HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31.01.2020

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatele Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Centrului Bugetar Creșe, Agenției de Dezvoltare Locală și al Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău nr. 580/ 23.01.2020, nr. 985/20.01.2020, nr. 497/ 22.01.2020, nr. 909/ 22.01.2019, nr. 16983/ 20.01.2020, nr. 3014/ 20.01.2020 și nr.205/ 23.01.2020 prin care se propun salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2020;

-Adresa nr. 17382/ 23.01.2020 către Sindicatul Primăriei Municipiului Bacau prin care s-a transmis salarizarea propusă în vederea pregătirii consultării cu Ordonatorul de credite;

-Procesul verbal nr. 589/23.01.2020 privind consultarea cu Sindicatul Primăriei Municipiului Bacau cu privire la modul de stabilire a salariilor de baza, conform art. 11 alin.(l) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 595/ 23.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 596/1/23.01.2020;

-Raportul comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Centrului Bugetar Creșe, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău înregistrat cu nr. 596/2/23.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 37/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 38/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 39/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 40/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 41/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 alin. (1), ale art. 11, ale art. 38 (3) lit. ”b” și alin. (4) din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 935/ 2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentele formulate de domnul Primar Cosmin Necula, amendamente ce au fost adoptate;

In baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „a” si alin (3) lit. „c” și art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se mențin în anul 2020 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, la nivelul anului 2019.

(2) Pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău fac excepție de la cele menționate la alin. (1) funcțiile prezentate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” din Poliția Locală a Municipiului Bacău fac excepție de la cele menționate la alin. (1) funcțiile prezentate în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotariri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Centrul Bugetar Creșe, Agenția de Dezvoltare Locală și Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău.

Art.3. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Centrului Bugetar Creșe, Agenției de Dezvoltare Locală și Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


/CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NIC^LAE -OVID1U POPOV1CI

ROMANIA

Județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

1.075

1.05

1.05

1.025

1.025

Nr.crt

Funcția

Grad profesi

Nivelul studiilor

Salariu de bază la

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

II A.

Funcții de conducere contractuale

4

Sef Serviciu, Șef Secție

Gradul II

S

7778

9335

5

Sef Birou, Șef Atelier

Gradul II

S

7143

8570

1 B. Funcții publice de execuție pe grade profesionale

Consilier

principal

S

3651

3925

4121

4327

4435

4546

4389

4718

4954

5202

5332

5465

II B. Funcții de execuție contractuale pe grade si trepte profesionale

Consilier juridic

Gradul 1

S

3651

3925

4121

4327

4435

4546

4389

4718

4954

5202

5332

5465

Consilier,Expert,Inspector

Gradul 1

S

3651

3925

4121

4327

4435

4546

4389

4718

4954

5202

5332

5465

4

Refe re nt, 1 nspecto r, Arhi va

Treapta 1A

M

2698

2900

3045

3197

3277

3359

3245

3488

3662

3845

3941

4040

Treapta 1

M

2381

2560

2688

2822

2893

2965

2850

3064

3217

3378

3462

3549

Treapta II

M

2230

2397

2517

2643

2709

2777

2496

2683

2817

2958

3032

3108

Debutant

M

2288

2460

2583

2712

2780

2850

13

Muncitor necalificat

Treapta 1

M,G

2230

2397

2517

2643

2709

2777

M,G

2342

2518

2644

2776

2845

2916

Treaptă fără

M,G

2230

M,G

2342

/

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 8 din 31.01.2020SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICO E- OVI Dl U POPOVICI


Ion BARBU


SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURS^ELorf UMANE Șl ADMINISTRATIV / J,/


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31.01.2020


Tabel nominal cu modificările salariate ale personalului Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru anul 2020

Funcții publice de conducere

Nr. Crt

Funcția

Nivelul studiilor

SALARIUL DE BAZA

1.

Director Executiv

S

10608

2

Șef serviciu FAP

S

8694*

Funcții publice de execuție

Nr. Crt

Funcția

Grad profesional

Nivel studii

Salariu de bază

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

1

Consilier, Expert, Inspector

superior

S

5803

6238

6552

6877

7051

7225

principal

S

5429

5836

6129

6433

6596

6759

asistent

s

3640

3913

4109

4314

4422

4533

debutant

s

2912

3130

3288

3451

3538

3625

2

Consilier juridic

principal

S

6084

6540

6869

7210

7392

7575

asistent

S

4784

5143

5401

5669

5813

5956

Personal contractual

Nr. Crt

Funcția

Grad profesional

Nivel studii

Salariu de bază

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

1

Administrator

M

3744

4025

4227

4437

4549

4661

2

îngrijitor

G

2230

2348

2466

2588

2654

2719

3

Magaziner

I

M

3744

4025

4227

4437

4549

4661

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICQLAE - OVIDIU POPOVICI