HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 30.04.2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 459/16.03.2020 transmisă de Societatea Ihermoenergy tjȚoup SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 21022/16.03.2020, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Referatul nr. 2370/18.03.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrata cu nr. 2372 din. 18.03.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2615/1/ 25.03.2020 ;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2615/2/25.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.379/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 380/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 381/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 382/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 383/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 1 lit.”b”, ale art.4, alin. 1 lit.”a”, ale art.6 alin. 1 și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale;

-Prevederile Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;

- Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin. ( 1), ale art. 196 alin. ( 1 ) lit.”a”, ale art. 197 alin. (1 ) și ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O. P./l. P./O.R. A./EX. I /DS. I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 30.04.2020


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2020 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂUCONTRASEMNEAZĂ PENTR LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECȚIA ECONOMICĂ,MARIANA ZAMFIRCOMPARTIMENTUL/UNITATEA MUNICIPALAPENTRU MONITORIZARE

CONSILIER,

Isabela PINTILIE

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Ttiermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.S

Cod unic de înregistrare; RO33620670

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat 2019

Propuneri

2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=&7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2*Rd.5+Rd.6)

1

95.561

117.993

1,23

125.943

126.093

1,07

1,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

95.528

117.981

1,24

125.931

126.081

1.07

1.00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

13.002

19.156

1.47

18.379

19.379

0.96

1,05

b)

transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare

4

22.718

17.765

0,78

24.031

24.181

1.35

1,01

2

Venituri financiare

5

33

12

0,36

12

12

1.00

1.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

101697

123.817

1,19

128.499

120.096

1.04

1.00

1

Cheltuieli de exploatare.(Rd.7=Rd.8-tRd.9-»Rd.10+Rd.18) din care:

7

103.682

123.797

1.19

128.494

128.891

1,04

1.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

78.918

87,863

1.11

92.560

92.957

1.05

1.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

1.036

1.353

1.31

1.353

1.353

1,00

1.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

16.562

21.156

1,28

21.156

21.156

1,00

1,00

C0

Cheltuieli de natură $alarială(Rd.13*Rd.14)

11

15.432

19.728

1,28

19.728

19.728

1.00

1,00

C1

ch. cu salariile

12

14.006

17.774

1.27

17.774

17.774

1,00

1,00

C2

bonusuri

13

1.426

1.954

1,37

1.954

1.954

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

577

676

1.17

676

676

1,00

1.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

553

752

1,36

752

752

1,00

1.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

7.166

13.425

1,87

13.425

13.425

1,00

1,00

2

Cheltuieli financiare

19

15

20

1,33

5

5

0,25

1,00

Hl_

REZULTATUL BRUT (profiVpierdereKRd.20=Rd.1-Rd.6)

20

-8.136

•5.824

0,72

•2.556

•2.803

0,44

1,10

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0

0

O1

0

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

0

0,72

0

0

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd23-Rd.24-Rd^5)( din care:

26

1

Rezerve legale

27

0

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din ană precedenți

29

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțale din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27.28.29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0

0

0

c

c

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

o

c

c

c

c

c

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

c

c

£

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c

£

£

0

c)

- dividende cuvenite ailor acționari

37

£

c

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 • Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

c

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat 2019

Propuneri

2020

%

Estimări an

2021

Estimări an

2022

%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiaie

41

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuiefi cu salariile

42

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

0

0

6

0

0

0

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.773

3.324

1,87

1.560

1.540

0

0

1

AiocaU» de la buget

47

1.559

964

0,62

400

400

0

0

alocații bugetare aferente plăț» angajamentelor din anii anteriori

48

0

500

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1.773

2.824

1,59

1.560

1.540

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

348

361

1,04

361

361

0

0

2

Nr.mediu de salariați total

51

332

351

1,06

351

351

0

0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariate

52

3.872

4.689

1,21

4.689

4.689

0

0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariala.recaiculat d. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)

53

3.398

4.152

1.22

4.225

4.225

0

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

288

337

1.17

359

360

0

0

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat

55

180

231

0.00

291

291

0

0

7

Productivitatea muncii In unitătj fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

600

701

1,22

701

701

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)xlOOO)

57

1.085

1.049

0,97

1.020

1.022

0

0

9

Plăți restante

56

0

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

16.619

4.478

3.359

1.679

0

0

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Detalierea indicatorilor economico-fînanclari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an

2018

Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent 2020

%

%

conform H.C.L.381/31.1 0.19

Preliminat 1

Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

7=6df5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7,00

8.00

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

89.830

111.236

95.561

39.855

60.132

76.675

117.993

1,23

1,06

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), (fin oare:

2

89.651

111.203

95.528

39.852

60.126

76.666

117.981

1,24

1,07

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd,5+Rd.6+Rd7), din care:

3

53.558

68.007

59.511

32.463

44.396

53.143

80.821

1,36

1,11

al)

din vânzarea produselor

4

Oi

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

52.275

66.370

57.872

32.077

43.612

51.881

79.172

1.37

1,11

a3)

din redevențe și chirii

6

7

5

5

0

0

0

0

0,00

0.71

34)

alte venituri

7

1.276

1.632

1.634

3861

784

1.262

1.649

1,01

1,28

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd.10+Rd.11), din care:

9

35.434

42.906

35.720

7.341

15.633

23.377

36.921

1,03

1,01

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

11.862

13.591

13.002

10.262

11.616

12.191

19.156

1.47

1.10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în rigoare

11

23.572

29.315

22.718

-2.921

4.017

11.186

17.765

0.78

0,96

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

l)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd/9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

659

290

297

48

97

146

239

0,80

0,45

<1)

din amenzi și penalități

15

169

198

216

43

88

133

178

0,82

1,28

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), d:n care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

f3)

d n subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

489

92

82

5

9

13

61

0,74

0,17

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rci26+Rd.27), din care:

22

179

33

33

3

6

9

12

0,36

0,19

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an

2018

Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent 2020

%

%

conform

H.C.L381/31.1

0.19

Preliminat / Realizat

Triml

Trimll

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7,00

8,00

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

1

19

19

3

6

9

12

0,63

19,00

e)

alte venituri financiare

27

178

14

14

0

0

0

0

0,00

0,08

n

CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O)

28

96.424

118.940

103.697

37.187

59.612

77.771

123.817

1,19

1,08

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.3tHRd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

96.410

118.919

103.682

37.179

59.600

77.755

123.797

1,19

1,08

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39’Rd,45), din care:

30

76.633

87.239

78.918

31.713

48.302

60.441

87.863

1,11

1,03

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33*Rd.36*Rd.37+Rd.38), din care:

31

75.084

84.345

77.143

31.361

46.324

56.347

82.778

1.07

1,03

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

66.201

74.928

68.626

28.338

41.141

49.198

72.807

1,06

1,04

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.049

1.683

1.238

453

1.142

1.930

2.390

1,93

1,18

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

305

690

387

109

353

529

676

1.75

1.27

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

187

269

180

56

119

182

257

1,43

0,96

o)

cheltuieli privind materialele de nalura obiectelor de inventar

36

89

330

134

39

66

101

113

0,84

1,51

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

7.745

7404

7.145

2.531

3.975

5.118

7.468

1,05

0,92

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.40+Rd,41+Rd.44), din care:

39

791

1.971

1.224

173

1.422

3.083

3.957

3,23

1,55

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

660

1.829

1.104

128

1.344

2.966

3.788

3,43

1.67

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care.

41

114

116

110

34

67

101

134

1.22

0.96

b1)

- către operatori cu capital integral/majorilar de stal

42

53

91

91

23

45

68

91

1,00

1.72

b2)

• către operatori cu capital privat

43

61

25

19

12

22

32

42

2,21

0,31

c)

prime de asigurare

44

17

26

10

11

11

16

35

3,50

0.59

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47*Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67<-Rd,68+Rd. 77), din care:

45

758

923

551

179

556

1.011

1.128

2,05

0,73

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuie-i privind comisioanele și onorariul, din care:

47

16

33

31

0

31

33

34

1,10

1,94

b1) (cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rc.5O+Rd.52), din care;

49

0

2

2

1

1

2

3

1,50

0,00

d)

cnelluieli de protocol, din care:

50

0

2

2

1

1

2

3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, d n care:

52

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

- tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Realizări an

2018

Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent 2020

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

conform H.C.L.381/31.1 0.19

Preliminat / Realizat

Triml

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7,00

8,00

- tichete cadou ptr. campanii de mariretisg, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- ch.de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivii O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamanl, social si sport, din care;

58

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si aclivitali

60

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

132

104

54

2

42

42

122

2,26

0.41

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care-

62

20

39

30

13

22

31

40

1,33

1,50

• cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:

63

9

16

11

2

5

7

10

0,91

1,22

•interna

64

9

16

11

2

5

“7

10

0,91

1,22

•externa

65

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

115

126

107

34

70

280

199

1,86

0,93

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

21

25

26

6

13

19

26

1,00

1,24

p

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

241

122

45

47

73

114

145

3,22

0,19

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

201

5

4

0

0

0

0

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0

2

0

0

1

3

5

0,00

0,00

>3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

36

107

39

46

69

107

134

3,44

1,08

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

-aferente bunurilor de natura domenjului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filate

74

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

t6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

4

8

2

1

3

4

6

0.00

0.00

JL

alte cheltuieli

77

213

472

256

76

304

490

559

2.18

1,20

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

922

953

1.036

316

675

1.007

1.353

1,31

1,12

a)

ch. cu taxa pt.activilatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurtor publice și resursele minerale

80

33

39

36

0

0

0

45

1.25

1,09

c)

ch. cu laxa de licență

81

53

210

210

45

98

98

98

0,47

3,96

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

3

14

9

1

1

2

2

0,22

3,00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

4

8

6

3

5

6

9

1.50

1,50

JL

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

829

682

775

267

571

901

1.199

1,55

0.93

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an

2018

Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent 2020

%

%

conform H.C.l.381/31.1 0.19

Preliminat /

Realizat

Trtml

Trim II

Trim III

An

7-6d/5

8-5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7,00

8.00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104*Rd.113), din care;

85

14.017

18.415

16.562

4.954

10.201

15.651

21.156

1,28

1,18

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87* Rd.91)

86

12.994

17.108

15.432

4.616

9.503

14.590

19.728

1,28

1,19

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89*Rd.9O), din care:

87

12.263

15.537

14.006

4.201

8.598

13.186

17.774

1,27

1,14

a) salarii de bază

88

10.294

12.992

11.902

3.471

7.166

11021

14.877

1,25

1,16

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

1.904

2.545

2.104

730

1.432

2.165

2.897

1,38

1.11

c) alte bonificații (conform CCM)

90

65

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95*Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

731

1.571

1.426

415

905

1.404

1.954

1,37

1.95

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscalf, cu modificările și completările ulterioare, din care;

92

145

462

419

77

208

346

533

1,27

2,89

- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) lichele de masă;

95

586

1.058

933

301

604

910

1.217

1,30

1,59

c) vouchere de vacanță;

96

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariațitor la profilul obținui în anul

97

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e) alle cheltuieli conform CCM.

98

0

51

74

37

93

148

204

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.10'“+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disnonbilizăntor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri

101

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurarii, privatizării, administrator special, alle comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat s a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

433

581

577

161

333

504

676

1.17

1,33

a) pentru directori/directoral

104

314

413

413

115

235

354

474

1,15

1,32

-componenta fixă

105

314

413

413

115

235

354

474

1,15

1,32

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

119

167

164

46

98

150

202

1,23

1,38

-componenta fixă

108

119

167

164

46

98

150

202

1,23

1,38

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an

2018

| Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent 2020

%

%

conform H.C.L.381/31.1 0.19

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7,00

8.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivii legii

111

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

590

726

553

177

365

557

752

1,36

0,94

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119*Rd.120+Rd.121k din care:

113

4.838

12.312

7.166

196

422

656

13.425

1,87

1,48

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:

114

305

663

377

105

214

324

434

1.15

1,24

- către bugetul general consolidai

115

131

4

9

0

0

0

0

0,00

0,00

- către alți creditori

116

174

663

376

105

214

324

434

1.15

2.16

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

116

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

alte cheltuieli

119

4.295

11.501

6.552

25

47

67

12.621

1,93

1.53

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

305

221

204

66

161

265

370

1,81

0,67

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

-67

-73

33

0

0

0

0

0,00

-0,49

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

18

21

38

0

0

0

O

0,00

2.11

11.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

85

94

5

0

O

0

0

0,00

0.06

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd. 129). din care:

126

85

94

5

0

0

0

0

0,00

0,06

- din participarea salariațflor la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

90

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

129

85

4

5

0

0

0

0

0.00

0,06

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

14

21

15

8

12

16

20

1,33

1,07

a)

cheltuiefi privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care

134

7

17

13

8

12

16

20

1.54

1,86

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b2)_

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

7

17

13

8

12

16

20

1,54

1,86

c)

alte cheltuieli financiare

137

7

4

2

0

0

0

0

0,00

0,29

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

-6.594

-7.704

-8.136

2.668

520

-1.096

-5.824

0,72

1,23

venituri neimpozabile

139

0

0

1.773

0

1.659

3.529

4.211

2.38

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

919

674

4.590

182

2.426

4.791

5.943

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

0

0

0

0

0

0

0,00

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri loiale din exploatare, din care (rd.2)

142

89.651

111.203

95.528

39.852

60126

76.666

117.981

1,24

1,07

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an

2018

Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent 2020

%

%

conform

H.C.L.381/31.1

0.19

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7,00

8,00

V

a)

-venituri din subvenții si transferuri

143

35.434

42.906

35.720

7.341

15.633

23.377

36.921

1,03

1,01

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, d.Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli totale de exploatare. din care: (Rd 29}

145

96 410

118.919

103.682

37.179

59.600

77.755

123.797

1,19

1,08

a)

- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau m calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, d Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli de natură salariate (Rd.86), din care:”)

147

12.994

17.108

15.432

4.616

9.503

14.590

19.728

1,28

1,19

a)

transfer contribuții de la angajator la angajat

147a)

2.162

0

0

0

0

0

0

b)

majorare salar minim

147b)

271

12

12

0

0

0

0,00

0,04

c)

reîntregire creșteri salariale

147c(

0

1.877

1.877

0

0

0

2.259

1,20

0,00

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

148

338

353

348

353

357

361

361

1,04

1,03

5

Nr.mediu de salariați

149

325

345

332

344

347

349

351

1,06

1,02

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariate (Rd.147/Rd 14&)/12‘1000

150

3.332

4.132

3.872

4.473

4.564

4.644

4.689

1,21

1,16

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (fei/persoana) delerninal pe baza cheltuielilor de natura salariata, cf. OG 26/2013 ((Rd 147-Rd 92*-Rd 97}/Rd 149J/12*1000

151

3.295

4.021

3.767

X

X

X

4.563

1,21

1.14

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. OG 2672013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

2.708

3.678

3.398

X

X

X

4.152

1,22

1,25

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe Iota personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

276

322

288

X

X

X

337

1.17

1,04

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe teta personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

167

198

180

X

X

X

231

1,28

1,08

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoana) W=QPF/rd,149

155

664

628

600

X

X

X

701

1,17

0,90

C1)

Elemente de calcul a productwilatii muncii ir unități fizice, din care:

156

- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe

157

215.879

216.559

199.214

X

X

X

245.822

1,23

0,92

- preț mediu (p) -tei/MWe

158

297,10

369,23

355,77

X

X

X

322,07

0,91

1,20

- valoare=QPF x p

159

64.138

79.961

70.874

X

X

X

79.172

1,12

1,11

- pondere in venituri totale de exploaiare = Rd.159/Rd.2*100

160

71,54

71,91

74,19

X

X

X

67,11

0,90

1,04

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

162

2.181

4.478

16.619

2.692

5.755

4.703

4.478

0,00

7,62

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

2

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la bugetul de stei

165

0

0

0

0

0

0

0

0.00

o.oo|

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări an

2018

Prevederi an precedent

2019

Propuneri an curent 2020

%

%

conform H.C.L.381/31.1 0.19

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7,00

8,00

- de la bugetul local

168

185

1.905

13.953

0

2.413

1.761

1.905

0,00

75,42

-delaalteentitati

167

1.994

2.573

2.666

2.692

3.342

2.942

2.573

0,00

1,34

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf OKG nr 29/2017 din:

169

0

0

.       . 0

0

0

0

0

0,00

0,00

-alle rezerve

170

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0,00

• rezultatul reportat

171

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

*) în limita prevăzută la ari.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**)Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul ia determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

Consiliul Local ai Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an preceden 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

89.898

89 830

99,92

111.236

95,561

85,91

1

Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:

89713

89 651

99,93

111.202

95.527

85,90

1.1.

Venituri din producția vanduta - energie electrica

26.627

30641

115,07

40.944

34.407

84,03

1.2.

Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:

23.185

21634

93,31

25.426

23.465

92,29

-populație

12.019

11086

92,24

12.512

12.083

96,57

1.3.

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarețdiferenta intre prel/tarif aprobat si preț local de facturare)

12.667

11862

93,64

13.591

13.002

95,67

1 4.

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoarețsume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/tarif)

25.813

23573

91,32

29.315

22.718

77,50

1.5.

Alte venituri din exploatarețprestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)

1.421

1941

136,59

1.926

1.935

100.47

2.

Venituri financiare

185

179

96,76

34

34

100,00

Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4

51.418

54 395

105,79

68.331

59.841

87,58

') veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacau Thermoenergy Group SA Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

7.115

1.773

3.324

1.560

1.540

1

Surse proprii, din care:

221

204

370

444

407

a) ■ amortizare

221

204

370

0

0

b) • profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

2.465

1.559

964

400

400

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

500

3

Credite bancare, din care:

0

0

a) - interne

0

0

b) ’ externe

0

0

4

Alte surse, din care:

4.429

10

1.990

716

733

anexa 2)

870

10

1.657

316

333

• surse atrase

3.559

0

333

400

400

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTII din care:

7.115

1.773

2.824

1.560

1.540

1

Investiții în curs, din care:

3.092

1.599

240

80

100

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

trim 1

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

3.092

1.599

240

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare

trim t+2

155

80

75

Dezvoltarea pieței de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica - Modul termic Colegiul Ec Ion Ghica (inclusiv montaj)

trim 1*2

100

0

100

Integrarea in noua instalație de u Wz gaze naturale a stafiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWI ■ serv dîagnoza,locrari de integrare,asistenta tehnica pif, etc

trim 1

135

130

45

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente

145

125

0

Afimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau - proiectare si execuție

1.000

845

0

Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termoficare in zona CAF • derivația "Republicii" aferenta SACET Bacau

140

140

0

Achiziționare si montare măsură energie termica colector DN 400mm ieșire CTG -proiectare sl execuție

36

0

0

Masuri de conformare cu cerințele legale a Valorilor limita de Emisii de NOXE ale IMA2 • Cai 100Vh si IMA 3- CAF 100Gcal/h - proiectare si execuție

50

0

0

Monitorizare in timp real si in sistem centralizat in Camera de comanda tehnologica Thermoenergy Group SA Bacau a puterilor si energiilor electrice produse la bornele generatoarelor si evacuate in SEN, la bornele de 110 kV ale transformatoarelor - proiectare si execuție

30

0

0

Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente la PT 11.18,22,29.97, la dispecerat SACET Bacau - proiectare

25

0

0

Alimentare or gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau • SF, tarif de racordare

1.040

239

0

Masuri de conformare cu cerințele legate a Valorilor Limita de Emisii de NOXE ale IMA2 - Cai 1OOt/h si IMA 3- CAF tOOGcaVh - SF

40

40

0

Dezvoltarea pieței de en termica • Racordarea la SACET a 39 consumatori • actualizare SF

5

0

0

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - actualizare SF

15

0

15

Dezvoltarea pieței de en termica • Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica • SF, taxe, avize, acorduri, etc.

5

c

5

Stabilirea zonelor unitare de încălzire in Municipiul Bacau - SF

119

c

0

Studiu privind calculul hidraulic si de optimizare dimensionala a rețelelor termice primare din cadrul SACET Bacau

C

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

f

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate eau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

Investiții noi, din care:

41'

1.295

1.231

1.230

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

ia

J           0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminar

an curent 2020

an 2021

an 2022

Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau • proiectare si execuție

r 2-3

0

0

180

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

417

0

1.119

1.230

1.230

Modernizare protecții LEA 110 KV Bacau Sud , circuitul nr. 1 $i arcuitul nr. 2, ndusiv integrare in SCADA existent - execuție

r. 3 - S. El.

0

0

394

Sistem de control si regenerare automata la filtru Na cationic - execuție

TRn

S .Chimica

0

0

50

nstalarea de convertizoare de frecventa ia state de pompare a apei din pauza freatica din CET Chimiei - proiectare, execute

r2-STRM

0

0

60

Automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de lermoficare urbana, prin modificarea debilului de apa de adaos, utilizând convertizoare de frecventa la elecfropompele de apa adaos nr. 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau ■ proiectare si execute

(rim2

73

0

84

Revizie generala a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900

r.l +2STG

314

0

333

Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si efidenlizarea funcționarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrai de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate

30

0

28

Reabiitarea rețelelor primare din sistemul de lermoficare ai municipiului Bacau • studiu de fezabilitate

0

0

170

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al startului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)

3.606

174

1.285

250

210

4.1) Dotări

3.605

173

1.274

240

200

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

427

Generator sudura 10KVA, diesel, trifazat, cu remorca

trl

40

Invertor sudura, 4Q0v/330A/8KW

Ir 1

10

Schela metalica vopsita, 80mp

lr2

15

Motostivuilor 3,5 tone

trl

71

Generator de impulsuri BK 4052 si un numerelor universal BK 1823A

tr. 2

6

Set 3 Interfețe de iest MiNT 16N sl conectori de test specifici pentru completare stand

ir. 2

20

Calculator (Statie de lucru)

trl

15

Echipamente de identificare pierderi pe rețea agent termic secundar

100

Elecfrocompresor aer, 7-10 bar, cu butelie tampon 200 litri

trim 1

4

izolatori trecere 110W/100DA - Statie 110kV

trim 3

90

tiectropompa apa dedurizata cu posibilitatea reglării debitului pnn convemzor de frecventa

tr2

20

State de hidrelor automatizata

trl

32

Detector mfitigaz

tr 2

4

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

847

C

0

Vas tampon de 1000 litri (ta sistem de expansiune al PT fin Centrala 14 MWe)

trim 1

25

Calculator industrial de proces (unitate) cu sistem Windows actualizat, instalare software/licenta pentru aplicația IPA (conducere proces de cogenerare in Centrala)

trim 3

3C

Kit supraveghere video pentru instalația de neutralizare, cu transmitere in camera de comanda tehnologica demineralizate

tr 1

14

Electropompa submersibila Q=200mc/h. H=18mca

ir 1

Electropompa submersibila Q=30mc/h, H^ISmca

tr1-4

Electropompa submersibila Q-25mdh, H=12mca

trl-4

Electropompa submersibila Q=15mc/h, H=3mca

lr1-4

Electropompa recirculare Q=55mc/h, H=55mca

lr1-4

Convertizor de frecventa hidrofoare si puncte termice

tr1+2

11

Controller pentru hidrofoare si puncte termice

tr1*4

4

INDICATORI

Data finalizării investitei

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

Vas expansiune cu membrana 5001

tfl+3

10

Robinet vana fluture Dn fiOOmm. Pn 25 bar

trt-4

60

Robinet vana fluture Dn 400mm. Pn 25 bar

tr14

80

Robinet vana fluture Dn 350mm, Pn 25 bar

tr14

140

Robinet vana fluture Dn 250mm, Pn 25 bar

trt-4

120

Schimbător de căldură cu placi M6-FG 50 placi

lr14

40

Schimbător de catdura cu placi MtO-MFG 50 placi

tr14

60

Schimbător de căldură cu placi M10-BFG 50 placi

tr14

60

Schimbător de căldură cu placi M6-MFG 50 placi

Ir14

40

Contor energie termica Dn 50 mm

ir 1+3

12

Contor energie termica Dn 65 mm

tr2*3

14

Contor energie termica Dn 80 mm

tr 1+-3

11

Contor energie termica Dn 100 mm

trt-4

13

Contor energie termica Dn 125 mm

ir 2*3

12

Contor energie termica Dn 150 mm

tr 2+4

19

4.2) imobilizări necorporale

1

1

11

10

10

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1

1

11

Licența pentru Microsoft Office 2016 Profesional - 2 buc.

1

1

4

Licența pentru Microsoft Office 2018 Home and Business - 8 buc.

0

0

7

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

0

0

0

a) ’ interne

0

0

0

b)- externe

0

0

0

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2019

an 2020

an 2021

an 2022

Preliminat / Realizat

Influențe >+/-)

Influențe

{♦/•)

Influențe (+/-)

Rezultat brut(+L)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:

31.12.2020

X

X

2

•din servicii prestate:

31.12.2020

X

X

22.529

0

7.949

0

150

3

-energie electrica:

31.12.2020

X

X

19.374

0

4.578

0

0

en etectrica-din TG

31.12.2020

X

X

-10882

3.408

0

en electrica-din CC

31.12.2020

X

X

30.76$

0

1.380

0

0

0

Pct. II

Revanduta (din energia achiziționată)

31.12.2020

X

X

-513

-210

0

-energie termica:

31.12.2020

X

X

3.155

0

3.371

0

150

energie termica facturata populației

31.12.2020

X

X

-300

-471

0

energie termica facturata agentilor economici

31.12.2020

X

X

2.253

-1.646

0

2

subvenții pentru energie termica

31.12.2020

X

X

6.154

-777

0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

31.12.2020

X

X

-4.952

6 265

150

-din alte venituri din expl

31.12.2020

X

X

-75

0

0

-din venituri financiare

31.12.2020

X

X

-22

0

0

TOTAL Pctl

X

X

22.432

7.949

150

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute ia Pct. 1

X

X

Cauza 1 :infiuenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:

X

X

8.946

4.696

397

-influenta cheltuielilor cu combustibilul

X

X

4.181

4 876

0

•influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa

X

X

323

236

0

-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile

X

X

1.131

0

0

-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de tertițreparatii, chirii)

X

X

2.734

0

0

-influenta altor cheltuieli executate de Ierți

577

0

0

Cauza 2 rinfluenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale

317

0

0

Cauza 3 rinfluenta altor cheltuieli din exploatare, din care:

6259

0

0

cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2

6 029

0

0

diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale

166

0

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

19

0

0

Cauza 4:influente cheltuielilor cu personalul

4.593

0

0

Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare

5

-15

0

TOTAL Pct II

20.120

4.681

397

Pct III

TOTAL GENERAL Pct 1 ♦ Pct. II

-8.136

•5.824

•2.556

•2.803

0