HOTĂRÂREA NR.. 60 DIN 31.03.2020

privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Pare Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 31.03.2020, potrivit art. 13 3(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2635/ 25.03.2020 al Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2725/ 30.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2729/1/30.03.2020;

-Raportul Direcției Tehnice - Serviciul Tehnic Investiții înregistrat cu nr. 2729/2/30.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 343/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 344/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 345/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 346/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 347/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidul general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”, cod SMIS 128419;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art.243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139(3) lit.”a” și (5) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARAȘT E:

ART 1. Se aprobă proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

ART 2, Se aprobă valoarea totală a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” în cuantum de 12.155.939,60 lei inclusiv TVA, din care 11.465.639,25 lei inclusiv TVA cheltuieli totale eligibile si 690.300,35 lei inclusiv TVA cheltuieli totale neeligibile.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău in cuantum de 919.613,15 lei inclusiv TVA, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 229.312,8 lei inclusiv TVA si 690.300,35 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli totale neeligibile, reprezentând cofînanțarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)”.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 6. Se abroga HCL nr.52 din 17.03.2020 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

ART 7. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L SECRETARUL GENERAL AL NICOIAE - OVI

ATE ĂCĂU


N.O. P./I. D./R.T./EX. 1/1». I-A-2