Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 3232/22.04.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnica prin care se propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3233/ 22.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 3306/1/ 23.04.2020 ;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 3306/2/23.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 359/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 360.29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 361/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 362/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 363/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX(1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin.l si alin.3; art. 154 alin.l; art. 196 alin.l lit.”a”, art. 197 alîn.l, art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat si ulterior modificat;

-Amendamentele domnului Primar Cosmin Necula și ale domnului consilier Ilie Bîrzu, amendamente ce au fost adoptate ;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“ , alin.(4) litera ”a”, art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21,2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice. Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal InsJkGțieftPre^btului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE.           ' CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CĂTĂLIN-              / SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

AjQf J       NICOLAE - OVIDIU PORWT^/

N.O.P./M.Z./T.A./C


„/EX.I/DS.I-A-2


ROMANIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 30.04.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL LA MUN. BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010 $1 ESTIMĂRI PENTRU ANII 1021-2023

DaU: 30/04/2020 Tit:         pag: I - mii kt-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Estimări 2(323

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare dntirtato stingerii plăților restante

Triat 1

TruD.lI

Trim.lll

Trim.1V

Estimări 2(321

Estimări 2022

A

B

(•«3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

S

9

WKHO2

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

33L46O.56

12o.IP5.X3

N.442J9

6X.267.od

63.645.54

3*0 054.21

35» 740.10

M.K .939.26

000202

1 VENITURI CURENTE

3W.SX5.77

97.23213

W.441,W1

6I2G7.V0

63.645,54

338.4X5,«

347.335.00

362.327.UO

A. VENITURI FISCALE

257.5S9.9I

77 106.37

65 816.00

57.790.00

56 147,54

2X4623,01

2V0.77\00

302.939, W

At IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164. 159,110

41 101,00

401 <15.00

4l.ltK.0O

41.041,00

176.596.01

1X4.741,1»

193 XiU.tld

030U02

A 1.2 Impozit pc venit, profit si eauigtiri

din capital de la persoane ficrec

164.159.00

4 MOI.OU

40 X95.00

41.IOX.OO

4I.O4X.UU

176.596.U.

IX4.741.00

193 *40,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155.00

155,00

155.00

97.00

590.0L

626,00

65 l.OU

03021»

Impozitul pe iceunmlc dto transferul

pjupTKtaiik>r imobdMrc din

patrimoniul pcpscuwl

562.00

155.00

155.00

155.00

97 JM)

59O.lV

620.00

651,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597.00

40.953.00

40 74O.no

40.953.00

40.951.00

176.006.1*

iM4j2i.no

193 t*9.(»

(MUTOJ

Cote defalc «le din impar nul pe

venii

163443.00

40.953.00

40

49 953.1»

40951.00

172.000.IX

1X0.600.00

I.X9 630.1X1

0411204

Sume «tocau din cotele defalcate d»

unpo-utul pe t eon pentru echilibrate*

bugculor tocate

154.00

154.1»

4.M6.1K'

3.521.01»

3 55*1.1»

(iTiW

A3 Imperiu «3 taxe pe piupriclate

41 3X2,91

20 43217

1U275.<HJ

5.5X3,00

5.1192,54

35.994.»

31.479.uif

411541,1X1

0702

IMPOZITE 51 TAXE P£ PROPRIETATE

41 3X2,91

20 432.37

10 275,110

5.5X3,«»

.*.092,54

35 994.M

3X.439.OU

4U 541.00

030201

Import! st taxa pe clădiri

27756,54

13.056,00

7 7U.O0

3.X22.6O

3.167,54

25.110.»

27.295.00

29 3S7.W

O3O2U2

Impozit si taxa pe teren

9W6.37

6.036.37

1 559.00

XS6.00

1.165,00

6.2W.UL

6.350.00

635U.UU

O7O2O3

Taxe judiciare de timbru st alte laie

de limbat

2145.00

140,00

505.00

450.00

45O.UO

3.IU0.1H

3.2110.00

3 2UV.W

0711250

Alte aapozite si laxe pe proprietate

1.735.00

500.00

500.00

425.00

310.00

XI4.IX.

1.6)4.00

1 634.00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri s> servicii

49.XW.OO

15416,00

14 146.00

10.599.00

9.657.00

72.033.».

67,556.00

6X.55LM

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

36.107,00

9.790.00

9997.00

1.231.00

X.UX2.UU

57.I22.M

5I.S99.W

$2.IIS.lXf

110202

Sume rtefdeMC dat laxa pe v atooreu aduigau peana finanțarea cheltuielilor descentralizase Ea nițelul comunelor, maselor, mumciptitor si scclrxuetot Municipiului București

33 356.00

9.30Î.00

» 705.00

7.752.00

7.596.00

43.975.»

44.377.00

447MX.00

110206

Sume defalcate dm taxa pe t atoorea adaugou pentru echilibrarea bugetelor locale

X06.00

«06.00

11102.»

5.577JW

5 3*5.011

tiioo»

Sume defalcate din taxa pe ' akwe adaugria penuu ftoanurea invtiamanlulM particular iau confesional acreditat

1 945.00

4X7.00

4X6.00

416.1»

4X6.1»

1 945.M-

LU45.UO

I.945.WI

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

Si SERVICII

15.00

9,(10

6,(M>

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Tritn.Il

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-^+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15.(10

9.00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90.00

61.00

53,00

311,00

327,00

343.00

150201

Impozit pe spectacole

163.00

52,00

50.00

31,00

30,00

170.00

175,00

176,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

133.00

40,00

40.00

30.00

23.00

141.00

152.00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

13.400,00

5.525.00

4.053.00

2.300,00

1.522,00

14.600,00

15.330,00

16.097.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387.00

12.987,00

13.717.00

14 484,00

160203

Taxe st tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525.00

553.00

400.00

135,00

1.613,00

1.613,00

1613,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850.00

500.00

500.00

350.(8)

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 200.00

850.00

500.00

5011.00

350.00

180250

Alte impozite si laxe

2.200.00

850.110

5110.00

500.00

350.(8)

290002

C Venituri nefiscale

52 025.86

19425.86

14 625.00

10.477.00

7.498.00

53.862.00

56.559.(8)

59388.00

3(88)02

CI Venituri din proprietate

II) 143.47

3.401.47

3 050.00

2.500.00

1.192.00

12.097.(8)

12.705.(8)

13 340.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10,143.47

3.41H.47

3.050,00

2.500.00

1.192.00

12.097.(81

12.705,00

13.340.00

3OO2OI

Varsamintc din profitul net al regiilor

autonome

57.32

15.00

42.32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

'1978,47

3286.47

3.000.00

2.5UO.OO

1.192,00

t2.097.00

12.705,00

13.340.00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

ncri de către instituirile publice

9978,47

3.286,47

3.000,00

2.500.(8)

1.192,(8)

12.097,(8)

12.705.00

13.340.00

300250

Alte t cnituri din proprietate

107,68

100,00

7.68

330002

C2. Vanzari dc bunuri si servicii

41 882.39

16.024.39

11.575.00

7.977,00

6.306.00

41.765,00

43.854.00

46 048.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

8800,00

2.455,00

2.310,00

2.232,00

1.803,00

9.647,(8»

10 130,00

10.637,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7 731.00

2.072,00

2.000,00

2.017.00

1.642,00

9.647,00

10.130,00

10 637.00

33021»

Contribuita părinților sau susținătorilor

legali pentru imretinciea copiilor in

cresc

451.00

150.00

150,00

100.00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

dc judecata. imputam si despăgubiri

63,00

33,00

10.00

to.oo

10.00

330250

Alte venituri din prestări dc serv icii

si alte aclivitali

555.00

200.00

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70,00

65.00

45.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468.00

2.600.00

2 200.00

2,000.00

1.668.00

9 118.00

9.574.(8»

10.053.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivi dispozițiilor legale

2.400.00

800.00

700,00

500.00

400.00

350250

Alte amenzi. pcnaiilali si confiscări

6.068,00

1 800.00

I 500,00

1.5(10,00

1.268,00

9.118,(81

9.574.00

10.(153,00

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7.000.<K)

3.700,00

2.800,00

23.000.00

24I5<I,OO

25.358.00

360206

Taxe speciale

17 762,0»

6.000,00

6.000.00

3.000.00

2.762.00

23.000.00

24.150.00

25 358,00

36O2SO

Alte venituri

3.238,00

1.500,00

1.000,00

700,00

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3.399,39

3.399,39

370203

Varsamtnte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-32.426,61

-32.292,91

-133,70

370204

Varsommic din secțiunea dc funcționare

32.426,61

32.292,91

133.70

370250

Alic transferuri voluntare

3.399,39

3.399.39

410002

IV Subvenții

17.867.23

18.556.59

-689,36

4.793.46

1.516.87

87X.96

42000?

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

17 «67.23

18.556.59

-689.36

4.793.46

1.516.87

878.96

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

17.S67.23

18.556.59

-689.36

4.793.46

1.516.87

878.96

420220

Subvenții de la bunelul de stal către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe ncrambursabilc(FEN)

post aderare

151.69

151,69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirca locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1.19

1.19

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

16.176,12

17.018,36

-842,24

420269

Subvenții de la bugetul dc stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

ncrambursabi Ic (FEN) postaderarc, aferente

perioadei dc programare 2014-2020

1.538,23

1 538,23

4.793,46

1.516,87

878,96

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE St

PREFINANTAR11

690.55

690.55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

690.55

690.55

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.317.01

10.317.01

36.775.82

9.888.23

5.733.30

4X0201

Fondul European dc Dezvoltare Regionala! FEDR)

8.064,48

8.064.48

36.775.82

9.888.23

5.733.30

4X020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

7.860,95

8.064.48

-203.53

36.775.82

9.8X8.23

5 733.30

4X020102

Sume primite in contul pielilor efectuate

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 4 * mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trin» I

Trim.ll

Trim.II 1

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

in Anii anicriori

203,53

203,53

480202

Fondul Social EuropcanfFSE)

2.252,53

2.252,53

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252,53

2.252.53

4990

VENITURI PROPRII

270.079,38

84.042,84

70.444,00

60.029,00

55.563.54

281.363,00

295.436.00

310 209,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

348.356,78

194.763,59

78.670,29

48.899,00

26.023.90

380.054,28

358.740,10

368939,26

01

CHELTUIELI CURENTE

274 020,38

138.761,61

71.858.27

42.102,00

21.298,50

348.732,28

322.151,10

332350.26

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.905.34

24.394.44

21.052,50

19.280,70

li. 177,70

61.646,00

62.355.00

62.171,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94.263.73

50979.05

29.457,08

10.001.20

3.826.40

109.465,00

120.361,00

135.252,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319.70

1.506.30

8.685,00

7.141,00

5.807,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100.00

500.18)

500.00

500.01»

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT) ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

31.796.92

12.327.22

9.961.00

6.324.50

3.184,20

3O.856.1M)

30.300.00

31.1011.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

16.641,31

10.983.31

4.306,00

866.00

486,00

15.600.(8)

16.200.00

16800.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515.55

1.515.55

44.248.24

50.098.88

51.078.26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.651,19

12.433.00

4.190,19

3.000,00

28.00

20.312.00

18.000,00

18 000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13684,94

13.684,94

54.443,04

13.205.22

7.652,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330,90

309.90

1.089,90

2.977.00

3.990,00

3.990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.728,46

48.594,76

133,70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48.728.46

48.594,76

133,70

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797.00

4.725,40

31.322,00

36.589,00

36.589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797.00

6.797,00

4.725,40

31.322,00

36.589,00

36.589,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-367,06

-248,38

-118.68

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-367.06

-248,38

-118.68

510002

Partea l-a Servicii publice generale

66.803,71

25.148.01

16.317,90

14.894.40

10.443.40

64.603.29

62.215.00

61.087.(8)

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

50 932,12

19.451,72

12 095.00

11.304.00

8.081.40

49.016.29

48000.00

48 200.00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.866,63

9.626.96

6 376.67

5.507.00

4.356,00

21.894.29

16.411.00

16 611.00

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17 890,00

4.745.00

4.455.00

4.435.00

4.255.00

I6.335.i8)

13.411.00

13 611.IMi

UHU

Cheltuieli salariate in bani

17.230.00

4.365,00

4.355.00

4.345.00

4.165.00

17.230,(8)

17.230,00

17.230.00

100101

Salam de baza

15.676.00

3.940,00

3.940.00

3.940.00

3.856.00

15.676,00

15.676,00

15.676.00

118)112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilalii

414,00

115,00

115.00

115.00

69.00

414.00

414,00

414.00

100113

Drcpiun de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

30.(8»

30.00

30,00

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 5 - mit lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100117

Indemnizații de hrana

780.00

188,00

212.00

190.00

190.00

100130

Alte drepturi salariile in bani

330,00

112,00

78.00

90.00

50,00

330.00

330.00

330,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280.00

280.00

280.00

280.00

280,00

100206

Voucherc de vacanta

280.00

280.00

280.00

2X0.00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100.00

100.00

90,00

90,00

380,00

3X0.00

380,00

1OO3O7

Contribuția osiguratoric pentru munca

380,00

100.00

100.00

90,00

90.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.338,67

2.357.00

1.879.67

t.030,00

72.00

5.500,00

3.1X10,00

3 000,00

2001

Bunun st servicii

2.945.67

1.242.00

1.153.67

540,00

10.00

200101

Furnituri de birou

250.00

70.00

130,00

50.00

2OOIO2

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10.00

10.00

200)03

încălzit, iluminat si forța momea

200.00

130,00

70.00

200104

Apa. canat si salubritate

40.00

15.00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235.00

100.00

80.00

55,00

200107

Transport

26.00

21,00

5.00

20010»

Posta, telecomunicații. radio, tv.

internei

645.00

315.00

315.00

15.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrelincre si funcționare

1.509.67

581.00

528.67

400.00

2002

Reparații curente

100.00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26,00

25,00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2.00

1,00

1,00

2011

Carii, publicat ii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20.00

10.00

10.00

2014

Protecția muncii

10.00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1 697.00

700.00

495,00

440.00

62.00

203001

Reclama si publicitate

520.00

160.00

200.00

160.00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40.00

203004

Chirii

432.00

150.00

110.00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705.00

350.00

185.1»

170.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482.96

2.4X2.96

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482.96

2.482.96

580201

Finanțarea naționala

360.31

360.31

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041.73

2 041.73

Data: 30/04/2020 T«t:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202!

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat I

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

580203

Chcliuicli nccligibitc

80,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.00

42.00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor eu handicap

nemeadrate

155,00

42,00

42,00

42.00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,16

3.169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169,16

3.169,16

7101

Active fixe

3.169.16

3.169,16

7)0101

Construcții

627.00

627,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.00

10,00

710130

Alte active fixe

2 532,16

2.532.16

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975.00

6.655,60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122.00

31.589.1X1

31.589.(8)

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2) 975.00

6.655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122.01)

31.589.00

31.589.00

8102

Rambursa» de credite interne

21 975.00

6655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122,00

31 589.18)

31 589.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975.00

6.655.60

5.797,00

5.797,00

3.725.40

27 122.(8)

31 589.00

31589.00

84

Plăti efectuate in anii prcccdemi si

recuperate in anul curent

-78.67

-78.67

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•78,67

-78,67

8501

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent

•78,67

-78,67

85010!

Pion efectuate in anii prccedcnti si recuperate in anul curent in secțiunea dc funcționare a bugetului local

•78,67

-78,67

510201

Autoritari executive si legislative

50.932,12

19.451.72

12.095,00

11.304,00

8.081,40

49.016,29

48.000,00

48.200.00

51020103

Autonlali executive

50.932,12

19.451,72

12 095.00

11.304,00

8.081,40

49.016,29

48.000,00

48.200.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6817.79

3.077,29

1 642.10

1.267,70

830,70

6.702,00

6.874,00

6.880,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.811,11

3 056,01

1.656,70

1.267.70

830.70

6.702,00

6.874,00

6.880.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340.20

966.30

798.50

792,70

782.70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

)00l

Cheltuieli salariile in bani

3 195.20

877,60

779.40

773,60

764.60

100101

Salam dc baza

2 951.00

798.00

726.00

713,00

714.00

100113

Drepturi dc delegare

5.80

4.00

0.80

1.00

100117

Indemnizații de hrana

204.40

52.60

52,60

52,60

46,60

1(8)130

Alic drepturi salariate in bani

34,00

23.00

7.00

4.00

1(8)2

Cheltuieli salariate in natura

69.60

69.60

1(8)206

Vouchcre dc v ac anta

69.60

69.60

1(8)3

Contribuit!

75.40

19.10

19,10

19.10

18,10

100307

Contribuția osiguratonc pentru munca

75,40

19.10

19,10

19.10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.722,91

1.262.71

329,20

86.(8)

45,(8)

1.600.(8)

1.800,00

1.800,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim.lll

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2001

Bunuri si servicii

467.21

277,01

141.20

29,00

20.00

200101

Furnituri de birou

43,41

22.41

11.00

5,00

5.00

200102

Matcnalc pentru curățenie

4,01»

2,00

2.00

200IOJ

încălzii, iluminat si forța metrica

157,2(1

94.50

62,70

200104

Apa, canal si salubritate

29.20

10,60

8,60

5,00

5.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

10,00

15,00

-5,00

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200tog

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internet

36,00

16,00

16,00

4.00

200109

Matcnalc si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7.00

7.00

21» 130

Alte bunuri si servicii pentru

intreunere si funcționare

171,90

108,00

38.90

15.00

10.00

21X12

Reparații curente

13.00

13.00

21»5

Bunuri de naturii obiectelor de imcntar

11.50

7.00

4.50

200530

Alte obiecte de inventar

11.50

7.00

4.50

2006

Deplasări, detasan. transferări

5.00

6,50

-1.50

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

5.00

5.50

•0.50

200602

Deplasări in străinătate

1,00

-1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4.00

5,00

-1.00

2OJ3

Pregătire profesionala

2.00

3.00

-1,00

2014

Protecția muncii

3.20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.216,50

947,50

1X7.00

$7,00

25.00

2O3OOI

Reclama si publicitate

8.00

4.50

3.50

203002

Protocol si reprezentare

0.50

0.50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

941,50

181,50

57,00

25,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100.00

500.00

500,00

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100.00

100.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 500.00

600.00

520.00

380.00

1.200.00

1.200,00

l 200.00

5501

A Transferuri interne

1 500.00

600.00

520,00

380.00

5501IX

Alte transferuri curente interne

1 500.00

600.00

520.00

380.00

58

TITLUL X PROIECTE CV FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2029

118.00

118.00

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

Data : 30/04/2020 Tit:          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.JJI

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

580101

Finanțarea naționala

17,7»

17,70

580102

Finanțarea externa ncrambur sabila

100,3»

100,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9.00

9,00

3,00

30.00

30.00

30.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

30,00

9,00

9.00

9.00

3.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26.19

71010!

Construcții

5,00

5.00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-19,51

-4.91

-14.60

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-19,51

-4.91

-14,60

8501

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-19,51

-4.91

-14,60

85OIOI

Plan efectuate in unii precedenti si

recuperate in tutui curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-19,51

•4.91

-14,60

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autonlalilor locale

100,00

100,00

500,00

500.00

500,00

540210

Sen icii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.066,19

1.077,39

724,80

655.00

609,00

3.060.00

3.374,00

3.380,00

540250

Alte servicii publice generale

3.651,60

1.899,90

917.30

612.70

221,70

3 142,00

3.000,90

3 000.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580.80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341.00

6.007.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053.80

2.619,00

2.580,80

2.322.70

1.531,30

8.885,00

7,341,<81

6007.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

309,20

261.00

20.20

3.00

25.00

200.00

200,09

200,00

2024

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor

309.20

261,00

20,20

3.00

25,00

202401

Comisioane si alic costuri afcrcnle

împrumuturilor externe

272,20

255.00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6.00

3.00

3.00

25,00

30

TITLUL HI DOBÂNZI

8 744.60

2.358,00

2560.60

2.319,70

1.506,30

8.685,181

7.141.00

5 807.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8 388.60

2.358.00

2.383,60

2.319.70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8 388.60

2.358.00

2.383,60

2.319.70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 9 * mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356.00

177,00

179.00

6OOUO2

Partea II-a Apararc. ordine publica si

siguranța naționala

15.593.00

8.356,90

4 787.90

2.218.90

229.30

13.925.00

12.012.00

12.7(0.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL)

15.593,00

8.356,90

4 787.90

2.218,90

229.30

13.925,1)0

12.012,00

12.760.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

14.074,30

6.971,90

4 654.20

2.218.90

229,30

13.925.00

12.012.00

12.7(0,00

11»

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62.00

63.00

200.00

200,00

210,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

241.00

61,00

59.00

60.00

61.00

1001(11

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56.00

56.00

100117

Indemnizații de hrana

16.00

4.00

3.00

4,00

5.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1.00

1002

Cheltuieli salari ale in natura

5,00

5.00

100206

Voucherc de vacanta

5,00

5.00

1003

Contribuții

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100307

Contribuita asignratortc pentru munca

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

4 508.30

3 479.00

982.30

46.00

1.00

210.01)

212.00

220.110

2001

Bunuri si servicii

573.90

56.90

515,00

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

Încălzit, iluminat si foita metrica

40,IM»

30,00

10,00

21» 104

Apa. canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2,00

I.IH)

1.00

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, t».

internet

6.00

6,00

200130

Alte bunun si servicii pentru

intretinerc si funcționare

517.90

13,90

504,00

2003

Hrana

1.035.00

1.035,00

200301

Hrana pentru oameni

1.035,00

1.035,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0.10

0.10

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Proiecția muncii

2.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

2.809,70

2.297.40

467.30

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

2 809.70

2.297.40

467.30

45.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.309.00

3.424.00

3.610.00

2.110,00

165.00

13.5 15.00

11.600.00

12.34t).0t>

5101

Transferuri curente

9.309.00

3.424.00

3 610.00

2.110.00

165.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.309.00

3.424.00

3.610.00

2.110.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0.90

0.90

0.90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 10 -mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

neincadraic

3.00

0.90

0.90

V.90

0.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.518,70

1.385,00

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.518,70

1.385,00

133.70

7)01

Active fixe

1.518.70

1.385,00

133.70

7)010)

Construcții

50.00

50,00

710130

Ahc active fixe

L.468.70

1.335,00

133,70

610203

Ordine publica

9.309.00

3.424,00

3.610,00

2.110,00

165.00

13.515.00

11.600.00

12.340,00

61020304

Politic locala

9309,00

3.424,00

3.610,00

2 110.00

165,00

13 .515,00

11.600,00

12.340,00

61020$

Protecție civila si proiecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

6.284.00

4.932.90

1 177.90

108.90

64.30

410.00

412.00

420,00

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

147 113.97

81.070.28

33 715.99

22430.50

9.897.20

139.595.75

132.972.22

I47.893.1K)

6502

INVATAMANT

26 919.27

17.432.57

5 356.70

1.934.00

2.196.00

35.918.00

45.767.00

60 792JHI

0!

CHELTUIELI CURENTE

24823.77

15.337,07

5 356.70

1.934.00

2.196.00

35.918,00

45.767.tMt

60 792,<K1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19 270.77

12.159.07

4 854.70

1.447.00

810.00

35.918.00

45.767.00

60 792.00

2001

Bunuri si sen ici i

15.018.70

9.656.50

3.582.20

1.066,00

714.00

20010)

Furnituri de birou

100.00

52.00

28.00

8.00

12.00

2OOIO2

Malcridc pentru curățenie

520.00

351,00

92.00

53.00

24.00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

11.011,50

7.791,50

2441.00

436.00

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1 278.00

577,00

420.00

167.00

114,00

200107

Transport

97,00

37,00

37,00

12.00

11.00

2001 OK

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

349.00

143,00

113.00

63.00

30,00

200)09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251.00

95.00

73,00

65,00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.412.20

610,00

378.20

262,00

162.00

2002

Reparații curente

528,00

427.00

60,00

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

65.00

3,00

62,00

200402

Materiale sanitare

60.00

60,00

200403

Reactivi

5.00

3.00

2.00

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

l 376.57

985.57

272.00

65.00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10.00

10.00

200503

Lenjerie si accesorii de pal

5.00

5.00

200530

Alte obiecte de inventar

1361.57

985.57

257.00

65.00

54.00

2006

Deplasări, detasari. transferări

27.00

16.00

9.00

1.00

1.00

2OO6OI

Deplasări interne, detasari. transferări

27.00

16.00

9.00

1.00

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6,00

2013

Prcgolirc profesionala

119,50

40,00

67,50

9.00

3,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

2014

Protecția muncii

6,00

5.00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

2.110,00

1.028.00

790.00

256.00

36.00

2030

Alic cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587.00

486,00

486.00

486.00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486.00

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

100.00

100.09

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 945.00

487.00

486.00

486.00

486.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

582.00

14.00

5702

Ajutoare sociale

596.00

582.00

14.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582.00

582.00

570203

Tichclc de cresa si lichele sociale

pentru grădiniță

14.00

14,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

210,80

210,80

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31,70

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

179,10

179,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701.20

1.798.20

2,00

1,00

900.00

5901

Burse

2.478.80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,40

219,40

2,00

1,00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

2.095.78

2.095.78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095.78

2.095.78

7101

Active fixe

2.095.78

2.095.78

71010)

Construcții

1.752.50

1 752.50

710130

Alte active fixe

343,28

343.28

84

Plăti efectuate >n anii precedcnti si

recuperate in anul curent

•0.28

-0.28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0.28

-0.28

8501

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

•0.28

-0,28

850101

Plăti efectuate m urni precedcnti si

Data: 30/04/2020 TH:                11 kr

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

T'rim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l»=3+4+5+6

2

3

■f

s

t

7

*

i

recuperate in anul curent tn secțiunea

de futicitonarc a bugetului local

-0,2*

-0,28

650203

Invocamani preșcolar si primar

8 8*5,42

5.437,14

1.717.48

8*3,00

847,80

65020301

Invaiamiiil prCscijlâr

4.8*5,111

2 754,01

980.00

608,00

543,80

65020302

Invatamant primar

3.999,61

2.683,13

737.48

275,00

304.00

650204

învManianl secundar

17 750.45

11.815,43

3,581.22

1,021,00

1.333.20

35.918,00

45.767,00

60.792,00

65020401

Invatamant secundar inferior

3.853,65

2.467,23

*14,02

233,00

339.40

35.918.00

45,767.00

60.792,00

65020402

Invaumumi secundar superior

13.321,20

9046.05

2.588.35

730.00

956.80

65020403

Invatamant profesional

576,00

302,15

178.85

58.00

37,00

650205

Invatamant poslliecal

164,00

79,00

44,00

30,00

15,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invat amantului

115.00

101.00

14.00

M4»

SANAÎATE

18 693,35

12.757.65

2.286.00

2 1*8.00

l

K.MlJfld

10 200.00

JD 250.00

01

CHELTUIELI CURENTE

10 312,92

4 377,22

2 286,00

2 1*8,00

| 4*4.711

K Ml on

IO.2OO.tffl

10 250.00

FI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 AL:

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.312.92

4.377.22

2.286,00

2.188,00

1.461.70

X MI.IM

in.âno*»

10.25lMm

5101

Transferuri Curente

* 502.00

2.566.30

2.2*6.00

2.188.00

1.461.70

510103

Acțiuni de sonata te

K5O2.W

2.566.30

2.286,00

2.188,00

1.461.70

5102

Transferuri de capital

1.810,92

1.810,92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

l.MW.tZ

1.810,92

70

CHELTUIELI DECAPITAU

*.3XU.4i

*.380,43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

*.380,43

8.380,43

7101

A di ac fixe

4.380,43

8.380.43

710101

Construcții

S.202,41

8.202,43

710130

Alte active fixe

l?«,00

178,00

660206

Servicii medie ale m unitari sanitare

cu paturi

1*515.35

12.579,65

2.286,00

2.188,00

14+1.711

h *43.041

10.200.00

10.250,00

66020601

Spitale generale

1*515,35

12.579,65

2.2*6,00

2.188,00

1 4*1 ÎO

s *u.iio

10.200.00

10250,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatalii

178,00

178,00

66025050

Alte institui ii si aci i uni sanitare

178,00

178,00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

34.655,59

19,299.49

7.5*5.10

4.172.50

3.598.50

41,759.60

25.005.22

24.85I.00

01

CHELTUIELI CURENTE

30.585.09

15.228.99

7.585.10

4,172.50

3,598.50

41.759.60

25.005.22

24 851,00

Ift

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772.00

1.451,00

1.175,00

1.165.00

6.000.00

6.000,001

6 000,00

1001

Cheltuieli salnnolc in bani

$.233,00

L532.00

1.421.00

1.145.00

1,135.00

looini

Salarii de baza

4.621.00

1.351.00

1.270.00

1.000.00

l.lHffl.OO

100106

Alte sporuri

30,00

10.00

10,00

5.00

5.00

100113

Drepturi de delegare

2.00

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

1211.00

iWJ.âi

170.00

100130

Ahc drepturi salariate in bont

80,00

30,00

20,00

JU.W

iojw

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 13 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirn 1

Trim.ll

Trim.Jll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

11X12

Cheltuieli salanalc in natura

190.00

190,00

100206

Vouchcre de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

10030?

Contribuția asrguratonc pentru munca

140,00

50.00

30.00

30.00

30.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4.400,49

2.039,10

941,00

860.40

7500.00

7.51X1,00

7.500,00

2001

Bunun st servicii

5.623,90

2.465,00

1 557,50

841.00

760,40

200101

Furnituri dc birou

23.00

16,00

5,00

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

85.00

70.00

12,00

3.00

200103

încălzit, iluminai si forța metrica

998.00

747,00

171,00

30,00

50,00

200104

Apa. canal si salubritate

500.00

240,00

170.00

70,00

20.00

21X110$

Carburanți si lubrifiant!

3.00

3.00

200106

Piese de schimb

138.00

85.00

45,00

5.00

3.00

200107

Transport

1.00

1.00

21X1108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

10.50

4.00

3.50

2.00

1,00

21X1130

Alte bunun si sen teii pentru

intrelincre si funcționare

3.865.40

1.300.00

l 150.00

730.00

685.40

2002

Reparații curente

935.29

935.29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138,60

136.60

2,00

200401

Medicamente

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7.00

5,00

2,00

200404

Dczinfccianti

130,00

130,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

267.00

247,00

20,00

2OO5OI

Uniforme si echipament

10.00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247.00

10,00

21106

Deplasări, detasan, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32.00

31.00

1,00

2014

Protecția muncii

33.20

24.60

8,60

2030

Alte cheltuieli

1.210.00

560.00

450.00

IM.(X)

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.210,00

560.00

450,00

100.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATl ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.175.00

4.526.00

4 065.00

2.026.50

1.557.50

8.500.4X1

8 $00.00

8 510.00

5101

Transferuri curente

12.175.00

4.526.00

4 065.00

2.026.50

1.557,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.175.00

4.526,00

4065.00

2.026,50

1.557.50

5*

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSAB1LE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350,50

2.350,50

18.072.60

305.22

141.00

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 14 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2025

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.lV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

Regionala (FEDR)

2.350,50

2.350,50

<80101

Finanlârca naționala

1.028.65

1.028,65

<80102

Finanurea externa «rambursabila

895.14

895.14

580103

Cheltuieli neeligibile

426.71

426,71

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255.60

2.180.00

30,00

30,00

15,60

1.687,00

2.700,00

2700,00

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

105,60

30.00

30,00

30,00

15.60

70

CHELTUIELI DECAPITAU

4.070,79

4.070.79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIARE

4.070.79

4.070.79

7101

Active fixe

4.070,79

4.070,79

710101

Construcții

3.564.19

3 564.19

7IOI3O

Alte active fixe

506.60

506.60

84

Plăti efectuate in anii precedent) st

recuperate in anul curent

41.29

-0,29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0.29

-0.29

8501

Plăti efectuate în anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-0.29

41,29

850101

Plan efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-0,29

•0,29

670203

Servicii culturale

6.890,86

2.402,46

1.967,00

1.250.00

1.271,40

6.900,00

6.900,00

6.900.00

67020304

Inșii tui i i publice de spectacole si

concerte

6 500,00

2.145,00

1.895,00

1.212,00

1,248.00

6.500,01»

6.500,00

6.500.00

67020330

Alte sco icii culturale

390,86

257.46

72.00

38,00

23,40

400.00

400.00

400,00

670205

Servicii recreative si sportive

26.429.73

15.562.03

5.618,10

2.922.50

2.327,10

33.859,60

17.105,22

16.951,00

67020501

Sport

6.275.00

2.981.00

2.170.00

814.50

309,50

3 000,00

3.000.00

3.000,00

67020502

Tineret

550.00

550.00

500,00

500,00

500,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

19.604,73

12.031.03

3.448.10

2.108,00

2.017.60

30.359.60

13.605,22

13451.00

670206

Servicii religioase

500.00

500.00

500,00

500.00

500.00

670250

Alte servicii in domenile culturii.

recreări si religiei

835,00

835,00

500.00

500.00

5011,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

66.845.76

31.580.57

18.488.19

14.136.00

2.641.00

53.077.15

52.000.00

52.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

66.459,94

31.169.34

18.513,60

14.136.00

2.641.00

53.077.15

52.000.00

52.000,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34.991.14

12.119.14

10.981.00

9.538.00

2.353.00

21.454.00

25.000.00

25.000.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

33 000,49

10.725,49

10.726,00

9.288,00

2.261,00

100101

Salant de baza

28.833,49

9.307,49

9.438,00

8.468.00

1.620,00

Data: 30/04/2020 Tit:


pag: 11 - mii lei-


Data 30/04/2020 Tit:


pag: 15 -mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din ea re credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

s

9

I00105

Sporuri pcntni condiții dc munca

575,00

150,00

150.00

I40.1KJ

135,00

100106

Alic sporuri

72,00

18,00

18,00

18.00

18,00

I0Q113

Drepturi dc delegare

1,00

1,00

IflOLl?

Indemnizații dc hrana

3.034,00

949.00

1.040,00

582.00

463.00

100130

Alic drepturi salarialc in bani

485.00

300.00

80,00

*0.00

25.00

1002

Chdiuicb sal anale in natura

1 163,65

1 163,65

100206

Vouchcrc dc vacanta

1 163.65

1 163.65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,00

250,00

92.00

100307

Contribulio asiguralonc pe ulm munca

827.00

230,00

255,00

250.00

92.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

*.801,54

4.015.13

3 174.41

1.435,00

177,00

9.O0O.0O

8.000,00

8 000,00

2001

Bunun si servicii

3.203.91

1 741.91

1.081.00

305.00

76.00

200101

Furnituri dc birou

257.29

104,29

102,00

31,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28.00

23.00

12.00

1.00

200)03

Incabil. iluminat si torta momea

6*6.00

486,00

135,00

60,00

5,00

2DG104

Apa. canal si salubritate

256.62

223,62

14.00

15.00

4.00

2014105

Carburanți si lubrifianli

16.00

10,00

6.00

200106

Piese dc schimb

31.00

11.00

10,00

10.00

200107

Transport

40.00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internei

395,00

191,00

136.00

62,00

6,00

2(MJ|O9

Materiale si prestări dc sen icu Cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5,00

5,00

200130

Alic bunuri si sen icii pentru

întreținere si lunchoiiSrv

1.3114,00

624,00

615,00

90.00

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40.00

15,00

3,00

2,00

2OO3

Hrana

5*0.00

2(12,00

170,00

115,00

93.00

20030]

Hrana pentru oameni

5*0,00

202,00

170,00

115,00

93.OO

2004

Medicamente $i materiale sanitare

118,63

62,22

50,41

5,00

1,00

2004OJ

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

2OO4O2

Materiale sanitare

49.41

31,00

18,41

200404

Dcztn fee lânii

63,22

28.22

30,00

4.00

1.00

2005

Bunun dc natura obiecte lor de inventar

114.00

56.00

53.00

2.00

3,00

200501

Uniforme si echipament

4.00

1.00

3,00

200530

Alic obiecte dc inventar

110.00

55.00

50.00

2,00

3,00

2006

Deplasări, detașau, transferări

16.00

13.00

2,00

1,00

2(10601

Deplasări interne, delăsări, transferări

16.00

13.00

2.00

1.00

20 LI

Carii, publicații si materiale

documentare

21,00

10.00

10.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14.00

48,00

2.00

2.00

2014

Proiecția muncii

80,00

45,00

35,00


Data: 30/04/2020 Tit:         pag: J6 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Triro.il

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

201»

Coninbulii ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

semcii de interes public local, in bazo

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800.00

1 700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

dcnvalc din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

41.00

30.00

10,00

1.00

2O3OOJ

Prime de asigurare non-viata

11.00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.00

22.00

7.00

1.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.055.19

11.851.00

4.176.19

3.000.00

28.00

20.312.00

18.000.00

18 000.00

5702

Ajutoare sociale

19.055.19

11.851.00

4 176.19

3.000.00

28.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16055.19

8.851.00

4.176.19

3.000.00

28.00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000.00

3.000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793,07

2.793,07

1 311.15

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793,07

2.793,07

530101

Finanțarea naționala

417.46

417,46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2.365.61

2.365,61

580103

Cheltuieli necligibilc

10,00

10,00

5')

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819.00

391.00

182,00

163,00

83,00

1.000.00

1.000,00

1 000,00

$911

Asociații si fundații

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

619.00

191.00

182,00

163,00

83.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449,50

449,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449.50

449,50

7101

Active fixe

449.50

449,50

710101

Construcții

221.00

221.00

710130

Alte active fixe

228.50

228.50

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-63.68

-38.27

-25.41

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-63.68

-38.27

-25.41

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnti si recuperate in anul curent

-63.68

-38.27

-25,41

850101

Pluti efectuate in anii precedent! si

Data; 30/04/2020 Tit: ______pag: 17 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.II

Trim.ll!

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-63.68

-38.27

-25.41

6X0204

Asistenta acordata persoanelor in vama

6.131,00

2.505,00

1.597.00

1.312,00

717,00

5 100.00

5.100.00

5.100,00

6X0205

Asistenta sociala in cazdc boli si

invaliditate

3I.6W.00

11.060.00

9.9X0.00

9.080.00

1.484,00

30000.00

30.000,(8)

30.000,00

6X020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

31.6W.W

11.060,00

9.9X0.00

9.080.00

1,484.00

30 000,00

30.000,00

30000,00

6X0211

Cresc

8.680,57

4.786,57

1 948,00

1.534,00

412.00

6.311,15

538)0,00

5.000,00

6X02(5

Prevenirea excluderii sociale

3.405,19

3.251,00

126.19

28.00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

6X02(501

Ajutor social

3.405,19

3.251.00

126,19

28.00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

6X0250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

17.025.00

9.978,00

4.837.00

2.210.00

9.166.00

9.40038)

9.4003)0

6X025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17 025.00

9.978.00

4 837.00

2.210.00

9.166,00

9.40038)

9 4003)0

7OOOO2

Partea 1 V-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

79 364.47

50.406.77

17 125,50

7.522.20

4.310.00

61.697.(81

66.7423JO

6680113)0

7(812

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

12.4SX.27

5.799.57

3.203,50

2.619.20

836.00

12.945.(81

15.552310

15.600.00

01

CHELTUIELI CURENTE

11 9X7.8$

5.329.15

3.203,50

2.619.20

836,00

12.945.(81

15.552.00

15.6(81.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.9X0.00

1 145.00

1.012.00

1.000.00

823,00

4.000.(81

4.100.00

4.2(81.00

1001

Cheltuieli salanalc in bani

3.792,00

1.017,00

987,00

977,00

811,(Kt

100(01

Salarii de baza

3.432,00

926,(10

890,(10

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

269.00

69.00

68,00

68,00

64,00

100(30

Alte drepturi salariate in bani

88,00

20,00

28,00

28.00

12,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

IOO2O6

Vouchcrc dc vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25.00

23,00

12.00

IOO3O7

Contribuita asiguratorie pentru munca

85,00

25,00

25,00

23,00

12.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 947.85

4.168,15

2.175.50

1 6W.20

8.885,00

11 392,00

11.340,00

2001

Bunun si servieii

5 354.60

2.532,30

1.615.10

1.207,20

200101

Furnituri dc birou

151.00

86.00

7.00

58.00

200102

Matcnalc pentru curățenie

44,00

20,00

14.(8)

10,(8)

200103

Încălzii. iluminai $i forta moirica

4.166.70

2.013,90

1.217.80

935.00

200104

Apa. canal si salubritate

156.00

61.00

45.00

50,00

200(05

Carburanți si lubrifiant)

19.00

14.00

3.00

2.00

200106

Piese dc schimb

79.00

41.00

28.00

10.00

2(01107

Transport

9.50

4.00

3.50

2.00

2001OK

Posta, telecomunicații, radio, tv.

inicmct

7.00

3.40

2.30

1.30

2(10130

Alte bunuri si servicii pentru

inuclmcre si funcționare

722,40

289,00

294.50

138.90

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 18 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

Reparații curente

1.219,35

1.011,95

137.40

70,00

2004

Medicamente si materiale sonilnrc

2.50

2,50

2IKMVI

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1.00

1,00

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32.00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

6,20

4,20

2.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

6.20

4,20

2,00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55.00

5.00

2013

Pregătire profesionala

5.10

0,10

5.00

2014

Proiecția muncii

7.10

2.10

1.00

4.00

2030

Alte cheltuieli

1.226,00

528.00

390.00

308.00

203001

Reclama si publicitate

3.00

1.00

1.00

1.00

203003

Pnme de asigurare non-vtata

122.00

73.00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 101.00

454.00

362,00

285.00

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

60.00

16.00

16,110

15.00

13.00

60.00

60.00

60.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

60.00

16.00

16,00

15.00

13.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCt ARE

544.00

544.00

7101

Active fixe

544,00

544,00

710101

Construcții

16,00

16,00

710130

Alte active fixe

528,00

528,00

84

Plăti efectuate in anii prcccdenli si

recuperate in anul curent

-73,58

-73,58

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-73,58

-73,58

850)

PI au cfcclualc in anii precedent! si

rccupcralc in anul curent

-73,58

-73,58

85OIOI

Plan efectuate in anii prcccdciui si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-71.85

-71,85

850102

Plan efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dez.voltarc a bugetului local

-1.73

-1.73

700203

Locuințe

1.990,32

757.62

523,70

446.00

263.00

2.000.011

2.000,00

2.000.00

70020330

Alic cheltuieli irt domeniul locuințelor

1.990.32

757,62

523.70

446.00

263.00

2.000.00

2.000.00

2.000.00

700206

Iluminat public si electrificări

4.472,00

2.522.00

1.250.00

700.00

5.500.00

5.600.00

5 700.00

700250

Alte sen icn in domeniile locuințelor.

serviciilor st dcz.i ollarii comunale

5.995,95

2.519,95

1.429,80

1.473,20

573,00

5.445,00

7.952,00

7900.00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 19 * mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim. II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

66.906,20

44.607,20

13.922,00

4.903,181

3.474,00

48.752,00

51.190,00

$1.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.155.S3

22.856.83

13.922.00

4.903.00

3.474,00

48.752.(8)

51.190,00

51 200.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2 140.00

2.122,00

1.596,00

9.500.00

9.500.00

9000,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638.00

2.940.00

2 085,00

2.067,00

1.546,00

100101

Salam de baza

7.539.00

2.639.00

1 800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24.00

12,00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4.00

1,00

1.00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

920.00

230,00

230,00

230.00

230,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

340.00

340,00

100206

Vouchere de vacanta

340,00

340.00

1003

Contribuții

225.00

65.00

55.00

55.00

50.00

100307

Contribuita asiguratone pentru munca

225.00

65.00

55.00

55.00

50.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23 688.50

10 673.50

8 440.00

2.739.00

1.836.00

24.652.tK)

26.490.00

26 4IMUM»

218)1

Bunuri st servicii

20 284,50

8.000,30

8 014,20

2.589.011

1.681.00

20010)

Furnituri dc birou

10.00

5.00

5.(8)

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

20.00

10.00

10.00

200103

încălzit, iluminat si Tona metrica

662.50

495,50

131.00

36.00

200104

Apa. canal si salubritate

3.531,00

1.010,00

956.00

960.00

605.00

2OOIO5

Carburanți si lubrifiant!

1.200.00

400,00

400.00

200.00

200,00

200106

Piese de schimb

150,00

64,00

36,(8)

25.00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

8,00

3,00

2.00

2,00

1,(8»

200109

Materiale st prestări dc servicii cu

caracter funcțional

600,00

300,00

200,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

iutrcttncre si funcționare

14.083,00

5.702,80

6.274.20

1.306.00

800,00

2002

Reparam curente

1 150.00

850.00

200,00

50.00

50,00

2003

Hrana

30,00

7.50

7.50

7,50

7.50

200302

Hrana pentru animale

30.00

7,50

7,50

7,50

7.50

2004

Medicamente si cnatenak sanitare

55,00

25.00

10,00

10.00

10.00

2OO4OI

Medicamente

25.00

10,00

5.00

5.00

5.00

200404

Dezinfectant!

30.00

15,00

5.00

5.00

5.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

429.00

379.00

50.00

200530

Alte obiecte de inventar

429.00

379.00

50.00

2013

Pregătire profesionala

10.00

2.00

8.00

2014

Protecția muncii

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2030

Alte cheltuieli

1 700.00

1.402.20

142.80

75.00

80.00

203003

Prime dc asigurare non*viata

70,00

9,00

26.00

15.00

20.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630,00

1.393,20

116.80

60,18»

60,00

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 20 * mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim. IV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12.096,33

8.796,33

3.300,(10

14.400,00

15.00(1,IKI

15 6(1(1,00

5501

A Transferuri interne

12.096,33

8.796.33

3.300.00

550112

Investirii ale agentilor economici cu

capital de stat

4.496,33

4.496.33

550118

Alte transferuri curente interne

7.600.00

4.300,00

3.300,00

5')

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42,00

42,00

42,00

200,00

200,00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nciitcadratc

168.00

42.00

42,00

42,00

42,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879.87

21.879,87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879.87

21.879.87

7101

Active fixe

21.879.87

21.879.8?

710101

Construcții

20.522.17

20.522.17

710130

Alte active fixe

1.357.70

1.357.70

84

Plan efectuate in anii precedent! st

recuperate in anul curent

-129.50

-129.50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-129.50

-129,50

8501

Plan efectuate in anii prcccdenli si

recuperate rn anul curent

-129,50

-129,50

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-129,50

-129.50

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

38.075.69

18.276,69

12.972.00

3.953,00

2.874,00

44.952.00

47.190,00

46 700,00

74020501

Salubritate

18.451.00

6.742,00

5.334,(10

3.561,00

2.814,00

20.000,(81

2I.IK10.00

22 000,00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

19.624.69

H.5 34.69

7.638.00

392,00

60,00

24.952.00

26.190.00

24.700,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28.830,51

26.330,51

950,00

950.00

600.00

3.800,00

4.000,00

4 500.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

39.481,63

29.781,63

6.723.00

1.833,00

1.144,00

100.233.24

84.798.88

*0.399,26

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12.641.44

9 Ml.44

1.000.00

1.000.00

1.000.00

48 448.24

55 098,88

56078.26

01

CHELTUIELI CURENTE

8015.53

8.015.53

44.248,24

50.098,88

51.078.26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5 500.00

5.5OO.OO

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500.00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

999.98

999.98

5501

A Transferuri interne

999,98

999,98

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

963.51

963.51

550118

Alte transferuri curente interne

36.47

36.47

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 21 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

POSTADERARE

1.515.55

1 515,55

44.248,24

50.098,88

51 078,26

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1 515,55

560303

Cheltuieli nccligibilc

1.515.55

1 515,55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627.46

627.46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627.46

627,46

7101

Active fixe

627,46

627,46

71010)

Construcții

627,46

627.46

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1000,00

1.000.00

4.200,00

5.000,00

5000,00

XI

TITLUL XV» RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000.00

1.000,00

1.000.00

1 000.00

1.000.00

4.200.00

5.000,00

5000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1 000,00

1.000,00

X10205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000.00

t.000,00

1.000.00

l 000.00

1.000.00

84

Plăti efectuate m anii prcccdcmi si

recuperate in anul curent

-1.55

-1.55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1.55

-1.55

8501

Plăti efectuate in anii prccedcnii si

recuperate in anul curent

-1.55

-1.55

85UIO2

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate rn anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1,55

X10206

Energie termica

9.536,47

6.536,47

1 000.00

l.000.00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5 0011.00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

3.104,97

3.104,97

44.248.24

50.098.88

51.078,26

8402

TRANSPORTURI

26.840.19

20.140,19

5 723,00

833,00

144,00

51 785.00

29.700,00

24 321,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.873.61

14.173.61

5 723,00

833,00

144,00

51 785,00

29.700,00

24 321,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6X4.00

234.00

154,00

156,00

140,00

785,00

800,00

810,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

652,50

2)4.50

150,00

152,00

136,00

100101

Salam de baza

5X2.50

190,50

131,00

136.00

125,00

100106

Alte sporuri

7.00

4.00

3,00

11X1113

Drepturi de delegare

15.00

5.00

5.00

5.00

100117

Indemnizații de hrana

44.00

11.00

11.00

11.00

11.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14.50

14.50

100206

Vouchcrc dc vacanta

14.50

14.50

1003

Contribuții

17.00

5.00

4.00

4.00

4.00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17.00

5.00

4.00

4.00

4.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.435,00

8.203,00

5.562.00

670.00

16.000.00

16.000,00

16 000.00

2001

Bunuri si servicii

1.072.00

802.00

170.1X1

100,00

Cod2«0IO3


2om (U


’oOKfS


200106


2001OS


20010»


200130


2002


2005


200530


2006


2tw«H


20M


303»


2O3OO3


203030


SWI


5W101


5XDIO2


59


5940


70


71


7101


710101


71013*1


X4O2O3


M02030J


»W25*>


9902


Denumire indicatorIncalrx. ilumina u fon» moaie*


Ap», canal M tslnhrilMe


Carburanți si hAriTianli


Piese de schiisb


Posta, tetecomurucatn. radio, iv.


lulemet


Maicrialc a presari dc servicii cu


caracter funcționa)


Alte bunuri » servicii pentru


uxrctmcre a funcționare


Reparam curente


Bunuri de numea obtectek» de intentai


Alic obiecte de inventar


Deplasare dciasan. uaufa»


Dcplasan interne, delăsări, transferau


Protccba muncii


Alte cheli meii


Prime de asigurare non-tiau


Alic cheltuieli cu bunuri st servicii


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


EXTERNE HERAMBURSA31LE AFERENTE


FINANCIAR 2014-2020


Programe din Fondul European dc Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Finanțarea MUonah


Finaaurc* externa neiamburubtla


TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


Sume aferente persoanelor cu handicap


ncincailracc


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


Acute fixe


Construcții


AIK active fixe


Transport rutier


Sua/i


AtK cheltuieli u> domeniul transporturilor


E.XCEDENT/DEF1CIT


EXCEDENT/DEF1CIT

PREȘEDINTE DE Ș CĂTĂLIN - BOGD


ANEXA 1A LA HOTARAREA NR          DIN


BUGETUL LOCAL PE ANUL 1910 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


Prevederi anuale buget 2020


TOTAL


J-J+d+S+6


Dala: 3047202$ Tir. pag: 22 -miilei-


P revederi trimestriale buget 2020


din care credite bugetere destinate slingeni plăților r esttate29.00


1,1X1


250.00


12.00


i.uo


250.00


529,00


11712.00


30.00


30.00


t,0o


l.txr


2.00


6IS.00


21.00


590.00


5.729.61


5.729,61


1.112,07


4.617.54


25.00.996.511


? 5.066.5X


I.X4


Trtm l


Trim.ll


Trim.HI


Trim.lV


Estimări 2021


Estimări 2022


Estimări 2023


I5,*KI

1.00

250.00

6.00

14.00

6.00

1,00

200,00

50.00

329.00

100.00

6.750.00

5.392.00

30.00

30.00

1.»»

l.oo

2.00

«1100

2100

590.(»

3 729.61

3.7’9,61

1 112.07

4.6(7.54

7.01

7.00

7.00

7,01

5.96651

5.966.5S

5.966.ÎX

4 7W.M

1.261.74

19131.19

5.392.00

19131.19

5.392.00

1.009.00

331.00

44.65 Î,7C

t 771.90


i 00.00


570.00


7.01)


7.00


57U.OO


57U.OO


263.00


I9.36S.00


4.00


4.00


144.*»


37.621.64


35.000.W


51 7X5,00


51 7s5.no


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BAC NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


29 700.01


29 700,0(17.5 II.OU


24 321.1»


24.J21.lHi


întocmit

A.TURCUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 30.04.2020


Data : 30/04/2020_______Tit;__________pag: 1 -miile»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trhn.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l>=3+4+S+-6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

277 160,35

64.939,32

80.308.49

68.267,00

63.645.54

000202

i VENITURI CURENTE

277 159,16

64.939,32

80.307,30

68267.00

63.645,54

000302

A. VENITURI FISCALE

257 559,91

77.806,37

65.816.00

57.790.00

56.147.54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164 159,00

41,108.00

*0.895,00

41.108.00

41.048,00

030002

Al .2 Impozit pc venit, profit st câștiguri

dm capital de ia persoane fizice

164.159,00

41 108.00

40.895,00

41.108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155.00

97,00

030218

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40953,00

40.740,00

40.953,00

40 951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.443,00

40 953,00

40.586,00

40.953.00

40 951.00

040204

Sume alocate dm cotele defalcate dm

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

41.382,91

20.432,37

10.275,00

5.583,00

5.092,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,91

20.432,37

10.275.00

5.583,00

5.092.54 ‘

070201

Impozit si taxa pe clădiri

27.756,54

13.056.00

7.711,00

3.822,00

3.167,54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646,37

6.036,37

1.559,00

886.00

1.165.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte laxe

de timbru

2.245,00

840,00

505.00

450,00

450.00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310.00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunun si servicii

49.818,00

15 416,00

14.146,00

10.599,00

9.657.00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

36.107,00

9 790,00

9 997,00

8.238,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33.356,00

9 303,00

8.705,00

7.752,00

7.596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

806,00

806,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

Si SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13.400,00

5.525,00

4 053,00

2.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3 500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2 200,00

850,00

500,00

500.00

350,00

290002

C Venituri nefiscale

19 599,25

-12.867,05

14 491,30

10.477,00

7.498,00

300002

CI. Venituri din proprietate

10 143,47

3.401.47

3 050,00

2.500,00

1.192.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10 143,47

3.401,47

3 050,00

2.500,00

1.192,00

300201

Vărsăm inte dm profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286,47

3.000,00

2.500,00

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

9.455,78

-16.268,52

11.441,30

7.977,00

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1VITATI

8.800,00

2.455,00

2 310,00

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.731,00

2.072,00

2 000,00

2.017,00

1.642.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor m

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45.00

35,00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200.00

2.000,00

1.668.00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi st alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,0-3

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800.00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500.00

7.000,00

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000.00

6.000,00

3.000.00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.238,00

1.500.00

1.000,03

700,00

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-29.027,22

-28 893,52

-133,70

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-32.426,61

-32 292,91

-133,70

370250

Alte transferuri voluntare

3.399,39

3.399.39

410002

IV. Subvenții

1,19

1,19

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

1,19

1,19

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

1.19

1.19

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

5002

TOTAL CHELTUIELI

277.160,35

123 700,86

78 536,59

48.899,00

26.023,90

01

CHELTUIELI CURENTE

251.549,13

116 290,36

71 858,27

42.102,00

21.298,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.905,34

24 394,44

21 052,50

19.280,70

11.177,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

71.982,19

2! 732,59

20 562,40

18.807,60

10.879,60

100101

Salam de baza

63.858.99

19 207,99

18 251,00

16.994,00

9.406.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150.00

150,00

140,00

135,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane dm

afara unitatii

414.00

115,00

115,00

115.00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1 643.60

1 736,60

1.257,60

1.129.60

100130

Alte drepturi salariale m bani

1.112,00

526,00

236,00

249,00

101,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.165,75

2 165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2 165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

94.263,73

50.979.05

29 457,08

10.001,20

3.826,40

2001

Bunuri si servicii

54.544,39

26.773.92

17 829,87

6.678,20

3.262.40

200101

Furnituri de birou

834,70

355,70

288,00

173,00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

801,00

505,00

163.00

98.00

35,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

17.950,90

11.803,40

4 252,50

1.497,00

398,00

200104

Apa. canal si salubritate

5.792,82

2.139,22

1 628,60

1.277,00

748,00

200105

Carburanți si lubrifianti

1.503,00

694,00

405,00

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

308,50

205,00

105,00

28,00

200107

Transport

173,50

92,00

56,50

14,00

11.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.457,50

682,40

587,80

149,30

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

24.195,47

9.557,70

9 883,4'’

3.041,90

1.712,40

2002

Reparații curente

16.717,64

10.127.24

5 804,40

733,00

53,00

2003

Hrana

1.645,00

1.244,50

177,50

122,50

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1.615,00

1.237.00

170,00

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

379,83

229,42

124,4

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

111,01

32,60

78,4

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant!

223,22

173,22

35,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.412,67

1 854,17

424,50

77,00

57,00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

Lenjerie si accesorii de pal

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2 383,67

1 853,17

396,50

77,00

57,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

82,20

66.70

12,50

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

80,20

64,70

12,50

2,00

1,00

200602

Deplasați in străinătate

2,00

2.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

544,00

290.00

204,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

254,60

100,10

133,50

16,00

5,00

2014

Proiecția muncii

173,50

91,40

62,10

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1 =3+4+5+6

2

3

4

5

6

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6 610,00

2 828,00

2.490,00

1.256,00

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

10.531,20

7.085,10

2 149,10

1.029,00

268,00

203001

Reclama si publicitate

532,00

165,50

204,50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

119,00

58,00

37.00

20,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.292,70

6610,10

1 776,60

720,00

186,00

30

TITLUL 11! DOBÂNZI

8.744.60

2 358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8 388,60

2 358,00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8 388,60

2 358,00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

Data : 30/04/2020 Tit:__________pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trhn.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autontatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.986,00

10.516,30

9.961,00

6.324,50

3 184,20

5101

Transferuri curente

29.986,00

10.516,30

9.961,00

6.324,50

3 184,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

21.484,00

7.950,00

7.675,00

4.136,50

1 722,50

510103

Acțiuni de sanatate

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1 461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.181,47

5.523,47

4 306,00

866,00

486,00

5501

A. Transferuri interne

11.181,47

5.523,47

4 306.00

866.00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.236,47

5.036,47

3 820,00

380,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.651,19

12.433,00

4 190,19

3.000,00

28.00

5702

Ajutoare sociale

19.651,19

12.433,00

4 190,19

3.000,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.637,19

9 433,00

4 176,19

3.000,00

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6 216,80

4.486,10

330,90

309,90

1.089,90

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 9 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.Ill

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5901

Burse

2.478,80

1 578,80

900,00

5911

Asociam si fundații

1.850,00

1 850,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500.00

5922

Acțiuni cu caracter smntific si

sociocultural

222,40

219,40

2.00

1.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

1.165,60

337,90

328,90

308.90

189.90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655.60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6 797,C0

6.797,00

4.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-363.78

-245,10

-118,68

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-363.78

-245,10

-118,68

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-363,78

-245,10

-118,68

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-363,78

-245,10

-118,68

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.007,40

19.351,70

16 317,90

14 894,40

10.443,40

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,00

13.799,60

12 095,00

11 304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.383,67

7.144,00

6 376,67

5 507,00

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4 745,00

4 455,00

4 435,00

4.255.00

Data : 30/04/2020____ Tit:__________pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

17 230,00

4.365,00

4 355,00

4.345,00

4.165.00

100101

Salarii de baza

15 676,00

3 940,00

3 940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10.00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

1 12,00

78,00

90.00

50.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.338,67

2.357,00

1.879,67

1.030,00

72,00

2001

Bunuri si servicii

2 945,67

1.242,00

1 153,67

540,00

10,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

200.00

130,00

70,00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100.00

80.00

55.00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.509,67

581,00

528,67

400,00

2002

Reparații curente

100,00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasan, transferau

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasau in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.697,00

700,00

495,00

440,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705.00

350,00

185,00

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42.00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975,00

6.655.60

5 797,00

5.797,00

3 725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975,00

6 655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursau de credite interne

21 975,00

6 655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursau de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975,00

6 655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-78,67

-78,67

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-78,67

-78,67

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-78,67

-78.67

850101

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-78,67

-78,67

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933,10

1 642,10

1.267.70

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.693,11

2.938,01

1 656,70

1.267,70

830,70

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

100101

Salam de baza

2.951,00

798,00

726,00

713,00

714.00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52,60

46,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

34,00

23,00

7,00

4.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69.60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19,10

19.10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.722,91

1 262,71

329,20

86,00

45,00

2001

Bunuri si servicii

467,21

277,01

141,20

29,00

20,00

200101

Furnituri de birou

43,41

22,41

11,00

5,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

157,20

94,50

62,70

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8.60

5.00

5,00

200105

Carburanți si lubrifianti

10,00

15,00

-5,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36,00

16.00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

171,90

108,00

38,90

15.00

10,00

2002

Reparații curente

13,00

13.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11,50

7,00

4,50

200530

Alte obiecte de inventar

11,50

7,00

4,50

2006

Deplasări, detasan, transferări

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasări in străinătate

1,00

-1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protecția muncii

3,20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.216,50

947,50

187,00

57,00

25.00

203001

Reclama si publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

941,50

181,50

57,00

25,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

autoritarilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600,00

520,00

380,00

5501

A. Transferuri interne

1.500,00

600,00

520.00

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

1 500,00

600,00

520,00

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

30,00

9,00

9,00

9.00

3.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-19,51

-4,91

-14,60

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-19,51

-4,91

-14,60

8501

Plăti efectuate tn anii precedent) si

recuperate in anul curent

-19,51

-4,91

-14,60

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-19,51

-4,91

-14,60

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2 619,00

2.580.80

2.322.70

1 531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9 053,80

2 619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

309,20

261,00

20,20

3.00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. 11

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8,744,60

2.358,00

2 560,60

2.319.70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358.00

2 383,60

2.319,70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datonei publice

interne directe

8.388,60

2.358.00

2 383,60

2.319.70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea 11-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

14.074,30

6 971,90

4.654,20

2.218,90

229,30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

14.074,30

6 971,90

4.654,20

2.218,90

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

14.074,30

6 971,90

4 654,20

2.218.90

229,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salam de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.00

1,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.508,30

3.479,00

982,30

46,00

1,00

2001

Bunuri si servicii

573,90

56,90

515,00

1,00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4.00

Data : 30/04/2020________Tit:__________pag? 16 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1.00

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

517,90

13,90

504.00

2003

Hrana

1.035,00

1.035,00

200301

Hrana pentru oameni

1.035,00

1 035,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

2.809,70

2.297,40

467,30

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.809,70

2.297,40

467.30

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.309,00

3.424,00

3.610.00

2.110.00

165.00

5101

Transferuri curente

9.309,00

3.424,00

3.610,00

2.110,00

165,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.309,00

3.424,00

3.610,00

2.110,00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

124.952,18

58.908,49

33 715,99

22.430,50

9.897.20

6502

1NVATAMANT

24.612,69

15.125.99

5.356,70

1.934,00

2.196,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 17 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

24 612,97

15.126,27

5 356,70

1.934,00

2.196,00

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

19 270,77

12.159,07

4 854,70

1.447,00

810,00

2001

Bunuri si servicii

15 018,70

9.656.50

3 582,20

1.066,00

714.00

200101

Furnituri de birou

100,00

52,00

28,00

8,00

12,00

200102

Materiale pentru curățenie

520,00

351,00

92,00

53,00

24,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

II 011,50

7.791,50

2 441,00

436,00

343,00

200104

Apa. canal si salubritate

1.278,00

577,00

420,00

167,00

114,00

200107

Transport

97,00

37,00

37,00

12,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

349,00

143,00

113,00

63,00

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65,00

18.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.412,20

610,00

378,20

262,00

162,00

2002

Reparații curente

528,00

427,00

60,00

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

65.00

3,00

62,00

200402

Materiale sanitare

60,00

60,00

200403

Reactivi

5,00

3,00

2.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.376,57

985,57

272,00

65,00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1.361,57

985,57

257,00

65,00

54,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1.00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

Data : 30/04/2020_______Tit:_________pag: 18 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

documentare

7,00

1,00

6,00

2013

Pregătire profesionala

119,50

40,00

67,50

9,00

3,00

2014

Protecția muncii

6,00

5,00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.110,00

1 028,00

790,00

256,00

36.00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

5501

A Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditai

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582,00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582.00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701,20

1 798,20

2,00

1,00

900,00

5901

Burse

2.478,80

1 578,80

900.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

222,40

219,40

2,00

1,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0,28

8501

Plăti efectuate in ann precedent! si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

-0,28

6602

SANATATE

8.502,00

2.566,30

2.286,C0

2.188,00

1.461,70

01

CHELTUIELI CURENTE

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

510103

Acțiuni de sanatate

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

28.234,30

12.878,20

7.585,10

4.172,50

3.598,50

01

CHELTUIELI CURENTE

28.234,59

12.878,49

7.585,10

4.172,50

3.598,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233,00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

1.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1 270,00

1 000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1003

Contribuții

140,00

50.00

30,C0

30,00

30.00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

140,00

50,00

30,C0

30,00

30,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4 400,49

2.039,10

941,00

860.40

2001

Bunuri si servicii

5.623,90

2 465.00

1.557,50

841,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

998,00

747,00

171,00

30,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

500,00

240,00

170,00

70,00

20,00

200105

Carburanți si lubrifianti

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45,00

5,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3 865,40

1.300,00

1 150,00

730,00

685,40

2002

Reparații curente

935.29

935.29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138,60

136,60

2,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezmfectanti

130,00

130,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20.00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

Data: 30/04/2020_______Tit:_________pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasau interne, detasan, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

l.CO

2014

Protecția muncii

33,20

24,60

8,60

2030

Alte cheltuieli

1.210,00

560,00

450,C0

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.175,00

4 526,00

4 065,00

2.026,50

1.557.50

5101

Transferuri curente

12.175,00

4 526,00

4 065,00

2.026,50

1.557,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.175,00

4 526,00

4 065,00

2.026,50

1.557,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1 650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

105,60

30,00

30,00

30.00

15,60

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0,29

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63 603,19

28.338,00

18 488, 9

14.136,00

2 641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

63.666,87

28.376,27

18 513,60

14 136,00

2.641,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

34.991,14

12.119,14

10.981,09

9.538,00

2.353,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

33.000,49

10.725,49

10.726,0-9

9.288,00

2.261,00

100101

Salam de baza

28.833,49

9.307,49

9.438,0-9

8.468,00

1.620.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,30

150,0-9

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,30

18,0-9

18,00

18.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,90

1.040,00

582.00

463.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485,00

300,30

80,0-9

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.163,65

1 163,65

100206

Vouchere de vacanta

1.163,65

1.163,65

1003

Contribuții

827,00

230.30

255,00

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230,90

255,0-9

250,00

92,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.801,54

4015,13

3 174,41

1.435,00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3.203,91

1 741,91

1 081,00

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,09

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28.30

23,00

12,00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

686,00

486,30

135,09

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223.62

14,00

15,00

4.00

200105

Carburanți si lubrifiant)

16,00

10,90

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10.00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații radio, tv,

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34.00

30,00

5,00

5,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 384,00

624,00

615,00

90,00

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40.00

15.00

3,00

2,00

2003

Hrana

580,00

202,00

170,00

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

580,00

202,00

170,00

115,00

93.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

118,63

62,22

50,41

5,00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2.00

1,00

200402

Materiale sanitare

49,41

31,00

18,41

200404

Dezinfectant)

63,22

28,22

30,00

4,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

114,00

56,00

53,00

2,00

3,00

200501

Uniforme si echipament

4,00

1,00

3,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

16,00

13.00

2.00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10,00

10,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14,00

48,00

2,00

2,00

2014

Protecția muncii

80,00

45,00

35.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1 800,00

1 700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 24 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.111

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30,00

10,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.055,19

11 851,00

4.176,19

3.000,00

28.00

5702

Ajutoare sociale

19.055,19

II 851,00

4.176,19

3.000,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.055,19

8 851,00

4 176,19

3.000,00

28,00

570204

Pichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

619,00

191,00

182,00

163,00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-63,68

-38,27

-25,41

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT] SI RECUPERATE IN ANUL

-63,68

-38,27

-25,41

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-63,68

-38,27

-25,41

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-63,68

-38,27

-25,41

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

52.446,00

23.488,30

17 125,50

7.522,20

4.310,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11 916,00

5.257,30

3.203,50

2.619,20

836,00

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 25 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5 329,15

3 203,50

2.619,20

836,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1 145,00

1 012,00

1.000,00

823,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.792,00

l 017,00

987,00

977,00

811.00

100101

Salarii de baza

3.432,00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68,00

64,00

100130

Alte drepturi salariale m bani

88,00

20,00

28,00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.947,85

4.168.15

2 175,50

1.604,20

2001

Bunuri si servicii

5 354,60

2.532,30

1.615,10

1.207,20

200101

Furnituri de birou

151,00

86.00

7,00

58.00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

4.166,70

2 013,90

1.217,80

935.00

200104

Apa, canal si salubritate

156,00

61,00

45,00

50,00

200105

Carburanți si lubrifianti

19.00

14,00

3,00

2.00

200106

Piese de schimb

79,00

41,00

28,00

10,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

3,40

2,30

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

722,40

289,00

294,50

138,90

2002

Reparații curente

1.219,35

1.011,95

137,40

70,00

Data : 30/04/2020________Tit:__________pag: 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32.00

25,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

6,20

4,20

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferau

6,20

4,20

2,00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5,00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.226,00

528,00

390,00

308,00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

73,00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.101,00

454,00

362,00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-71,85

-71,85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Plăti efectuate in ann precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent m secțiunea

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 27 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40.530,00

18 231,00

13 922,00

4.903,00

3.474,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.659,50

18 360,50

13 922,00

4.903,00

3.474,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3 345,00

2 140,00

2.122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638.00

2 940,00

2 085.00

2.067.00

1.546.00

100101

Salam de baza

7.539,00

2.639,00

1 800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

920,00

230,00

230,00

230.00

230,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

340,00

340,00

100206

Vouchere de vacanta

340,00

340,00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.688,50

10.673,50

8 440,00

2 739,00

1.836,00

2001

Bunuri si servicii

20.284,50

8.000,30

8.014,20

2 589.00

1.681.00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

20,00

10,C0

10.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

662,50

495,50

131,00

36,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.531,00

1.010,00

956,00

960,00

605,00

200105

Carburanți si lubrifîanti

1.200,00

400,00

400,00

200,00

200,00

200106

Piese de schimb

150,00

64,00

36,00

25,00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

3,00

2,00

2,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 28 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II 1

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

600,00

300,00

200,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14.083,00

5.702,80

6 274,20

1 306,00

800,00

2002

Reparații curente

1.150,00

850,00

200,00

50,00

50,00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,60

10,00

10.00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectanti

30,00

15,00

5,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2,00

8,00

2014

Protecția muncii

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2030

Alte cheltuieli

1.700,00

1.402,20

142,80

75,00

80,00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

9,00

26,00

15,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630,00

1.393,20

116,80

60,00

60,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.600,00

4.300,00

3 300,00

5501

A Transferuri interne

7.600.00

4.300.00

3 300,00

550118

Alte transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3.300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42,00

42.00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Data: 30/04/2020 Tit:          pag: 29 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-129,50

-129,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-129,50

-129,50

800002

Partea V-a Acțiuni economice

24.680,47

14.980.47

6 723,00

1.833,00

1 144,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

9.536,47

6.536,47

1 000,00

1.000,00

1 000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.536,47

5.536,47

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36,47

36,47

5501

A Transferuri interne

36.47

36,47

550118

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1 000.00

1 000,00

1.000.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1 000,00

1.000.00

8102

Rambursați de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1 000,00

1.000,00

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8402

TRANSPORTURI

15.144,00

8.444,00

5.723,00

833,00

144,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.144.00

8.444,00

5.723,00

833,00

144,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154,00

156,00

140,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

652,50

214,50

150,00

152,00

136,00

100101

Salarii de baza

582,50

190,50

131,00

136,00

125,00

Data: 30/04/2020 Tit:         pag: 30 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim,III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5,00

5,00

100117

Indemnizații de hrana

44.00

11,00

11,00

11,00

11.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14,50

100206

Votichere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.435,00

8.203,00

5.562,00

670,00

2001

Bunuri si servicii

1.072,00

802,00

170,00

100,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

29,00

15,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

250,00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

529,00

329,00

100,00

100,00

2002

Reparații curente

12.712,00

6 750,00

5 392,00

570,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

Data ; 30/04/2020_______Tit:_________pag: 31 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritnl

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasau interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

618,00

618,00

203003

Prime de asigurare non-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590,00

590,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.00

7,00

7,00

7,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-58.761,54

l 771,90

19 368,00

37.621,64


CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AIjMUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU PQPOVICI

ÎNTOCMIT

A.TURCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA 1A2


LA HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 30.04.2020


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 30/04/2020


Tit:


pag:     1 - mii lei-


Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURl-BUGET LOCAL

61.300.21

61.166.51

133,70

000202

I VENITURI CURENTE

32.426,61

32 292,91

133,70

290002

C Venituri nefiscale

32.426.61

32.292.91

133.70

330002

C2 Vanzan de bunuri si servicii

32.426,61

32.292,91

133,70

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

32.426,61

32.292,91

133,70

370204

Varsammte din secțiunea de funcționare

32.426,61

32.292.91

133.70

410002

IV Subvenții

17 866,04

18.556,59

-690,55

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

17 866.04

18.556,59

-690,55

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

17 866,04

18.556,59

-690,55

420220

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulam proiectelor finanțate dm fonduri externe nerambursabilefFEN) postaderare

151.69

151.69

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

16.176,12

17018.36

-842.24

420269

Subvenții de la bugetul de stal către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

1.538,23

1.538,23

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 30/04/2020       Tit:

pag:

2 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IU

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PREFINANTARU

690,55

690,55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

690,55

690,55

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10 317,01

10 317.01

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

8 064,48

8 064,48

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

7.860,95

8 064,48

-203,53

48020102

Sume primite m contul plăților efectuate

in anii anteriori

203,53

203,53

480202

Fondul Social European(FSE)

2.252,53

2 252,53

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252,53

2.252,53

5002

TOTAL CHELTUIELI

71.196,43

71.062,73

133,70

01

CHELTUIELI CURENTE

22.471,25

22.471,25

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810,92

1.810,92

5102

Transferuri de capital

1.810,92

1.810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor Ia spitale

1.810,92

1.810,92

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.459,84

5.459,84

5501

A Transferuri interne

5.459,84

5.459,84

550112

Investim ale agentilor economici cu

capital de stat

5.459,84

5.459,84

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 30/04/2020 Tit:


pag:    3 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515,55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1.515.55

560303

Cheltuieli neeligibile

1.515,55

1.515,55

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13.684,94

13.684.94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.991,18

10.991,18

580101

Finanțarea naționala

2.575,88

2.575,88

580102

Finanțarea externa nerambursabila

7.978,59

7.978,59

580103

Cheltuieli neeltgibile

436,71

436,71

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.693,76

2.693,76

580201

Finanțarea naționala

392.01

392,01

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.220,83

2 220,83

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.728,46

48 594,76

133,70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48.728,46

48 594.76

133.70

7101

Active fixe

48.728,46

48 594,76

133,70

710101

Construcții

40.292,59

40 292,59

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

8.425,87

8.292,17

133,70

84

Plăti efectuate in ami precedent) si

recuperate m anul curent

-3,28

-3,28

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 30/04/2020 Tit:


pag:    4 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-3,28

-3,28

8501

Plăti efectuate in anii precedent: si

recuperate in anul curent

-3,28

-3,28

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-3,28

-3,28

510002

Partea l-a Servicii publice generale

5.796,31

5 796,31

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5.652,12

5 652,12

01

CHELTUIELI CURENTE

2.482,96

2 482,96

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482,96

2 482,96

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482,96

2 482,96

580201

Finanțarea naționala

360,31

360,31

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041,73

2 041,73

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,16

3 169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3 169,16

3.169,16

7101

Active fixe

3 169,16

3.169,16

710101

Construcții

627,00

627,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

2 532,16

2.532,16

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

144,19

144,19

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 30/04/2020 Tit:


pag:    5 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

118,00

118,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19