privind modificarea H.C.L nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.1532/ 23.04.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind promovarea doamnei Bucur Gabriela din consilier , clasa I, grad profesional debutant , în consilier, clasa 1, grad profesional asistent ca urmare a expirării perioadei de stagiu de 1 an, conform raportului de evaluare nr.791 03.02.2020 și promovarea domnului Cristea Mihai Cristian din consilier , clasa I, grad profesional debutant, în consilier, clasa I, grad profesional asistent ca urmare a expirării perioadei de stagiu de 1 an, conform raportului de evaluare nr. 1208/12.02.2020,precum și modificarea statului de funcții;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3308/ 23.04.2020 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3309/1/ 23.04.2020 ; -Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 3309/2/23.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 404/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 405/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 406/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 407/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 408/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-In baza dispozițiilor art. 140 (1) si (3), ale art. 154 (1), art 196 (1) lit.a), art 197 (1), (5) si ale art.243 (1) lit.a si b, art. 474 și ale art. 475 lit. ”a” din Ordonanța de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57 / 2019 cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “a“ , alin.(3) litera ”c” și art. 139 alin.3 lit.

”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa nr. 2 - „Statul de funcții” la HCL nr. 29/ 10.02.2014, după cum urmează:

  • a) Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, funcție publică de execuție, din cadrul Compartimentului Cadastru din structura Direcției Arhitect Șef, in funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de 1 an;

  • b) Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, funcție publică de execuție, din cadrul Biroului Evidență și Cheltuieli Bugetare din structura Direcției Economice, in funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de 1 an.

Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 sunt și raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ și tuturor direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚI


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P./I.D./O.R.A./EX l/DS.I-A-2