HOTARAREA NR. 84 DIN 29.05.2020

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.10596 din 28.04.1995, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Andru Eugen - Administrator al S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19777/26.02.2020;

-Contractul de concesionare nr. 10596/28.04.1995, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. ANICRIS S.R.L.;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 2265/13.03.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2267/13.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3262/1/22.04.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 3262/2/ 22.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 467/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 468/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 469/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 470/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 18.12. din Contractul de Concesionare nr. 10596/28.04.1995;

-Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 108, lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin, (1) lit. “a” si lit. “b” si ale art. 327, alin. (1) lit. “a” si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 10596/28.04.1995, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L. pentru suprafața de 70,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacău, situat in intravilanul Municipiului Bacău, str. Tipografilor, nr. 12 bis, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, începând cu data de 01.05.2020.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect-Sef a Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 3 - Se împuternicește DI. Primar al Municipiului Bacău prin aparatul de specialitate, să intocmeasca si sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 10596/28.04.1995, cu persoana menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacău, persoanelor menționate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului-- -Județul Bacău, in vederea verificării legalității.

'W. ■'

PREȘEDDâX DE ȘFJÎ1NTĂ

i T x > jT * " ’^SrCRtȚUCATALCONTRASEMN SECRETARUL NICOL


;az pentru legalitate

GENERAL AL MUN. BACĂU

lE - OVIDIU POPOVICI