iau deciziile în cadrul Uniunii Europene?

 • 2.  Descrierea detaliată a activității:

După discuție, facilitatorul prezintă obiectivul întâlnirii șl introduce tema. Utilizează PowerPoint-ul de informare

(ÎS minute), apoi le dă informațiile despre:

Dreptul la participare

U-report și posibilități de participare

Uniunea Europeană și dorința copiilor de a fi implicați în procesul de luare a deciziilor

Demersuri pentru asigurarea participării copiilor/adolescenților la procesul de luarea a deciziilor în UE Prezentarea textului Declarației copiilor cu privire ia participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor la nivelai Uniunii Europene {ÎS minute). Copiii citesc și sunt încurajați să discute despre text.

Facilitatorul le prezintă varianta aleasă pentru furnizarea feedbackului:

 • 1.  U-report - este necesara înscrierea (10 minute) și copiii trebuie să aibă ia ei telefoanele sau să li se dea acces pe rând la un laptop cu conexiune internet. Este nevoie ca aceștia să aibă în prealabil cont de Facebook.

Pasul 1: Accesează Facebook, caută U-Report România și trimite un mesaj sau accesează link-ul: httosy/m.me/ureportromanla^ref-trigEerFacebook

Pasul 2; Vei primi câteva întrebări pentru a finaliza procesul de înregistrare.

Pasul 3: Felicitări, ai devenit U-Reporter!

Pasul 4: U-Reporterii vor fi consultați prin scurte sondaje, vor avea acces la rezultatele acestora, precum și la informații utile.

 • 2.  Chestionare printate

Copiii completează chestionarul Online prin intermediul U-report sau primat (20 minute).

încheierea activității. Facilitatorul îi încurajează pe copii să vorbească despre:

Aspectele importante pe care le-au discutat în cadrul întâlnirii

Cum ar putea să fie implicați în continuare prin intermediul u-report

 • 3.  Tipul activității: activitate de grup.

 • 4.  Durata și frecvența activității:

Timp: 65-75 minute

Repetarea sesiunii: 2 sesiuni

5- Locul desfășurprii: La S2 - SG Alecu Russo și S3 - LT Petru Rareș, în sala de curs/ On line

 • 6. Resurse necesare:

Resurse umane: toată echipa comunitară.

Resurse materiale:

Disponibile: Videopro lector, ecran, iaptop, prezentare PowerPoint, foi printate cu Declarația copiilor cu privire ia participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, foi printate cu Chestionar pentru colectare feedback pentru finalizarea Declarației copiilor cu privire la participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene,

 • 7. Profesioniști implicați: -

Diseminarea rezultatelor

Proiectul ,,V(iața)l(ndepemență)S(ănatate)" își propune furnizarea unui număr de 350 servicii de informare, orientare, consiliere, pentru un număr de 89 copii si familiilor lor, pe parcursul anului 2020, în cele 5 sectoare din Municipiul Bacău: Sectorul 1- Școala Gimnazială Octavian Voicu; Sectorul 2 - Școala Gimnazială Alecu Russo; Sectorul 3 - Liceul Tehnologic Petru Rareș; Sectorul 4 • Școala Gimnazială Alexandru Safran și Sector 5 - Școala Gimnazială Constantin Platon.

Estimăm că la sfârșitul proiectului, în cele cinci sectoare din municipiului Bacău:

se organizează un număr de 10 evenimente/întâlniri cu copii/adolescenți grup țintă;

se estimează că vor participa 89 copii - grupul țintă;

La sfârșitul proiectului, estimăm că:

un număr de 89 copii și adolescenți, vor fi informați și consiliați referiți cu privire la rețeaua de servicii socio-medico-educaționale existente la nivel municipal si județean, îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii în condiții egale și nediscriminatorii precum si sprijin psiho-emoțional specializat.

un număr de 54 de copii vor dobândi cunoștințe și vor ști să identifice riscurile și consecințele ia care se supun prin comportamentele la risc cu privire ia activitatea sexuală si consumul de substanțe, necesitatea participării școlare.

20 părinți vor fi informați cu privire la importanța vaccinării.

- un număr de 89 de copii, vor fi informați cu privire la formele de violență și vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ.

Rezultatele vor fi comunicate partenerilor, precum și autorităților și decidențiior prin rapoarte, fotografii, procese verbale. Fotografiile de la activități vor fi postate pe grupul „Servicii comunitare pentru copii".

informarea comunității se va face prin;

avizierele școlilor implicate - prin afișarea de fotografii de la activități și materiale de prezentare pe scurt a acestora;

mass-media locală - difuzarea unui comunicat de presă (luna septembrie 202.0) care să cuprindă informații privind desfășurarea proiectului microgram la nivelul Municipiului Bacău și feedback ul participanților din proiect.

Asigurarea continuității

Activitățile desfășurate în cadrul „Centrului de Resurse pentru Adolescenți'' (care este și centru comunitar) în colaborare cu echipa centrului, cu psihologul în principal, considerăm că pot fi sustenahile și în 2020, dar și pe termen lung, deoarece pot fi abordate diverse teme care să ajute in implementarea PS ( pianul de servicii).

In afară de activitățile micrcgrantuiui, se desfășoară în cadrul acestui centru comunitar și alte activități.

După finalizarea finanțării UNICEF s-au luat următoarele măsuri pentru asigurarea continuității: preluarea echipei comunitare în cadrul DAS;

asigurarea unei părți de cofinanțare a microgramului din buget local, atât în 2019 cât și în 2020;

PMS {pachetul minim de servicii) este asigurat în continuare pe cele 5 sectoare ale proiectului din municipiu.

După finalizarea microgramului 2020 echipa comunitară va asigura continuitatea activităților în toate cele 5 sectoare.


unfceiW I pentru fiecare copil
unicef®

pentru fiecare copil

Având în vedere faptul că . în perioada aprilie ~ mai 2020, nu s-au putut realiza activitățile necesare demarării micrograntului și ținând cont de noile realități în contextul pandemiei cu COVID-19, am modificat calendarul de activități din cadru! microgramului astfel:

 • -   Toate activitățile care erau programate in lunile aprilie și mai 2020 au fost mutate după data de 1 iunie 2020;

 • -   2 activități implicau un număr mare de copii, respectiv „Party rimei,, și „Flashmob,,. Astfel, „Party timei,, se va desfășura în 4 sesiuni în loc de 2, cu un număr mai mic de copii și în aer liber, nu în sala de sport a școlilor. „ Flashmob,, se va desfășura în 6 sesiuni în loc de 3, activitatea era deja programată în curtea școlii;

Restul activităților se vor desfășura în același număr de sesiuni, iar cele programate din luna septembrie 2020 nu au fost schimbate, deoarece în mare măsură considerăm că le vom putea desfășura la școală, în sălile de curs, așa cum au fost ele programate. în condițiile în care se vor menține școlile închise, toate aceste activități vor putea fi desfășurate on-îine, așa cum s-a stabilit și cu consilierii școlari;

Activitățile din perioada verii (lunile iunie, iulie și august), în afara celor care deja erau programate să se desfășoare în aer liber, le vom desfășura în aer liber sau on-line, ne vom organiza de la activitate la activitate, împreună cu consilierii și mediatorii școlari, Conside-ăm că activitățile programate s se desfășura până la încheierea școlii, cu siguranță le vom desfășura on-line, în colaborare cu școlile.


lî® unicei W

Anexe

Anexa nr, 1 - Bugetul proiectului

BUGETUL PROIECTULUI

1

1 -5țț Jiî‘,1->Ț? Ufc’

huma- d£ uftiiAI- J

?n‘ââ

3in c®^1

umcv

Cheltuieli ui'.arii, onorar ii

sooj

2

1,000 i

1,000 '

MdienjÎL* consumabile

0

32® i

32»

........... *».!

PrOtOCO!

o

>19

119

....... # .

âlțg cheltuieli

SURTGTAl ACTIVITATEA

0

0

1,442 i

C

447

___________L.

__________Miori

Cheltuieli salarii, onorarii

500

2

3000 i

1,090

Mai tnăte conșum^jle _

___0_

____mo

1,400.00

0

-


ț                       t

OJ________18* :     18400Chelluieti salarii, onorarii

SCO

2

1000

1.000

Materiale consumabile

0

0 .

140S

1,409.00

0

Protocol

0

0

270

270.00

0

alte cheltuită

0

0 i

0

r

StIBTOTAl ACTIVITATEA

------- 1

2.1

267 &

1679

1,000


ChcJltireii salarii, onorarii

M a i eTiaig consumabile _

Protocol


alte cheltuit?


SUBTOTAl ACTIVITATEACheltuieli

Materiale consumau le


500 i

0 I


2

1000 i

1.000

°L.

783 :

•x 3 00 _ ____

0


Pagina 30"■


j fi

ni?Cheltuic i snijrir, snotar i


SCBTOTAl A CD VITALE A

3.15UBTGTAL ACTIVITATEA

3.2 _____ i

....... 1

2SÎ0        1810

' ' "• «

■TFuu- — r.țrtA.. ■■-fr-r -m. a -m-ht- .t.m.» »w.- ■■ —-irw-      -j- — ..-Gir —h

’.V- T. K ift.tețJT»PS-..-V MX>^a.7^r -T- a_ pJ-?J

■ Activitatea 4 1 .fț'

■ li 1- .         4i-*‘'iWa i a ‘.B, . a...s ■bt’ ■ . *r*.“ ■

5TXJ1.28


410_____________________;

3.000


1.538 |

J ,000

— -....... •■ - -----

Ch nitui^l salarii, onora ni

0

^qlCT-saa*—

0 '

___*i

Q

D

- “ ' "......

Materni ■ țoasumibiie

o

0 !

1 3155

1.335

0

^OlCEO!

0

o i

G23

6’3

0

aV cheii ui^il

0

o i

?<r

2Q2

jfi


SO BTOT A LACTIV1TATEA

4.2

2.160

2,160

c

TOIAL

18,000

10,000

8,000

D’RFCTOft,

CONTABIL.

COORDONATOR PROlfCÎ,


Pagina 31
Anexa 2 - Listă cazuri active și participarea în grupul țintă

Nr. crt.

Nume si prenume

Vulnerabilități

Sector

Grup țintă microgrant

i

Copil din familie cu părinți migranți

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 1 -

SG

Octavian Voleu

Da

2

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Sector 1 -

SG Octavian Voscti

Da

3

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Sector 1 •

SG

!

Da

Z-“V fi A

-------------

1 Copil care locuiește într-o

j gospodărie în sărăcie extremă

| Copil cu un singur părinte acasă

| Copii care locuiește într-o

| gospodărie în care există

1 oersoane cu boli cronice

.....T"

I Copil cu un singur părinte

i acasă

j Copil care locuiește într-o

i gospodărie în sărăcie extremă i Copil care locuiește într-o

1 gospodărie în care există

| persoane cu boli cronice ș Copil care locuiește într-o j gospodărie în sărăcie ] monetară

5

i

1 Copil cu un singur părinte

i acasă

I Copil care locuiește într-o

| gospodărie în sărăcie extremă j Copii care locuiește într-o ! gospodărie în care există

l persoane cu boli cronice i Copil care locuiește într-o

1 gospodărie în sărăcie i monetară

Octavian

Voicu

Sector 1 ■■

SG

Oclavian

Voicu

Da

Sector 1 -

SG

Octavlan

Voicu

Da

6                                    ' Copii cu un singur părinte 1 Sector 1 ■ 1

acasă

Copii care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice Copii care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă Copii care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

SG

Octavian

VoiCLl

7

Copil nevaccinat

Copii care locuiește în locuința supraaglomerată

Sector 1 •

SG

Octavian

Voicu

8

Copil cu dizabilirâți

Copil cu un singur părinte

acasă

Sector 1 •

SG Octavian

VoiCU i

9

Copil cu Vâr$la tr W ani, care nu a fost înscris la școală Copil cu dizăbihtâți

Sector 1 -

SG

Octavian Voicu

10

Copii cu dizabihtăți

CopH cu boaia cronkă

Sector 1 -

SG Octevian

Voicu

Da

Da

Da

Da

Da

11

Copii cu dizabiiități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 1 -SG

Octavian

Voicu

12

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Sector 1 -

SG

Octavian

Voicu

13

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 1 -SG Octavian Voicu

14

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil cu risc de abandon școlar

Copii în familie cu risc de neglijarea copiilor

Sector 2 -SG Alecu Russo

j pentru frecare copiiț

«Al'WCU»

15

| Copil care trăiește în condiții

i nesănătoase de locuire

1 Copil care locuiește în

1 gospodărie cu risc de

1 comportament violent

1 Copil cu risc de abandon

i școlar, care are cerințe

| educaționale speciale

| Copil cu risc de

; comportament violent

| Copii care locuiește în

i locuință supraaglomerată

1

16

| Copil care trăiește în condiții

I nesănătoase de locuire

| Copil care locuiește în

| gospodărie cu risc de

| comportament violent

1 Copil care locuiește în î locuință supraaglomerată

"17"

l Copil cu un singur părinte

| acasă

j Copil cu dizabilități

1

i

18

1 Copil cu un singur părinte j acasă

I Copil în familie cu risc de

i violență asupra copiilor

• Copil cu dizabil ități
19

Copil cu dizabilitați

20

Copil cu boală cronica Copil cu dizabilitați

21

Copil cu dizabilități

Copil cu un singur părinte acasă

22

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

23

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

24

Copil cu tm singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon

școlar

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

25

Copil cu un singur părinte acasă

Copii cu risc de abandon școlar__________________________

Sector 2 •

SG Alecu

Russo

Da.............

Sector 2 -SG Alecu Russo

Da

Sector 2 -SG Alecu Russo

Da

Sector 2 -SG Alecu Russo

Da

Sector 2 -

SG Alecu

Russo

Da

Sector 2 -

SG Alecu

Russo

Da

Sector 2 -SG Alecu Russo

Da

ac»»-» w»

............... .........

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

26

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

27

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil care nu primește vitamina D

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

28

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

29

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copii din familie cu părinți migranți____________________

unfcefW | pentru fiecare copil

Sector 2 -SG Aiecu Russo

Da

Sector 2 -SG Aîecu Russo

Da

Sector 3 -IT Petru

Rares

Da

Sector 3 -

LT Petru

Rares

Da —Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

IC

Copil cu risc de comportament violent Copii în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu risc de abandon școlar

31

Copil care locuiește in gospodărie cu nsc de comportament violent Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copii cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil cu risc de abandon școlar

32

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent


pfr ecS‘-3CW;l

|W

Sector 3 -IT Petru

Rares

'i

Del

Sector 3-

LT Petru

Rares

Da

Sector 3 -LT Petru

Da

Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Rares

33

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Sector 3 •• LT Petru Rares

34

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 3 -

LT Petru

Rares

35

Copil care locuiește în locuință supraaglomerata Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 3 -LT Petru Rares

: ■ !'W                       E G


Da


Da


Da


36

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

37

Copil in familie cu risc de neglijare a copiilor Copil în familie cu risc ce violență asupra copiilor Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

38

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

39

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil care trăiește în condiții

Sector 3 • LT Petru Rares

Da

Sector 3 -

LT Petru

Rares

Da

Sector 3

LT Petru

Rares

Da

Sector 3

LT Petru

Rares

...

Da

40


41


nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 3 • LT Petru Rares

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent Copil care locuiește în locuința supraaglomerată Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 3 -LT Petru

Rares


' p5rttru oscrrecopI

Da

Da

42

Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilitați

Sector 3 -LT Petru Rares

43

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice Copil din familie cu părinți migranți

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Sector 3 -LT Petru Rares

44

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Sector 3 -LT Petru Rares

4S

Copil cu un singur părinte acasă

Adolescent cu comportament ia risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Sector 3 -LT Petru Rares

Copii care locuiește într-o gospodărie în care exista persoane cu boii cronice


J..... ” Da'


i_________________________

Da


Da


46

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu dîzabilități

Copil cu boală cronică

Sector 3 -LT Petru Rares

47

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil cu risc de separare de familie - cu mamă care are copii minori ce nu locuiesc în gospodărie, dar nu sunt în sistemul de protecție Copil cu un singur părinte acasă

Sector 3 -LT Petru Rares

48

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil cu un singur părinte acasă

Sector 3 -

LT Petru

Rares

49

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Sector 3 -LT Petru Rares

Da


i-—.....

! Da


—_____i

Da


50

Copil cu risc de abandon școlar

Copii care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copii care locuiește în locuința supraaglomerată Copil cu un singur părinte acasă

Sector 3 -

LT Petru

Rares

51

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil care lecuiește în locuință supraaglomerată Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Sector 3 -LT Petru Rares

52

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 3 -LT Petru Rares

53

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în farniiie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 4 -SG Alexandru Safran

ba


Da


Da


Da


perif j f

54

Copii cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 4 - 1

56

Alexandru i

Safran 1

f

5S

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 4 - j

SG

Alexandru I

Safran i

56

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 4- i

SG

Alexandru ș

Safran

57

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil cu boală cronică

Sector 4-

SG

Alexandru !

Safran i

53

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 4 -

SG j

Alexandru 1

Safran ;


Da


Da


Da


Da


Da5,

Copt! cu boală cronică

Copii cu dîzabîlitâți

Copil cu un singur părinte acasă

60

' Copil care Locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice Copil cu un singur părinte acasă

61

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copt! cu boală cronică

62

Copii din familie cu părinți nngranți

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

63

.......--------------------------------------[----------------------------------.......................

Copt! cu un singur părinte

i acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

________________________________...................... ............ .............

Sector 4

SG Alexandru Safran

Da

Sector 4 • SG Alexandru Safran

Da

Sector 4 -

SG      ș

Alexandru j

Safran

□a

Sector 4 -SG Aîexartdru Safran

Da

Sector 4 SG Alexandru

De

Safran

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 4 -SG

Alexandru

Safran

65

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 4 -SG Alexandru Safran

66

Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil cu un singur părinte acasă

Sector 4 -SG Alexandru Safran

6?

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilorCopil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector S -

SG

Constantin ‘

Platon !

68

-.                          - ___...   4||r...-

Copil cu un singur părinte acasă

Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor Copii care locuiește în

Sector 5 • 7

SG Constantin Piaton

Da


Da


Ds


Da


pentru fiecare copii


locuință supraaglomerată

69

Copîî cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

70

Copil cu un singur părinte acasă

Copii care locuiește în locuință supraaglomerata

71

Copii care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copî! cu boală cronică Cops'! care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent Copil cu dizabilități Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

72

Copii cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în

Sector 5-5 Da

SG

Constantin .

Piaton i

Sector 5 -

SG Constantin

Platon

Da

Sector 5 -

SG Constantin Platon

Da

Sector 5 ■

SG Constantin Platon

Da

locuință supraaglomerată

73

Copil cu boală cronică Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale Copii cu dizabilități Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 5 -

SG

Constantin

Platon i

i

74

Copii care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice Copii care locuiește în locuință supraaglomerată Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 5 - i

SG

Constantin 1

Platon *

75

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil cu dizabilități Copil cu boală cronică

Sector 5 - ț

SG |

Constantin j

Platon |

76

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copii cu un singur părinte acasă

Copil cu boală cronică Copil cu dizabilități

Sector 5 - 1

SG

Constantin \

Platon

i

|

f 77

Copil care locuiește în locuință supraaglomerata

Copil cu dîzabîlitățr

Copil cu boală cronica

Sector S • i

SG •'

Constantin i

Plafon l

78

Copil cu boală cronică Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copd cu dizabiiilăți

Sector 5■ I

SG

Constantin ■

P la ton

79

Copil cu dilabilități

Copil care lecuiește în locuință supraaglomerată Copil eu boală cronică

Sector 5 -

SG Constantin Plafon

8Q

Copil cu dizabitități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil cu boală cronică

Sector 5 - ?

SG      i

Constantin j

Plafon î

81

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată Copil cu dizabihtăți Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Sector 5 ■ i i

SG

Constantin i

Platon i r i

â

Da


Da


Da


03


Da


pertrj Secere coc-il
.....82

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată Copii cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 5 - i

SG |

Constantin j

Platon |

|

i |

83

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 5 - i

SG

Constantin ș

Platon i

84

Copil cu urî singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 5

SG

Constantin |

Platon |

85

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 5 - i

SG

Constantin |

Platon

i

j

86

Copil cu un singur părinte acasă

Copii care trăiește în condiții nesănătoase de locuire Copil care locuiește în

Sector 5 - |

SG

Constantin î

Platon i

Da

Da”“

Da”

Da............"

I

Da

LOcelW pentru teore copil

________________________j

locuință supraaglomerată

|

87

Copil cu boală cronică Copil cu dizabilități

Sector 5 -

SG Constantin Platon

Da

1 88

CopH cu dizabiiități

Copii care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 5 -Constantin Platon

Da

89

!

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor Copil care locuiește în ■ocuință supraaglomerată

Sector S -SG Constantin Platon

Da
c fTl n

Ș'-
unicei : pentru fecuro gcuh

r^eXA.


ROMÂNIA                       e*‘>U'-' ••-

JtlB£ȚUL9ACÂU                 ' ••■ X'W'

MUNICIPIUL BACĂU

V'i,w-J'^J1n*i".-?'-.,.r.--'v",^,'?TTn^rȚ^_Y_T V.?j.j/jTiPilițitii-;jL-r/Tr7iT«ir-irtrw,r*TLT.i.ifj^'.l0fWi>i^.iv)i-.- .T-i’--l'ri,*i>B'_air,_-,'-T,?ri, iTi'.\~.r :~J'?r‘f.,.-^.T.-.-.,-.~rwT^<mri'rr7

».                S;. ttnw’, SOOSÎÎ                          r+Wx-t

x<*

ÎMPUTERNZCXRIE

Prin prezenta se împuternicește doamna Carmen Mîbaeîa □jaconti, legitimată cu CI serîa                   , reprezentant

legai ai Direcție? de Asistență Sociaiă a Municipiului Bacău conform Dispoziției nr. 2332 din 04.12.201S să semneze cererea cfe finanțare și celelalte documente aferente mtoograntului „V(îaț8)f(r!dc?pendentx!â)S(3nătate)„ desfSșurat cu sprijinul UNICSF România pe parcursul anu'ui 2020.

^umcmuwi bacău

C«»mln Heciila

t-nrl


Tel: *<!0ț»țîSSia4S nw.+40 {234} 588737

Pagina 55


QO

9S euiSPcj


îkJh

iJX'.i

O

CT<>


Pagina 63
>•TS


6Sf)i'aC'2i @®ife«?îea


ÎS

&

®-

B


ă

■SȘJ9 "3

ș rri
-4
■g'


=s>
?> i'.

s


a

5,


î -YAnexa 8

FIȘĂ DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII

(Atingerea rezultatelor si diseminarea bunelor practici - a fi completata pentru fiecare activitate) Clarificați intr-un raport de activitate de maxim 2 pagini (1000 cuvinte) care dintre metodele folosite au fost cele mai eficiente pentru finalizarea cu succes a activitatii (cum ati asigurat participarea beneficiarilor, ce i-a motivat pentru a veni la activitate, ce i-a făcut sa fie mai proactivi in timpul activitatii, ce credeți ca poate fi replicat si in alte comunități, cum considerați ca activitatile au avut impact pentru beneficiari si familiile acestora etc).

Dati exemple culese in timpul desfășurării activitatilor, inclusiv citate din intervențiile beneficiarilor, ca un mod de a înregistra progresul dar si de a importași colegilor din județ practici pozitive care pot fi replicate in alte comunități).

Pașii raportului de activitate:

Denumirea si numărul activitatii

Perioada de desfășurare

Grupul tinta, datele demografice (pe sexe si vârste)

Scurta descriere a activitatii si a motivației pentru alegerea ei

Ce a fost pozitiv

Ce poate fi replicat, preluat de alte comunități, ce trebuie edificat pentru activitatile următoare (lecții invatate)

Ce trebuie schimbat pentru activitatile de același tip ce se vor desfasura in viitor

Pagina 68
Anexa 9

Chestionar satisfacție

Pe o scală de la 1 ia 5 vă rugăm să ne răspundeți așa cum apreciați activitatea, punctajul reprezentând-

 • 1-  Nesatisfăcător

 • 2-  Satisfăcător

 • 3- Mediu

 • 4-  Bine

 • 5-  Foarte bine

în ce măsură apreciați ceea ce ați învățat în cadrul acestei activități:

1                  2                       3               4

Informațiiîe primite au fost clare, pe înțelesul dumneavoastră:

1                  2                       3               4

în ce măsură formatorii/organizatorii au contribuit la asimilarea cunoștințelor:

1                  2                       3               4

Cum apreciați ambianța și atmosfera din cadrul activității:

1                  2                       3               4

informația a fost bine structurată partea practică cu partea teoretică:

1                 2                      3              4

Când ajungeți acasă ce urmează să povestiți unui membru din familie/ unui prieten din cadrul evenimentului de astăzi?

Ce întâmplare din cadrul activității va displăcut.

Impresia dumneavoastră la finalul activității este: 12    3

Ați recomanda unei alte persoane șa participe la activitățile noastre? Da Nu

La ce activități doriți sa participați pe viitor?

Uf’ mesaj pentru orga ni zatorj/fj na mato rr

Pagina 69


Anexa 10

Chestionar de verificare Obiectivul 2 Activitatea 1 Tineri învațați- adulți protejați.

Care sun' schirv bănie apărute in perioada pubertâțiP

Ce puteți sa ne spuneți despre impunanța igienei intime?

hiixnerati metode de contracepție:

Anexa 11

Chestionar de verificare Obiectivul 3 Activitatea 1 Provocări în comunicarea dintre elevi și profesori

Care sunt aptitudinile pe câte trebuie să le dezvoltăm pentru o comunicare eficientă?

fnumerați tip aspectț pbutrve privind comunicară?

Pagina 71


Anexa 12

Chestionar de verificare Obiectivul 3 Activitatea 2 „Mens sana in corpore sano"

Ce reprezintă ie1*^ personală?

Ce ne puteți spune despre igiena cavității bucale?

Ce ne puteti spune despre alimentația sltrâtățM?

Pagina 72px?( îi* U i I&& ® wv)p{j

Anexa 13


Chestionar de verificare Obiectivul 4 Activitatea 1 Să exmatriculăm Bulîyngtil-ui!

Care sunt formele violenței

Care sunt snlutiiie pentru oprirea violenței-

;îna 73


no


tț>Ut.
V 1HS'-A^«*^-> b*ui?o.            j 00

£«gfa~<<fc 4w?^5- udwîW'^’K k. I

Padina /■î


p«Ștna 75


<?0
5

Pagina 77


JZ

ROMÂNIA

JUDETl I, BACĂ li

CONSILIUL LOCAL Al. MUNICIPIULUI BACĂl


ANEXA 2

LA HCL NR. 33 DIN 29.05.2020


SURSELE DE FINANȚARE

r NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE ... -

}2<-yvp•*/' <r'>

(/ VALOARE'(W”/, Y:

1

Valoarea totală a proiectului:

18.000

2

Contribuția proprie în proiect

8.000

3

Asistență financiară ne rambursabilă solicitată

.10.000


D1RE

CARMEN MIIĂDÎACONU


ONTRASEMNE

SECRETARUL*

NJCOLAEUZĂ PENTRU LEGALITATE ENEREL AL MUN. BACĂU OVIDIU POPOV1C1


CONTABIL

LORENA MAZILI'