privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice înregistrat cu nr. 3673 / 11.05.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3674 /11.05.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3998/1/21.05.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 3998/2/21.05.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 439/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 440/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 441/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 442/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 443/28.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 57(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin.3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit.”a”, art. 197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. ”b” și alin. 4 lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotărâre in structura următoare:

a) la venituri:

  • 1. prevederi bugetare aprobate inițial

  • 2. prevederi bugetare definitive 3.incasari realizate

b) la cheltuieli:

  • 1. credite bugetare aprobate inițial

  • 2. credite bugetare definitive

  • 3. plăți efectuate


310.105.840 lei;

369.159.940 lei;

287.664.768 lei;

343.298.120 lei;

394.452.220 lei;

310.960.832 lei;

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 4. Prin grijaȘecretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

PREȘEDINT^WȘEI)l)^ _ cătălin -


,7^^ ,,K'""                                                //

C.G.F./Z.M./T.A./O.R.a^fx. l/DS.l-A-2                                                       Jv,

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. TU DIN 29.05.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Contul de execuție al bugetului local

1a data do; 31 DEC 19

Sursa de finanțare integra; de ta trufiei

4273317 Municipiul

Venit uri. Cheltuieli

Cod

Veniturile bugetelor locala

Imparii pe venit

030000

Impozilul pe veniturile din Ir

031300

Cote si sume defalcate din irnp

O4CO3D

Cele defalcate dm impozitul p

040130

Impozite si taxe pe prpprieta

070000

impozit si laxa pe clădiri

070100

Impozit pe clădiri de la perso

070101

Impozit si taxa pe clădiri da

070102

Impozit s< taxa pe teren

070200

Impozit pe terenuri de la pers

070201

Impozit si taxa pe teren de la

070202

Impozit pe terenul din extravî

070203

Taxe judiciare de timbru si al

070300

Alte impozite si taxe pe prop

075000

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

Sume defalcate clin laxa pe val

110200

Sume defalcate din taxa pe va!

110600

Sume defalcata din taxa pe val

110900

Alte impozite ei tex» generale

120000

Taxe hoteliere

120700

Taxe pe servicii specifice

150000

impozit pe spectacole

150100

Alt» taxe pe servicii specific

155000

Taxe pe utilizarea bunurilor.

160000

Impozit pe mijloacele de tran

taoîoo

Impozit pe mijloacele de trans

160201

Impozit pe mijloacele de trans

160202

Taxe si tarife pentru eliberat

160300

Alte Impozite si taxa fiscale

160000

Alta impoale si taxe

165000

Venituri din proprietate

300000

Varsamînle din profitul net al

300100

Venituri din concesiuni si inc

300500

Atte venituri din concesiuni s

300530

Venituri din dividende

300800

Venituri din dividende de la a

300802

Venituri din prestări de servi

330000

Venituri din prestări de servi

33D800

Contribuția părinților sau su

331000

Venituri din recuperarea cheli

332800

Alte venitun din presuri de

335000

Venituri din taxe administrați

340000

Taxe extrajudiciare de timbru

340200


md-le

Incasari Plai

Disponibil

00

237.664,763 26

.00

0

536.677 00

00

00

536.S77 00

co

00

128,715.905 19

00

00

128.715.905 19

00

00

35,874.831 77

00

00

26.966,715 57

00

00

12.558.608 80

00

00

14.4O8.10S 77

00

00

4,993,282 89

00

00

1.943,728 08

00

00

3.045.655 81

00

00

3.899,00

00

00

2.212.585 61

00

00

1.7D2.247.7O

OO

00

53,258,317.00

00

00

15,708,317.00

00

00

35,582.000 00

00

00

1,868,000 00

00

00

14.01000

00

00

la.OtO 00

00

00

286.51242

00

00

157,975.42

.00

00

128.537 00

00

00

13.522,106 75

00

00

11.757,145.55

00

00

6,930,162 62

00

00

4.826.963 93

00

00

1.764,962 20

00

00

2.161.054 17

oo

00

2,161,054 17

00

00

9,801,677 21

00

00

13,129 24

00

00

9,645,216 76

00

00

9.645,216 76

00

00

143,329.21

00

00

143,329 21

00

00

8.760,337 26

00

00

7,721.607 70

00

00

431,393.00

00

oo

59,825 28

oo

oo

547,511 20

00

00

210,455 11

00

00

210.455H

(IC


Contul de execuție al bugetului local

la data de:

31 DEC 19

Page 2 of 4

Sursa de finanțare IntegraI de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An: 2019 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

tncasari/Piali

Disponibil

Amenzi, penalitati si confisca

350000

00

8.337.063.09

OO

Venituri din amenzi si alte sa

350100

00

2.353.298.03

00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

00

2.353,298.03

00

Alte amenzi, penalitati si con

355000

00

5.983,765.06

00

Diverse veniluri

360000

00

20.701.663.95

.00

Taxe speciale

360600

00

17.143.397.23

.00

Atte venituri

365000

00

3.558.266.72

.00

Transferuri voluntare, altete

370000

.00

8.525,859.12

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

34.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370300

.00

10.452.125.12

00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

10,452,125.12

00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

8.525.825 12

.00

Venituri din valorificarea una

390000

.00

625,591.10

.00

Venituri din valorificarea una

390100

.00

121.81

.00

Veniluri din vanzarea locuințe

390300

.00

27400

.00

Depozite speciale pentru cpnsl

391000

.00

625.195.29

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

849,968.50

00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

2.978,189.13

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

6.916.00

.00

Finanțarea Programului Nationa

426500

.00

3,759.287.66

.00

Subvenții de ta bugetul de sta

426900

.00

61.953.97

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

4,920,950 53

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

4,920,95053

.00

Sume primite in contul platilo

450102

.00

4.920.950 53

.00

Sume primite de la UE/alti don

480000

.00

403,487 15

.00

Fondul European de Dezvoltare

480100

.00

9.764.69

.00

Sume primite in contul platilo

480101

.00

444.67

.00

Sume primite in contul platilo

480102

.00

9,320.02

.00

Fondul Social European (FSE)

480200

.00

393,722.46

.00

Sume primite in contul platilo

480201

.00

387,355.96

.00

Sume primite In contul platilo

480202

.00

6,366.50

.00

Cheltuielile bugetelor locale

351,763,295.73

310,960,831.89

40,802,463.84

Autoritari publice si acțiuni

510000

46.056.200.00

41,274,793.81

4,781,406.19

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

16,318,500.00

16,150,291 00

168,209.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

6,871.000.00

4,097,404.41

2.773,595.59

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

450,000.00

355,463.77

94,536.23

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

166,000.00

149,191.00

16,809.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2,184,000.00

691.998 95

1,492,001.05

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

20,066,700.00

19,966.755.71

99.944.29

Titlul XIX Plăti efectuate in

510000850000

.00

136.31103

00

Alte servicii publice generale

540000

7,209,765.00

5.579.076,21

1,630,688 79

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

3,189.950.00

3.079,395.00

110,555.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

2,237.778.00

941,321.58

1,296,456.42

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

1.566.000 00

1.443,604.26

122.395.74

Contul de execuție al bugetului local

la data de:

31 DEC 19

Page 3 of 4

Sursa de finanțare Integral de la buget

4270337 Municipiul Bacau

An: 2019 Trezoreria Municipiul Bacau

venituri/Chettuieli

Cod

Credite

Incasaci/Plali

Disponibil

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000530000

118.000 00

59.786 75

58.213 25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

34.800.00

27.052.00

7,748.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

63.237.00

48.932.71

14.304 29

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000850000

00

-

21,016.09

.00

Tranzacții privind datoria put>

550000

9.436.500.00

9.223,893.65

212.606.35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

155.000.00

154.83342

166.58

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

9,281.500,00

9.069.060.23

212,439.77

Ordine publica si siguranța na

610000

13.222.767.00

12.858.660.60

364.106.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

259.000.00

244.500.00

14,500 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

241,500.00

203.795.70

37.704.30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

12.712.000.00

12,407.259 90

304,740.10

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

3.600.00

3.105.00

495 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

6,667.00

.00

6.667.00

Invatamant

650000

35.514.143.73

32,987,782.86

2,526.360.87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

25.326.769.73

24.232,474,50

1,094,295.23

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1.908.920.00

1,892,778.00

16.142.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

1,113.000.00

1,084,716.00

28,284.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

142.000.00

130.482.97

11,517.03

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

3,099.252.00

3,076,600.20

22.651.80

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

3,924,202.00

2,645.153.99

1.279.048.01

Titlul XIX Plăti efectuate In

650000850000

.00

-

74.422.80

.00

Sanalate

660000

11,070,966.00

9,374,713.27

1,696,252.73

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

9,844,533.00

8.629.288.99

1,215,244.01

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

1,226.433.00

786.071.28

440,361.72

Titlul XIX Pfali efectuate in

660000850000

.00

-

40,647.00

.00

Cultura recreere si religie

670000

36,235,286.00

30.225.248.72

6,010,037.28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

4,048,600.00

3.964,667.00

83,933.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

670000200000

11,022,310.00

8.947,692.72

2,074,617.28

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

14,382.830.00

13,629,625.74

753,204.26

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

90.000.00

89,181.00

819.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

500,000.00

756.69

499,243.31

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

2,364,600.00

1.673.419.92

691,180.08

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

3.826 946 00

1.936.876.65

1.840.069.35

Titlul XIX Plăti efectuate în

670000860000

.00

66,971.00

.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

61,389,090.00

59,927.678.97

1.461,411.03

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

29,201,030.00

28,894 320 00

306,710.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

680000200000

8,063,620.00

7,753,822.53

309.797 47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680000550000

53,490.00

53,490.00

.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

22.570,560.00

22 367,693.71

202,866.29

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590tX)0

1.026.120 00

911,525.40

114,594.60

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

474,270.00

210.523.46

263,746.54

Titlul XIX Plăti efectuate in

680000850000

.00

-

263.696 13

.00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

14.834,336.00

11,673,118.24

3.161,217.76

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000106000

3,637.400.00

3,579.270,00

58.130.00

Contul de execuție al bugetului local

Udata do; 31 DEC 19

fast ■: ut J


Sursa de finanțate

4278337

Integral da la bugel

Municipiul Bacau

Veruluri/Cheltineli

Cod

Credite

vcasanptati

Disponibil

TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII

700000200000

10 190.220 00

7 965 460 74

2 224 759 25

titlul xt alte cheltuieli

700000590000

62 000 00

SJ.633 00

7.397 00

titlul XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

044,716 00

152 006 89

782 709 20

Titlul XIX Plăti efectuata in

700000850000

00

88 222 30

00

Proiecția mediului

740000

59 058 553 00

48 477 712 26

10.590 640 74

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

8 031.500 00

7 S71 603 DO

159,897 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

32 746.760 00

26 597,233 59

6 149 476 41

Titlul vii alte transferuri

740000550000

9 355.500 00

9 189 570 73

165 929 27

TITLUL XI alte cheltuieli

740000590000

168 000 00

156 001 00

11999 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

0 479.293 00

4 452 904 94

4 026.388 06

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000010000

26 7 500 00

' 287.500 00

00

Trilul XIX Plăti efectuata in

740000850000

00

77.151 C0

00

Combustibili si energia

810000

17,105,550 00

1 $.535,745 40

1 569 803 60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

1,170.200 00

1 170 178 52

21.48

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

4,000 000 00

4 000,000 00

.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

810000550000

2.558,500 00

1.386 806 01

1 201.693.99

■nilul Viii PROIECTE CU FINANT

810000560000

2.912,000 00

2 621 760 16

290.239 84

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

S10000710000

2.454,850 00

2,408,587 33

46.262.67

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

4 000,000 00

3.963 414 40

31,585 60

Titlul XIX Plăti efecluaia in

810000850000

00

02

.00

Transporturi

840000

40,620,139 00

$3.822.405 90

6.797,732.10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

040000100000

664.000 00

646.950 00

37,042.00

TITLUL I! BUNURI St SERVICII

840000200000

26 026,100 OG

201S6.639 31

5 839.260 69

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

B40QM590CC0

25,000 00

10,494 00

14,506 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

13.885,039 00

12.997,710 59

887,328 41

Titlul XIX Plaii efectuata in

840000050000

CO

19.595 00

.00

EXCEOENT/DEFICIT

.00

23,296,063.63

,90

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Contul de execuție al bugetului

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. TJ

local-functionare

DIN 29.05.2020

la dala do: 31-OEC-19

Page 1 of 4

Sursa de finanțare Integrat da ta bugel

4273337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasarifplati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

280.261,462.92

.00

impozit pe venit

030000

00

536.877.00

00

Impozitul pe veniturile din ir

031800

00

536.877.00

.00

Cote si sume defalcata din irap

040000

00

128,715,905.19

00

Cole defalcate din Impozitul p

040100

00

128,715,905.19

.00

Impozite sl taxe pe propriata

070000

00

35,874,831.77

00

impozit st taxa pe clădiri

070100

00

26.966.715.57

.00

impozit pe clădiri de la perse

070101

00

12.358.608 80

00

impozit sl laxa pe clădiri de

070102

00

14.403.106.77

.00

Impozit sl laxa pa teren

070200

00

4.993,282.89

00

impozit pe terenuri de la pers

070201

00

1.943,728.06

00

Impozit si taxa pa teren de la

070202

00

3.045.655.81

.00

Impozit pe terenul din extravr

070203

00

3,899.00

00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

00

2.212.585.61

.00

Alte Impozite si taxe pe prep

075000

00

1.702,247.70

00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

00

53.258,317.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

00

15.708.317.00

00

Sume defalcate din laxa pe vai

110600

00

35,682.000.00

.00

Suma defalcate din taxa pe vai

110000

00

1,868,000.00

00

Alte Impozite si taxe generale

120000

00

14,010.00

.00

Taxa hoteliere

120700

00

14.010.60

00

Taxe pe servicii specifice

150000

00

266.512.42

.00

impozit pe spectacole

150100

00

157.975.42

00

Alte taxe pe servicii specific

155000

00

128,537.00

-00

Taxe pe utilizarea bunurilor.

160000

.00

13.522.108 75

00

Impozit pe mijloacelo da Iran

160200

00

11.757.146.55

.00

Impozit pe mijloacele de Irans

160201

00

6.930,162.62

00

Impozit pe mijloacele de irans

160202

00

4,828,963.93

.00

Taxe sl tarife pentru olibarar

150300

00

1.764,962.20

00

Alta impozite sl laxe fiscale

180000

oo

2,161,054.17

00

Alte Impozite sl taxe

155000

00

2.161.054.17

00

Venituri din proprietate

300000

00

9.801.577.21

.00

Varsaminte din profitul nat al

300100

00

13,129.24

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

9,645.218.76

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

60

9,645,216.76

.00

Venituri din dividende

300800

00

143.329.21

00

Venituri din dividende de la a

300802

00

143,329.21

.00

Venituri din prestări de servi

330000

00

8,760,337.26

00

Venituri din prestări de servi

330800

00

7.721.607.78

.00

Contribuția părinților sau su

331000

00

431,393.00

00

Venituri din recuperarea cheli

332800

00

59,825.28

00

Alte venituri din prestări de

335000

00

547.511.20

00

Venituri din laxe administrat:

340000

00

210.455.11

00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

00

210.458.11

00

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de:

31 DEC 19

Page 2 af 4

Sursa de finanțare integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Ar. 2019 Trezoreria Municipiul Bacau

Veciluri/Cheltuieli

Cod

Credite

IncasarilPIali

Disponibil

Amenzi, penaiilati si confisca

350000

00

8,337.063 09

,00

Venituri din amenzi si alte sa

350tOO

00

2.353 298 03

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

00

2.353 298 03

.00

Alte amenzi, penaiitati si con

355000

00

5.983,765.06

00

Diverse venituri

360000

.00

20.701,663.95

00

Taxe speciale

360600

.00

17,143,397.23

.00

Alte venituri

365000

00

3.558,266.72

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

1.926,266.00

00

Donații si sponsorizări

370100

.00

34.00

,00

Varsamlnte din secțiunea de fu

370300

00

10.452.125.12

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

8,525.825.12

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

6,916.00

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

6,916.00

.00

Cheltuielile bugetelor tocate

305,750,309.73

279,402,693.16

26,347,616.57

Auloritati publice si acțiuni

510000

43,422,200.00

40.227.331.09

3,194,868.91

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

16,318,500.00

16.150.291,00

168.209.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

6,871,000.00

4.097,404.41

2,773.595.59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

166,000 00

149,191 00

16,809.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

20,066,700.00

19.966,755.71

99,944.29

Titlul XIX Plăti efectuate In

510000850000

.00

136.311.03

.00

Alte servicii publice generale

540000

7,028.528.00

5,476,594.47

1,551,933.53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

3,189,950 00

3,079,395.00

110,555 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

2.237,770.00

941,321.58

1.296.456.42

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

540000550000

1.566.000.00

1.443.604.26

122.395.74

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

34.800.00

27.052.00

7.740,00

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000850000

.00

14 778.37

.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

9.436,500,00

9,223.893.65

212,606.35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

155,000.00

154.833.42

166.58

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

9.281.500.00

9.069,060.23

212,439.77

Ordine publica si siguranța na

610000

13.216.100.00

12.858.660.60

357,439.40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

259.000.00

244,500 00

14,500 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

241,500.00

203,795.70

37,704.30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

12.712,000.00

12,407.259.90

304,740.10

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

3,600.00

3,105.00

495.00

învatamanl

650000

31.447.941.73

30.212,145.90

1,235,795 83

TITLUL li BUNURI St SERVICII

650000200000

25,326.769.73

24,232.474.50

1,094,295.23

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1,908,920.00

1,892,778.00

16.142.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

1.113,000.00

1.084,716.00

28,284.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

3,099,252 00

3,076.600.20

22.651.80

Titlul XIX Plăti efectuate in

650000850000

00

74.422.80

.00

Sanatate

660000

8,315.700.00

8,140,842 09

174,857.91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

8.315.700 00

8181,489.09

134,210.91

Titlul XIX Plăti efeciuate in

660000850000

.00

40.647 00

.00

Cultura recreere si religie

670000

31,678,340.00

28,012 130 06

3,666.209.94

PREȘEDINTE HE-ȘEDINȚÂ^

CĂrALIN-BOGb/XYCREȚU \

^VL / •          'CONTRASEMNEA SECRETARUL G NICOLAE-PENTRU LEGALITATE ERAL AL MUN. BACĂU VIDIU POPOVICI


Contul de execuție al bugetului iocal-functlonare

la datorie: 31 -DEC -19

Page 3 ol 4


Surea de finanțare

427B137

Integral de la buget

Municipiul Barau

VerJturVCheWuieli

Cod

Credite

incasan Plăti

Disperat/1

TITLUL 1 CHELTUIELI CE PERSON

670OCO1COOOO

4,048,500 00

3,964 667 00

63 933 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

11,022,31000

8 947 692 72

2,074 617 28

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

6700005IOOCO

14,242.630 00

13 493 121 42

749.503 58

TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI

S70QQO590C0O

2,364,300 00

1.673 419 92

691 180 08

Titlul XIX Plăti efectuate fn

670000050000

00

65 971 00

00

Asigurări 51 asistenta sociala

680000

60.914.82000

59.717 155 51

1,197 664 49

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

660000100000

29.201,030 00

28 894 320 00

306.710 00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

080000200000

8,063,620 00

7 753 822 53

309 797 47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

660000550000

53.490 00

53.490 00

00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

600000570000

22,570.560 00

22 367,693 71

202068 29

TITLUL X) ALTE CHELTUIELI

680000590000

1,026,120 00

911 525 40

114,594 60

Titlul XIX Piall efectuate In

680000850000

00

263,896 13

00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

13.339,620 00

11,538 297 03

2.351,322 92

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

3,637,400 00

3,579 270 00

53.130 00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

700000200000

10,190,220 00

7 965460 74

2.224,75926

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

62.000 00

54.603 00

7.397 00

Titlul XIX Plăti efectuate in

700000850000

00

61 036 66

00

Proleclia mediului

740000

50.451,760 00

43,997,257 50

6.454.502 50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

8,031.50000

7 071 603 00

159,897 00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

740000200000

32,746,760.00

26 5S7 283 59

6 149,476 41

TiTLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

9,228,00000

9,162,020 91

65,979 09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

74000059000O

163,000 00

155 00100

11.999 00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000010000

287,600 00

207,500 00

00

Titlul XIX Plăti efectuai» in

740000850000

00

77.151 00

00

Combustibili si energie

310000

9,293,700.00

9.172.088 80

31 611 10

TITLUL « BUNURI Si SERVICII

810000200000

1.170,200.00

1,170.178.52

21 48

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

4,000.000.00

4,000,000.00

00

TiTLUL VII ALTE TRANSFERURI

610CO0550000

33.500.00

33,496.00

4 00

TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

4.000,000,00

3,968,414.40

31 585 60

Titlul XIX Pîall efectuate in

610000850000

.00

.02

00

Transporturi

340000

26.735,100.00

20,626.296.31

5 905.303 69

TiTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

684,000.00

646.958 00

37,042 00

TITLUL tl BUNURI SI SERVICII

840000200000

26.026,100.00

20.136.839.31

5.839.260 69

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000390000

25,000 00

10,494.00

14.506 00

Titlul XIX Plăti efectuate in

840000850000

00

17,995.00

00

EXCEDENT/DEFICfT

.00

BBS,769 76

.09


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 'SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NTCOLAE-pVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT, AURICA TURCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 79 DIN 29.05.2020


Contul de execuție al bugetului loeal-dexvoitare


la dala de: 31-DEC-19


Paga 1 of 2


Sursa de tinantara Integrai da la buget

4278337 Municipiul Bacau

venituri/Chaliuieîl

Cod

Credite

Incasarirp.-atl

Disponibil

Voniturila bugetelor locala

.00

7,403,305.34

.00

Transferuri voluntare, ettele

370000

.00

10 452 125 12

.00

Varsamlnte din secțiunea da fu

370400

.00

10,452 125 12

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

625,591 10

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

121 81

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

274 00

.00

Depozite speciale pentru const

391000

.00

625,195.29

.00

Subvenții de la bugetul da sta

420000

.00

843 052 50

.00

Subveniil de la bugetul ds sta

422000

.00

2 978 13913

.00

Finanțare» Programului Nationa

426500

.00

3 759 207 66

.00

Subvenții de 1a bugetul de sta

425900

.00

61 953 97

.00

Suma primita de la UE/atll don

450000

.00

4.920.950 53

.oo

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

4.920.950.53

.00

Suma primita In contul piaUlo

450102

.00

4.920.950 53

oo

Suma primite de la UE/aIU don

480000

.00

403.487 15

,00

Fondul European de Dezvoltare

400100

.00

6.764 69

.00

Sume primite In contul platlto

4B0101

.00

444 67

.00

Sume primite In contul plaUto

480102

.00

9.320 02

00

Fondul Social European (FSE)

460200

.00

393.722 46

.00

Sume primita In contul ptetilo

480201

.00

387.355.96

.00

Sume primite In cantul plățile

400202

.00

6.368 50

.00

Cheltuielile bugetelor locala

46,012,906.00

31.558,138.73

14,454,047.27

Autoritari publioe sl acțiuni

510000

2,634,000.00

1,047,462.72

1,506,537 28

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

450,000.00

355.46377

94.536 23

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2,184.000.00

691,998.95

1.492.001 OS

Alte servicii publica generale

540000

181,237.00

102,481.74

78 755 26

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

118,000.00

59.786.75

58,213 25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

63,237 00

48,932.71

14,304.29

Titlul XIX Plăti atectuaia In

540000850000

.00

8,237.72

00

Ordina publica si siguranța na

610000

6,667.00

.00

6,867 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

6,667.00

.00

8.667 00

Irivalamant

050000

4.066,202.00

2 775.536.96

1.290,56504

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

850000580000

142,000.00

130.482.9?

11.517 03

TITLUL XIII ACTIVE NEFfNANCIAR

650000710000

3,924,202.00

2.645.153.99

1,279,048 01

Sanatale

650000

2.755,266.00

1.233.871.18

1.521.394 52

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

650000510000

1,528,833 00

447.799.90

1.081,033 10

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

1,226,433.00

786.071.20

440,361 72

Cultura, recreere si religie

670000

4,556,946.00

2.213,118.66

2.343.827 34

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UN

870000510000

140.000.00

136,304.32

3.695 68

Titlul VIU PROIECTE CU FINANT

670000560000

90,000.00

89.181.00

019.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

500,000 00

758.89

499.243 31

TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

3,826,946 00

1 986.878.85

1.840,069 35

Asigurări si asistenta sociala

680000

474,270 00

210.523.46

263 746 54

TITLUL Xtii ACTIVE NEFiNANCtAR

680000710000

474.270 00

210 523.46

263,746 54

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

Sursa de finanțare Integral do ta bunel

4278337 Municipiul Bacau

ta data de:

31 DEC 1S

Page 2 of 2

Venituri/CheltuleE

Cod

Credite

ir.casari/PJail

Disponibil

Locuința, servicii si dezvolta

700000

944,716 00

134,821.16

809.894 84

TULUL Xltl ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

944,716 00

152.006.80

782 705 20

Titlul XIX Plăti efectuai» In

700000850000

.00

27.185.64

00

Proiecția mediului

740000

8.606,793 00

4.480.454.76

4.126 338 24

TITLUL VIS ALTE TRANSFERURI

740000550000

127,50000

27,549.82

99,950 18

TITLUL XIII ACTIVE NEFfNANCIAR

740000710000

8 479,293.00

4.452.904.94

4.026 388 06

CombustM Sl energie

atoooo

7.901.850.00

6,383.657.50

1.538.192 50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

2,535,000.00

1,333.310.01

1.201.689 99

TUiol Vîtl PROIECTE eu FINANT

810000560000

2.912.000 00

2,621.760.16

290 239 84

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

2.454.850.00

2.408.587.33

46.262 67

Transportori

840000

13.885.039.00

12.996,110 59

889 928 41

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

13.685,039 00

12,997.710.69

887 328 41

Tlllul XIX Plat! efectuate In

840000950000

.00

1.600.00

00

EXCEDENTIDEFtCrr

.00

24,154,833.39

.00


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 'SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU MCOLAE-OVimU POPOVICI

ÎNTOCMIT,


AURICA


”RCU