HOTARAREA NR. 85 DIN 29.05.2020

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.L DR. MIRON DELIANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere-

-Cererea D-nei Miron Deliana, reprezentant legal al C.M.L DR. MIRON DELIANA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 20256 04.03.2020;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si d-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.L DR. MIRON DELIANA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 2262/13.03.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2264/13.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3199/1/ 16.04.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 3199/2/ 16.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 471/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 472/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 473/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 474/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.L DR. MIRON DELIANA, cu sediul in Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A, format din 7 încăperi in suprafață totala de 85,39 m.p. si teren in suprafață totala de 42,69 m.p. in vederea desfășurării activității de medicina de familie, pana la data de 12.06.2022, data la care împlinește vârsta de 67 ani, pentru desfășurarea activității de medicina de familie.

ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.L DR. MIRON DELIANA, rămân neschimbate.

ART. 3 Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău să încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.L DR. MIRON DELIANA.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicata persoanei nominalizata la art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 6 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE JOVIDIU POPOVICI

C.G.F./1.M./O.R.A.EX.1/DS.I-A-2