de aprobare a Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in "Planul de calitate a aerului in municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX) pentru perioada 2019-2023"

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2952/07.04.2020 al Compartimentului Managementul Calității Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a Aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot pentru perioada 2019-2023;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3279/ 23.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3280/1/23.04.2020 ;

-Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului înregistrat cu nr. 3280/2/23.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 429 29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 430/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 431/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 432/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 433/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 22 lit. "d" din Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător , cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 27 alin. 2 și art. 28 alin. 1 din H.G . nr. 257 / 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit."a", art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit."a" și "b" din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit."b", alin. (4) lit."e" și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in " Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx ) pentru perioada 2019-2023 ", conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE D CĂTĂLIN BOGlî^CJCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE NICIPIULUI BACĂU OPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 77 DIN 30.04.2020

RAPORT - TRIMESTRUL I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BACĂU pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NOz/NOx) pentru perioada 2019-2023

Domeniul „calitatea aerului” este reglementat în România prin Legea nr. 104/l5.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011), cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005 și ale Directivei (UE) 2015/L480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Legea calități’ aerului are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.

Pentru punerea în aplicare a legii calității aerului înconjurător a fost înființat Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGICA) care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede obligativitatea ca în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare I să se elaboreze planuri de calitate a aerului pentru atingerea valorilor limită sau, respectiv, a valorilor țintă corespunzătoare, având măsurile potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință, iar în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II să se elaboreze planuri de menținere a calității aerului.

Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită stabilite de legislația în vigoare pentru emisiile de poluanți. Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Conform Ordinului nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrat iv-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul de gestionare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO^/NOx).

Conform H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Municipiul Bacău a elaborat Planul de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NOVNOx) și care ulterior a fost aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău a avut la bază Studiul de calitate a aerului pentru municipiul Bacău, studiu elaborat de către SC ENVIRO ECOSMART SRL, operator economic înscris în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 676, conform prevederilor Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. Studiu de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău a fost elaborat prin evaluarea informațiilor existente la data realizării acestuia, precum și prin evaluarea rezultatelor de monitorizare a calității aerului din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, și au fost identificate măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor limită orare și anuale.

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot (NOx) la nivelul municipiului Bacău sunt reprezentate de arderile din sectorul energetic, procesele de producție, traficul rutier și sistemele individuale de încălzire a locuințelor.

Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor provenite din diferite categorii de surse de emisie a oxizilor de azot (NOx) din municipiul Bacău s-a realizat utilizând modele matematice de cuantificare și prognozare a dispersiei poluanților provenind din: surse fixe, mobile și de suprafață, la nivelul de precizie necesar pentru evidențierea zonelor critice (zonele predispuse la valori ale NO2 peste valorile limită) conform cerințelor cuprinse la art.17 și 18, Anexa 1 la metodologia H.G. nr. 257/2015.

Pentru identificarea măsurilor pentru menținerea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Bacău până în anul 2023.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

J Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

J Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

J Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

J Planul de mobilitate urbană durabilă, Municipiul Bacău, august 2017;

J Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

J Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020;

/ Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

J H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente la nivel local (PUG Bacău, Strategii de dezvoltare locale) sau investițiile propuse la nivel local, în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru menținerea nivelului poluanților sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Bacău.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizii de azot (NOj/NOx) aprobat prin HCL 134/19.04.2019, conduc la menținerea nivelului de NOi/NOx sub valorilc-limită și reducerea riscului de apariție a depășirilor. Măsurile au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrațiilor de dioxid de azot și oxizi de azot să fie sub valorile-limită ale acestora.

în continuare se prezintă informații privind stadiul realizării măsurilor pentru reducerea poluării cu dioxid de azot și oxizi de azot (NOi/NOx) cuprinse în Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău aprobat prin HCL 134/19.04.2019.


M.l.l


Sistem de management al               traficului.

Prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău


Implementarea unui sistem de management al traficului care va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public în comun și pentru deplasarea cu bicicleta, creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor și în secundar, fluidizarea traficului rutier arin reamenajarea a 94 intersecții.


2019-2023


M.1.3 Construcția Variantei de Ocolire a Municipiului Bacău


Construcția unei variante de ocolire a Municipiului Bacău în vederea creșterii accesibilității și a mobilității. Proiectul va consta din construcția a 30 km de drum, care să unească DN2, DN 15 și DN 11, precum și mai multe noduri rutiere, intersecții și lucrări de artă.


2019-2023


M.1.4


Dezvoltarea zonelor de *Traseu pentru deplasări 2019-2023 acces pentru pietoni nemotorizate Sud: Centru -2.700.000

2023

Autobuze noi

Director

Achiziționat 5

EUR

achiziționate

General

autobuze noi

Buget

Transport

de tip Iveco

operator

Public SA Bacău

Crossway LE (Euro 6)

21.370.000

2023

Nr. intersecții

Primarul

Realizată

EUR

reamenajate

Municipiului

documentația

Buget local

Bacău

SF/DALL

POR 2014-

Depusă

2020. Axa 4.1

cererea de

Alte surse

finanțare la ADR Nord-Est Etapa precontractua iă Ol ADR Nord-Est

394.000.000

2023

Km de drum

Director

Realizat

Lei

construit

Genera! CNAiR

47,5% din

Bugetul de

lucrările

stat

necesare

construcției

variantei de ocolire

3.238.000

EUR


2023


Km amenajați


Primarul         Realizată


Municipiului


documentația


prin amenajarea de Aeroport în lungime de 3,720                 Buget local                                       Bacău           SF/DALI.

trotuare și alei pietonale km.                                              POR 2014-                                                           Depusă

inclusiv piste pentru                                                    2020. Axa 4.1                                                        cererea de

bicicliști                                                                                                                                                                    finanțare la

ADRNord-Est

Contract semnat cu 01 ADRNord-Est si începere implementare

’Coridor pentru deplasări 2019-2023 nemotorlzate:     Centru

Șerbănești în lungime de 6,600 km.


1.240.000

EUR

Buget local

POR 2014-

2020. Axa 4.1


2023


Km amenajați


Primarul

Municipiului

Bacău


Realizată documentația SF/DAL1. Depusă cererea de finanțare la ADR Nord Est. în urma verificării conformității administrativ eși eligibilității cererii de finanțareafost admisă în etapa următoare de evaîuare și selecție de către 01 ADR Nord-Est -Rezervă 2019.


2019-2023


2023


Km amenajați


♦Coridor pentru deplasări nemotc-rizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement -Letea Veche (Traseu de agrement) în lungime de 2,720 km


3.537.000

EUR

Buget local

POR 2014-

2020. Axa 4.1


Primarul

Municipiului

Bacău


Realizată documentația SF/DALI. Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est în urma verificării conformității administrativ e și eligibilității cererii de


finanțare a fost admisă în


etapa următoare de2019-2023


2023          Km amenajați


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov -Stadion - Bazin de înot -Universitatea V. Alecsandri (Traseul tineretului și sportului] în lungime de 4,280 km.


2.585.000

EUR

Buget local


POR 2014-

2020. Axa 4.1


2019-2023


2023          Km amenajați


Condor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) în lungime de 7,410 km.


5.502.000

EUR

Buget local

POR 2014-

2020. Axa 4.1


Traseu pentru biciclete


2019-2023     422.000 EUR


2023          Km amenajați


evaluare și selecție de către Oi ADR Nord-Est -Rezervă 2019. Realizată documentația SF/DALI.


Primarul

Municipiului

Bacău

Contract semnat cu OI ADR Nord-Est si începere implementare

Primarul

Realizată documentația SF/DALI. Depusă cererea de

Municipiului

finanțare la

Bacău

ADR Nord-

CNCFCFR-SA

Est

Primarul

Etapa precontractua lăOl ADR Nord-Est Realizată


Costuri*

' estimate


Descrierea măsurii


aplicare/

Jmanțare;


măsuri


semicircular - Mioriței lungime de 3,130 km.


fn


Buget local POR 2014-2020. Axa 4,1


Municipiului Bacău


documentația SF/DAL1. Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est în urma verificării conformității administrativ e și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de


evaluare și selecție de către 01 ADR Nord-Est •-


Amenajarea străzii Prieteniei din 2019-2.023 cartierul Miorița, pe modelul "zonă rezidențială" în lungime de 1,090 km.


379.000 EUR 2023

Buget iocal

POR 2014-

2020. Axa 4.1


Km stradă amenajată


Primarul

Municipiului

Bacău


Rezervă 2019.

Realizată documentația

SF/DALI.

DepusăM.1.5


Fluidizarea traficului


M.2.1


Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău


cererea de finanțare la ADRNord-Est în urma verificării conformității administrativ


e și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către OI ADR Nord-Est -Rezervă 2019.


Reamenajare 2 intersecții în 2019-2023 sistem giratoriu pentru străzile

Calea Romanului - Bd. Unirii.

închidere inelară a magistralei 2019-2023

Sofert cu Cornișa. 2,978 km traseu (5,956 km conducte)


253.000 Lei 2023

Buget local


Intersecții reamenajate


7.600.000 Lei 2023

Buget de stat. Buget local, Ministerul


Km rețele termite modernizate


Primarul Municipiului Bacău

Primarul Municipiului Bacău


Realizat


RealizaiDezvoltării Regionale și Administrați ei Publice (70%), UAT Municipiul Bacău (30%)

M.2.2

Efici cotizarea

‘Reabilitarea rețelelor termice

2019-2023

2.354.000 Lei

2023

Km rețele termice

Primarul

Realizat

consumului de

energie secundare pe o lungime de 3,17

POR 2014-

reabilitate

Municipiului

termică

km.

2020

Bacău

Bugetul de

7. ■./■I

stat

Bugetul local

M.3.1

Măsuri locale

pentru Amenajare Parc Aviatori 1.

2019-2023

100.000 Lei

2023

Mp. suprafață

Primarul

Realizat

îmbunătățirea

calității Suprafață amenajată 1156 mp.

POR 2014-

amenajată

Municipiului

aerului prin amenajări

2020

Bacău

de parcuri și grădini

Bugetul local

Amenajare Parc Aviatori 2.

2019-2023

200 000 Lei

2023

Mp. suprafață

Primarul

Realizat

Suprafață amenajată 1011 mp.

POR 2014-

amenajata

Municipiului

2020

Bacău

Bugetul local

Amena;are Parc Gherăiești.

2019-2023

400.000 Lei

2023

Mp. suprafață

Primarul

S-au aprobat

Suprafață amenajată 10 ha.

POR 2014-

amenajată

Municipiului

de către

2020

Bacău

Consiliul

Bugetul local

Local Bacău

indicatorii


Costuri estimate pentru

- - • i.-        '       - ■ i

punerea In

aplicare / surse

finanțare

•.Data la care-măsura este prevăzută Sâ intre pe

- deplin in™ vigoare


economici și s-a trecut ia


etapa de contractare


proiectare (PTh).


COMPARTIMENT MCPMPM ADINA.BOTEZ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENIAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVÎbLU POPOVICI