Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul comun nr. 78146/15.04.2020 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu și al Direcției Drumuri Publice prin care se solicita actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău;

-Nota internă nr. 1455 /20.02.2020 transmisă de Direcția Drumuri Publice;

-Dispoziția nr. 728/09.03.2020 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al municipiului Bacău;

-Raportul Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau privat al municipiului Bacău, încheiat în data de 15.04.2020 ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3315/ 24.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3316/1/ 24.04.2020 ;

-Raportul comun al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu și al Direcției Drumuri Publice- Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat înregistrat cu nr. 3316/2/24.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 424/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 425/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 426/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 427/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 428/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 22 /2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 554, art. 858, art. 859, art. 860 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 286 alin. (1) și art. 289 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

  • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ’’a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”c” și alin. 14 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se actualizează HCL nr. 22 /2018, în sensul completării acesteia după cum urmează :

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de inventar lei

Situația juridică

1

1.3.7.2.

Parcare autoturisme

Str. Castanilor

S_ 439 mp, situată la intersecția     străzilor

Castanilor-      Calea

Mărășești, delimitată conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre

2020

100

Domeniul public al municipiului Bacău

Art. 2. Se actualizează HCL nr. 22 /2018, în sensul modificării bunurilor imobile prezentate în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22 /2018 sunt și rămân valabile.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CĂTĂL         GRIJI


ȘEDINȚĂ      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


GREȚU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - O VIDIU POPOVICI

N.O.P./I.D./O.R.A./EX 1/DS I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 76 DIN 30.04.2020CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI iTE DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC CU TROTUARELE AFERENTE, ALEI, PODURI,

PODEȚE, PASAJE, PARCARI”

Nr

Crt

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar lei

Situația juridica

I

1.3.7.2.

Aleea

Constructorului

Poz.144

Suprafața tota!ă=4871mp

Carosabil=2697mp,

Trotuar=1249mp,

Spațiu verde=i 16mp

Parcare=778mp platformă pubelă deșeuri menajere=31 mp

Sist.rutier= ASFALT

1990

273.635

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

2

1.3.7.2.

Aleea Electricienilor

Poz.145

Suprafața totală=5525mp

Carosabil=4395mp,

Trotuar=857mp,

Spațiu verde=91mp

Parcare-164mp

platformă pubelă deșeuri

menajere=l8mp

Sist.rutier=ASFALT

1990

172.560

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

3

1.3.7.2.

Aleea Metalurgiei

Poz.149

Suprafața totală=2602mp Carosabil 1961 mp, Trotuar=549mp, Spațiu verde=92mp Șist.rutier^ ASFALT

1990

334.029

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

4

1.3.7.2.

Aleea Oțe larilor Poz.151

Suprafața totală= 17 î 7mp

Carosabil=871mp,

Trotuar=408mp,

Parcare=438mp

S ist.rutier=ASFALT

1990

143.528

Domeniu) public al municipiului Bacău HCL 174/1999

5.

1.3.7.2.

Aleea Parcului Poz.152

Suprafața totală-6693mp Carosabil=5594mp, Trotuarul 099mp, Sisi.rutier= ASFALT

1975

276.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

6.

1.3.7.2.

Aleea Proiectantului

Poz.153

Suprafața totală=5623mp Carosabil=4292mp, Trotuar=i229mp, Parcare=102mp Sist.rutier=ASFALT,

1990

268.789

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

7.

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str.22 Decembrie

Poz.188

Suprafața totală-13971 mp Carosabil=9407mp, Trotuar=4437mp, Spațiu verde=127mp Sisl.rutier= ASFALT+BETON,

1990

749.932

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

8.

L7.2.

Sir. Alecu Russo

Poz 195

Suprafața totală= 16991 mp Din care:

1990

993.181

Domeniul public al

13O5mp are     doc.cad cu

nr.85O5mp,

15686mp compusa dini Carosabil=9959mp, Trotuar=4957mp, Spațiu verde=72mp Scuar=698mp

Sist.rutier= ASFALT,

municipiului Bacău HCL 174/1999

9.

1.3.7.2.

Str.Alexei Tolstoi

Poz.199

Suprafața totaiă=26886mp Din care:

738mp are doc.cad.cu nr.85123 26I48mp compusă din: Carosabi 1=16516mp Trotuar=4630mp

Spațiu verde=4744mp Parcare=258mp Sisl.rulier=ASFALT

1986,2010

2.647.772

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

10.

1.3.7.3.

Str. Alunului

Poz.200

Suprafața totală=2011 mp Carosabil^ 1320mp. Trotuar=614mp, Spațiu verde=77mp S ist. rutier=BET ON

1964

24.000

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

11.

1.3.7.3.

Str. Ana Ipătescu Poz.201

Suprafața totaiă-7815mp

Din care:

715mp are doc.cad.cu nr.85014 753mp are doc.cad cu nr.85024 1157mp are doc.cad. cu

nr.85012

5190mp compusă din: Carosabil=3349mp Trotuarul 477mp Spațiu verde-364mp Sist.ruder=BETON

1990

419.164

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL174/1999

12.

1.3.7.3.

Str.Ardealului

Poz.206

Suprafața totală-i4780mp Carosabil=3l I9mp, Trotuar=J66Imp, Sist.rutier=BETON

1948,2017

114.206

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

13.

I.3.7.3.

Str. Bradului

Poz.220

Suprafața totală=9929mp

Din care:

648mp are doc.cad.cu nr.85034

9281 mp compusă din:

Carosabi l=6827mp

Trotuar=2377mp

Spațiu verde=77mp

Sist.rutier=BETON

1990

477.150

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 64/2005

14.

1.3.7.3.

Str. Carpați

Poz.230

Suprafața totală=8532mp

Din care:

574mp are doc.cad.cu nr.85119

7958mp compusă din:

Carosabil=5553mp

Trotuar=2405tnp

Sist.rutier=BETON

1962

254.480

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

15.

1.3.7.3.

Str. Castanilor

Poz 231

Suprafața totală-5133mp

Din care:

407mp are doc.cad.cu nr.85032 4726mp compusă din: Carosabii=3071 mp

Spațiu verde=67mp Trotuar=958mp

Parcare=589mp

1990

143.222

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

platformă pubelă deșeuri menajere~41 mp Sist.rutier=BETON

16.

1.3.7.3.

Str. Cftlugăreni

Poz.232

Suprafața totală=10184mp Carosabi 1 =50l6mp, Trotuar=3482mp Spațiu verde-1686mp Sist.rutier=BETON

1990

532.098

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

17.

1.3.7.2.

Str. Cornișa

Bistriței, poz.250

Suprafața total ă=5430mp Carosabil=3997mp, Trotuar=1433mp, Sist.rutier=ASFALT

1990.2002

385.162

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

18.

1.3.7.3.

Str. Dumbravei.

Poz.272

Suprafața totală=2589mp

Carosabil= 1706mp,

Trotuar=618mp,

Spațiu verde=265mp

Sist-iutiei-BETON

1990

176.688

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

19.

1.3.7.3.

Str. Emil Racoviță,

Poz.275

Suprafața totală=1551mp Carosabil= 1016mp, Trotuar=473mp, Spațiu verde-62mp Sist.ru(ier=BETON

1990

79.525

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

20.

1.3.7.2.

Str. Erou Gheorghe Rusu. poz.279

Suprafața totală=2777mp

Din care:

1105mp are doc.cad.cu nr.85029 1672mp compusă din:

Carosabilul IO4mp Trotuar=445mp Parcare= 123mp Șist.ruiier= ASFALT

1990

176.804

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

21

1.3.7.2.

Str. Florilor, Poz.283

Suprafața totală~4792mp

Carosabil=2525mp,

Trotuar=1540mp,

Spațiu verde=727mp

Șist.rutier=ASFALT

Tronson delimitai de nr. 32-38:

Carosabil:

L=80m, l=6m,

Sist.rutier= ASFALT,

Trotuar: L=70m, l=O,8Om-2m

1965.2018

242.331,79

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999 HCL 205/2019

22

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Garofîței.

Poz.286

Suprafața totală^ 11928mp

Din care:

2184mp are doc.cad.cu nr.85136

9744mp compusă din:

Carosabil=82l Imp

Trotuar=1533mp

Sist.rutier= ASFALT+BETON

1990

986.700,15

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/199S

23

  • 1.3.7.2.

  • 1.3.7.3.

Str. Gării, poz.287

Suprafața totală=24941 mp Din care:

13374mp are doc.cad.cu nr.85224

11567mp compusă din: Carosabtl-7697mp Trotuar=2846 Spațiu verde-820mp Parcare=204mp Sist.rutier= ASFALT+BETON

1964

742.667,25

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/199’

24

1,3.7.3.

Str. Henri Coandă, Poz.308

Suprafața totală=:8094inp

Carosabil=4374mp,

Troluar=2838mp,

1990

456.155

Domeniul public ai municipiului

Spațiu verde=874mp

Scări acces=8mp

Sist.rutier=BETON

Bacău

HCL 174/1999

25

13.7.2.

1.3.7.3.

Str. losif Cocea. poz.323

Suprafața tolală-6630mp

Din care:

1658mp are doc.cad.cu nr.85128 1130mp are doc.cad.cu nr.95106 3842mp compusă din:

Carosabili 169mp

Tro(uar=l589mp

Parcare=84

Stst.rutier=

ASFALT+BETON

1990

360.825

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

26

13.7.2.

Str.Lalelelor, poz.325

Suprafața totaiă=3934mp Caro$abil:s:2371 mp, Troiuar=359mp, Parcare-1204mp

Sist.ruticr=ASFALT

1990

214.774

Domeniul public al municipiului Bacău HC1 174/1999

27

13.73.

Str. Livezilor.

Poz.334

Suprafața totală=4693mp

Din care:

793mp are doc.cad.cu nr.85112

3900mp compusă din:

Carosabil-2001 mp

Trotuar=824mp

Spațiu verde-1075mp

S ist. r utier= AS FALT

1964

145.054

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

28

13.7.3.

Str. Logofăt Tăutu, poz. 337

Suprafața totală-7960mp Carosabil=4485mp, Trotuar=2159mp, Parcare=537mp Spațiu verde=779mp Sist.rutier= ASFALT

1948

198.813

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

29

13.7.3.

Str. Luminii. poz.341

Suprafața totală-1035mp

Carosabil=681mp,

Trotuar=354mp,

Sist.rutier=ASFALT

1964

27.852

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

30

13.73.

Str. Martir Cloșca, Poz.351

Suprafața totală=2329mp Carosabi 1= 141 Omp, Trotuar=919mp, Sist.rutier=ASFALT

1948,2017

62.852

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

31

1.3.73.

Str. Martir Horia.

Poz.353

Suprafața totaiă=6345mp

Din care:

559mp are doc.cad.cu nr.85O33 5786mp compusă din Carosabil=3630mp

Trotuar=2099mp

Spațiu verde=57mp

Sist.rutier=BETON

1948,2017

154.814

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

32

13.7.2.

Str. Narciselor, Poz.380

Suprafața totală=15280mp

Din care:

1165mp are doc.cad.cu nr.85046 14115mp compusă din

Carosabili199

Spațiu verde=359mp

Trotuarul 750mp Acostament=3807mp Sist.rutier= ASFALT

1990

L260.521

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

33

13.7.3.

13.7.2.

Str. Neagoe Vodă. poz.381

Suprafața totală=l0279mp

Carosabil=6989mp, Troiuar=3131mp.

1948,2017

360.220

Domeniul public al municipiului

Parcare=l 59mp

Sist.rutier=ASFALT

Bacău

HCL 174/1999

34

1.3.7.3.

Str. Nucului, poz.389

Suprafața totală=l 841 mp Carosabil=]452mp, Trotuar=389mp, Șist.rulier= ASFALT

1964

34.763

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

35

1.3.7.3.

1.3.7.2.

Str. Nufărului, Poz.390

Suprafața totalăs=:7426mp Carosabi l=3954mp, Troluar-2584mp, Spațiu verde=888mp Sist.ru tier= ASFALT+BETON

1965

156.060

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

36

I.3.7.3.

Str. Petru Rareș, poz.399

Suprafața totală=l998mp

Carosabil=832mp,

Trotuar=282mp,

Parcare=884mp

Slsl.ruller=BETON

1990

82.726

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

37

1.3.7.3.

Str. Pieții,

Poz.406

Suprafața totală-6291 mp

Din care:

878mp are doc.cad.cu nr.85173

5413mp compusă din

C arosabi l=3963mp

Trotuarul 422mp

Spațiu verde=28mp

Sist.rutiei-BETON

1964

76.344

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

38

I.3.7.2

Str. Spiru Haret, poz.440

Suprafața totală=4974mp

Din care:

2177 mp are doc.cad.cu nr.85151 546mp are doc.cad.cu nr.85113 2251 mp compusă din Carosabil=1368mp

Trotuar=717mp

Spațiu verde= 166mp Sist.rutier= ASFALT

1990

377.051

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

39

1.3.7.2

Str.Stadionului, poz.441

Suprafața totală~441 Omp Carosabi!=3278mp, Trotuarul 043mp, Parcare=89mp

S ist. rutier= ASFALT

1965

149.382

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

40

I.3.7.3.

Str. Tipografilor.

Poz.453

Suprafața totală-6602mp

Din care:

3497mp are doc.cad.cu nr.682O5 708mp are doc.cad.cu nr.85031 2397mp compusă din Carosabilul 142mp Trotuar=608mp

Parcare=496mp

Spațiu verde-151 mp Sist.rutier=BETON

1990

287.076

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

41

1.3.7.3.

Str. Valea Alba, Poz.466

Suprafața totală=4995mp

Din care:

895mp are doc.cad.cu nr.85O18

41 OOmp compusă din Carosabil=2163tnp Trotuar^ 1419mp Spațiu verde=518mp S ist.rutier= ASFALT

1948

108.042

Domeniul public al municipiului Bacău HCL174/1999

42

1.3.7.3.

Str Venus, poz.470

Suprafața totală=5404mp

Carosabi 1=3172mp,

Trotuarul 693mp,

Spațiu verde-539mp

1986

184.937

Domeniul public al municipiului Bacău

Sist.rutier= ASFALT

HCL 174/1999

43

1.3.7.2

Str. Violetelor. poz.475

Suprafața totală=2629mp Carosabil=2220mp. Trotuar=65mp.

Parcare=l lOmp

Spațiu verde=215 mp platformă pubelă deșeuri inenajere=19mp

Șist. rutier= ASFALT

1990

83.760

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

44

1

i.3.7.2.

Parcare autoturisme str. 9 Mai - Biserica Precista. poz.514

Pavaj, S=888mp

1979

42.000

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 174/1999

45

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Bicaz. poz.524

Intersecție str. Bicaz - str. Aleea

Electricienilor S=542mp, 26 locuri, pavele

2001

70.560

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 145/2004

46

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Dumbravei-Piața Centrală, poz. 527

S=458mp, 43 locuri, compusă din:

Sl=320mp

S2=l38mp

1989

36.763

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

47

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str. Pieții - la V de Piața Centrală, poz. 544

S=1008mp, 67 locuri, compusă din: Sl-478mp

S2=530mp

1989

67.181

Domeniul public al municipiului Bacău HCL84/2008

48

1.3.7.3.

Parcare autoturisme str, Pieții, zona ceas, poz. 545

S=413mp, 36 locuri, compusă din: Sl=174mp S2=239mp

1985

22.936

Domeniul public ai municipiului Bacău HCL 84/2008

49

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei, poz. 629

Aleea Metalurgiei nr. 2-4, lângă conducta CET, S=576mp, compusă din: Sl-276mp S2=300mp

52.867

Domeniul public al municipiului Bacău

50

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei, poz. 630

Aleea Metalurgiei nr. 4-14, lângă conducta CET, S 885mp

60.797

Domeniul public al municipiului ______Bacău

51

1.3.7.2.

Parcare autoturisme str. Cornișa Bistriței, poz.781

Str. Cornișa Bistriței nr. 6, S=419mp, din care: 213mp parcare, 17 locuri, 206mp spațiu verde

2014

22.468

Domeniul public al municipiului Bacău

52

1.3.7.2.

Parcare autoturisme Str. Luminii, poz. 916

Pavaj ecologic, S~170mp

2012

25.929

Domeniul public al municipiului Bacău

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGAN

DIRECTOR EXECUTIV D.D.P.

FLORIN 'MAT^UTĂ

Compartiment Administrare si inventariere Patrimoniu

Daniela l^astașe.

Serviciul Drumuri, Rețeîe și^Huminat

Ionel Fediuc