HOTARAREA NR. 88 DIN 29.05.2020

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 7684 din 19.05.2020 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, prin care se propune aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7685/19.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3996/1 /21.05.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 3996/2/21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 482/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 483/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 484/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 39, 67, 73 alin. (2) și (3) și ale art. 112 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 16, art. 17 și art. 18 din Legea nr. 35/ 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

-Prevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bone;

-Prevederile HG nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Amendament formulat de doamna Consilier Ionela -Cristina Breahnă-Pravăț, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instj,tuț-tei-Pretectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


/

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - QVIDIU POPOVICI

RO MANIA


JUDEȚUL BACAU


ANEXA LA HOTARAREA

NR. 88 DIN 29.05.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Bacău.

Cap. 1. Cadrul General.

Art. 1. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35 2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei net pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art, 104 din Legea nr. 272 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II Dispoziții generale

Art. 2. (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei- 710 lei;

 • b) de la 2.101 Iei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

 • (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 • (3) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin.(l) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art.l trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Bacău, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultura ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădimță acreditată ( publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

Art. 4. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. I care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent matemal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se afiă în perioada de concediu pentru creșterea  copiilor în  conformitate  cu  prevederile

art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/201L cu modificările

și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în

proprietate,   potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscaL cu  modificările și

completările ulterioare.

Cap, III Acordarea dreptului la ajutorul financiar

Art. 5. Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (confmm anexei) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 6. (I) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

(2) Documentele doveditoare sunt:

 • a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1;

 • b) copie după certificatul de naștere al copilul ui copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz. de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau. în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri Im activități agricole, silvicultură și piscicultura, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru 'alegoriile de venituri prevăzute ia art. 3. pentru care Legea m. 227/2015, cu modificările și .xjmpletările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • c) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art 7 din Legea nr 167/2014.

0 angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de agenția pentru plăți și inspecție socială a județului Bacău.

g) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată țpublică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publicâ/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea este însoțită de următoarele documente:

 • a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit a)-c) și lit. e)-g);

 • b) alte documente eliberate de Agenția Pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Bacău.

Art. 7. (1) Biroul Beneficii Sociale din cadrul DAS Bacău va verifica condițiile de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

 • (2)  Biroul Beneficii Sociale din cadrul DAS Bacău, va întocmi referatele justificative cu propunerile de acordare/respingere a dreptului în vederea emiterii dispoziției primarului de aprobarea/respingerea cerem.

 • (3)  Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

 • (4) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant:

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale:

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

(?) In cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art. 8. (1) în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la DAS Bacău, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 9, Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Art. 10. Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere

Art. II. Ajutorul pentru plata bonelor se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate .

Cap. IV. Modificarea cuantumului dispoziției de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 12. (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația soci ©economică a persoanei prevăzute la aii, 1. în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice in scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

 • (2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin. (I) se va face după parcurgerea acelorași proceduri ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

 • (3)  în situația încarc modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art. 10

Cap. VII Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 13. (I) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea solicitantului.

 • (2) Suspcndarca plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale rctumate consecutiv:

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

 • (3) în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) primarul dispune reverificarca îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

 • (4) In urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz modificarea, (sau) încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate nccuvenit.

 • (5) în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Cap. VIII. încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 14. (1) încetarea dreptului intervine:

 • a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani:

 • b) la data decesului copilului;

 • c) la data la care copilul intră în sistemul de crcșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță (publică/privată);

 • d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 6 aiin.2 lit. e:

 • c) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • f) la cererea titularului;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 8 din prezenta metodologic;

 • h) ncîndeplinirii condițiilor de acordare;

(2) încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului.

Cap. IX. Dispoziții finale

Art. 15. Sumele încasate nccuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor sc recuperează conform legii.

Art. 16. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale iprobatc cu această destinație în bugetul DAS Bacău.

PRIMĂRIA

Anexă


MUNICIPIULUI BACĂU

CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Domnule Primar,

Subsemmtul (a)............................................................................................................reprezentant    legal

al minorului ............................................................................. cu   domiciliul/reședința stabil în

județul..............................localitatea...................................strada.....................................................................

nr...........;bl......., scara......., ap......, telefon............................................., e-mail....................................................

legitimat cu C.I./B.L, seria.................., nr...........................................CNP....................................................prin

prezenta solicit ajutorul financiar pentru plata bonelor în conformitate cu prevederile Legii m. 35/202<.> prixind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite dc bonă $i a HCL. Nr.................i.......................

Anexez prezentei următoarele documente :

O copie după documentul de identitate;

opie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care solicit ajutorul;

O copia documentului prin care atest calitatea mea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

(............................................................................................................................)

O adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei ;

(..............................................................................................................................)

O declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris ia creșă/grădiniță acreditată ( publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță aciedilată (publică/piivată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșâ/'grâdinițâ acreditată (publică/privată);

O declarație pe proprie răspundere că nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene;

O copia documentului in baza căruia se își desfășoară activitatea de bonă dna/dl .........................

................................... în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014;

CX-alte documente .............................................................................................................

O Solicit ca ajutorul financiar să-mi fie acordat prin mandat postal/Cont virament JBAN................................................„ Banca .............................................

O Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe urmăîomea adresă de e-mail: ................................

O îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Bacău să comunice orice informații, date personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus

O Am hiat Ia cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau in cazul adresei greșite de e-mail Municipiul Bacău nu poare fi tras la răspundere pentru acest lucru.


Semnătura................


Ă PENTRU LEGALITATE


CONTRASEMNE SECRETARUL GENERAL AL NUN. BACĂU

NICOLA OVIDIU POP1VICI
ÎNTOCMIT.

OFICIUL JURIDIC

IULIAN axente;
DI

DIACONII’CMRMEN^VUHAELA