privind aprobarea dreptului de uz și servitute către UAT comuna Mărgineni asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 17683/29.01.2020 emisă de Primăria Comunei Mărgineni prin care se solicită acordarea dreptului de uz și servitute pentru o suprafață de teren ce aparține municipiului Bacău;

-Referatul nr. 78109 /10.03.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, prin care se propune acordarea dreptului de uz și servitute pentru o suprafață de teren ce aparține municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrata cu nr. 3328 din. 24.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3329/1/ 24.04.2020 ;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 3329/2/24.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 399/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 400/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 401/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 402/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 403/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 1 /29.01.2014 prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru eliminarea riscurilor acumulărilor de gaze naturale peste limitele admisibile, în ansamblul de locuințe din cartierul Gherăiești;

-Protocolul - cadrul de colaborare nr. 4709/ 2016 încheiat între UAT Municipiul Bacău și UAT comuna Mărgineni;

-Prevederile art. 621, art. 749, art. 751, art.753, art. 756, art. 758, art. 770 din Noul Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lît.”c”, alin. (14) și art. 139 alin.3 lit. ”g” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă dreptul de uz și de servitute către UAT comuna Mărgineni asupra suprafeței de 408 mp, teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău cu nr. cadastral 85419, situat în cartierul ANL Gherăiești, pe durata existenței sistemului automat de măsurare a emanațiilor de metan și alte gaze toxice, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.-Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și U.A.T. comuna Mărgineni.

Art. 4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

' ■ x A

PREȘEDINTE DIÎȘEDWgl ^..A.   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CĂTĂLIN - BOCț»^țWFȚV i SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU V&sJF <7 NICOLAE - OVIDIlLPOPQ^Șr W1 •            Q/AsA-

’./I.D./O.R.A./EX.l/DSb44< ► ’ '

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL LA MUN. BACĂU'8T«.w


ANEXAI

LA HOTĂRÂREA NR. 71 DIN 30.04.2020


721J0


72121


7211


72119


JȘ*


I47.M


IW.W


-MM»


IWJ4


itl.D


ii5*


5,'


iKJ™ •           -    •

i«u» ,0| NM9


c- -i'm>


" < Ji' Cil


1*7.1»


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CĂTĂLIN - B 1


Ltgtrm:


AtnpJasamtrtt Studiat


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Âtrtstfoare gai (aflata pt amptatamentu! studiat)


SISTEM <Jb i CHBCT1E STER80 1*70 SISTEM DB REFERINȚA-MAREA NEAGRA

OATBACAUNIBMai

AMPLASAMENT STUDIAT

Cm Mstapctdscoinur

Luafto

XM

YM

DOM)

I 1001 j 1002 1 1003 | tOM fl IMS U 10M

J7020S.593 S7O2*il<« 170270,7» 570151706 «9990709 569989.353

Ipili

Hmi

66397 31192 227056 195 9M 116.928 226593

| S(tataCUW4000 lOny PMMJMn


BENEFICIAR:

comuna mAxgwkm

AMPLASAMENT:

own Batiu, Cartier ANL Gheralmi, Str.

OrUdttlar,)ni Btudu

DENUMIRĂ PROIECT:

[tNSTMAltSBTXM^UTOMATOfMiXVKAttA leHAMJOUH OBItSUffStMTB GiUnUTCXlN


TITLU PLANȘA:

UAIA 2018 pLAW TOPOGRAFICPROIECT»


FAZA D.TJLC


PLANȘA