HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 29.05.2020 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Chiriac Maria, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 20175/03.03.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 48399/20.12.2006 de la S.C. ANAMED S.R.L.;

Cererea S.C. ANAMED S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 20082/02.03.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 48399/20.12.2006 către d-na Chiriac Maria;

-Contractul de Concesionare nr. 48399/20.12.2006 încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. ANAMED S.R.L.;

-Contractul de Vânzare autentificat sub nr. 404/11.02.2020 la Societatea Profesionala Notariala Zaharia-Ciorcila;

-Cererea d-lui Boldisor lonel-Anatolie, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 20405/05.03.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 14232/21.04.2003 de la S.C. APIDAV S.R.L.;

-Cererea S.C. APIDAV S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 20403/05.03.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 14232/21.04.2003 către Dl. Boldisor lonel-Anatolie;

-Contractul de Concesionare nr. 14232/21.04.2003 încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. APIDAV S.R.L.;

-Contractul de Vânzare autentificat sub nr. 211/13.02.2020 la Biroul Individual Notarial lulia-Mădălina Dâscă;

-Cererea S.C. DAILY GROUP S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 16320/10.01.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 69034/11.05.2018 de la S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.;

-Cererea S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A., înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19919/28.02.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 69034/11.05.2018 către S.C. DAILY GROUP S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 69034/11.05.2018 încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.;

-Contractul de Vânzare -Cumpărare autentificat sub nr. 2066/03.06.2019 la Societatea Profesionala Notariala ” CURCĂ ”;

-Cererea nr. 1455/2020, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19074/23.03.2020, prin care SIF MOLDOVA S.A. solicita preluarea cotei de 45,80 % din Contractele de Concesionare nr. 36260/21.10.1999 si 42411/20.12.1999 încheiate intre Municipiul Bacau si S.C. CONIMPULS S.A.;

-Adresa nr. 1729/2017 a S.C. CONTEXPERT SPRL Bacău - lichidator judiciar al S.C. CONIMPULS S.A., înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60975/2017;

-Contractul de Locatiune nr. 1115/28.12.2011 încheiat intre S.C. CONIMPULS S.A. Bacău si SIF MOLDOVA S.A.;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 3176/16.04.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3178/16.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3265/1/ 22.04.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 3265/2/22.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 462/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 463/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 464/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 465/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 466/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 1.315 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1      (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 48399/20.12.2006 încheiat pentru suprafața de 31,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău, de la S.C. ANAMED S.R.L. la C.M.L CHIRIAC C. MARIA.

  • (2)  Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14232/21.04.2003, încheiat pentru suprafața de 155,29 m.p. teren de la S.C. APIDAV S.R.L. la dl. Boldișor Ionel-Anatolie, căsătorit cu Boldișor Cristina-Victoria.

  • (3)  Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69034/11.05.2018, încheiat pentru suprafața de 764,01 m.p. teren din Municipiul Bacău, de la S.C. IMG PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A., la S.C. DAILY GROUP S.R.L.

(4.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru cota de 45,80 % din Contractul de Concesionare nr. 36260/21.10.1999, încheiat pentru suprafața de 3.650,00 m.p. teren din Municipiul Bacău, de la S.C. CONIMPULS S.A. - prin lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la SIF MOLDOVA S.A.

(4.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru cota de 45,80 % din Contractul de Concesionare nr. 42411 ■20.12.1999, încheiat pentru suprafața de 1.750,00 m.p. teren din Municipiul Bacău, de la S.C. CONIMPULS S.A. - prin lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la SIF MOLDOVA S.A.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacău, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE^EDINȚĂ CĂTĂLIN -Bt) ’ CI^EȚUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ! SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLA® - OVIDIU POPOVICI