S-'-f'"1'                  îWrrcff'Tw*"UF,L1                                        - =«-*

HOTĂRÂREA NR. 66 DIN 30.04.2020

privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului14 Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III a -Racordare la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3288/ 23.04.2020 al Serviciului Teluric Investiții prin care se propune aprobarea participării Municipiului Bacău ia Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului Dezvoltarea pieței de energie termică- etapa a III a - Racordare la SACET Bacau a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3295/ 23.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3296/1/ 23.04.2020 ;

-Raportul Direcția tehnică- Serviciului Investiții înregistrat cu nr. 3296/2/23.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 369/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 370/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 371/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 372/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 373/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile punctului II. Condiții pentru finanțarea proiectelor - Conformitate pct. 7 din Anexa nr. 1 la Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare - Ghid pentru accesarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Finanțelor Publice nr. 3194/1084/3734/2019;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”e” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Bacău la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III a -Racordare la SACET Bacau a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica “ Art. 2. Se aprobă Graficul de eșalonare anuală a plăților privind proiectul “Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III a - Racordare la SACET Bacau a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice, Direcției Economice și SC-îlțefWQenergy SA Bacău.

Art. 5. Prin/^rijaj^crețâftdui General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal It^tițuției PrC&uului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDlNTO^plNȚ^      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CĂTĂLIN - jBOrapWcRfe/u SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUJ BA^ĂU NICOLAE ~OVIDIU p°poyjGLz£r N.O. P./I.D./O. R.           £Â-i-x

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 66 DIN 30.04.2020

Graficul de eșalonare anuală a plăților privind proiectul "Dezvoltarea pieței de energie termica - etapa a III a - Racordare la SACET Bacau a Spitalului Județean si a Colegiului Economic Ion Ghica "


Descriere

Total

Anul 2020

Anul 2021

Lei (inclusiv TVA)

Lei(inclusiv TVA)

Procent

Leiținclusiv TVA)

Procent

VALOARE TOTALA CHELTUIELI ELIGIBILE

4.233.832,78

3.849.713,33

384.119,45

VALOARE TOTALA CHELTUIELI ELIGIBILE BUGET LOCAL

635.074,92

577.457,00

15%

57.617,92

15%

VALOARE TOTALA CHELTUIELI ELIGIBILE BUGET DE STAT

3.598.757,86

3.272.256,33

85%

326.501,53

85%

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Mihaeia IONESI