^Z(tca/«/ O ZZft M.fC(/lf((/tff Z^Cf€<ff/

HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31.01.2020

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in unele contracte de concesionare incheiate pentru spatiile cu destinația cabinete medicale si a terenurilor aferente, din Municipiul Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea D-nei Blaga Angelica, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41414/05.12.2019;

-Cererea D-nei Hlușneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41845/11.12.2019;

-Cererea D-neî Trofm Elena, reprezentant legal al C.M.I. DR. TROFIN ELENA, inregistrata la

Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41178/02.12.2019;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68636/07.02.2019, încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Blaga Angelica, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA;

-Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69654/06.11.2018 si nr, 68635/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA;

-Contractul de concesionare nr. 68821/15.04.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Trofin Elena, reprezentant legal al C.M.I. DR. TROFIN ELENA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 349 din 16.01.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 351/ 16.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 558/1/23.01.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 558/2/23.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 33/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 34/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 35/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 36/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. „g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1.1.) Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68636/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7-9, format din 8 încăperi in suprafața totala de 90,36 m.p. si teren in suprafața totala de 31,81 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 19.02.2021, data la care împlinește varsta de 67 ani, in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie.

(1.2.) - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68636/07.02.2019, raman neschimbate.

(2.1.) - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69654/06.11.2018 si nr. 68635/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, cu sediul in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3-5, format din 8 incaperi in suprafața totala de 70,57 m.p. si teren in suprafața totala de 25,00 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 21.12.2020, data la care implineste varsta de 67 ani, in vederea desfășurării acliviLalii de medicina de familie.

(2.2.) - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69654/06.11.2018 si nr. 68635/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, raman neschimbate.

(3.1.) - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68821/15.04.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA TROFIN ELENA, reprezentant legal al C.M.I. DR. TROFIN ELENA, cu sediul in Bacau, str. Tecuciului, nr. 1 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Tecuciului, nr. 1, format din 12 incaperi in suprafața totala de 55,00 m.p. si teren in suprafața totala de 27,50 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pana la data de 09.01.2022, data la care implineste varsta de 67 ani, in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie.

(3.2.) - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68821/15.04.2011, raman neschimbate.

ART. 2 Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actele Adiționale privind prelungirea duratei prevăzută in Contractele de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68636/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA, nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69654/06.11.2018 si nr. 68635/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA si nr. 68821/15.04.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA TROFIN ELENA, reprezentant legal al C.M.I. DR. TROFIN ELENA.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ fENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI