HOTARAREA NR. 87 DIN 29.05.2020

privind aprobarea continuării derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.149/2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa cu nr. 22416/25.10.2019 înaintată dc către Universitatea ”Vasilc Alccsandri” din Bacău prin care se solicită aprobarea continuării proiectului european ”Centrul de Informare Europe Direct - Bacău” și aprobarea acordului de principiu privind susținerea proiectului pentru anul 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38697/

28.10.2020;

-Adresa nr. 6379/ 27.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 22426/

04.05.2020 prin care se solicită alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 euro; -Hotărârea Consiliului Local  nr. 149/2018  privind  asocierea municipiului  Bacău cu

Universitatea "Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020;

-Referatul nr. 4012/ 22.05.2020 înaintat de către administratorul public al Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea continuării proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2018;

-Expunerea de motive a primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4014/22.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 4015/1/22.05.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 4015/2/22.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 479/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. I, nr. 480/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 481/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. "a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin.

(1) lit.”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. ”e”, alin. (9) lit. ”a” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă continuarea derulării proiectului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 149/ 2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, în vederea derulării proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2018-2020.

Art. 2. Se aproba alocarea de la bugetul local a echivalentului în lei a sumei de 10.000 euro, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării activităților proiectului Centrului de Informare ”Europe Direct”, pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Alocarea celor 10.000 euro, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face în baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

Art 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, care vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, precum și Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN < $OGDț\NCREȚIJ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - JOVIDIU POPOVICI

C G.F./1. D./O .R. A ,/EX. 1 /DS. I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


ANEXĂ LA HCL NR. 87 DIN 29.05.2020


Sprijinul fInanriar asordat proiectului Centrul de informare Europe Direct Bacău 2020 Descrierea elementelor pianului anual de comunicare pe 2020, necesare pentru plata sumelor forfetare și cofinanțarea din partea MUNICIPIULUI BACĂU


îriî'MC-iîClC pianului anual dc cshmj licăre J'rineipnfofo activități ite comunicare


! Acțiuni

j

 • 1. Asigurarea funcționării unei linii telefonice și a unei adrese electronice dedicate;

 • 2. Oferirea de răspuns la solicitările individuale de întâlniri;

 • 3. Realizarea unui serviciu de răspuns la întrebări privind tematici/domenii europene din partea cetățenilor, inclusiv prin rcdîrecționarca către alte surse de informare europene (online și ca puncte de contact), naționale sau locale specializate;

 • 4. Cooperarea cu Reprezentanța Comisiei Europene și cu Biroul de Informare al Parlamentului European din România, cu alte centre de informare Europe Direct la nivel național și cu alte rețele ale UE;

 • 5. Participarea la întâlnirile de coordonare/formare organizate de Reprezentanța Comisiei Europene și de sediul Comisiei Europene;

 • 6. Stabilirea și menținerea unor relații constante cu mass-media focală și regională, incluzând publicarea de articole, dar și contribuții la programele de radio sau televiziune;

■ 7. Interacțiunea constanta cu publicul prin intermediu! rețelelor de socializare;

| 8. Menținerea unui site actualizat, care să disemineze activitățile centrului și să furnizeze informații relevante și obiective pe teme europene, adaptate unui public local și/sau regional;

i 9. Realizarea de servicii de promovare și diseminare a materialelor informative furnizate de instituțiile europene la nivel județean și local;

10. Realizarea mecanismului de feedback de la nivel județean și local (instituții și cetățeni) la nivel european privind necesitățile locale de informare în domenii europene;

11 .Utilizarea unui instrument de sondaj privind satisfacția utilizatorilor, care va fi furnizat de Comisia Europeană, pentru a evalua activitățile centrului (evenimentele și alte activități, după caz);

12.furnizarea de feedback informativ lunar cu privire la activitățile Centrului, principalele domenii de interes ale publicului și acoperirea mediatică focală șvsau regională, precum și cu privire la temele de actualitate solicitate prin intermediul instrumentului on-line furnizat de Comisia Europeană.

Rezultate estimate: creșterea gradului de informare al cetățenilor municipiului Bacău privind politicile europene, instituțiile europene și mecanismele decizionale centrale ți europene; crearea unui spațiul public de dezbatere privind


Sume forfetare CE (Eitroj

5500 curo

Costuri pentru personalul responsabil desemnat pentru activități de comunicare din partea Centrului de informare Europe Direct -Bacău (salariu real plus contribuțiile la asigurările sociale ți alte costuri prevăzute de lege incluse în salariu)

Costuri pentru deplasări interne și externe

Costuri pentru realizarea de activități șl schimburi de experiență cu Centre Europe Direct din UE


Contribuția părții terțe Municipiul Bacău (Etiro)

4500 euro

2000 curo

Cesturi pentru personalul responsabil desemnat pentru acțiune din partea Municipiului Bacău

(Salar real plus contribuțiile ia asigurările sociale și alte costuri prevăzute de lege incluse în salariu - 1 angajat Municipiul Bacău)

2500 curo

Costuri pentru realizarea de activități si schimburi de experiență cu Centre Europe Direct din UE sau parteneri (costuri pentru transport, cazare și masa pentru voluntarii ED1C Bacău)


~ total 1


I

I

i

I

|

i

i

i

I

1 j

10000 EURO j I I

i


implementarea politicilor europene la nivel local și reflectarea modului în care este afectată societatea civilă; creșterea gradului de conștientizare și de implicare activă în procesul de diseminare al politicilor europene la nivel local și județean.

Organizarea de evenimente

 • 1. Campania de responsabilizare socială STĂ ÎN PUTEREA TA SĂ SCHIMBI CEVA!

Temă: Ca parte integranta a Regiunii Nord-Est unde este nevoie de eforturi susținute pentru asigurarea de oportunități privind locurile de muncă, creștere economică și echitate socială, sunt absolut necesare activități de formare și sesiuni interactive de informare privind beneficiile reale ale cetățeniei europene și instrumentele create de Uniunea Europeană care pot produce schimbări în percepția asupra proiectului european la nivel local.

Format: 6 sesiuni de informare + teatru-forum

Grupuri-tintă: publicul larg, liceeni, studenți. cadre didactice

Parteneri: Centrele de Informare Europe Direct Târgoviște, București, Argeș; Județul Bacău. Municipiul Bacau, furnizori de educație, Federația Tinerilor din Bacău

Calendar: februarie-decenibrîe 2020

Rezultate preconizate: implicarea a minimum 100 de cetățeni băcăuani în 6 activități cu o durată totală de 12 ore.

 • 2. D1GIACTIVE EDIC multiplîers - training pentru dezvoltarea competențelor digitale și de social media în vederea dezvoltării unei rețele de tineri băcăuani responsabili și implicați activ in mediul Online în promovarea principiilor, valorilor și inițiativelor Uniunii Europene.

Public-țintă: studenți. masteranzi. doctoranzi, tineri aparținând unor diverse categorii și grupuri sociale

Tip de eveniment/Format: ateliere interactive Online

Calendar: 11-30 iunie 2020

Parteneri: Liga Studențeasca Bacau. SAS - Asociația Antreprenoriala a Studenților Bacau, Asocatia de Dezvoltare Activa ADA, Federația Tinerilor din Bacau. alte organizații de tineret.

Rezultate preconizate: implicarea a minimum 10 participanțî în activități cu o durată totală de 12 ore: follow-up sub forma unor sesiuni de informare susținute de participantii la training in rândul tinerilor din organizațiile din care fac parte

Participarea la evenimente

1. Caravana de (in)formare Europa, șansa mea

Tema: popularizarea noilor priorități ale Comisiei van der Leyen si o mai buna cunoaștere a beneficiilor cetățeniei europene printr-o serie de instrumente educaționale si de comunicare bine structurate si accesibilizate pentru fiecare tip de public

Public-tintă: liceeni, studenți, cadre didactice, pensionari

Calendar: mai-decembrie 2020

Parteneri: CIED Valea Trotașului Comănești, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Municipiul Bacau, DAS Bacau

Rezultate preconizate: 5 evenimente Online sau indoors x 1 oră.'eveniment cu

1500 euro

Costuri pentru personalul responsabil desemnat pentru organizarea evenimentelor din partea Centrului de informare Europe Direct Bacău (salariu real plus contribuțiile Ia asigurările sociale și alte costuri prevăzute de lege incluse în salariu)

Costuri pentru deplasări interne

Costuri pentru premierea participanților la concursuri

Costuri pentru difuzarea informației

Alte costuri organizatorice

2500 euro

Costuri pentru personalul responsabil desemnat pentru organizarea evenimentelor din partea Centrului de informare Europe Direct Bacău (salariu real plus contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri prevăzute de lege incluse în salariu)

Costuri pentru personalul responsabil (prestare de servicii educaționale, prestare de servicii de training)

Costuri pentru transport

Costuri pentru difuzarea informației

Costuri pentru catering

4000 EURO

1725 euro

Costuri pentru personalul Europe Direct responsabil de activități (salariu real plus contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri prevăzute de lege incluse în salariu)

Costuri pentru catering

2000 euro

Costuri pentru personalul responsabil desemnat pentru organizarea evenimentelor din partea Centrului de informare Europe Direct Bacău (salariu real plus contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri

3975 EURO

minimum 20 participanți/eveniment; distribuirea de materiale suport de comunicare

 • 2. Sărbătorim familia europeană (Ziua Familiei 2020)

Mesaj: Concursul se adresează tinerilor băcăuani cu vârste între 14-19 ani. care se confruntă în perioada stării de urgenta cu restricții și schimbări dramatice în familiile, comunitățile și țările în care trăiesc. Avalanșa de informații venite pe toate canalele reprezintă o problemă la fel de serioasă pe cât este și pandemîa de coronavirus în sine.

Format: concurs online de eseuri argumentațive

Public-țintă: tineri cu vârsta intre 14-19 ani

Parteneri: Centrul de Informare Valea Trotușului Comănești și Centrul de Informare Europe Direct Bacău. în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacău

Calendar: 23 aprilie - 15 mai 2020

Rezultate preconizate: implicarea în activitate a minimum 30 de participanți

 • 3. UNIȚI DE ZEL 2020 (Ziua Europeană a Limbilor)

Mesaj: Medierea culturală și incluziunea socială sunt facilitate prin dezvoltarea competențelor lingvistice și păstrarea modului de viață european.

Format: activitățile realizate vor avea un format interactiv și dinamic, antrenând componente vizuale, auditive, pe un fundal al creativității europene.

Public-țintă: elevi, studenți, cadre didactice

Calendar: 20-27 septembrie 2020

Locul desfășurării: sesiuni online/instituții de învățământ din mediu) urban și rural Rezultate preconizate: implicarea a minimum 50 de participanți. în 2 activități, cu o durată de cel puțin 1 oră în scopul celebrării Zilei Europene a Limbilor.

 • 4. Bursa locurilor de muncă 2020

Mesaj: Bursa locurilor de muncă reprezintă o oportunitate pentru toți solîcitanții de locuri de muncă, in special tineri, de a cunoaște mai bine piața muncii și modul in care economia este pusă in serviciul cetățenilor, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare.

Calendar: octombrie 2020

Parteneri: Agenției Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM Bacău), Compartimentul EURES Bacău, SAS (Societatea Antreprenor ia lă a Studenților) Bacău

Rezultate: Se va participa activ la 1 eveniment organizat de părți terțe. Vor fi implicați minimum 100 de participanți, pe durată totală de 2 ore.

Costuri pentru diseminarea informației

prevăzute de lege incluse în salariu)

Costuri pentru personalul responsabil (prestare de servicii artistice, prestare de servicii de training)

Costuri pentru consumabile și materiale personalizate

Costuri pentru premierea participanților la concursuri si a voluntarilor EDIC Bacau

Materiale de suport pentru comunicare

Conținut: promovarea municipiului Bacău prin produse de PR personalizate

Grup-tintă: parteneri europeni, administrația publică locală, delegații internaționale, participanți la activitățile Europe Direct

Format: agende format B5/A4, mape format A4, pixuri cu siglele Județului Bacău. Municipiul Bacău și Europe Direct Bacău, calendare personalizate

1000 euro

Costuri pentru realizarea de materiale-suport personalizate

1000 EURO

Calendar septembrie 2020

Rezultate preconizate: I, realizarea a cel puțin 100 de exemplare din fiecare picdus'. 2. diseminarea acestora ciltre 100 de beneficiari


PREȘEDJNTKpBȘEDINȚĂWJCO___________[187.J5 Fi, rit


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE NERAL MUN BACAU - OVIDIU POPOVICI


/SECRETARUL NICOLAdministra tor public,

ROM1CA LUCU^i CHINDRUS