Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 3999/22.05.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnică prin care se propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4000 / 22.05.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 4052/1/22.05.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 4052/2.22.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 444/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 445/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 446/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 447/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 448/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin. 3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit.”a”, art. 197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat si ulterior modificat;

-Amendament formulat de domnul Viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan, amendament ce a fost adoptat;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“ și alin.(4) lit. ”a” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.

••1 x

PREȘEDINTE DEȘEfJlNȚĂ CĂTAL^AlRHgW’jCREȚU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE4- OVIDIU POPOVICI

C.G.F./Z.M./T.A./O.R.A..EX. l/DS.l-A-2

ROMANIA

BOCETUL LOCAL PE ANUL 1(110 Si ESTIMĂRI PENTRU ANII Mli-lOU


: 02/06/2020


ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 29.05.2020

Tili           pițl | ■ M9 M >tt«


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Prevederi auuak bufet 2i>2&

Prevederi IntnestTMk buget 2020

Ccd

Denumire tadicMoe

TOTAL

din care credite bufetarc destinate stingerii phhiur restante

Trim 1

irim.ll

înmiii

Trim.1V

Estimări 2R21

Estimări 2022

Estimări 202J

A

B

I-3+4+S44

1

3

d

5

6

7

$

9

uwcw

UiJ0W2

UfcW»2

llfri

UWJ ’H iUirJ

1'1001’2

vî«2

07620t

073262

<IÎO2il)

|O&W2

HO2 îl«2U2

iliiK’/

TOTAL VENItURJ-BUGET LOCAL

1 VENITURI CURENTE

A VENITURI FISCALE

Al IMIO2IT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI UIK CAPITAL

A !.2 iții pu? 11 pe veno. preta tt cam^ui»

din CJjMisI de 11 pctiuaite Gote

IMPOZIT PE VENIT

impo/iwl pe tetuiunlc din uantfcnd

piopricUitlar imobilii^: dwi

pimnoniul pcojiijl

COTE St SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

C<MC defalcâtc din irtlpOzllAil pe

sțftil

$uf»c alocate diftCOKte defalcau'

impcMJlui pc Tcfiil pcnlra ccîitl fratra

biigcicfof tactic

A 3 1 inpo/itc ft itot pe propriei nlc

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

ImpozA si i*\« pe (ladui

ImjKj/ji si ix\i pe icrcn

Taxe judicwc «k timbru s» ohe taxe

dc timbni

A Le mvjKMAc h Iau pc prupnciuc

A 4 Impun; w taxe pe bunuri y «n ici»

SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume defalcate din ux*pc xalMfcs

idugulj pentru finuiMMa ctalitusbtor dcvcei*iăliwtc h nivelul comuwelcr.

ufjidw. municipiilor »t sccioaidof

MuMCtputltM Bmcmk$h

Sume defalcate dm is'ta pe valoarea

:>d2U£ *ia pentru cehitdwarca bst^nfoi

lecrie

Sume tkfakaic dw lava pe takwic adau^au

pcfltfu Gn*nitfc> ini aiamsatuim pinxulai tw ccnicaramal wrcdiw!

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

51 SERVICII

34P.319.fJ

315 2ÎO.51

257 559.91

IL4 1«r-U»

IM DM.V»

UJ.'W

iu f’J.’tf

U.J 443 :«

LM.W

41.312.9*

4J.3W.91

27.756.54

9 646.37

2 241.0(1

J.7S5.W

49 811.00

36.107.00

33

«&•« <£

î.M *,«

1 f rv

126 tlrf.»

9? 232.33 77SU6.3Î

41

41 tW.IKl w.w

HS.iN

4< 9M »<

2U.4J2.37

20 432.37

13 «56jtu

6036.37

840,(10

$00.00

IS.4tG.G0

9 7‘IO.tJU

9 JO3.W

41? Om

!f litt

91371,26 «6(141.74 (JIIG.WJ

«19$

4< VJS CC

ItL-Jj

I5JJUÎ

4H   

411      IX<

154.1X1 IWS.I* 10.275.00

771 MMI

1 55?.u(J

505,W)

50UJMI

(4 UG.OiJ

9997.W»

*7C51V

41t,.h.»

t-jrj

6$ 267.00

sS 2r<T.Wi

5? 7'X» iX»

H !«.<*•

41 idl-v.

1S$W

DM01

411 vJJjUi

40‘nhM»

5.513.W»

5.583.WI

3.K2.W

116.40

45O,iXI

425.4»

10 599,00

* JJl.t»

7 JSJ IKI

416 U9

fj.645.54

63 645 ,*4

56 147.54

«1 IKI

2411 iHj 97.00

^.UU

9$ l.lii»

■W97I >5

<OT2,$4

Î.U92.M

1167.54

1 t65.IK»

45D.DO

JIU.!»

9 $57.410

ROM 2.00

7 396'. 0

4HJ-W

42IMM 31 340022,69 214 623,00

|W. 5*. Wl

59Q.W)

559’M

i V GWi W

4

35.994.Wi

35 W4.WI

J5.8IP.Wl

G.2W.00

3j00.i»

MlU.MJ 72.»33 «J 57 i 22 «J

43 975 A*

41 y»L*lt

» 915 «i

421.621.32 3J‘Ut 3.«<i JW. 776.00

(«4 7»|

lua 741 Gir

&2VWI

ÎM 4JI rtJl

IM4HUKI

3.<2M»

JM 4Î9.0U >» 4Î9.UU 27 295,1» fi 350.00

î 2OO.DO t 04.IX»

t’.7 556.1» 51 «99.00

44 3??.urJ

J

1 115 V6

3JJ 1 loj,.

3(-2 4*2.3*’

3112 W9.WI

f?) fei>4r;

i.5Hn

4«>l w twj iw i» J*9 U«>* iR)

) 559.00 4u M l.uu 40 54 l.lKJ

29357.1»

6

3 209,00

1 «34.110

6K 55S.UO

5? ilk.UO

+4 7XM.1W

« Ițt'.’f

i 94>,U.’

Data : 02/06/2020 Tit:         pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimuri 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15.0(1

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90.1X1

61.00

53,00

3II. IX»

327,90

343.09

150201

Impozit pe spectacole

163.00

52,00

50,00

31.00

30.00

170,09

175.00

176,09

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133.00

40,00

40.00

30,00

23,90

141.(81

1 52.00

167.09

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACTIVITATi

13 400,00

5.525,00

4.053,00

2.300.00

1.522.00

14.600,00

15.330,00

16 097,09

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3.500,00

1.900.00

1.387.00

12.987,00

13.717,00

14 484,00

160203

Taxe st tarife pentru eliberarea de

Jiccnicsi aulorizalii de [unciionarc

1.613,00

525,00

553.00

400.00

135.00

1.613,00

1.613,00

1 613.00

18(1002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850.00

500.00

500.00

350.00

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

«50.00

500.00

500.00

350,00

1X0250

Alte impozite si taxe

2 200.00

850.00

500.(10

500.(10

350.00

290002

C Venituri ncfiscale

57 666.60

19.425.86

20 265.74

10.477.00

7.498.00

55.399.69

58 537.06

59 553.39

31X1002

CI Venituri din proprietate

IO 143.47

3.401.47

3 050.00

2.500.00

1.192.00

J2.097.IK)

12 705.00

13 340.00

31X12

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143.47

3.401.47

3 050.00

2.500.00

I.I92.OO

12.097,00

12.705.(81

13.34O.IXI

31X1201

Varsammte din profitul net al regiilor

autonome

57.32

15.00

42.32

31X1205

Venituri din concesiuni si închirieri

9 978.47

3.286,47

3009.00

2.509,(10

1.192,00

12.097.1M»

12.705,1X1

13.340.00

31X120530

Alte venituri din concesiuni si incht-

ncri de către instituirile publice

9.978,47

3.286,47

3.000,00

2.500,00

1.192.00

12.097,00

12.705,00

13.340.90

31X1250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7.68

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

47.523,13

16 024,39

17.215.74

7.977,00

6.3(16,00

43.302,69

45.832.06

46 213.39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9 205,02

2.455.00

2.715.02

2.232,00

1.803.00

9.647.00

10 130,00

10 637,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405.02

2.017,00

1.642,00

9.647.00

10 139,00

10 637,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentni întreținerea copiilor in

cresc

451.00

150,00

150.00

100.00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

63.00

33.00

10.00

10.00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activ nan

555.00

200,00

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de tinibtu

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

8.468.00

2.600.00

2.20O.IH1

2.000.00

1.668.00

9 118.00

9.574.00

10(153.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400.00

800.00

700.00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalilati si confiscări

6 068,00

1 800.1X1

l 500,00

1 51KI,(X»

1.268,00

9 118.00

9574,(10

t(i 053.00

Data: 02/06/2020_______Tit:          pag: 3 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

3602116

360250

3702

370203

370204

370250

410002

420002

4202

420220

420234

420265

420269

4202X0

4302 430241

4502

DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Varsaminte din sccliunca de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Varsaminlc din sccliunca dc funcționare

Alte transferuri voluntare IV. Subvenții

Subvenții dc la ahe nivele ale administrației publice

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții dc la bugetul dc stat cauc bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțele din fonduri externe ncrambursabile(FEN) postaderarc

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri Finanțarea programului National de Dezvoltare Locala

Subvenții dc la bugetul dc stat cave bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabilc (FEN) postaderarc. aferente perioadei dc programare 2914-2020 Subvenții dc la bugetul dc stat pcntni decontarea cheltuielilor pentru carantina SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația dc hrana si cu indemnizația dc cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTAR11

21531.11

17 762.00

3.769,11

X. 104.00

-37 768.30

37 768,30

8.104,00

19567,08

19 567.08

19 531.61

151.69

1,19

16.176.12

2.149,96

1.052.65

35.47

35.47

690,55

7.5(10.00

6.000,00

1.500.00

3.399,39

-32.292.91

32.292,9]

3.399.39

18.556.59

18.556.59

18 556.59

17.018,36

1.538,23

7.531,11

6.000,00

1.531,11

4.704,61

-5.475,39

5.475,39

4.704.61

1.010.49

l 010.49

975.02

151.69

l,l‘>

-842,24

611,73

1.052.65

35.47

35.47

690,55

3.700,00

3.000.00

700,00

2.8(W,l>0

2.762,00

38,00

24.537.69

24.087,91

449,78

11 308.00

11 308.00

11 308.110

ll.30X.00

26.128,06

25.629,80

498,26

10 168,96

10.16X.96

10 168.96

10.168,96

25.523.39

25 514.01

9.38

2.239.33

2 239,33

2 239.33

2.239,33

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

450201

Fondul European de Dcz.» citare Regionala

690.55

690,55

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

13.905.49

10.317.01

3 588.48

76.830.62

62.139.30

9.379.24

480201

Fondul European de Dezvoltare Regional a(FEDR)

11.462.98

8.064.48

3 398,50

76.787,12

62.139.30

9 379.24

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

11 259,45

8.064.48

3.194.97

76.787,12

62.139,30

9.379.24

48020102

Sume primite in contul plăților efectuate

in anii anteriori

203.53

203,53

480202

Fondul Social EuropcantFSE)

2.442.51

2.252.53

189,98

43,50

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2 144.78

2.252.53

-107.75

43.50

48020203

Prclinantarc

297.73

297.73

4990

VENITURI PROPRII

271 (115.51

84 042.84

71 380.13

(>0.029.00

55.563.54

282.900.69

297.414.06

310 374.39

5<W2

TOTAL CHELTUIELI

359 285.85

194.763.59

89 599.36

48.899.00

26.023.90

428 161.31

421 621.32

374 110.96

01

CHELTUIELI CURENTE

280.282.54

138.761.61

78.120.43

42 102.00

21.298.50

396.839.31

385.032.32

337.521.96

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.994.32

24.394.44

21.141.48

19.280.70

11.177.70

61 646.00

62.355.00

62 171.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

95.244.03

50.979.05

30.437.38

IO 001.20

3.826,40

109 465.00

120.361.00

135 252.00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744.60

2.358,00

2.560.60

2.319,70

1.506,30

8.685,00

7.141.00

5 807,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500,00

5(81,00

500,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.116,92

12.327,22

10.281,00

6.324,50

3.184,20

30.856.00

30.300.00

31.100.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16 676,79

10.983.31

4.341,48

866.00

486,00

15.600.00

16.200,00

16.800,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515.55

1.515.55

44.248,24

50.098,88

51.078,26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.641,30

12 433.00

4.180.30

3.000.00

28.00

20.312.00

18 000,00

18 000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

18.532.23

13,684.94

4.847.29

102.550.07

76.086.44

12.823.70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216.80

4.486.10

330.90

.TO‘4.91)

1.089.90

2.977.(8)

3.990.00

3 990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

53 423.07

48.594.76

4 828.31

71

TITLUL XHl ACTIVE NEFINANCIARE

53 423,07

48 594.76

4 828.31

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.00

7 655.60

6 797.(8)

6 797.00

4.725.40

31 322.00

36.589.UO

36 589.01»

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975.00

7.655.60

6.797.00

6.797.00

4.725,40

31 322.01»

36.589.00

36 589.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-394.76

-248.38

-146.38

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-394.76

-248.38

-146.38

Data: 02/06/2020 Ti»:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.lV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

.< |(HK>2

Partea l-a Sen icii publice generale

67.275,83

25.148,01

16 790,02

I4.894.4tl

10.443,40

64.603.29

62.215.00

61 087,00

<102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.404,24

19.451,72

12.567,12

11.304.00

8.081,40

49.016.29

48.WI0.00

48 200.00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.352,32

9.626,96

6.862.36

5.507,00

4.356,00

21 894,29

16.411.00

16 611,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890.00

4.745,00

4.455.00

4.435.00

4.255.00

16.335,011

13.411.00

13 611.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4.365.00

4.355,(8)

4.345.00

4.165.00

17 230.00

17.230,00

17.230.00

100101

Salarii de baza

15.676.00

3.940,00

3 940.00

3 940.00

3.856,00

15.676,00

15.676,(8)

15 676.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414.00

115,00

115,00

115.00

69.00

414,00

414,00

4 14,00

100113

Drepturi de delegare

30.00

10,00

10,00

10,00

30,00

30.(8)

30.00

10011?

Indemnizații de hrana

780.00

188.00

212,00

190,00

190.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330.00

112,00

78,(8)

90,00

50.00

330.00

330,00

330.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280.00

2X0.00

280.00

280.00

280.00

100206

Vouchcre de vacanta

280.00

280.00

280.(8)

280.00

280.(81

1003

Contribuții

380.00

100.00

100.00

90.00

90.00

380.00

380.00

380.(8»

1(8)307

Contribuita asiguratoric pentru munca

380.00

100.00

100.00

90.00

90.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.352.86

2.357.00

1.893.86

1.030.00

72.00

5.500.(8»

3.000.00

2001

Bunuri si sen icii

3.059.86

1.242.00

1.267.86

540.00

10.00

200101

Furnituri de birou

250.00

70.00

130,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10.00

10.00

10.(81

10.00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

264.19

130,00

134.19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235.00

100,00

80,00

55,00

20010?

Transport

26,00

21,00

5,00

20010»

Posta, telecomunicații, radio, tv.

micmci

645.00

315.00

315.00

15,00

200)30

Atic bunun si servicii pentru

mtrcltncrc si funcționare

l 559.67

581.00

578.6?

400.00

2002

Reparam curente

50,00

100.00

-50,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasați, detasan. transferări

26.00

25.00

1.00

200601

Deplasări interne, detasan. transferări

24.00

24.00

200602

Dcplasan in stramatate

2.00

1.00

1.00

2011

Câni. publicații si materiale

documentare

30.00

15.00

15.00

2012

Consultanta si expertiza

480.00

230.00

200.00

50.00

2013

Pregătire profesionala

20.00

10.00

10,00

2014

Protecția muncii

10.00

5.00

5.00

2030

Alte cheltuieli

1.647,00

700.00

445.(8»

440.00

62.00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.U

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203002

Proiocol si reprezentare

40,«0

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

655,00

350,00

135.00

170.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.954,46

2.4X2,96

471,50

59,24

5X02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.954,46

2.482,96

471,50

544,6'.

580201

Finanțarea naționala

431,03

360,31

70,72

8l,7f.

5X0202

Finanțarea externa nerambursabila

2.442,51

2.041,73

400,7X

462.94

5X0203

Cheltuieli necligibilc

80.92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42.00

42.00

42,00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncnicadralc

155.00

42.00

42.00

42,00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 169.16

3.169.16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANCIARE

3 169.16

3 169.16

7101

Active fixe

3.169.16

3.169.16

710101

Construcții

627,00

627.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

nclix c cocporak

10,00

10,00

71013(1

Alte active fixe

2.532,16

2.532,16

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725.40

27 122.01.

31.589,00

31.589,00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975.00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725.40

27 I22.0L

31.589.00

31.589,00

XI02

Rambursări de credite interne

21 975,00

6.655,60

5.797.00

5.797,00

3.725,40

27.122,01

31.589,00

31.589.00

X10205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975.00

6.655.60

5.797,00

5.797,00

3.725.40

27.122.W.

31.589,00

31.589,00

04

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-92.24

-92,24

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

■92.24

-92,24

X50I

Plăti efectuate in anii precedcnli si

recuperate in anul curent

-92.24

-92.24

850101

Plan efectuate ui anii precedcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•92.24

-92.24

510201

Autontati executive si legislative

51 404.24

19451.72

12.567.12

11.304.00

X.0XI.4O

49.016.24

48.000,00

4K 200.00

51020103

Autoriuu executive

51.404.24

19.451.72

12.567.12

11.304.00

8.0X1.40

49.016.24

48.000.(0»

4X.200.tK)

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.XI7.79

3.077.29

1.642.10

1.267.70

830.70

6.702.IK.

6.874.00

6 8X0.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.811.11

3.056.01

1.656.70

1.267.70

830.70

6.702.4K.

6.874.(01

6 8X0.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340.20

966,30

798,50

792.70

782,70

3.372.IK

3.344.00

3.350.00

looi

Cheltuieli salariate in bani

3.195.20

877,60

779,40

773.60

764,60

Data 02/06/2020 Tit:          pag: 7 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

9

1001Ol

Salarii dc baza

2 951,00

798,00

726,00

713,00

714,00

100113

Drepturi ik delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52.60

52,60

52,60

46.60

100130

Alte drepturi salarialc in bani

34.00

23.00

7.00

4.00

1002

Cheltuieli salanalc in natura

69.60

69,60

100206

Vouchcre de vacanta

69.60

69.60

1003

Contribuții

75.40

19.10

19,10

19,10

18.10

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1 722.91

1.262,71

329.20

86,00

45,00

l 600,00

1.800.00

1 800,00

2001

Bunuri si servicii

467.21

277.0!

141.20

29.00

20.00

200101

Furnituri dc birou

43.41

22.41

11.00

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

2.00

2.00

200103

încălzit, iluminat si forța momea

157.20

<>4.50

62.70

21X1104

Apa. canal si salubritate

29.20

10.60

8.60

5.00

5.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

10.00

15.00

-5.00

21X1106

Prese dc schimb

1.50

1.50

2001 08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

36.00

16.00

16.00

4.00

21X1109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7.00

7,00

21XII 311

Alte bunuri si sen teii pentru

intrelincre si funcționare

171,90

108,00

38.90

15.00

10.00

2002

Reparam curente

13,00

13,00

2005

Bunuri de natura obiectelor dc imcniar

11,50

7,00

4,50

200530

Alte obiecte dc inventar

11.50

7,00

4.50

2IXM1

Dcplcsan. delăsări, transferări

5.00

6,50

-1.50

200601

Deplasați interne, delăsări, transferări

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasați in strainaialc

1,00

-1.00

2011

Cam. publicații si materiale

documentare

0.50

0.50

21112

Consultanta si expertiza

4.00

5,00

-1.00

20)3

Pregătire profesionala

2.00

3,00

-1.00

2014

Protecția muncit

3.20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1 216.50

947.50

187.011

57.00

25.00

203001

Reclama si publicitate

8.00

4.50

3.50

2031X12

Protocol si reprezentare

0.50

0.50

203003

Prime dc asigurare non-viata

3.00

1.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen icii

1.205.00

941.50

181.50

57.00

25.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

SOO.tH)

500.00

500.00

5004

Fond dc rezerv a bugetara la dispoziția

Dala: 02/06/2020 Tit:          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triui I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ouiontanlor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600,00

520, oo

380.00

1.2UO.UO

1.200.00

1 200.00

5501

A Transferați interne

1.500,00

600,00

520,00

3*0,00

5501is

Alic transferuri curente interne

1.500,00

600.00

520.00

3*0.00

5*

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

11 «,oo

11 *.00

5*01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118.00

ll*.OO

5*0101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

5x011)2

Finanțarea externa ncrambursabila

100.30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.00

9.00

9.00

9.00

3.00

30.00

30.00

30.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadraie

30.00

9.00

9.IM1

9.00

3(X>

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.19

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.19

26.19

7101

Active fixe

26.19

26.19

710101

C0n$lniClii

5,00

5,00

710110

Alte active fixe

21,19

21,19

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

•19,51

-4,91

-14.60

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-19,51

-4,91

•14.60

8501

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate jii anul curent

• 19.51

-4.91

-14.60

*50|O|

Plan efectuate in unii precedent! si

recuperate in anul curent în secțiunea

de funcționare a bugetului local

-19,51

-4,91

-14,60

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

nutonmiilor locale

100.00

100.00

500.00

500.00

500,00

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.066.19

1.077,39

724.80

655.00

GOO.OO

1060.00

3.374.00

3.380.00

540250

Alte serv teu publice generale

3 651.60

1.*99.90

917.30

612.70

221.70

3.142.00

3.000,00

3 (881,(8)

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9 053.80

2.619,00

2 580.811

2.322.70

1.531.30

8.*85.(8)

7.341.00

(, (817.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053.80

2.619.00

2.58(1.80

2.322.70

1.531.30

8. K85.OO

7.341.00

6 1817.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261.00

20,20

3.00

25.00

200.18)

200.00

2181.00

2024

Comisioane $■ alte costuri aferente

împrumuturilor

3U9.2O

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si al ie costuri aferente

Data : 02/06/2020 Tit:          pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trinj.il

Trtiulll

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

«

7

8

9

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17.20

202402

Comisioane si alic costuri aferente

Împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744.60

2.358,00

2.560.60

2.319,70

1.506,30

8.685.00

7 141.00

5.807.00

300)

Dobânzi afereme datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.3*3,60

2.319,70

1.327,30

30010]

Dobânzi aferente dolari ci publice

interne directe

8.388.60

2.358.00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356.00

177,00

179,00

30020]

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356.OD

177.00

179,00

600002

Partea ll-a A parare, ordine publica sj

siguranța naționala

16.564.53

8.356.90

5 759.43

2.218.90

229.30

13.925.00

I2.OI2.OO

12 760.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

16.564.53

8.356.90

5 759.43

2.218.90

229.30

13.925.00

12.012.00

12 760.00

01

CHELTUIELI CURENTE

15 045,83

6971.90

5 625.73

2.218.90

229.30

13.925.00

12 012.00

12 760.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68.00

61.00

62.00

63.00

200.00

20D.00

200.00

1001

Cheltuieli solandc in bani

241.00

61.00

59,00

60.00

61.00

100101

Salarii de baza

224.00

56.00

56.OO

56.00

56.00

1001J7

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4.4HJ

5,00

|00|3t>

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salar ia le in natura

5.00

5,00

100206

Vouchcrc de vacanu

5.00

5.00

1003

Contribuții

*.00

2,1)0

2,00

2.00

2,00

100307

Contribuția nsiguralwic pentru munca

*,00

2,00

2.01)

2.00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI Sf SERVICII

5.479.83

3.479.00

1 953.83

46,00

1,00

210,00

2)2.00

2211,00

2001

Bunuri si servicii

1.007,90

56,90

949.(10

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4.00

200103

Încălzit, iluminai si forța metrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

5.00

2.00

1,00

1.00

1.00

2001OK

Posia telecomunicații, radio, tv.

internei

6.00

6.00

200130

Alte bunuri si sen icii pentru

întreținere si funcționare

951.90

13.90

938.00

2003

Hrana

l 035.00

1.035.00

2OO30J

Hrana pentru oameni

1.035.00

1.035.00

2(XM

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0.10

200401

Medicamente

0.10

0.10

2005

Bunuri de natura obiectelor de intentai

87.60

87.60

200530

Alte obiecte de inventar

87,6(1

87,60

Data : 02/06/2020_______Tit:          pag» 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

Proiccita muncii

2.00

2,00

2030

Alte cheltuieli

3.347,23

2.297,40

1.004.83

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen ieri

3.347,23

2.297,40

1.004,83

45.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.309.00

3.424,00

3.610.00

2.110,00

165.00

13.515.00

11.600.00

12 340.00

5101

Transferuri curente

9.309,00

3.424,00

3.610.00

2.110.00

165.00

510101

Transferuri calic instituirile publice

9.309,00

3.424,00

3.610,00

2.1)0.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0.90

0.90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncmcadrate

3.00

0.90

0,90

0,90

0,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

l 518.70

1 385.00

133,70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANClARE

1518.70

1 385.00

133.70

7101

Aclivc fixe

1 518.70

1 385.00

133,70

710101

Construcții

50.00

50.00

710130

Alic actiic fixe

1 468.70

1 335.00

133,70

(>10203

Ordine publica

9.309.00

3.424.00

3.610.00

2.110.00

165.00

13.515.00

11.600.(81

12.340.00

(>1020304

Politic locala

9.309.00

3.424,00

3 610.00

2.110,00

165.00

13.515.00

1 J.600.1K)

12.340.00

('>10205

Protecție civila si proiecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmilitara)

7.255,53

4.932,90

2.149,43

108.90

64,30

410,(HI

412.00

4211.00

(>50002

Paitca 111-a Cheltuieli social-culturalc

153.017,02

81.070,28

39.619,04

22.430.50

9.897,20

144.524,79

139.944,44

152.597,93

(>502

INVATAMANT

27 314,24

17.432,57

5.751,67

1.934.00

2.196.00

38.468.00

48.660.00

60 792.00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.218,74

15.337,07

5.751.67

1.934,00

2.196,00

38.468.00

48.660,00

60 792,00

20

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

19.270,77

12.159,07

4.854.70

1.447.00

810,00

35.918.00

45.767.00

60.792.00

2001

Bunuri si servicii

15 061,15

9.656,50

3.624.65

1.066,00

714.00

200)01

Furnituri de birou

100,00

52,00

28.00

8,00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

504,00

351,00

76.00

53,00

24,00

200)03

încălzit, iluminai si forța molrica

11.041,45

7.791,50

2.470,95

436,00

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.278,00

577,00

420,00

167,00

114,00

200107

Transport

96.00

37.00

36,00

12,00

11,00

2001OR

Posta, tclccomumcatn, radio, tv»

internei

350,00

143.00

114,00

63.00

.30.110

200109

Materiale si prestări de semen cu

caracter funcțional

251,00

95.00

73.00

65.00

18.00

200130

Alte bunuri si semen pentru

întreținere si funcționare

1.440.70

610.00

406.70

262.00

162.00

2002

Reparam curente

548,00

427.00

80.00

40.00

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

67,20

3.00

64,20

200402

Materiale sanitare

62,20

62.20

200403

Reacții i

5,00

3,00

2.(8)

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: II -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

l 374.37

985,57

269,80

65,00

54,00

21X1501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alic obiecte dc inventar

1 359.37

985.57

254.80

65.00

54,00

21X16

Dcplasan. delăsări, transferări

27.00

16,00

9,00

1.00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

27.00

16,00

9,00

1,00

1.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7.00

1,00

6.00

2013

Pregătire profesionala

112.05

40,00

60.05

9.00

3.00

2014

Proiecția muncii

6,00

5.00

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

2055,00

I.O28.OO

735.00

256,00

36.00

2030

Alic cheltuieli

13,00

2.00

7.4KI

3.410

1.00

203001

Reclama si publicitate

1.00

1.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.00

2.00

7.00

2.00

1.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045.00

587.00

486.00

486.00

4X6.00

5501

A Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea imatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486.00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

582,00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582,00

570203

Tichctc dc cresa si tichete sociale

pentru grădinița

14.00

14.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605.77

210.80

394.97

2.550,00

2.893,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

394.97

394.97

2.550.01»

2.893.00

5X0101

Finanțarea naționala

59.25

59.25

3X2.50

433.95

5XOIO2

Finanțarea externa nerambursabila

335.72

335.72

2.167.50

2.459.05

5X02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2I0.X0

210.80

5X0201

Finanțarea naționala

31.70

31.70

5X0202

Finaniorca externa nerambiirsabih

179.10

179.10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 701.20

1 798.20

2.00

1.00

900.00

5901

Burse

2.478,80

1 578.80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

sociocultural

222,40

219.40

2.00

1,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 095,78

2.095,78

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095,78

2.095.78

7101

Active fixe

2.095,78

2.095.78

710101

Construcții

1 752,50

1 752,50

710130

Alte active fisc

343,28

343.28

84

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent

-0.28

41,28

*5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•0,28

•0,28

«SOI

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent

41.28

41.28

850101

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

41.28

-0.28

650203

Invatamant preșcolar si primar

8.940.52

5.437.14

1.772.58

883.00

847.80

65020301

Invatamant preșcolar

4.871.91

2.754.01

966,10

608.00

543.80

65020302

Invatamant primar

4.068.61

2.683.13

806.48

275.00

304.00

650204

Invatamant secundar

18.090.72

11.815,43

3.921,09

1.021,00

1.333.20

38.468.00

48.660.00

60 792.00

65020401

Invatamant secundar inferior

3.734,45

2.467,23

694,82

233.00

339,40

35.918.00

45.767.00

60.792,00

65020402

Invatamant secundar superior

13.780,27

9.046,05

3.047,42

730.00

956,80

2.550,181

2.893.00

65020403

Invatamanl profesional

576.00

302,15

178.85

58.00

37,00

650205

Invatamant posiliccal

168,00

79,00

44,00

30,00

15.00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

115.00

101.00

14.00

6602

SANATATE

24.106,41

12.757,65

7.699,06

2.188,00

1.461,70

11 220,04

14.279.22

14 954,93

Ol

CHELTUIELI CURENTE

11.031.37

4.377,22

3.004.45

2.188.00

1.461.70

11 220,04

14.279.22

14 954.93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.632.92

4.377.22

2.606,00

2.188.00

1.461.70

8 841.00

10 200.00

10.250.00

5101

Transferuri curente

8.822.00

2.566,30

2.606,00

2.188.00

1.461.70

510103

Acțiuni de sanatatc

8.822.00

2.566.30

2.606.00

2.188.00

1.461.70

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1.8)0.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810.92

1.810.92

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

398.45

398.45

2.379.04

4.079.22

4.704.93

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

398,45

398.45

2 379.04

4 079.22

4.704.93

580101

Finanțarea naționala

2,78

2.78

668,63

1.146.2)

1.392,53

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

580102

Finanțarea externa nerambursabila

6,48

6,48

1.560.12

2.674.49

3 249.23

58OIV?

Cheltuieli nccligibik

389,19

389,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.075,04

8.380,43

4.694.61

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13.075.04

8.380.43

4.694.61

7101

Active fixe

13.075,04

8.380.43

4.694.61

710101

Construcții

12.897,04

8.202.43

4.694,61

710130

Alte active fixe

178.00

178.00

660206

Servicii medicale in uniiali sanitare

cu patun

23.928.41

12.579.65

7.699,06

2.188.00

1.461.70

11.220.04

14.279,22

14 954.93

66020601

Spitale generale

23.928.41

12 579.65

7.699,06

2.188,00

1.461.70

11.220.04

14.279.22

14 954.93

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatalii

178.00

178.00

66025050

Alte inslilutu si acțiuni sanitare

178.00

178.00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

34 655.59

19 2W.49

7 585.10

4.172,50

3.598,50

41.759.60

25005.22

24 851JH>

01

CHELTUIELI CURENTE

30 585.09

15.228.99

7 585.10

4.172 50

3.598,50

41 759.60

25.005.22

24 851.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5 563.00

1.772.00

1451.00

1.175.00

1 165.00

6.000.00

6.000,00

6 000,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5 233 .00

1.5 32.00

1.421.00

1.145.00

1 135.00

100101

Salarii de baza

4 621.00

1.351.00

1 270.00

1.000.00

1.000.00

100106

Alte sporuri

30.00

10.00

10.00

5.00

5.00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1.00

100)17

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,110

100130

Alte drepturi salariate in bani

80.00

30,00

20,00

20.00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

190,00

190,00

100206

Vouchcrc de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50.00

30.00

30,00

30,00

100307

Contribuita astguratone pentru munca

140.00

50.00

30,00

30.00

30.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4.400.49

2.039.10

941,00

860.40

7 500,00

7 500,00

7.5UO.OO

2001

Bunuri si servicii

5.573.90

2.465,00

1.507.50

841,00

760.40

20010!

Furnituri dc birou

23,00

16.00

5.00

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3.00

200103

încălzit, iluminat si foita motrice

998,00

747,00

171,00

30.00

50.00

2OOIO4

Apa. canal si salubritate

450.00

240,00

120.00

70.00

20.00

218)105

Carburanți si lubnfianii

3.00

3.00

200106

Piese dc schimb

138.00

85,00

45.00

5.00

3.00

200107

Transport

1.00

1.00

2(81108

Posta, telecomunicații, radio, ti

internet

10.50

4.00

3.50

2.00

1.00

200130

Alte bunuri si sen icn pentru

inuctincrc si funcționaro

3865.40

1 300.00

I 150.00

730.00

685.40

2002

Reparam curente

935.29

935,29

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136,60

52,00

Data : 02/06/2020_______Tit:_________pag: 14 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TTini.il

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2(81401

Medicamente

1.00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200-103

Reacții i

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectant!

180.00

130,00

50.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

2OO5OI

Uniforme si echipament

10.00

10,00

200530

Ahe obiecte de inventar

257.00

247,00

10.00

2006

Deplasau, delăsări, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Protecția muncii

33.20

24.60

8.60

2030

Alte cheltuieli

1.210.00

560.00

450.01)

100.00

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen teii

1 210.00

560.00

450.00

100.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12 175.00

4 526.00

4 065.00

2.026.50

1.557.50

8.5OO.OO

8.500.00

8 510.00

5101

Transferuri curente

12 175.00

4 526.00

4 065,00

2.026.50

1.557.50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12 175.00

4.526,00

4.065.00

2.026.50

1.557.50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350,50

2.350,50

18.072,60

305.22

141,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala 1FEDR1

2.350,50

2.350,50

58V1OI

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028,65

580102

Finanțarea externa nerambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli nccligibilc

426,71

426,71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30.00

30.00

15.60

1 687,00

2 700,00

2.700,00

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

105.60

30.00

30,00

30,00

15.60

70

CHELTUI ELI DE CAPITAL

4.070.79

4.070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070.79

4.070,79

7101

Active fixe

4 070.79

4 070,79

710101

Construcții

3 564.19

3.564.19

710130

Alte aclhc fixe

506.60

506.60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

41.29

-0.29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0.29

-0,29

8501

Plan efectuate in anii precedent! si

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 15 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent

-0,29

-0.29

«50101

Plan efectuate in anii precedcnli si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•0.29

-0.29

670203

Servicii culturale

6.890,86

2,402.46

1 96’00

1.250,00

1.271.40

6.900.00

6.900.00

6.900,00

67020304

Instituln publice de spectacole si

concerte

6 500.00

2.145,00

1.895,00

1 212,00

1.248.00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

67020330

Alte servicii culturale

390.86

257.46

72,00

38,00

23.40

400,00

400.00

400,00

670205

Servicii recreative si sportive

26 429.73

15.562,03

5.618,10

2.922.50

2.327.10

33.859,60

17.105.22

16 951,00

67020501

Sport

6 275.00

2.981.00

2.170,00

814,50

309,50

3.000,00

3.000,00

3.000.00

67020502

Tineret

550.00

550.00

500.00

5IKI.00

500.00

67020503

întreținere grădini publice, parcun

zone verzi, baze sportive si de agrement

19 604.73

12.031.03

3 448.10

2.108.00

2.017.60

30 359.60

13.605.22

13 451.00

670206

Servicii religioase

500.00

5(10.00

500.00

500.IK)

500.00

670250

Alte servicii in domenile culturii.

rccrecn si religiei

X35.OO

835.00

500.00

500,00

500.00

6X02

ASIGURĂRI 51 ASISTENTA SOCIALA

66.940.78

31.580.57

18.583.21

14 136.00

2.641.00

53.077.15

52.000.00

52 000.00

01

CHELTUIELI CURENTE

66.569.09

31.169.34

18.622.75

14 136.00

2.641.1»

53.077.15

52.000.00

52 0(01.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35. («0.12

12.119,14

11.069.98

9.538,00

2.353,00

21.454,1»

25.(100.00

25 0101.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

33.089,47

10.725,49

10.814,98

9.288,00

2.261.1»

1(81101

Salani de baza

28 922,47

9.307,49

9.526,98

8.468.00

1.620,1»

100105

Sporuri pentru condiții dc munca

575,00

150,00

150.00

140.00

135,00

100106

Alte sporuri

72.00

18,00

18.00

18.00

18,1»

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații dc hrana

3 034.00

949.00

1 040,00

582,00

463.00

100130

Alte drepturi salariale in bani

485,00

300,00

80,00

80,(8)

25.1»

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.163,65

1 163,65

100206

Vouchcrc dc vacanta

1.163.65

1 163,65

1003

Contribuții

827.00

230.00

255,00

250.00

92.00

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

827,00

230,00

255,00

250,00

92.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

8,796.12

4.015.13

3.168.99

(.435.00

177.00

9.000,00

8.000.00

8000.00

2001

Bunuri si servicii

3.210.70

1 741.91

1.087.79

305.00

76.00

200101

Furnituri dc birou

264.08

104.29

108.79

51.00

200)02

Materiale pentru curățenie

64.00

28.00

23,00

12.00

1.00

200103

încălzit, iluminat si forța momea

686.00

486.00

135.00

60.00

5.00

200104

Apa. canal si salubritate

256.62

223.62

14.00

15.00

4.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16.00

10.00

6.00

200106

Piese dc schimb

31.00

11.00

10.00

10.00

21X1107

Transport

40,00

30.00

10.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv

f’ad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

|=3+4+S+6

2

J

4

S

6

7

internei

395,00

1*1 j»

I3&JI0

Oî.M

4.00

200109

Materiale si prestări de semen cu

caracter funcțional

74,00

34 ,W

sUSt

w

5,1*

21X1130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

1584.00

624,00

615,00

90,00

55.00

2»U2

Reparații curente

60,00

40,00

15.00

3,00

2.110

2CHJ3

Hrana

557,42

202.00

147,42

115,00

93.00

200301

Hrana pentru oameni

557,42

202,00

147,42

115,00

93.00

200-1

Medicamente si materiale sanitare

128,80

62,22

60,58

5,00

1,00

21X1401

Medicamente

6.00

3,00

2,00

1,00

2IXMO2

Materiale sanitare

59,58

31,00

28.58

200404

Dezm fee tanti

63.22

28.22

30.00

4,<hi

1.0*

2005

Hunttn de natura obiectelor de inventar

114,00

56,00

5J.00

2JXI

W

200501

Uniforme si echipament

4.00

1.00

3.00

200530

Alte obiecte de im entar

1 1 (1.00

55.00

50,00

2.00

>K»

2(106

De p las ari. delăsări, transferări

16.00

13.00

2.00

I.1M

200601

Deplasan mic mc detașau, transferări

16,00

13.00

2,00

l.oo

20 tl

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10.00

llMlti

1,(10

2013

Pregătire profesionala

66,00

E4.IMJ

4B.W

2,4*

2.00

2014

Proiecția muncii

80.00

45,00

35,4*i

2019

Contribuții ale administrat ki publice

locale la realizarea unor lucrări si

semen de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4 $X-L‘O

1 4W.UU

1

1 gqit.ta

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

den vale din acțiuni in reprezentarea

intereselor Statului, potrivit

dispozili i kw legale

1.00

1,00

2030

Alic cheltuieli

41,20

30,00

10,20

l,«

203003

Prime de asigurare nOn-viaia

11.00

8.00

3.00

!

203030

Alte cheltuieli cu bun un si servicii

30.20

22.00

7,20

1.»

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

35.48

35.48

5501

A Transferuri interne

35.48

35.48

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aliat in

izolare preicnth a la locul de munca

35,48

35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

IW.IU5.J0

11 851,00

4.166.30

3.0011.00

au»

2431SU»

11 IHKIW

U iciym

5702

Ajutoare sociale

19.045,30

11 851,0(1

4.166,30'

3.000.00

2-1.00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 17 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

S7O2OI

Ajutoare sociale in numerar

16.045,30

8.851,00

4 166.3(1

3.000,00

......." "

28.00

<70204

Tichctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-202(1

2.793,07

2.793.07

1 311,15

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793,07

2.793.07

580901

Finanțarea naționala

417.46

417.46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2.365,61

2.365,61

580 KB

Cheltuieli nccligibile

10.00

10.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819.00

391.00

182.00

163.00

83.00

I.000.0C

1.000.00

1 000.00

5911

Asociații si fundații

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncrncndraic

619,00

191.00

182.00

163.00

83.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449,50

449.50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449.50

449.50

7101

Active fixe

449,50

449.50

710101

Construcții

221,00

221,00

710130

Alte active fixe

228,50

228,50

84

Plan efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-77,81

-38.27

-39.54

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-77,81

-38.27

-39.54

«501

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77.81

-38.27

-39,54

85OIOI

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-77,81

-38,27

-39.54

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6.131,00

2.505,00

1 597,00

1.312.00

717.00

5.100,00

5.100,00

5 100.00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

31.604.00

11.060.00

9.980.00

9.080.00

1.484.00

30.000.0C.

30.000,00

30.000.00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

31 604,00

11.060.00

9 980.00

9.080.00

1.484.00

30.000.00

30.(100.00

30 tMHl.tMI

68021l

Cresc

8 765.59

4.786.57

2 033.02

1 534.110

412.00

6.311.15

5.000.00

5 (881.00

680215

Prevenirea excluderii sociale

3 405,19

3.251.00

126.19

28.00

2.300.181

2.500.00

2 5181.00

68021501

Ajutor social

3 405.19

3.251.00

126.19

28.(10

2.500.(8)

2.500.00

2 500.0(1

6802511

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

17 035,00

9.978.00

4.847.00

2.210.00

9.166.(81

9.400.00

9 400.00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17.035,00

9.978,00

4.847.(10

2.210.(10

9.166,00

9.400.00

9400,00

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 18 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.111

Trim.IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

«

9

7IHMKJ2

Partea IV-a Scnicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

79.364,47

50.406,77

17.125.50

7.522,20

4.310,00

61.697.01

66.742.00

66 800.00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12.458.27

5 799.57

3.203,50

2.619,20

836,1»

12.945.01

15.552.00

15 600,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5 329,15

3.203.50

2.619.20

836.1»

I2.945.1M.

15.552.00

15.600.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980.00

1 145.00

1.012.00

1.000.00

823.1»

4 000,18.

4.100.00

4.200.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 792.00

1.017,00

987,00

977,00

811,00

100101

Salam de baza

3.432.00

926,00

890, <»

881.00

735,<»

100113

Drepturi de delegare

3.00

2.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269.00

69.00

68.00

68.00

64.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88.00

20.00

28,00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salanalc in natura

103.00

103.00

100206

Vouchere de vacanta

103.00

103.1»

1003

Contribuit!

85.00

25.1»

25.00

23.00

12.00

100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

85.00

25.00

25.00

23.00

12.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 947.85

4 168.15

2 175.50

1.604.20

8.885.01:

11.3923KI

11 340.00

2001

Bunuri si scnicii

5 354.60

2 532.30

1.615,10

1.207.20

200101

Furnituri de birou

151.00

86.00

7.00

58.00

200102

Materiale pentru curățenie

44.00

20.00

14.1»

10.00

200103

încălzit, iluminat si forta molnca

4 166.70

2.013,90

1.217,80

935.00

200104

Apa. canal si salubritate

156,00

61.00

45.00

50.1»

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

14,00

3.00

2,00

200106

Piese de schimb

79,00

41,00

28,00

IU.00

200107

Transport

9.50

4.00

3.50

2.00

2OOIO8

Posta, telecomunicații, radio, tv.

micmci

7,00

3.40

2.30

1.30

2OOI3O

Alte bunuri si scnicii pentru

inircuncrc si funcționare

722.40

289,00

294.50

138,90

2002

Reparații curente

1.219.35

1.011.95

137.40

70.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

2OO4OI

Medicamente

1.50

1.50

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

67.00

32.00

25,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32.00

25,00

10.00

2006

Deplasări, detașau, transferări

6.20

4.20

2.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferau

6.20

4.20

2.00

2012

Consultanta st expertiza

60.00

55.00

5.00

2015

Pregătire profesionala

5.10

0.10

5.00

2014

Protecția muncii

7.10

2.10

1.00

4.00

2030

Alte cheltuieli

1.226,00

528.00

390.00

308.00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1.00

Data : 02/06/2020_______Tit:______pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

9

203(8)3

Pnnic de asigurare non-\ lata

122,00

73,00

27.00

22.(8)

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 101,00

454,00

362,<81

285.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16.00

15.00

13,(Hi

60,(8'

60.00

60,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncmcadralc

60,00

16.00

16.00

15.00

13,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544.00

544,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544.00

544.00

7101

Active fixe

544.00

544.00

710101

Construcții

16,00

16,00

710130

Alic active fixe

528,00

528,00

84

Plăti efectuate m anii precedent] si

recuperate in anul curent

-73.58

-73.58

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-73,58

-73.58

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-73.58

-73.58

850101

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dczioltarc a bugetului local

-1,73

-1 73

700203

Locuințe

1.990,32

757,62

523,70

446,00

263,00

2.000.0C

2.(810,00

2 000,00

7(8)20330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

1.990.32

757.62

523,70

446.(8}

263.00

2.000.0L

2.000,00

2000.00

718)206

Iluminat public si electrificări

4.472.00

2.522,00

1.250.(10

700.(8)

5.500,0(1

5 600.(8)

5 700.00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

5.995.95

2.519,95

1.429,80

1.473,20

573,00

5.445,00

7.952,00

7 900,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

66.906.20

44 607.20

13.922.00

4.903.00

3.474.00

48.752,00

51.190.00

51 200.00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.155.83

22.856,83

13.922,00

4.903,00

3.474.00

48.752,00

51.190,00

51 200,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345.00

2.140.00

2.122.00

1.596,00

9.500,00

9.500,00

9.000.00

1001

Cheltuieli solanale tn bani

8.638.00

2.940,00

2.0X5.00

2.067.00

1.546,00

1(8)101

Salar» de baza

7 539,00

2.639,00

1.800.00

1.800.00

1.300,00

100106

Alte sporun

85.00

34.00

24.00

12.00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100117

[ndcmniznlit de hrana

920.00

230.00

230.00

230.00

230.00

UHU 30

Alte drepturi salariate in bani

90.00

36.00

30.00

24.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

340.00

340.1X1

100206

Voucherc de vacanta

340.00

340.00

1(813

Contnbutu

225.00

65.00

55,00

55,00

50,00

1(81307

Contribuita asiguratoric pentru munca

225,00

65,00

55.00

55,00

50,00

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim. IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2<>

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.688,50

10.673,50

8.440.00

2.739,00

1.836,00

24.652,18

26.490.00

26 40(1,00

2001

Bunuri si servicii

20.284,50

8.000,30

8.014,20

2.589,00

1.681,00

20UJ01

Furnituri de birou

10.00

5,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20.00

10,00

10.00

200103

încălzit, iluminat si Tona momea

662.50

495,50

131,00

36.00

200104

Apa. canal si salubritate

3.531,00

1.010,00

956,00

960,00

605,00

200105

Carburanți si lubrilianti

1.200.00

400,00

400.00

200,00

200.00

200106

Piese de schimb

150.00

64.00

36,00

25.00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8.00

3.00

2,00

2.00

1.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

600.00

300,00

200.00

50.00

50.00

200131)

Alte bunuri si semeți pentru

întreținere si funcționare

14 083.00

5.702.80

6 274.20

1.306.00

800.00

2»02

Reparații curente

1 150.00

850.00

200,(8)

50.00

50.00

2003

Hrana

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2(8)302

Hrana pentru animale

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2004

Medicamente si matcnalc sanitare

55.00

25.00

10.00

10.00

10.00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5.00

5.00

5.(8)

200404

Dezinfectant!

30,00

15.00

5.00

5.00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429.00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2.00

8.00

2014

Protecția muncii

30.00

7,50

7.50

7.50

7.50

2030

Alic cheltuieli

1.700,00

1.402.20

142,80

75,00

80,00

203003

Prime de asigurare non-viata

70.00

9.00

26,00

15,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630.00

1.393.20

116,80

60,00

60.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12.096,33

8796.33

3.300,00

14.400.00

15 000,00

15 «10.00

5501

A Transferuri interne

12.096,33

8.796,33

3.300,00

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

4.496.33

4.496.33

5501)8

Alte transferuri curente interne

7,600.00

4300.00

3.3OO.OO

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42.00

42.00

42.00

200.00

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

168.00

42.00

42.00

42.00

42.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879.87

21.879.87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879.87

21.879.87

7101

Active fixe

21.879.87

21.879.87

710101

Construcții

20.522.17

20.522,17

710130

Alte active fixe

1.357,70

1.357,70

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

84

Pitii efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in linul curent

-129,50

-129,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-129,50

• 129,50

*501

Piali efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-129.50

-129.50

*50101

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului tocai

-129.50

-129.50

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

3K.O75.69

18 276,69

12.972.00

3.953,00

2.874.00

44.952.0t1

47.190,00

46 700,00

74020501

Salubritate

18.451.00

6.742.00

5.334.00

3.561,00

2.814.00

20.000.(8.

21.000.00

22 (HNI.OO

74020502

Colectarea, tratarea st distrugerea

deșeurilor

19 624,69

11.534.69

7638.00

392.00

60.00

24,952,18.

26 190.00

24 700.00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

2* *30.51

26.330.51

950.00

950.00

600.00

3.*ffl).0t'

4.000.00

4 #m,o»

«1X11102

Partea V-a Acțiuni economice

43 064.00

29.7*1.03

10 305.37

1.833.01)

1.144.00

143.411.23

140 707.8*

*0 *66.03

*102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12 641.44

9.641.44

1.000.01)

1.000.01)

1.000.00

48.448.2-

55.098.8*

56.078.26

Ol

CHELTUIELI CURENTE

«015.53

8.015.53

44.248.2-

50.098.88

51.078.26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500.00

5.500.00

4(813

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț st tarif

5.500,00

5.500.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

999,98

999.98

5501

A Transferuri interne

999,98

999.98

550112

Investiții ale «genților economici cu

capital de stat

963,51

963.51

55011*

Alte transferuri curente interne

36,47

36.47

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

l 515,55

1 515,55

44.248.2-

50098.88

51 078.26

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1515,55

1 515,55

560303

Cheltuieli nceligibilc

l 515.55

1.515.55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627.46

627.46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627.46

627.46

7101

Active fixe

627.46

627.46

710101

Construcții

627.46

627.46

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4,0(10.00

1 000.(8)

1 OOO.tlO

1.000.00

1.000.00

4.200.1*

5.0(81.181

SlKIO.iK)

*1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4tnw,oo

1.000.00

1.000,00

1.000,01)

1.01)0.00

4.20IMK

5.000.(8)

5(KH).tKI

*102

Rambursări de credite interne

4 000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

*10205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000.00

1.000.00

1.000,00

*4

Plan efectuate in anii precedenli si

Data : 02/06/2020 Tit:         pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll l

Trim.lV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

9

recuperate in anul curent

-1.55

-1.53

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1 55

-1.55

8501

Plai! efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-1 55

-1.55

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1,55

810206

Energic termica

9.536.47

6.536,47

1.000,00

1.000.00

1.000.09

4.200,00

5.000.00

5 000,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

3.104.97

3.104.97

44.248.24

50.098.88

31 078.26

8402

TRANSPORTURI

30.422,56

20.140.19

9.305.37

833.00

144.00

94.962.99

85.609.00

24 787.77

01

CHELTUIELI CURENTE

24 455.98

14.173.61

9.305.37

833.00

I44.no

94.962.99

85 609.00

24 787.77

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684.00

234.00

154.(8)

I56.no

140.(8)

785.1»

800.(10

«HM»)

1(8)1

Cheltuieli salariate in bani

652.50

214.50

ISO.fK)

152.no

136.00

118)10)

Salarii de baza

582.50

190.50

131,(8)

136.00

I25.no

100106

Alte sporuri

7.00

4.00

3.(8)

1110113

Drepturi de delegare

15.00

5.00

5.(8)

5.00

1001)7

Indemnizații de hrana

44,00

11.00

11.<81

11.00

11,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14.50

14,50

100206

Vouchcrc de vacanta

14.50

14,50

1003

Contribuții

17.00

5,00

4.00

4.00

4,00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17.00

5,00

4.00

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14.435.00

8.203,00

5.562.00

670,00

16.000,00

16.000.(8)

16.000.00

2001

Bunuri st servicii

1.157.00

802,00

255.00

100,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrice

29.00

15,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrilianti

100,00

250,00

-150.00

200106

Piese de schimb

12.00

6.00

6.00

200108

Posia, telecomunicații, radio, tv.

internei

1.00

1.00

218)109

Materiale si prestări de semeți cu

caracter funcțional

250.00

200.00

50.no

2(8)130

Alte bunuri si sen ieri pentru

inttcUncrc si funcționare

764.00

329.00

335.00

iuo.no

2002

Reparații curente

12.712.00

6.750.00

5.392.1»

570.00

200$

Bunuri de natura obiectelor de rmcniar

30.00

30,00

2(8)530

Alte obiecte de tmentar

30,00

30.00

Data : 02/06/2020 TU:


rm:   16 -topiri.


BUGETU1 LOCAL PE ANUL 2020St ESTIMĂRI PENTRU ANII 2U21.2O23

Dau; 02/06/2020 Ti*:


pag: 23 * mii ki-


Cod

Denumire iodiotior

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriuk buget 2020

EMimikr» 202 i

Etlimari 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare desfid alt scwgeru plantar restante

T rina I

TrioMI

TrhuJll

TrinkJV

A

B

J-3+4*5*6

2

3

4

5

6

7

U

9

*UM.

DcplaSan. dtusaii. inxnțertft

IJMl

1,00

’OUUlI

Oepfajh mtane.&tM»».

LW

1.00

3u|4

Proveni mutei 1

2,00

2.0(1

3Wo

Atu ChdlMKli

533.IW

618.13(1

-OSM

24J3DO3

Prime 4c iMfiifuc ru>»-> iau

’f.W

28 (30

’tDVJU

A#C ebcllmcb Cu turnuri 41 x» Kii

âui.uw

5-W.13O

-85,60

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚASE DIN

EXTERNE NFRAMBURS ABILE AFERENTE

FINANCIAR 1014.2020

9 311.98

5.729.61

3.58237

78.177.99

68 K09.HO

7 977.77

5*01

Programe «fin Fondul EuropeanDczvoharc

RctwndafFCDR)

9.311.98

5.729.M

3 5X237

72.407.29

63.505.52

7 510.55

5MM

Fnwitawa naționala

1 MMjti

1.112.07

576.2*1

II S9u.49

10.778.77

Finanțarea extenu fm rambursabila

1LSMD

4.617.54

7 UW.%

60 660.81

52391.2»

1 642.6M

smiw

Cfediuicli ncdtțibiic

1.12

7 12

ISH.tft

I3M7

TITLUL XJ ALTE CHELTUIELI

2JJKI

7.00

7<HI

7JM

4(tfl

5W

Sume aicKiiic pvrwawlor^u handicap

fKtftCodiJIC

25.00

7.00

7.W

7.00

4 00

CHELTUIELI DECAPITAI.

5 Wi6„<K

5.W65K

7l

1 iTLUL XIII ACTIVE NEFINA NC1ARE

5.%G.5H

5 966,58

7101

AC(M« fi.XC

5 966.511

5 'M6.58

Con tu utili

4 704.84

4.704,44

710130

Al(cseine fese

t 261.74

l 261.74

•JiGVJ

Tianapt»' ftrtici

IX G75.S4

WI51J9

*914,37

57I3J4J

IM W>2,W

85 W> W

24 7*7.77

»-Hi24*30J

Sn&zr

>i 675.S6

l’AUljy

8 97437

57u(ou

94 9614»

85 60*3 WJ

24.7*7.77

K4U2SU

Alte chctaiidt in domeniul twjporfurikx

1 747.00

t QOT.l»

331.00

763.00

I44.OO

99(12

E.XCEDENWEFICÎT

EXCEDENWEFICIT

.9 aw.22

-64,657.76

1 77I.W

P'.Mt.Oo

37 621,64

PREȘEDINTE J>fc ȘEDINȚ, CĂTĂLIN - BpâlyW CR^l Xj


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT

A.Tufcu


Data : 02/06/2020 ______Tit:__________pag; I - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.il

Trim.lli

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL

278.547.52

64.939,32

81.695.66

68,267,00

63.645,54

000202

1 VENITURI CURENTE

277 458,21

64.939.32

80.606,35

68.267.00

63.645,54

000302

A VENITURI FISCALE

257 559,91

77.806,37

65.816,00

57.790.00

56.147,54

000402

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164 159,00

41.108.00

40.895,00

41.108,00

41.048,00

030002

A1 2 impozit pe venit, profil si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164 159.00

41 108,00

40.895.00

41 108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97.00

0302J8

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniu) personal

562,00

155.00

155.00

155.00

97.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597.00

40 953,00

40 740.00

40.953,00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163 443,00

40 953,00

40 586,00

40.953.00

40.951,00

040204

Sume alocate dm cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154,00

070002

A3 impozite si taxe pe proprietate

41.382,91

20.432,37

10 275,00

5.583,00

5.092,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,91

20.432.37

10 275,00

5.583.00

5.092,54

070201

Impozit si taxa pe cladin

27,756.54

13.056,00

7 711,00

3.822,00

3.167,54

070202

Impozit si laxa pe teren

9.646,37

6036,37

1 559,00

886.00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245.00

840,00

505,00

450.00

450.00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

49 818,00

15.416,00

14.146,00

10.599,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

36 107,00

9.790,00

9.997,00

8.238,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33 356,00

9.303.00

8.705,00

7.752,00

7.596.00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

806,00

806,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15.00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTJVITATI

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3 500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1 613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

1802

ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

290002

C Venituri nefiscale

19.898,30

-12.867,05

14.790,35

10.477,00

7.498,00

300002

CI Venituri din proprietate

10.143,47

3.401,47

3.050,00

2.500,00

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401,47

3.050,00

2.500,00

1.192,00

300201

Varsaminte dm profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9 978,47

3.286,47

3 000.00

2.500.00

1 192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2 Vanzan de bunuri si servicii

9 754,83

-16.268,52

11 740,35

7.977,00

6 306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1V1TATI

9.205,02

2.455,00

2 715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8 136,02

2.072,00

2 405,02

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputații si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,0C

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1 668,00

Data : 02/06/2020________Tit:          pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,0C

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.531,11

7.500,00

7531,11

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6000.0C

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.769,11

1.500,00

1 531,11

700,00

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-29.664,30

-28.893,52

-770,78

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-37.768,30

-32.292,91

-5.475,39

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV Subvenții

1.089,31

1 089,31

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

1.089,31

1 089,31

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

1.053,84

1 053,84

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

1.052,65

1.052,65

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

35,47

35,47

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

cazare pentru personalul din serviciile

Data : 02/06/2020________Tit:__________pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sociale publice aflat in izolare preven-

ti va la locul de munca

35,47

35,47

5002

TOTAL CHELTUIELI

278.547,52

123.700,86

79.923.76

48.899,00

26.023.90

01

CHELTUIELI CURENTE

252.964,00

116.290,36

73.273,14

42.102,00

21.298,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.994,32

24.394,44

21.141,48

19,280.70

11.177,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

72.071,17

21.732,59

20.651,38

18.807,60

10.879,60

100101

Salam de baza

63 947,97

19.207,99

18 339,98

16.994.00

9.406,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatn

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1 643,60

1 736,60

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.112,00

526,00

236,00

249,00

101,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2 165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2 165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

95 244,03

50.979,05

30.437,38

10.001,20

3.826.40

2001

Bunuri si servicii

55 176,82

26 773,92

18.462,30

6.678,20

3.262,40

200101

Furnituri de birou

841,49

355,70

294,79

173,00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

785,00

505,00

147,00

98.00

35,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

18.045,04

11.803,40

4 346,64

1.497,00

398,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

5.742,82

2 139,22

1.578,60

1.277,00

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

1.353,00

694,00

255,00

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

308,50

205,00

105,00

28,00

200107

Transport

172,50

92,00

55,50

14,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.458,50

682,40

588,80

149,30

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

24.942,97

9.557,70

10.630,97

3.041,90

1.712,40

2002

Reparații curente

16.687,64

10.127,24

5 774,40

733,00

53,00

2003

Hrana

1.622,42

1.244,50

154,92

122,50

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1 592,42

1 237,00

147,42

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7.5C

7,50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

442,20

229,42

186,78

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7.0C

6,00

5.00

200402

Materiale sanitare

123,38

32,60

90,78

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,0C

200404

Dezinfectant!

273,22

173,22

85,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.410,47

1.854,17

422,3C

77,00

57,00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.381,47

1.853,17

394 3C

77,00

57,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

82,20

66,70

12,50

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transfera»

80,20

64,70

12,50

2,00

1,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in străinătate

2,00

2,00

2011

Carii, publicam si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

544,00

290,00

204,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

247,15

100,10

126,05

16,00

5,00

2014

Protecția muncii

173,50

91,40

62,10

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de mteres public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6 555,00

2.828,00

2.435,00

1.256,00

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

10.933,93

7.085,10

2.551,83

1.029,00

268,00

203001

Reclama si publicitate

532,00

165,50

204,50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

119,00

58,00

37,00

20,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 8 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.695,43

6.610,10

2 179,33

720,00

186,00

30

TITLUL IU DOBÂNZI

8 744,60

2.358,00

2 560,6C

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2 383.6C

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8388,60

2.358,00

2 383.6C

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177.0C

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autontatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.306,00

10.516,30

10 281.0C

6 324,50

3 184,20

5101

Transferuri curente

30.306,00

10.516,30

10281,0C

6 324,50

3 184.20

510101

Transferuri către mstitutiile publice

21.484,00

7.950,00

7.675,0C

4.136,50

1.722,50

510103

Acțiuni de sanatate

8.822,00

2.566,30

2.606,0C

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.216,95

5.523,47

4.341,48

866,00

486,00

5501

A Transferuri interne

11.216,95

5.523,47

4.341,48

866,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.236,47

5.036,47

3.820,0C

380,00

550163

Finanțarea mvatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,0C

486,00

486,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 641,30

12.433,00

4.180,30

3.000,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19641,30

12 433,00

4.180,30

3.000,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16627,30

9433,00

4 166,30

3.000.00

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3 000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6 216,80

4 486,10

330,90

309,90

1.089,90

5901

Burse

2.478,80

1 578,80

900,00

5911

Asociații si fundații

1.850,00

1 850,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cuitural

222,40

219,40

2,00

1,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.165,60

337,90

328,90

308,90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25.975,00

7 655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

Data : 02/06/2020_______Tit:_________pag: 10 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-391,48

-245,10

-146,38

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-391,48

-245,10

-146,38

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-391,48

-245,10

-146,38

850101

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca)

-391,48

-245,10

-146,38

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.008,02

19 351,70

16.318,52

14.894,40

10.443,40

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,62

13 799,60

12.095,62

11.304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.397,86

7 144,00

6.390,86

5.507,00

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4 745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.230,00

4.365,00

4 355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3 940,00

3.940.00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69.00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5 352,86

2 357,00

1 893,86

1.030,00

72,00

2001

Bunuri si servicii

3 059,86

1.242,00

1.267,86

540,00

10,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzit iluminat si forța motrica

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

I5.0C

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55.00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.559,67

581.00

578,67

400,00

2002

Reparați i curente

50,00

100,00

-50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasați, detasari. transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasați in strainatate

2,00

1.00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15.0C

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1 647,00

700,00

445,00

440,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62.00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

655,00

350,00

135,00

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655.60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-92,24

-92,24

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-92,24

-92,24

8501

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-92,24

-92,24

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-92,24

-92,24

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933,10

1.642,10

1.267,70

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.693,11

2.938,01

1.656,70

1.267,70

830,70

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 340,20

966,30

798,50

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

100101

Salam de baza

2 951,00

798,00

726,00

713,00

714,00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52,60

46,60

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100130

Alte drepturi salariale in bani

34,00

23,00

7,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69.60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.722,91

1 262,71

329,20

86,00

45,00

2001

Bunuri si servicii

467,21

277,01

141,20

29,00

20,00

200)01

Furnituri de birou

43,41

22,41

11,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

157,20

94,50

62,70

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8,60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

10,00

15,00

-5,00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36,00

16,00

16,00

4.00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

171,90

108,00

38,90

15,00

10,00

2002

Reparații curente

13,00

13,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11,50

7,00

4,50

200530

Alte obiecte de inventar

11,50

7,00

4,50

2006

Deplasări, detasan, transferări

5,00

6,50

-1,5C

200601

Deplasări interne, detasan, transfera»

5,00

5,50

-0,5C

200602

Deplasări in străinătate

1,00

-1,00

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 14 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicam si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protecția muncii

3,20

3.20

2030

Alte cheltuieli

1 216,50

947,50

187,00

57,00

25,00

203001

Reclama si publicitate

8,00

4.50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

941,50

181,50

57,00

25,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autontatilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 500,00

600,00

520.00

380,00

5501

A Transferuri interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

84

Plăti efectuate m anii precedent! si

recuperate in anul curent

-19,51

-4,91

-14,60

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT] SI RECUPERATE IN ANUL

-19,51

-4,91

-14,60

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-19,51

-4,91

-14,60

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

850101

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-19,51

-4,91

-14,60

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3.00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea 11-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

15.045,83

6.971,90

5.625,73

2.218,90

229,30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

15 045,83

6 971,90

5.625,73

2.218,90

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

15.045,83

6971,90

5.625,73

2.218,90

229,30

Data : 02/06/2020________Tit:__________pag: 16 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salarii de baza

224.00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariale m bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,0C

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.479,83

3.479,00

1 953,83

46,00

1,00

2001

Bunuri si servicii

1.007,90

56,90

949,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4,00

200103

încălzit, iluminat st forța tnotrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubnfianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

951,90

13,90

938,00

2003

Hrana

1.035,00

1.035.00

200301

Hrana pentru oameni

1 035,00

1.035,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 17 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

3.347,23

2.297,40

1 004,83

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.347,23

2.297.40

1 004,83

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT! AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.309,00

3.424,00

3 610,00

2.110.00

165,00

5101

Transferuri curente

9.309,00

3.424,00

3 610,00

2.110,00

165.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9 309,00

3.424,00

3 610,00

2.110,00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0,90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

125 367,20

58.908,49

34 131,01

22.430,50

9.897,20

6502

INVATAMANT

24 612,69

15.125,99

5 356,70

1.934,00

2.196,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.612,97

15.126,27

5 356,70

1.934,00

2.196,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.270,77

12 159,07

4 854,70

1.447,00

810.00

2001

Bunuri si servicii

15.061,15

9 656,50

3 624,65

1.066,00

714,00

200101

Furnituri de birou

100,00

52.00

28,00

8.00

12,00

200102

Materiale pentru curățenie

504,00

351,00

76,OG

53,00

24,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

11.041,45

7 791.50

2 470,95

436.00

343.00

200104

Apa, canal st salubritate

1.278,00

577,00

420,0C

167,00

114,00

200107

Transport

96,00

37,00

36,OG

12,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

350,00

143,00

114,00

63,00

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65,00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 18 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

1.440,70

610,00

406,7C

262,00

162,00

2002

Reparații curente

548,00

427,00

80,0C

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

67,20

3,00

64.2C

200402

Materiale sanitare

62,20

62,20

200403

Reactivi

5,00

3,00

2.0C

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.374,37

985,57

269,8C

65,00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,oc

200503

Lenjerie si accesorii de pal

5,00

5,0C

200530

Alte obiecte de inventar

1.359,37

985,57

254.8C

65,00

54,00

2006

Deplasan, detasari, transferări

27,00

16,00

9,0C

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

27,00

16,00

9,0C

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6,00

2013

Pregătire profesionala

112,05

40,00

60,05

9,00

3.00

2014

Protecția muncii

6,00

5,0C

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.055,00

1 028,00

735,0C

256,00

36.00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,0C

3,00

1.00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,0C

2.00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,0C

486,00

486,00

5501

A Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,0C

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,0C

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582,00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701,20

1.798,20

2,00

1,00

900,00

5901

Burse

2.478,80

1 578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

222,40

219,40

2,00

1,00

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0,28

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-0,28

-0,28

85010)

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

-0,28

6602

SANATATE

8.822,00

2.566,30

2.606,00

2.188,00

1.461,70

01

CHELTUIELI CURENTE

8.822,00

2 566,30

2 606,00

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8 822,00

2 566,30

2 606,00

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.822,00

2.566,30

2.606,00

2.188,00

1.461.70

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

510103

Acțiuni de sanatate

8.822,00

2.566,30

2.606,00

2.188,00

1.461,70

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

28.234,30

12.878,20

7.585,10

4.172,50

3.598,50

01

CHELTUIELI CURENTE

28.234,59

12.878,49

7.585,10

4.172,50

3.598,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233,00

1.532,00

1.421,00

1.145.00

1.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5.00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

140,00

50,00

30,00

30.00

30,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8 240,99

4 400,49

2.039,10

941,00

860,40

2001

Bunuri si servicii

5 573,90

2 465,00

1 507,50

841,00

760.40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3.00

200103

Încălzit, iluminat si torta motrica

998,00

747,00

171,00

30,00

50.00

200104

Apa, cana! si salubritate

450,00

240,00

120,00

70,00

20,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45,00

5,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

Data: 02/06/2020 Tit:         pag: 21 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.865,40

1.300,00

1 150,00

730,00

685,40

2002

Reparații curente

935,29

935,29

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136,60

52,00

200401

Medicamente

1,00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectant!

180,00

130,00

50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Protecția muncii

33,20

24,60

8,60

2030

Alte cheltuieli

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.175,00

4.526,00

4.065,00

2.026,50

1.557,50

5101

Transferuri curente

12.175,00

4.526,00

4.065,00

2.026,50

1.557,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.175,00

4.526,00

4.065,00

2.026,50

1.557,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255.60

2.180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociații si fundații

1 650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

nemcadrate

105,60

30,00

30,00

30,00

15.60

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0,29

8501

Plat) efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63.698,21

28.338,00

18.583,21

14.136,00

2.641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

63.776,02

28.376,27

18.622,75

14.136,00

2.641,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35.080,12

12 119,14

11.069,98

9.538,00

2.353,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

33.089,47

10 725,49

10 814.98

9.288,00

2.261,00

100101

Salarii de baza

28.922,47

9 307,49

9 526,98

8.468,00

1.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140.00

135.00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18,00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1 040,00

582,00

463.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485,00

300,00

80,00

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.163,65

1.163,65

100206

Vouchere de vacanta

1.163,65

1 163,65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.796,12

4.015,13

3 168,99

1.435,00

177,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

3.210,70

1.741,91

1 087,79

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

264,08

104,29

108,79

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23,00

12,00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223,62

14,00

15.00

4,00

200105

Carburanți si lubrifiant

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,0-0

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

395,00

191,00

136,0-0

62,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.384,00

624.00

615,00

90.00

55.00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2,00

2003

Hrana

557,42

202,00

147,42

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

557,42

202,00

147,42

115,00

93,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

128,80

62,22

60,58

5,00

1.00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

59,58

31,00

28,58

200404

Dezinfectanti

63,22

28,22

30,00

4,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

114,00

56,00

53,00

2,00

3,00

200501

Uniforme si echipament

4,00

1,00

3,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 24 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Tritn.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasan interne, detasari, transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10.00

10,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14,00

48,00

2,00

2,00

2014

Protecția muncii

80,00

45.00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

1 700,00

l 000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,20

30,00

10,20

1.00

203003

Pnme de asigurare non-viata

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,20

22,00

7,20

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

35,48

35,48

5501

A Transferuri interne

35,48

35,48

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.045,30

11 851,00

4 166,30

3.000,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19 045,30

11 851,00

4 166,30

3.000,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.045,30

8.851,00

4.166,30

3.000,00

28,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 25 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3 000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

619,00

191,00

182,00

163,00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-77,81

-38,27

-39,54

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-77,81

-38,27

-39,54

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-77,81

-38,27

-39,54

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-77,81

-38,27

-39.54

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

52.446,00

23.488,30

17 125,50

7.522,20

4.310,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11 916,00

5.257,30

3 203,50

2.619,20

836,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5.329,15

3.203,50

2.619,20

836,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145,00

1.012,00

1.000,00

823,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.792,00

1.017,00

987,00

977,00

811,00

100101

Salam de baza

3.432,00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68.00

64,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

88,00

20,00

28,00

28,00

12,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25.00

25.0C

23,00

12,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

85,00

25,00

25,0C

23,00

12,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 947,85

4.168.15

2.175.5C

1.604.20

2001

Bunuri si servicii

5 354,60

2.532,30

1.615,IC

1.207,20

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7.0C

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,0C

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

4 166,70

2 013,90

1 217,8C

935,00

200104

Apa, canal si salubritate

156,00

61,00

45,OC

50,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

14,00

3,0C

2.00

200106

Piese de schimb

79,00

41,00

28,0C

10,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,5C

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

3,40

2,3C

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

722,40

289,00

294,5C

138,90

2002

Reparații curente

1 219,35

1 011.95

137.4C

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25.0C

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25,0C

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

6,20

4,20

2,0C

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

6,20

4,20

2,0C

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 27 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5.00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1 226,00

528,00

390,00

308,00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

73,00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 101,00

454,00

362,00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40.530,00

18.231,00

13 922,00

4.903,00

3.474,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.659,50

18.360,50

13.922,00

4.903,00

3.474,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2 140,00

2.122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638,00

2.940,00

2 085,00

2.067,00

1.546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1 800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

Data: 02/06/2020 Tit:          pag: 28 ~ mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Drepturi de delegare

4,00