HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 29.05.2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea doamnelor Matei Angela, reprezentant legal al S.C. MEDICAL-XEN S.R.L. si Sălbaticu Adelaida, reprezentant legal al C.M.I. DR. SALBATICU ADELAIDA, înregistrata prin e-mail la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60681/01.04.2020 ;

-Cererea doamnelor Ramona Popovici, reprezentant legal al S.C. RAMEDIS CLINIQUE S.R.L. si Rizescu Tania, reprezentant legal al C.M.I. DR. RIZESCU TANIA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 23096 si 23097/21.05.2020 ;

-Prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, actualizata;

-Hotărârea nr. 3 din 19.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 ;

-Contractul de Concesionare nr. 68735/24.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si d-na Sălbaticu Adelaida, reprezentant legal al C.M.I. DR. SALBATICU ADELAIDA;

-Contractul de Concesionare nr. 68510/05.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si Rizescu Tania, reprezentant legal al C.M.I. DR. RIZESCU TANIA;

-Contractul de Vanzare-Cumparare Praxis Medical autentificat sub nr. 1068/26.03.2020 la Biroul Individual Notarial Alexandru-Marius Bârgăoanu si Adina-Beatrice Bârgăoanu;

-Contractul de Vanzare-Cumparare Praxis Medical autentificat sub nr. 1374/21.05.2020 la Biroul Individual Notarial Alexandru-Marius Bârgăoanu si Adina-Beatrice Bârgăoanu;

-Referatul Compartimentului Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 4025 / 22.05.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4027 / 22.05.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 4041/1/22.05.2020;

-Raportul comun al Arhitectului Șef și al Compartimentului Concesionări înregistrat cu nr. 4041/2/22.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 449/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 450/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 451/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 452'28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 453/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95'2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin.(l) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - (1) Se aproba modificarea poziției nr. 36, Art. 2 din Protocolul anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se înlocuiește titularul cabinetului medical din str. Tecuciului, nr. 1, d-na Sălbaticu Adelaida, reprezentant legal al C.M.I. DR. SALBATICU ADELAIDA cu S C. MEDICAL-XEN S.R.L., reprezentata de Dr. Matei Angela, medic medicina de familie,

(2) Se aproba modificarea poziției nr, 61, art. 2 din Protocolul anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se înlocuiește titularul cabinetului medical din str. Pictor Andreescu, nr. 3-5, d-na Rizescu Tania, reprezentant legal al C.M.I. DR. RIZESCU TANIA, cu S.C. RAMEDIS CLINIQUE S.R.L., reprezentata de Dr. Ramona Popovici, medic medicina de familie.

ART. 2. (1.1.) Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr.68735/24.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si d-na Salbaticu Adelaida, reprezentant legal al C.M.I. DR. SALBATICU ADELAIDA către S.C. MEDICAL-XEN S.R.L., reprezentata de Dr. Matei Angela, medic medicina de familie in baza Contractului de vânzare - cumpărare praxis medical autentificat sub nr. 1068/26.03.2020 la Biroul Individual Notarial Alexandru-Marius Bârgăoanu si Adina-Beatrice Bârgăoanu.

(1.2.) Durata concesiunii este pana la data de 07.02.2026, celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

(2.1.) Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68510/05.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si d-na Rizescu Tania, reprezentant legal al C.M.I. DR. RIZESCU TANIA către S.C. RAMEDIS CLINIQUE S.R.L., reprezentata de Dr. Ramona Popovici, medic medicina de familie in baza Contractului de vânzare - cumpărare praxis medical autentificat sub nr. 1374/21.05.2020 la Biroul Individual Notarial Alexandru-Marius Bârgăoanu si Adina-Beatrice Bârgăoanu. (2.2.) Durata concesiunii este pana la data de 28.02.2046, celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

ART. 3. - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa perfecteze si sa semneze contractele de concesionare, încheiate intre Municipiul Bacău si S.C. MEDICAL-XEN S.R.L., reprezentata de Dr. Matei Angela, medic medicina de familie si S.C. RAMEDIS CLINIQUE S.R.L., reprezentata de Dr. Ramona Popovici, medic medicina de familie.

ART. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Evidenta Concesionari si persoanelor nominalizate la art. 2.

ART. 5.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău-Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului- Județul Bacau in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICDLAE - OVIDIU POPOVICI