privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii si/ sau de susținătorii legali ai acestora din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 953/ 09.03.2020 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău prin care se propune stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii si/ sau de susținătorii legali ai acestora din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2020;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3127/ 14.04.2020 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3128/1/ 14.04.2020 ;

-Raportul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău înregistrat cu nr. 3128/2/14.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 414/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 415/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 416/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 417/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 418/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 1, art. 18 alin. (1), art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/ 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabilește contribuția lunara de întreținere datorata de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-Prevederile Ordinului MMFPSP nr. 29/ 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, [...];

-Prevederile art. 140 alin.(l) si alin.(3), ale art. 154 alin.țl ), ale art. 196 alin.(l ), lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) si ale art.243 alin.(I), lit. ”a” si lit. ”b” din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b” și art. 139 aiin.3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele instituționalizate in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, pe grade de dependenta, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • • pentru persoanele independente 2910 lei/ persoana/ luna;

 • • pentru persoanele semidependente 2979 lei/ persoana/ luna;

 • • pentru persoanele dependente 3305 lei/ persoana/ luna.

Art. 2. - (1) Se aproba contribuția lunara de întreținere/ beneficiar datorata de beneficiari si/ sau susținătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, pentru anul 2020, astfel:

 • • persoanele vârstnice independente 1095 lei/persoana/luna;

 • • persoanele vârstnice semidependente 1105 lei/persoana/luna;

 • • persoane vârstnice dependente 1245 lei/persoana/luna.

 • (2) Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău datoreaza contribuție lunara de întreținere in cuantum de 60% din veniturile personale lunare, fara a se depăși costul mediu lunar de întreținere.

 • (3) Diferența pana la concurenta valorii integrale a contribuției lunare de intretinere in funcție de gradul de dependenta al persoanei beneficiare, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice ingrijite in centrele rezidențiale, daca realizează venit lunar pe membru de familie in cuantum mai mare decât valoarea neta a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii.

 • (4) In situația in care veniturile persoanei vârstnice precum si ale susținătorilor legali ai acestora sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de intretinere, sumele necesare completării diferentelor se suporta din bugetul local.

 • (5) Persoanele vârstnice, care nu au venituri si nici susținători legali nu datoreaza contribuția de intretinere aceasta fiind asigurata din bugetul local.

 • (6) Obligația de plata a contribuției lunare de intretinere in sarcina persoanei vârstnice si/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plata, semnat de persoana vârstnica, de reprezentantul sau legal, după caz, si/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

Art. 3. Se aproba nota de fundamentare privind modul de calcul al contribuției lunare de intretinere stabilita pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau si susținătorii legali ai acestora, Anexă, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL nr. 446/19.12.2019. Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primarul Municipiului Bacau prin Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacau pentru verificarea legalității.N.O.P./I.D./O.R.A./EX.I/DS.1-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 74 DIN 30.04.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de intretinere datorata de beneficiarii si/sau de susținătorii legali ai acestora din Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul 2020

Nr.

Crt.

încadrare bugetara

Cost raportat la nivelul cheltuielilor anului 2019

TOTAL CHELTUIELI

Titlul 1 - Total cheltuieli de personal

10

4.482.000

Titlul II * Total cheltuieli bunuri si servicii

20

2.860.000

Bunuri si servicii

20,01

1.204.000

Furnituri de birou

20,01,01

12,000

Materiale de curățenie

20,01,02

129,000

Utilitati

20,01,03

526,000

Gaze naturale si energie electrica

175,000

Energie termica

351,000

Apa, canal, salubritate

20.01.04

280,000

Carburanți

20,01,05

6.500

Telefonie

20,01.08

23,000

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20,01,09

104,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20,01,30

123,500

Reparații curente

20,02

121.000

Hrana

20,03,01

1.325.000

Medicamente si materiale sanitare

20,04

126,000

Medicamente

20,04,01

6.000

Materiale sanitare

20,04,02

120.000(99,000 scutece aduiti)

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

58,000

Cârti, publicații si materiale documentare

20,11

300

Protecția muncii

20,14

8.200

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare...........

20,25

500

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30,30

11,000

Algoritm de calcul al costului mediu lunar de întreținere pe anul 2020 : Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane independente (CMLI): Nr. mediu beneficiari estimat 2020 : 210 persoane Din care dependent! (incontinenți): 55 persoane

COST TOTAL estimat 2020 COST materiale incontinenta 2020

CMLI -------------------------------------------------------------------------=1,095 iei.

Nr. mediu beneficiari estimat 2020*12


Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane semidependente (CMLS):


COST TOTAL cheltuieli materiale sanitare CMLI * CMLI t ..........................................................................

Nr mediu beneficiari estimat 202042


= 1,105 lei.


Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane dependente (incontinente): (CMLD):


COST materiale incontinenta 2020

CMLD CMLI +-------------------------------------------------------------------------- 1,245 lei.

Nr. mediu beneficiari dependenti estimat 2020 12 luni


PREȘEDINTE D£ ȘEDINȚĂ

““ “        '^CREȚUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVJCI


DIRECTOR,

DIMOFTE MAGDA