HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 29.05.2020

privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 P2, proprietatea d-lor Vasile Adrian-Tudorel si Vasile Rodica-Roxana

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.84.04.05.2015 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosință asupra terenului in suprafață de 2.000,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacău, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Comanesti;

-Prevederile H.C.L. nr. 159/15.05.2017 privind darea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 7.864,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Romania si aprobarea cesionarii dreptului de folosința gratuita asupra suprafeței de 2.000,00 m.p. teren, stabilit prin H.C.L. nr. 84/04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comanesti către Asociația Habitat for Humanity Romania;

-Prevederile H.C.L. nr. 480/14.12.2018 privind dezlipirea terenului in suprafața de 9.864,00 m.p. situat in Bacau, str. Izvoare, nr. 127 - 129;

-Autorizațiile de Construire nr. 162/04.08.2017, nr. 163 04.08.2017 si nr. 287/27.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50/25.01.2018 si nr. 122/25.01.2019 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Certificatele de atestare a edificării construcțiilor nr. 27665/23.05.2018 si nr.l8426/21.02.2019, eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesul-Verbal de predare-primire a construcției cu destinația de locuința incheiat in data de 27.09.2019 intre Asociația Habitat for Humanity Romania si d-nii Vasile Adrian-Tudorel si Vasile Rodica-Roxana;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 2941/27.09.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererea d-lor Vasile Adrian-Tudorel si Vasile Rodica-Roxana, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 20033/02.03.2020, prin care solicita concesionarea suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilului proprietate din Str. Izvoare, nr. 129 P2;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 2268 /13.03.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2270/13.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3514/1/ 05.05.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 3514/2/05.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 458/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 459/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 460/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 461/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 40 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129, alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- (1). Se aproba concesionarea directa către d-nii Vasile Adrian-Tudorel si Vasile Rodica-Roxana, a suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 P2, nr. cadastral 85086, intabulat in cartea funciara 85086 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85086-C1-U2, conform ANEXEI NR. 1- parte integranta din prezenta hotărâre.

(2). Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, începând cu data autentificării Contractului de Vânzare nr. 2941/27.09.2019, la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

ART. 2- Se aproba redevența in suma de 2,079 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la art. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3- Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău- Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.5- Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART.7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

X << • ■ .V

PREȘE           JȘJ^ȚĂ

CĂTAUX- BO$) REȚUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLĂfe - OVIDIU POPOVICI

F' ROMÂNIA

JUDEȚUL BACÂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACÂU

PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI Mim. Bacau str. Izvoare, nr. 129

Scara 1: 100


ANEXA NR. 1 LA HCL NR.


DIN 29.05.2020Exterior
Situația viitoare ( după dezlipire)

ui

Suprafață coîHtruita la sol CI {m.p.)

Suprafața tataia utiiti nișei (m.p.)

Dai trierea irtHtblitikur

X’r. cad.

S'r. unitnte ndlviduala

Suprafața utila pe UI Sunp (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI (Cpc) - raport

Cota parte Indiviza teren aferente CI (Cpt)-m.p.

OSlMJ MCJI

<1

îi

123

103,58

Casa tip dtipJes l P ) dl n tJo.'-ao stt; (z'-țarr-nr. 129

UI 1

51,72

51,72/103,58

81,89

UI 2

51,86

51,86/103,58

82,11

120

103,58

Total

10348

1/1

164

Inspector


. „Executant; z...

^■GEO MN’fEÎX^RT S .■/i"iP.E.rAiitorizat;i.

,tt?țKtcian p^pOMÎR^SCl

f xeAletpifmâșu        i:î'txrv

• ^țaifitSe

ePOjieei: oy^ces^a cu realii?

\ veHU|âțltra si sțaiiipii: E '.’tlată-.'auiilie 20^''

—T—.■■

PRț&bmXE DfeSEDJNȚĂ CĂTAI în^bq6d aKt R£țuConfirm introducerea imobilului in baza de date integrata și atribuirea r.r. cadattrai


Semnătura si ștampilaCONTRAS

1 SECRETARUL&ENERAL AL MUN. BACÂU NICOL -OVIDIU POPOVICIFISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. IZVOARE

S ~ 82,11 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = TEREN COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINȚEI

16

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pVan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 161,7935 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2020, fata de 1993

K2 = 1,2 - municipiu zona D

K3 = 1,0 - drumuri publice modernizate

Kț = 0,8 - energie electrica - extindere

Ks = 1,0 - telefonie - extindere

K6 = 0,8 - apa - cana! - extindere

K7 = 0,8 - gaze naturale - extindere

K8 = 1,0 - energie termica - lipsa rețea

K<> = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de municipalitate

Kn = 1,0 - perspective medii

Ku = 1,2 - teren plat

Kn = 13 - fundare pe teren normal

Kj4 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K45 = 23 - durata = 25 ani

Kw = 1,0 - locuința

Taxa min/m.pJan = 0,0025 x 161,7935 x 1,2 x 1,0 x 0,8 x 1,0 x 0,8 x 0,8 x 1,0 x


13 x 1,0 x 1,2 x 13 x 1,5 x 2,5 x 1,0 = 2,079 LEI RON/m.p./an PRESEDIN^b^ȘEDINȚĂ

ARHITECT-SEF, ARH. DIANA-MIHAELA MARIN
CONTRASEMNEAZĂ PENTRULEGALITATE I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU nicolaeJovidiu POPOVICI

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELAf.

CONTRACT DE CONCESIONARE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSIVHN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

_ cu domiciliul in județul, Municipiul -_____________________. Str._ legitimat/a

cu, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art, 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.din       2019. a intervenit prezentul

CONTRACT DE CONCESIONARE.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

ArL 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de  m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau,, înscris in cartea funciara nr. UAT/ Bacau, avand număr cadastral__________.

Terenul in suprafața de m.p. reprezintă cota indiviza aferenta locuinței proprietatea

concesionarului cu număr cadastral , intabulat in Cartea Funciara nr. __________ a

Municipiului Bacau.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.3 - Durata concesiunii este durata existentei construcției, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv , data autentificării Contractului de Vanzare nr.la Biroul Individual Notarial.

 • IV.PRETULCONCESIUNII

Art. 4 - Redeventa concesiunii este de lei/an, reprezentând taxa

anuala de concesionare si se va achita timp de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data de , data autentificării Contractului de Vanzare nr.la Biroul Individual Notarial.

Art 5 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 6 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 7Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 8- Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art. 9 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

ArL 10 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita), garanția de concesionare in valoare de ____________________lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Ari. 11 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2020 este indexata.

 • V. MODALITATEA DE PLATA

Art 12- Sumele prevăzute la ART, 5, se vor achita prin:

•• virament, din contul concesionarului nr., deschis la

, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

- direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VL OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 13 <■ Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art 14 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de mcalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art 15 » Diversificarea sau schimbarea destinației terenului concesionat, stabilita inițial, este interzisa.

Art 16 - Concesionatul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

VIL ÎNCETAREA concesiunii

Art 17»Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

 • a) Ia expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art 18 - La încetarea din orice cauza a contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art, 19 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumpărare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 18.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza :

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de m.p, - se vor

reîntoarce în posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

- BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni coneedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

VIU. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

ArL 20 •Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa,

IX-LITlGII

Ari. 21 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung ia o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

ArL 22 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

X. ALTE CLAUZE

Art, 23 * Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.L

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

ArL 25- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art. 26 - Once înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

ArL 27 - Concesionarul are obligația sa inscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare,

ArL 28Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 29 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau, cu suprafața de m.p., s-a încheiat astazi , la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si doua exemplare pentru concedent.

CONCEDENT, MUNICIPIUL BACAU prin

PRIMAR,

COSMIN NECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EX. EC. TIBERIU CiOBANU

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCASARI DEBITE,

DIRECȚIA JURIDICA, VIZAT LEGALITATEA,______

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELA

CONCESIONAR,
ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN