Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133(I) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului dc execuție pe trimestrul I anul 2020 înregistrată cu nr. 2928 din. 06.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală din data de 23.04.2020 ;

-Raportul Direcției Economică din data de 23.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 374/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 375/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 376/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 377/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 378/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) lit. ”b” si (4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2020, al Municipiului Bacău, conform Anexelor 1, 2, 3,4 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3 . Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

ANEXA 1

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

LA HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 30.04.2020

Contul de execuție a! bugetului loca)

ia data de; 31-MAR-20

Page 1 of 4

Sursa de finanțare Integral da la buget

4278137 Municipiul Bacau

An 2020 Trezoreria Municipiul Bacau

Venlturi/Cheltuleli

Cod

Credita

Incaș ari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locala

.00

94,651,253.30

.00

Impozit pe venit

030000

.00

127,693.50

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

127,693.50

.00

Col» sl sume defalcate din Imp

040000

.00

42.239.776 95

.00

Cote defalcata din impozitul p

040100

00

42.239,778.95

00

Impozite sl taxe pe proprlaia

070000

.00

15,112,312.85

00

impozit sl taxa pe clădiri

070100

.00

11,984,192.91

.00

Impozit pe clădiri de ta parao

070101

.00

6,790,460.00

.00

Impozit sl taxa pe clădiri de

070102

.00

5,193,732.83

00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

2,014.239.97

00

Impozit pe terenuri de la pers

078201

.00

942.246.86

00

Impozit sl laxa pe teren de la

070202

.00

1,070,471.11

00

tmpozlt pe terenul din extravl

70203

.00

1.522.00

.00

Taxa fudldare da timbru sl al

070300

.00

601,065.33

.00

Alte impozite si taxe pe prep

075000

.co

512,814.84

00

Sume defalcate din TVA (se ac

110000

.00

9,790,000410

00

Sume defalcata din taxa pe val

110200

.00

9,303,000.00

.00

Sumo defalcat» din laxa pe val

110900

.00

487,000.00

00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

58,719.10

oo

Impozit pe spectacole

150100

.00

40,597,10

.00

Alte taxe pe servicii speciile

155000

.00

10,122.00

00

Taxe pe util zarea bunurilor,

160000

.00

5.023,785.71

00

impozit pa mijloacele de ban

160200

.00

4,684.124.21

00

Impozit pe mțioacaia de trena

160201

.00

3,379,183.16

.00

impozit pe mțtoacefa de trena

160202

.00

1,284,941.05

00

Taxe sl tarifa pentru eliberer

160300

.00

359.661.50

00

Alte Impozita țl laxe fiscale

180000

oo

913.990,04

.00

Alto impozite sl taxe

165000

.00

913.990.04

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

2.895.174.95

.00

Varsaminta din profitul net al

300100

.00

57,321.95

.00

Venituri din concesiuni si Inc

300500

.00

2.837.853.00

00

AHe venituri din concesiuni s

300530

.00

2.837,853.00

00

Venituri din prestări do servi

330000

.00

2.026,654.45

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

1,847,304.87

.00

Coniributla parintiorsausu

331000

.00

117,125.00

00

Venituri din recuperarea cheli

332800

.00

4.117.00

00

Alta venituri din prestări de

335000

.00

58.107.58

00

Venituri din taxa administrați

340000

.00

44.658.31

00

Taxe extrajudiciare de Umbre

340200

.00

44,658.31

.00

Amenzi penalitati si confisca

350000

.00

1,890,184.87

.00

Venituri din amenzi si alta sa

350100

.00

508,906.40

.00

Venituri din amenzi sl alte sa

350102

.00

508,906.40

.00

Alte amenzi, penaBtati sl con

355000

00

1,381,278.47

.00

Diverse venituri

360000

.00

9,544,663.43

00

Contul de execuție al bugetului local

la data da: 31-MAR 20

Page 2 Ol 4

Sursa de finanțare integral de la buget

4278337 Municipiul Bacău

An 2020 Trezoreria Municipiul Batau

Venlturi/Chaltuiell

Cod

Credita

încasării Plăti

Disponibil

Taxe speciala

360600

.00

8,964,642.45

.00

AI le venituri

365000

00

560.02098

00

Transferuri voluntare, altele

370000

00

1.640.708.64

.00

Varsamlnle din secțiunea de tu

370300

00

4,903,406.56

.00

Varsaminie din secțiunea de fu

370400

.00

4.903.408.56

.00

Alte transferuri voluntare

375000

00

1,640,708.64

00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

93333.13

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

uu

662.1»

00

Depozita speciale pentru corist

391000

.00

92,671.13

oo

încasați din rambursarea Impru

400000

.00

2,161,194.88

.00

Sume dfn excedentul bugetului

401400

.00

2,161.194.66

.00

Subvenții da la bugetul de sie

420000

.06

177,647.04

00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

151,688.95

,00

Subvenții de la bugetul do sta

426900

.00

26,158.09

.1»

Sume primite de la UE7atti don

450000

.00

690.549.96

00

Fondul European da Dezvoltare

450100

.00

690,549.96

.00

Sumo primite in contul platrio

450102

.00

690.549 96

.00

Sume primite de la UE/alU don

480000

.00

220.005.49

.00

Fondul European de Dezvoltare

480100

.oo

203,531.66

.00

Sume primite m contul piatllo

460102

.00

203,531.68

.00

Fondul Social European (FSEJ

480200

.00

16,47381

.00

Suma primite in contul ptatiio

460202

.00

16,473.81

.00

Cheltuielile bugetelor locale

115,973,978.00

86,195,599.74

29,778,378.26

Autoritatl publice sl acțiuni

510000

14,665,528 00

11,427,721.48

3.237,606 52

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

4,580,000.00

4,235,714.00

344,286.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

2,152.000 00

1,201,244.99

950,75501

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

255.926.00

22,612.00

233,31600

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

42,000.00

38.945.00

3,054.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

960,000.00

583,257.73

390.742.27

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

6,655.600.00

5.424,621.76

1,230,97624

Titlul XIX Plăti efectuate In

510000850000

00

78,675.00

00

Alte servicii publica generale

540000

2,608.446.00

2,074,036.86

534,411.14

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

900.000.00

818.978.00

81,022 00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

540000200000

1,068,648.00

965.760 02

102.06798

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

561.000.00

262,159.50

298,840 50

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000560000

38,000.00

26,035.35

11,964 65

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

9,000 00

7,591.00

1.409.00

TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIAR

540000710000

31,600.00

19,873.00

11,727 00

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000650000

.00

27,380 01

.00

TranzaciH privind datoria pub

550000

2,610.900.00

2.261.997.68

348.902 32

TITLUL 11 8UNURI Sl SERVICII

550000200000

257,100.00

2,064.50

255,035 50

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

2,353,900.00

2,259,93318

93,866 82

Ordine publica si siguranța na

610000

7,298,400 00

3,579.468 48

3,718,931 52

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

63,500 00

43,254 00

20,246 00

Contul de execuție al bugetului local

ta data da: 31-MAR-20

Pege 3 ol 4


Sursa de finanțare integral de Ia buget

4278337 Municipiu) Baceu

An 2020 Tretoreria Municipiul Bacati

Venlturi/Ctiettufeli

Cod

Credite

Incasari/Piall

DlsponibS

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

1,204.000 00

420,304 25

2.783.69575

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

3,180,000 00

3,115,259.23

64,740 77

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

900 00

651 00

249 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

«10000710000

850.000 00

.00

650,000.00

Irwatamanl

650000

12.935,525 00

10.748.904.38

2.086.620 62

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

650000200000

9,926,105 00

9,330,695.84

595.409 16

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

487,000 00

487,000.00

.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

562.000 00

155,972.70

426.027.30

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

50.000 00

44,692.46

5.307.54

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

180,400 00

2.256.00

178.144 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1.610,02000

731,246.84

578,773 16

Titlul XIX Plăti efectuate In

650000850000

00

2.959.40

00

Sa natala

660000

3,725,790.00

3.068.751.30

637,038.70

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

3,067.171.00

2,738,462.84

328,708.36

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIAR

660000710000

658.619 00

354,484.66

304,134 34

nitul XIX Plăti efectuate in

660000850000

00

4,196.00

00

Cultura, recreare el religia

670000

10,337,786.00

7,747,224.46

2,590,573 54

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

1,295.000 00

1,037,487.00

257,513 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

2,379,544 00

2,290,474.67

89.069 33

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

3,919.254.00

3.771.982.16

147,271.84

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

95,000.00

3,596.33

01.403 87

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

1.894,000.00

339,87345

1,554.328 55

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

755.00000

304,832 85

450,367.15

Titlul XIX Plall efectuata in

670000850000

.00

622.00

.00

Asigurări el asistenta «odaia

680000

18,242,028.00

17,002,369.16

1.239.658.84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

8,134.000.00

7,818,18000

315,620.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

2,076,660.00

2.052,233.13

24,426.85

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

7,652.000.00

6.996,132.31

655.887 69

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

680000580000

75,763.00

1,130.60

74,632 50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

660000590000

263.240.00

204.508.00

58,732.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

40.385.00

.00

40.365 00

TîBul XIX Plat) efectuata in

680000850000

.00

-       69,614.80

00

Locuințe, servicii si detvolta

700000

5,182.773.00

3,586,088.28

1.616,684.74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

1,021.500.00

879,312.00

142.18800

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

3,703,914.00

2,497,960.20

1.205.953 80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

15,367.00

13.445.00

1,922.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtAR

700000710000

441.992 00

252,894.05

189,097 95

Titlul XIX Hau efectuate In

700000850000

.00

77.522.99

00

ProtecHe mediului

740000

19.977,063.00

10,893,284.19

9,083,778 81

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

2,410,000.00

2.017.966.00

392.034 00

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII

740000200000

9,456,896.00

8,496,964.31

2.959,931.69

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

5.385.206 00

1,996,437.37

3,388,768 63

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

42,000 00

41.615.00

385 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

2,882,961.00

567,613.52

2,115.347 48

Contul da execuție al bugetului local

la data d«: 31-MAR-20

Page 4 of 4


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An 2020 Trezoreria Municipiul Bacau

VanllurVCheltuleli

Cod

Credite

IncssarirPtaU

Disponibil

Titlul XIX Plăti efectuate In

740000850000

00

227.312.01

00

Combustibili si energie

atoooo

8,750.000.00

8,022,037.17

727,962 83

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

5,500,000 00

5,500.000.00

00

TITLU. Vil ALTE TRANSFERURI

8100Q0550000

250,000.00

246.397.51

3,602 49

THIui VIU PROIECTE CU F1NANT

810000560000

1,500,000 00

1,268.089.54

231.91048

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

500.000.00

24,889.45

475,110 55

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

1,000.000.00

984,207.21

15.792 79

Titlul XIX Plat! efectuata In

810000850000

.00

1,546.54

00

Transporturi

840000

9,739.725.00

5,783.716.32

3,956,008 68

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

171,00000

148,280.00

22,720.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

7,300,130.00

3,992,161.24

3.307,968 76

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

840000580000

92,488.00

.00

82,486 00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

8,083.00

2.169.00

3.914 00

TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

2,170,026.00

1.641.106.08

528.919 92

EXCEDENT/DEFICIT

.00

8.455,653.56

.80

ÎNTOCMIT AURATURCU

PREȘEDINTE DE-ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN -       <WțU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMANȚA

ANEXA 2

JUDEȚUL BACAU

LA HOTĂRÂREA NR.

67 DIN 30.04.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

Contul de execuție al bugetului

local-functionare

la date de: 31MAR-20

Page 1 of 3

Sursa de finanțare Integral de ia buget

4278337 Municipiul Bacau

An 2020 Trezcraria Municipiul Bacau

Venii uri/Chelluieli

Cod

Credite

IncaserilPIalt

Disponibil

Veniturile bugetelor Iacale

.00

86,404,916.24

.00

ImpozM pe venit

030000

00

127,693.50

00

Impozitul pe veniturile din ir

031600

00

127,693.50

00

Cote si suma defalcate din Imp

040000

oo

42^39,776.95

00

Cote defalcate din impcatul p

040100

.00

42.239.776.95

.00

Impozite si laxa pe prapriate

070000

00

15,112,312.85

00

Impozit si laxa pe clădiri

070100

oo

11,984,192.91

00

impozit pe clădiri de la perse

07Q101

00

6,790,460.08

00

Impozit al taxa pa clădiri de

070102

00

5,193.732.83

00

Impozit si laxa pe teren

070200

00

2.014.239.97

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

00

942.246.86

.00

Impozit sl taxa pe teren de la

070202

00

1.070.471.11

.00

Impozit pe terenul din exlravi

070203

00

1.522.00

.00

Taxe Judiciare de timbru el el

070300

00

601,065.33

00

Alte impozite sl taxe pe prep

075000

00

512,814.64

00

Sume defalcate din TVA ț se sc

110000

00

9,790,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pa val

110200

00

9,303,000.00

oo

Suma defalcate din laxa pe val

110900

00

487,000.00

00

Taxe pe servicii specifica

150000

00

58,719.10

00

Impozit pe spectacole

150100

00

46.597.10

00

Alte laxe pe servicii specific

155000

00

10.122.00

00

Taxa pe utilizarea bunurilor,

160000

00

5.023.785.71

.00

Impozit pe mijloacele de iran

150200

00

4.664,124.21

.00

Impozit pe mițtoacate de trena

160201

00

3,379,183.16

.00

Impozit pe mijloacele da Irans

160202

00

1.284,941.05

.00

Taxe si tarile pentru etlberar

160300

oo

359,661.50

00

Afle impozite sl laxe fiscale

130000

00

913,990.04

00

Alte impozite sl laxe

185000

00

913,990.04

.00

Venituri din proprietate

300000

00

2,895.174.95

00

Varsamlnte din profitul net el

300100

00

57,321.95

00

Venituri din concesiuni sl inc

300500

.00

2.837,653.00

00

Alte venituri din concesiuni s

300530

oo

2,837,853.00

00

Venituri din presuri de servi

330000

00

2.028.654.45

.00

Venituri din prestări de servi

330800

00

1,847,304.87

.00

Contribuita părinților sau su

331000

00

117,125.00

00

Venituri din recuperarea chelt

332800

00

4.117.00

.00

Alte venituri din prestări de

335000

00

58.107.58

00

Venituri din laxe administrați

340000

00

44,656.31

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

44.658.31

.00

Amenzi, penaHtaU si confisca

350000

00

1,890,184.87

00

Venituri din amenzi sl alte sa

350100

00

508,906.40

00

Venituri din amenzi sl afle sa

350102

00

508.906.40

.00

Alia amenzi, penalllati sl con

355000

00

1,381.278.47

00

Diverse venituri

360000

oo

9,544,663.43

00

Page 2 ol 3

Sursa da finanțare Integral da ia bogat

4278337 Municipiul Beceu

An 2020 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheilulell

Cod

Credite

încasați/Plan

D.sponlbii

Taxa speciale

360600

tffl

8,984,642 45

00

Alia venituri

365000

00

560.02098

00

Transferuri voluntare, altele

370000

00

3.262,697 92

.00

Varsaminte din secțiunea da fu

370300

00

4,903,406.56

00

Alte transferuri voluntare

375000

00

1,640,708.64

00

Cheltuielile bugetelor locala

101,109,241.00

79,198,338.37

21.910,902.63

Autoritari publice sl acțiuni

510000

13,429,600.00

10,821,851,75

2.607.748.25

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSON

510000100000

4,580,000 00

4.235.714 00

344.288.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

2.152,000.00

1.201.244 99

950.735 01

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

310000500000

42,000.00

38.946 00

3,054 00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

6,855.600.00

5 424.621 76

1,230.978.24

Trilul XIX Plăti efectuate In

510000850000

.00

78.675 00

.00

Alte servicii publice generala

540000

2.538.848.00

2,028.128 51

510,719,49

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

900,000.00

818,978 00

81.022.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,068,848.00

966.780 02

182,067.98

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

561,000.00

262,159 50

298,840.50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

9,000.00

7,591 00

1,409.00

Tlllul XIX Plăti efectuate In

540000850000

.00

27,380.01

.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

2.610.900 00

2261.987.68

348,902.32

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

550000200000

257,100 00

2.064.50

255,035.50

TITLUL HI DOBÂNZI

550000300000

2,353,800.00

2.259.93318

93,886.82

Ordina pubica sl siguranța na

610000

6,448,400.00

3,579,468 48

2,888,931 62

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSON

610000100000

63,500.00

43,254.00

20,248.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICtt

610000200000

3^04,000.00

420.304 25

2,783,695.75

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

3,180.000.00

3.115.25923

64,74077

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

810000590000

900.00

65100

249.00

Invatamant

650000

11,175.505.00

9.972.965 08

1,202,539 92

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

650000200000

9.926.105.00

9.330.69584

595,409.16

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

487,000.00

467,000 00

.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

582.000.00

155,972 70

428.027.30

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

180,400-00

2,256.00

178,144 00

Titlul XIX Plăti efectuate In

650000850000

.00

2 95948

00

Sanatate

660000

2.396,400.00

2,065.685 98

330,714 02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

2,396,400.00

2.069,881.98

326,518 02

Tlllul XIX Plat! efectuata in

660000850000

.00

4,196 00

.00

Cultura, racreere sl religie

670000

9,487,798.00

7,438.995 28

2.048,802.72

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100008

1.295.000.00

1,037.487.00

257,513.00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

670000200000

2,379,544.00

2,290,474 67

89.069 33

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

3.919^54.00

3,771,982.16

147,271 84

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

1,894,000.00

339.673 45

1,554,326.55

Tisul XIX Plăti efectuata in

670000650000

.00

62200

.00

Asigurări si aaisienla sociala

680000

18.125,900.00

17.00123866

1,124,66» 34

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

8,134,000.00

7,818.18000

315.820 00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

680000200000

2,076,660.00

2,052233 15

24.426 85

Centul de execuție al bugetului local-functlonare

la data do: 31-MAR-20


Contul de execuție al bugetului locaUfunctlonare

la date da:

31-MAR-20

Paga 3 of 3

Sursa da finanțare Integral da la buget

4278337 Municipiul Bacau

An 2020 Trezoreria Municipiul Bacau VaniturilChettulell

Cod

Credite

incasM'Flati

Disponibil

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

660000570000

7,652,000.00

6,996132 31

655 86769

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

263,240 00

204 508 00

58,732 00

Titlul XIX Plăti efectuate In

680000850000

.00

59814 80

00

locuința, servicii si dezvolta

7001X10

4,740.781,00

3.316,054 33

1,424.726 57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

1,021,500 00

879.31200

142,18800

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

3,703,914,00

2,497.960.20

1,205 953 80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

15,367.00

13,445.00

1 922.00

Titlul XIX Plăti efectuate In

700000850000

.00

74.662 87

OO

Protecția mediului

740000

16,177,896.00

10,085135 17

6.092,760 83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

2.410,000.00

2.017.966 00

392,034 00

TITLUL II BUNURI St SERVICII

740000200000

9.456,895.00

6,496,964 31

2,959,931 69

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

4,269.000.00

1,755,901 87

2,513,09813

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

42.000.00

41 615.00

38500

TTUul XIX Plat! efectuate in

740000850000

.00

227 312.01

.00

Combustibili si energie

810000

6,500,000.00

6,484.207 21

15,792.79

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

5,500,000.00

5,500,000.00

.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

1,000,000.00

984,207 21

15.792 79

Transporturi

840000

7,477,213.00

4.142.610 24

3.334,602 76

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

171,000.00

148,280.00

22.720 00

TOIUL 11 BUNURI SI SERVICII

840000200000

7.300,130.00

3,992,161 24

3,307.968 76

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

6,083.00

2,169.00

3,914.00

EXCEDENT/DEHCtT

.00

7,206,677.87

.00

ÎNTOCMIT

PREȘEDINTE pț ȘEI^ȚĂ^X CĂTĂLIN - bogpan€R3țv>


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI /fw;

ANEXA3

LA HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 30.04.2020

Cantul do execuție al bugetului îocaMezvoltare

la dau de: 31-MAR-20

Pego 1 of 2


Sursa de finanțare Integral de la buget 427S337 Municipiul B»cau

An 2020 Trezoreria Municipiul Bacau

Vsnlturi/Cbaltulali

Cod

Credite

Incasarl/Plall

Disponibil

Veniturile bugetelor tocate

.00

8,248,337.06

.00

Transferuri voluntare, aliate

370000

00

4,903,406.56

.00

Varsaminte din secțiunea da fu

370400

00

4,903,406.56

00

Venituri din valorificarea tmo

390000

00

93,333.13

00

Venituri din vanzama locuințe

390300

00

662.00

00

Depozite speciale pentru cerat

391000

00

92.671.13

00

Incaș ari din rambursarea Impru

400000

00

2,161,194.88

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

2.161,194.86

.00

Subvenții de te bugetul de sta

420000

00

177.847.04

00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

00

151,688.95

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420900

00

26,158.09

oo

Sume primite de ia UE/afli don

450000

00

690.549.93

00

Fondul European da Dezvoltare

450100

00

690,549.96

.00

Sume primite (n contul ptetllo

450102

00

690.549.96

.00

Sume primite de la UE/alti don

480000

00

220,005.49

.00

Fondul European de Dezvoltare

480100

00

203.531.68

.00

Suma primii» in contul ptatito

480102

00

203.531.68

00

Fondul Social European țFSE)

48O2OC

00

16,473.81

.00

Sume primite In contul pteuto

480202

.00

16,473 01

00

Cheltuielile bugetelor locale

143M.737.00

6,997,261.37

7,867,475.83

Autoritati publica sl acțiuni

510000

1,235,928 00

605,869.73

630,059.27

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

255,92800

22.612.00

233.316 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

980,000.00

583,257,73

396.742.27

Alte servicii publice generate

540000

69,600 00

45.906.35

23,691.66

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

38.000.00

26.035.35

11.064 65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

31,600.00

19.873.00

11,727.00

Ordine publica sl siguranța na

610000

650.000 00

.00

850.00000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

850,000.00

,00

850,00000

fnvatemart

650000

1,660.020.00

775,939.30

884,080 70

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

50,000 00

44,692.46

5,307.54

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,610,020 00

731,24684

878.773.16

Sanatalo

660000

1,329,390 00

1.023.065.32

306,324 68

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

670,771 00

668,500.66

2.190.34

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

658,619.00

354.484.66

304,134 34

Cultura, recreare si religie

670000

850.000.00

306,229.13

541,770 82

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

95.00000

3 595-33

91,403 67

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

755,000.00

304 832.85

450,367 15

Asigurări sl asistenta sociala

660000

116.128 00

1,130.50

114.997 50

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

680000580000

75,703.00

1,130.50

74,63260

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

40,365.00

.00

40,36500

Locuințe, servicii sl dezvolte

700000

441,992.00

250,033.93

191,95807

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

441,992.00

252.894.05

189,097 96

Titlul XIX Plăti efectuata in

7000CC850000

00

2.860.12

00

Proiecția mediului

740000

3,799,167 00

808.149,02

2.991,017 98

Contul de execuție al bugetului focal*dezvoltare

ia data de: 31-MAR-20

Page 2 ol 2


Sursa de finanțare Integral de la buget

427B337 Municipiul Bacau

An 2020 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltulell

Cod

Credita

IncosariiPlall

QlsponibJ

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

1.115.206 00

240.535 50

875870 50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

2.682.961 00

667.613 52

2115,347 48

Combustibili sl energia

810000

2.250.000 00

1 537,829 96

712.170 04

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

250.000 00

246.397 51

3.60249

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000561X100

1,500.000 00

1.268.089 54

231,910 46

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

500,000 00

24.889 45

475.110 55

Titlul XIX Pieli efectuata tn

810000850000

00

1,546 54

00

Transporturi

840000

2,252.512.00

1,641 10608

621 405.92

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

840000580000

92.48600

00

92.48500

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

2.170.026 00

1,641,106 08

528.919 92

EXCEDENTOEFICIT

.00

1,249,075.69

.00

întocmit,Set serviciu,

ÎNTOCMIT AURATURCU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


ANEXA 4

LA HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 30.04.2020

Contul de execuție ai bugetului local

la dau 31.MAR-20

Page 1 of 1


Sursa de finanțare Credite interne

4278337 Municipiul Secau

An: 2020 Trezoreria Municipiul Bacau

Venii urVCheltulell

Cod

Credite

incasarVPtaS

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

1,026,645.81

.00

Alte operațiuni financiare

410000

00

1.026,645.51

00

Suma aferente creditelor Inter

410200

00

1,026,645.51

00

Sume aferenta creditelor Inter

410201

00

1,026,645.51

OO

Cheltuielile bugetelor locala

3,000,900.00

1,028,645.51

1,973,354.49

Cultura, recreate si religie

670000

3,000,000 00

1,026.645.51

1,973,354 49

TITLUL XIII ACTIVE HEFINANCIAR

670000710000

3.000.00000

1,026,645.51

1,973 354 49

EXCEDENT/CEFICfT

.00

.00

.00

întocmit,


Sef serviciu.

ÎNTOCMIT

AURATURCUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU