Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Scrisoarea de înaintare nr.781 din 25.03.2020 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.21415 din 25.03.2020, însoțită de Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru anul 2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/24.03.2020;

-Referatul nr. 2631 din 25.03.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrata cu nr. 2633 din. 25.03.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2634/1/ 25.03.2020 ;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2634/2/25.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.384/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 385/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 386/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 387/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 388/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 1 lit. ”b”, ale art.4, alin (1), lit.”a”, ale art.6 alin. (1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale;

-Prevederile Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016, cu modificările ulterioare ;

- Dispozițiile art. 140 alin.( 1 ) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1 ), ale art. 196 alin.( 1 ) lit.”a”, ale art. 197 alin.( 1 ) și ale art. 243 alin.( 1 ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împutemiciții Muninicipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN - BOGDAN CR£TU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI s

ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 69 DIN 30.04.2020

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE 2020

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVJCI-Z

POPOVICI


DIRECȚIA ECONOMICĂ, MARIANA ZAMFIR COMPARTIMENTl^lJNITATEA MUNICIPALĂ

PENTRU MONITORIZARE CONSILIER, Isabela PINTILIE z

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul: Bacau, STR. Constantin Ene, nr. 3

Cod unic de înregistrare RO 36886430

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2019

2020

%

2021

2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.

5 + rd. 6)

1

29067

34.002

1,1697802

38.143

40.084

1,12178695

1,05088745

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2906S

34.000

1,1697918

38.142

40.083

1,12182353

1,05088878

a)

Venituri din exploatare

3

28100

34.000

0

0

0

0

0

b)

Producție in curs de execuție

4

965

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

2

2

0

2

2

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

28259

32.722

1,157932

35.907

37.577

1,09733513

1,04650904

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

28259

32.721

1,1578966

35.907

37.577

1,09736866

1,04650904

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

18020

20.512

1,1382908

21590

22969

1,0525546

1,06387216

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

218

256

1,1743119

280

290

1,09375

1,03571429

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9740

11.648

1,1958932

13.654

13.935

1,17221841

1,02058005

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 ♦ rd. 14)

12

9155

11.065

1,2086292

12840

13121

1,16041573

1,02188474

CI

ch. cu salariile

13

9113

11.000

1,2070668

12760

13036

1,16

1,02163009

C

C2

bonusuri (tichete de masa)

14

42

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

266

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

319

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

281

2

Cheltuieli financiare

20

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)

22

808

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

808

1

Rezerve legale

25

40

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

65

1,547619

80

85

1,23076923

1,0625

0

0

0

#DIV/0}

0

0

0

0

0

0

328

1,2330827

527

527

1,60670732

1

255

0,799373

287

287

1,1254902

1

305

1,0854093

383

383

1,2557377

1

1

0

0

0

0

1.280

1,5841584

2.236

2.507

1,746875

1,12119857

205

0

358

401

1,74634146

1,12011173

1.075

1.878

2.106

1,74697674

1,12140575

54

0

92

105

1,7037037

1,14130435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

«DlV/01

#DlV/0!

i>

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

761

1.021

0

- - -

1.786

2.001

0

O

Vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

0

0

0

3)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

0

0

1

Nn de personal prognozat la linele anului

48

228

290

1,2719298

300

310

1,03

1,03

X-

Nr, mediu de salariați total

49

209

230

1,1004785

260

273

1,13

1,05

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

SO

3

3

0,9502326

4

4

0

0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat •*)

51

0

0

0

0

0

0

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

0

0

0

0,00

0,00

0

0

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu {cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxlOOO

55

972,2021536

962,3551556

941,3784967

937,4563417

0,97820279

0,97412721

3

Plăți restante

56

0

6

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

57

0

0

0

0

0

0

0

Detalietea indicatorilor econotnico-iinandari prevăjuji in bugetul de venituri ți cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora

AUTOSItATEA ADMINISTRAȚIEI PU8UCE CENIRACE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA OS SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sctftul/Atfresa. jtr. Constantin Ene. or 3

Cod Unic de înregistrare: RO 3688&<150

Detalierea indicator Hor economico- financiari ptevatutl in bugetul de venituri sl cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mn lei -_____ _______________________________________________

INDICATORI

Nr. rd.

Realrtat anH-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminar / Reaiîtat

din care:

7-6/5

8«S/3a

conform

HG/Ordm comun

conform Hotărârii CA.

Trlmt

Tnm U

Trmrx III

An

0

l

2

3

4

4a

5

6a

6b

«C

6

3

S

I

VENITURI TOTALE (rd 2 ♦ rd. 22 ♦ nl. 281

i

S723

92647

29067

4200

«XX»

28000

34002

1,17

2.99

1

Venituri totale dm exploatare (rd. 3 * rd. 8 ♦ rd. 9 x

2

9723

32646

29065

4200

20000

26000

34000

lat?

2a9&

0

din producția vțndutJ (rd 4 < rd. S < rd. 6 » rd. 7).

3

9723

326*6

29065

4200

20000

26000

14000

1,17

2.99

al)

dm vlntares produselor

4

0

0.60

0.00

a2|

din tervreii prestate

S

9723

32646

29065

4200

20000

28000

34000

1,17

2.99

aî)

din redevențe ți chirii

6

a4)

alte venituri

7

N

din vAntarea mărfurilor

8

')

dm subvenții $i transferuri de exploatare aferente

9

cl

SubvtAțif, c£ pr*v«d®ritor kg ik în vggtt»

10

transferuri, cf. prevederilor legate in vigoare

li

«)

din producția de imobiteiri

12

d

venituri aferente costului producției «n curs de execuție

13

1

alte venituri din exploatate (rd. 15 »rd. 16 » rd 19 ♦ rd. 20 • rd. 21). din tare:

14

H)

din amenzi ți penalități

19

12)

din văotarea activelor ți alte operații de capital (rd. 18 • rd. 19). din care:

16

• active carpoak

17

• activ» necor penale

18

13)____

drn subvenți pentru învestiți

12___

dm valorificarea certificatelor COZ

20

fS)

*ite venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 ‘ rd. 24 * rd. 25 < rd. 26 * rd. 27), dm car»:

27

1

z

2

U

din imoblizjrt financiare

23

h)

din investiții financiare

24

'1

din diferențede curs

29

0.5

0.5

di

din dabinzi

26

ftS

0.6

d

alte venituri financiare

i?

2

»

3

venituri extraordinare

28

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 ♦ rd. 131 ♦ rd. 139)

29

9056

31897

28259

4145.5

18158

25837

32222

1.16

3.12

1

de e«pta>Ur*                          (rd.

31 ♦ ret 79 ♦ rd. 36 ♦ <d. 114L dmcJrfe;

30

9055

3)896

28259

AHS.S

18158

JSM?

32721

1.16

3.12

A Cheltuieli cu bunuri ți servirii                      (rd. 32

♦ rd. 40 e rd. 48), dm care:

31

5163

1936S

16020

2117,9

1307»

(749*

205(2

1.14

3.49

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 ♦ rd. 34 » rd. 3? ♦ rd. 38 < rd. 39). dm care:

32

2482.5

16710

5*75

775

11179

14945

16131

2.78

247

al

chelluieti cu materiile prime

33

2141

164Î4

4756

600

12000

14 QOO

15096

a,r

2.27

bl

chelhttAli du rrut4nal»Je tcnsvmitxlc, d«n

34

W.i

176

m

BO

440

690

770

l.OC

4,45

Mi___

cheltuieli cu piesele de xhrfnb

35

11

B

10

18

Î9

60

î.ii

4.91

bî)

cheltureli cu combustibilii

36

JOS

«0

315

60

100

150

200

0.62

3.10

d

cheltuieli plivind materialei* de natuia obiectelor <te invenUr

37

179

ISO

341

25

135

700

350

1.03

1.91

el

cheltuieli privind enerjia si ap»

38

SS

20

35

55

65

ooc

0.00

«l

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

aoo

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate da terți f'd. al

• rd. 42 * rd 45j, din «are:

40

«O7.S

1660

146.6

991

1150

1350

1660

8.44

0,00

Cheltuieli cu întreținerea }l reparațiile

41

0,5

2

1.6

2

4

6

8

5.00

0.00

bl

cheltuieli privlrid chiriile (rd 43 ♦ rd. 44) din care.

42

600

600

isa

974

1117

1314

1578

10,31

0,00

bl}

- către opera ton cu capital iategrai/majoritar de stai

43

aorv.'Oi

MO»V/Ct

112) .

♦ titre operatori cu capital privat

44

0

«OlV/Ot

»0!V/Dl

C)

prime de asigurare

45

7

6

42

15

79

30

?4

1,76

0.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 ♦ rd. 48 ♦ rd. 50 + rd. 57 * rd. 62 v rd. 63 « rci 67 ♦ rd. 68 t rd. 69 »rd 78). din care:

46

2073

IMS

11956,3

351.5

750

1203

2621

0,22

0,02

a)

CheltU'eh cu colaboratorii

47

1928

JI56

HSS4

300

600

900

7150

0.19

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

35

69

prs

0

23

46

65

1.84

0,00

bl)      (cheltuieli privind consultanta juridică

49

35

69

37.5

0

$

15

38

toi

QD0

cj

cteituâffl de protocol, reclami $î publicitate (rd. 51 ♦ id. 53j, (in care.

50

5

s

0

0

9

s

«oiv/ot

0,00

cil

CltcUVieli de protocol, din «re;

Si

$

5

c

0

0

5

ectv/oi

0.00

• tichete cadou potrivit legii nr. 193/2CO6, cu modil^ânle ulterioare

52

0

0

0

0

O.QO

0.00

<î|

cheltuieli de redam5 $J pubUtiUte, care:

53

0

0

0

0

0,00

OM

- tichete cadou pir. cheltuiau de reclamă >i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, Cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0,00

0.00

- tichete cadou pir. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit tvgii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

SS

0

0

0

0

0.00

04»

- ch. de promovare t produselor

56

s

0

0

0

0

atsv/oi

ftt»

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.

58 » rd. $9 a rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0,00

0.00

61)

ch. de sponsoware in domeniul medical }i sănătate

58

9

0

Q

0

0.00

0.00

<821

ch. de sponsorizare ht domeniile educație, învățământ. social $i sport, din care;

59

0

0

0

0

0,00

0.00

43)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

OM

o,ao

di)

ch. de sponsoritace pentru «Ue acțiuni ți activități

61

0

0

0

0

0.00

0.00

«■)

Cheltuieli cu transportul dc bunuri ți persoane

i 62

46

$4

147.8

39

90

200

«»

1.01

03»

"J

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

3

3

1

0.5

1

1

3

3.00

o.oo

- cheltuieli cu diurna (rd 6$ * rd. 66), din care:

64

3

4

t

05

1

1

3

3.00

0.33

-intwid

65

3

4

1

0.5

l

1

3

3.00

0,00

66

0

0

04»

0.00

el

cheltuieli poștale ți taie de teiecamxxtsatii

67

21

33

31

$

w

20

35

1,13

0.00

H)

cheltuieli cu serviciile bancare ți apmibte

68

3

3

Î4

3

3

t

16

1,14

'■}

ahe chciwfeti w serviciile executate de terți, dm care;

69

35

10

5$

2

15

20

35

1.00

0.40

■1)

cheltuieli de asigurare si pali

70

1

H

13

23

0.00

oio

<2)

Ctetaneti povind intreținerM fi fuftcționvea tehnică de calcul

71

0

0

0

0

0,00

0.00

<31

dwltuieb cu pragitiraa profesionali

77

35

10

8

1

3

5

10

U5

0.00

i«!

cheltuieli cu reevaluarea imotlirirlior corporale ți necorporale, din care:

73

0

0

a

0

0.00

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

at»

0,00

iSl

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0.00

0.00

cheltuieli privind recrutarea ți plasarea perspnalutoxdeconduceiacf Ordonanței de urgenți a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

CM»

0.00

P)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alt» anunțuri

77

0

0

0

0

03»

0,00

. ii

alte cheltuieli

7B

8

7

5

a

4

0,00

0,03

B Cheltuieli cu imporite, taxe ți virsinwnte asimilate (rd. 80 ♦ rd. 81 • rd. 82 ♦ rd. ti » rd. 80 • rd. 8$), dmcare:

79

34

36

218

U8

177

256

1.17

0.00

a)

Ch. cu taxa pt. actiwtatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

000

0,00

t)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice Si resursele minerale

81

0

0

0

0

0,00

0.00

ci

ch. <u taxa de kențl

82

0

0

0

0

UDO

0.00

d)

ch. cu taxa de autoritare

83

0

0

Q

0

0,1»

0,00

«i

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0.00

0,00

fi

cheltuit cu aho taxe irapctat

85

34

M

?U

59

na

17?

256

1,17

0,00

C. Chettureli cu personalul                              (rd.

87 » rd 100 * rd 104 ♦ rd 113). dincarg:

86

3770

122»

9740

1934

4811

7473

H640

1.20

0.08

CO

Cheltuieli de naturi salarlali                 (rd. 88

• rd. 92)

87

3510

1167$

4135

1811

454$

7460

11065

Ui

2.77

Ci

Che>tuieH<u salariile yd. 89 ♦ rd. 90 ♦ td, 91), din care.

88

14»

11600

9113

1821

4519

741?

nos»

1.21

2.62

a) salam de ba; 3

89

i«8B

H6O0

9)11

1821

*514

741?

11000

1.21

Z.fil

bl sporuri, prime ț< alte boniticatii aferente salariului de barl {conform CCM)

90

0

0

0

0

040

16.00

c| ahe bonificații (conform CCM)'

91

0

0

0

0

Ofili

0.00

C2

Bonuswri                                    frd.

93 > rd. 96 ♦ rd. 97 e rd. 98 « rd. 99). dm care: |

92

22

25

<7

0

26

43

65

155

0,00

1) cheltuie>> socijIc prevJiute b art. 25 dm legea ot 227/201$ privind Codul fc$caf(’, Cu modilicările $> completările ulterioare, oin care-

93

a

0

0

0

0.0C

0.00

• ttchete de crep. cf. legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;

$4

0

0

0

0

0,00

0,00

■ lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările! ulterioare:

ss

4S

0

0

0

0

0.00

0,00

b) tlchete de masi:

96

0.00

0,00

C) voucher» de vacanță;

97

0

0

0

0

0.00

0.00

d| ch privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent

SB

0

0

0

0

0,00

OM

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

Î7

0

26

4J

»s

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd 101 ♦ rd. 102 + rd.

1C3). dir»c«re:

100

0

0

0

a

0.00

0.00

aj ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilii irilor de personal

101

0

0

G

0

0,00

0.00

b) ch. cu drepturile sa la riale cuvenite îr» bata unor hotJrlr, judetâtncejrr

102

0

0

0

0,00

0,00

e) cheltuieli de naturi sabriaU aferente restructurării. privalirării, administrator special, alte cernish si comitete

103

0

0

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat $i a altor organe de conducere >1 control, comisii j» comitet» (rd. 105 ■> rd 103 ♦ rd. HI »rd 112), dm care:

IM

144

297

206

«1

1W

246

328

1.23

0.1»

a) pentru direct «'/directorat

105

144

165

U2

49

9S

147

196

0J4

0.00

- componenta GxJ

106

144

195

1B2

49

98

14?

196

1.0»

1,26

-componenta varia t»U

107

0

0.00

OM

b) pentru con silul de administrape/coosrliul de Supraveghere, dmcare:

iiM

102

M

33

66

99

m

0,W

0.00

• componenta fixă

109

102

ii

33

66

99

132

o.t»

0.00

• componenta variabili

110

0

G

0

0

0

0.00

o.oo

c) pentru ASA jl cemori

111

0

0

0

0

O.OG

0,00

dl pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0,00

0,00

c$

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

116

263

319

36

102

16?

255

OM

0.00

0. AhechehuieSdeexpbatarefrd. 115«'d US< rd. 119 ♦ rd 120 • rd. 121 »rd. 122). din care:

114

86

240

281

20

15a

789

305

0,96

3.63

3)

cheltuieli cu majorări $i penalități (rd. 122 < rd. 123), din care:

tis

0

0

0

0

0.00

0.00

către bugetul general consotrbi

116

0

0

G

a

0.00

0.00

către alt! creditori

117

0

0

0

0

0,00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobifirate

ne

0

D

0

0

0.00

0.00

<1

cheliuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0.00

0.00

dl

arte cheltuieli

120

0

0.00

_________________0,00

ch. cv amortiure* imoMilțrilor corporale ți necorporale

121

88

240

ajutUri p deprecieri pentru pierdere de valoare jr provitroanefrd. 123-rd 126). din care:

122

11}

cht Ituieh pnviftd «juîlâni* >i provizjosntk

123

fl. 11

•prontioane privind participarea la profit a salartaților

124

fî.?î

• provd'idane in legătură Cu contractul de mandat

125

12)

venituri din provltioane $1 ajustJri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din car*:

126

(2.1)

din anularea provizioanelor (rd 128 ‘ rd.

129 r rd. 1 30). din care:

127

• din participarea ulariaților ia profil

128

- dm deprecierea imoMizJrilor Corporale ți a activelor circulante

i?9

• vtailuri dir> all* prQvUtoâA*

130

2

CbdUne'i(tainei**(*d, 132 * rd. 135 ♦ jtf. 133), din Cir*:

131

1

1

»)

Cheltuieli privind doirântile, din care;

132

»1)

aferente creditelor pentru «tvealtții

133

321

*^renle<rc<itekx pcntiu activi wv« cweniț

134

w

cheltuieli do diferențe de cur a valutar, dmcare;

135

1

bil

aferente creditelor pentru in vest iții

136

Wl

aferente crecktelor pentru activitate* curent}

13’

alte eheiluieli financiare

138

1

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL HRIB (proM/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

Mi?

750

309

venituri neimpozabil*

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

42

120

OAÎf DE FUNDAMENTARE

V

1

Venituri totale din eaploatare, din care; (rd 2)

144

3264b

2906S

a)

• venituri d<n subvenții S' transferuri

145

a)

■ alte venituri car* nu se iau în calcul b determinarea product ivit iții muncii, ci. Legii anuale a bugetului de stat

148

l

Cheltuieli de naturi salarialS (rd 87), dat care: **)

147

3510

1167$

9155

4

itansfer contribuții de la angajator la angajat

143

0

majorare salar minim 2018

143

s)

159

3

Cheltuieli cu Mieriile (rd 88)

151

34M

iiâOO

$1B

4

Hr. de personal prognotat la linele <nv<ui

152

127

300

228

5

Nt, medu de salar ia(r

153

93

290

209

»

ISO

289

M$

o.a

MC

0

0

0

0

O.K

0,00

0

0

0

0

(WC

0,00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

cu»

0

0

0

0

o.ao

0,00

0

a

0

0

O.DQ

0.00

0

0

G

0

O.GO

0.00

0

0

0

0

0.00

0,00

0

0

0

0

0.00

ou»

0

0

0

1

0.00

0,00

D

0

a

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0,00

0.00

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

6.00

0

0

0

1

0.00

aoo

0

0

0

0

0,00

tu»

$4.5

au

2183

12*0

1.54

1.21

a

0

0

0

0,00

0.00

0

0

0

0

0.00

0,00

9

295

21»

0.00

o.<»

0

a

0

0

000

0,00

4200

KDOO

28000

340»

0.00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

M21

4545

7flW

11085

0.00

0.00

0

0

0

0

aoo

0.00

0

0

0

c

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1*21

«1$

W

110C0

Ui

2.62

240

270

290

wo

0.03

7 Ui

202

220

230

230

i.Ot

2.45

6

al

Câștigul rnedu lunar pa salariat (lei/persoană) determinai pe bara cbeituielilot de natură lalariall

154

3I4S

1355

3050

3005

3443

3604

4009

ISJ3

ao?

[(id. 1<17

•rd 93* . )U. 98)/rd 1531/12’1000

U

Căjligul mediu lunar pe s-star ia t (lei/p<?rsoartă| determinat pe batadtellureliiorde natură s«Ur»lă, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat

155

3145

5155

3650

3W5

ÎMI

3604

1,10

L16

7

£)

Product Ivi ta tea muncii în unirăți valorice pe total personal mediu (mii lei/perwanăj (rd. 2/rd. 1S3)

156

fi

c

0

D

0

0

0

0

0,00

OJ»

tj

Productivitate» munci kt unitJli valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de Mat

157

X

*

>

X

X

1

X

X

<1

productivitate» muncii in unități lince pe total personal mediu (cantitate produse ilmte/persoană) W . QPF/rd. 153

158

w

X

K

X

O

Efcmtnre de cakul »J produci ivii Ați» munci» in unități Gxiie, din cd;e

159

4

X

X

X

- cantitatea de produse finit» (QPF|

160

k

X

X

- pMJț mediu (pi

161

X

X

M

• valoare *QPF s p

16?

X

M

K

- pondtre Invemtun iwaiț de ««ploeia/e o fd. 159/rd. 2

163

X

X

*

ă

Plăti restante

l&i

0

9

Creanțe rest anre, din care:

165

0

• de ta operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

■ de la operatori cu capital privat

167

0

• de la bugetul de stat

168

6

- de la bugetul local

169

0

-da li aUțanțildU

170

0

W

Credit» pentru finanțarea activității cure nte (soldul rămas de rambursat)

171

â

■) ir> tim«u prevSc.411) art. 25 a Im- (31 hi. b <fm legea nr. 227/2015 privind Codul t>scai. cu modrhcirte complHâtilr ulterioare

■') Se vor evidenga dolina sumele cir» rw se wu ir» calcul la deternanarea crestern câștigului mediu brut lunar, prevătute In legea anuală > bug’ltilui de Star.

AUTOR TATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul/Adresa: str. Constantin Ene, nr 3

Cod unic de înregistrare: RO 36886430

GRADUL DE REALIZARE A VENITURTILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

15628

9723

0,622153

32647

29067

0,890342145

1

Venituri din exploatare*)

15628

9723

32647

29067

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

♦} Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul/Adresa: str. Constantin Ene, nr 3

Cod unic de înregistrare: RO 36886430

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii tei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

S

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a} - amortizare

240

0

b) - profit

650

0

550

275

275

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

venituri

0

• (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

............. -

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

* (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

550

275

275

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b) - externe

......