Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea nr. 21300/ 23.03.2020 înaintată de Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău către Primăria Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 3099/ 13.04.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aderarea Municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3101/ 13.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3102/1/ 13.04.2020 ;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 3102/2/13.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 434/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 435/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 436/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 437/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 438/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 și art. 15 alin. (1) lit."c" din Legea Societății Naționale de Cruce Roșie nr. 139/ 1995, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 12 alin. (1) lit."b" și art. 13 alin. (2) lit. "b" din Statutul Crucii Roșii publicat în Monitorul Oficial al României- Partea I nr.l069 /2018;

-Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 89 alin. (7) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; -Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 243 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit."b” și lit. "h" și art. 139 alin.3 lit.

”a” și lit. ”f’ și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă aderarea Municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău, ca membru susținător.

Art.2. Sprijinul financiar acordat anual Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Bacău din partea Municipului Bacău în calitate de membru susținător este în valoare de 197.155 lei.

Art.3. Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău se obligă să prezinte Municipiului Bacău un raport financiar anual, însoțit de documente justificative legale.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va desemna un reprezentant în Adunarea Generală a Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Bacău.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Bacău.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal I/sti$ției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE  Ș EDI MI      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CĂTĂLIN -              SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

'/        NICOLAE - OVIDIUJXW&VICI