privind completarea HCL nr.41/28.02.2020 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 22051/16.04.2020 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău către Primăria Municipiului Bacău prin care se solicită completarea H.C.L. nr.41/28.02.2020 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3227/ 21.04.2020 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3228/1/ 21.04.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 409/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 410/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 411/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 412/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 413/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-H.C.L. nr.41/28.02.2020 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău;

-Prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 alin. (5) și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1), ale art.243 alin.

(1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentul domnului viceprimar Daniel- Ștefan Dragoș, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se completează Anexa nr.2 - Statul de Funcții la H.C.L nr. 41/2020 așa cum rezultă din anexa parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 41/28.02.2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Centru Bugetar Creșe Bacău.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Art. 5. Prin grija^Șecrețarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal InsțifuțiQi.Prefecftri^i - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTELE 'ȘEDINȚĂ^ ' CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE CĂTĂLIN - BgGD^N^REȚU | SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU /       NICOLAE - OVIDIU POPOVICT^

* /Z'

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 73 DIN 30.04.2020

STAT DE FUNCȚII

PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU

NR. CRT

STRUCTURA

FUNCȚIA

CONTRACTUALĂ

NR. POS T

TREAPT A/GRAD PROF.

NIVEL UL STUDI l-LOR

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

CONDUCERE

1.

DIRECTOR I

1

II

s

TOTAL PERSONAL ■ 1 POST

COMPĂRTIM

ENT CONTABILITATE - RESURSE UMANE         '

1.

CONTABIL ȘEF

1

II

S

2.

INSP, DE SPECIALITATE RESURSE UMANE

1

III

S

3.

CONTABIL

1

II

M

4.

REFERENT

1

II

M

TOTAL PERSONAL * 4 POSTURI

COMPARTIMENT JURIDIC - ADMINISTRATIV-ACHIZIȚII

1.

I   CONSILIER JURIDIC

L

1

S

2.

ADMINISTRATOR

1

1

M

| MUNCITOR ÎNTREȚINERE

I      Șl REPARAȚII

1

III

M

TOTAL PERSONAL - 3 POSTURI

i -■ 1 Uf. £ 33 o u< Cl (0 UJ n c7> o Q 5E Z ui: S-§ £ o p

i

■ 1„

1. I

MEDIC (normă Vz)

1

S

2.

I       PSIHOLOG

TOTAL PERSONAL = 2 POSTURI

_1

i s

CREȘA1NRI3

<

1 -

1.

COORDONATO R PERSONAL DE SPECIALITATE

1

l/ll după caz*

S/SSD /PL

2.

ASISTENT MEDICAL

1

PRINCIPAL

PL

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

EDUCATOR-PUERICULTOR

2

PL

4.

Îngrijitor copii

15

PL/GZ

M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

3

G/M

6.

BUCĂTAR

2

I

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

lL

HI

G/M

TOTAL PERSONAL - 27 LOCURI

1.

COORDONATO R PERSONAL DE SPECIALITATE

1

l/ll după caz*

S/SSD /PL

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

6

PL/G/ M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

5.

BUCĂTAR

1

I

M

TOTAL PE

RSONAL = 12 POSTURI

®Sa^^CREȘA1NRS

1.

COORDONATO R PERSONAL DE SPECIALITATE

1

l/ll după caz*

S/SSD /PL

2.

ASISTENT MEDICAL

1

PRINCIPAL

PL

3.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

10

-

PL/G/

M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

6.

BUCĂTAR

1

I

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

1

III

G/M

TOTAL PE

RSONAL «18 POSTURI

CREȘANR.t

...... ''

  • 1.

  • 2.

COORDONATO R PERSONAL DE SPECIALITATE

1

l/ll după caz*

S/SSD /PL

ASISTENT MEDICAL

1

PRINCIPAL

PL

3.

*

ASISTENT MEDICAL

1

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

10

PL/G/

M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

6.

BUCĂTAR

1

I

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

1

III

G/M

TOTAL PE

RSONAL «17 POSTURI

OSO^.CRESA’NRgS

1.

COORDONATO R PERSONAL DE SPECIALITATE

1

l/ll după caz*

S/SSD /PL

2,

ASISTENT MEDICAL

3

PRINCIPAL

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

9

PL/G/ M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

5.

BUCĂTAR

1

I

M

6.

AJUTOR BUCĂTAR

1

III

G/M

TOTAL PE

RSONAL «17 POSTURI

CREȘA NR. 19

1.

COORDONATO R PERSONAL DE SPECIALITATE

1

l/ll după caz*

S/SSDZ PL

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

7

PL/G/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G/M

5.

BUCĂTAR

1

I

M

TOTAL PERSONAL = 13 POSTURI

* pe anul 2020 se menține treapta/grad profesional i conform bugetului aprobat.

Statul de funcții al Centrului Bugetar Creșe Bacău cuprinde un număr total de 114 de posturi, dintre care 8 posturi de conducere și 106 posturi de execuție.

DIRECTOR,CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI