HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 08.04.2020

privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19/02.2020 prin care s-au aprobai Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.04.2020, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Ordonanța Militară nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 publicată în Monitorul Oficial al României nr.257/29.03.2020;

-Hotărârea nr.8/1 din 23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență prin care se aprobă, printre altele, că Municipiul Bacău va demara toate acțiunile și/sau procedurile necesare pentru amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 ale clădirii Spitalului Municipal Bacău, obiectiv aflat în conservare, în vederea asigurării asistenței medicale precum și achiziționarea de paturi care asigură suport Terapie Intensivă;

-Referatul nr.2961/07.04.2020 înaintat de Direcția Economică prin care se propune modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Referatul nr.2967/07.04.2020 înaintat de Direcția Tehnică prin care se propune necesitatea achiziției de echipamente medicale din categoria ATI;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2962 din 07.04.2020

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2973/1/ 07.04.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 2973/2/07.04.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 354/08.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 355/08.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 356/08.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 357/08.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 358/08.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile art.IX(l) și (2) din Ordonanța de Urgență nr.29 din 18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin.l si alin.3; art.154 alin.l; art.196 alin.l lit.”a”; art.197 alin.l; art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si art. 139 (3) litera ”a” și (5) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba modificarea HOL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. IA, 1A1,1A2, IC, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art.2, Celelalte prevederi ale HCL nr.20/2020 sunt și rămân în vigoare.

Art3. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.4. Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau și Direcției Economice.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI


ROMANIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 63 DKN 08.04.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

BOCETUL LOCAL rEANULJfiîSSIESHMA&irKfifftU ARHÎQÎl-lSIS

Dell; &7/D4/2&2I Tîl:          pag: 'f -tniifeL

Prevederi otiuak Lu^cr 2&’î)

Pro .edesJ iritueiîriaU buget 2u2Q

— - -------—

- — -

TOTAL

din care

Cod

Oertumir» indic ator

cretUîr LugtUrc rfeinoAie stinjerii pUriîorrtsuuk

TriaxI

Ttiaj.il

THm.II]

TrinUV

Estimări 2C1I

Estimări 2022

Estimări 2023

A

8

l<=5»4«Si6

1

3

4

5

6

7

2

î

tXKniC

t gtal vaanw.T?uufcr local

3Î7JW.J7

126 105.23

79 2 UJ»

MJ67.U0

63.M5>4

3511.054.2:

îtt 343,10

36S 9J9u»

; VfcNHUH'CUF.tHiE

JUt. 991.7 7

77.23X23

79.I4Î.UO

6U67.»

63X45,54

336.455.04

347.333JDO

KCTIl»

OU03O2

A VEHH'Jfci FISCALE

B69U5I

77.S96J7

654»»

S7.TWJB

36.14734

27IA23.V*

29U776, Jo

3id?19.iS

! <ȉ401

A! IMTOZITPSVFNnr.PgOFITSi

l

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

lUHLfiâ

42 IM.te

ai :w^f)

41X41,»

176.596,0»

lS4.74l.O0

|91i4&JDQ

ajfîoci

41 7 U. .po»d pt voui. profa u cis-.ij«i

e-ji c.:ptia3 <k La pui.-."* lirice

I64JT2J00

4I.I0S/W

41 tWJK

4i.!a,O>

41.M4.M

!7toj96Â*

IMJ4I.00

193.MO.X-

0302

IMPOZIT PE YENI 7

J6LOO

155 J®

H3£G

153,»

97>

3M.M

620.00

65Ij»

UJ02I»

hjjv.-j:ui pe itaitmle din k£tofr<>i! ptoprxtohior M&abtfi ire dk> iutnmofltt»} }<tsom«

Î52.W

1S3J»

UIMI

133.»

97J&0

5S0XC

629^5

651.»

W

COTE Si SUME PEfAUTAlt 15N ÎMPOZJIUL

VfcNll

iM.tJOOC

^awi.w

40 «33»

49 «3.09

40 751.»

176.CC6.4T

It4 12i.»

191 IZ9.00

Cote diTstwis dia bhj»>* iitd țe

»*W

fWiiejw

4W3.no

43«3.tti

4â«3.Q9

43 «iJ»

I72X0»jdc

IM 630.00

S'tmc aI-.X*w          îklikaie dia

•.o>pc.<4^ pe .uit      ccMAnrM

kvJc

4.006.M

3J2I.W

J.359,«J

(r7«*2

A J         si p6

oian^i

ÎO432âî

10 275.00

15l3.ee

35.W4,»»

3L429.O»

40.54 !.«£»

O?02

IMPOZITE S TAXE Pf? PROPRIETATE

4L3S2J»!

2*43237

10 273.00

5JC3JM

S.W2J4

33 $X<*’

3M.*9.M

40341.00

OiC?CJ

hepoflt St le t ps ebdiri

27.71634

13.e56.ui

771IJ»

1523.1»

1167,54

25.610.(4.

27 295.80

29352.00

07020?

IWjKJ.'Jl JIUitpCRjCd

663637

1 SSP.iXi

esfi.00

LiâS.t®

6 2»,UL

6.350.»

6156.M'

0ta2u»

Tssejodiewcdc timbra s» mMc tac

delimbca

UUfeJ

îiOJ^

SG5.W

45-7.80

45O.W

31U.0C

>2uu.to

1SA&0

O?0}5**

AlM t.-npO&K ÎJ UXC pC popiCUlC

I.735.D0

5MJ0

500.00

42S.W

310.90

tw.ee

ÎX?4.»

1.6».W

ID0o02

Ai J&ptMtric K UX£ pe UiniKl 51 SCTtKU

47912.00

b.4’6.CC

I3JW.M

I057Z00

9657.00

72.O33X

47.556.30

6VJ5S.29

1102

SUME DEFALCATE DiN TVA

B.Sttl.QO

9-HO.Gv

9.I91.0Q

M3Î.»

4 042.09

37 172.X

51.8?9,M

52.HI.M

HQ262

Suw dcMcalc d»e u\s pe fâhârea cXJtoklixx &5cxnuh.'3U hftudd ;<.hu'kLx. ctjxIw. mț>Akipi<k*B» sc<K>at«k# ?-tV .t 4«.â DttUkrcțU

33.32 \00

9 363.00

3-/03.00

7 752.»

T.596.»

43.9O.ce

44377.W

44 ttK&O

Muivt

Sume «fc(*kjî4 duilitspc ■'l.'ootea

peMttf CibiMxxc* bocetelor

5 M7J»

5 3«5.uG

i!0Z<K

Swtu duÎJL-ceU âui lax» pe »țJ»w« o4»ujua psr-uu          <«< u-Hnarâdtfi țt*'&cu>cs

*W CWifviivMl &c«âiui

} 945.00

4S7.00

414.00

42109

I.94Î.P-

1*45.00

1 W5.W

ALTE IM?W 1 TE Sî TAXE GEN LRAiE ?£

SI SERVICII

13^0

9j»

AM

BliGLPUL LOCAL PE ANUL 2u2 j SI LSI 1MARI PENTRU ANII 2£2l-2â23

i     1

1          ’5

|

SI

e

o

1

1

tciî IV 1

WS»tH <Wf«lSt jfnw jwjH

1 _____

B, 3 8    g.  3  8  4 $                   £3

»*  s  o           ex       o       «î      *?  i*                                               «

vn                      «4                 3       5© «3                                                    ÎS             Q

g» r* **                *°i         ««.                      ai --3                                                                   a                 țs

Vtwav                  •»,      >Y      Wi  M<                                           »»          w«

M     3

•e

&     a

I-»          ~

uJ

3. 3 E

2 2:

8. 8.    8.          M 5       Ș 8.    £    8. 8                               8       ?

252     222    S ?.  2 â 2                 s    s

—                                               «Ș              j*ț                               cj Jțî                                                           e>              o<

1 *B

3» ■              iii

3

X s. s.         g a. 8.             S 3. ?         S. 8.     3      8. S                                       S         3

s B E     g'«5        3 » s     ffi §   2   5 S                       =     =

2                                 2  -           <s       r<       —       » o<                                               ©.           gf.

K

ă

o ÎS

a ua •B

J3

8 ?

fc

1

8- 3. 8.        8. 8.    8. 8 8 8 8. 8 8        8     8    8     88        ?    §    8    8 3. 8     3. S

R s a    aș  »m 5. **    ș  ș  §  ? I    s  s  i  s « s  ii

3

w

Ș 8. g ~ r» ®

3. 8.    8. S. e, 8» 8. 8 a,        a â. a U        8     3     8 B 8 i        ă

M 3 8 i H i §    2 5 E ag Ș = 1 5 5 § 1 3

** •“          o«4r4r«*sii*»   »4iM                    H     —»

1

<

8. 8 8 8       8 I    8

* s s $'       § g    s

•t

? ? ? % 8. 8.        8.     8. a * zt s        8. a < k 8 8.     ? 8.

U H H   § g « « H   1    S 338 ga

2 *n i*»           rn      ri       —      rJ H                                               r»           -*

î

♦*>

8. ? 8, 3       8 3.    8. 8 S 3 s S s    3?    5 3 S;    ? 3       ?    8    3.    3 S S,    3 3

* R *     8 5   s 3 3 § 5 8 s   = *   “ii   5 g     =   «   §   * n   § i

*»*•»                                    **i t*i              <•>        «n         «•        r4 /*>                                                           r»              —i

..

o

o

<"«

i

ii

b

. •»

5

* 5 a w e «Ml * 1 i s e-Si

r>l

g s

«U

b

3. 3.  3  8         8 8     8

2 1 S =      ? H   ș

3. g, 3. a Se tț    8. S    C ? ft    8 3       8    8    8    3 3?    88

8 3 3 a 3 ?   2 g   53S   S( S     a   3   K   2 2 5   8 5

r< 33 *■» ca ~ •«              («»         -r,         »>         m e»              *r                    <r>        r« "M «e         ■» if

n N <y. w  □ c                          «i      m i*.                                           ce      A 'A

*» “                             ■*

2 3

,S

•a

S

1

a

5

L . _

»

UJ

a          ?    |    |

K        *»       V--        f?   ?   P

□          «    * S *

l i   g 1   | 1 4

> if § 1 g n 'i

?  W   i-  y       K  t:   ;i  ’S

7 Z K & â 3 i K 1

H 1 j M l ? i

a                                   aj

3                             a                      ?      a

■            « l | 1          |       I »    | | .5    Ș       î | î S

h i îIIpI h  11 Li 1H

lilî h    iL i h J i 1!

i p Hi   mHL < inii

< «e *- U-- U> > > « >*                                           u ■> -d -t 4 > 3j H H

1

V

•:

S      S ~ rsf                          .M, ?; $ $   .          2'- â      f S                                                   y      3

Ă       S 3       s 3    1 8 â 1 i g       §3 E «3 S £ S       3 s. g Ș $ S 1

BUCEi UL LOCAL P£ ANULIWtf SI £S'liMARI FEN1 «U ANII 252V2G43


g

<d

1

rS        '1 8         3  8        8. 8.               8. S. 3  3  2  3     3  3     8. 8 3 3     3

I    n    3 i    ?. ?        3 § 5 = ă î   = «  3**1   g

J              £ l*              *•• fn’              <J <s                         —   « 't /•}»■* *.’                                                     r*i

tîGîțwo^a

s. 5 S « 8 3. 8. 8 3 3 3 8 5 3 8 l § ? 5 5 2 ? = 3 n a 3 £ s " 3 rf a £ fi d s s

OQGUQl rxroac ocrttr WOTÎ «M€ CQ'OE

0Q>!»

E$timSri 20«i

•-

3     ^3     3 £

2       5 8

a       ? s       a •

4», S                           Tc X( £ 3 1

a £            3 5 2 B

—   >•»                         «•>   i>   —;   >o   r- v

r->   en                          «

3. 3   ? ? m   a

±2   g g S 2   8

|______________ frctokrl trimestriale buget 2025

TriosJY

♦a

§           8.           8.       S S              % Ș. 8 8 8. 3     8.    8 8        3  8 3  3     3

=        “        5.     as          3 s a s H   5   i       e s( 3 2   £

—         •* **                 ri *> *»-»•? *6

l

»n

3       8.       8." |T         3 S. < KT~3 "5888     8 H i 8 8 g~S

5        s        5      s k          3 I § Ș 5 3   = h      * a §' 3 ’ -   £ £

1

4           S           g        3- <              S 8. 8. B 8, 8     8. Ș fi ?        !( 8. e 8 ? 8. 8 8  a 5

2      =      2    a r        S H ; u  2 - 2 s    » Ș j g 3 2 — ■ "

■*                    ~r                                    -O >9                         «A «4   <«! -v *ț rt                                                     >4 V»

Trhn 1

5         sț s.

î    2 a     as

*. M 3.   5   n 2 ~ £ S 3 £

â 5          x               ~ 3 -

«n^vCfsf»     fy     C4 ~              ©

“ ÎJ                  £••*•< <*

111111111 p-112II

O :

O

VS

»

■S

’**

u

dlaurt credite bugetare dorin*:? țttațcr ii phtnar restante

<■4

TOTAL

S       K. g       2 2

3      2 a      S ;

■A              **   Jț

S ». 8. 3. “ n F î 8. î M. 8; 8 8, 8 8 2 8 8 8 8 3 8 3 8 8 8 H H - j; * a a * 3 * J * § * I 3 .Ș 2 3 3 t * g * 5 « •4 ? n a « a r b a a

Denumire iudkatar

tillUL Vil ALTE TRANSFERURI UTLUL V«i PROIECTE CU FINANȚARE 01N FOhDUM EXTERNE KESaMSWRâBUE

WSTAMRAkE îiîLULIX ASISTENTA SOCIALA H i tUL X fROibai CU FiNÂNTARE IXK EXTERNE NERAMBU8SAWIE AFfBOÎîE FINANCIAR dlW.iffiO TIT!OL XI Al TE CHELTU1EU CHELTUIELI DE CAPITAL THrULXÎHÂCflVLNEriNAKaARB m RAȚIUNI FINANCIARE HILUL XVII RAMSURSAalOE CREDITE   1

F-Liu <R((ueic sa «qu (cac&dccu »

rcwjKJW in iad oue ni

TULUL XtX HATIEFEC fUAlE IN AN1I fjcECEDEHH SI RECUPERATE ÎN ANUL P<rU» |>a &jt KU    ’t ^iWtlc

aUIuRJTAT; PUBLICE SI ACftUNl EXTERN tHELTUlEU CURENTE rfHLULI CHEL1V1EU DC PEISONAL Cbciiukb «4«ifh ui Unt

•3                                  î

ă fi lJ                     5

1 h ii d

î a J t h H .Hi

 • 4 .. i | t î a 1 ■! H | t

 • 5  S 4i 3 S M 4 ., • 2 5 -S & ă î -g 1111 > 111 H l i H H i 1 •? ii i g l 11 f 1J1 i 111

3

•f!

IflIBQI      J

.'W    |

el

In

WI5 ZOrOlv Jt

«

M   <

ie      i

nt

6S

11

<N

Jf

.z     x x S c, â â - ? 3     s  o 5

£  5S«53S!3«3a.3 E .? s 3

»•        —   ■»«   —  — w —   —  <-m m «v <*s       ri   <*»   '4


lud.-.; O7/Ci;z(no                      pâgî 6 - mii lei-

Cod

Denumire fadicalvr

Prevederi țoiule     2B2Q

Prevederi Trimufrtfife buget 2C23

Eiiitu&ri 2021

Ejîtaiarfisn

Estinuri 2923 |

TOTAL

din Cir» crediie bugetare dejdnaie tragerii phtSor resiMte

TrimI

Trta.IS

Triw.ni

TriraJV

A

S

I»jt4r5»5

2

3

«

s

6

7

8

um

RtfutarfiMt de utiM •ktt^La diUxwi

f>8Ui«eiBtcnulfce«»ff

2L9F5.O»

i695st5

i.nfJA

S.797.W

3.723.40

27.122.0.

3I.5W.VU

3t 3Î9.9U

AuKMttvi uU iUK si !<£ Uaiive

SUWXI2

19.45 L72

1WUJ0

IL30UK

1011,40

49016J1

4IUr?,»M1

4S2OU.W

.'19MI03

Auionuâ fXttMRt

$o 932.1 î

19.451.72

urne»

ll.3S4.0C

L65i,4d

49DI6J--

48tXr2.00

44 TGe.Jd

54®

ALTE 5HRVlCfl PUBLICE GENERAIX

4117.79

3077J9

LM110

1.247.70

8X10

6 762.».

6X»4.UQ

6tWa

UI

CHELTUIELI CURENTE

4.79631

3 056.01

1.642.10

I.267.TO

«3o.n

6.3M2JK

6 8’4.1»

6.812,60

ÎO

nn ut i CHEffUEU t>£ rasaut.

%6.Jâ

79140

792.78

7*2.70

3.372.4K

2 344

.’3>a,w

CÎKhu-tij v^briok ia ban»

119530

i7T,«

779.40

7BX-0

764,i3

JOQIâi

Salam «Js ba/4

195LC0

795,63

726.00

7I3.SQ

714, iW

10003

de de lepre

W

C.30

1.0)

|i»H*

fadenuU/ifii ic Lena

W.40

52^

32.60

52a»

46.60

IBUIW

Ahc i'cpfart tabnaic k bxn

24.QO

2U»

7J0

4.00

3802

CbcSoj.b talan A- m ruhas

&0>a

69.60

•OQ2O6

Vouchcrc ic vecsau

6930

69.60

4M>J

Cowrilratti

75,40

19.10

It.lO

I9.W

11.10

1CO367

CdrXiiinUAwiiarakrtkvcM/» nlHflt*

75.40

19.10

19.10

19.30

(8.10

2<*

TITLUL II 8UNU& St StRViCl!

1 7LS.JÎ

U417I

3IL®

U£H

43.00

1XM.C4-

i.?»o.oo

i.Ue,0O

2.-«Oi

Bb»uă d sen tui

42M!

2H.0I

93.10

2?.ta

MLflO

2M1OI

PbflâiuK di litl»

49,41

22.41

ITjta*

5.ua

5.00

ZUQltol

MiUfiăk pfftlru usMtOtr

4.00

2.00

2.0»

2« 10103

focetât «taflusaia fcamwines

IW.06

94.30

10^0

2OTHM

Apa, canal si tefcbriute

2C^.

I0.6C

5.60

5>J

5.00

2>jOJ05

Ctotr>.f «di n fubriOaav

IQ/Xj

15,00

5JDU

>UO!OC

Pus de fiEhuub

13U

130

2wtv?

Foit». fekeixnurJc jitî.      tr.

nemet

M.W

16,00

K.00

4,06

>*»iO

M<ian»k « piuijfl de ftrtkii cu

CM>.^/tut»<bOs-4

MBO

7.W

7,tt)

200136

Ahc Ei'.oan « acnîiH fdtn*

MOCtiflCfCsi IwnsUenKS

165,00

iv._ ■?:

32,00

15.W

10.00

2i*»2

Reparai» cartele

33,ix>

U.ao

23.00

21*1$

Ber.itft d» tiaîixa abicciUw «fc ix\ cot&i

ojw

7.S0

AOO

Aite ebiecfe o* ua«dM

I3.0U

7JJ0

6.00

<w*

(XpiâMn. dcttîan. Uart&nn

tu»

6.5C

4.56

Zi-Owî

Depluan *edc»nc.         irftmfctltt

8.00

5.59

2.50

2«W

tkpksw rfl Tt£aM»te

1.00

1.00

2.00

2011

Ctn*. puoixa'j» g msucsff

(fctMmilMC

V30

OJO

>012

CeswluflU si expmim

5.W

Sj»

»I3

Fi «4» i mc     Ah «La

5JW

3,00

2J»

Dat»: 07/OUxu2Q Fu:        pag: 7 -miilri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi auuxîa fcu^ex TOIO

Prevederi trimestriale buget ÎC20

KslimarilOZI

£lti>i:«i 2C22

Esriun*ri 2823

TUTAL

dlscarc irtditt Lu^ctarc dettifiafe sting caii piatilar rcstsaU

Tiun I

Trim.ll

TtiniJH

TrioUV

A

8

2

3

4

5

6

7

&

’ 2ui*

P*<<-Cl!*fliU<KW

3^

3^0

20 JU

Ahe &&»«£

L21M»

917,50

Ifl.wt

57,M>

25.WJ

29SOTI

Rcctana » puHefatt

F.W

439

1    20380!

FîOuxq! 3» KprmsuK

030

USC

Î „(HnQ3

Frime ie        noa-i aU

3,<-J

IJN

2.00

| 2O3OW

AIu ^h-jich cnuieun« smicir

1.105.00

MU8

18139

57.W

25.W

MJ

TITLUL V FUNDURI tîE REZERVA

100.80

IMlOO

xk’.OO

553,1»

JGO.Ri

MM

■wJ <ic rt««v> bs^cii/» bdhpoâia

aufontatefa fatix

IW.W

100.09

5$

titlul vh aLTB transferuri

iSdâ.eO

«KOO

52Q.W

3tO.CC

IM«

I24J.OO

» 200,83

5MH

A. Yr^AsXar«ai wcmc

î $eaoo

6ca>o

S29.W

3*0.00

3SOI**

Alte uâiukntfi cufctac

1 500.0»

«0.00

32W»

310.00

51

TITLUL X PROIECTE CU HNA3TARE DIN

j

EXTERNE KERAMCUaSAfilLE AFERENTE

FINANCIAR ÎO1«-2WV

us.no

llt.OC

Afftl

Prestate 4L- Foft-;-4 tuiopcm <k Dciwharc

XcțwMMFE&A)

lîS.tM

11108

StQKH

finxuwts f.suwwdt

17.70

17.70

5*010?

FinxnitrcctAiirB» X'.'&mb-JiMbda

1«L»

IWL3V

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3<Lt®

9.80

9.UP

9.W

3.00

30 .«•

:fe.w

30.03

$940

Swnc îiuc.'țw jw««sk» cu hvJLtp

•cMtaJiatt

30J»

9,VC

9.00

9.e:-

3.00

7r

CHELTUIELI DE CAPITAL

26, ia

28,19

71

ÎIU UL XUi ACUVt NEHNANCARE

16,19

WJ9

I HM

Xcfa<c Cu

26.19

26.19

Hulo!

Câfutfudii

5.00

3.00

7I0IM

Alte Kfeitlta

21.19

21.19

t<

Pfcti cfccuato w w* jM««<fcnu B

t»n- , -.»**£ in x'^1 teQi.nl

-4.51

4.91

W

TULUL XIX Pi-ÂÎÎ EFECTUATE IN ANII

PR£r EPfcN« Si xtCtn ERATE ANUL

-4.91

4.91

*5oi

PîMi cRcltfste i& anii prcccTcnii *« rcvMXt ia J CWIM

-4.91

-4.91

IMțâl

Tlah ^fcewxe w   pttcdcna ri

cmpuate m t&ctA ta icruuocs

dc tmyCbLKim i bu&civkă kxal

491

4.91

540205

Fw.J dc iv/xr»* bugetara Udiipoatea

attUKUifikf !sci;-c

W.&O

loauo

5uo.3f

5ft3.«

54WÎD

SciXKM țfcih'ec tcrtnnituc dc

Cbi&M *}>aao«rtt(K

2<fe4J9

1.8773?

324JN

A51W

VJ9J»

3 0i4.il

3.3^.».’

j Jt5.SU

ifUGUUL LOCAL FEANL’L2WiSfE$iUV.HîF£fiTiiUAL»I22n-i&13

Osii:           ______TUt__pag; 8 -adj le>-

Prevederi anuale buget ziâo

Prevederi trimnuisle beget 2C’2O

Coi

Dtautnir* iadkalor

TOTAL

dîucâre credite bugetare JtUmate sdegerii pbtikr rtsunie

Triat l

TrUu.il

Trioxiii

Trim.IV

Ești mari 2021

E»dnuriîO22

KstimatilOÎJ

A

B

t»ltUS+6

1

3

5

5

«

7

2

9

_MU25n

AUc KAMUptHkc gcaciâîe

3 A5I.60

1. «99,93

9I7JS

£J1»

221,70

3.IC.»

r.fiou.u)

3.WU.C0

5502

TRANZACȚII PRIVIND UATORJA PUBUCA Sî

ÎMPRUMUTURI

»U53.M

1.619.»

2<^,tb

122170

1.33130

țiV.W

7.34U»

6V37.1»

OS

CHELTUIELI CURENTE

?.0iU0

1619.®

23S&.U

2J22.TO

M3130

t.tu®

7.341®

bHâlM

26

iiYWt ir bunuri si servicii

3S7?0

261.®

2O.2V

3JW

25JW

DC.®

2W.®

2^®

2024

CopMSHVfifte S           SfCccUC

b-porsuf orilor

30?J0

261.®

2020

3.®

25,00

2O24o:

l.omntâMr si J.’-î Cdiwii sftunts

tn^presiuiurilac tvxffte

2Î420

253.®

!7,26

2M4G2

Coft>î&av< u 3& svmwî JuicJe

unp«waU->Ktk-f inXmc

33.BO

35»

25.®

TITLUL Ui DOBÂNZI

S.744.60

2 5W®

2.319.70

U0M0

8 6i5®

7 Ml ue

3.®7.®

3®t

Dotxuvi dcn»(c £4ond țr&ke âuco-c

U55.6O

un.®

13t3>B

1315.70

1.32230

3w«

tXAsiVJ «farntc da&tKÎ pilier

ttUMedifcetc

L3Uj6O

2,351.00

2JX3.C0

1319.70

1.32730

M»2

LX±M17 i fcfc J S mc dsKXiei publice

cxlcntF

J56J»

IW3»

179.®

X«u?0l

DotiAA.-, «fatstt u‘x,.o»»e» publice

ekti-ratdittcle

356.60

!77®

£!X.*«S

Pcc.ca H-c Apu         pdrfka it

s^tuu c rt •oaa! a

n

S.3HJJU

4J39.W

2 2IS.H-

2293«

I3925W

12WI2.®

o IV'.*

Oi

DÎID04E PUBLICA SI SUiURAN FA HA i ION Ab

CHELTUIELI CURENIt

15 I45JS

D 7KJ.D0

S.3H.®

6 371.»

4 *39,®

4.3».%

2211.90

2218.90

13 925.CO

13.933.®

12012®

12012.»

J2.W®

3293l!

i2.J4e.vv

16

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2M.W

tt»V0

«1.®

62,00

63.®

2t-0W

ZCO.OV

230.-.0

iOQ'

CU Suirii Mhtuk m t.iri

MIA»

41.00

39.W

SO.âu

61,®

ifioiU»

W-nx&6X>a

224.»

56 .J9

56.®

M,®

56,®

11*117

SftdOflUlUi & hjBAi

IdOG

•LM

3,®

4,®

5,03

10US3U

Attt «țtfplUf i sabriafc ia birt)

!,&.•

LW

itm

Cbdiuirit ;J;nc3s ia Bafetfa

5.62

S.C-3

iu?*®

Vooctac&t^eanU

5,00

5Xv

1003

ContfJwU

IA»

2.®

10038?

Co-tnint» x*^>4 iitrtK pu«us to*£xa

1.W

2.®

IM

20

HTLVun BUHUK1 Si SERVICII

4 19400

3.429.®

4O.M

U.t£

210.'»

212A»

2M®

533.»

4.00

56.90

4.00

3IM»

1^0

1.®

âooift

U»^riri j.<înn» cnJi4eA>a

200103

ine «Uit. 01'ftJUJS» M     TrrXlke

4400

30.®

I0.W

2O01M

Ap. cinai» >*k-U«isie

Lt»

I.®

2®t®

Cartx*rr>e _M febd&MU

S.I»

2.®

LCO

2®1W

Pom. *ckc«nc-.R *:»♦ jkLq. k.

iMCnui

6/..v

6.®

DmU; O7rPJ/?G20 Tie pa»’ $ -«.«Miri-

Ceai

Denumire indirator

Prevederi 4UU£Îe buțti 2020

Frevtdtri trimtsfriete btiget 2620

Estimări J921

EsHmariWn

Eiîimari 2Gi .♦

TOTAL

Jiauire srrdlle bujelsre dt$Hn*tes4inftrH |4l. iilor restank

Trtai

Tflffi-H

Trim.ll!

Tilm.IV

A.

B

!=3H*S*4

2

3

4

5

«

7

6

$

2H0IM»

A!U to*aw> U KfrK â pc/*ni

«4tctei«e si f«vxuoa*r6

5I7.S3

1190

S1M.C0

2<»l

I0Î5.U)

1.035JW

l 2JGH1»

Hiana pcmnt viM?»

I.OJS.W

i^3S.«

I 2<XM

Mc dwemenit s naurialc aiailuc

O.ii

GJO

M«34OJ

fck&umcâtr

9.10

H!0

ax>j

&,tian Jc RihiM vîkțlciwT Jc tatcnttt

lî/’O

17.60

200530

Afle t£scUC »î5 tatcauz

W.M

S1!S>

3014

fațeta mu»u>

2.00

LmJ

i W»

1495,40

2 197,40

I53JDO

4S.00

2<UIBO

Alte tbc’fu^w ca      Si KtMsu

249$Jâ

2297.40

1535»

45.80

SI

TITLUL VI TRANSFERURI IHlKx UN1IATI AL

ADMINISIRADEI PUBLICE

IUI.»

3610.ca

llib.OO

143.M

133153»

12346.®

5;cr

Irraîcrun curtate

9 3«.Oi

1424.00

3.4103»

1ÎI0.&»

165.00

518101

TnasCcmn tm ir v.;<v.jik pAtcz

w2«.0u

3.4MM

34IV3

1110.00

165.00

5*»

TITLUL HALTE CHELTIMEU

100

0.90

0.90

O.’JS

ajo

$940

S'>r»r «Srcak pcncâneto «u haadKtp

2.00

9.90

O.«

0.90

0.30

Ja

CHELTlSEiJ DECAfifAi.

1JU1W

1.3S5.O>

7i

HTWLXni ACTIVE NEHKANHARE

IJU.60

L3I5.»

?13l

AUftcfas

132S.GG

1.3X5,M

71910)

CnennKin

Hflo

5Q.<»

7!Si$U

Alte acl»« fisfi

LU5.00

1-335,00

U&fseptAfc*

9.309A»

X424J60

3.6i9.0P

1IKLW

IbLW

I3J15J1

n.£îjO.vO

113441,09

6IS28394

Pofet» tataia

9309,00

3.424,00

301100

2.110,02

Î55.W

I3JH.CC

I2.WLSG

6I82S5

f’ieufic                 tvofca

L<4-->Jskri (pcieciK Cutii nv'uaf&uaj

419MS

729,90

104,90

M,30

4I0.K

«Ti»

420.W

tiGuol

Panta îtl-aCl^îIurtE wc.tf-cUiuwk

lUMUt

B LOTO .21

33.4HS0

22 305 JO

9457.20

139195,7*

ÎJL92222

147.393.®

6J02

INVATAMANT

24.7 M.22

1143157

5111.70

1.934.00

11%. W

J5.9J3.OC

45.767J8

60.792.®

01

CHELTUIELI CURENTE

Î4.«S.».'

IL337AI7

5 2IL7O

1.9345»

XI%,00

35.91331

45.767.®

<O792.CG

2»*

HTWL II BUNURI SI SERVICII

19 I2S.T7

11I5»>Î

4.709.70

3183»

35.91SJC

45.76T.BO

40792.®

2U)r

ftu-ntini; xnicii

|4 96t.7O

3 532.20

I.CC-4.00

714.00

JtWjOl

Fuotamilc kKM

100,00

323»

25.00

i.DO

123»

Mtienilc penUU € w »!*’4W4

52x1.00

35 LOG

9XW

5100

24.®

2^IP3

InCiîzK. sivrtlMl ft ff*>4

7.791.50

1391J»

436,00

343.00

2® 164

Ați ca^tl m «aMĂaia

) 214.05

577.00

4293»

«67 06

114.00

210167

7j*wpen

Î7.C9

37JM

37,00

il«

11.80

1-oeio»

Fon». tttetPcuracaVi, rs4». ir.

74?.te

143,K

113.00

63.00

39.W

CUCEÎUL LOCAL PE ANUL ii)M SI EM1MARI PENTRU AKH 2ftlf-2W3

2

Ț

3

lh

V

2    §

•c

t    i

<2

«»

15           ■>»

p    a

i

1

2»      $

aj

«t*.

g o

Q

<v

8 u

i b .i

■f

1 fi

*d

X 8. 3          3.          8 S. y          3                  8. g 8. 8. 8          8.

sa-    x    x - -    -       « *  “ ? |    ~

1

»A

S    8. 8.      s.      M *    4 8. 3         Ș8 s. 3 3' a      a

3   3 S      3      3~“   * <► -          "' ~   3 5      Ș

.:! fi

3.    R S 3 S 37S

R    g S 14 g 2

8888    38      88  3 8 8    â g S    £

(«g-»    s-      .?      | S    " - -    =

a

>

8.    3 8. 8, 8 S        X. 8 3     8 8              3 3     3 8. 8. 8    8 8 3 3              8 8 8 3

8 t 5 " s     ? - -   -3         Ș s 'M £ 1 5 S x £                ?

G3

a

flj

«c-J

1

'!

n

£

Î3

5 §*1

Ifb

S *S a»

ra

ă

5

H

••J

5 ?

S     S 8  S, 8 X a a n 3. 3     3. 8ț S           2 g. 3  3. 3 3 3.    3 8, 8 8     g        S î » »

â   g sf           - Ș « »   N J        M ’ 2 3 f g   Ș * * £   =      g § " £

1 .3 1

s a 1

.n

s

;?                    5       -9

1 h 1 ■ î :i I >■ 3

f  I  a  s      f  ■

Ș. 3 “  J  g  ®      S  ■!

1111J11 ] •

X 2 s g iu b

i 1 -0 :| I . i g          I i i

i | -2 «        i 1 t S ■» ? Iî        8 1 li 3 1

l * 8 1 i 1 > MII s îl » ? 1 , 3 11 S § f I 1

* 'i 3 3 SC ‘4 1 ’ a .2 V -J e ? -3 ' V, X S £ v Z,                5

lim!h 1 dHGi!H B“i 1 i!ii ! h H H n i i H H 1 2 î 4 H u ‘ ? 5 ! I li

3

<

sa       S Ș S 3. S                    3 X     X’S       5 Ș            3 ș

I I gi1i£ §iil§ iii        II1 a®â« s§ * § s § § I

lh

BUGKIUL LOCAL F£ ANUL 2429 Si IM BURI PtttTRU ANII 262L2OZ3

____________________________________________________________________________________________________________________Pat»: 87W20Î0     Tic       jap it -mUltt-_________

fl

w

3. 3                 8 8     3

? g        H  3

S g              2 2    £

a a

C-4

i

3

tD .

8 3               8 8    S

? ?      aas

•X v'         ode

•r ”r                    — —     —

o

M |

3

S  -5.                    S  S     E

•»  ■/>                           -•  —       —

<*  £                           ■’>  *>

sa          " *

» g

5

a

i

>

fe

1

>43

3. 3                                                        S Ș 3. Sț S. 8 8. 8.        S  8     g  S g.

H                       Sj?r5^s"   1. 3  i 8 5

*G

8.         S                                                      8. 3. 3. 3  8 3 3 s         8  3     ăi  8  8,

a 8 a § s g a’ g       i d sf s s

-                3 2   3 3 3

i

H

8        &                                              4 £ g Sț 3 8. S. $ k £     8 l 8.

!S5!’!52:Ni!*

a

2

cn

Si a   3 R s, R. g     jț   r   s     Rasata, gss   3 3 a   a sa a   jț 5, a ț

ș ș   S § 1 S § 2 ’   ’   ’     ’ * 5 I I H * *   5 B 5   B â ă 3   s 3 3 a

1

:*

1

3 ț

s 1" „ •:; « î; “ 5»- 5 s j ; 2 Mlj

8 -ă X

fM

2 g

Vj

5

Y

• -

? 3 sa. a ț s ?ț          R s          a a <. a 3. a 8 8.    3 ?l s a s. 3 s s. 5 a 5

â < gssffiâ ’  ’  ’    s H H 2 EH = § 2  2 2 2 2 â g g g

« *•>              <*< r* r» —                                                          «o »» »*> »••' rS >a                         «•   0'         ti » •»   —         ■- «o '» «»>

s 2 •5

i a a

V £

g                 J                                              z                   y

,              l           « | » :» ;« .?                                           I                        1

g      .,          «g              i <5 3 x $ M “S *               * s                          ~  oj               <#          z

§    -    § i          ’ s * i î 3 j |            4 1-      2       g ! i          !    £ f

§    i   d £        f I P 1 3 ! | i i » 3    a 1 » 1 •? I      S g g      .3 M s "

- 1111 4î*li1'iJî«ÎlMÎHiiell|lî|îîja i111111111h H11H i11111h1111îliî1n 111 fiăă35i^C<saP$-MI^.â--iJ!-a^i45<5pgi!4P,::î5p5

— țs«              — 2                      ~      2                   j                                                   2      «!

» £ fc a -. s 5 s -.    « x â                                        _ _    2 2 S 5 s ~ 2

“• ■"■ '’      *- »• ” - ~                          u          g 2 A ?. 8 S 3 2 fi      ,, » *>      «v «v              ■« - -

s 3 s s a a a $. 3.     3

___                          _____________________ __ >S *» «a .f             M'l '» Si»     Jl             -I

/<

BUGETUL IXX.AL PE «MWLÎdlS 51 mUUkl PtWTRUAKIf ?42L*d2X

I/Î9Î8      TU:        pag: U -nailei-

1

>. ._ .. ... _ _ .

«’A

a s

t

8

S

2 e

»

8

3 â

C*4

â

•ș

i

Wl

8

8

c

S ? c

r

1

q ?

§ ?

*j </

3.

g

î

T» a

•>

ș

5 8

g> '

I

ea>

TreraUri înmwtriate bugU 2QIQ

1

*

p

Ș

2

1

9

S

V

3 2 ? -

I

8 8.   șa

-8    A          C5 Ci

3       H -

? 8

S S

■3 a

5f 3

*♦ h

8.    3 8     3

a M

8.       3.

3

1

3 ♦

ș

3 § | !

8 8.   sa

< "    3 S

1

î

S ă i :

8  S. 8 8     8.

n 8 8

Ș     8.

3   g

3

*7

3

ca

c

X •

8 : 3

. Ș

■»!

8 Ș 8 8 8

2 2-33?

â 3

a 3

§’ 5

g g 3 §   § s 2   §

" n Ș R    5      "    ș

g      S

8 a

fi £

,n

i e

*►

3 S a

ș

8. S

E 2

8. 8 8

5 2 :

3  3.  S.  S

2 “ g ®

ș 3 a s

g g S 3

S 3

1 3

•r o

3 3 8 8 8 S

2 g g g - r

3    8

*    ?

2 î

| B 3 8J

"1

a

w>

j

74

a

.:

8

§1

2

= J «

3 a s n t# *0

3

1

a*

Oi

g

MS

■4 ?.

3 8

3 E O»

•/

8 8 S

E E i

3

2 3- 2 ^25

Cj   «/>    A

2 !

. Ș 8 S. 3

3 ~ 8 3

8 8 8 g i Ș

• c

3 8

vi •

8 3. 8 8 3 8

- - ’ g " =

sa®

2    £

q £ Ș Ș 2

<A 2

3 4

= 7

3 | •9 £ s 2 n *

&

XI

3 ca 3

i   i

â 1

S

i

,ț

1

!

i

-i i

i 4 .2 U8 ]

•; «3

CU s ll | § i . | i ; a ? ■’ a i I 1 s -< g!

i

c

o

u

5

u

1 U

7

! £

t

1

••

1

*!

i i 1 ■? î

■K ? « ? 1 1 4 - i

:s M | * H 1 aSâiiMla

4 î

. i

J

r

4

1

.2

i

•> i

O

9 ,;î

il

1

1 | i Hi,

« 3 fS J? n p

?     â

--      £  s

1     -i  i

j      ■?  «

-t        "   K

^5 î M ’ H M. i

£

*

I

1

l 1 3

s

i

i J

' 1 4 ?

I ] 1 a a

.

2

3 3

ș r* î"

1

1

1

5

<5

2

n ,

§ 1

■■

ț

8 2 E S f 8 8 |

i I 1

__

e S A F

8 8 F 3 S 3

I i i 11 t

î

3 R

I 3

v Al ^»l «î n 1 H ii

uUCtTUL LOCAL PEANUL 2v2051IMAftI PEftlftUANII 2d2b2â»

îisia: Cy/O4/ZOlt? Tth p*£; 14 -mii lei-

1

Cod

Denumire ÎBdiCMtnr

Prevederi annrie Buget

Prevederi Ixiniesiriaie Lugcî 2C2G

Esttasri 18ÎÎ

Estimări 2&ZZ

EstuttAriZOlJ

TOTAL

dia crre Lîedllr bugetxrc dt$Hnaie stiageiU p Urilor rtsîftnte

Tom!

TtUa-tl

TrimJit

TrimJV

A

B

1-H4+S+4

2

3

4

S

i

7

3

9

ihsiiiviupVtKc^c xpetiKokb

«ac mu

b.5LJW

1143.00

1*95.00

I2J1W

l.24t,tt

6.5W9U

UVXJ.CS

Aîu wu țuswate

39*Jv

2W.46

71<S

3UW

'-J.40

-UXJUJ

4<">59

■♦VC.OU

67Q2O5

SertKM Jtucrivs. si

X6OJS

I5J61OJ

54IS.10

292U0

1327.10

33.8 59 £0

I7.1QSJZ

U/5I/G

<»2-J?VS4»S

SjKfl

6275.00

IWJ&0

2.179 00

014.54

W.So

3.&UOD0

Âooo.ce

IOuO.1»

4702V5B2

Ținem

3S0.C4

550J»

5oo.ee

5<V»

3a*.fl>i

itrjvuutț gradine pCMEt» pwwst

<onc kcfruiszc sjxmw»c s dc gfcancet

11035.03

1442.30

1017/0

30359/0

13 605^2

n est.®

W0»6

Senarii ick^ioisr

;-2c.^

«•V»

5€3X0

500,09

Âltcscmcu « domerak culrpm.

rctceeritifclițk»

WS.WI

WWto

5Cw/0

3M00

5OOC7

ASIGUR ’ilU $1 ASISTENTA ’■ OClAtA

3I3M.57

IMIUOOJ

14211.00

IMI.Oe

53.077 J 5

32noQ.Be

SlGUUr-j

si

CHELIUIEU CURENTE

46 4BJ4

3I.I69J4

U 41100

14.2 II.W

144LM

53O77J5

520TAOO

32O0S.SO

10

intULt CHELTUiEU DE FERSONAL

M991J4

11II9.H

I0 9SI.CU

9.5ÎS.0O

1353/0

21.434J»

25(faj.w

25uuii.a

icfiî

{.; -:^.vkl* SâkciUc in b«i

JJG0G4Î

10.725.47

10 726.&0

9.24iCa

224Î/0

itaffil

S Jx» <k t&i»

28W.4»

9307.4»

1430/0

l.4£î.«

1.62<».câ

iwi05

Spctun ptnuu cnoditâ de a>ui£&

JIS.OO

I51LD0

IMfO

140.00

135.00

100106

Atu spot ud

7100

ie.ofi

ll.«

1130

1100

imiu

1>.cjavo it dck^ârc

1.00

«xun

U&rr&maiii tk hm

j 034.00

W.«

I W

iîiJB

441.00

iiXii3U

At<ț «hvțiiuci sala iste li bijit

4SL00

3W^0

tanu

M.G*?

75.00

i<jQ2

Ctawck ulrâk •« rururs

I.I63.M

1 163.65

VcMahcfcdl Picant*

1143^5

1J6JX3

i

1003

conuit «ă

ilfJK!

2J0.&U

255.tC

259.00

92.00

îfejțJSÎ

CmxkI-uIu u-*w_iori.‘ preuu mu<tc»

riz.oa

2W>

MS.60

253.C0

92/0

la

TITLUL li BUNUIU $1 SERVICII

1W3

4015.13

3. U9.&4

1.433,1»

m.w

9&ț»,30

8 009.0a

0.<K»JDC

2W1

Bonuri si K«iTcii

J 203.41

1.741.91

I.WI.W

303,00

76,W

JOfHUl

F umiArti & triuM

757.??

I04J9

ian»

51,00

?»»|02

Mmck&    Mt«caie

fr».00

2Ji.no

23,03

I2JX

1/0

ipCaî/M, itanunaî ă Jena !ix»a

65Î.30

4S5.C0

113,00

40JDO

5X0

!    2O>)U

Apa.      m saJub«*i4’€

256.62

223,62

I4X»

ISJ&O

4J0â

f ’roioț

CxbwfMU $t btknfiâBii

16.00

19.00

6.0C

' 2i»IO6

?«.«■ dc «hunb

JLW

11.00

UU«

10 Ai

:Sril&7

i. v.jp<»rt

40.00

30j»

10.00

POPA. JeUvGmuAllKB, »«ÎI<J_ K,

irfcxnrt

ÎW.W

I91.M

136.00

62.cn

6.00

2>nlC9

M«ccu ie a* ^«Uri ic acn ku <-u

nritut fur-AtoMl

74.00

«.00

30.00

5.00

5.0C

>QIM

ARc bvnm m kcvîu)

tntic'Kiac $c fe&CJuee/e

1 M4.V3

624.S0

613.00

$9.00

55/0

<

1

1

SO’S’Oțl

♦run wiircz

wit

OQ'tt om

ort

ort

ori

Ofltl

ori om

OTW

ort

§ § 5                                                               ~

6 ’8 8 ’8     8                8                ’8 S 5 S §     ’8 'S "8 'S ’S ? '8

a î s. s $ 5 8. a ă a. a     si a. a           s              s s  ț a a 3

aegR^-RS-S"*  25 5     g      - " ” Ș 3 8’

-T «V ■»

_____________________________________________________

orbi mx 9*Tl>

LQ'tUt

OlWt

OO’IMS ormii WTWII om 801 OC’Of «n

aromi

oro» «r» 8011

con om om (»’l colt

CTtt M‘U 901 ma ome

COTOI oe*w

on*ni 11WZ **Tir îOTtiZ

m®4Z

G.1WE

O0*t5t) «t OtftfO'Cl mw»! roii 00’11 W’tt t>n

mort

cais 0019 Gjlt

OGK 0011 «11 f «T OOTtf trzr om ori ÎF» Wfalț OfCMi 00'09

VnH--O «p<;r?wv;w*JXI w.*-;xjwsi<n«|j C|»oGntW rwn*u»j iirtJtHi st'.gazx-.ț 5f> vt^dain^ ppwj tfjf

OtOffîM MTOK VJtJ 4 ?i»G33jv sirovsunewvHJNamHixa NM 2dVl WVHÎZ 033132101» X1611U ijnw»

At?r?4 <nq»_?ct 7

«K îjl.T-'* #jri?ccax<a«fV

Y1YUOS YUQUISY XI *VYWi Sît.VM iJ țmFMȘ R»njjv t1*1A~UO«      ;<C 5V ^«”4

^3i<qx»5tJV x^lnfldttț» ii uno4 'ntțoîc» Xf« mw roMțey.'JKf*! nț 13"«7« te~p 24» 3îrp wwpȚnlrnv» u fnptj«r rpp’ipu Mxyrft          nvi nHf»^vo/o^rt

•XKjdț'ttXț MR«ld«M9|W^n>rUM tr uwmîj    TtKvijt m <i 4jwcț

txrn.'".Hvp2 j;c MirqiHwr, »»jcnw«R:>x»M ț^VW jJOKt »jpț f MJ

3jCi*>n”M»J        <» ’n* J

țrrnjțina •vewj T *3*«*.<m <r k» iirnjtut n ’x^’tpp *ut7* jitecj sp apnțc' •»*/ î«wir<?«ip> i$ Mfl<țjpn sy xpr^'7>»i^XM?p is"«^ <îu«>Tjir*Xl xnrart apțrxe^ «axrfmpjft IfSînrrt 5pi7JIt«I p 3K^XT*pS|X nwirjtf nxiwM * ~q|

vu»^ >țo?m» iijip.! y>j

?OWI«Î

XOIPSC

fOloK

tOSf

WB!« torc»

«07

1

««

Mîg

♦IW

tP«

1lt£

icr.OT?

9B0C

icsgftf

ssot

tOH»?

rortnr

lorwz

t£»?

IKHRI

rw mo?

6

«

4

î

s

î

?

S

V

fîSîptranssa

t«Z

AJ'W’A!.

fll’w»!

in»pi

35WTjs?l .tqțjrid JHÎ&T4S Sîrtniîap MKHfnq îîțp^w â«3 mp

TVJUM.

$DJB3lpuî dJȚranusțJ

po.7

crez »îh<i jisMjtJtnțn t»»piv»ttm-itct il\'v nr i N3i revHi ? o js erot *wim¥ aa qvoor 'iniaona


BUGETUL LOCAL PEAHULiOMSf EdilMAfUrefîntU

Estimări 2823

1

<r»

Ș.                                                                 8.     % 3. 3. 8 8     8.             3 8 8 8

?ÎWUw>!|S3

c:«

g                                                                 8.     8  8.  8.  3.  8     8,     8     8  8  3  3

1                 1 H 1 ! ! M H H

"                                                                                                                ’n          tt    ta   "K   e4                ț»i          «si          \ș|   «r»   £j   •»

£8

’i

3

■>

r/                                                                       S      Ă              *•                                  â,

<                                   i g M i < * 3 § i ? g

1                     Prevederi CrimesUialc bușit 2025

£

3

®-         B                                                      S 3. 3. 3 8. 8.                    8 8 8. 8. 8. Ș 8. 8

2   J                    g g s 5 s s       ;322;33-

«* ••'                                               *r

TriasJU

»n

5      8.                                   B   5 p « 8.   8-   B   $""O A s,’ 3    3. 8

2   2                     =  H ii 5 s  2  5  SUB:  « »

—       ffi a -                 «4       H       t% <•■»  ^  -4

Tri>o-M _

■*»

T" s.                                                      8     3. a.1 8 s s[ 3.     ? a s Si â. a; 3 g. a. a.

=  S               Ș||âESR!q53HȘ£S'g~:ss

Triat 1

8. 8.    ? 8. 3 M Si ~    3    §                3. 8 X 3. 8    ?

ft g S Ș 5 5 s S          7    “                                  5

M         ”*         *

S B 5; a a. 2 3 3 â 8 £ a § M 2 S S 5 * s » s - „ - -

o

S

r£it

SI

J-3

ii tt

*5

£

ta

3 £ a

S iii qil IU

TOTAL

| t«3Ui$U

| 2 s Sț 2 8. S ?i 8      S         î, 8.     3. 3  K  8. 3.     S

Sg s ’ 5 5 ă 5 ș         î?         5    3 ș Ș 3 3 Ș

>©        2J   Z»   '"•   ^   ***        *

«OM am MC

VÎUYt iWtMf MWf ftltt tl a m ci it'rtf ți (xrctai!

o « is .9

S a c

A

ta

5 □

w                               ♦«. i:

li             s • I    1

5      s         5             '5     S H •«     ■« i £ -a     3

w      4*          5              B      P ■< ?      ’•? '5 >a S •-                       â

5  ?  i S     1  0^-3  Pin  5 3 *

I.  i|   li nil rh     i

Hi § ■   »!Hsî3*il|| « 1 * 1

s ? b i H u I H H H • ■ î Hi H H h « 11 HIn 1 f 1 H 1 j in = |4a5g^<3?i5XC2s:2£ă5^^â^^-î^;

 • 3          5    5

 • I     s;     1     i

 • 4  O 8  s        5 .

t     ij « " s S  ș           i  i

,;     ă i S 5 |  j    « ? i î

s  î 5 M ! 1  M M

î  H11 i u 1 î i 1

 • II * 1 i I j& i i î 11 i 3

•3

£

....

5 $                        j:

«11 R a B = ! S 2 z S     3 â | Z S 1 3

________________________a § f 1 ;

Ș H   -«3 88883

g g__i____

BUGETUL LOCAL j £ ANUL   5i LSTiMARl PENTHU ANII 2UI-2&3

2

1 «

a.

*

îs» «

l->

O

0 a

o

1

2

o

1

1

[ojw

I

|

|

wwtcn

s

1 t

«1

S                                                                        1

S?

*E

1

3

l-

s.                                                                                                      5

3                                                                    s

o o ♦**

XI

J A

•ș

•î

£

s

I

> î s“

1 §                                  11

3

•-

m

â- ! | 11 f | «■ â 1 3 ? JT" “UF £• B- > B I p Ț"

1

X

S“:

5 J | j ss |-} M s 5 «i s; s s s s; s g ș ș ș

J

3

i**

k 4 < Ș 2 8 Ș 8 8. 8. 8. S,     $.    3 a R 5ț < :ă 8. 2. A 3. - 2 8 3 S S 3    3  8 3 8 8 8

sar.    i S g s î ? »  -  g a — ris’:*a'f*J = "Rsa  2 a % % a s

•CT

5

1

r.

1

« 1

•g

£

va u " 'i sili 4H

e-1

F*

8

?

v>

7

3. 8. 8 3 2 8 8 2 3. S. 8.    3   3. = 2 113882882238888   8 8 8 8 8 8

S ~ * Ș g ă 3 £ 3 - 5 *    ” g 5 " ■ ” s S' •»■ •« 8    ’-■ g “ rf rf 8    8553'^»

t* *A            *•'                                          •—                                                    w            m

•o •5 .S

9 2 Q

mr r- 7      ' ■ ■ - —

Si

i -

S §           3                               S

Im        i          î §

? h    H | 1 j 1 I 1

11111i11«15ț31 *j

1 J 1 i 1 1 I I 1 j I i J 4> 1 1J i

Ml

1       B                      î $

•if          ■! a 1 s

.5 1 ș-              ț H |   s i        t

1! d h  i H M h   i

Șî||g’!lx  M 1 ’ S ă.  8 5    .a

| P J H U ? ! H i î 1 5 « î H 11 i J11H' î rl 111 i 111141

<3

t

S         x 0 » î 0 "5 c 3     '3             t

iișgisiâigggg « g | 1

I « 8 ® 3 - r-- z « 3            «            - £ ?!

.4 A $ 1 £ £ K £ & £ £ x, £ S     £ rT E     £ S

BUC VIUL LOCAL PE ANUL 2Qld £1 ESTIMĂRI PEKTKUANU2d2J-2tt3

______________ Data: O WC4/2029       Titi ____psg: U -rflUiri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi snuak bti&<t2&2d

Prevederi triuiestriato Lugel 202 0

CMbatriiUI

Etâiniri l^Ti

EstiMsri ZGÎJ j I

J

TOTAL

dio ore credite bu^tert dcsiiaxU 5 îui^erii plătitor restante

Triaj i

Triutll

TtUUU

TriofeSV

A

B

2

3

4

3

«

7

<

9

n-wpaai* »a apujtiacwt

-733*

-D4i

«5

litLULAUCHAll FFfcCIUÂtESN ANI

PRECEDENT! Si RECUPERATE IM ANUL

-7UI

■nji

*SSi

? ha cferw<ue ia xtiii frtccicnu »

rccapcine m jf«d twcnt

WZ

853|O!

Pt«i eficcttMte w 4A*i p>c<f3i«c «

ic^u;<r»X in s*vl oiraH »» Kv'U'uoCB

i Ex^hoov* 1 bcfcrtttkd Iglj!

41,15

-71.15

430102

Fk>u elccftMte m p*c«<îeou a

tt«<rf<rre «a »d c Mii* i* sadwtcs

d- de.-.$UUfc « bus^nX» U»

-1.73

•1.73

A«2uJ

Lociibâa

1 •WG..U

757^2

523Jo

446»

Xfts.î’.»

2066.»

ZOKi.es

IXQuJmJ

Aft« tecis ^.-U in          Jottânickr

1 *XU2

75732

523.7»

♦463-3

263.W

L06O3A

ie».®

7W20C

liurâiuț a&c » ckctfffiCM*

4472J09

1322.50

1 2SO.CO

7M.OO

JJM.O7

5.6âo.oa

57MLW

7002M

Aftc k» tn &-tnvr.)jk focaiAUfar.

•z->iii3v ’t kx'viiiiic^niuASîc

S.913.Î3

L51S.W

1.429.55

1.473x0

5733»

5.445.07

7.951®

T4t>2

PROTECȚIA MEDIULUI

UC9J0Q

13 922.62

4.963»

3.4743»

48.751»?

5I.19O.CU

3IJW.6G

Of

CHELHJiEU CUREMTE

21856.13

23 921»

4.903.CD

1474.00

417<1»

5i.IV9.U0

>i iQom

to

TITLUL; CHELTUIELI DE PERSONAL

»2oS,oo

3343.»

2-148.»

1127»

UMC»

».50Q.«)

95JTJ.C3

9W0.U0

|8ut

Cbcliu^ siiahk ÎS bat*

2 63S.LJ

Z9».ee

tai»

2667,1»

LW&

țiKilDI

SjlWJik b*Z4

7JS9.M

1639.»!

i î-38.»

l Soe.co

I.ÎW»

i£ViiA>

Afesponari

?5.W

34.00

24»

12»

IS.O>

HM 43

(Meț*wn dt dckgue

4,00

1.»

i.l»

I IWIIÎ

920.W

238.1»

23a.1t-

336»

1ÎȚ.IX)

| iouisa

Attt jic^Rui Jifui*k tu tuci

90.W

36.00

MM

24.CG

1    M»2

C UifeîA Mksuk ra peiuîi

Jtt»W

340.CC

iixrti*

Vfluchetc dc t k fe*4â

343.00

343.02

IUG3

Ceawbulii

2H.&3

G3.W

55»

55>

53.»

IO030?

Ccxdnbuiia isi^ atone pcRjm muu?*

725.00

63.»

35.00

55.SC

53.00

Jo

TITLUL 11 atfidJH; 3- SERVICII

21U3.5O

13673.58

8.446.00

mz»

1426.00

2W2.M

26.4».»

2A4M.UI

2*01

Bvrt’jn « **»\ idi

20JM.M

îattja

son»

7.5Î9.M

1 ttl.®

MW

Funuwrt de buct

10.»

5.00

MM02

14fetide pe.«u iurdcAic

40,05

202»

16.»

13»

30W

tacalM. ikrainal p fo4» m-Jtno

«230

-e95 5p

Ui»

l itUHM

ApkcctiI ji jMÂabnUK

333 i.»

i.0I3.frj

9$K»

Î10.®

605.®

2»IO3

Cfebu: aUÎ ii k-'xifw. u

ije^.co

400.»

460»

2WJ»

2tW.®

2!wiw>

t’uic de^itim»

I53.W

64.UM

MM

25.t£

25.»

h>4'-9. Ekcorxutâm», le&t. u.

>u’xnxi

tjW

3.W

2.W

W

I/M)

2W1»

«iilcsi<k SlpccrfMti: Kfikiicu

BVGSniL LOCAL ?EANUl.MjBSIEâfHMAIUFENTBL'AMnJll-2iiLS

ș a r

tn

w £

P

e> »~l

3

i

1

CA

20».‘jă

46 70CJXJ 22K~.DC

M

§

i

r

.

wx»fl rz 030M li Mfoa.

00090 $1

o

•c

■a

£

KîăOfri

20UIDC

■U J52 •-

20 tej.u

Giai »’2n1 wuwmm pjps.’Mj                i

>

3 p

*

8.      8. 3. 9ț ®. 8 8.                  a 8. 8.                      8      3                                                           8. 8

s R 3           țftf                             g 3

Trlci.iil

GO’WI «os

, a a a a <      a s b s.          sa                            sa

" ~ 5 ■* ”         *• ~ " 3               ’    ’                                        g <

Trin.U

Mtan ptzuti «T> WW( ffToOCC (WWE «in W« «Wl ort □tft ntaf 00 oj »*5 00*1

WBt BTl

KT

Wooî onix? «w

a

£

a B. 8 a a a. 8. a a. 8. 8 R 3. 8 8 S a S $ S S, 5 R 8 E 3 S ?,     4‘,        $ 4 8

i                                                g Ș * Ș g g g 3 s- g B Ș      ș a- a

W                                               OT           «i M       «f                    <n >m >M       m                                          £  ***

Prcvtikri aatulc buget îviO |

;ra *

40

w - 3.3 ” sȘ a -n #•3 i.

r-<

TOTAL

9r$OH«l j

3  88838 8, 83 3833333R  R 3 3  8 8 8 5 S S  X  3  3    S 8 8

3    5 g t X « a S $ § £ S g * Ș | £    « 8 3    3 * £ g rf R-    R    g    g       § §■ ș

"*        "* — “*       *:  ***                 m £î *î       **

Denumire indkaiar

î 1 i ’ i i H r Ui <* *r- " .a

3

l

i 1 h

H î ? H  1

h I I • O

a 3  S  «?  ■«  J  a

2 * £ 2 » £ $ £ |

a >         î      3              u s         «

, S g I ? | s - 1        1 5 3 1 ’H 1 î

i! i         s I      18 i a m 11H

Hhi Ii H JHIHî H

1 5il I || 1 siî I ăs | 1 J j 5 1 l ; i « jM d «5; rn 1 i 1 h d n U » h n u i

3

?5       ■S 3                         2 pI           ~*       '*                             3!                                  ”

I                         Ilsfl 3 î. 1 s s ! f 1 3 s ș § s |

Î2, «2.

bUCElUL LOCAL FEANtiL2ăi»Si£StlMAR!ÎE.N'IEUAKl!Ull-2*lî

•i :l

t

*3 FO

1

o

>t> s s »

<țț

o ts»

M

r.

W

3. 3 ș *. ?!                                    ?!                      s S                                           8     s

n H ț            £       H               § 5

••   •»   >0» M»   *—                                                          «>                                    »                                                                           «•.        —i

’*•     •«’*■*                                    >A

'4

E 9 ■

w M

ba

§ 5 B s s                       §              aa                            8 s

Util              i        11                • i

*5

ji

iS

I i i i i             l        J |               M

3 " Ș î 5                    3            •*•*                        ’?

© o r-i

* 9 •1 'J

i

-c 1 &

i

r

S 3  3. 8                                                               S. 3 8     8.                                3

M s |                                  1 B1  !                 1

I

M g 2 f                                           1 I B 1                      1

1

X 3 3 3                          3888             3

MM                       < B1 1           1

J s

3. =î 3. s. 5 s 8/ "s. SS            SJ 3. •■?. 3. ij. 3.......3 “3“    3 S S îț        X ț R

R 3 H 3 M 0 3 O    2 3 2 S 5 5 S ( H §  7  ~  ■»     •«'  5

© ‘

S

fi

>1

41

I

«

t

•:?

1

(2

s '1a slq 4li

Si»

<<

5

?■

t

»n

5 •s

§ 5 3 ’• 3 §    8-              S        5 n "i «■ $ « 4. 3. 3. 3     S     Z{    X     SJ       X 3     S

»H 5H 1 § §  *  =?m55 m i ? - ?  9 4 4

3 J

3

i

9 H £

CB

W                                          '-^                                 _j

“3 ti                                      ~                         =5

<5         a       ?            < §

*S                    M              z ț2     G        <           5    ’S           - X                     a

.     -I              •?     3     e        3 Ș     -       §           »     2     a    5 5  a        S        1

11-    |  1  8    1 §   S    $      a      I      1  ? 1 -  1

i  Mi    «  ?*  3   s3  s  3 s   “Mi     sa s  Im  -

3     H | 1 I   i   'i   1 E 5   3   1 S     ? i ■§ i    ’- 3 M M M 1   4

i hi!11 h| |h«h«i hiuiii11iîu.î f î î 111U111 p 11H11 i! 11111 î 11 î 111 î 11* h ni t tu 11 ti h 1 ii i i II iii I»1 d uni 1 h i i ț

.5 u

ti                         tlf                    X                    *2

I 3 g s 5 8   » ? 8 M     M r a S S e 3 1 2   3 a 5 B     * s,

BUGETUL LOCAL pg AttULÎCtfSl ES'iKUm PEKtRU ANIU JIMfiM

i      n

1              **

•1

d3

3 S 3                                8                                                              a

S ” -                              ®                                                           =

H  ■"*  **                                                   »

2 X                                 5

a

1

a

4 ș ?                                     8                                                                       3.

Hă              S                           S

Sa’                                     •&                                                                  a!

-i

3

c-

ă  8.  8                                               8.                                                                                           3

k S 2                                  §'                                                                   i

•n   >n                                                                                **>                                                                                                                                               r>

-. G> re r :* a «a *

«3 3 8

*C 1

5

•o

3.  3  8  5  8         8.             8.     g

3 5 2 ș a      -        ’

Ttus.ni

un

■§“8. 8. 8, 8    4 S.          ?   *8 ă 8                            ?FT

ȘȘ Ș Ș 5   ’ =       ’   ’ g 8                     Ș §

TrinU!

••7

3.713X® 5.723X0 IM.CO 150.00 I31.CC 3JM

LK 1100 <00 <£ 5 562.00 roe

00 dț0O IW.0D 539L00

Trim l

SSMțSțȘMZg < S S .9 8 8 8 3 8 8 8 3 8 S U 2 8 S 3 5 = ? î 3 3 Ș ’ " = ¥ 3 3 " '’ H £ - g §£**--*2*? 5 2 o 2 ** *’ **

o

O

Î

-5

3

2 ■/

dia care cîfJile bu^eiare destfaUt sfințirii pbiiîar r«UuU

TOTAL _

! I-3+4+5**

fi 5 8. S U 8. 8. 8 » 5 Ș        8. a 8 3. S 8     ?     8     3 3 3 8. E 8 3 8 8. 8        S, <

H 5 S S ” s ' ’ 3;  = Ș |    g 5  ‘ M SK*R-“'.iîRi    2  2

» 8                                              fi -                                       s                                       •"'

Dcuuaiirc Indicator

<                         Hi

§                                                                                    5         E               li        5

s                        ? i                  |           ■« i        1 ii t

u. a         l g    la*      1  I  i    I M    = ’ e s  g

5 a i          «’     s H   ? i 5   5   4   I s   i 3 ’M     Î 1 B ? M

£ 5 3        » ? -i .S 9    n H    -s l l    S     5 _ ■» j    3 S ? ■«       M S S ? 1

§ e i i .      11 j   M i 31 -î M 1   11 -I M 1 H 1 ■?   s ? 1 i s M

a ! 5 1 M t H M -I î M 1 i! i M ’ t M «* 11 i M M I g 11 5 *găI O 1u n1 ! 1jîl 3ll11 8ii11411 lil*l3if1

2

3 3 S = 3    8    «         8 3 3 8 8    8    3     , S S       g 8

-O838S8388ȘS n I t 8 I 3 8  3 f sfgS3sSș?«   3

q,                 wr >— m vw *« r*          -w *■          -S '"M r'i f-t 'v rs| rs          «si          -s          ••t   •*» r» «M          oț <** ei ri vs                ■*>

■Ă                                                                                                                                                                                                                                       .__________________________________

BUGETUL I22CAL FEANlH.5oiesI£SnMAKIPEruRi)AKil NJi-2«3

Dataî S7flMUn» TU; p»«s îl -«Hfei-

Co4

Denumire iudiculvr

Frtvntert aniitlt bn»« 120M

Ffircderi triatestriele LugH 2010

EslimriJOÎl

Esiiwari 2322

Eitînmî 200

TOTAL

din care

< redit e bugeure du lisate stingerii pUliser restante

Trist 1

Trim.11

TrimJI2

T.-iimJV

A

B

2

3

4

3

<

7

X

utinî3-<«

t lin#

1 l!2.C?

M132

4617Ji

4 617M

HILUUXf ALTECKaWfELÎ

25.L-J

ti»

Ifi-

7JP0

4.VU

5 u»k4 afcKfito       Kîor cu L»rZK-_'^>

neuxtdi&c

25.V0

7.8»

700

4.00

îthLTlflKL! DE CAMTAl.

S9GĂ^£

196CJS

7f

TITLUL XHi AC (1VEHERH ANUARE

S.SO4I

1

7101

Ac ia c fac

5*A5Î

5.9v6^l

7J0HM

4.7M.34

L7W.t4

7Î01ÎO

Ata. Mmt frur

! 761.74

U6I.74

Trenjport rus tex

2J ©WJ»

5JWJ»

570 00

ILTbJ.OQ

797SOM

24îkJ.&C|

XiâiuH»

5uw*

23tH3.i9

19.HM9

5 J9L»>

J?«X»

SI 7Â5.97

Z9 7GO.IM

2Uîi.»’|

mjo

Akc cLcUimcIî ta d&oKivd țjiaspoftwiior

1 747.U

1B39.C0

131.00

263JM

I44JOO

r»2

EXCEDEHT/DHICTr

EXCP-DfcNf/OtfJCH

-6S.657 76

i a-î6.%

paw»

37 621.M


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVTOIU POPOVICI

întocmit

A.TURCU


Data: 07/04/2020 Tit:         pag: â -mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.il!

Trim.IV

A

B

1-3+4+51-6

2

3

■;

5

®0t0î

TOTAL VENI 1UR1-BUGETLOCAL

276.699,36

64.939,32

79.848,CO

68.267.®

63.64534

000202

I VENITURI CURENTE

276.699,86

64.93932

79.848,®

68.267,®

63.64534

O00302

A. VENITURI FISCALE

256.966.91

77.605,37

65 223.®

57.790.®

56.1473*

000402

Ai. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164 372,®

41.108.00

45.108.®

+ 1.108.®

41.048,®

030002

AiC impozit pe venit, profit ti câștiguri

din capital de la peisoanc fizice

164372.00

41 108.00

41.108,®

41.108,®

41.048,®

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,®

155,®

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

propr letalilor imobiliare din

pattunomul personal

562.00

155.00

155,®

155,00

97.®

0402

COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.810,00

40 953,00

40953.®

40.953.®

40.951,®

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.810,00

40 953,00

40.953,®

40.953,®

40.951.®

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

41.382,91

20 432,37

10.275,®

5.583,®

5 09234

0702

IMPOZITE 31 TAXE PE PROPRIETATE

41.332,9!

20432,37

10275,®

5.583,®

5.09234

070201

Impozit si taxa pe ciadm

37.756,54

13 056.00

7.711.®

3.322.®

3.16734

070202

Impozit si laxa pe teren

9.64637

6.03637

1.559,00

886.®

1.165,®

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,®

450,®

450,®

070250

Ahe impozite si taxe pe proprietate

î.735,00

500,00

5®.M

425,®

310,®

100002

A4 impozite si taxe pe btomn si servicii

49.012,00

15.416,00

13 340,07

•0.599.00

9.657,®

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35.301,®

9790,00

9 191,03

8.2’8,®

8.082,®

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Data: 07/04/2020 Tit:__________pag: 2 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trirn.il

TrimJH

Trim.IV

A

B

1-344+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunele.',

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33.356,00

9.303,00

8.705.C0

7.752,00

7.596.00

i IQ2U9

Sume defalcau din taxa pc valoare adâags’.a

pentru finanțarea invatamanlului particular

sau confesional acreditat

1945.00

487,00

486.C0

486.00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

S! SERVICII

15.00

9.00

6.00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92.00

90.00

61.00

53.00

I5O2O!

impozit pe Spectacole

163,00

52,00

50.00

31.00

30.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTlVITATl

13.400,00

5.525.00

4.053,00

2.3KI.W

I 522,00

160202

impozit pe mijloacele de transport

11.787.00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553.00

409,00

135.00

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850,00

500.00

500,00

350.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

1802'0

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

500,00

500.00

350,00

290002

C. Venitul! nenscaie

19.732,95

-12.867,05

14 625,00

10.477,00

7 498,00

300002

Ci. Venituri din proprieiaie

10.143,47

3401,47

3 050.00

2.500.00

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401,47

3.050,00

2.500.00

i. 192.00

Data: 67/64/2020 Tit; pag: 3 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din ea re credite bugetare destinate stingerii plăților' restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Tritn.IV

A

B

1-3+4+546

2

3

4

5

6

300201

Vaisaminlc <lm pioiitul net al regiilor

autonome

Î5.00

15,00

300205

Venituri dm concesiuni si inchiners

9.978.47

3.286.47

3 000,00

2.500,00

i 192,00

300250

Alto venituri din proprietate

150,00

100,00

50,30

3Î0002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

9.589.48

-16’68^2

11.575.00

7.977,00

6 306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII S!

AC11V1TAT!

8.800.00

2.455,00

2 3JU.OO

2.232.00

1.803.00

330208

Venitiui din picstari de servicii

7.731,00

2.072,00

2 000,00

2.017,00

1.642,00

330210

Contnbutsa panntilur sau susținătorilor

legali pentru inbetinerea copiilor in

cîcsb

451,00

150.00

150.00

100,00

5Î.00

330328

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputaiu si despăgubiri

63.00

33,00

10.00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestau de servicii

sr alte aclivitaii

555,00

200,00

150,00

105.00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare tic timbru

215.00

70,00

65,00

45.00

35,08

3502

AMENZI. PENAUTATt SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

1000.00

? 668,00

35023?

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor Jcgaie

2.400,00

800,00

700,00

500,00

4u0.00

350250

Alte amenzi. penaliiati st confiscări

6.068,00

i.800.00

1-500.00

1.530,00

1 268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500.00

7.000,00

3700.00

2.800.00

360206

Taxe speciale

17.762,03

6.000,00

6,000.00

3.000.00

2.762.00

360250

Alic venituri

3.238.00

1.500,00

1.003,00

700.00

38.00

Data : 07/04/2020__Tit:         pag: 4 - mii îei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.Il

Trim.Hi

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

3702

IKANSEERURl VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-28.893,52

-28 893.52

37Q203

Varsanunte din secțiunea de iunctionare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului loca!

-32.292.9!

-32292,91

370250

Alte unnsfeiun voluntaie

3.399,39

3 399,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

276.699,86

123.700,86

78 001.10

^8.974.00

26 023.90

01

CHELTUIELI CURENTE

250.969,96

116290,36

7! 204.10

•*2.177.00

21.298,50

iO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.90534

24.394,44

21 052.50

9.280,70

11 177.70

1001

Cheltuieli salariate in bani

71.982,19

21.732,59

20.562.c0

8.807,60

10.879.60

100:01

Salarii de tea

63.858,99

19.207,99

18.251,G0

6.994.00

9.406.00

100105

Sporuri penitu condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte spoturi

194,00

66,00

55,00

35,00

38.00

1*30112

Indemnizații plățile unor persoane din

afara unitarii

414,00

115.00

115.00

115.00

69,Oft

100113

Drepturi de delegare

60.80

24.00

18.80

1700

1.00

100117

Indemnizații tk. hrana

5.767,40

1.643,60

1.736,60

1 257,60

! 129,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.112,00

526.00

236.00

249.00

101.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2,165,75

1(10206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2.165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473.10

298.10

100307

Contribuția ariguratocte pentru munca

1.740,40

491.10

486.10

469.10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4.C0

4.00

4,00

20

TITLUL ii BUNURI Sî SERVICII

93 685,75

50.979,05

28.879,10

M.00120

3.526.40

Dsîa ; 67/84/2020__Tte pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

z\

B

1-3+44516

2

3

4

5

6

2001

Bumm li servicii

54.343,12

26.618.92

17.788,60

6.678.20

3.262,40

200101

Furnituri de birou

840,70

360.70

289,90

173,00

18.00

200102

Materiale pentru curățenie

801,00

505,00

163,00

98.00

35.00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

17.84*,70

11 546.20

4.407,50

1.497.00

398,00

200101

Apa, cana! si salubritate

5.789,82

2 139.22

1,625,60

1.277.00

748.00

200105

Carburanți st iubrifianti

1.513,00

694,00

415,00

203,00

201 00

200105

Piese de schmib

646.50

310,50

203.00

105.00

28,00

200107

Transport

173,50

92.00

56,50

14,00

11.00

200103

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.457,50

682,40

587,80

149,30

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caiaucr funcționa!

1.189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

200!30

Alte bunuri si servicii pentru

intretmere si funcționare

24.088,40

9.652.90

968120

3041.90

1.712.40

2002

Reparații curente

16.794.14

10.300,44

5 707,■’O

733.00

53.00

2003

Hrana

1.645,00

1.244,50

177,50

122.50

i 00.50

200301

Hrana pentru oameni

1.615,00

1.237,00

170,00

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

760

7,50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

296,42

229,42

41,00

15,00

11.00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7.00

6.00

5.00

200402

Materiale sanitare

33.60

32,60

1,00

200403

Reactivi

12,00

8,00

4.00

2OO4O4

Dezinfectant!

217,22

173,22

29,00

9,00

6,00

2005

Bunuri tic natura obiectelor dc inventar

2.327,17

1.854,17

339,00

77.00

57,00

2005CI

Uniforme si echipament

22.00

1,00

21.00

Data: 07/04/2020______ Tifc pag: 6 -ntiilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi amtaîe

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.111

Trim.1V

A

B

l°3+4+5+6

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii ue pat

5,00

5,30

200530

Alte obiecte de inventa;

2.300.17

1.853.17

3I3.-ĂO

77.00

57.00

2006

Deplasări, delăsări, transferau

88.20

66,70

13,50

2.00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, bansferari

83.20

64,70

15.50

2.00

1.00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

2.00

3.60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentate

58,50

26,50

25X0

7.00

2012

Consultanta si expertiza

545,00

290,00

205X0

50.00

2013

Pregătire profesionala

257,60

100,10

136,50

16,00

5,00

2014

Protecția muncii

173,50

91,40

62,10

12^0

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la lealizarea unor lucian si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.650.00

2.828,00

2.540.CO

1.256,00

36.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprurnuluriicr

309,29

261.00

20.20

3.00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

impnmuHurilor externe

272,20

255,00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuiurilur interne

37.00

6,00

3,C0

3.00

25.00

2025

Cheltuieli judiciare st exuajiklirime derivate din acțiuni in reprezentarea interesele» statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

10.181,90

7.066.90

1.818.00

1 029.00

268,00

Data : 07/04/2020_______Tifc pag; 7 - roii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii pîatiîof restante

Trim î

Trim.U

Tritn.II!

Trim.JV

A

B

î-3+4+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

332,00

165,50

204.50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234.00

120.00

57,30

37,00

20.00

203004

Chini

432,00

150,00

110,30

H0.00

62.00

203030

Alte clieltuicli cu bunuri si servicii

8.943,40

6.590.90

1.446.50

720,00

116,00

30

TITLUL Iii DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,50

2.319,70

1.506.30

300 i

Dobânzi aferente datonei publice interne

8.388.60

2.358.00

2 383.50

2.319.70

1.327.30

3001Uf

Dobânzi aferente datoriei publice

uitetnc directe

8 388,60

2358,00

2 383,50

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

exteiif?

356,00

177.00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TiTLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acupenrea diferentelor

de pre! s> tarif

5.500,00

5.5îM),00

50

TITLUL V FUNDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Feud de rezerv» bugetara 1» dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

51

TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UNITA Tt AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.986,00

1O.5I6J0

9.961,00

6.324.50

3.184,20

5101

Transferuri curente

2’986,00

10.516,30

9.961.00

6.32430

3 184,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

21.484,00

7.950,00

7.675,00

4.136,50

1.722,50

510103

Acțiuni Je sanatate

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1 461.70

55

TITLUL V!! ALTE TRANSFERURI

11,181,47

5.523,47

4.305,00

865.00

486,00

Data: 07/04/2020 Tii:          pag: 8 -mii lei-

■-------"--

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi îritnesiriaie

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Triin.ii

Trim.UI

Trim.lV

A

3

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferuri interne

11.181,47

5.523,47

4.306,00

866,00

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

9236,47

5.036,47

3 820.00

380.00

550163

Finanurca invatuinaiUului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486.ro

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.650,00

12.433.00

4.114,00

3.075.00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.650,00

12.433,00

4.114,«t0

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sucidc in numerar

16.636,00

9 433,00

4 100.90

3 075,00

28.00

570203

Tichcte «!e cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tidrcte cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3000,00

59

TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4 486,10

330,90

309.90

1.089,90

590!

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

591 i

Asociații si fondulit

1.850,00

1.850,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter stantific si

socio-cultural

222,40

219,40

2.00

1.00

5940

Sume aferente persoanelor cu teusdicap

ne încadrate

1.165.60

337,90

328,90

308,90

189.90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,03

6.797,00

4.725,40

XI

TITLUL XVii RAMBURSĂRI FIE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6 797,00

4.723,40

8102

Rambursări de credite interne

25.975,00

7.655,60

6 797.00

6 797.00

4.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datorai

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6 797,®

6 797.00

4.725,40

84

Plat» efectuate in anii precedent: st

1

Data: 07/04/2020 Tiit pag: 9 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trhn.II

Trim.HI

Trim-lV

A

B

i-3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in amil curent

-245,10

-245,10

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-245,10

-245,10

8501

Hali efectuate in arai precedent! st

recuperate in anul curent

-245.10

-245,10

85OI0J

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent m secțiunea

dc funcționare a bugetului local

-245.10

-245,10

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.007.40

19351,70

16.317,90

4.894.40

10 443,40

5102

AUTORITATl PUBLICE Si ACȚIUNI EXTERNE

45.280,00

13.739,60

12.055,00

1.304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.305,00

7.144,00

6.298,00

5.507.1®

4.356,00

10

HTLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4 365,00

4.355,00

4 345,00

4 165.00

IOO8O8

Salarii de bara

15.676.00

3 940,00

3 940.00

3 940.00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

uniUiii

414,00

115,00

115.00

115,00

69.00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10.00

100117

Indemnizații do hrana

780,00

188,00

212.00

190,00

190,00

ionijo

Alte drepturi saianaîc in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariate fes natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuit’.

380,00

100.00

100,00

90.00

90,00

100307

Contribuția asigurătorii penuu munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

52&1.00

2 357,00

! 801,00

1.030.00

72.00

200!

Bunuri si servicii

2.867,00

1.242,00

1.075,00

540,00

10.00

Pata; 87/04/2020 Tifa pag: W - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.ill

Trint.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

fi

20010!

Furnituri de birou

250,00

75,00

125,30

50.00

200102

Muieriale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzii, iluminat si forța motrica

200,00

125,00

75.30

200104

Apa, canal si salubntatc

40,00

15,00

15,30

10.00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,-30

55.00

20010-7

Transport

26,00

21,00

5.00

2OOIO8

Posis, telecomunicații, radio. îv,

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

21)0130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1431,00

581,00

450.00

400,00

2002

Reparații curente

100,00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, delăsări, transferau

26.00

25.00

1.00

200601

Deplasări interne, detasun. transferuri

24,00

24.00

200602

Deplasări in străinătate

2B0

1,00

1.00

20 H

Cârti, publicații si materiale

documentare

30,00

15.00

15.00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10.00

10,00

2014

Proiecția numen

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.697,00

700,00

495.00

440.00

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol st reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110.00

110,00

62,00

Pata : 67/04/2020 Tir:___pag: H -miilei»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care cr edite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.HI

TrimJV

A

B

K3+4+5+6

2

3

4

s

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705,00

350,00

185.90

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.00

42,00

29,00

5940

Sume aferente pcricanclor cu handicap

nemeadrate

155,00

42,00

42,00

42.00

29.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21,975,00

6.655,60

5.797.00

5.797,00

3.725.40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2i 975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975.00

6.655,60

5.797.00

5797.00

3.725.40

S1020>

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975.00

6.655.60

5.797.00

5.797,00

3.725,40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933,10

1.642,0

1.267,70

830,70

61

CHELTUIELI CURENTE

6.678,51

1938,01

1.642..0

1.267.70

830.70

!0

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792,70

782,70

1001

Cheliuich salariate <n bani

3 195,20

877.60

779.40

773.60

764,60

iOOlGl

Salarii de baza

2.951,00

798,00

726,30

713,00

714.00

IC01I3

Drepturi de delegare

5.80

4,00

040

1.00

>00117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52.60

46,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

34.00

23,00

7,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate m natura

69.60

69,60

100206

Vouchare de vacanta

69,60

69,60

KBÎ

Contribuții

75.40

19,10

19. 0

19.10

18.10

100307

Contribuția asigurător» peniru munca

75,40

19,10

19. 0

19,10

18,10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.708,31

1.262,71

314,60

86,00

45,00

2001

Bunuri si servicii

421,11

277,01

95. 0

29.00

20,00

■200105

Furnituri de birou

49.41

22,41

17,30

5,00

5.00

200102

Matenate pentru curaîcnte

4.00

2.00

130

bata: 07/04/202C Tiu pag: 12 -mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Tritn.iî

Trim.II!

Trim.1V

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat ss forta metrica

105,00

94,50

10.50

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

10,60

5.60

5.00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

15,00

5.90

200106

Piese dc schimb

1,50

1.50

200i08

Posta, telecomunicații, radio. iv.

intetnet

36,00

16,00

16,00

4.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inltetinere si funcționate

i 65,00

108.00

32.00

15,00

10,00

2002

Reparai ii curente

33,00

13,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13.00

7,00

6,00

200530

Alte obiecte de inventar

13,00

7.00

6.00

2006

Deplasați, detașări, transferări

11,00

650

4,50

20060!

Deplasări interne, detașau, transferări

8,00

5,50

2,50

21X3602

Deplasări in străinătate

3.00

1.00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0.50

0.50

2012

Consultanta si expertiza

3,00

5,00

2013

Pregătite profesionala

5,00

3,00

2,ca

2014

Proiecția muncii

3,29

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.216,50

947,50

187.30

57,00

25.00

203001

Reclama si publicitate

8,00

4.50

3,50

203002

Piutccoi si reprezentare

0.50

0.50

203003

Pnme de asigurare non-viata

3.00

1.00

2,30

Data: 07/04/2020 Tlt:         pag: 13 -mitici-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 5

Trim.H

Trim.III

Trint.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1205,00

941.50

IBS.50

57,00

25,00

50

TITLUL V FONDUK1 DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara !a dispoziția

aulorital ilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600,00

520,00

380,00

5501

A. Transferuri interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

550118

Aite transferuri euretrie interne

1 500,00

600,00

520,00

380,00

59

T1TLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

84

Plăti efectuate in anii prtxedcnu st

recuperate in anul cur ent

-4.91

-4,91

85

TITLUL XIX PLĂTIEFECTUATE iN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.91

-4,91

«501

Plăti efectuase in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-4.91

-4,91

«50101

Plăti efectuate ia anii precedent: si

temperate in anul curent in secțiunea

de iUnctioaare a bugetului local

-4,9 i

-4,91

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.53i30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2 580,80

2.322,70

1.53130

20

TITLUL iî 3UNURÎ St SERVICII

309,20

261,00

20,20

5,00

25,00

2024

Comisioane si alte costuri aTcreiUe

împrumuturilor

309.20

261.00

20.20

3.00

25.901

Data: 07/04/2020___Tit:_________pag; H - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4T3+6

2

3

4

5

6

202491

Comisioane si alte cusmn aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

1710

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358.00

2.560.60

2.319.70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2 353,00

2.383,60

2.319.70

i.327.30

300101

Dcbana aferente datoriei publice

smerise directe

8.388,60

2.358,00

2.383.60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei public-;

externe

356,00

177.00

179.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea U-a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

13.760,00

6.971,90

4.339.90

2.218.90

22930

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL;

13.760,00

6.971,90

4.339,90

2.213,90

22930

0!

CHELTUIELI CURENTE

13.760,00

6.971.90

4339,90

2.218.90

22930

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariate in buni

241.00

69.00

59,00

60,00

61.00

iOOiOI

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56.00

1C0ÎI?

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3.00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate in tutuia

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1OO3O7

Contribuția asigtuatonc pentru numea

8.00

2,00

2,00

2.00

2.001

Data; 07/04/2020 Fit:         pagi 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trint I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

3

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

4.194.00

3.479.00

668,00

46.00

1.00

2001

Bunuri si servicii

573,90

56.90

515,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4,00

200’03

încălzit, iluminat si foita metrica

40,00

30,00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1.00

200105

Carburanți si labcifianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6.00

6,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere st funcționare

517,90

13,90

504,00

2003

Hrana

1.035,00

1.035,00

20O301

Hrana pentru oameni

î.035,00

1.035.00

2004

Medicamente st materiale sanitare

0,10

0,10

200-101

Medicamente

0,10

0.10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87.60

87,60

200530

Aite obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Proiecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

2.495,40

2297,40

153,30

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

2.495,40

2.297,40

153,30

45.00

5!

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9 309,00

3.424,00

3.610,30

2 HO,00

165.00

510!

Fransfc.uri curente

9,309,00

3.424,00

3 610,30

2 110,00

165,00

SlOlul

Transferuri către instituțiile publice

9 309,00

3.424,00

3610,00

2 H0,00

165.00

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

3.00

0.90

0,70

0.90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Oala; G7/G4/202U _ Tît:__pag: 16 - ntii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destlnateslingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Tritu.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

— . - ,

neincadiate

3,00

0,90

7,90

0,90

0.30

65000Î

l’ailea llî-a Cheltuieli soci:>l*ctillurale

124.805,99

58.908,49

33.494.80

22.50550

9.897’0

6502

INVATAMANT

24.467,69

15.125.99

5.211,70

1.934,00

2.196.00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.467,97

15.126,27

5.211,70

1.934.00

2.196,00

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

19.125,77

12.159,07

4.709,70

1.447.00

810,00

2001

Bunuri si servicii

14.968,70

9.656,50

3.532,20

1.066,00

714,00

200101

Furnituri de birou

100,00

52,00

28,00

3.00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

520,00

351.00

92,00

53,00

24.00

200103

încălzii, iiuntinat si Ierta rnotnca

10.96130

7.791,50

2 391.00

436.00

343,00

200104

Apa, canal s> salubritate

1.278,00

577,00

420,00

167,00

114,00

20010?

Transport

97,00

37,00

3’00

12.00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

349,00

143,00

113.00

63.00

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65.00

18,00

200130

Alta bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 412.20

610,00

378.20

262.00

162,00

2002

Reparații curente

528,00

427,00

60.00

40,00

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.291,57

98537

187.00

65,00

54.00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10.00

2.00503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

127637

98537

172,00

65.00

54,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

27,00

16.00

9.00

î,00

1,00

Data: 67/04/2020___'fit;__________pag*. 17 - mii iei*

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Tritn.II

Trim.UI

Trhn.lV

A

B

1=3+4+546

2

3

5

6

200601

Deplasări interne, delăsări, transfciari

27,00

16,00

9,00

1,00

1.00

2011

Cârti, publicații st materiale

documentare

7,00

1.00

6.00

2013

Ptegatife profesionala

119,50

40.00

67 50

9,00

3,00

2014

PuMCCtia muncii

6,00

5 00

1.00

2019

Contfibutîi ale admmislratici publice

locale ia realizarea unor lucrări si

ț

servicii de interes pttblțc local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

2.160,00

1.028,00

840.00

256,00

36,00

2030

Alic cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1.00

20300!

Reclama si publicitate

1,00

1.00

2O3O3U

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2.00

7,00

2,00

1,00

55

TULUL VI! ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587.00

486,00

486.00

486,00

5501

A- Transferuri interne

2.045/10

587/X)

486.00

486.00

486,00

S5OI18

Ahc î.ansfenirt cuienie interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

595,00

582,00

I4JD0

5702

Ajutoare sociale

595,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale in nmnerar

582.00

582.00

570203

Tichcre de cresa si lichste sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

2.701.20

1.798,20

2,00

1,00

900.00

5901

Burse

2.478.80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

Data; 07/04/2020 Tiu pag; 18 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Triiu.HI

TrimJV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

socio-cuitural

222,40

219,40

2.00

1.00

84

Plăti efectuate in anii precedent» si

recuperate in anul curent

-028

-0,28

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN AN»

PRECEDENT» SI RECUPERATE ÎN ANUL

-0,28

-0.28

8501

Piști efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul ctuenl

<21

-0,28

850101

Plăti efectuate in auii precedent! si

recuperate in amil cui an in secnunca

de funcționare a bugetului iocal

-0,28

-0,28

6602

SANATATE

8502.00

2.566,30

2.286.00

2.188.00

1.461.70

01

CHELTUIELI CURENTE

8.502.00

2.506,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL V! TRANSFERURI ÎNTRE UNlTATI ALt

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.502,00

2.566,30

2 286.30

2.188.00

1 461,70

5101

Transferuri curente

8 502,00

2.566,30

2 286,30

2 188,00

1.461,70

510103

Acțiuni de sănătate

8.502.00

2.566,30

2 286.90

2.188.00

1.461,70

6702

CULTURA, RECREEKE SI RELIGIE

28.234,30

12.878,20

7 585, 0

4.172,50

3.598,50

Ot

CHELTUIELI CURENTE

28.234,59

12.878.49

7385. 0

4.172,50

3.59830

10

TITLUL I CHELT UIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772.00

1.451,30

1.175,00

1.165.00

100!

Cheltuieli salariate in bani

5.233,00

1.532,00

1.421.30

1.145.00

1.135.00

I0QI0I

Salarii dc baza

4.621,00

1.351,00

1-270,30

1.000,00

1000,00

1001116

Alte sporuri

30,00

10.00

10,30

5.00

5.06

100!13

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,30

100117

Indemnizații de hrana

500.00

140,00

120,30

120,00

120.00

moito

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30,00

20,70

20,00

10.00

Data: 07/04/2020 'fit:__________pag: 19 -miiIei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2028

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

TriniJV

A

B

i»3+4PS+6

2

3

4

5

6

ÎOOÎ

Cheltuieli salariate in natura

190,00

190,00

1002G6

Vouchcre de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140.00

50,00

30,00

30,00

30.00

100307

Contribuția asiguratcrte pentru munca

140,00

50,00

30.00

30,00

30,00

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4.400,49

2.039,10

941,00

860.40

2001

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465,00

1.557,50

841,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23.00

16.00

5,00

1.00

1.00

2C0102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3.00

200103

încălzit, iluminat st foita motrica

998,00

747.00

171,00

30.00

50.00

200104

Apa, canal si salubritate

500,00

240,00

170,00

70,00

20,00

200105

Carburanți si lubriflanti

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45.00

5,00

3.00

200107

Transport

1.00

1,00

200108

Pusta, telecomunicații. radio, tv.

inter nu

10.50

4,00

3.50

2.00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

mtrelmere si funcționare

3.865,40

1.300,00

1.150.00

730.00

685,40

2002

Reparații curente

935,29

93529

2004

Medicamente si nuUcnsle sanitare

138,60

136,60

2,00

20040!

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200*03

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectant!

130,00

130,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

2C.00

2W5OJ

Uniforme st echipament

10.00

IC,00

Data ; 07/04/2020_______'fit:         pag: 20 - mii fet-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim î

Trim.II

Trim.IIi

Trim.1V

A

B

!--3+4+5tS

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10.00

2005

Deplasări, dctasari, trwsfetan

1,00

1,00

200601

Daplasari inteir», detașau, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Prota.ua muncii

33,20

21,60

8.60

2030

Alte cheltuieli

1210,00

560,00

450/10

100,00

100.00

3)3030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450,00

100,00

iOO.Oit

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.175,00

4.526,00

4 065.00

2 026,50

1.557,50

5101

Transferuri curente

12.175,00

4.526,00

4 065,00

2 026,50

1.557,50

510)01

Transferuri către instituțiile publice

12.175,00

4.526,00

4 065.00

2 026.50

1.55750

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30/»

30.00

15.60

5911

Asociam si fundații

1.650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500.00

5940

Sume aferente peisoanclor cu handicap

neineadrate

105,60

30,00

30,30

30.00

15,60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

■0,29

*0,29

85

TITLUL XIX i'LATl EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 St RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0.29

«501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

*0,29

-0,29

850101

Plăti efectuau in anii prccedcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,29

•0,29

Data; 07/0--1/20Î0 Tic:          pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.il

Trim-Hi

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

•3

6.802

ASIGURĂRI Si ASISTENTA SOCIALA

63.602,00

28.338,00

18.412.00

14.211,00

2.641.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

63.64027

28.376,27

18.412.00

14211.00

2.641.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34.991,14

12.119.14

10.981.00

9 538.00

2.353.00

1001

Cheltuieli salariate tn bani

33.000.49

10.725,49

10.726.00

9.288,00

2261,00

.'00101

Salarii de baza

28.833,49

9.307.49

9.438 00

S.468.00

1.620.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150 00

140.00

135,00

100106

Alte sporuri

72.00

18.00

18 00

18.00

18.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

3.034.00

949,00

1.040.00

582.00

463,00

100130

Alte drepluri salariata in bani

485,00

300,00

80.00

80,00

25.00

1002

Cheltuieli salariata in natura

1.163,65

1.163,65

100206

Vouchere de văcărită

1.163,65

1.163,65

1003

Contribuții

827,00

230.00

255.00

250.00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230.00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

8.776,13

4.015,13

3 149,00

1.435,00

177,00

200t

Bunuri si servicii

3.203,91

I.74Î.9I

1.081.00

305,00

76.00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51,00

200102

Mandata pentru cur ățenie

64.00

28.00

23.00

12,00

1.00

200103

rncaiz.it, iluminat si farta metrica

686,00

486,00

135,00

60,00

5.00

260104

Apa, canal si salubritate

256,62

223,62

14,00

15.00

4.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16.00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

2C010S

J'oÂa, telecomunicații, iad iu, tv,

internet

395.00

191.00

136,00

62.00

6,00

Data: 07/04/2020__Tiu_________pag; 22 - urii tei*

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 3

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1^3+4+546

2

3

4

5

6

200109

Materiale si presta» de servicii cu

caracter functHural

74,00

34,00

30 30

5,00

5,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

inireutttre st funcționare

I 384,00

624,00

615 30

90,00

55,00

2002

Reparații curente

60.00

40,00

15 30

3.00

2,00

2003

Hrana

580,00

202,00

170 90

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

580.00

202.00

170.30

115.00

93.00

2004

Medicamente si materiaie sanitare

95,22

62,22

27.-30

5.00

1,00

200401

Medicamente

6.00

3,00

2.00

1,00

200402

Materiale sanitare

32,00

31,00

1,00

200404

Dezinfectant!

57,22

28,22

24,00

4.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3.00

200501

Unifonnc si echipament

2,00

1,00

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

ii 0,00

55.00

50.00

2.00

3.00

2006

Deplasări, delăsări. transferări

16.00

13,00

2,00

1.00

200601

Dcpiasari interne, detasari. transferări

16.00

13.00

2.00

1,00

2011

Carii, publicații si matei ude

documentate

21.00

10.00

10.00

1.00

2013

Pregătise profesionala

66,00

14,00

48,00

2,00

X00

2014

Protecția muncii

80,00

•55.00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale Is realizarea unor lucrări si

servicii de Hiîcrcs public lucai» tn

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

I 800,00

1700,00

1.000,00

2023

Cheltuieli judidare si extrajudiciare

Bata; 07/0472028 Tif pag: 23 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rasteiîîe

Trim I

Trim.II

Tr-aUII

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

derivate din acțiuni in «prezentarea

inureselor statului, potrivit

d'spcatiilor legale

1.00

1.00

2030

A!le chei țuicii

41,00

30.00

13,00

1,00

203003

Prime <k asigurare noicviata

11.00

8,00

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

30.00

22,00

7.00

1,66

57

13 i LULIX ASISTENTA SOCIALA

19.054.00

11.851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.054,00

11.851,00

4.100,00

3.075,00

28.00

570201

Ajutoare sociale ia numerar

16.054,00

8.851.00

4.100.00

3.075.00

28.00

570204

lichele cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 006,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819.00

391.00

i 82,00

163.00

«3.00

□91 i

Asociata si fundații

200.00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

619,00

191,00

182,00

163,00

33,00

84

Plat» efectuate tn anii precedent! si

recuperate in anul cuieni

-38,27

-38,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-38,27

-3827

8501

Plan efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-38,2?

-38,27

850101

Plăti efectuate m am: precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului iaca!

-3827

-3827

700602

Partea iV-a Servicii si dezvoltare

Data î 67/04/2020 Tit: _ pag: 24 - mii lei- _____

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Ii

Trim.HI

Trint.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publica, locuințe» incd;u si ap?

52.446.00

23.488,30

17.12550

7.522,20

4 310,00

70®

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.915,00

5257,30

3.20350

2.61930

336.00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5329,15

3203.50

2.61920

836.00

10

TULUL I CHELiUIELi DE PERSONAL

3.980,00

1.145,00

1.012.00

I 000,00

323,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.792,00

1.017.00

987.00

977,00

811.00

100101

Salari t de baza

3.432,00

926,00

890,00

831.00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3.00

2,00

ijoo

1UOI17

Indemnizații de hi ana

269,00

69,00

68,00

68,00

64,00

100130

Alta dreplurt salanale in bani

88.00

20,00

28.00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouctete de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23,00

12.00

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

85,00

25,00

25,00

23.00

12.00

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

7.947,85

4.168.15

2.17550

1 60420

2001

Bunuri sr servicii

5.333,10

2.374,10

1 751,80

1 20720

206101

Fumilun de birou

151,00

86,00

7,00

58,00

200)02

Materiale pentru curalenic

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si foita metrica

4.166,70

1.761.70

1 470.00

935.00

200104

Apa, canal si salubritate

156,00

61,00

45.00

50,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

14,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

79,00

43.00

26,00

10,00

200107

Transport

9.50

4.00

3,50

2.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7,00

3,40

230

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Data: 07/04/2020 Tii:         pag: 25 -mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1-3+1+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

700,90

381,00

18 ,00

138,90

2002

Repâiaiii curente

1.275,85

1.185,15

20,70

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

250

250

200401

Medicamente

i.50

150

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri sie natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67.00

32.00

25.00

10.00

2C0t>

Deplasări, detașări, transferări

6,20

4,20

2.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

6,20

450

2.00

2012

Consultanta si experttza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0.10

5.00

2014

Protecția muncii

7.10

2,10

1.00

4.00

2030

Alte cheltuieli

1 191,00

513,00

370,00

308,00

203001

Reclama si publicitate

3.00

1,00

1.00

1.00

203003

Prime de asigurare non-viats

122,00

73,00

27.00

22.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.066.00

439,00

342.00

285.00

59

TflLUl. XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16.00

15.00

13,00

5940

Sume aferente pccsuen.lor cu handicap

reîncadrate

60,00

16,00

16,00

15,00

13.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuper ate in anul curent

-71,85

-71,85

85

TULUL XIX P1A12 EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Plan efectuate in anu prccedenli st

recuperau: in amil curent

-71,85

-71,85

Pata: 87/04/2028 Tit:__pag; 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Prcgram

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirn I

Trim.II

Trim-IIl

Trim.iV

A

8

1=3+4+546

2

3

4

c

6

850101

Plăti efectuate in ansi prccedcnti si

rerupaiale in anul curent in secțiunea

de fisnctiunarc a bugetului loca!

-71,85

-71,85

7402

PROIECȚIA MEDIULUI

40.530,00

187.31,00

13.922.00

4.903,00

3.474.00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.659,50

18360.50

13.922.00

4.903.00

3.474,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140,00

2.122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.633,00

2.940,00

2 OS‘,00

2.057.00

1.546,00

lOOiOt

Salarii de baza

7.539,00

1639.00

i 808,00

1.800,00

1300,00

100106

Ahc sporuri

85,00

34,00

24,00

12.00

15,00

100113

Drepturi Ue deiegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

indemnizații de hrana

920,00

230,00

230.00

230.00

230.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

90,00

36.00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli sateriaie m natura

340,00

340,00

100206

Vouehere de vaca-'tte

340,00

340.00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55,00

55.00

50.05

100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

225.00

65,00

55.00

55.00

50,00

20

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

23.688,50

10.673,50

8.440,00

2.739,00

1.836,00

2001

Bunuti si servicii

20.284,50

8.003.50

8 011,00

2 589.00

1.681,00

200101

Funtiiurt de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru cui atente

40,00

20.00

10.00

10.00

2OO1C3

încălzit, iluminat st forța metrica

66X50

495.50

131,00

36,00

200104

Apa, cana! si salubritate

3.531.00

1.010,00

956,00

960,00

605.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.200,00

400.00

400,00

200,00

200.00

200106

piese dc schimb

150,00

64,00

36,00

25.00

25.00

200108

Posta, tclccomunicalii. radio, tv.

Data: 07/04/2020 Tu:         pag: 2'7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

Trfan.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

8,00

3.00

2,00

2.00

1.00

200109

Materiale si puștan de servicii cu

caracter funcțional

600,00

300.00

200.00

50,00

50.00

200130

Alte bunur: si servicii pemni

i

întreținere s> funcționare

14.083,00

5.706,00

6.271.00

1.206.00

800.00

2002

Reparații curente

1.150,00

850,00

200,00

50,00

50.00

2003

Hrana

30,00

730

730

730

730

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

730

730

7,50

200-1

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25.00

IOjDO

10.00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5.00

5.00

5,00

20W04

Dezinfecta nti

30,00

15,00

5.00

5.00

5,00

2005

Bonuri de iialnra obiectelor de inventar

429,00

379,00

5C.00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379.00

5C.O0

2013

Pregătire profesionala

10.00

2.00

8.00

2014

Proiecția muncii

30,00

730

730

730

7.50

2030

Alte cheltuieli

1.700,00

1399.00

146.00

75.00

80,00

203003

Prime de asigurare non-viala

70.00

10,00

25.00

15.00

20,00

203030

Alte cheltuieli eu bunuii si servicii

1.630,00

1.389.00

121.00

60.00

60,00

55

TITLUL VU a LI E TRANSFERURI

7.600,00

4.300,00

3.300 00

5501

A. Transferuri interne

7.600.00

4.300,00

3 300 00

550118

Alic transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3 300 00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42 00

42.00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nc încadrate

168,00

42.00

42 00

42.00

42,00

84

Plăti efectuate trr anu precedent: ar

Data : 87/04/20'20_______Tii:__pag; 28 - mii lei-________

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim,îl

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+415+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-12950

-129.50

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERAT E IN ANUL

-12950

-12950

«SOI

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-12950

-12950

35O1OI

Plat* efectuate in anii piecedentî si

recuperate in anul curent in secțiunea

de functiowc a bugetulut local

-12950

-129,50

800002

Partea V-a Acțiuni economice

24.6S0.47

14.930,47

6.723,00

I 833.00

1.144,00

«102

COMBUSTIBIL! SI ENERGIE

9.536,47

6536,47

I.OOC.OO

1003,00

1.600,00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

5.536,47

5536,47

40

TULUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5500,00

55

TULUL VII ALTE TRANSFERURI

36,47

36,47

550!

A. Transferuri interne

36,47

36,47

550118

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

1.000,00

1.000.60

i.000.00

I.OOO.CO

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

I.OOO.CO

I.OOO.CO

LOGO,00

1.000,00

8102

Rambursați de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

i.000.00

816205

Rambursau de credite aferente datorie:

publice interne locale

4.000,00

1.600,00

1.000,00

1 MO 00

1.060,00

8402

TRANSPORTURI

15.141,00

8.444.00

5.723,00

833,00

144.00

01

CHELTUIELI CURENTE

15 144,00

8.444,00

5.723.00

833.00

144.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684.00

234,00

154.00

156.00

140,00

Data; 07/04/2020 Tits ___ pag: 29 -miilei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrhnI

Trim.II

Trim.Hl

TrimȔV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

652.50

21450

150,00

152.00

136.00

100101

Săteni de baza

58250

19050

131.00

136,00

125.00

160106

AUe spoturi

7.00

4,00

3.00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5.00

5,00

100117

Indemnizații de hrana

44,00

11,00

11.00

11.00

11,00

100130

Alte drepturi salariate in liant

4,00

4,00

1002

Cheîtuieii salariate in natura

1450

14.50

100206

Vouchere de vacante

1450

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4.90

4.00

4,00

100308

Contribuții plătite de angajator u»

numele angajatului

17.00

5,00

4.00

4.00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14.435.00

8203,00

5.562.00

670.00

2001

Bunuri si servicii

1.072,00

802,00

170.00

100.00

200103

in-aizu iluminat si i'oria motrtca

29,00

15.00

14.00

200104

Apa. canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifîanti

250.00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1,00

20010*

Materiale st prestau de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50.00

200130

Alte bunun st servicii peniiu

întreținere *i funcționare

529,00

329.00

100.00

100,00

2002

Reparații curente

12.712,00

6.750,00

5 392.00

570.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.00

30,00

Data: 07/04/2020 Tîfa pag: 30 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.II

Triat.HI

Trim.IV

A

B

1-W+5+0

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

30.00

30,00

2006

Deplasați, delăsări, transferări

1,00

1,00

20&S01

Depiasan interne, detasan, transferări

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2.00

2,00

2030

Alte cheltuieli

618.00

618,09

203003

Prime de asigurare non-viata

28,00

23,00

203030

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii

590,00

590,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

5940

Suine aferente pctsoanclor cu handicap

neincadrate

25,00

7,00

7.00

73»

4,00

9902

EXCEDENT/DEFIC1T

EXCEDENT/DEF1OT

-58 761,54

1 346.90

19 293.00

37,621,64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLE - OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT

A.TURCUROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 004.2020


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Data; 87/01/2020 Tit;__jpag: 1 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Tritn.lv

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

61.166.51

61.16651

000202

I VENITURI CURENTE

32.29251

32192,91

290002

C Vcmtuîi ncfiscale

32.292,91

32192.91

330002

C2 Vanzart <k bunuri si servicii

32192,91

32.292,91

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

32.292,9 i

32192,91

370204

Varsamime din secțiunea de functiona/c

3219251

32192,91

410002

IV. Subvenții

18JS649

18556,59

420002

Subvenții de ia alte nivele ale

administrației publice

1855659

1855659

4202

SUBVENȚII DE IA BUGt TUL DE STAT

18.556,59

I3.55o.59

420265

Finanțarea programului National de

Dezvollare Locala

17.01836

17.01836

420269

Subvenții Je ia bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținem derulam

proiectelor finanța» din fonduri externe

nerambutsabileiFEN) posladeratc, aferente

perioadei de programare 2014-2020

1.533.23

1.53813

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONT UL PLAI! LOR EFECTUATE SI

A FRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.317,01

10.317.01

18020!

Fondu! European de Dezvoltare RegionaiațFEDR)

8.064,48

8.064,48

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

8.064.48

8.064.48

480202

Fondul Social European» FSE)

2152.53

215253

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTASE

Data: 07/04/2020       Ttl:

pag;

2

- mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

din care

Trim i

Trlm.ll

TrinUlI

Trim.1V

2020

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

A

B

1-3+4+546

2

3

4

5

6

48020201

Sume primite in contul plaiilor efectuau

in bhu* cuieni

2.25243

2.25243

5002

TOTAL CHELTUIELI

71.062.73

71.062,73

01

CHELTUIELI CURENTE

22.47125

22 471,25

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810.92

1 810.92

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1.810,92

510212

Transfentri pentru finanțarea

investițiilor ia spitale

1.810,92

1.810,92

55

TULUL Vil ALTE TRANSFERURI

5.459,34

5.459,84

5501

A. Transferuri interne

5.459,84

5 459.84

550112

Investiții ale agentiira economiei ev

capital de stat

5.459,84

5.459.84

56

TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

131545

1315.55

5603

Programe din Pendul de Coeziune (FC)

141545

131545

560303

Cheltuieli nedigibile

1.51545

1.51545

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13.684,94

13.684.94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.991,18

10.991,18

58010!

Finanțarea naționala

2.575,88

2375,88

580102

Finanțarea externa ncntmbursdbiia

7 978,59

7.97849

BUGETUL LOCAL TE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 07/04/2020       'fit:         pag: 3 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ttim I

Trini.fi

Trim.Ill

Trim.1V

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

58OIC3

5802

58020!

580202

580203

70

7!

7101

710101

710:63

710130

84

85

850!

850I02

510002

5102

01

58

Cheltuieli ncdigibile

Programe dio Fondul Secta! European (FSE)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa rtcrarisbiusabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mobilier, apaiotuia birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Piats efectuare in amt precedent! si recuperate ir anul cwen!

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

Pinii efccutate in anii precedent) si recuperate m anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in seciitmea de dezvoltare a bugetului local Partea Fa Servicii publice generale

AUTORITAR PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

436.71

2.693,76

392.01

2.220,83

80.92

48.594,76

48.594.76

48.594.76

40.292,59

10,00

8392,17

-3,28

•3,28

-338

-338 5.796,3!

5.652,12

2.482,96

436,71

2.693,76

392.01

2320,83

80,92

48.594,76

48.594.76

48.594.76

4039239

10,00

8392,17

-3.28

•338

-3,28

-338

5.796,31

5.652,12

2 482,96

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECHLNEA DE DEZVOLTARE

Data: 07/04/2020       Tît:

pag: 4 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

din care

Trim I

Tliilt.Ii

Trim.III

Trim.IV

Cod

Denumire indicator

2020

credite bugetare

destinate stingerii

plăților restante

A

B

1-33-44546

2

3

4

5

6

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.432,96

2.482,95

5802

Progiuinc din Fondul Social European țFSE)

2.482,96

2.482.96

580201

Finanțarea naționala

360,31

360.31

580202

Finanțarea externa neranîbursabiia

2.041.73

2.041.73

580205

Cheltuieli nceligibile

80,92

80.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,16

3.169,16

71

TITLUL XU! ACHVE NEF1NANCIARE

3 169,16

3 169,16

7101

Active fixe

3.169,16

3 169.16

710101

Construcții

627,00

627,00

710103

.Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fote

2.532,16

2332,16

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

144.19

144.19

0!

CHELTUIELI CURENTE

118,00

118,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FiNANTAxE DIN

EXTERNE HEKAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118.00

5801

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea natiomla

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nersntbursabila

100.30

10030

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26.19

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Datai 07/04/2028       Tit:

pag:

5 -mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

î=3+4+5+6

3

4

5

6

71010!

CoTiiiiuciii

5.00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21.19

600002

Partea ii-a Apsrwe. ordine publica si

siguranța naționala

1.385,00

1385,00

6102

ORDINE PUBLICA S! SIGURANȚA NATIONAL/

1.385,00

1385.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1385,00

1385,00

71

TI Ulii XIII ACTIVE NEFiNANCIARE

1.385,00

1385,00

7101

Aclive lixc

i385,u0

1385.00

710101

Construcții

50.00

50,00

710130

Ahc active fixe

1335.00

1335,00

650002

Partea iii-a Cheltuieli social-cuiiurcle

22.161,79

22.161,79

6502

1NVATAMANT

230638

2.30638

01

CHELTUIELI CURENTE

210,80

210,80

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2914-2020

210.80

210,80

5802

Progianie din Fondul Social Eu/opcaii (FSE)

210,80

210,80

580201

Fiitantaiea naționala

31,70

31.70

580202

Finanțarea externa nc/arabutsabiîa

179,10

179.10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095.78

2.095,78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

2.095,78

2.095,78

7101

Active fixe

2.095,78

2.095,78

710101

CoiutnKtil

1.752.50

1.752,50

7IO13O

Alte active fixe

343,28

34338

6602

SANATATE

10.191.35

10.191.35

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Dala: 07/04/2020       Tlt:

pag:

6

- mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tritn.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

î-3+4+5+6

2

3

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

1.810,92

1.810.92

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI AU

ADMINISTRATEI PUBLICE

1.810,92

1.810.92

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1.810.92

510212

Transferai! pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810,92

1.810,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.380,43

8.380,43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8380.43

8.380.43

7101

Active fixe

8380,43

8.380,43

710101

Construcții

8.202,43

8.202.43

710130

Alte active fixe

178.00

178.00

6702

CULTURA, RECREERESi RELIGIE

6.421,29

6.421,29

01

CHELTUIELI CURENTE

2.35040

2.35040

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.35040

2.35040

5801

Programe din Fondul European dc Deavoliate

Regionala iFEDR)

2.35040

245040

580101

FiiUiiiareă naționala

1.025,65

1.028,65

580102

Finanțarea externa neiambursabila

895,14

895,14

58OÎO3

Cheltuieli neeligibile

426,71

426,71

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.070,79

4.070.79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070,79

4.070,79

7101

Active fixe

4.070,79

4.070,79

710101

Construcții

3.564,19

3464,19

Data: 07/04/20'20 Tit; pag: 7 -mit iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Trim.iV

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.!I

Trirn.III

A

B

I-3F4+5+6

2

3

4

3

I

6

710130

Alte active fixe

506.60

506,60

6802

ASIGURĂRI Si ASISTENTA SOCIALA

3.242,57

3.24247

Oi

CHELTUIELI CURENTE

2.793.07

2.793.07

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAM8URSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793,07

2.793.07

5801

Piogiaine din Fondul European de Dezvoltare

Regtonaia (FEDR)

2.793,07

2.793,07

530101

Finanțarea naționala

417.46

417,46

580!02

Finanțarea externa nenuubursabila

2.365,61

2.365,61

580103

Cheltuieli nceligibile

10.00

10,00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

449,50

449,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

44940

44940

7101

Active fixe

44940

44940

710101

Construcții

221,00

221.00

710130

Alte active fixe

223.50

228.50

700002

Partea tV-a Servicii si dezvoltare

pubiica, locuințe, mediu st ape

26918,47

26.913.47

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

542^7

542,27

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544,00

71

TITLUL XIII ACI i VE NEFINANCIARE

544,00

544,00

7101

Active fixe

544.00

544,00

710101

Construcții

16,00

16,00

710130

Alte active fixe

523,00

528,00

34

Plăti efectuate tn anti preccdertlt st

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

gata; 67/04/2020 Iii; pag: S - mii Iei-________

Cod

Denumire indicator

Prevederi antiaie

Preveder i trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TrlmJÎ

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

W+4+5+6

2

3

4

5

6

recupeiaie in anul curent

-1.73

-1.73

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1.73

-1.73

8501

Plăti efectuate in arui precedam si

recuperate in anul curent

-1.73

-L73

850102

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul cuienl in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,73

•1.73

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

26.37630

26.37630

01

CHELTUIELI CURENTE

4.49633

4.49633

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.496,33

4.49633

5501

A. Transferuri interne

4.496.33

4.49633

550112

investiții ale agcr.tilor economici cu

capital dc stat

4.496,33

4.49633

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879,87

21.879,87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879,87

21.87937

7101

Active fixe

21.879,87

21.879.87

710101

Construcții

20.522,17

20.522,17

710130

Alte active fixe

1.357,70

1357,70

800002

Partea V-a Acțiuni economice

14.801.16

I4.80i.i6

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

3.HW.97

3.104,97

01

CHELTUIELI CURENTE

2.479.06

2.479,06

55

TITLUL VII Ai .TE TRANSFERURI

963,51

96331

5501

A Transfera/1 interne

96331

96331

550112

Investiții ale agenttlot economici cu

Data: 07/04/2020       Tit:

pag:

3 - mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destiuate stingea: plăților restante

Triml

Trim.il

TrimJH

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

capital de stat

963,51

963,51

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NiiRAMBURSAHlLE

postaderare

1.515,55

1.51535

5603

Programe din Fundul de Coeziune (FC)

1.515,55

1.515.55

560303

Cheltuieli ncel igibiîe

151535

1.51535

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627,46

627.46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627,45

627,46

7101

Active fixe

627.46

627.46

710101

Construcții

627,45

627,46

84

Pieli efectuate in ann precedcnti st

tecuperate in anul ciuent

-135

-135

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-135

-135

8501

Plăti efectuate in ann preccdcnlt st

tecuperate in anul curent

-135

-1.55

850102

Riali efectuate in anii precedent! si recuperate in anul cuicnt tn secțiunea

de dezvolta»: a bugetului local

-135

-1,55

8402

TRANSPORTURI

! 1.696.19

11.696.19

61

CHELTUIELI CURENTE

5.729.61

5.729,61

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DiN

EXTERNE NiiRAMBURSABlLE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.729,61

5.729,61

5801

Progianic din Fondul European de Dezvoliete

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECI iUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 07/04/2020       Tit:

pag: 10 -mii tei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2028

din care credite bugetare destinate stingerii pla îtior restante

Trfai i

Trim.II

Trim.ni

Trim.lV

A

B

1=3+415+6

2

3

4

5

6

580101

580102

70

7!

7101

710101

710130

9902

Regionala JFEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa neiambursabiia

CHELTUIELI DECAPITAU

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alle active fixe

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEF1CIT

5 729.61

1 112,07

 • 4 617,54

 • 5 966.58

5 966,58

5 966,58

4.704.84

1 261,74

-9 896,22

5729,61

1 112,07

 • 4 617.54

5.9663»

5.966,38

 • 5 966,58

4 704,84

1 261,74

-9 896,22


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMITROMÂNIA                                                       '                - - ANEXA IC

nmwTiTTi RAPĂÎT                                                                LA HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 08.04.2020

J 4JUE, 4 UIL' BACĂU                      (HJGMtjt. CiWKALIZAS ALCRtUHLLOii untEAHE FSANUL7B9S1 ESTIMĂRI FERSaU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU                                      Diit: 0Wfl929 Tter ,

Prevederi inutle bugsî 1029

Prevederi irimeririsk tnsgri 2913

Ced

Denumire indicator

TOTAL

dla eiri ereditetu^etâre deslîaate stingerii pistil':-r re^aaie

Trknl

TriB.ll

TriMJH

Trifli.1V

Es«toaH2(ei

Eltiniari 2022

Sstimari 2023

A

B

1

3

4

5

6

7

ti

9

CMH07

SURSA DE HM AN» ARE

inOERÂIfl^-f FINANCIARE

213IU$

213H.U

• ou?

Âltt CpciAiKUH fia (Ml MS

21311.66

2iJ11.64

4IS702

Suw*       tft&kby întorc

2I3H.W

21 311.66

Surse sRieitu creditelor «atftae

21311.66

21311.66

CREWTEDhERNE

21 3II.6S

21311.66

hi

CHELTUIELI DE CAPITAL

21311.66

21311.66

n

TITLUL XIII ACHVENErlNANGAÂE

2130.66

21311.66

SAftAlA TE

11^231

II 99244

Iii

CHELTUIELI DE CAPITAL

li woi

11.9924$

li

TULUL XII» ACHVE NEFTNAKQARE

IIWIJ8

IIMUt

Aettvc f«e

HWUl

7tanii

fW.5UWM

1W23I

9 WJJt

-! ÎWj«

7ÎOI36

Aht      fixa

3 IP3.W

2000.00

1 lâo/o

v*W06

iiftxd rr sdKftte «1 boiuii

HTCJt

U9923I

UO766W

Sprute țcKxak

H392JÎ

11 992J1

>ial

L-. ATUKA. RECXLERE SI N£UGl£

JJ1921

$319.21

7<>

CîlELTUirU Dfe CAPITAL

9.31948

9 31941

TI

TITLUL X1JIACRVE NiJWANCJARE

9J1UI

9319.28

?tai

Aetna fUe

9.31943

931931

JiOiOi

Uv<-UV-’rt

9 794.29

92944?

710130

AU C-* c

24.»

24.99

hivW

S«ntf ii        e m xpc,t

9319.21

931931

1

Uudrrtuv pftduuțKiMice, pacuri.

awk terzi, t           ă âc

93I9JI

931931

996?

EXCEDEN17DCHCH

-2IJUAC

^1311.64

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

cătălin;- bogdan crețu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIINiOCillf A.TJKCUPROGRAMUL DE INVESTIIli “Aite cheltuieli da Investiții" defalcate pa categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau In anul 2020

CONT 51.02 • Âlii ORITATi PUBLICE - CL BACAU

Cod indicator

Nr.

Cil.

Nominalizarea achizițiilor da bunuri st a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Valoare

Buget local

Titlul 71

Plăti efectuate

Excedent Titlul rlr.sî dala doc. Suma 71

0

1

2

3

4

5

6

7               8            9

I. ACHiaTIl DIVERSE - total, din care:

0,00

1.807.004,00

567.233,02

71 Oi.03

1

UPS SMAKT

buc

1

0.00

10.000,00

0.00

Total 71.01.03

0,00

10.000,00

0,00

71.01.30

2

Sistem integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii si gestiunea incidentelor care afecteaza domeniui public al Municipiului Bacau

buc

0,00

1.432.804,00

557.233,02

71.01.30

3

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Starea Civila

buc

0,00

4.000,00

0,00

71 01.30

4

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) -Municipiu! Bacau

buc

0,00

15.000,00

0,00

71 01.30

5

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) -

buc

0,00

24.200.00

0,00

Dispecerat

Cod indicator


0

71.01.30

71.01.30

71 01.30 71.01.30 71.01.30

Zi 01.30 71.01.30 71 01.30


Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plăti efectuate

crt.

cheltuieli de Investiții

tatea

Program cu finanțare nerambursabila te Titlul 58

Buget local

Titlul 71

Excedent Titlul Nr.si data doc.

71

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Centrala termica (inclusiv montaj) - "Centru pentru tineret", str. Vasiie Alecsandri nr.10

buc

1

0,00

50.000,00

0,00

7

Licența Wndows

buc

100

0.00

30.000,00

0,00

8

Licența Microsoft Office

buc

100

0,00

40.000,00

0,00

9

Licența antivirus 350 useri

buc

350

0,00

16.000,00

0,00

10

Licența CALL

buc

60

0,00

54.000,00

0.00

11

Licența SQL server

buc

2

0,00

12.000,00

0,00

12

Licența AutoCAD

buc

2

0,00

17.000,00

0,00

13

Soft management rețea

buc

1

0,00

12.000,00

0,00

Total 71.01.30

0,00

1.797.004,00

567.233,02


71 01.30


71 Oi.30

71.01 30


71 01.30


71 01.30


ii. STUDii SI EXPERTIZE - total, din care:

 • 1   Crearea unui centru comunitar in cartierul Republica care sa ofere servicii sociale in conformitate cu nevoile populației - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALi/SF, expertiza tehnica, studii îopo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

 • 2   Modernizare si reabilitare clădire (fosta Starea Civila) - expertiza tehnica, DALI. studii topo. geo, audit energetic, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 3   Implementarea unei platforme informatice cu componente back-offîce si front-office ca măsură de simplificare administrativa si optimizare a furnizării serviciilor pentru cetateni la nivelul Municipiului Bacau

 • 4   Servicii privind elaborarea fiselor de proiect si a cererilor de finanțare pentru proiectele din cadrul POR care vor fi depuse spre finanțare la Asociația GAL IDDD Bacau

 • 5   Expertiza tehnica clădire - "Centru pentru tineret", str. Vasiie Alecsandri nr.10


2.482.956,36

159.000,00

8.925,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

1.000,00

8,00

2.482,958,36

0,00

0.00

0.00

100.000,00

0,00

0 00

!Jul-

3.925.00


Cod indicator

Nf. cit

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheituieli de investiții

U.M.

0

1

2

3

71.01.30

6

Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Bacau

Total 71.01.30

Canii-


TOTAL

TOTAL GENERAL (coi S •=• col 7)


Valoare

Plăti efectuate

tatea ..

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 53

Sugaî local

Titlul 71

Excedent Titlul Nr.si data doc.

71

Suma

4         5

6

7                 8

9

0,00

30.000,00

0,00

2.482.356,36

159.030,00

8.925,00

2.482.956,36

1.366.004,00

576.158,02

5.025.118,38PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIPROGRAMUL OE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Baeau in anul 2020

CONT 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CL BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

’ ~"~ANCREȚU

''i

... .ZJf/W :>r i


CĂTĂLIN - BOGD


Cod indicator

Nr.

Cit

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare                 Plăti efectuate

Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma

finanțare        Tithd 71

nerambursabila

la Titlu) 58

0

1

2

3

4

5

6               7

8

1. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

118.000,00

21.190,57

71.01.30

I

întocmire documentație si obținere autorizație de securitaie la incendiu, pentru clădirea din municipiul Bacau, strada Henri Coanda nr.2-DPEP

0,00

1.190,57

71.01.30

2

TechRevolution - finanțai prin programul Urbact III

116.000,00

0 00

71.01.30

3

Actualiare documentație SIDU si PMJD - Servicii de consuiîania privind eîabctarea cererii de finanțare, POCA- ADL

0.00

20.000,00

Total 71.01,30

113.000,00

21.190,57

TOTAL

118.000,00

21.190,57

TOTAL GENERAL (col 5 + col 0)

139.190,57

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVSDIU POPOVICI         ÎNTOCMIT,

ZJ                    SOLOT LUCIAN

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte citeltuieli de investiții" defalcate pe categorii du bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 61.02 - POLITIA PRIMAR1S MUNICIPIULUI BACAU -CL BACAU

Cod indicator

Nn crt.

Nominalizarea achizițiilor ds bunuri si a ailor cheltuieli da investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

Buget local Titiul

71

Plăti efectuate

Nr.si data dos. Suma

0

1

2

3

4

5

6            7

I. ACHIZIȚII DIVERSE-total, din care:

1.335.000,00

71.01.30

1

Container pentru carantinare

buc

20

350.030,00

71.01.30

2

Tunel de dezinfectare cu pulverizator si LJV (inclusiv montaj)

buc

10

50.030,00

71,01.30

3

instalație pulverizare soluție dezinfecianta Împotriva Coronaviius COVID-19, cu turbina de presiune (inclusiv montaj)

buc

1

390.030,00

71.01.30

4

Atomizor tractat

buc

1

45.000.00

Total 71.01.30

8.335.000,00

TOTAL

1.335.000,00


CONSTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIPROGRAMUL DE INVESTIȚII

“Alte cheltuieli de investiții'' defalcate pe categorii da bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 65.02 - INVATAMANT - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a aitor cheltuieli de investiții

U.M. Cantitatea

0

1

2

1. ACHIZIȚII DÎVERSE - total, din care:

3     4

71.01.30

1

Mașina de gătit - Colegiu) Economic Ion Gliica

buc ț

71.01.30

2

Centrala termica (inclusiv montaj) - Școala Gimnaziala "Octavian Voicu"

buc t

71.01.30

3

Mașina de gatiti (inclusiv montaj) - Grădiniță nr. 17

buc 1

71.01.30

4

Mașina de spalat (inclusiv montaj) - Grădiniță nr.17

Total 71.01.30

li. STUDil SI EXPERTIZE - total, din care:

buc 1

71.01.30

1

Constr uire grădiniță si crasa - Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen’1 - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.. aplicație POR

71.01.30

2

Construire grădiniță si crasa școala "Nicu Enes", Calea Romanului nr.144- doc. cadastrala, laxe OCPI, SF. studiu topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

Valoare

Plăti efectuate

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget iocal

Titlul 71

Excedent litiu! Nr.si data doc.

71

Suma

5

6

7

8

9

0,00

132.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0.00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0.00

0,00

132.000,00

0,00

210.800,00

188.387,00

42.890,10

0.00

4 538,90

461,10

000

5.000 00

0.00

Cod Nr.

indicator crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M.


cheltuieli de investiții


Q 1

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.0130

71.01.30

71.01.30

71.01.30


2                      3

Amenajare si schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la" Colegiul Grigore Antipa, Municipiul Bacau'-expetiza tehnica, DAU, avize, acorduri, taxe etc.

Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.13 Municipiu! Bacau, str, Gh. Vranceanu nr.40-doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF. audil energetic, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței nr.27 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, GALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Modernizare si reabilitare Colegul Grigore Antipa -doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, auriii energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.. întocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu - Karpen - doc. cadastrala, taxe OCPI. SF, audii energetic, studii topo, geo. doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., întocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

Dezvoltarea centrului O școala pentru toii care conține si clase primare - fisa proiect, cerere de finanțare, DAU, studii de teren, avize, expertiza îehnsca, audit energetic, documentații tehnice Educația o sansa pentru fiecare POCU (FSE) -Școala Octavian Voicu

Construire sala de sport - Școala Domnita Maria -documentații cadastrale, taxe OCPI, SF , studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

Amenajare grupuri sanitare Grădiniță nr.25 -expertiza tehnica. DAU, studii topo, geo, taxe avize, acorduri etc.


Canti

Valoare

Plăti efectuate

tatea

Program cu finanțare neranibursabila la Titlul 58

Buget local

Titlu! 71

Excedent Titlul Nr.si data doc.

71

Suma

4

5

8

7

8

9

0,00

1.000,00

0,00

0.00

20.000,00

0,00

0,00

4.935,00

65,00

0,00

5.000.G0

0.00

0,00

5.000,00

0 00

0.00

74.000,00

0.00

210.800,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

42.384,00

0.00

32.914,00

0,00

Pag


Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Piati efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

Program cu finanțare nerambursabiia la Titlu! 58

Buget local

Titlul 71

Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma

71

0

1

2

3

4

5

6

d

8            9

71.01.30

12

Obîinere aviz, autorizație de securitate la incendiu -Sala de sport- Școala G.M. Cancicov - Centru Bugetar Mihai Dragan

Total 71.01.30

0,00

210.800,00

15.000.00

168.387,90

0,00

42.880,10

TOTAL

210.800,00

300.387,90

42.880,10

TOTAL GENERAL (col 5 * col 7)

554.078,00

ÎNTOCMIT,

SOLO! LUCIAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
PROGRAMUL DE INVESTIȚII

“Alte cheltuieli da investiții" defalcate pa categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau In anul 2020

CONT 66.02 - SANATATE - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Program cu finanțare nerambursabil a la IlUu! 58

Valoare

Buget local     Credita

Titlul 71      bancara

iiiterne cont 50.81 Titlul 71

Excedent

Titlul 71

Plăti efectuate

Nr.si data Suma doc.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ACHI23TH DIVERSE - loial, din care:

0,00

399.100,00

0,00

40.C0G.C0

71.01 02

1

Unit dentar-Școala Gimnaziala G.MCancicov

bUC

1

0.00

0,00

0,00

20.000,00

71.01.02

2

Unit dentar- Universitatea Vasile Aiscsandri

buc

1

0,00

0,00

0.00

20.0C0.U0

71.01.02

3

Unit dentar - Cabinei Stomatologic nr.8

buc

1

0,00

15.000,00

0,00

0,00

71.01.02

4

Unit dentar - Cabinet Stomatologic nr.7

buc

1

0,00

15.000,00

0,00

0,00

71.01.02

5

Unit dentar - Cabinet Stomatologic nr.6

buc

1

0,00

15.000,00

0,00

0,00

71.01.02

6

Unit dentar - Cabinet Stomatologic nr.2

buc

1

0,00

15.000,00

0,00

0,00

Total 71.01.02

0,00

60.030,00

0,00

40.000,00

71.01.30

7

Aparat radiologie cu preluare digitala a imaginii cu 10 paxuri (cofinantare) - Spiialulu de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

140.000,00

0,00

0,00

71.01.30

8

Camera iermustat laborator de BK (cofinantare)

- Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

8.000,00

0.00

0,00

71.01 30

9

Analizor automat hematologie (spital) peniru dotarea in camera de urgenta (cofinantare) -Spiialulu de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

5.000,00

0,00

0,00

71 01 30

10

Autociav (cofinantare) - Spitalul de

Pneumofifiziotogie

buc

1

0,00

8.000,00

0.00

3,00

71.01.30

11

Centrifuga cu răcire (cofinantare) - Spitalul de

buc

I

0,00

3.500,00

0,00

0,00

Pneumofitiziologie

Cod indicator

Nr.

crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli do investiții

U.M.

Cantitatea

Program cu finanțare no rambursabil a la Titlul 58

Valoare

Buget local     Credite

Titlul 71      bancare

interne cont 50.81 Titlul 71

Excedent

Titlul 71

Plăti efectuate

Nr.si data Suma

doc.

0

1

2

3

4

5

5

7

3

S         10

71.01 30

12

Monitor funcții vitale (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

10

0,00

18.000.00

0,00

0,00

71.01.30

13

Paturi electrice cu saltele antiexcarie

(cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

12

0,00

12.000,00

0,00

0,00

71.01.30

14

Palori manuale (cofinantare) - Spitalul de Pneuinofitiziologie

buc

12

0,00

6.000,00

0,00

0,00

71.01.30

15

Macara pacient (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziolcgie

buc

2

0,00

2.000,90

0,00

0,00

71.01.30

16

Spirometru mobil (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiaoiogie

buc

3

0,00

1.200,00

0,00

0,00

71 01.30

17

Poligraf (cofinantare) - Spitalul de

Pneumofitiziologie

buc

2

0.00

8.000,00

0.00

0,00

71.01 30

15

Nebuiizator (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiaoiogie

buc

6

0,00

3.000,00

0,00

0.00

71.01.30

19

Aspirator pisural (cofinantars) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

6

0,00

3.000,00

0,00

0,00

71.01.30

2.0

Defiorilator automat (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

3.000,00

0,00

0,00

71.01.30

21

Injectomat automat (cofinantare) - Spitalul de PneuiTiOfiiiziclogie

buc

2

0,60

1.000,00

0.00

0,00

71.01.30

22

Anaiizor eleciroforeza (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

5.500,00

0.00

0.00

71 01.30

23

Videobronhoscop cu imunoflorescanta cu achiziție de imagini (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

42.000,00

0.00

0,00

71 01.30

24

Mașina de sterilizat fibrobrohonsccp

(cofinantare) - Spitaiui de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

11.000,00

0,00

0.00

71.01.30

25

Hota bactereologica (cofinantare) - Spitalul de

Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

6.000,00

0,00

0.00

71.01.30

26

Plestimograf cu Kit transfer gazos (cofinantare)

- Spitaiui de Pneumofitizioiogia

buc

1

0,00

17.000,00

0,00

0,00

Cod Nr.

indicator crt.

0     1

71.01.30 27

71.01.30 28

71 01.30 29

71.01.30 30

71.01.30 1

71.0130 2

71.01.30 3

71.01.30 4

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Program cu finanțare nerambursabi! a la Titlul 58

Valoare

Buget toca!     Credite

Titlul 71      bancare

Interna cont 50.81 Titlul 71

Excedent

Titlul 71

Plăti efectuate

Kr.si data suma

doc.

2

3

4

5

6

7

8

9         10

Analizor de gaze portabil (cofinanțare) - Spitalul de Pneurnofitiziologie

buc

1

0,00

3.000,00

0,00

0,00

Analizor de gaze (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0.00

4.500,00

0,00

0.00

Polisor!!iiograî(coiinantare)- Spitalul de

Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

12.000.00

0.00

0.00

Aparat de deanfectie pe cale aeriana (cofinanlare) - Spitalul de PneumofitiaoJugie

buc

1

0,00

16.400,00

0,00

0,00

Total 71.01.30

0,00

330.100,00

0,00

0,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, clin care:

55.000,00

328.000,00

3.100.000,00

70.000,00

Dotări cu utilaje si echipamente - Spital Municipal

0,00

0.00

3.190.000.00

0.00

Imbunatatirea nivelului de competente al profesioniștilor din sectorul medical - finanțare proiect POCU/91/4/8

55.000,00

0,00

0,00

0,00

Relocare “Stafie Salvare", zona Milcov-Pompieti -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo , doc. CU. avize, acorduri, taxe etc.

0,00

50.000,00

0,00

0.00

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de PneurnoRiziologie Bacau - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, studii iopo, geo, avize, acorduri, alte taxe, intocmire cerere de finanțare pe fonduri structurale si de coeziune, aplicație POR axa 8.1

0,00

50.000,00

0.00

0,00

Modernizare, reabilitare, consolidare si extindere clădiri Spital pavilioane tuberculoza si pneumotogie - documentație cadastrala, taxe

0,00

100.000,00

0.00

70.000.00

OCPI. expertiza tehnica, studiu SF, DALI alte taxe

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a ailor

U.M.

Canti

Valoare

Pieii efectuate

indicator

cit

cheltuieli ds investiții

tatea

Program cu finanțare nerambursabil a la litiu! 53

Buget local

Titlul 71

Credita bancare interne cont 50.81 Titlu! 71

Excedent

Titlul 71

Nr.sl data

doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

8

7

8

9

10

71 a I .30


71.01.30


 • 6   Crerea unui centru integral socio medical care sa ofere servicii specializate in acord cu nevoile comunității - fisa proiect, cerere de finanțare, DAU, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audil energetic, documentații tehnice

 • 7   Construire spatii necesare funcționarii S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanta Județean Bacau, Dispeceratului Unic Integrat si Centrului Județean de Coordonare si Conducere a intervenției al Județului Bacau - doc.cadastraia , studii topo, goo, consultanta pentru întocmirea temei de proiectare, SF, doc.avize, taxe OCPI, acorduri.

  0.00

  78.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  50.000,00

  0,00

  0,00

  iutei 71.01.30


  55.003,00     328.000,00 3.100.000,00      70.000,00


  TOTAL

  TOTAL GENERAL (col 5 * col 8)


  35.000,00     727.100,00 3.180.000,00     110.800,00


  3.092.100,00


  ÎNTOCMIT,


  SOLOT,LUCIAN


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN - BOGDANCREȚU


  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  SECRETARUL GENERAI, AL MUN. BACĂU ' NICOLAE - OWMU POPOVICI


PROGRAMUL DE INVESTIT!!

"Alto cheltuieli de investiții" defalcata pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CL 8ACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Program cu finanța re ne rambursabil a la Titlu! 58

Valoare

Buget local     Credite

Titlul 71      bancare

interne eoni 50.61 Titlul 71

Excedent

Tiîîul 71

Plăti efectuate

Nr.sl data Suma

doc.

0

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

L ACHiaTil DIVERSE - total, din care:

0,00

140.000,00

0,00

34.858,57

71.01.30

1

Container WC (inclusiv montaj)

buc

9

0.00

50.000,00

0,00

0,00

71.01.30

2

instalare sistem control acces - Bazinul de Inel

0.00

80.000,00

0,00

0,00

71.01.30

3

vfdeoproiector- Teatru de Vara

0.00

0,00

o.oc

34.358.67

71.01.30

4

Sistem de emitere bonuri si facturi fiscale pentru Bazinul de înot Bacau

buc

1

0,00

10000,00

o.oc

0,00

Total 71.01,30

0,00

140.000,00

0,00

34.858,67

li. STUDII Si EXPERTIZE - total, din care:

87.156,31

331.742,58

24.990,00

0,00

71.01.30

1

Reabilitare si modernizare “Insula de agrement"

0,00

37.447,58

24.990,00

0,00

- expertiza tehnica, acorduri, avize, consultanta, asistenta tehnica, publicitate si informare, audit ele. - aplicație POR

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri st a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt.

cheltuieli de investiții

tatea

Program cu finanțare nerambursabii a iă Titlul 58

Buget local

Titlul 71

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Excedent

Titlul 71

Nr.si date doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ă

10

71.01.30

2

Reabilitare Parc Giteraiesii - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

5.000,00

0.00

0.00

71.01.30

3

Consolidare si modernizare Stadion "Municipal-

- expertiza tehnica, actualizare DALI, documentație cadastrala, taxe OCPI, obținere teren, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe ele.

0 00

5.000,00

0,00

0.00

71.01.30

4

Amenajare loc de joaca copii - ANI 32-46 -documentație cadastrala, laxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0.00

5.000,00

Q.OC

0,00

71.01.30

5

hnbunatatirea caiitalii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras • SF, studii geo, topo, taxe avize etc.

0.00

1.000,00

0.00

0.00

71.01.30

6

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret- - Cinema Orizont - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALVSF. expertiza tehnica, studii topo. geo, avize, acorduri, taxe, întocmire terna de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

87.156,31

0.00

0,03

0.00

71.01.30

7

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0.00

1.000,00

0.00

0 03

71 .01.30

8

Reabilitare Monument istoric “Casa Rafaila”-DALI, taxe, acorduri, avize, etc.

0,00

30.000,00

0.00

0.03

71.01.30

9

Construire Stadion Municipiul Bacau, slr.

General Ștefan Guse nr.2-4 - SF. documentație cadastrala . taxe OCPI, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

21.295,00

0,00

0,03

71.01.30

10

Construire Arena de Tenis, in Municipiul Bacau - SF, doc. cadastrala, studii topo. geo, taxe OCPI, avize , acorduri eto

ono

10.000,00

0,00

0C3

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor        Canti-

cheltuiell de investiții                * * tatea

Program cu finanțare nerambursablt a la Titlu! 58

Valoare

Buget toca!     Credite

Titlu! 71      bancare

interne cont 50.81 Titlu! 71

Excedent

Titlul 71

Plăti efectuate

Nr.si data Suma

doc.

0

1

2                        3      4

5

6

7

B

9

10

71 01 30

11

Obținere Aviz, Autorizație de securitate ia incendiu - Bazinui de înot

0,00

165.000,00

0,00

0.00

71.01.30

12

Amenajarea spatiilor publice din ZU Izvoare si

0.00

51.000,00

0,00

0,00

ZD Lelea inclusiv modernizarea iluminatului public - fisa proiect, cerere de finanțare, DALI, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audii energetic, documentații tehnice

Total 71.01.30

37.155,31

331.742,58

24.990,06

0,00

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 v col 8)

37.156,31

618.747,56

471.742,58

24.990,00

34.858,67


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA CĂTĂLIN- BOGJDAN CREȚIICONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU PQPOVICI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiBI" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiiluiui Municipal Sacau in a nu? 2020

CONT 63.02 - ASISTENTA SOCIALA - CL 8ACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare                 Plăti efectuate

Program cu Buget local Nr.sl data doc. Suma finanțare        Titlu! 71

nerambursabila la Titlul 58

0

1

2

3

4

5

6              7

8

I. ACHiaTil DIVERSE - total, din care:

0,00

1.500,00

71.01.30

1

Licența Windows

buc

2

0,00

800 00

71.01.30

2

Licența antivirus

buc

f

0,00

700 Oi)

Total 71.01.30

0,00

1.500,00

II. STUDII Si EXPERTIZE - total, din care:

80.030,00

227.000,00

71.01.30

1

Reabilitare PT 33, strada Aviatorilor, cu destinație de "Club al Pensionarilor" - expertiza tehnica, DALI, audit energetic, studii topo, geo. doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

5.000.00

71.01 30

2

Modernizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.3 - - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc., aplicație POR

40.000,00

0 CD

71.01.30

3

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9 - - documentații cadastrale, tas® OCPI, DALl/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe. întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

40.000,00

G.0O

71.01.30

4

Construire cresa Centru Bugetar "Mihai Uragan"- școala G. M. Candcov, str. Prieteniei nr.73 -doc. cadastrale, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe ele.

0,00

5.000,00

Pag;

1

Cad indicator


Nr.            Nominalizarea achizițiilor da bunuri si a altor

crt                          cheltuieli de investiții

0

71.01.30

71.01.30

71.01.30


 • 1                                       2

 • 5   imbunaiâtir&a condițiilor ue locuit pentru persoanele aliate in risc de sărăcie si excluziune sociala cu domiciliu in ZUM Izvoare si ZO Letea - fisa proiect, cereie de finanțare, DALi, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audit energetic, documentații tehnice

 • 6   Primii pași spre educație, aplicație POCU 2019 - cereie de finanțare

 • 7   Dezvoltare anteprsscolara prin educație, aplicație POCU 2013-cerere de finanțare

Total 71.01.30

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 coi 6)

U.M Canti‘ talea

3      4

Valoare                 Plăti efectuate

Program cu finanțare nerambursabila ta Titlul 58

5

0,00

Buget local Nr.si date doc. Suma Tîlîu! 71

fi                    7                8

110 000,00

0,00

53 500,00

0,00

53.500,00

80.000,00

227.000,00

80.000,00

308.500,00

228.500,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN - GDAN CREȚU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI39


PROGRAMUL DE INVESTIȚII

“Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii da bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA • CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M. Canfi* tatoa

Valoare                  Piaîi efectuate

Buget local Excedent Titlul Nr.si data doc. Suina

Titlul 71             71

0

1

2

3      4

5

6               7            8

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

248.202,04

29.751,19

71.01.30

1

Sistem TCVI - Centrul de Afaceri

60.000,00

0,00

71.01.30

2

Achiziție sistem supraveghere video in Piața Sud

buc     1

1.733,04

20.751,19

71.01.30

3

Bunuri care vor fi preluate de ia CAEX

186.469,00

0.00

Total 71.01.30

248.202,04

29.751,19

II. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

223.886,75

26.154,89

71.01 30

1

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr. IO - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii îopo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

0,00

71.01.30

2

Modernizarea unei mari parii a sistemului de Iluminat public stradal din Municipiul Bacau - doc.cadaslrala, taxe OCPI, SF/DALI, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

60.000,00

0 00

71.01.30

3

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

O 00

71.01.30

4

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica. DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

0 00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor        „ -

cheltuieli de investiții

0

1

2                                 3

71.01.30

5

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.9 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

6

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.12-documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALl, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

7

Construire locuințe pentru tineri, estinaie închirierii, Ansamblul Bucegi iii C, etapa I - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71,01.30

8

Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, Ansamblul Bucegi iii B - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitateJSF, doc.CU. studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

9

Consultanta pentru elaborarea documentației necesara, in vederea demarării procedurii de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului public de salubrizare, din Munucipiul Bacau

71.01.30

10

Expertize tehnice clădiri aliate in patrimoniul Municipiului Bacau

71.01.30

11

Documentație tehnica de specialitate privind obținerea, Avizului, Autorizației de securitate la incendiu Pavilion &pozitional de la 297 persoane pana ta 1200 persoane

71 01.30

12

Reabilitare si modernizare‘Terasa ferometal"- Direcția Piețelor-doc. cadastrale, taxe OCPI. DALi/SF, avize, acorduri, taxe, etc.

Total 71.01.30


Cantitatea

Valoare                 Plăti efectuate

Buget local Excedent Titlul Nr.si dala doc. Suma

Titlul 71            71

4

5

6              7           8

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

15.322,75

0,00

1.000,00

0,00

107.000,00

0,00

15.574,00

6.426,00

0.00

19.728,89

20.000,00

0,00

223.895,75

26.154,89


TOTZjL

TOTAL GENERAL (c\I 5 + col 6)

i:                r \


472.098,73

523,004,87


55.500,08


PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Pag2PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte chei tute li de investiții” defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - CL BACĂU

Cod

indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M. Can0' totea

Valoare

Buget local Titlul 71

Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3      4

5

6           7

1. ACHIZIȚII DIVERSE-total, din care:

72.000,00

71.01.30

1

Container WC (inclusiv montaj)

buc     2

72.000,00

Total 71.01.30

72.000,00

il. STUDIi Si EXPERTIZE - total, din care:

1.285.700,62

71.01.30

1

Construire, reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadru! Depozitului de deșeuri Bacdu - - DALl, studii topo, geo, doc.CU, avize, taxe, acorduri etc.

37.500,00

71.01.30

2

Inciiiders celula 1 - Depozit deșeuri - DALi, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

53.200,62

71.01.30

3

Rezerva de apa a Municipiului Bacau- expertiza tehnica, consultanta, DALI, informate si publicitate, audit financiar, doc.CU, avize, acotduri, taxe etc.

70.009,00

71.01.30

4

Extindere infrastructurii tehnico-edilitare ZUM Izvoare si ZD Lctea -fisa proiect, cerere de finanțate, DALI, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audit energetic, documenlatii tehnice

110.000,00

71 01.30

5

Reabilitare rezervor de egalizare din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacsu - - DALi, studii topo, geo, dcc.Cli, avize, taxe, acorduri etc.

5.000,00

Cod

indicate»

Nr.

cit

Nominalizarea achizițiilor do bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

2

71.01.30

6

Locuințe sociale str.lzvoare - reteie da apa, canalizare si refacere diurn acces - doc cadastrale, taxe OCPI, avize, acorduri, taxe, etc.

71 01 30

7

Rețea de apa si canalizare, strada Capitan Vasile Watica si strada Constantin Platon - doc. cadastrale, taxe OCPI.SF. avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

8

Sistematizare terenuri, in vederea construirii ansamblului de, locuințe pentru tineri, str. Poligonului - LTE si Infrastiuctura Rutiera - studii geo, topo, doc. cadastrale, taxe OCPI, studii de soluție, doc.CU, SE, PUZ, studii de trafic, taxe, avize, acorduri etc.

Total 71.01.30

TOTAL


U.M.

Cantitatea

Valoare

Buget loca! Titlul

71

Plăti efectuate

Nr.si date doc. Suma

3

4

5

5            7


10.000,00

100.000,00

900.000,00


1.285.700,82

1.357.700,62


:1 ' ,V.                  >.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \ CĂTĂLIN - BQGDAN CREȚU .
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIPROGRAMUL DE INVESTI Tii

"Alte cheltuieli de investiții" defalcata pa categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a ailor

indicator

crt

cheltuieli de investiții

0

1

2


i. STUDII Si EXPERTIZE - totai, din care:


71.01.30

71.01.30

71.01.30


Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire penii u proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judelui Bacau, in perioada 2014-2020

înlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați - expertiza tehnica, SF. doc.avize, taxa, acorduri etc.

Lucrări de stabilizare a conductei de aductiune apa bruta de la barajul Poiana Uzului Bacau zona Masotea - Ardeoani- doc. cadastrale, taxe, avize, acorduri etc.

Total 71.01.30


TOTAL


y Cantl- Valoare           Piaîi efectuate

Buget local THiuî Nr.si data doc. Suma 71

3      4           5               6            7

423.836,00

32.707,00

33.915,00

367.214,00

423.836,00

423.836,00


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIPag iANEXA2L

LA HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 08.04.2020

PROGRAMUL DE INVESTIT!!

"Alte cheltuieli da investiții*' defalcate pe categorii ds bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CL BACAU

Cod Nr.


indicator crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


3        1                                       2


B Fî Canti- Valoare           Plăti efectuate

Program cu Nr.si data doc. Suma finanțare nerambursabila

Titlul 55

3       4           5                6            7


71.01.30     1


71.01.30    2


i. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:


Retehnologizarea sistemului de terrnoficare, din Municipiul Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu caidura urbana, aplicație POIM fazat/ POS Mediu- asistenta tehnica pentru managementul de proiect, supervizarea lucrărilor, promovare, publicitate si audit, avize, expertize, etc.

Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau - SE. avize, taxe etc., aplicație POS mediu


iss.oco.ao

170.000,00


5.000,00


Cod Nr.

indicator crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

71.01.30    3


Heabiiitarea rețelelor termice secundare, din Municipiul Bacau. etapa II (lot 2) - PT 25. PT 28, CT 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/5 9 Mai, CT Primărie: etapa II (lot 3) - PT 115, PT 14, PT 43, PT 4, PT 20; clapa I! (lot 4) - PT 21. PT 15, PT 18, PT 97, PT 29, etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT 11, PT 17. PT 19. PT 22. PT 27. PT 35. PT 62, PT 63 - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POIM fazat / POS mediu

U.M.

Cantitatea

Valoare

Program cu finanțare nerambursabila nani 56

Plăti efectuate

Nr.si data doc.

Suma

3

4

5

12.000,00

6

7

71.01 30    4 Gospodărie CLU in CET1 Chimiei Bacau si Gospodărie păcură si

tratare ape uzate in CET 2 Lelea Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

71.01.30    5 Staiie (ratare ape uzate CEI Chimiei Bacau - taxe, avize, acorduri

etc.. aplicație POS mediu

Total 71.01.30

TOTAL

1.000,00

1.000,00

189.000,00

189.0UU,0D


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVID1U POPOVICIÎNTOCMIT.

SOLOT LUCIANPROGRAMUL DE INVESTIT»

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - THERMOENERGY GROUP


Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plat! efectuata

indicator

crt.

cheltuieli de investiții

tatea

Buget local Titlul

Nr.sl data doc. Suma

71

0

1

2

3

4

S

â            7


I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

430.003,00

71.01.30

1

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei nr.6, Bacau - SF, acord ds acces, tarif de racordare, expertiza tehnica, doc.CU, avize, acorduri, taxe ele.

2-10.000,00

71.01.30

2

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - actualizare SF

15 000,00

71.01.30

3

Dezvoltarea pieței de energie termica - etapa III - Racordare la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ton Ghica” -SF, taxe, avize, acorduri etc.

5 000,00

71.01.30

4

Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF, taxe, avize, acoiduri etc.

170 000,00

Total 71.01.30

430.000,00


TOTAL


430.000,00


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN- JQDAN CREȚUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ÎNTOCMIT, SOLOT LUCIANPag.. T


PROGRAMUL DE INVESTIȚII "Alte cheltuieli da investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 84.02 • TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII - CL SACÂU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M. Cânii»

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt.

cheltuieli de investiții                      tatea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Excedent Titlu! Nr.si data doc. Suma

71

0

1

2                     3     4

5

8

7

8             9

1. ACHIZIȚII DIVERSE-total, din care:

0,00

193.600,00

0,00

71 01,30

1

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Avion

0,00

24.200.00

0,00

71,01.30

2

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Liceu! Economic

0,00

24.200,00

0,00

71.01.30

3

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Gheraiesli

0,00

24.200,00

0,00

71.01.30

4

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) * Sens giratoriu Pod Mărgineni

0,00

24.200,00

0,00

71.01.30

5

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Ștefan cel Mare

0,00

24.200,00

0.06

71.01.30

6

Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens

0,00

24.200,00

0,00

giratoriu Serbanesîi Autogara

Nr. Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M.

crt.                   cheltuieli de investiții

0

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30


1                              2                       3

7 Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Serbanesti Petrom

B Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Serbanesti Calea Romanului

Total 71.01.30

II. STUDII Si EXPERTIZE-total, din caro:

 • 1   Reabilitare strada Aeroportului - documentație cadastrala, taxe OCPI, exproprieri terenuri, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 2   Construire strada -Sălciei - taxe OCPI, avize

 • 3   Construire strada Ulmilor - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 4   Reamenajare intersecție in sistem giratoriu pentru străzile Caiea Romanului • b-dul Unirii - expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, studiu de circulație, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 5   Construire strada Tineretului - documentație cadasirala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 6   Construire strada Gherghe Asachi - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, expertiza tehnica. doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 7   Construire strada Gherghe Sincai - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 8   Construire strada Pictor Nicolae Grigorescu-docurneniatie cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

  Ca oti

  Valoare

  Plăti efectuate

  ta tea

  Program cu nuanțare nerambursabila la Titlul 53

  Buget local

  Titlul 71

  Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma

  71

  4

  5

  6

  7

  8            9

  0,00

  24.200,00

  0,00

  0,00

  24.200,00

  0,00

  0,00

  103.600,00

  0,00

  1.142.336,27

  735.524,96

  28,750,00

  0,00

  1.000,00

  o.co

  0,00

  11.500,00

  0,00

  0,00

  18.000,00

  0,00

  0,00

  1.000,00

  0,00

  0,00

  43.641,65

  0,00

  0,00

  17.200,00

  0,00

  0,00

  15.100,00

  0,00

  0,00

  10.000,00

  0.00


  Nr. crt.


  Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M. cheltuieli de Investim


  0

  1

  2                       3

  71.01.30

  9

  Construire strada Salcâmilor - documentație cadastrala, taxe OCPi, DALi, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe ele

  71.01.30

  10

  Construire strada Scânteii - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

  71.01.30

  11

  Construire strada llnipului- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

  71.01.30

  12

  Construire strada Trecaloarea Islaz- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALi, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo. geo, avize, acorduri, taxe ele.

  71 01 30

  13

  Construire strada Vriilor - documentație cadastrala, taxe OCPi. DALI, expertiza iehiiica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

  71.01.30

  14

  Construire strada Xenopol - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica. doc.CU. studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

  71.01.30

  15

  Construire strada Arinilor - documentație cadastrala, taxe OCPI. DAU. expertiza tehnica, doc.CU. studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

  71.01.30

  16

  Construire strada Frunzei - documentație cadastrala, taxe OCPi. DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo. geo. avare, acorduri, taxe etc.

  71 01.30

  17

  Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioriței - 9 Mai - Vântului - Vadu Bistriței, aplicație POR - aviz ISU

  71.01.30

  18

  Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel

  Mare, aplicație POR - aviz ISU


  Cantitatea

  Program cu finanțare nerambursabiia la Titlul 58

  Valoare

  Buget local Ti ii ui 71

  Plăti efectuate

  Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma

  71

  4

  5

  6

  7

  8                 9 '

  0,00

  5.536,24

  0,00

  0,00

  8.536,24

  0,00

  0,00

  26.700,00

  0,00

  0,00

  12.085,53

  0,00

  0,00

  15.700,00

  0,00

  0,00

  16400,00

  0,00

  0.00

  67.000,00

  0.00

  0,00

  50.504,00

  0,00

  0,00

  8.000,00

  0,00

  0,00

  8.000,00

  0,00


  Cod Nr.


  indicator cri


  Nominalizarea achizițiilor da bunuri si a ailor U.NL cheltuieli de investit»


  0        1

  71.01.30   1S


  71.01.30   20


  71.01.30   21


  71.01.30   22


  71 01.30   23


  7t.01.30   24


  2                      3

  Sistem de management al traficului pentru piioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta - Studiu da trafic, documentație cadastrala, taxe OCPi, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere ds finanțare ele., aplicație POR

  Modernizarea stațiilor de transport public - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPi, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

  Traseu pentru deplasări nemotorizale Sud: Centru -Aeroport Studii de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, OALi/SF. expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare ele., aplicație POR

  Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DA1.I/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

  Coridor pentru deplasări nemoterizate Parcul Canciccv - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului) -Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe

  OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe. întocmire cerere de finanțare etc. aplicația POR

  Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței -documentații cadastrale, laxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR


  Valoare

  Plăti efectuate

  Canti-

  ta tea

  Program cu finanțare nerambursabila la Titiul 58

  Buget local

  Titlu! 71

  Excedent titlul Nr.si data doc.

  71

  Suma

  4

  5

  8

  7              8

  9

  0,00

  30.449,18

  0,00


  113.388,00

  0.00

  0,00

  129.453,00

  0,00

  0,00

  0.00

  14.528,70

  0.00

  899.495,27

  0,00

  0,00

  0,00

  8.124,30

  0,00


  Nr. Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M.


  cit                 cheltuieli de investiții


  0

  71.01 30


  1

  25


  7I 01.30


  26


  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30

  71.01.30


  27


  28

  29

  30

  31

  32


2                      3

(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala* (“home-zone*) -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru -Serbanesti - Studiu de trafic, documentație

cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insuia de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement) - Studiu de trafic, documeniatie cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo. geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

Construire parcare - "Stafie Salvare", Str. 9 Mai -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo , doc. CU, avize, acorduri, taxe ele.

Consolidare tetren comuna Mărgineni/ sat Podiș- -documentație cadastrala, taxe OCPi, DAU, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Marasesii, nr.20 0 - expertiza tehnica, SF, studiu topo, geo, avize, taxe etc.

Servicii de consultanta in vederea intocmirii documentațiilor

Construire Pod (auto, velo si pielonal) peste râul Bistrița intre UAT Municipiul Bacau si UAT Letea Veche - SF, doc.cadastrale, studii geo, topo, taxe OCPI. avize, acorduri etc.

Valoare

Piati efectuate

Cânii-

Lalea

Program cu finanțare nerambursahila la Titlul 58

Buget local lltlui 71

Excedent Titlul Nr.sl data doc.

71

Suma

4         5

S

7                8

9

0,00

9.555,50

0,00

0,00

3.332,83

0,00

0,00

5.380,49

0,00

0.00

5.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

40.250,00

29.750,00

0.00

83.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0.00


Cod Nr.


indicator cri.


Nominalizarea achizițiilor do bunuri si a ailor U.M. cheltuieli de investiții

0       1                            2                      3

71.01.30   33 Construire Pasaj suprateran rutier - intersecția Str.

Republicii cu Str. Aeroportului - studii geo, topo, doc. cadastrale, iaxe OCPl, studii de soluția, doc.CU, SF, studii de trafic, taxe, avize, acorduri etc.

71.01.30   34 Construire străpungere str. Safran cu str.

Aeroportului - studii geo, topo, doc cadastr ale, taxe OCPi, studii de soluție, doc.CU, SF, studii de trafic, taxe, avize, acorduri etc.

Teta! 71.01.30

TOTAL

TOTAL GENERAL (coi 5 * col 7)

Valoare

Pieli efectuate

Canti-

ta tea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget iocal

Titlul 71

Excedent Titlul Nr.si data doc.

71

Suma

4         5

6

7

8

9

0,00

70.000,00

0.00

0,00

73.000,00

0,00

1.142.336,27

735.524,96

29.750,00

1.142.336,27

2.101.211,23

929.124,96

29.750,00


INTCCMIT,

SOLO? LUCIAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTALB^ -BOGDAN CREȚU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIANEXA20

LA HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 08.04.2020


PROGRAMUL DE INVESTI I li

"Alte cheltuieli de Investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2920

CONT 84.02 - TRANSPORTURI Si COMUNICAȚII - SOCIETATEA DE SERVÎCil PUBLICE MUNICIPALE BACAU

Cod Nr.


indicator ort.


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

I. STUOii Si EXPERTIZE-total, din care:

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30


Construire strada Ulmilor - actualizare SF, studii iopo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Reamenajare intersecție in sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - b-dul Unirii - expertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, studiu de circulație. doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

Construire strada Tineretului - documentație cadastraia. taxe OCPI. DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Construire strada Gheorghe Asachi - documentație cadastraia, taxe OCPI, DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Construire strada Gheorghe Sincai - documentație cadastraia, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Construire strada Pictor Nicolae Grigcrescu- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Construire strada Salcâmilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica. doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

y u Cantl- Valoare           Plăti efectuate

tetea Buget loca) Ti&juî Nr.si data doc. Suma

71

3       4           5                6            7

302.867,42

18.000,00

1X00,00

43.641,65

17.200,00

16.100,00

10X00,00

8.536,24

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

u M Cantl-

Valoare

Plăti efectuata

indicator

crt

cheltuieli de investiții

ta tea

Buget local TlUul

71

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3      4

5

6            7

71.01.30

8

Construire strada Timpului- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii lopo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

26 700,00

71.01.30

9

Construire strada Trecatoarea islaz- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxa etc.

12.035,53

71.01.30

10

Construire strada Viilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, CU, avize, taxe etc.

15.700,00

71.01.30

11

Construire strada Xenopol - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

16.400,00

71.01.30

12

Construire strada Arinilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

67.000,00

71.01,30

13

Construire strada Frunzei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo. avize, acorduri, taxe etc.

50.504,00

Total 71.01.30

302.867,42

TOTAL

302.867,42


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI