HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 01.04.2020

privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind „Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău ” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID-19

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 01.04.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2805/ 01.04.2020 înaintat de Direcția Tehnică prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind „Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID - 19;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2807/ 01.04.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2808/1/01.04.2020;

-Raportul Direcției Tehnice și Serviciului Tehnic-Investiții înregistrat cu nr. 2808/2/01.04.2020;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 349/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 350/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 351/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 352/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 353/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212 la aceeași dată, prin care s-a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile;

-Prevederile Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 8/ 1/23.03.2020 care prevede, printre altele și demararea tuturor acțiunilor și/ sau procedurilor necesare pentru amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 ale clădirii Spitalului Municipal Bacău, obiectiv aflat în conservare, în vederea asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID - 19, asigurându-se fondurile necesare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 35 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”e” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139(3) lit.”f” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind "Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID -19, conform Contractului de asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca, în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze contractul de asociere prevăzut ia alin. (1).

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice, Consiliului Județean Bacău și Direcției de Sănătate Publică Județeană Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AI. MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 01.04.2020

JUDEȚUL BACĂU

Nr.___dln_______.2020


MUNICIPIUL BACĂU

Nr.____ din _______202D


DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ BACĂU

Nr.__dta 2020

CONTRACT DE ASOCIERE

-cadru -

Cap. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. JUDEȚUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Jude|ean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Mărășești. nr.2, având Cod fiscal nr. 5057580, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Bacău, dl. Sorin Brașoveanu, în calitate de ASOCIAT

Și

 • 2. MUNICIPIUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 6 Județul Bacău, având Cod fiscal, ,-eprezeatat prin Primar - Cosmin NECULA, în calitate de ASOCIAT,

și

 • 3. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.45, județul Bacău, având Cod fiscal , reprezentat prin Director executiv - Mihaela ARIM, în calitate de ASOCIAT

au convenit, în temeiul prevederilor art 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a), d) și f), alin. (5) lit. c) și alin. (7) lit a) și c) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale arUi.65, 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.___

din __.2020 precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.__din__.03.2020, ia

încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

Cap. n OBIECTUL CONTRACTULUI

Artl. (1). Părțile convin să se asocieze în vederea realizării în comun a lucrărilor de LtvestȚe privind: "Amenajare de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COV1D - 19.

<2). Contribuția Județului Bacău constă în finanțarea în procent de 50 % din totalul ucrări or prevăzute la art.l alin.țl) restul finanțării de 50 % fiind asigurată de către Mun’irniul Bacău,

Ț). Cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, dirigenție de șar ier. precum și letitru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/auîorizațiilor necesare . er. ? i și finalizări lucrărilor, precum și comisioanele, taxele și alte asemenea, cad în ian. Municipiului 3acău.

Art.2. Sursele de fnanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume ..ei »•<, e din itr ic? tul pe vanii și TVA, împrumuturi și orice alte suine atrase în corftrntato cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în buget de către fiecare asociat în Jmi a contribuție' proprii.

ArtS. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate Juridică.

Cep. III DURATA contractului

Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către până la date. recepției finale a lucrărilor aferente.

Cap. IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Ari',5. Jwfețul Bacău'.

. . Aprobă ir dicatorii tehnico - economici in baza devizului general transmis de către municipiului Bacău;

 • 2. Județul Bacăc se obligă sâ finanțeze în procent de 5Q % lucrările prevăzute la ort. 1 alin.(l);

 • 3. Va transfera sumele aferente contribuției sale în contul Municipiului Bacău;

 • 4. Desemnează persoane din cadrul aparatului de specialitate ai Consiliului județean Bacău în comisia de evaluare în vederea încheierii contractului de lucrări;

 • 5. Semnează, contractul de execuție lucrări în calitate de autoritate cofinanțatoare asociată;

 • 6. Desemnează persoane responsabile din partea județului Bacău pentru realizarea obiectului asocierii;

 • 7. Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție;

S. îndeplinește și alte atribuții convenite de asociațî care pot rezulta din executarea prezentului contract.

ArL6> Municipiu! Bacău'.

 • 1.  Aprobă indicatorii tehnico - economici in baza devizului general.

 • 2.  Municipiul Bacău se obligă să finanțeze în procent de 50 % din lucrările prevăzute iaart.l alîn.(l);

 • 3.  îndeplinește calitatea de autoritate contractantă, în vederea încheierii contractului de lucrări. încheie contractul de proiectare, contractul de prestări servicii pentru dirigenția de șantier și orice alte proceduri necesare pentru executarea prezentului contract necesare realizării obiectului asocierii;

 • 4.  Constituie, prin Dispoziția primarului Municipiului Bacău, comisia de evaluare în vederea încheierii contractului de lucrări, alcătuită din specialiști din cadrul aparatului propriu, din speciliști desemnați de Județul Bacău și eventual din experții cooptați;

£ Obține certificatul de urbanism și autorizația de construire și se îngrijește de obținerea/actualizarea avizelor acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor;

•5. Pune Ia dispoziția Județului Bacău, cu titlu gratuit, orice documentații și/sau informații necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor t e cheltuieli necesare, etc.;

/. Desemnează persoanele responsabile pentru realizarea investiției și a responsabilului financitj cu atribuții de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu;

 • 5.  Desemnează prin dispoziție a primarului membri in comisia de recepție la terminarea lucrări or, respectiv recepția finală;

Include în lista de investiții anuală obiectivul nominalizat;

. Păstrează dosarul aferente încheierii contractului execuție lucrări, și transmite o copie a ac stora către f’c nsiliul Județean Bacău;

. L’<nnabîllz razii sumele primite de Iu Județul Bacău și contribuția Municipiului Bacău per n .’e. izaren i ctstni obiectiv, precum șl toate cheltuielile suportate și plățile efectuate;

Face plata sunelor primite de la Județul Bacău, solicitate in baza documentelor justificative;

...j,. Tine evidența tuturor datelor, rapoartelor. corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectiv, eonibrni prevederilor legale;

14. Asigura managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții;

Întocmește și transmite Județului Bacău rapoarte intermediere și raportul final de derulare ale asocierii;

'6. Răspunde de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, financmre și administrative conținute în documentele justificative aferente investiției;

17. Organizează recepția ia terminare lucrărilor, cu participarea reprezentanților desemnați de județul Bacău, si de Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău, organizează recepția finală la sffirș’tul perioadei de garanție acordată lucrărilor, transmite Județului Bacău documentele aferente recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale;

.23. îndeplinește și alte atribuții convenite cu asociații, care pot rezulta din executarea acestui contract.

Art.7. Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău

,1. Asigură asistență de specialitate pa parcursul derulării investiției potrivit specificului activității medicale;

 • 2. Desemnează reprezentanții săi în comisiile de recepție a lucrărilor;

 • 3. îndeplinește și alta atribuții convenite da osociați care pot rezulta din executarea prezentului contract

Cap. V ALTE CLAUZE

Art.â. Municipiul Bacău va răspunde în mod exclusiv de modul de utilizare a sumelor alocate.

Art9, Eventualele sime virate de către Județul Bacău, rămase necheltuite după finalizarea lucrărilor, vor fi retumate în termen de .maximum 30 de zile de la momentul finalizării acestora.

Art 10. După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, Investiția realizată va ii pusă ia dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău, în mod gratuit, de către municipiu] Bacău, pe perioada în care situația generată de virusul COV1D - 19, la nivel național, o impune, în scopul asigurării asistenței medicale și a stilizării acestei investiții, în acest context epidemiologie.

Art 15. Orice modificare a contractului de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale.

Cap. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.12. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l exec j.s întocmai și ir. totalitate cu bună credință.

Artl3. Părțile se ob igă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art.14, Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea porte ir terveni mima1 prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

ArtJ5, tentau neindeplinirea. îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a rb. .$< ilor asumate i: acest tontract partea în culpă va suporta daune.

Cap. VII REZILIEREA CONTRACTULUI

Ar Li 6. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract dc către una dintre l'3 dreptul celerake părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui r Ură punere. Ir întârziere și ffiră intervenția instanțelor de judecata.

Art,17. Rezdlcrea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor ciejr scadente intre părțile contractante.

Cap. vin încetarea contractului

Arț.18. Prezenlul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen a contactului;

 • b) prin acordul părților;

ArtlS. Județul Bacău își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe căra nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și căra conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ?espaeriv-ar fi contrară interesului public, prin notificară scrisă, lărl punere în întârziere și âră intervenția unei instanțe de judecată.

Cep. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art20. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate da către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.

Art2L Forța majoră, apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dîntre părți, în caz de forță majoră, poate renunța Ia executarea în continuare a contactului.

Pentru ca forța majori să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

 • a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 48 de ore de '.a apariție;

 • b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 3 de zile de la apariție, dovada cazriui de forță majoră;

o) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 3 zile de la încetare;

d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

Toate comun’cările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus mer.ponate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o curată de 15 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în corfi.nuare, fără ca să ooată cere despăgubiri de la celelalte.

Art22. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil șl de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omu ui sau ucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța, majoră este exonerator dc răspundere.

Cap.X L1TISI1

Art23. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tatraive directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau in •32f.Lt cu îndeplinirea contractului.

Aft24. Dacă, ’n termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să soluționeze pe cule amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți î$te * • Jreptățit r. solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești xr reetențe.

Cap. XI COMUNICĂRI

rt.25 (1) ( ce comunicare ’ntre pdrți, referitoare la îndeplinirea prezentului

contrac:, trebuie să ’îe transmisă în scris.

(2) Orie a document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și


in no meatul primirii.

ArL26 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fox sau e-mir c condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

ArtJ27 In situațiile în care;

 • a. destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toata corespondența va fi transmisă în consecință; și

 • b. destinatarul nu a declarat o altă adresă in momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

ArL28 Aprobările, certificatele nu vor fi reținute sau întârziate nejustificaL Atunci când -nei pfijrțl i se imite un certificat, emitentul va transmite o copie și celeilalte părți. Când se transmite a înștiințare unei părți de către cealal tă parte, aceasta va transmite o copie și celet’alte părți, după caz.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi ____________în 3 (trei) exemplare cu

valoare de original, căte unul pentru fiecare parte contractantă.

/ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN -BOGDAN CREȚU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV

MARIANA OLARIU

ȘEF SERVICIU

MKHAELAIONESI