HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 30.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID-19”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3302/ 23.04.2020 al Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID-19”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3304/ 23.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3305/1/ 23.04.2020 ;

-Raportul Direcției Tehnice - Serviciul Tehnic Investiții înregistrat cu nr. 3305/2/23.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 364/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 365/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 366/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 367/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 368/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2020 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind ”Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID-19.

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art. 243 (1) lit. “a” si “b”din OUG nr.57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID-19”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. ART.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.


ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului ^atâu'^Oțiisiljului Județean Bacău și Direcției de Sănătate Publică Județeană Bacău. ART.4. - /ryj. grjțja .Secularului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se  comunică mtermei^șgal In^jti^iei Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDI^W CĂTĂLIN
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BAC4 NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 30.04.2020

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID-19”


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

MANAGER PROIECT CRISTINA^UZDUGAN

RESPONSABIL TEHNIC

RODICA PAHOLNISCHI

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV privind cheltuielile necesare realizării investiției "Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacau, in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID -19”

22.04.2020

Nr. Crt

Denumire* capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE JF ARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

»

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținere* ți amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

ȚZ

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0 00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea'pratectia utilităților

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utllitetlior necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

57,600.00

•10344.00

68.544.00

22.

Racord Canalizare

0.00

0.00

2.3.

Alimentara cu energie electrica

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

57,600.00

10,944.00

68,544.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare el asistenta tehnica

3.1.

Studii

3.1.1. Studii de teron(Studlu Topo)

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

32.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținere* de avize, acorduri si autorizatUț Doc CU+Doc Avixe+Doc Cadastralei

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

34.

Proiectare

120,000.00

22000.00

142,800.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de pretezabilttate

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz generai

0.00

0.00

30.4. âocumentatHe tehnice necesare In vederea obținerii avizelorfacorduritar/autorizatiilorțDTAC)

20.000.00

3,800.00

23.800.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

10,00000

1,900.00

11.900,00

30.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

90,000.00

17,100.00

107,100.00

3.6.

Organizare* procedurii de achiziție

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

3.72. Auditui financiar

0.00

0.00

3.8.

Asistenți tehnici

40,00000

7,600.00

47,60000

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1.900.00

11.90C.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

3.8.12. Pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Constructfi

0.00

0.00

3.8.2. Dlrigintie de șantier

30,000.00

5,700.00

35.700.tX)

TOTAL CAPITOL 3

161,000.00

30,590.00

19139000

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Constnictil ai Instalații

7,827,490.92

1,487223.27

9314,714.19

4.1.1

Rezistenta

................. OOO

O.Ofi

0.00

4.1.2

ARHITECTURA (construcții */ ffnls*/e)

3379,422.60

642,09021

4,021,512.89

4.1.X

INSTALATE

4327,96525

822,313.«

5,15037805

4.1.3.1

InstalaU sanitare (apa recefcaWa, canalizare, pluviala, stingere incendiu)

581,756.3/

106,733.7(

668,490.02

4.1.3.2

Instalații gaze medicale

624.000.tt

118,560.«

742.560.00

4.1.3.3

Instalații încălzire

302,705.21

57,514.tt

360,219.28

4.13.4.

Instalații ventilație

873.600.0(

165,984.01

1.039,584.00

4.1.3.5

Instalații electrice curent! tari

577,657.5'

109,754.9^

4     887,412.51

4.1.3.6.

Instalat!! electrice curent! slabi

1.248,246.0!

237,166.71

3   1,485,412.84

4.1.3.7

Finalizare lucrări lifturi

140,000.01

26,600.01

3     166,600.00

4.13

REȚELE EXTERIOARE ( hltfrsntl, electricii)

120,103.0

r 22,819.5

8     142,922.85

42.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

10,000.0

)      1,980.0

3     II3OOOO

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologica si funcționale care necesita montaj

60.000.00

♦1,400.00

71.400.00

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale cate nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

4.5.

Dolari

0.00

0.00

4.6,

Active necorporat»

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7,897,490.92

1,500,523.27

9.398,014,19

CAPITOLUL 5 Alto cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

75,000.00

14,250.00

89,250.00

5.1.1. Lucrați de construcții sl instalații aferente organtzarii de sanlier

75.000.00

14.250.00

89.250.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

47,820.55

7.571.59

55.392.13

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul cartată lucrărilor de construcții 0 5% din C+M

39.850.45

7.571.59

47,422.04

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% dir C+M

7,970.09

0.00

7,970.09

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

0.00

000

5.2.5. Taxe pentru acorduri avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

000

53.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

405.754.55

77,09348

482,847.91

M.

OholtufoK pentru kifonnaie sl publicitate

TM

0.00

TOTAL CAPITOL 5

528,575.09

100,42927

827,490,04

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologica ei tesle

6.1.

Pregttree peraoneiiiui da exploatare

0.00

0.00

8X

Probe tehnotogicc.lncercări,rodaje,expertize la recepție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

TOTAL CAPITOL 6

15,000.00

2350.00

17,85040

TOTAL GENERAL

8,859368.01

1,645,336.54

10,305,802.55

din care C + M(12+1.3+1.4*2+ .4.1+4.24-5.1.1)

7,970,090.92

1,514,31727

9,484,408.19

PROIECTANT, Afh.Silviu Popaescu

Am Hat ta cunoștința


SSPM