Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererile nr. 92517/ 29.01,2020, 92516/ 29.01.2020, 94595/ 20.10.2019 și nr.94566/20.12.2019 înaintate de solicitanții schimburilor de locuințe;

-Procesul Verbal nr.ll 87/12.02.2020 al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri prin care sunt aprobate schimburile de locuințe;

-Referatul nr.90098/11.03.2020 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimburilor de locuințe, destinate închirierii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3948/21.05.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3949/1/ 21.05.2020;

-Raportul Compartimentului Evidență Contracte înregistrat cu nr. 3949/2/21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 475/28.05.2020 ai Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 476/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 477/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr.

4 și nr. 478/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 8, alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată si completată;

-Prevederile art. 15, alin. (17) - (19) din H.G. nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată si completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2), ale art. 1763 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 -Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art.243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”q” și art. 139 alin. 3 și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între doamna Crisiarcu Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 146199/29.12.2016 pentru locuința situată în Bacău , str. Făgăraș nr.l 7, sc.A, apt. 15 și doamna Tănase Liliana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 146249/ 29.12.2016 pentru locuința situată în Bacău, str. Făgăraș nr.l9, sc.B, apt. 18.

(2) Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Marandiș Marius, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 146362/17.10.2018 pentru locuința situată în Bacău , str. Narciselor nr,14A, sc.A, apt.8 și domnul Platon Neculai Cristinel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.14711/ 12.10.2016 pentru locuința situată în Bacău, str. Depoului nr.80, sc.B, apt. 13.

Art.2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețele locative pentru doamnele Crisiarcu Elena și Tănase Liliana, respectiv domnii Marandiș Marius și Platon Neculai Cristinel. Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Structurii Organizatorice Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor, prin compartimentul menționat. Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE > SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

C.G.F../B.S./I.D/ORA EX l/DS.l-A-2