Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al consilierilor locali PNL înregistrat cu nr. 21391/24.03.2020;

-Expunerea de motive a consilierilor locali PNL;

-Raportul comun al Direcției Juridice și Administrație Locală și al Direcției Economice-Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr. 286276/ 13.04.2020 ;

-Rapoartele Structurii Organizatorice Arhitect-Compartimentul Evidență Contracte înregistrate cu nr. 21391/07.04.2020 și nr. 90122/03.04.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 78136/ 03.04.2020:

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.394/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 395/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 396/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 397/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 398 29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile legale aplicabile din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată, Titlul IX Impozite și Taxe Locale;

-Prevederile legale aplicabile din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, modificată și completată, art. 6 alin. 1 lit. ”k”;

în baza art. 129 alin.l, 2, 4 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și ”c” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se adoptă următoarele măsuri fiscale în sprijinul agenților economici:

  • 1.1. Reducerea cu 50% a taxei de salubritate pe toată perioada de menținere a stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru luna următoare de la ridicarea acesteia.

  • 1.2. Tarifele pentru plata chiriilor, redevențelor sau altor sume contractuale, datorate bugetului local ai municipiului Bacău, în temeiul contractelor de concesiune/ închiriere/ superficie/servitute, vor fi diminuate cu 50% pe toată perioada de menținere a stării de urgenta pe teritoriul României, precum și pentru luna următoare de la ridicarea acesteia.

1.3.Impozitele pe clădiri și terenuri vor fi calculate aplicând cotele și coeficienții minimi prevăzuți în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată.

1.4,Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate se stabilește în cotă de 1% prin aplicarea la valoare serviciilor de reclamă și publicitate, așa cum sunt acestea prevăzute în Codul Fiscal.

ART. 2. Se adoptă următoarele măsuri fiscale în sprijinul persoanelor fizice:

  • 2.1. Reducerea cu 50% a taxei de salubritate pe toată perioada de menținere a stării de urgență pe teritoriul României aplicabilă tuturor persoanelor fizice precum și pentru luna următoare de la ridicarea acesteia.

  • 2.2. Impozitele pe clădiri și terenuri vor fi calculate aplicând cotele și coeficienții minimi prevăzuți în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată.

  • 2.3. Scutirea la plata impozitului pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social pe toată perioada de menținere a stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru luna următoare de la ridicarea acesteia.

ART.3. Se amână termenul de plată a taxei de salubritate până la 30.06.2020 atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri acolo unde se identifică, vor înlocui cele reglementate prin: -HCL nr.244/28.06.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în municipiul Bacău;

-HCL nr.456/23.12.2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău; -HCL nr.455/23.12.2019 privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul fiscal, modificată și completată;

ART.5. în situația în care se constată că pentru aplicarea prezentei hotărâri este necesar a fi elaborat și adoptat un regulament de aplicare, acesta va intra în sarcina compartimentului funcțional cu atribuții în acest sens din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.6. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART.7. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău.

ART.8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în terrngn lejgaflnstituției Prefectului a Județului Bacău pentru verificarea legalității.

^RE^biNTE DE ȘEDINȚĂ      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

dĂTALWBOGWVN CREȚU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

', 'A                           NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O,PJ,D./O.R,A/EXJ/DS.l-A-2