i^ortf/<1/Q> iYffHfct/iert/irt


HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31.01.2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Sală de Sport Școala „Domnița Maria”, Municipiul Bacau”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 432/ 20.01.2020 al Serviciului Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Sală de Sport Școala „Domnița Maria”, Municipiul Bacau”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 434/ 20.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 435/1'20.01.2020;

-Raportul Serviciului Tehnic- Investiții înregistrat cu nr. 435/2/20.01.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 29/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 30/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 31/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 32/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin (ii) și art. 7 alin (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Sală de Sport Școala „Domnița Maria”, Municipiul Bacau”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Direcției Tehnice.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAfl-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE LA HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31.01.2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICE FAZA SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOALA „DOMNIȚA MARIA”, MUNICIPIUL BACAU”PENTRU LEGALITATE NERAL AL MUN. BACĂU

- OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU

MIHAELA TONESI

Bacău, Str. Ștefan cel Mare, 34 / B / 2-4, 600364 RC J04  669  1999, CU RO 12341184

tel/fax 0234 '580320, Office bacau «■ lefproiect ro social: www Facebook Ro Lef P roiect Bacau web www lefproiect.ro Capital social 2500 RON


STUDIU

DE

FEZABILITATE

D

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT - ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DOMNITA MARIA”, MUNICIPIUL BACĂU


S.C. LEF PROIECT S.R.L. BACĂU


Pr. Nr. 11/2019

Faza S.F.A. PIESE SCRISE

1) Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Construire Sala de Sport - Școala Gimnazială “Domnița Maria”, municipiul Bacău

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Bacău

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Municipiul Bacău

1.4. Beneficiarul investiției:

Municipiul Bacău

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate - parte tehnică:

S.C. LEF PROIECT S.R.L. BACĂU


COLECTIV ELABORARE

ARHITECTURA STRUCTURI


S.C. LEF PROIECT S.R.L.

S.C. CASA EDITORIALA SOLTERIS S.R.L.


INSTALAȚII


S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.


Arh. Cristian Lefter

ȘEF PROIECT

S.C. LEF PROIECT S.R.L.

arh. Alexandru Tornghibel

Arhitectura

S.C. LEF PROIECT S.R.L.

arh. Mihai Adrian Cochior

Arhitectura

S.C. LEF PROIECT S.R.L.

arh. Anca Budău

Arhitectura

S.C. LEF PROIECT S.R.L.

Arh. Vlad Vernica

Arhitectura

S.C. LEF PROIECT S.R.L.

Ing. Ciprian lacob

Structuri

S.C. CASA EDITORIALA SOLTERIS S.R.L.

Ing. Robert Voin

Instalații electrice

S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.

Ing. Aurelian Nebunu

Instalații termice

S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.

Ing. Cătălin Panea Ing. Cătălin Niculușcă

Instalații sanitare Documentații

S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.

S.C. LEF PROIECT S.R.L.


S.C. LEF PROIECT S.R.L. BACĂU


Pr. Nr. 11/2019

Faza S.F(2)Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză.

Nu este cazul.

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.

Prezentarea pe scurt a Solicitantului

Date fizico-geografice

Municipiul Bacău este reședința județului Bacău, fiind localizat în partea central - nord - estică a acestuia, se învecinează la nord cu comunele Hemeiuși și Săucești, la est cu comuna Letea Veche, la sud cu comuna Nicolae Bălcescu, la sud-vest cu comuna Sărata, iar la vest cu comunele Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni. Orașul este traversat de drumurile europene E85 și E574 ce fac legătura cu Bucureștiul, cu nordul țării și cu Transilvania. Este situat pe râul Bistrița, pe care în oraș există două centrale hidroelectrice (Bacău I și Bacău II) ce acoperă o parte a consumului local de energie electrică

Suprafața totală a municipiului este 4282 ha.

Lucrările de cercetare geotehnică (forajele executate în zonă) au evidențiat formațiuni geologice de vârstă Sarmațiană și Cuatemară. Formațiunile de vârstă Sarmațiană , care constituie și roca de bază, cuprind argile și argile mărnoase, mame stratificate cu intercalații de nisipuri mămoase, toate cu o slabă sistoazitate și înclinare către sud-vest. Formațiunile Cuatemare sunt reprezentate printr-o mare varietate litologică atât a rocilor aluvionare cât și a rocilor eoliene; astfel, începând de la roca de bază , s-au depus pietrișuri și bolovănișuri, nisipuri sau lentile de nisipuri în complexul grosier, maluri argiloase sau nisipoase. Pe terasele a l-a și a ll-a, peste startul grosier s-a depus complexul de pământuri lessoide sau complexul argilos aluvialo-deluvial.

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Bacău se află la nord-vestul unității dealurilor subcarpatice, în cadrul unei dezvoltări largi a teraselor Bistriței și Șiretului.

Populație

Conform estimării naționale din 2016, populația orașului Bacău era de 196883 locuitori, în scădere față de recesământul din 2011, când se înregistra 267141 locuitori.

?

Majoritatea locuitorilor sunt români (90,19%). Pentru 8,6% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (81%), cu o minoritate de romano-catolici (8,68%). Pentru 8,68% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Scurt istoric

Până cu puțin timp în urmă, prima atestare documentară cunoscută era de pe timpul lui Alexandru cel Bun, 6 octombne1408. Cercetătorul Ștefan S. Gorovei, demonstrează că Bacăul are actul de naștere între anii 1391-1432 în timpul domniei lui Petru I Musai în 1399 orașul este menționat în documentul lui luga Vodă, prin care se dă carte de judecată între spătarul Răducanu cu răzeșii satului Brătila, din ținutul Bacăului. La 15 aprilie 1400. aflăm ca în Bacău se află o parte a Cavalerilor loaniți. numiți mai târziu Cavalerii de Malta. în 1409 studia la Cracovia, studentul băcăuan Gregorias de Bachwya. Ceva mai târziu, în 5 martie 1431. localitatea este numită civitas Bako.

La sfârșitul secolului al XlV-lea Bacăul era bine închegat ca așezare urbană, una dintre cele mai prospere din întreaga Moldovă, având atribuții militare și comerciale foarte importante.

Orașul Bacău a fost ocupat în noiembrie 1467 de oștile maghiare conduse de Matei Corvin. cu o lună înainte de Bătălia de la Baia. Localitatea este cunoscută și datorită importanței sale în relațiile comerciale dintre Moldova, Transilvania și Tara Românească, fiind un punct de vamă. în secolului al XV-lea în acest oraș s-a stabilit Alexăndrel, fiul lui Ștefan cel Mare, care a dat ordin pentru construirea Curții Domnești și Bisericii Precista. celebre monumente istorice. în perioada interbelică, se extind cartierele de locuințe prin parcelări, construindu-se, în 1922. cartierul CFR, la vest de aliniamentul căii ferate. în paralel, unele terenuri câștigate prin reforma agrară sunt amenajate ca spații verzi - Parcul Cancicov. Datorită creșterii demografice dar și economice, Bacăul este declarat * municipiu la 17 februarie 1968. în ce privește dezvoltarea industriei, amintim ca repere: fabrica de hârtie “Letea” construită în 1881, fabrica de bere construită în 1867, fabrica de cărămidă construită în 1870, o tipografie.

Solurile

Condițiile pedogenetice au dus la formarea unor soluri variate, în general brune și brune argiloiluviale, cu un conținut de humus de 1-5%o, ce asigură o fertilitate medie bună pentru terenurile agricole. între solurile intrazonale se remarcă cele hidromorfe, lăcoviștile și solurie aluviale în diferite stadii de evoluție.

Clima

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.


Hidrog rafia


Rețeaua hidrografică a regiunii este dominată de râurile Bistrița și Șiret, cu principalii afluenți Negel și Trebeș.

Apa subterană apare atât în formațiunile Cuaternare cât și în cele Sarmațiene, apărând sub forma a două pânze. în toate cele trei terase, pânza de apă subterană este cantonată în stratul aluvionar grosier, în profilele executate prin terasele Bistriței. Nivelul apei subterane este diferit de la o terasă la alta - cca. 168 m la trecerea în terasa a ll-a, 157 m pe terasa a l-a și cca. 145-150 m pe terasa inferioară joasă.

Vegetația


Covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. într-o zonă în care pădurile dețineau 70-80% din suprafață s-a ajuns ca în prezent coeficientul de împădurire să fie de 25,7%, formațiunile dominante fiind cele de stepă și luncile râurilor si pădurile de foioase din jurul orașului folosite în scop recreativ.

3 C. LEF PROIECT S.R.L.

Pr. Nr. 11 / 2019BACĂU

Viața sălbatică este complexă, formată din faună piscicolă, de luncă, de câmpie și de podiș.

Sistemul de educație

în municipiul Bacău, sistemul de educație cuprinde 34 unități de învățământ care acoperă nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar.

Economia

Structura activitatilor definește profilul funcțional al fiecărui oraș, precum si locul sau în ierarhia complexității teritoriale. Astfel, conform Atlasului României, 2006, din punct de vedere al specializării funcționale, municipiul Bacau se încadrează în tipul 4, specializarea funcționala fiind reprezentata de activitati diversificate, fara specializare evidenta, acoperind astfel cel mai bine noțiunea de oraș în sensul sau cel mai banal, acela de localitate cu funcții multiple.

în prezent, din punct de vedere al potențialului de atracție al orașelor, conform Atlasului României 2006, municipiul Bacau exercita o polarizare de tip regional - puternica polarizare unidirecționala, unitățile teritorial - administrative înconjurătoare fiind direct polarizate de municipiul Bacau, ca spațiu urban cu servicii de nivel superior (universități, medicina specializata) si cu funcții administrative, industriale si comerciale complexe.


Municipiul Bacau s-a conturat inițial ca centru comercial si vamal - oraș al drumului de comerț, sprijinit de vaduri - ce a luat ființa într-un loc central (poziție de contact) cu largi posibilități de dezvoltare, „târg vestit prin bogatia poamelor si produselor sale” (D.Cantemir). Treptat, orașul se orientează către activitatile productive, astfel încât, în secolul al XlX-lea în Bacau funcționau deja fabrici de hârtie, de cherestea, tabacarii si manufacturi de prelucrare a pieilor, fabrici de spirt, fabrici de cărămizi, țigle si olane.

Conform analizei domeniilor de activitate , profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar-terțiar.

Municipiului Bacău are o contribuție decisivă în asigurarea nivelului PIB-ului județean, dacă avem în vedere următoarele: 45.4% din populația județului Bacău trăiește în mediul urban, iar 54.2% din populația urbană este reprezentată de locuitorii municipiului Bacău; locuitorii municipiului Bacău reprezint ă 24,6% din populația județului și concentrează 54% din num ărul totalal salariați din județ; municipiul Bac ău concentreaz ă circa 41% din întreprinderile active în sectoarele industriei, construcțiilor și serviciilor înregistrate la nivelul județului.

Profilul economic al municipiului Bacău este de tip secundar-terțiar; în domeniile servicii și comerț cifra de afaceri s-a dublat, aceste două domenii deținând cea mai mare pondere a cifrei de afaceri din județ. Numărul de firme care își desfășoară activitatea în aceste domenii reprezintă 50% din numărul total al societăților comerciale înregistrate.

Politici și strategii:


în urma analizei situației existente și a investițiilor în derulare susținute de c ătre Administrația Local ă din fonduri proprii și fonduri europene nerambursabile se remarc ă 2 domenii în care investițiile sunt prioritare: Infrastructura rutier ă și Asistența social ă.

Luând în considerare problemele de accesibilitate care deriv ă din localizarea geografic ă și dotarea infrastructural ă a municipiului, proiectele de transport rutier au o relevanță deosebit ă. A șadar, realizarea proiectelor de infrastructur ă de transport reprezint ă un element critic pentru dezvoltarea ora șului și integrarea acestuia în sistemele teritoriale și economice ale regiunii Nord Est, ale României și ale UE, ceea ce face ca proiectele de investiții în infrastructura rutier ă s ă fie de importanță prioritar ă.

Problemele majore identificate la nivelul municipiului sunt:

Deficiențe la nivelul infrastructurii de transport și managementului traficului Deficiențe privind nivelul și calitatea asigurării infrastructurii de utilitati publice Declinul dezvoltării economice

Declinul identității culturale prin degradarea patrimoniului construit valoros Vulnerabilitatea mediului și a calității vieții urbane la presiunile multiple in dezvoltare Lipsa afirmării rolului regional

Rezulta șase obiective strategice de dezvoltare:

 • •  Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională

 • •  Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și pol de dezvoltare regional a Bacăului

 • •  Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei băcăuane, ca pol regional și competitiv

 • •  Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea

-------------—

■ Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE

• Dezvoltarea rolului regional si național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ si sustenabil.

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:
 • •       diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

 • •      corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea economică și care este în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile internaționale încheiate de România.

Elaborarea și aplicarea politicilor de dezvoltare regională se bazează pe următoarele principii:
 • •     descentralizarea procesului de luare a deciziilor la nivelul central/guvernamental;

 • •     planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe și proiecte) în vederea atingerii unor obiective stabilite;

 • •     cofinanțarea - contribuția financiară a diverșilor actori implicați în realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională.


Creșterea accesibilitățiila resurse și a calității vieții locuitorilor României:

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

In acest moment școala Domnita Maria funcționează intrei corpuri de cladir, realizate etapizat. Nici unul dintre aceste corpuri nu are in componenta un spațiu adecvat desfășurării orelor de sport sau altor activitati cu caracter polivalent. Activitățile de acest gen se desfasoara in săli de clasa obișnuite al căror spatii sunt total inadecvate. Aceasta situație determina necesitatea realizarea proiectului propus de documentația de fata, respectiv extinderea dotărilor scolii prin realizarea unei săli de sport de nivel competitional școlar in care sa se poata desfasura activitatile sportive, atat cele interne , prevăzute in programa școlara cat si competițiile sportive interscolare, dar si alte actvitati gen festivități prilejuite de diverse ocazii sau serbări școlare, etc.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității și dimensionării obiectivului de investiții

In cadrul scolii gimnaziale Domnita Maria la nivelul anului școlar 2018-2019 situația elevilor inscrisi s-a prezentat astfel:      _

nr. crt

clasa

nr. elevii inscrisi

1

pregătitoare

2

Cls. I

3

Cls. a li-a

4

Cls. a lll-a

5

Cls. a IV-a

6

Cls. a V-a

1

7

Cls. a Vl-a

8

Cls. a Vll-a

9

Cls. a VIIl-a

---1

TOTAL


La sfârșitul anului școlar 2017-2018 un număr de ..........elevi au fost participanti directi la

procesul educațional.

Prognoza comunicata de conducerea scolii pentru următorii tri ani școlari este constanta, de..............................Prin urmare obiectivul de investiție se justifica si a fost dimensionat pentru

activitatea principala pe care urmeaza sa o adaposteasca .

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

S C LEE PROIECT S.R.L.

3ACAU

Obiectivul general al proiectului vizeaza creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si rnvatamantului obligatoriu. Realizarea obiectivului general in urma implementării proiectului va conduce la următoarele beneficii:

 • *   stimularea interesului pentru școala si spoortive .

 • *   Creșterea nivelului de educație, socializare si a stării de sanatate.

 • *   Sinergie sporita intre desfasurarea activitatilor școlare in raport cu programele naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor concura la indeplinirea obiectivului general sunt:

’ Construirea unei săli de sport de nivel competitional școlar care cuprinde si o zona de gradene pentru public, amplasata peste zona vestiarelor si a spatiilor anexa, legata funcțional cu corpul de clădire ce adăpostește spatiile de curs, care va asigura posibilitate efectuării activitatilor avand ca obiect educația fizica si cele sportive școlare, prevăzute in programa școlara, cat si extrascolare , in condiții optime.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum două scenarii /opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

în acest moment, Școala Gimnazială “Domnița Maria” cuprinde 4 clădiri: Școala veche, Școala nouă, Clădire Școala, Magazie și un teren de sport amenajat (având covor din tartan și împrejmuire din plasă. In școala isi desfasoara activitatea un nr. de.......profesori si un nr. de..........elevi.


Se propune extinderea dotărilor scolii prin relizarea unei săli de sport de nivel competitional școlar in care sa se poata desfasura activitatile sportive, atat cele prevăzute in programa școlara cat si competițiile sportive interscolare, in condiții optime.

Totodată se are in vedere oferirea unei caracteristice polivalente spațiului respectiv astfel incat, in acest spațiu, sa se poata organiza si alte manifestări gen serbări școlare, festivtati de premiere, etc.

O primă opțiune tehnico-economică este construirea sălii de sport pe o structură cu stâlpi de beton armat și ferme metalice cu închideri din panouri sandwich care să înglobeze toate funcțiunile necesare desfășurării activităților sportive într-un singur corp compact (terenul propriu-zis, vestiare fete / băieți, grupuri sanitare, spațiu profesori, depozit material sportiv, gradene pentru spectatori).

Devizul obiectului: NR 2.2 "Investiția de baza” SALA DE SPORT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LB

LB

LB

1

2

3

4        1 ...    5

3ap. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

oooo

0.000

0.000

4.1.2

Rezistență

1,455,238 000

276,495.220

1,731.733.220

4.1.3

Arhitectură

1,766,402.000

335,616.380

2,102,018.380

4.1.4

Instalații

625,000.000

118,750.000

743,750.000

4.1.4.1

Instalații electrice, detecție, curenti slabi

275,000.000

52,250.000

327.250.000

4.1.4.2

Instalații sanitare (inclusiv HI)

165,000.000

31.350.000

196,350.000

4.1.4.3

Instalații de încălzire, ventilație si climatizare

185,000.000

35,150.000

220,150.000

4.1.4.4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

4.1.4.5

instalații de telecomunicații

0.000

0.000

0.000

TOTAL I - subcaj^/j^

3,846,640.000

730,861.600

4,577,501.600

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

45 000.000

8.550.000

53,550.000

TOTAL II - subcagjA^^

45,000.000

8,550.000

53,550.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

421,500.000

80,085 000

501,585.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.S

Dotări

76,156.000

14,469.640

90,625.640

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

497,656.000

94,654.640

592,210.640

Total deviz pe obiect I (Total I + Total II + Total III)

4,389,296.000

833,966.240

5,223,262.240 ]

O a doua opțiune tehnico- economică este realizarea sălii de sport pe o structură cu stâlpi de beton armat și ferme metalice cu închideri din zidărie și parțial panouri sandwich (partea superioară a clădirii) și adiacent acestuia un corp pe structură de beton tip cadre cu închideri din zidărie care să cuprindă spațiile anexă, care va avea acoperiș tip terasă.

Devizul obiectului: NR 2.2 "Investiția de baza" SALA DE SPORT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LB

LB

LB

1

2

3

4

5

Cap. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

4.1.2

Rezistentă

1,464,238.000

278,205.220

1,742,443.220

4.1.3

Arhitectură

1 896,402.000

360,316.380

2,256,718 380

4.1.4

Instalații

640,000.000

121,600.000

761,600.000

4.1.4.1

Instalații electrice, detecție, curenti slabi

280,000.000

53,200.000

333,200.000

4.1.4.2

Instalații sanitare (inclusiv HI)

170,000.000

32,300.000

202,300.000

4.1.4.3

Instalații de incalztre, ventilație si climatizare

190,000.000

36,100.000

226,100.000

4.1.4 4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

4.1.4.5

Instalații de telecomunicații

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1 - șubcag^l^

4,000,640.000

760,121.600

4,760,761.600

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

45,000 COD

T 8,550.000  .

5&550rooo

TOTAL II - subcag^j^

■>5,000.000

8,550.000

53,550.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care ne ces ită montai

421.500.000

80,085.000

501,585.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

76.156.000

14,469.640

90,625.640

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.S

497,656.000

94,554.640

592,210.640

Total deviz pe obiect ■ (Total 1 + Total II + Total III)

4,543,296.000

863,226.240

5,406,522.240Având în vedere cerința folosirii sălii de sport ca spațiu polivalent, cât și costurile estimative mai mici în cazul folosirii unei structuri mixte beton + metal + panou sandwich, se recomandă adoptarea primei opțiuni pentru construirea sălii de sport.


3.1 Particularități ale amplasamentului
 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul se găsește în intravilanul municipiului Bacău, județul Bacău, terenul pe care urmează a se realiza investiția are o suprafață de 8510,00 mp și este proprietatea UAT Municipiului Bacău, identificat prin număr cadastral 79636.

Folosința actuata a terenului este aceea de curți construcții, iar funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă pentru instituții publice, servicii, inclusă în UTR 16, zonă de impozitare „C” și aparține domeniului public al Municipiului Bacău. Utilizări admise: funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ, funcțiuni de sănătate, funcțiuni de sport, funcțiun de turism cu caracter intraurban. Utilizări interzise: - construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice; - construcții nereprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii; - plantații înalte și de amenajări ambientale ale spațiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban.

P.O.T. maxim“75%

S C. LEF PROIECT S.R.L.

BACĂU

C.U.T.=2,0

 • b) relații cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul auto cât și cel pietonal se vor face prin latura de VEST: str. Bucegi Adresa: str. Bicaz, nr.126, municipiul Bacău, județul Bacău

Vecinătăți:

 • - la NORD: strada Mărăști

 • - la VEST: strada Bucegi

 • - la SUD: proprietăți particulare

 • - la EST: strada Bicaz

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Nu este cazul.

 • d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul

 • e) date climatice și particularități de relief;

Din punct de vedere climatic amplasamentul se încadrează într-o zonă cu climă temperat-continentală, caracterizată prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media minimă în luna ianuarie de -4° C și maximă absolută de +39,6° C, iar cantitatea de precipitații medii anuale este de 350 mm.

Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de -0,80+-0,90m (față de cota terenului amenajat).

Conform CR 1-1-3-2012 “COD DE PROIECTARE - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, amplasamentul este situat în zona cu încărcarea din zăpadă pe sol, având IMR=50 ani de 2,5 KN/m2.

Conform CR 1-1-4/2012 “COD DE PROIECTARE - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, amplasamentul este situat în zona cu presiunea de referință a vântului mediate pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurență 50 ani de 0,6 kPa.

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

- Din punct de vedere seismic, amplasamentul este situat în zona cu valoarea de vârf a accelerației terenului ag=0,35g pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat în zonă, are perioada de colț Tc_0,7s conform P100 1/2013.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Zona amplasamentului cercetat, are asigurată stabilitatea generală și locală în contextul actual, iar lucrările proiectate nu afectează stabilitatea amplasamentului în cazul păstrării proprietăților fizico-mecanice actuale ale terenului de fundare și a menținerii actualului nivel hidrostatic ( > - 6,00m CTN). Amplasamentul nu este supus pericolului inundațiilor, canice actuale ale terenului de fundare și menținerii nivelului hidrostatic actual m(>-3,00 m CTN). Conform NP 074/2014 sistemul constructie-teren se înscrie în categoria geotehnică 2 - Risc geotehnic moderat. Pentru presiunea convențională se va utiliza pconv.= 300 kPa și o adâncime de fundare față de nivelul terenului Df =3,0 m.

 • (iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, orașul Bacău și împrejmuirile sale sunt în partea sud-vestică a Podișului Moldovenesc, în apropriere de contactul acestuia cu zona neogenă subcarpatică. Lucrările de cercetare geotehnică au evidențiat pe o grosime care interesează din punct de vedere al afabilității construcțiilor, formațiuni geologice de vârstă Sarmațiană și Cuaternară.

-

Formațiunile de vârstă Sarmațiană cuprind argile și argile mărnoase, mame stratificate cu intercalații de nisipuri mărnoase, uneori gresificate și calcaroase.

Formațiunile Cuatemare sunt reprezentate printr-o mare varietate litologică atât a rocilor aluvionare cât și a celor eoliene; astfel, începând de la roca de bază, s-au depus pietrișuri și bolovănișuri, nisipuri sau lentile de nisipuri în complexul grosier, maluri argiloase sau nisipoase.

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Bacău se află la nord-vestul unității dealurilor subcarpatice, în cadrul unei dezvoltări largi a teraselor Bistriței și Șiretului.

Suprafața de teren pe care s-a dezvoltat orașul Bacău , cuprinde unități geomorfologice distincte - terase bine individualizate, rezultate cu aportul principalelor cursuri de apă Bistrița și Șiret:

 • - terasa a ll-a: se dezvoltă în partea vestică a orașului Bacău, având o înălțime față de terasa următoare de cca. 25 m; prezintă multe discontinuități ca urmare a eroziunii.

 • - terasa l-a (medie): pe suprafața ei s-a dezvoltat cea mai mare parte a orașului Bacău, are o bună stabilitate, nefiind afectată de fenomene fizico-geologice recente

 • - terasa inferioară (lunca Bistriței și a Șiretului): are o mare dezvoltare, pe suprafața ei fiind situate o parte din construcțiile orașului Bacău.

Albia majoră (lunca frecvent inundabilă) se dezvoltă pe ambele maluri ale râului Bistrițalărgindu-se mult în apropierea confluenței cu Șiretul.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilității generale (nu prezintă la suprafața niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active)

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Nu este cazul.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nu este cazul.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

 • - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentație în vederea realizării investiției “Construire Sală de Sport - Școala Domnița Maria Municipiul Bacău.

Investiția ce urmează a se realiza va avea următoarele componente :

 • - construcția unei săli de sport (C5) ce va fi amplasata pe amplasamentul actualului teren de sport, avand o zona de gradene amplasata peste zona vestiarelor, legata funcțional cu clădirea ce adăpostește spatiile de curs, care sa dea posibilitatea realizării activităților sportive in condiții optime, atat pentru cele prevăzute in programa școlara cat si pentru competițiile școlare. Sala de Sport va putea fi accesată atât la exterior pe latura vestică cât și din interior pe latura vestică (acces elevi) -zona de vestiare si din partea de nord (acces profesori) din clădirea școlii (C3) -

 • - mutarea actualului teren de sport spre vest.

3.2.1 Concluziile expertizei tehnice și ale auditului energetic Clădire existenta
 • a) Expertiza tehnica - nu este cazul

 • b) Audit energetic - nu este cazul

Clădirea realizează următorii indicatori spațiali:

- +10.00 m

= P+1

= 1375.40 mp

= 1598.60 mp

= 1325.1 mp

= 8510 mp


° Hmax.

 • •  regim de înălțime

 • •  suprafața construită totală Sc

 • •  suprafața desfășurată totală Sd suprafața utilă Su

■ suprafață teren St

8 C. I.EF PROIECT S.R.L.

3 AC AU

Conform studiului geotehnic întocmit de P.F. Sterpu Florin Viorel amplasamentul se gaseste in categoria I - „Risc geotehnic moderat”.

Fisa de foraj indica următoarea stratigrafie:

Suprafața terenului studiat este plana, aproape orizontala (denivelări de mica amploare) si pe deplin stabila (neafectata de fenomene fizico-geologice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente săruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in condiții specifice (dizolvări datorate infiltrării apelor sau șocuri seismice) ar putea sa dea deformați! nedorite la suprafața terenului.

Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala zonei si traversata de forajul geotehnic executate, este următoarea (începând de la suprafața):

0,00 - 0,80m

0,80 -2,50m

2,50 - 6,00m


sol vegetal, umplutura,resturi materiale construcții.

praf argilos loessoid, plastic consistent, macroporic PSU gr. A.

complex argilos (argila prafoasa + praf argilos)

CONCLUZIE

Construcțiile propuse s-au încadrat in clasa a-ll-a de importanta, respectiv in categoria B de importanta conform HG 766/1997 .

Documentația s-a întocmit cu respectarea Legii Nr. 10 privind calitatea în construcții, cât și a stasurilor si normativelor în vigoare

DESCRIEREA TERENULUI DE FUNDARE

Cota ± 0,00 m reprezintă cota pardoselii finite din clădirea proiectata.

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si orizontala,avand stabilitatea generala si locala asigurata,fiind ferit de pericolul eroziunii. Terenul se incadreaza in categora geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Stratificata terenului de fundare in zona amplasamentului este următoarea :

 • •  0,00 - 0,80m

 • •  0,80 -2,50m

 • •  2,50 -6,00m

sol vegetal, umplutura,resturi materiale construcții.

praf argilos loessoid, plastic consistent, macroporic PSU gr. A. complex argilos (argila prafoasa + praf argilos)

Apa subterana nu a fost interceptata.

Conform studiului geotehnic,, adancimea minima de fundare este de -1,0 m fata de C.T.N. Fundarea se va face la acest nivel urmarinduse apariția acestuia in toata săpătură. Se va evita fundare a pe formațiuni diferite . Se recomanda fundarea pe teren imbunatatit prin compactare sau prin executarea unor incluziuni din beton sub fundații.

Calculul si dimensionarea fundațiilor se va face pe baza unei presiuni convenționale de calcul Pconv = 180 kPa pentru gruparea fundamentală de sarcini (valoarea corectata a presiunii de 190 kPa .funcție de latimea tălpii si adancimea de fundare, conform prevederilro STAS3000/2-85).

ÎNCADRAREA construcției in zona seismica

Conform HGR 766/1997,construcția se incadreaza in categoria de importanta "B", iar conform P100-1/2013, construcțiile se incadreaza in clasa de importanta II.

Din punct de vedere seismic,conform normativului P100/2013,amplasamentul este caracterizat de o accelerația terenului pentru proiectare a9-0,35g, iar Tc=0,70 sec.

Instalații aferente construcției:

Pentru asigurarea cerințelor de funcționare optimă sunt necesare următoarele:

Instalații apă canal

Alimentarea cu apă se va realiza prin racordarea la rețeaua existentă în zonă și va alimenta rețeaua interioară de consum menajer și cea de încălzire. Apele uzate menajere vor fi preluate prin intermediul unui colector ce se va racorda la rețeaua existentă.

Instalațiile sanitare interioare vor fi proiectate pentru a realiza deservirea optimă a funcțiunilor propuse, cu materiale moderne și cu o dispunere care să asigure intervenții fără dificultate.

Instalațiile sanitare interioare cuprind:

 • •  instalațiile de apă rece pentru consum menajer,

 • •   instalații de apă caldă

 • •  instalații de canalizare interioară menajeră și pluvială,

Instalații termice.

Alimentarea cu energie termică este prevăzută din surse proprii aferente școlii existente, care asigură independența în exploatare și a sălii de sport nou propuse - punct termic existent în cadrul școlii.

Instalații electrice si de telefonie:

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la tabloul electric general TEGJT al școlii, existent. Instalațiile interioare de iluminat , prize și forță vor fi astfel proiectate încât să deservească funcțiunile propuse, cu asigurarea unei siguranțe maxime în exploatare și în conformitate cu normativele în vigoare.

Soluțiile propuse sunt detaliate mai jos.

La realizarea propunerilor s-au respectat cerințele normativului NP - 051 - 2001 (Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap) prin crearea unei rampe de acces la intrare dinspre vest a noii săli de sport și a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.


Au fost respectate, de asemenea, cerințele prevăzute în normativul NP 010-1997, Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee.

Instalațiile sanitare

în prezenta documentație sunt tratate instalațiile de.

 • •  alimentare a consumatorilor cu apă rece, apă caldă;

 • •  evacuare ape uzate menajere și pluviale.

Premize de proiectare

întrucât prin proiect s-au respectat normele și normativele în vigoare, nu sunt necesare derogări sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform Legii 10 /1995, specialitatea instalații sanitare „Is”.

încadrarea în norme

La elaborarea prezentului proiect, s-au respectat Legea 319/2006 și Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr.1219/MC 3.03.1994 și Ml. 381/04,03.1994.

în conformitate cu 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, categoria de importanță este C.

în conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118 -1999, întreaga construcție va avea RISC MIC DE INCENDIU.

Exigențe de calitate

Proiectul asigură realizarea unor instalații sanitare de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate (rezistență și stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, sănătatea oamenilor și protecția mediului, economia de energie, protecția împotriva zgomotului), precum și a reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalațiile s-au proiectat în conformitate cu normele și reglementările românești și trebuie să corespundă celor șase exigențe esențiale de performanță conf. Legea 10/1995+Legea 177/2015, astfel:

 • •   rezistența și stabilitatea;

 • •  siguranța în exploatare;

 • •   siguranța la foc;

-------:—--------------------------------

S.C. LEF PROIECT S.R.L.                                                   ?r. Nr. 11 / 2019

BACĂU                                                .izaS.F

 • •  POT propus

 • •  CUT propus


= 41.80%

= 0.75

CLASA DE IMPORTANȚĂ II

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ B

Proiectul de față prezintă lucrările de construire a unei săli de sport amplasata in incinta scolii gimnaziale „Domnita Maria”.

La parterul sălii de sport sunt prevăzute vestiarele și grupurile sanitare pentru elevi, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, cabinet pentru profesori, dotat cu grup sanitar, spațiu tehnic, spațiu tablou electric, spațiu depozitare. Accesul către gradene se face din hol printr-o scară ce asigură circulația pe verticală.

Construcția care face obiectul documentației de față are un regim de înălțime P+1 (parțial) și următoarele compartimentări funcționale:


Parter

mp

Hol acces

30.30

Hol intrare

11.60

Cabinet profesori

12.25

Grup sanitar profesori

2.60

Vestiar femei

9.40

Grup sanitar femei

11.70

Grup sanitar barbati

10.55

Vestiar bărbați

9.60

Grup sanitar persoane cu dizabilităti

3.85

Hol

17.80

Grup sanitar femei

10.60

Hol

32.40

Grup sanitar bărbați

10.25

Depozitare

16.30

Spațiu tehnic

14.55

Tablou electric

4.00

Camera CSI

2.90

Hol

16.05

Sala sport

1041.40

Etaj

Gradene

208.70


Se vor păstra distanțele minime față de proprietățile vecine, aliniamentul clădirilor învecinate și clădirile existente pe teren.

închiderile exterioare se vor realiza din panouri sandwich grosime 12 cm, ancorate pe o structură metalică.

Acoperișul este construit pe șarpantă metalică cu grinzi cu zăbrele, iar învelitoarea va fi realizată din panouri tip sandwich.

Compartimentările interioare vor fi realizate din pereți de gips carton de 10 cm grosime, atât simplu cât și hidrofob, și pereții din zidărie cu grosime de 15 cm.

Pentru spațiile interioare se vor utiliza finisaje de calitate. Acestea vor fi alese astfel încât să răspundă cât mai bine unei exploatări specifice a spațiilor. Se va avea în vedere utilizarea unor finisaje cu rezistență sporită la trafic, posibilitatea de curățare ușoară și igienizare cât mai bună.

Accesul în incintă, atât pietonal cât și auto, se va realiza dinspre latura vestică.

Structura constructivă :

GENERALITĂȚI

în municipiul Bacău, în cadrul școlii gimnaziale “Domnița Maria" se dorește realizarea unei săli de sport cu următoarele funcțiuni:

 • •  Teren de sport cu dimensiunile de 44 x 22 m

 • •  Spațiu depozitare

 • •  Cabinet profesori                                                                                  z'î

 • •  Grupuri sanitare femei, bărbați

 • •  Vestiare pentru femei, bărbați

 • •  Tribună pentru spectatori

încadrarea clădirii în clase și categorii de importanță

în conformitate cu HG nr. 766./1997 construcția se încadrează în categoria de importanță "B” -Construcții de importanță deosebită.

în conformitate cu CR0-2012 construcția se încadrează în clasa de importanță „II”.

Conform CR-1-1-3/2012 valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol pentru altitudini de până la 1000m pentru un IMR de 50 de ani este egală cu 2.5 kN/mp.

Conform CR-1-1-4/2012 valoarea de referință a presiunii dinamice din vânt pentru un IMR de 50 de ani este egală cu 0.6 kPa.

Conform P100-1/2013 amplasamentul este caracterizat de o accelerație a terenului ag=0,35g și o perioadă de colț Tc=0,7s. Valorile medii ale accelerației terenului pentru proiectare sunt evaluate pentru IMR=225.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Amplasamentul pe care se dorește construirea sălii de sport, este inclus în suprafața totală de 8510 mp și pe care se află patru clădiri: Școala ceche cu Sc=807 mp, Școala nouă cu SO=751 mp, Clădire Școală cu Sc=615 mp, Magazie cu Sc=9 mp și un teren amenajat (având covor din tartan și împrejmuire din plasă).


LUCRĂRI PROPUSE

Se propune realizarea unei săli de sport, care va fi legata funcțional cu corpul Clădire Școală printr-un corp de legătură și va mai exista încă o legătură cu Școala nouă tot printr-un corp de legătură.

SALA DE SPORT

Sala de sport este o clădire de formă dreptunghiulară în plan cu dimensiunile de 45 x 28 m , amplasată la 4,78 m de Școala nouă.

Clădirea are următorul funcțional:

 • *   Teren de sport cu suprafața sintetică de joc

 • *   Cabinet de profesori si vestiare cu grupuri sanitare impartite pe sexe

 • *   Etajul este o subpantă amenajată peste spațiile adiacente terenului de joc cu funcțiunea de tribună pentru spectatori.

 • *  Structura de rezistență este proiectată în cadre mixte , cu stâlpi din beton armat monolit și grinzi metalice cu zăbrele, astfel:

 • - transversal clădirii la cota +7,00m sunt dispuse cadre mixte cu deschiderea interax de 26,8 m

 • - în zona subpantei este proiectat un planșeu din beton armat sub forma de gradene , având rol de tribună.

Acoperișul este din panouri tip sandwich și luminatoare din tâmplărie din profile de aluminiu cu sticlă securizată.

închiderile sunt din panouri sandwich grosime 12 cm și tâmplărie din aluminiu cu sticlă securizată.

CORPURI DE LEGĂTURĂ

S-au proiectat două corpuri de legătură:

 • - un corp care face legătura dintre sala de sport și Clădire școală, realizat pe fundație continuă din beton armat, structură metalică pe cadre din profile pătrate tip țeava 10 cm. închiderile exterioare vor fi din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant. învelitoarea va avea tâmplărie din aluminiu cu sticlă securizată.

 • - un corp care face legătura dintre sala de sport și Școala nouă, realizat pe fundație continuă din beton armat, structură metalică pe cadre din profile pătrate tip țeava 10 cm. închiderile exterioare vor fi din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant. învelitoarea va fi realizata cu panouri sandwich.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE AMPLASAMENT


3.C. LEF PROIECT S.R.L

3ACAU

 • •  igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • •  izolația termică, hidrofuga și economia de energie;

 • •  protecția împotriva zgomotului;

 • •   utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Beneficiarul are obligația să verifice acest proiect în conformitate cu prevederile legale. Verificarea se va face numai de către Verificatori de proiecte atestați MLPAT, pentru cerința „Is” (conform. Legii 10/1995+Legii 177/2015). Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic în conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor utilizate în construcții.

SOLUȚII ADOPTATE

Documentația tehnică tratează:

J

 • •  instalația de alimentare cu apă a rețelelor exterioare de apă pentru consum menajer alcătuită din conducte de tip PEHD;

 • •  instalația de alimentare cu apă a rețelelor interioare de apă pentru consum menajer alcătuită din conducte de tip PP-R;

 • •  rețelele de canalizare menajeră și pluvială, alcătuite din PP pentru cazul conductelor montate la interior;

 • •  rețelele de canalizare menajeră și pluvială, alcătuite din PVC-KG pentru cazul conductelor montate la exterior;

 • •   instalație de hidranți interiori;

 • •   instalație de hidranți exteriori;

 • •  gospodărie de apă hidranți interiori + hidranți exteriori.

Alimentarea cu apă rece

Sursa de alimentare cu apă potabilă o constituie rețeaua de apă a școlii existente, amplasată în vecinătate.

Racordarea sălii de sport la sursa de alimentare cu apă, se va face prin intermediul unei conducte tip PEHD Dn50, De63 mm SDR11, PN10, care va alimenta cu apă toți consumatorii din cadrul sălii de sport și se va realiza și refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru Hi+He.

De la clădirea existentă, amplasată în vecinătate, se va realiza o rețea de alimentare cu apă a sălii de sport, ce se va executa din tronsoane montate îngropat din conducte de PEHD (până la intrarea în clădire - în camera tehnică) și din PP-R (după intrarea în clădire).

Debitul de calcul necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor casnici aferenti sălii de sport este de 1.861/s.

Disponibilul minim de presiune este asigurat de rețeaua de apă existentă din școala existentă, amplasată în vecinătate.

Instalația interioară da apă pentru consum menajer

Instalația interioară de apă rece pentru consum menajer

Soluția adoptată este aceea de alimentare a consumatorilor de apă rece din cadrul sălii de sport prin intermediul unei rețele ramificate alcătuită din țevi tip PP-R (SDR 11, PN 10).

Fiecare grup sanitar din școală, va putea fi izolat de restul instalației de alimentare cu apă rece a consumatorilor prin intermediul robineților de trecere (din PP-R, montaj îngropat).

Dimensionarea instalației s-a făcut conform Normativ I9, iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolație din polietilena expandată cu grosimea de 9mm.

La trecerea conductelor prin planșee și pereți, se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor și montarea tuturor echipamentelor se va face în stricta colaborare cu instrucțiunile de montaj ale furnizorului/producătoruiui.

Mascarea conductelor se va face după efectuarea probei de presiune și funcționare.

Instalația interioară de apă caldă pentru consum menajer

Prepararea apei calde pentru consum menajer, se va realiza prin intermediul unui modul de preparare apă caldă menajeră, amplasat în camera tehnică a sălii de sport prin intermediul unui boiler bivalent cu două serpentine capacitate 5001, astfel o serpentină racordată la circuitul de încălzire apă caldă menajeră provenită din clădirea vecină și cea de a doua serpentină racordată la circuitul de încălzire apă caldă menajeră de la panourile solare.

Grupul de panouri solare, captează energia solară prin intermediul unei rețele de conducte și captatori plani din țeava de cupru acoperită cu vopsea de culoare albastră și o transferă fluidului din circuitul primar (amestec de apă și monopropilenglicol în proporție de 50%-50%). Fluidul din circuitul primar parcurge serpentina boilerului, degajă o cantitate de căldură preluată direct de apa de consum care se încălzește până la temperatura de stocare de 60°C. Temperatura de furnizare a apei calde este 42°C - 45°C. în lipsa radiațiilor solare sau în cazul în care înălzirea apei nu este posibilă în totalitate cu ajutorul panourilor solare, apa caldă se prepară utilizând aportul de căldură de la sursa auxiliară.

Presiunea maximă în circuitul primar de alimentare cu agent termic de la panourile solare nu trebuie să depășească 4bar. Asigurarea la suprapresiune se realizează prin intermediul grupului de siguranță alcătuit din vas de expansiune 121 și supape de siguranța.

Temperatura de furnizare a apei calde este 42°C - 45°C.

Soluția adoptată este aceea de alimentare a consumatorilor de apă caldă din cadrul școlii prin intermediul unei rețele ramificate alcătuită din țevi din polipropilenă (SDR 7.4, PN 16). Distribuția la consumatori a apei calde menajere se va face prin șapă sau perete.

Fiecare grup sanitar din școală va putea fi izolat de restul instalației de alimentare cu apă caldă a consumatorilor prin intermediul robineților de trecere (din PP-R, montaj îngropat).

Dimensionarea instalației s-a făcut conform Normativ I9, iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolație din polietilenă expandată cu grosimea de 6mm.

La trecerea conductelor prin planșee și pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitrnguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor și montarea tuturor echipamentelor se va face în strictă colaborare cu instrucțiunile de montaj ale furnizorului/producătoruiui.

Mascarea conductelor se va face după efectuarea probei de presiune și funcționare.

Instalația interioară de canalizare menajeră

Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va realiza prin conducte de canalizare verticale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizează prin tuburi de scurgere din polipropilenă, îmbinate prin mufe cu garnitură de cauciuc, cu diametrul 40mm pentru lavoar, 50 mm pentru cadă și sifonul de pardoseală și 110 mm pentru vasul de closet.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

Se vor monta piese de curățire coloanelor de canalizare. înălțimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,40 - 0,80 față de pardoseală, urmând ca în dreptul acesteia să se prevadă ușițe în ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare ia coloane, conform prevederilor STAS 1795.

3.C. LEE PROIECT S.R.L.

3 AC AU

Grupurile sanitare au fost prevăzute cu sifoane de pardoseală cu o intrare orizontală (Dn40) și o ieșire orizontală reglabilă în toate direcțiile cu un unghi de maxin 15 grade (Dn50) racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere.

Coloanele de canalizare menajeră vor fii izolate cu vată minerală cu grosimea de 3 cm.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, se vor folosi aeratoare cu membrană.

Coloanele de canalizare menajeră se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din PVC-KG montate sub placa de la parterul sălii de sport. De aici vor fi evacuate pe cel mai scurt traseu spre rețeaua de canalizare existentă.

Instalația de canalizare pluvială

Apele meteorice de pe acoperiș sunt colectate prin intermediul sistemului tip jgheab-burlan și deversate la teren.

Instalații de stingere cu hidranți interiori

Conform normativului P 118/2-2013 cu completările ulterioare Ordinul 6026/2018 art 4.1 (j) (clădiri de sport în care se pot afla mai mult de 200 de persoane),este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți interiori.

J

Datorită faptului că în sala de sport se pot afla mai mult de 200 de utilizatori, aceasta se încadrează la clădiri cu săli aglomerate conform P119/1999.

Dimensionarea instalației de hidranți interiori se va dimensiona pentru cazul cel mai dezavantajat - sala aglomerată.

Conform anexa Nr3/P118-2/2013, săli aglomerate cu nivel de stabilitate la incendiu I și II, se va proteja cu hidranți de interior care trebuie să permită acționarea în fiecare punct al clădirii cu 2 jeturi de apă simultan.

Se va realiza o instalație de stins incendiu cu hidranți interiori apă-apă cu următoarele caracteristici:

Debit hidrant interior Qhi = 2.1 l/s

Debitul instalației de hidranți de interior este Qs = Nr jet simultane x Qhi = 4.2 l/s

Timpul de funcționare al instalației, conf. art 4.35-P118-2/2013 - 60 min (clădiri cu Săli aglomerate).

Volumul necesar de apă : Vi=4.2/s*60min = 15.12 mcubi

Protejarea spațiului cu hidranți interiori se va realiza prin amplasarea de hidranți interiori apă-apă, suficienți pentru a acoperi cu razele lor de acțiune compartimentul de incendiu și de a realiza condiția de acționare în fiecare punct cu 2 jeturi de apă simultan.

Atât presiunea cât și debitul necesar vor fi asigurate de grupul de pompare hidranți interiori propus a se realiza.

Se vor utiliza hidranți interiori apă-apă cu furtun semirigid (de tip SR EN 671-1) cu următoarele caracteristici:

 • •  Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar

 • •  Tambur cu furtun semirigid 0 25 mm cu lungimea de 30 m

 • •  Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm

 • •  Presiunea necesară la ajutaj de pulverizare al țevii Hnec=38.5 mCA.

 • •   Debitul specific minim al unui jet: 2,1 l/s;

 • •  Lungimea jetului compact: 30 m;

Robinetul de închidere a hidrantului de incendiu interior, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său și dispozitivele de refulare a apei, va fi montat într-o cutie specială, amplasată la înălțimea 0,80 - 1,50 m de la pardoseală.

Conductele instalației de hidranți interiori vor fi executate din țeavă din oțel zincată și vor fi vopsite cu 2 straturi de vopsea roșie de ulei.

Cutiile hidranților vor fi marcate obligatoriu prin iluminat de siguranță pentru marcare hidranți. Toate conductele din oțel, confecțiile metalice și armăturile vor fi grunduite și vopsite.

Instalație de stingere cu hidranți exteriori

Conform normativului P 118/2-2013 art 6.1 cu completările ulterioare Ordinul 6026/2018 art.6.1 (g) (clădiri de sport în care se pot afla mai mult de 300 de persoane), nu este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți exteriori - în sala de sport nu vor fi mai mult de 300 persoane simultan.

Datorită faptului că în sala de sport se pot afla mai mult de 200 de utilizatori, aceasta se încadrează la clădiri cu săli aglomerate conform P119/1999.

Conform normativului P 118/2-2013 art 6.1 cu completările ulterioare Ordinul 6026/2018 art.6.1 (d) (clădiri cu săli aglomerate), este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți exteriori.

Conform anexa Nr7/P118-2/2013, clădirea are un volum cuprins între 5001-10000 mc, nivel de stabilitate la incendiu II, risc mare de incendiu debitul de stingere Qhe=10l/s.

Timpul de funcționare al instalației, conf. P118-2/2013 art6.19 - 3h (180 min)- nivel de stabilitate la incendiu II.

Volumul necesar de apă conform P118/2-2013, cap. 13.31 d): Vi=10 l/s*180min = 108 mcubi

Raza de acțiune maximă a hidranților exteriori pentru asigurarea presiunii de lucru direct de la hidranți este de 120 m, conf. P118-2/2013.

Se vor amplasa 2 hidranți supraterani Dn80 , fiecare hidrant debitant un debit Q=5l/s însumând un debit total de 101/s.

Gospodărie de apă pentru hidranți interiori+exteriori

Gospodăria de apă pentru stingerea incendiului cu hidranți interiori-*- exteriori, se va amplasa în exteriorul obiectivului studiat conform planșei IS04 și este alcătuită dintr-o cameră de pompe incendiu (camera în care se va amplasa grupul de pompare hidranți int+ext) subterană și un bazin subteran nou propus capacitate 130mcubi pentru rezerva intangibilă de apă pentru incendiu (hidranți interiori+exteriori).

Gospodăria de apă are rolul stocării rezervei intangibile pentru combaterea incendiilor interioare și exterioare și pomparea apei la parametrii de presiune și debit necesar în instalațiile de stingere cu hidranți exteriori și interiori.

Rezerva intangibilă de apă de incendiu pentru combaterea incendiului cu hidranți exteriori + hidranți interiori calculată conform STAS 1478/1990 și P118/2-2013:

Vine He= 10 l/sec x 3hc = 108m3

Bazinul subteran propus are capacitatea de 130mcubi, care asigură rezerva intangibilă de apă pentru incendiu - hidranți exteriori + hidranți interiori.

Conform art. 12.11/P118-2/2013 pentru bazinul subteran capacitate 130mcubi care asigură rezerva intangibilă de incendiu pentru hidranți exteriori și hidranți interiori, au fost prevăzute două racorduri tip „A” având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 100 mm (DN 100) pentru alimentarea cu apă direct din bazin a pompelor mobile de intervenție în caz de incendiu.

Gospodăria de apă pentru incendiu cu hidranți exteriori și hidranți interiori se va compune din :

 • •  rezerva intangibila de apa dimensionata corspunzator, din recipiente de poliprpilena amplasate intr-un spațiu anexa;

 • •  1 grup de pompare comun pentru hidranții exteriori. Acesta va fi compus din trei electropompe 1A+1R+1P (una activă, una de rezervă și una pilot),

 • •  Grupul de pompare hidranți exteriori este format din:

 • •  3 electropompe centrifuge cu ax vertical (1 A + 1 R +1 P);

 • •  etanșare mecanică bidirecțională fără întreținere ;

 • •  rezervor de presiune cu membrană (volum 8 I) inel;

 • •  armătura de traversare conform DIN 4807, clapeta de reținere integrată, presostat și manometru pentru comanda automată a stației;

 • •  panou de automatizare ;

» protecție încorporată a motorului, comutator manual-0-automat;

3.C. LEF PROIECT S.R.L.


3ACAU


Pr. Nr. 11 / 2019

■- tza S.F • •  comanda pompei prin presostat;

 • •  releu de protecție la lipsa apei;

 • •  lampa de semnalizare funcționare și avarie precum și contacte fără potențial pentru semnalizare colectivă de funcționare și de avarie;

 • •  pompa pilot

 • •  Q=2 l/s

 • •  H=60 mH20

 • •  P=1 x 3 kW

 • •  cablajul și tubulatura gata pentru conectare, cu robinet cu bilă cu motor pe partea de refulare, montat pe un cadru de bază.

Q = 15.0 l/s

H = 40 mCA

P= 2x7.5kW

Grupul de pompare incendiu hidranți interiori +exteriori vă asigură Q = 15 l/s și H = 50mCA, P=2x11KW.

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform NP 118/2 -13 art. 12.17, tabel

 • 21.1 , este de 24 ore, rezultând un debit de calcul pentru refacerea rezervei:

Qri - Vri / Tri = 130 m3/24 ore = 5.42 m3/h = 1.5 l/s - debit asigurat de la rețeaua de alimentare publică existentă în cadrul școlii.

Instalații electrice
încadrarea în norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat normativele de proiectare 17-2011 privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.ac și prevederile STAS-urilor în vigoare.

în conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, categoria de importanță este C (construcții de importanță normală).

în conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118 -1999 întreaga construcție va avea RISC MIC DE INCENDIU , gradul de rezistentă la foc II.

Fazele determinante ale specialității instalații electrice sunt:

 • - verificarea circuitelor, a legăturilor electrice la tabloul electric înainte de punerea lor sub tensiune;

 • - măsurarea rezistenței de izolație a conductorilor electrici.

Exigențe de calitate

Proiectul asigură realizarea unor instalații electrice de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate (rezistența și stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, sănătatea oamenilor și protecția mediului, economia de energie, protecția împotriva zgomotului,utilizarea sustenabila a resurselor naturale), precum și a reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic în conformitate cu Legea 608/2001 revizuită în 2006 privind evaluarea conformității produselor utilizate în construcții.

Descrierea lucrărilor propuse

Conform temei de proiectare, instalațiile electrice se vor proiecta și executa la standardele actuale de calitate.

Documentația tratează următoarele categorii de instalații electrice:

Instalații de curenți tari

 • - Alimentarea cu energie electrică;

 • - Distribuția energiei electrice;

 • - Instalații electrice de iluminat normal și de siguranță;

 • - Instalații electrice de priză, de forță și de comandă aferente utilităților.

Instalații de curenți slabi

 • - Instalații de detecție și avertizare incendiu;

 • - Instalații de voce-date;

 • - Instalații de efracție;

- Instalații CCTV.

Instalație de priza de pământ;

Instalații de protecție împotriva trăsnetului și electrocutării;

Măsuri de protecția muncii și A I I.

Proiectul va fi întocmit conform normativelor și standardelor în vigoare, fără derogări.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la tabloul electric general TEGJT al școlii, existent. Instalațiile de joasă tensiune au următoarele caracteristici:

 • •  joasă tensiune

  -400V

  -50 Hz

  - TNC/TNS


 • •  frecvența

 • •  regim de neutru

De la tabloul electric general al sălii de sport TESS se va face distribuția către următorii consumatori electrici:

 • • Circuitele de iluminat normal și de securitate din cadrul sălii de sport

 • •  Circuitele de prize și forță;

 • •   Circuit de alimentare CSI și module adresabile incendiu, alimentate înaintea întrerupătorului general;

 • • Circuitul de alimentare a CTA-ului;

 • • Circuit de alimentare aeroterme perete;

 • • Coloana de alimentare a tabloului electric aferent spațiului tehnic TESP;

 • •   Coloana de alimentare a tabloului electric aferent grupului de pompare incendiu TEGPI înaintea întrerupătorului general.

Tabloul electric general se va amplasa într-o cameră special destinată, încăpere prevăzută cu acces direct din exterior și separată de restul clădirii prin elemente de construcție rezistente la foc conform 17/2011.

Din tabloul electric general - sala de sport TESS - se va face distibuția către următorii consumatori electrici cu rol de securitate la incendiu asigurați ca sursa de rezervă din generator:

• Tabloul grup pompare hidranți interiori cu rol de securitate la incendiu înaintea întrerupătorului general;

Conform normativului 17/2011 art 7.22.1b, tabloul electric grup pompare incendiu TEGPI va avea dubla alimentare prin intermediul unui inversor de sursă, AAR 50A astfel:

 • •      din tabloul general sala de sport TESS înaintea întrerupătorului general printr-un cablu tip NHXH-FE 180/E90 5x16 mmp - alimentare de bază .

 • •     de la grupul electrogen 25KVA amplasat în exterior la parter, printr-un cablu tip CYAbY -F 5x16 mmp - alimentare de rezervă.

Toate cablurile aferente circuitelor de consumatori normali vor fi cu cu întârziere la propagarea focului și fără degajări de halogen ( halogen free) tip N2XH, conform normativului 17/2011 anexa 5.2-7 (2): materiale cu întârziere la propagarea flăcării cu emisie redusă de fum și fără halogeni. Selectivitatea protecțiilor trebuie să fie respectată cu strictețe. Pentru a asigura o continuitate în distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie să provoace deschiderea doar a disjunctorului plasat în amonte de acel defect.

Aparatele utilizate pentru protejarea și întreruperea diferitelor circuite trebuie să fie compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil în regim de vârf.

Selectivitatea protecțiilor diferențiale trebuie să fie, de asemenea, respectate. Pentru o cascadă de protecții diferențiale, dispozitivele diferențiale din amonte trebuie să fie în mod obligatoriu de tipul selectiv întârziat.

_

=5 C LEF PROIECT S R L.

SACAU


Pr. Nr. II / 2019 za S F

Instalații electrice de iluminat și prize

Iluminatul artificial se va realiza cu aparate de iluminat cu sursa de tip LED. Circuitele de alimentare ale aparatelor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este încărcat astfel încât să însumeze o putere totală de maxim 1,2 kW, excepție făcând circuitele de iluminat din sala de sport care sunt trifazate.

Se interzice suspendarea aparatelor de iluminat direct prin cablurile de alimentare. Dispozitivele de suspendare ale aparatelor de iluminat (cârlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel încât să suporte fără deformare o greutate de 5 ori mai mare decât a aparatelor de iluminat, dar cel puțin 10 kg.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul întrerupătoarelor aferente circuitelor de iluminat.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcină și scurtcircuit cu întrerupătoare automate prevăzute, atunci când este cazul, cu protecție automată la curenți de defect, conform shemelor monfilare și specificațiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru tip N2XH, având secțiunea 3x1,5 mm2 și 5x2,5 mm2 , protejate împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecție din PVC fără degajări de halogen. Circuitele de iluminat se vor executa, în pat de cabluri sau mascate de pereții de gips-carton.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafețe calde (în lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstra o distanță minimă de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de încălzire.

De asemenea, distanta între circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie să fie de minim 15 cm (dacă porțiunea de paralelism nu depășește 30 m și nu conține înădiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenți slabi.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 1.7-2011 privind proiectarea și execuția instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a.

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativelor în vigoare și a cerințelor beneficiarului:

Săli destinație

Nivel iluminat

înălțimea planului util

Coridor

150 Ix

O.Om

Grupuri sanitare

200 Ix / 300 Ix

0.0m/0.8m

Sala de sport

300 Ix

0.7m

Spații tehnice

200 Ix

O.Om

Instalații electrice de iluminat de siguranța

Iluminatul de siguranță constă din:

A. iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului

Conform Normativului 17/2011 art.7.23.5.1, iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede în camera grupului de pompare incendiu (hidranți interiori+exteriori) și în camera CSI unde este amplasată centrala de detecție și avertizare incendiu.

Corpurile de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului sunt de tip LED și sunt prevăzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel puțin 3h, cu durata de comutare de 0.5s conform tab 7.23.1/17/2011.

8. Iluminat de securitate

 • 1. iluminat de securitate pentru intervenții

Conform Normativului 17/2011 art.7.23.6.1, iluminatul de securitate pentru intervenții se prevede în camera tabloului electric general sala de sport TESS și în spațiul tehnic unde se află echipamentele pentru încălzire.

Corpurile de iluminat de securitate pentru intervenții sunt de tip LED și sunt prevăzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel puțin 1h, cu durata de comutare de 0.5s conform tab 7.23.1/17/2011.

 • 2.  iluminat de securitate pentru evacuare

Conform Normativului 17/2011, Art.7.23.7 se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare la ușile de evacuare, pe căile de evacuare și la inflexiunile acestora, pe palierele scărilor, în grupurile sanitare cu suprafața >8mp, în grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilități, în zona de amplasarea a butoanelor manuale de acționare incendiu la maxim 2.0m distanța orizontală și în zona de amplasare a stingătoarelor.

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare sunt prevăzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel puțin 2h, cu durata de comutare de 5s conform tab 7.23.1/17/2011.

Corpurile de iluminat de securitate la evacuare vor funcționa în regim permanent conform art 7.23.7.3/17-2011.

Corpurile de iluminat trebuie să respecte recomandările prevăzute în normativul 17/2011, SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanța și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Aparatele de iluminat pentru evacuare trebuiesc amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat, lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial (scări, schimbare de nivel, ușa de ieșire din clădire, la schimbarea de direcție).

 • 3.  iluminat de securitate pentru marcarea hidranților:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.11, se va prevedea iluminat de securitate pentru marcare hidranți în locul unde sunt amplasați hidranți interiori pentru stingerea incendiului.

Corpurile de iluminat de securitate marcare hidranți sunt de tip LED și sunt prevăzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel puțin 1h, cu durata de comutare de 5s și se vor amplasa deasupra hidrantului la o înălțime de maximum 2m.

 • 4.  iluminat de securitate împotriva panicii:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.9, se va prevedea iluminat de securitate împotriva panicii (încăperi cu suprafețe>60mp) -sala de sport.

Corpurile de iluminat de securitate împotriva panicii sunt prevăzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel puțin 1h cu durata de comutare de 5s conform tab 7.23.1/17/2011.

Iluminatul de securitate împotriva panicii este prevăzut cu comanda automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal cu ajutorul bateriilor de acumulatoare cu autonomie și comanda manuală din mai multe puncte pentru aprinderea acestora, accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face dintr-un singur punct, numai de către personalul însărcinat cu aceasta.

Conform normativului 17/2011, art 7.23.12.1 circuitele de iluminat de siguranță vor fi realizate din cabluri cu întârziere la propagarea flăcării și fără degajări de halogen tip N2XH , se vor alimenta pe circuite din tablourile electrice de distribuție pentru receptoari normali și vor fi și de tip autonom.

Instalații electrice de prize

în toate încăperile aferente obiectivului, au fost prevăzute spre a fi montate prize simple și duble pentru utilizări generale montate în doze de aparat amplasate în tencuiala pereților și doze de pardoseală ce conțin prize de curenți tari. Toate vor fi de tip cu contact de protecție cu obturator, executate pentru a suporta fără să se deterioreze un curent de 16 A.

înălțimea de montaj a prizelor va fi de 1.6 m, măsurată de la nivelul pardoselii finite până în axul prizei, cu excepția celor notate altfel.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea aparatelor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecție automată la curenți de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare și specificațiilor de aparataj.

S.C. LEF PROIECT SRL.                                               Pr. Nr. 11 / 2019

3ACAU                                                     ~ 3za S.F

Circuitele de prize se vor realiza cu cablu de cupru cu izolație, tip N2XH 3x2,5 mm2, protejate împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecție din PVC fără degajări de halogen sau în plinta PVC.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafețe calde (în lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstra o distanță minimă de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de încălzire.

De asemenea, distanța între circuitele de prize și cele de curenți slabi trebuie să fie de minim 15 cm (dacă porțiunea de paralelism nu depășește 30 m și nu conține înădiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenți slabi.

Pe circuitele de prize sunt prevăzute prize simple sau duble, toate cu contact de protecție, cu o putere instalată de 1500-2000 W, în conformitate cu prevederile normativului 17/2011.

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat și prize este 230 V c.a. monofazat.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzător gradului de

importanță a acestora.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzător gradului de

importanță a acestora. Nici un întrerupător și nici o priză nu trebuie să se găsească la mai puțin de 0,60 m de ușa deschisă a unei cabine de duș. S-au prevăzut prize cu grad de protecție tip IP20 și IP44 în funcție de destinația încăperii.

Instalații de forță și comandă

Instalațiile de forță cuprind alimentarea consumatorilor prevăzuți în temele de proiectare:

 • •     CTA - Centrala de tratare aer

 • •       ventilatoare.

 • •     pompe

Cablarea aparaturii și accesoriilor se va realiza conform dispozițiilor normelor in vigoare.

Circuitele electrice ce alimentează receptoarele de forță se vor proteja cu întreruptoare automate (și acolo unde este cazul și cu diferențial).

Instalațiile electrice de forță se vor executa cu cablu cu conductoare de cupru, manta și izolație din PVC, și întârziere la propagarea flăcării, cu degăjări reduse def fum și fără halogeni de tip N2XH, protejate împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecție cu degajări reduse def fum și fără halogeni.

Instalațiile de forță și automatizare corespund elementelor de tema și datelor tehnologice. Aparatajele de comandă și protecție corespund condițiilor de mediu.

Agregatele de pompare sunt prevăzute a fi livrate de furnizori cu tablouri electrice proprii de comandă, aparatura de comandă (presostate și semnalizatoare nivel) și cabluri de legătură de la tablou la acestea.

Execuția lucrărilor de alimentare și automatizare pentru centrala termică se va face de personal autorizat de firma furnizoare, care va asigura și service-ul în perioada de garanție și postgaranție. Pentru alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de putere, se vor folosi circuite separate din tabloul electric.

Instalații de protecție împotriva șocurilor datorate atingerilor

Schema de protecție împotriva electrocutărilor este de tipul TN-C-S (cu neutrul comun între tabloul electric general existent al școlii și tabloul electric general sala de sport TESS) și TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul întregii scheme, între tabloul general, tablourile secundare de distribuție și receptoare), se va urmări astfel ca N și PE sa nu fie în contact pe toată distribuția electrică.

Neutrul (N) se va racorda la pământ (PE) la nivelul tabloului electric principal al clădirii.

a) Măsuri împotriva atingerii directe (prin legare la conductorul special de protecție).

Toate părțile metalice ale instalației electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi străpunse și puse sub tensiune, se leagă la un conductor special de împământare (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pământ a construcției. Carcasele echipamentelor electrice, stelajele de susținere a instalațiilor, carcasele metalice ale aparatelor de iluminat se vor lega la acest conductor de protecție. Se va asigura continuitatea electrică în cazul conductelor tehnologice, inclusiv tubulaturii de ventilație.

 • b) Măsuri împotriva atingerilor indirecte:

a conductorul PE al tablourilor electrice va fi racordat la instalația PE cu al cincilea sau al treilea conductor din componenta sistemelor de alimentare ale receptoarelor sau tablourilor electrice;

b) carcasele metalice ale tablourilor se vor racorda la priza de pământ cu conductor FY16mm2 sau platbanda OL-Zn 25x4mm.

Se vor respecta cu strictețe condițiile de recepție și de verificare a instalației de legare la pământ de protecție conform standardelor în vigoare, rezistența de dispersie a prizei de pământ trebuie să fie sub 1 Ohm, aceasta fiind comună cu priza de pământ pentru descărcări atmosferice.

Ca măsură suplimentară se prevede protecția diferențială 30 mA pe circuitele de prize din locurile periculoase din punct de vedere electric.

Se interzice legarea în serie a maselor materialelor și echipamentelor legate la conductoare de protecție într-un circuit de protecție. Instalații de împâmântare

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă, s-a prevăzut legarea la priza de pământ naturală, realizată în fundație. Priza de pământ va fi folosită în comun cu instalația de paratrăsnet, deci trebuie să aibă o rezistență de dispersie de cel mult 1 ohm.

Pentru realizarea prizei de pământ naturale se va folosi platbanda OL-Zn 40x4 mm sudată de armăturile fundației pentru asigurarea continuității electrice. Execuția prizei de pământ se va face concomitent cu operațiile de cofraj și armare a fundației, înaintea turnării betonului de fundație.


La sudarea platbenzii capetele se vor suprapune cel puțin 10cm și vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime de cel puțin 3mm.

După executarea prizei de pământ se va proceda la măsurarea rezistenței de dispersie a ei.

Dacă rezistența de dispersie a prizei de pământ depășește valoarea prescrisă de 1 Ohm, se va executa și o priză de pământ artificială, legată de priza de pământ naturală. Pentru priza de pământ artificială se vor folosi electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D = 2 toii si L = 3 m legați între ei cu platbanda OL Zn 40x4 mm îngropată în pământ.

Toate prizele prevăzute vor fi cu contact de protecție. Conductorul de protecție este montat în același tub de protecție cu conductorii activi până la tabloul în care se racordează circuitul. Conductorul de protecție al tabloului se montează în același tub cu conductorii activi ai coloanei, până în tabloul general și se leagă la borna de neutru de protecție. Bara de neutru de protecție din tabloul general se leagă la priza de pământ.

De asemenea, la priza de pământ se vor lega toate elementele metalice ale construcției (țevi de alimentare cu apă, gaze, etc) precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.


Instalația de paratrăsnet

Conform calcului de risc a necesității protejării construcției utilizând 17-2011, va fi prevăzută o instalație de paratrăsnet.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalație de paratrăsnet echipată cu un dispozitiv de amorsare (PDA) cu înălțime catarg Hcatarg=4m și raza de acțiune Rp=60m pentru sala de sport. De la dispozitivul de amorsare (PDA) va avea patru coborâri la priza de pământ pentru sala de sport conform 17/2011.

Când descărcarea atmosferică este iminentă, apare o creștere bruscă a câmpului electric local care este sesizată de dispozitivul electric de amorsare și primește comanda de a restitui energia stocată sub forma unei ionizări la vârf (precizia remarcabilă de declanșare asigură o funcționare la momentul critic imediat premergător descărcării principale).

Măsurarea rezistenței de dispersie se face separând priza de pământ de restul instalației electrice. Dacă valoarea rezistenței prizei de pământ în urma măsurătorilor depășește valoarea de 1 ohm, se adaugă un electrod orizontal și se reiau măsurătorile. Procedura se repetă până când se ajunge la o valoare a rezistenței prizei de pământ sub 1 ohm.

instalația de detectare și alarmare în caz de incendiu

Conform normativului P118-3/2015, art3.3.1- sala de sport se va echipa cu instalație de detecție și alarmare la incendiu.

S-a propus o centrală detecție și semnalizare incendiu, adresabilă, cu 1 buclă de incendiu, complet echipată). Centrala de incendiu se va monta în camera special amenajată, la parter, aceasta încăpere fiind special destinată acestui scop, conform articolului 3.9.2.6 din P118-3/2015.

Sistemul este alcătuit din:

 • - Centrala de detectare și alarmare la incendiu dotată cu sistem neîntrerupt de alimentare cu energie electrică, baterie și control continuu al bateriei, alimentat la tensiune.

 • - Butoane adresabile de alarmare de tip „break glass” montate pe calea de evacuare;

 • - Detectoare de fum adresabile montate în sala de sport și pe culoarele de acces;

 • - Detectoare de fum și temperatura montate în spațiile tehnice;

 • - Blocuri de avertizare optice și acustice pentru interior, adresabile, montate în zona de evacuare de urgența;

 • - Blocuri de avertizare optice și acustice pentru exterior, adresabile, montate în zona de acces în clădire;

Instalația de detectare și alarmare la incendiu trebuie ca în cazul unui incendiu sa fie capabilă să:

 • - Să pornească alarma sonoră și vizuală;

 • - Să identifice zona de alarmare incendiu;

 • - Să transmită un semnal către brigada de pompieri și către personalul instruit.

Sistemul de protecție va fi alimentat din sursa de rezervă automat prin baterii de acumulatoare (24Vcc), asigurând autonomia în funcționare a instalaîiei timp de 48 ore în condiții normale (stare de veghe, respectiv stand by) și minim 30 minute în condiții de alarmă generală de incendiu; toate părțile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie să aibă agremente tehnice

Centrala de semnalizare furnizează, următoarele stări de funcționare ale instalației de semnalizare a incendiilor:

 • - starea de veghe, când echipamentul de control și semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrica și în absența semnalizării oricărei alte stări;

 • - starea de alarmă la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;

 • - starea de defect, când este semnalizat un defect;

 • - starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;

 • - starea de testare, când este semnalizată o testare a funcționarii.

Detectorul de incendiu este o componentă a sistemului de detectare a incendiului care conține cel puțin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează cel puțin un parametru fizic și/sau chimic asociat cu incendiul, și care furnizează un semnal corespunzător la echipamentul de control și semnalizare (centrala de incendiu).

Tipul de detector se alege în funcție de:

 • - materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

 • - configurația spațiului;

 • - efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire;

 • - condițiile ambientale în încăperile supravegheate;

 • - posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale existente din spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere. Fiecare încăpere trebuie să fie echipată cu cel puțin un detector. Trebuie montate detectoare și în spațiile ascunse, unde incendiul se poate iniția sau de unde se poate răspândi. Aceste spații pot include locuri sub pardoseli false sau deasupra tavanelor false.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori:

 • - suprafața protejată (performanța detectorului);

 • - distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

 • - distanța fața de pereți;

 • - înălțimea și configurația tavanului;

 • - ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;

 • - obturațiile mișcării de convecție a produselor de ardere.

Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum sau căldură în apropierea pereților, la o distanța mai mica de 500 mm. Pentru tavane cu denivelări (grinzi sau planșee casetate) se aplică următoarele reguli:

 • - grinzile cu înălțimi mai mari de 5% din înălțimea încăperii vor fi tratate ca pereți despărțitori, cu excepția cazurilor când acestea nu întârzie declanșarea detectoarelor,

 • - în cazul planșeelor casetate, o anumită zonă dintre casete poate fi supravegheată de un singur detector; volumul intern al casetelor acoperite de un detector nu trebuie să depășească produsul a 6 m2 cu înălțimea grinzii pentru detectoarele de căldura și 12 m2 cu înălțimea grinzii pentru detectoarele de fum.

Declanșatorul manual de alarmă (buton de semnalizare) este o componentă a sistemului de semnalizare a incendiilor și este utilizată pentru semnalizarea manuală a unui incendiu.

Declanșatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spațiul protejat trebuie, în mod normal, să aibă aceeași metoda de funcționare și, preferabil, să fie de același tip. Declanșatoarele manuale de la care se pot iniția semnale de incendiu se marchează clar, vizibil, pentru a putea fi diferențiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel încât să fie identificate ușor și trebuie să fie accesibile

Distanța maximă de parcurs din orice punct al clădirii la cel mai apropiat declanșator manual nu va depăși 20 m conform articolului 3.7.13 (2) din P118-3/2015 . înălțimea de montare pentru butoane trebuie să fie de la 1,2 la 1,5 m de pardoseală.

Declanșatoarele manuale se amplasează pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecărei uși, pe scara de evacuare, (palierele de acces) și la fiecare ieșire spre exterior. Ele pot fi amplasate lângă spațiile care prezintă riscuri mari de incendiu. Declanșatoarele se amplasează în locuri ușor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice și/sau optice ale sistemului de semnalizare a incendiilor și care sunt utilizate pentru avertizarea în caz de incendiu.

Tipul, numărul și amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizează astfel încât semnalizarea produsă de acestea sa fie audibilă în spațiile în care sunt instalate, chiar în prezența altor semnalizări sau zgomote de fond existente în aceste locuri. Sunetul emis de dispozitivele acustice de alarmare în caz de incendiu trebuie să fie distinct și ușor de identificat fața de celelalte sunete emise de dispozitivele acustice utilizate în alte scopuri.

Dispozitivele optice de alarmare se utilizează suplimentar fața de cele acustice.

Sunetul emis de dispozitivele de alarma trebuie să fie continuu, chiar dacă are amplitudinea și frecvența variabilă.


Surse de alimentare cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de semnalizare a incendiilor se realizează de la două surse independente (baza și rezerva). Energia electrică furnizată de echipamentul de alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerințelor de alimentare ale sistemului.

Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie rețeaua publică de alimentare.

Sursa principală trebuie să fie conectată cu sistemul printr-un cablu dedicat și protejat, să aibă dispozitive de protecție dedicate care trebuie să fie etichetate și accesibile numai de către personal autorizat, să fie independentă de orice dispozitiv general de separare a clădirii.

Sursa de rezervă trebuie să preia în mod automat alimentarea instalației de semnalizare, atunci când sursa de bază cade sau nu mai asigură tensiunea nominală de funcționare.

Sistemul de protecție va fi alimentat, conform articolului 4.3.2 din P118-3/2015, din sursa de rezerva automat prin baterii de acumulatoare (24Vcc), asigurând autonomia în funcționare a instalației timp de 48 ore în condiții normale (stare de veghe, respectiv stand by) și minim 30 minute în condiții de alarmă generală de incendiu; toate părțile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie să aibă agremente tehnice.

Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca sistemul să funcționeze normal pe timpul întreruperii sursei principale și să permită luarea măsurilor de restabilire a sursei principale.

Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în starea instalațiilor (alarme false, pierderi de informații, inițierea comenzii de acționare a dispozitivelor de protecție etc.).

La proiectarea și executarea instalației de detecție, semnalizare și avertizare incendiu se au în vedere cerințele normativului P118-3/2015, asigurându-se o concepție optimă tehnic, economică și sigură.

Instalația de voce-date și tv

S-a prevăzut un sistem de cablare structurată pentru transmisii voce și separat de date care va asigura o bună admininstrare a rețelei, o flexibilitate mare în ce privește organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicație utilizat (telefon,calculator, imprimantă, etc.), reconfigurarea rețelei fără a fi necesară recablarea.

Este un sistem centralizat de cablare care are la bază topologia fizică de rețea stelară. Fiecare stație de lucru (calculator) este conectată individual printr-un cablu la rack, care constitue nodul rețelei.

Topologia stelară are avantajul că la apariția defectelor pe un segment de legătură, de la oricare priză la rackul de nivel, nu influențează buna funcționare a celorlalte posturi și nici continuitatea rețelei și prin aceast izolarea defecțiunii și depanarea ei devine foarte ușoară, și nu afectează în vreun fel restul rețelei.

Circuitele de voce-date și telefonie:

 • - pentru instalația de voce-date/telefon se vor monta prize RJ45(cablu UTP cat 6e).

 • - toate echipamentele (patch-panel, patch-cord, prize voce-date s.a. precum și cablurile) ce vor fi achiziționate, vor avea același producător pentru a evita o eventuală incompatibilitate între acestea. De asemenea, distanța între circuitele de curenți slabi și cele de iluminat, prize sau forță trebuie să fie de minim 15 cm (dacă porțiunea de paralelism nu depășește 30 m și nu conține înădiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenți slabi se vor monta sub cele ale instalațiilor electrice de curenți tari.

Instalația de detecție și alarmare la efracție

Sistemul de detecție și alarmare la efracție va asigura supravegherea spațiilor în care pot apărea tentative de efracție. Pentru armarea/dezarmarea sistemului a fost prevăzută o tastatură în imediata apropiere a ușii de acces principală a fiecărei partiții.

Locul de amplasare al centralei de avertizare la efracție este în spațiul recepției.

Elementele ce compun instalația de detecție și avertizare la efracție:

 • 1. Centrala de efracție, cu 8 zone pe placa de bază, extensibilă la 64 de zone;

 • 2. Tastaturi LCD;

 • 3. Detectori de mișcare, PIR+MW;

 • 4. Contacte magnetice montate pe tocul ușii pentru monitorizare stare ușă;

 • 5. Sursă de alimentare suplimentare pentru alimentare detectoare, 230Vca/12Vcc;

 • 6. Sirenă de interior;

 • 7. Sirenă de exterior cu flash și acumulator inclus;

 • 8. Comunicator GSM (în cazul absenței unei linii telefonice fixe).

Funcțiile instalației de detecție și avertizare la efracție:

 • - achiziția și prelucrarea primară a semnalelor primite de la detectori, contacte magnetice și alte elemente de câmp ale sistemului, asigurând comanda sirenelor de efracție;

 • - afișarea stărilor de: alarmă, defect, prezența alimentării principale sau trecerea pe alimentarea de rezervă, etc;

 • - autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate pe rețeaua de date, autotest al panoului de comandă, etc;

 • - ieșiri programabile pentru comanda sirenelor și a altor sisteme ce ar putea funcționa condiționat de anumite stări ale sistemului;

 • - ceas de timp real pentru a putea recondiționa un eveniment produs în sistem;

 • - memorie de evenimente (minim 1000);

 • - semnalizarea optic și sonor a tentativelor de efracție, la nivelul sirenelor de alarmare instalate în clădire sau în exteriorul ei, cu afișarea în clar pe tastatură a senzorului care a fost alarmat la nivelul unității centrale a sistemului.

Alimentarea de rezervă a sistemului se va realiza cu un acumulator de 12V/7Ah, care vor asigura funcționarea instalației 24 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă. Pentru alimentarea detectoarelor de mișcare se vor utiliza surse suplimentare de alimentare 230Vac/12Vcc/1,5A, având un acumulator de 12V/7Ah.

Cablarea instalației de detecție și alarmare la efracție

 • - cablu 6x0,22 mmp pentru conectarea elementelor de detecție;

 • - cablu FTP, cat.Se pentru comunicație;

cablu 3x1,5 mmp, pentru alimentarea centralei respectiv a sursei de alimentare suplimentară.

Instalația de supraveghere CCTV

Pentru mărirea siguranței s-a prevăzut un complex sistem de supraveghere video permanentă care utilizează camere color de înaltă rezoluție.

Acesta va fi executat de către o firmă autorizată în domeniu și de către Poliția Română.

Proiectul cuprinde sistemul NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) format din 1 NVR 12 canale care are posibilitatea de stocare de minimum o lună de zile. Acest NVR este un sistem de înregistrare și redare digitală a imaginilor și o serie de camere video color amplasate în locurile care necesită supraveghere (interior, exterior).


înregistrarea imaginilor se realizează pe HDD-ul sistemului într-un format proprietar permițând accesarea acestora în orice moment (chiar și atunci când sistemul este în modul de înregistrare)

Vizualizarea imaginilor se realizează pe monitorul sistemului, existând posibilitatea configurării modului de afișare (numărul camerelor afișate).

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl folosesc: utilizator și administrator de sistem Există un cont special de administrator care permite accesul la configurarea sistemului.

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line sau a imaginilor înregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul rețelei locale (TCP/IP) folosind un “client” care se instalează pe orice calculator conectat în rețea cu sistemul. Se poate realiza o legătură peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.

Acces la baza de imagini: înregistrarea imaginilor se face pe HDD într-un sistem de fișiere proprietar care permite securizarea informațiilor precum și indexarea acestora. Datorită acestui lucru accesul la imaginile înregistrate se face în funcție de dată, ora și camera la care dorim să căutăm Pentru a ușura căutarea, sistemul “semnalizează” zilele în care au fost efectuate înregistrări.


Mod de lucru programabil: sistemul poate funcționa în mod «full» (înregistrare 24 ore) sau poate fi programat să înregistreze în perioade de timp stabilite de utilizator.

Cablare: - pentru transmiterea semnalului video se utilizează cablu UTP cat 6E.

Măsuri privind protecția sănătății și securității în muncă(SSM) și de apărare împotriva incendiilor (AII)

Măsuri de Securitatea muncii adoptate prin soluțiile din proiect

în conformitate cu standardele în vigoare și cu normativul 17-2011, instalațiile electrice aferente s-au proiectat pentru cazul de rețea de joasă tensiune cu neutrul legat la pământ, în sistem TN-S.

Prin proiectare se stabilesc măsuri de protecție împotriva tensiunilor periculoase de atingere directă și indirectă a persoanelor care lucrează cu utilaje și scule acționate electric, precum și a persoanelor care execută verificări, întrețin sau exploatează instalațiile electrice.

Protecția împotriva șocurilor datorate electrocutării prin atingere indirectă se realizează numai prin mijloace și măsuri tehnice.

Este interzisă înlocuirea mijloacelor de protecție tehnice cu măsuri organizatorice. Toate părțile metalice ale tablourilor electrice, precum și a echipamentelor electrice se leagă la priza de pământ.


Valoarea rezistenței de dispersie față de sol a prizei de pământ pentru protejarea tablourilor electrice și echipamentelor electrice trebuie să fie de maxim 1 ohm.

Conform STAS-urilor la punerea în funcțiune (la darea în exploatare), Executantul va efectua măsurătorile de verificare a rezistenței de dispersie și va pune la dispoziția Beneficiarului buletinul de încercări în care va consemna că rezultatul verificărilor se încadrează în prevederile din proiect.

Verificările rezistenței de dispersie se vor repeta în timpul exploatării la interval de 2 ani, dacă între timp nu au intervenit lucrări în zona care puteau să deprecieze calitatea de protecție a prizei de pământ. în acest ultim caz, beneficiarul este obligat să restabilească parametrii inițiali ai prizei de pământ și să efectueze verificarea rezistenței de dispersie.

Măsuri organizatorice:

 • •   inscripționarea schemei electrice primare pe ușile tablourilor electrice;

 • •   inscripționarea de avertizare a instalațiilor și a echipamentelor electrice;

 • •   organizarea locului de muncă și eșalonarea operațiunilor pe timpul efectuării lucrărilor.

Măsuri pentru unitatea de montaj

Pe durata lucrărilor Executantul va respecta:

 • •   Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă

 • •   Norme interne și prevederi ale unității de construcții - montaj privind protecția muncii, apărute ca rezultat al experienței constructorului, dar care vin să completeze normele în vigoare fără a intra în contradicție cu acestea.

Aceste măsuri nu sunt limitative și pot fi extinse de executant în vederea evitării accidentelor de muncă.

Măsuri pentru unitatea de exploatare

Se vor respecta următoarele norme:

 • •  Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă

Măsuri A.I.I.

Dimensionarea căilor de curent, din punct de vedere al curentului de durată, s-a făcut în concordanță cu prevederile normativului 17-2011 și Legea 307- 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Pozarea cablurilor electrice se va face în concordanță cu prevederile normativului NTE007/2008. Protecția contra incendiilor se va face în concordanță cu prevederile normativului P118/99.

Fiecare circuit este protejat cu siguranțe automate sau întreruptoare automate dimensionate corespunzător.

Cerințe de Calitate ști Criterii de Performanță

Se vor respecta cerințele de calitate și criteriile de performanță pentru lucrări de acest tip stipulate de Legea 10/1995 și STAS 12400/1,2.

Rezistența și stabilitate

Această exigență se apreciază prin :

 • •   rezistență mecanică a elementelor instalației electrice la eforturile exercitate în timpul utilizării;

 • •  numărul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice și asupra corpurilor de iluminat care nu produc deteriorări și uzură;

 • •   rezistența materialelor, aparatelor și echipamentelor electrice la maxime de utilizare;

 • •   adaptarea măsurilor de protecție antiseismică (asigurarea tablourilor electrice împotriva răsturnării, utilizarea tuburilor de protecție flexibile cu rezerva la rosturi);

 • •   limitarea transmiterii vibrațiilor produse de utilaje și echipamente electrice susceptibile să intre în rezonanță;

Siguranța la foc

 • •  Această exigență se apreciază prin :

■ adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc a elementelor de construcție;

• încadrarea instalației electrice în categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv pericolul de explozie;

 • •   precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalației electrice;

 • •   precizarea limitei de rezistență la foc a elementelor de construcție străpunse de instalație.

 • •   Conform normativelor și standardelor în vigoare, se evită montarea instalației electrice pe elemente de construcție din materiale combustibile. Dacă acest lucru nu este posibil se iau măsuri de protecție a porțiunii de instalațtie expusă la pericolul de incendiu (tuburi de protecție metalice, aparate electrice cu grad de protecție IP54, cabluri electrice cu rezistența sporită la propagarea flăcării).

Siguranța în exploatare

Această exigență se apreciază prin :

 • •   protecția utilizatorului îimpotriva șocurilor electrice prin atingere directă sau indirectă;

 • •   securitatea instalației electrice la funcționare în regim anormal (protecție la suprasarcină, scurtcircuit, scădere de tensiune);

 • •   limitarea temperaturii exterioare a suprafețelor accesibile ale echipamentelor electrice;


 • •   limitarea riscului de rănire prin contact cu părțile în mișcare ale utilajelor și echipamentelor.

Protecția utilizatorilor împotriva electrocutărilor accidentale prin atingerea directă ia în considerare: legarea la pământ, legarea la nulul de protecție, tensiunea redusă, separarea de protecție, izolarea suplimentară de protecție.

Ca măsuri suplimentare de protecție se pot adopta următoarele măsuri: izolarea amplasamentului, egalizarea sau dirijarea distribuției potențialelor, protecția prin deconectarea automată la apariția unei tensiuni de atingere periculoasă, protecția prin deconectarea automată la apariția unor curenți de defect periculoși.

Protecția împotriva zgomotului

Această exigență se apreciază prin:

 • •   asigurarea confortului acustic în încăperi dotate cu instalații electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp (la anclanșare, la declanșare);

 • •   nivelul admis pentru zgomotul emis de instalațiile electrice din spațiile tehnice;

 • •   constituirea măsurilor de limitare a zgomotului în cazul echipamentelor electromagnetice ce pot produce vibrații și zgomote puternice datorită abaterilor de la tehnologia de execuție.

Protecția mediului

Această exigență se apreciază prin:

 • •  evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre;

 • •   limitarea producerii de descărcări electrice care favorizează apariția și propagarea incendiului și afectarea sănătății oamenilor sau a mediului.

Economia de energie

Această exigență se apreciază prin:

 • •  asigurarea unor consumuri optime de energie electrică;

 • •   asigurarea unor pierderi minime admise de tensiune;

 • •   încadrarea consumului de energie activă și reactivă în limitele admise:

 • •   adoptarea soluțiilor de execuție care au o valoare minimală a energiei înglobate. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Aceasta exigență se apreciază prin:

- echiparea clădirii cu corpuri de iluminat cu surse led.

Modul de Urmărire a Comportării în Timp a Investiției

Conform Legii 10/1995 pentru asigurarea durabilității, a siguranței în exploatare, a funcționalității și a calității investiției, scopul urmăririi comporării în timp a instalațiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor pentru exploatarea pe toată durata de serviciu .

Supravegherea curentă a stării tehnice are ca obiect depistarea și semnalizarea în faza incipientă a situațiilor ce periclitează durabilitatea și siguranăa în exploatare, în vederea luării din timp a măsurilor de intervenție necesare. Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent.

Beneficiarul sau unitățile de exploatare are următoarele obligații referitor la organizarea supravegherii curente a stării tehnice a instalațiilor electrice din dotare: se va verifica integritatea prizei de pământ astfel încât rezistența de dispersie să nu depășească valoarea indicată în proiect, pentru tipul de împământare utilizat conform PE 116-94.

Instalații termice

Descrierea lucrării

în prezenta documentatție sunt tratate următoarele instalații: Instalația de preparare a agentului termic;

 • -  Instalația de încălzire cu radiatoare;

 • -  Instalația de încăzire cu aeroterme; Instalația de ventilare și climatizare sala de sport; Instalația de ventilare grupuri sanitare.

Premize de proiectare

întrucât prin proiect s-au respectat normele și normativele în vigoare, nu sunt necesare derogări sau avize speciale.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform Legii 10/1995, specialitatea instalații TERMICE-,, It „.

încadrarea în norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 și Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr.1219/MC 3.03.1994 și M.l. 381/04.03.1994.

în conformitate cu 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, categoria de importanță este C.

în conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118 -1999 întreaga construcție va avea RISC MIC DE INCENDIU.

Exigențe de calitate

Proiectul asigură realizarea unor instalații de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic în conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor utilizate în construcții.

Instalațiile s-au proiectat în conformitate cu normele și reglementările românești și trebuie să corespundă celor șase exigențe esențiale de performanță conf. Legea 10/1995+Legea 177/2015, astfel

-rezistenta si stabilitatea;

-siguranța în exploatare;

-siguranța la foc;

-igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

-izolația termică, hidrofugă și economia de energie;

-protecția împotriva zgomotului;

-utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Soluții adoptate

Prepararea agentului termic

Alimentarea cu energie termică este prevazutaă din surse proprii aferente școlii existente, care asigură independența în exploatare și a sălii de sport nou propuse - punct termic existent în cadrul școlii. în cadrul punctului termic existent al școlii, pe distribuitorul existent se va echipa o plecare Dn65, echipată cu o pompă de circulație cu turație variabilă pentru vehicularea agentului termic pentru sala de sport nou construită.

Distribuția se realizează cu conducte de oțel preizolate DN65 montate în pământ până la spațiul tehnic aferent sălii de sport.

în spațiul tehnic al sălii de sport nou propuse se va prevedea un schimbător de căldura în plăci de 200kW, racordat la circuitul nou propus de încălzire din punctul termic existent aferent școlii.

Din schimbătorul de căldura 200KW se va face racordarea către un distribuitor /colector DN150, L=1.2m, care se va echipa cu trei circuite pentru prepararea agentului termic: un circuit distribuție radiatoare cu un diametru de Dn25 mm, un circuit distribuție aeroterme cu un diametru de Dn50 mm și un circuit preparare ACM cu un diametru de Dn32 mm.

Pentru preluarea dilatărilor în instalația de încălzire este prevăzut cu un vas de expansiune închis cu membrana cu capacitatea de 150 litri, cu o supapă de siguranță.

Pe circuitele de vehiculare agent termic de încălzire cu radiatoare și de distribuție aeroterme, s-a prevăzut câte un robinet cu ventil cu trei căi, de amestec, acționat electric, iar circulația agentului termic se realizează cu pompe simple cu turație variabilă montate pe conducta (conform părți desenate).

Se propune o stație de dedurizare de 1.6 mc/h pentru tratarea apei provenite de la rețeaua publică, având ca scop protejarea echipamentelor și obiectelor sanitare.

Țeava de distribuție din spațiul tehnic prevăzut sălii de sport, va fi din oțel preizolată.

Condițiile de mai sus nu sunt limitative iar executantul lucrărilor de instalații are obligația de a executa lucrările aferente preparării agentului termic astfel încât să fie respectate toate condițiile impuse atât de normele în vigoare cât și de furnizorul de echipamente.

Instalația de încălzire cu radiatoare

Distribuția cu agent termic pentru alimentarea radiatoarelor din PPR va fi bitubulară, iar în punctele de minim ale acesteia vor fi montați robineți de golire. Aerisirea instalației se va realiza prin intermediul sistemelor de aerisire montate în punctele de maxim.

Instalația de distribuție a agentului termic de încălzire este de tip bitubular, ramificat.

Distribuția pe orizontală se va realiza prin plafon, de unde vor pleca ramificat la consumatorii de agent termic din fiecare încăpere a obiectivului.


Rețeaua de distribuție se va realiza din conducte din PP-R ( AL, SDR 7.4, PN 20 ) izolate pentru instalații. Preluarea dilatărilor se va face, după caz, prin compensatoare naturale tip “L” sau “Z”, rezultate din schimbările de direcție ale traseului de conducte, sau prin compensatoare tip lira de dilatare.

Radiatoarele vor fi din oțel tip panou și vor fi alimentate prin plafon sau perete în funcție de formele geometrice ale construcției și amplasarea celorlate instalații (electrice, sanitare), iar montajul lor se va face cu ajutorul consolelor de susținere pe pereți, iar cele decorative vor fi alimentate conform specificațiilor furnizorului.

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de reglaj pe retur și va avea robinet de aerisire. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire.

Radiatoarele se vor monta la următoarele distanțe minime față de elementele de construcții:

 • •   10 cm între fața superioară a radiatorului și glaful ferestrei (dacă este cazul);

 • •   12 cm între fața inferioară a radiatorului și pardoseala finită (în cazuri impuse de condițiile de amplasare se poate reduce această distanță până la 8cm);

 • •   15 cm între radiator și pereții finiți laterali;

»  5 cm între spatele radiatorului și peretele finit.                                                   M

;.C LEF PROIECT S.R.L.

3ACAU

Proiectant: S.C. LEF PROIECT S R L.

Beneficiar: MUNICIPIU BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

INVESTIȚIA: "SALA SPORT”

Școala Gimnaziala Domnita Maria Bacau

Curs inforeuro luna noiembrie 2019 1 RON =        4.7800        EURO

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.ooc

O.OOC

O.OOC

1.2

Amenajarea terenului

24,750.00C

4,702.500

29,452.SOC

1.2.1

Sistematizare verticala + amenaiar^

11.250.00C

2.137.50C

13.387.50C

^2.2

4iei pietonale si carosabile

13.500.00C

2.565. OOC

16.065.00C

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea nițialâ

4,500.000

855.000

5,355.000

1.3.1

Amenajare platforma pentru containere colectare selectiva

O.OOC

O.OOC

O.OOC

1.3.2

Amenajare spatii verzi

4.500.00C

855. OOC

5.355.00C

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilităților

O.OOC

O.OOC

O.OOC

TOTAL CAPITOL 1

29,250.000

5,557.500

34.807.50C

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asiqurarea utiliitătiior necesare obiectivului

2.1

Db. 4 Alimentarecuapa

3,000.000

570.000

3.570.00C

2.2

Db. 5 Canalizare

3,000.000

570.000

3,570. OOC

2.3

3b. 6 Instalație hidranti exteriori

2,000.000

380.000

2.380.00C

2.4

3b. 7 Racord electric

3,000.000

570.000

3,570.000

2.5

3b. 8 Alimentare cu energie electrica

5,000.000

950.000

5.950.00C

2.6

OB. 9 Telefonizare

O.OOC

0.000

O.OOC

TOTAL CAPITOL 2

16,000.000

3^040.000

19f040.00C

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea $/ asistentă tehnică

3.1

Studii

3,000.000

570.000

3.570.00C

3.1.1. Studii de teren

3,000.000

570.000

3,570.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

O.OOC

0.000

O.OOC

3.1.3. Alte studii specifice

O.OOC

0.000

O.OOC

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,000.000

0.000

3,000.000

3.3

Expertiza tehnica

o.ooc

0.000

O.OOC

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

159,000.000

30,210.000

189,210.000

3.5.1. Tema de proiectare

O.OOC

0.000

O.OOC

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

o.ooc

0.000

O.OOC

3.5.3. Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor le intervenție si deviz general

47,000.000

8,930.000

55,930.000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

36,000.000

6,840.000

42,840.000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

20,000.000

3,800.000

23,800.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

i           17.480.00C

109,480.000

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

20.000.00C

3,800.00C

23,800.000

3.7

Consultantei

0.000

O.OOC

O.OOC

3.7.2. Auditul financiar

0.000

0.000

O.OOC

3.8

Asistența tehnică

70,000.00C

13,300.000

83.300.000

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

25,000.000

4,750.000

29.750.00C

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

12.500.00C

2,375.00C

14.875.00C

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

12.500.00C

2.375.000

14.875.000

3 8.2. Diriqintie de șantier

45.000.00C

8.550.00C

53.550.00C

TOTAL CAPITOL 3

255,000.000

47,880.000

302,880.000

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcți^HnșțalaJi^

3,963,040.000

752,977.600

4.715.017.60C

4.1.2

DO 2 Sala^or^^

3.846.640.00C

730.861.BOC

4.577,501.60C

4.1.3

DO 3 Corp Legătură

116.400.00C

22.116.00C

138 516.00C

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (inclusiv montaj instalație regenerabila pentru incalzire apa DO3)

45 000.000

8,550.000

53,550.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (inclusiv DO3 instalație regenerabila pentru incalzire apa)

421,500.000

80,085.000

501,585.000

4 5

Dotări

76,156.000

14,469.640

90,625.640

TOTAL CAPITOL 4

4,505,696.000

856,082.240

5,361,778.240

Capitolul 5 4/te cheltuieli

5.1

Drqanizare de șantier

10,000.000

1,900.000

11,900.000

5.1.1

Lucrare deconșțructii

7.000.00C

1.330.00C

8.330.00C

5.1.2

Cheltuieli conexe orq^anțierulu^

“.ooo.ooc

570.00C

3.570.00C

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

48.193335

0.000

48,193.335

5 2.1. Comisioane si dobânzi aferente creditului băncii iinantatoare

0.000

0.000

0.000

5 2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

20.301 450

0.000

20,301.450

5 2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,060.290

0.000

4,060.290

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20,301 45C

o.ooc

20,301.450

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

3,530.145

0000

3,530.145

5.2.5.1 Taxa timbru arhitectura 0,05%

2,030.145

o.ooc

2,030.145*

5 2.5.2 Alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii

1,500 000

0.000

1,500.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute^

50,000.000

9,500.000

59,500 000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

7,000.000

1.330 000

8,330 000

TOTAL CAPITOL 5

115,193.335

12,730.000

127,923.335

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

IPreqătirea personalului de exploatare

0 000

0.000

O.OOC

6.2

probe tehnologice și teste

o.ooc

o.ooc

O.OOC

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

4,921,139.335

925,289.740

5,846,429.075

Din care C + M

4,060.290.001

771,455.106

4.831,745.1OC


APROB, BENEFICIAR PRIMAR COSMIN NECULA


Distanțele între corpurile de încălzire, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea acestora se va face după probarea lor și se va realiza cu ajutorul consolelor și susținătoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circulă agent de încălzire vor fi izolate corespunzător.

La alegerea corpurilor de încălzire s-a ținut cont de pierderile de căldură ale încăperilor calculate cu STAS 1907 precum și de coeficienții de corecție ce țin seama de temperatura agentului precum și de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastră, pe perete exterior sau pe perete interior).

Pentru realizarea lucrărilor de instalații se vor procura echipamentele propuse în prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu condiția respectării parametrilor impuși prin proiect.

La fiecare operație de montaj pentru conducte, echipamente și accesorii vor fi respectate tehnologiile de execuție ținând cont de tipul de material, sortimentul și dimensiunile acestuia, de condițiile și exigențele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărților tehnice ale echipamentelor și materialelor respective.

Instalația de încălzire cu aeroterme

Instalația de încălzire a sălii de sport a fost prevăzută a se realiza cu aeroterme de perete. Aerotermele propuse pentru a asigura parametri de confort în sala de sport, vor avea capacitatea nominală de 20 kW (domeniu de funcționare 8-50kW) și vor funcționa cu agent termic apă caldă 80/60 ’C Aerotermele vor fi montate conform indicațiilor din planuri și vor fi susținute de elementele de construcție prin intermediul pieselor de susținere (console) încastrate în acestea. Pentru toate aerotermele s-au prevăzut robineți de serviciu și racorduri flexibile. De asemenea, aerotermele vor fi dotate cu ventile manuale de aerisire.

Instalația de climatizare și ventilare

Pentru sala de sport a fost prevăzută o centrală de tratare aer în detență directă doar răcire debit 26200mcubi/h capacitate de răcire 129.6kW.

Ventilarea și climatizarea sălii de sport se realizează printr-o rețea de tubulatură rectangulară cu grile de refulare/aspirație montate pe tubulatură.

Aerul este preluat din exterior filtrat, răcit de centrala de tratare aer în detența directă și refulat în rețeaua de introducere aer prin intermediul ventilatorului de introducere aer.

Distribuția agentului termic de răcire / încălzire se realizează prin intermediul unei rețele de conducte din oțel izolată cu cochilii de vată minerală și folie de aluminiu.

Instalația de ventilare grupuri sanitare

Ventilarea grupurilor sanitare se va realiza mecanic în depresiune ( pentru grupurile sanitare care nu sunt prevăzute cu ferestre) și prin ventilare naturală ( pentru grupurile sanitare care sunt prevăzute cu ferestre) prin deschiderea ferestrei. Pentru aceasta s-a prevăzut o instalație de ventilare alcătuită dintr-o rețea de canale de aer circulare, din tabla zincată, gura de extracție tip valvă și ventilator de evacuare pentru grupul sanitar din Cabinetul profesorilor. Rețeaua de canaie de aer se va monta deasupra tavanului fals. Racordul gurii de extracție la rețeaua de canale de aer se va face cu tubulatura flexibilă. Aerul de compensare a celui evacuat se va lua prin neetanșeitatea ușilor de la grupurile sanitare.

Pe tubulatura de evacuare a aerului viciat, pentru a evita pătrunderea aerului din exterior atunci când ventilatorul nu funcționează, este prevăzută o clapetâ antiretur în construcția ventilatorului.

Pentru reglajul instalației de ventilare s-a prevăzut clapeta de reglaj pentru gura de extracție.

Fixarea canalelor de aer se realizează cu coliere metalice cu garnitura din cauciuc, fixate de elementele de construcții prin intermediul tijelor filetate.

Secțiunile canalelor de aer s-au determinat pentru viteze ale aerului cuprinse între 1 * 8 m/s.

Măsuri de protecția muncii și Aii

Execuția, punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea și reparațiile necesare se vor face de către personal calificat corespunzător, cunoscător al instrucțiunilor de execuție și montaj ale instalațiilor și în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare pentru astfel de categorii de lucrări:

fir. I FF PRAIFr.T S R


T

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții + Legea 177/2015;

 • - Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • - Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H G. nr. 273/1994;

 • - P 118 - 1999. Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

 • - Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

 • - Legea 307 - 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 • - NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

 • - NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor.

Prevederile stipulate în actele de mai sus nu sunt limitative, executantul și beneficiarul având obligația să adopte imediat măsurile corespunzătoare pentru a preveni și înlătură orice fel de accidente. Execuția va fi făcută de personal calificat având instructajul de protecția muncii, efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea și supravegherea de personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unității constructoare.

înainte de începerea execuției clădirii noi, se vor identifica pe teren eventualele rețelele edilitare pentru deviere. La fazele determinante indicate în programul control anexat se va solicita prezența proiectantului conform Normativ C56/2004.

Antreprenorul va avea obligația ca:

 • - la terminarea lucrărilor, să prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate asupra instalațiilor, precum și încadrarea în prevederile documentației în vederea întocmirii cărții tehnice a construcției.


- să eticheteze vizibil toate armăturile de închidere și separare cu precizarea zonei sau consumatorilor deserviți.

3.3 Costurile estimative ale investiției:

In etapa de achiziție a lucrărilor de construcții, li se va solicita explicit ofertantilor necesitatea / obligativitatea utilizării de produse de construcții pentru care exista documente de atestare a conformității - certificat de conformitate / declarație de performanta, in concordanta cu cerințe si nivelurile minimale de performanta prevăzute in actele normative si referințele tehnice in vigoare, aplicabile, astfel cum au fost impuse prin memoriile tehnice si căitele de sarcini.

Costurile estimative ale investiției cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții.

 • a. Deviz General cu valoarea totală a investiției vizată (sunt cuprinse atât cheltuielile eligibile cât si cele neeligibile)

 • b. Deviz financiar

 • c. Deviz pe obiect 1 - Amenajare Teren

 • d. Deviz pe obiect 2 - Investiția de baza

 • e. Deviz pe obiect 3 - Corp de Lefgatura

 • f. Deviz utilitati

 • g) Deviz - Alte cheltuieli

 • h) Lista utilaje

 • i) Lista dotări

 • j) Fise tehnice ale utilajelor

 • k) Evaluări lucrări de construire Sala Sport si Corp Legătură

î C LEF PROIECT S.R.L.

3ACAU

Beneficiar: MUNICIPIU BACAU

DEVIZ FINANCIAR

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

Studii de teren

3,000.00(1

570.004

3,570.000

1.1

Studiu topografic

1,500.OOC

285.000

1.785.00C

1.2

Studiu geoj£2jc

1.500.00C

285.000

1,785.000

1.3

Studiu hidrologic

o.ooc

0.000

O.OOC

2

Documentațji-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,000.000

o.otm

3,000.000

3

Expertiza tehnica

O.OM

o.ooc

O.OOC

4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

0.000

0.000

0.000

5

Proiectare

159,000.004

37,050.004

232,050.000

1. tema de proiectare

O.OOC

O.OOC

O.OOC

2. studiu de prefezabilitate

o.ooc

O.OOC

O.OOC

3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție si deviz general

47,000.000

8,930.000

55,930.000

4. documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

36,000.000

6,840.000

42,840.000

4.1 documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor- FAZA SF

10,500.000

1,995.000

12,495.000

4.2 documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor- FAZA PT

25,500.000

4,845.000

30,345.000

5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

20,000.000

3,800.000

23,800.000

6. proiect tehnic si detalii de execuție

92,000, OOC

17.480.00C

109.480.00C

6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

20,000.(HK

3,800.000

23,800.000

7

Cheltuieli pentru consultanta

0.000

0.000

0.<HK

1.1 managementul de proiect pentru obiectivul de investiții: elaborare cerere de finanțare

0.00C

0.000

O.OOC

1.2 managementul de proiect pentru obiectivul de investiții: consultanta implementare

o.ooc

o.ooc

0.000

2. auditul financiar

O.OOC

o.ooc

O.OOC

8

Cheltuieli pentru asistente tehnica

70,000.000

13,300.000

83,300.000

1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

25,000. OOC

4.750.00C

29.750.00C

1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

12,500.000

2,375.000

14,875.000

1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

12,500.000

2,375.000

14,875.000

2. Dirigintie de șantier

45,000.000

8.550.00C

53,550.000

^OȚAL^țărăȚVA^

255,000.000

54,720.000

345,720.00'^

ÎNTOCMIT

Arhitect CristianAPROB, BENEFICIAR PRIMAR COSMIN NECULA

Beneficiar: MUNICIPIU BACAU

Devizul obiectului: NR 1 "Lucrări amenajare teren"

Nr, crt

denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEE

LEI

LEI

1

2

3

4

5

I

Cheltuieli pentru obținerea amenajarea terenului

1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări îKterioaFe ^spațiiverzi)

4,500 000

855.000

5,355.000

2

Rezistență

24,750.000

4,702.500

29,452.500

2.1

Sistematizare verticala

11,250.000

2,137.500

13,387.500

2.2

4Jej pietonate si carosabile

13,500.000

2,565.000

16,065.000

2.3

Platforme containere colectare selectiva

0.000

0.000

0.000

3

Vritectură taatfbrma containere colectare selectiva)

0.000

0 000

0 000

4

nstalaiîi i platforma containere colectare selectiva!

0.000

0 000

0 000

TOTALI

29,250.000

5,557.500

34,807.500

II

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0 000

TOTALII

0.000

0.000

0.000

L Utilaje, echipamente tehnologice ei funcționale care incesită montaj

0.000

0 000

0.000

L Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu tecnită montaj și echipamente de transport

0.000

0 000

0 000

J. Dotări

0.000

0.000

0.000

t. Active necorporjle

0.000

0.000

0.000

roTAL III -subcap. 1+2+3+4

0.000

0.000

0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

29,250.000

5,557.500

34,807.500


APROB, BENEFICIAR

PRIMAR COSMIN NECULA

D02 Sala sport


Beneficiar: MUNICIPIU BACAU

Devizul obiectului: NR 2.2 "Investiția de baza” SALA DE SPORT

Mr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investitiadebază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

4.1.2

Rezistență

1,455,238.000

276,495.220

1,731,733.220

4.1.3

Arhitectură

1,766,402.000

335,616.380

2,102,018.380

4.1.4

Instalații

625,000.000

118,750.000

743,750.000

4.1.4.1

Instalații electrice, detecție, curenti slabi

275,000.000

52,250.000

327,250.000

4.1.4.2

Instalații sanitare (inclusiv HI)

165,000.000

31,350.000

196,350.000

4.1.4.3

Instalații de incalzire, ventilație si climatizare

185,000.000

35,150.000

220,150.000

4.1.4.4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

4.1.4.5

Instalații de telecomunicații

"3.000

0 000

0.000

(total 1 -sulK^. 4.1

3,846,640.000

730,861.600

4,577,501.600

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

45,000 000

8.550.000

53,55003$

TOTAL II - subca^ 4-2

45,000.000

8,550.000

53,550.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită mon?^;.

421,500.000

80,085.000

501,585.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

76,156.000

14,469.640

90,625.640

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

497,656.000

94,554.640

592,210.640

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

4,389,296.000

833,966.240

5,223,262.240


APROB, BENEFICIAR PRIMAR COSMIN NECULA

Page 1

D03 Corp Legătură


Beneficiar :MUNICIPIU BACAU

Devizul obiectului: NR 2.3 "Investiția de baza” CORP DE LEGĂTURĂ

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0 000

0.000

4.1.2

Rezistentă

40,500.000

7,695.000

48,195.000

4.1.3

Arhitectură

75,900.000

r 14,421.000

90,321.000

4.1.4

Instalași

0.000

0.000

0.000

4.1.4.1

Instalații electrice, detecție, curenti slabi

0.000

0.000

0.000

4.1.4.2

Instalații sanitare

0.000

0.000

0.000

4.1.4.3

Instalații de incalzire, ventilație si climatizare

0.000

0.000

0.000

4.1.4.4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

4.1.4.5

Instalații de telecomunicații

0.000

0.000

0.000

TOTAL l-subcagJJ^

116,400.000

22,116.000

138,516.000

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0 000

0.000

0.0,00

TOTAL II - ubcsp.

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0.000

0.000

0.000

Total deviz pe obiect ] (Total 1 + Total II + Total III)

116,400.000

22,116.000

138,516.000


APROB, BENEFICIAR PRIMAR COSMIN N ECU LA

Page 1


Beneficiar: MUNICIPIU BACAUDeviz specific - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

Ob. 4 Alimentare cu apa

3,000.000

570.000

3,570.000

2

Ob. 5 Canalizare

3,000.000

570.000

3,570.000

3

Ob. 6 Instalație Hidranti exteriori

2,000.000

380.000

2,380.000

4

Ob. 7 Racord electric

3,000.000

570.000

3,570.000

5

Ob. 8 Alimentare cu energie electrica

5,000.000

950.000

5,950.000

6

Ob. 9 Telefonizare

0.000

0.000

0.000

TOTAL (fără TVA)

16,000.000

3,040.000

19,040.000

APROB, BENEFICIAR PRIMAR COSMIN NECULA

Beneficiar: MUNICIPIU BACAU

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

Organizare de șantier

10,000.000

1,900.000

11,900.000

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

7,000.000

1,330.000

8,330.000

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,000.000

570.000

3,570.000

2

Comisioane, taxe

48,193.335

0.000

48,193.335

1. Comisionul băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

20,301.450

0.000

20,301.450

3. Cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului

4,060.290

0.000

4,060.290

4. Cota aferentă CSC

20,301.450

0.000

20,301.450

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

3,530.145

0.000

3,530.145

5.2.5.1 Taxa timbru arhitectura 0,05%

2,030.145

0.000

2,030.145

5.2.52 Alte cheltuieli de aceeași natura, stabilite in condițiile legii

1,500.000

0.000

1,500.000

3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

203,014.500

38,572.755

241,587.255

4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

7,000.000

1,330.000

8,330.000

TOTAL

268,207.835

41,802.755

310,010.590


APROB, BENEFICIAR PRIMAR COSMIN NECULA


DOTĂRI SI ACTIVE NECORPORALE - TOTAL (ȘCOALA SI SALA DE SPORT)

DOTĂRI SALA DE SPORT

ARTICOL

CARACTERISTICI

Buc.

Preț lei (fara TVA)

Valoare fara tva

Cos gunoi colectare selectiva

Cos gunoi colectare selectiva 45 litri, utilizat pentru interior, cu capac, din material plastic, diverse culori

10

74.00

740.00

Europubela 1201

Pubele reciclare 1201, din polipropilena rezistente la factori fizici, chimici si atmosferici, prevăzute cu roti si capac cu minere, diverse culori

3

109.00

327.00

Poarta Handbal

3x2 x 1.00 m, cadru profil otel 80 x 80mm„ cu sistem prindere a plasei Prețul este la pereche.

1

2,090.000

2,090.000

Plasa poarta Handbal

Plasa porii handbal 3x2m,Adâncime 100cm fir 3mm, o singura culoare, ochi 100x100mm, ( Prețul este la pereche)

1

226.000

226.000

Fileu Tenis câmp

Fileu de tenis câmp, rezistent razelor UV, umezelii. Dimeniuni: 1200 x 100 cm, Ochiuri 4,5x4,5 cm,Grosime fir: 2,5mm.Cablu metalic pentru intindere

1

393.000

393.000

Fileu Volei

Fileu volei 9.50x1.00m, fir 3.0mm, Coarda de tensionare. Ochi 10x10cm

1

429.000

429.000

Stilpi multifuncționali

Stâlpi de volei din otel, profil rotund sau patrat, vopsiți in câmp electrostatic, prevazuti cu dispozitiv de reglare a înălțimii fileului de volei si socluri, recomandat pentru sporturile: volei, tenis.

1

1,221.000

1,221.000

Cos Baschet independent

Conceput pentru baschet în interior/ exterior. Se poate regla pe 4 niveluri de înălțime, de la 2,40m la 3,05m. Este ușor de deplasat,.

2

2,900.000

5,800.000

Cos Baschet fixare perete

Panou, coș și plasă! Panoul oferă ricoșeu bun. Compatibil cu accesoriile de fixare pe perete .

Capra,Lada,Trambulina semi-elastica, Banca (4 buc), spalier (5 buc.), saltea (4 buc.), paralele inegale, paralele, aparat mini inele.

4

600.000

2,400.000

Set Dotări Gimnastica

1

39,600.000

39,600.000

Mingii Volei

10

40.000

400.000

Mingii baschet

10

80.000

800.000

Mingii Handal

10

45.000

450.000

Mingii fotbal

10

50.000

10,640.000

Gradene

Scaun de tribuna din fibră de sticlă sau plastic, cu spătar, cu sistem de prindere

140

76.000

10,640.000

r                          TOTAL DOTĂRI SALA DE SPORT

76,156.000

APROB, BENEFICIAR


INFORMARE SI PUBLICITATE

Nr. crt.

Activitatea de informare si publicitate obligatorie conform MIV POR

Nr. bucăți maxim decontat

Costuri eligibile fLEI fora TVA)

1

Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului

1

1,000.000

2

Anunț/comunicat de presă la Analizarea proiectului

1

1,000.000

3

Panou de informare temporar pe durata inveșțj^ei

1

2,000.000

4

Placă permanentă la finalizarea investiției

1

3,000.000

5

Etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect

289 echipamente x mai puțin de 110% x 5 lei/bucata

6

TOTAL

7,000.000


APROB, BENEFICIAR PRIMAR COSMIN NECULA


Proiectant: S.C. LEF PROIECT S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIU BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

INVESTIȚIA: “SALA SPORT ”

Școala Gimnaziala Domnita Maria Bacau

Curs inforeuro luna noiembrie 2019 1 RON =        4.7800       EURO

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea $i amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

24,750.000

4,702.500

29,452.500

1.2.1

Sistematizare verticala + amenaiar^^

11,250.000

2,137.500

13,387.500

y.2

Mei pietonale si carosabile

13.500.00C

2,565.000

16,065.000

"l.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4,500.000

855.000

5,355.000

1.3.1

Amenajare platforma pentru containere colectare selectiva

O.OOC

0.000

O.OOC

1.3.2

Amenajare spatii verzi

4,500.000

855.000

5,355.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

O.OOC

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

29.250.000

5,557.500

34,807.500

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtătilor necesare obiectivului

2.1

Ob. 4 Alimențar^i^g^^

3,000.000

570.000

3,570.000

2.2

Ob. 5 Canalizare

3,000.000

570.000

3,570.000

2.3

Ob. 6 Instalație hidranti exteriori

2,000.000

380.000

2,380.000

2.4

Ob. 7 Racord electric

3,000.000

570.000

3,570.000

2.5

Ob. 8 Alimentare cu enerqieelectrica

5,000.000

950.000

5,950.000

2.6

OB. 9 Telefonizare

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

16,000.000

3,040.000

19,040.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistentă tehnică

3.1

Studii

3,000.000

570.000

3,570.000

3.1.1. Studii de teren

3,000.000

570.000

3,570.000

3.1.2. Raport privind impactul asugra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte șțudiișpecifi^!

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,000.000

0.000

3,000.000

3.3

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

159,000.000

30,210.000

189,210.000

3.5.1. Temadeproiecțare

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor le intervenție si deviz general

47,000.000

8,930.000

55,930.000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

36,000.000

6,840.000

42,840.000

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

20,000.000

3,800.000

23,800.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

92,000.000

17,480.000

109,480.000

3.6

Organizarea procedurilo^eachizitie^

20,000.000

3,800.000

23,800.000

3.7

Consultantă^

0.000

0.000

0.000

3.7 .2. Auditul financiar

0.000

O.OOC

O.OOC

3.8

Asistentă tehnică

70,000.000

13,300.000

83,300.000

3.3.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

25.000.00C

4,750,000

29,750.000

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

12,500.000

2.375.000

14.875.000

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in smgramul de control al lucrărilor de execuție avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

12 500.000

2,375.000

14.875.000

3.8.2 Diriqintte de șantier

45,000.000

8,550.000

53,550.000

TOTAL CAPITOL 3

255.000.00C

47,880.000

302,880.000

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șHnstalatii

4,117,040.000

782,237.600

4,899,277.600

4.1.2

DO 2 SalaSpor^^

4 000,640 000

760 121 600

4,760,761.600

4,1.3

DO 3 Corp^gațufâ^

116,400.000

22,116.000

138,516.000

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (inclusiv montaj instalație reqenerabila pentru incaizire apa DO3)

45 000.000

3.550.000

53,550.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (inclusiv DO3 instalație regenerabila pentru incaizire aga^

421,500.000

80.085.000

501.585.000

4,5

Dotări

76,156.000

14,469.640

90.625.64C

TOTAL CAPITOL 4

4,659,696.000

885,342.240

5,545,038.240

Capitolul 5 A/fe cheltuieli

5.1

Drqanizare de șantier

10^00.000

1,900.000

11,900.000

5.1.1

Lucrare dei construcții

7,000.000

1,330.000

8,330.000

5.1.2

Cheltuieli conexe org.^anțieruțu^

3,000.000

570.000

3,570.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

49,964.335

0.000

49,964.335

5.2.1. Comisioane si dobânzi aferente creditului băncii finanțatoare

oooo

0 000

0.000

5 2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

21,071.450

0.000

21,071.450

5 2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,214.290

0.000

4,214.290

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

21.071.45C

0.000

21,071.450

5 2.5. Taxe pentru acorduri avize conforme si autorizația de construire/desfirntare

3,607.145

0,000

3,607.145

5 2 5.1 Taxa timbru arhitectura 0,05%

2,107.145

0.000

2,107,145*.

5.2.5.2 Alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite in condițiile legii

1,500.000

0 000

1,500.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute^

50.000.00C

9,500.000

59,500.000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

7,000.000

1,330.000

8,330.000

TOTAL CAPITOL 5

116,964.335

12,730.000

129,694.335

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

pregătirea personalului de exploatare

o.ooc

0.000

0.000

6 2

fc’robe tehnologice și teste

0000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

o.ooc

0.000

TOTAL GENERAL

5,076,910.335

954.549.74C

6,031,460.075

Din care C + M

4,214.290.000

800,715.100

5,015,005.100

întocmit


Arhitect Cristian LEFTER -


APROB, BENEFICIAR

PRIMAR COSMIN NECULA

EVALUARE nr. 1

Construcție Sala Sport+Corpuri de legătură

AMPLASAMENT: str. Bicaz, nr. 126, mun. Bacău, jud.Bacău;

GRAD SEISMIC: ag = 0.35 g si Tc = 0,7

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ: Structura mixtă - stâlpi beton armat + ferme metalice pentru sala sport, structura metalică pe cadre la corpurile de legătură

FUNDAȚII: Fundații din beton, izolate sub stâlpi si continui sub ziduri.

ÎNCHIDERI EXTERIOARE: panouri sandwich grosime 12 cm la sala sport și structură de aluminiu la corpurile de legătură.

COMPARTIMENTĂRI: Pereți din zidărie de cărămidă de 15 cm si pereți din gips carton de 10,0 cm;

PLANȘEE: Beton armat de 15,0 cm grosime tribună;

ACOPERIȘ: Panouri tip sandwich la sala sport și structură aluminiu la corpurile de legătură.

FINISAJE INTERIOARE: Faianță la grupurile sanitare pe pereți, h 2,10 m și vestiare; zugrăveli în var lavabil la pereți și tavane.

FINISAJE EXTERIOARE: Vopsea decorativă de exterior.

PARDOSELI. Gresie porțelanată în cabinet profesori, holuri, grupuri sanitare, vestiare, spațiu tehnic, depozitare, tablou electric; covor PVC pentru sala de sport și tribuna spectatori.

TÂMPLĂRIE: Tâmplăria interioară din lemn, tâmplărie exterioară din profile de aluminiu la corpurile de legătură.

INSTALAȚII: Electrice de iluminat, prize, voce-date, efracție, CCTV;

încălzire centrala cu radiatoare din otel de la școla existentă;

Sistem ventilație.

Sanitare de alimentare cu apă canalizare menajeră;

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME: P+1;

INDICI SPAȚIALI:

Sala Sport Ac = 1375,40 mp;

Adc - 1598.60 mp;

Corp de legătură cu Clădire școală Ac = 31,54 mp;

Adc = 31,54 mp

Corp de legătură cu Școala nouă Ac = 16,9 mp;

Adc = 16,9 mp

Indicator de preț conform lucrări similare, având la bază normele de deviz C,lz,S,E,W2,l si V, SR 1982 îmbunătățite cu materialele apărute pe piața construcțiilor.

COST LUCRĂRI CONSTRUCȚIE:

Sala Sport

 • 1,598.60 mp x 2,400.00 lei/mp = 3,836,640.00

Corp de legătură cu Clădire școală

Adc = 48.50mp x 1,900.00 lei/mp = 92,150.00

EVALUARE nr, 2

pentru lucrări de drumuri si sistematizare verticală

Indicator de preț, conform lucrări similare executate, prețuri conform Norme Dev. S.R. 1981, reactualizate și îmbunătățite în prețuri noiembrie 2015.

 • 1. Sistematizare verticală/amenajare teren:

750 mp x 15lei/mp                             = 11,250.00 lei;

 • 2. Trotuare pietonaie:

300 mp x 45 !ei/mp                             = 13,500.00 lei;

 • 3. Amenajare spații verzi:

300 mp x 15 lei/mp                              = 4,500.00 lei;

TOTAL 1 + 2 + 3                                 = 29,250.00 lei;

EVALUARE nr. 3

INSTALAT» HIDRO-SANITARE


(.Instalații interioare sanitare

Lavoar de porțelan tip, cu armături de alimentare cu apă și scurgere

 • •  Vas WC porțelan

Pișoar (complet echipat)

 • •  Cabina de duș complet echipată

 • •   Robineți colțar 1/2"

 • •  Țeava tip PP-R (SDR 7.4, PN 16) apă rece/apă caldă Dn15, 20, 25, 32

Izolarea termică a conductelor cu cauciuc sintetic cu celule închise (elastomer) cu bariera de vapori ridicată Dn15, elastomer 9mm

 • •   Robinet de trecere Dn15, 20, 25, 32

 • •   Tuburi de canalizare tip PP40, 50,110

Izolație termică la conducte de canalizare cu cochilii de vată minerală și folie de aluminiu cu grosimea de 3cm pentru conductele din PP110-PP200

 • •   Piesa de curățire 110mm

Căciulă de ventilare Dn50

Sifon de pardoseală cu intrare Dn40 și ieșire Dn50 Sifon de pardoseală cu ieșire Dn50


 • •   Verificare etanșeitate și presiune la instalația sanitară

 • II. lnstalație preparare apă caldă cu panouri solare

 • •  Țeavă tip Cupru 28x1,5mm

 • •   Robinet de trecere Dn32

 • •  Manometru

 • •  Termometru

 • •  Tablou automatizare panouri solare

 • •   Sistem de fixare pe terasa panouri solare

 • •   Verificare și punere în funcțiune panouri solare

 • III. lnstalații sanitare exterioare alimentare cu apă și canalizare menajeră

 • •  Cămin de canalizare menajeră cu diametru de 800mm, complet echipat

 • •  Cămin de branșament apă complet echipat

 • •  Conductă canalizare SN 8 PVC-KG 110mm

 • •  Conductă canalizare sub presiune Dn40mm

 • •   Demontare și relocare cămin de canalizare existent

 • •   Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră

 • •  Conducta alimentare cu apă PEHD Dn32, 50

SC. LEF PROIECT S.R.L.

Pr Nr. 11/2019

7 iza S.F3ACAU

 • •  Trecere etanșa conducta 040,110

 • •  Săpătura mecanizată pământ

 • •  Pozare nisip în șanț pentru conducte de canalizare

 • IV. Gospodârie de apă hidranți exteriori* hidranți interiori

 • •  Electrovana Dn 50 mm

 • •  Robinet de trecere Dn50, 65, 125,150

 • •   Manșon anti-vibrații Dn150

 • •  Manometru

 • •  Debitmetru DN150

 • •  Robinet de golire Dn32

 • •  Sorb Dn 150

 • •  Supapă de siguranță

 • •   Pâlnie preaplin

 • •  Țeava trasa de oțel Dn 40, 50,150

 • •  Distribuitor hidranți Dn 2000mm, L=2000mm cu :

 • •  -3 racorduri Dn125 mm

 • •  -2 racorduri Dn50mm

 • •  -1 racord golire Dn 50 mm

 • •  -1 racord manometru cu robinet de control

 • •  Racorduri Storz Dn100

 • •  Tablou de automatizare gup pompare incendiu hidranți exteriori

 • •  Verificare și punere în funcțiune grup pompare incendiu

 • •  Rezerva apa incendiu

 • V. lnstalație hidranți interiori

 • •  Țeava trasa de oțel 2,2 1/2"

 • •  Trecere etanșă conducta PEHD Dn65

 • •  Piesa de trecere de la PEHD la oțel Dn50

 • •  Hidrant interior apă-apă complet echipat montat aparent cu următoarele caracteristici:

-Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar

-Tambur cu furtun semirigid 0 25 mm cu lungimea de 30m

-Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm

-Presiunea necesară la ajutaj de pulverizare al țevii Hnec=38.5 mCA.

-Debitul specific minim al unui jet: 2,1 l/s;

-Lungimea jetului compact: 6 m;

-Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m;

-Lungimea jetului pulverizat conic: 3 m.

 • •   Proba la etanșeitate și punere în funcțiune

 • VI. Instalație hidranți exteriori

 • •  Conducta PEHD Dn65mm, 100,125,150

 • •  Hidrant exterior suprateran Dn80 (complet echipat).

 • •  Proba la etanșeitate și punere în funcțiune

TOTAL instalații sanitare = 165,000.00 lei

EVALUARE nr.4

pentru instalația de încălzire / ventilare - climatizare

I.Instalație de încălzire cu radiatoare
 • •  Radiator din otel tip panou 11 dimensiune 11/600/600 (Q=569W)

 • •  Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/600 (Q=988W)

 • •  Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/500 (Q=1138W)

 • •  Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/800 (Q=1235W)

 • •  Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/900 (Q=1318W)

 • •  Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/500/1200 (Q=1532W)

 • •  Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/1200 (Q=1757W)

Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/1400 (Q=2306W)

 • •   Robinet cu cap termostatat tur și robinet normal retur radiatoare

 • •   Robinet separație 1"

 • •   Racord flexibil 1=1 1"

 • •   Țeavă tip PPR, Dn15, 20, 25

 • •   Țeavă tip Oțel, Dn 25, 32, 40, 50

Izolarea termică a conductelor cu cauciuc sintetic cu celule închise (elastomer) cu barieră de vapori ridicată, cu conductivitatea termică < 0.04W/mK, clasa B1 de performanță la foc m, pentru conducte de apă caldă; complet cu adeziv, substanță de curățat, clipsuri montate conform indicațiilor producătorului cu următoarele grosimi: Dn15, 20, 25, 32, 40, 50. elastomer 9mm

 • •   Verificare și probe instalație de încălzire cu radiatoare

 • II. Preparare agent termic

 • •  Distribuitor (D) pentru instalația de incalzire Pn16:

 • - Dimensiuni (Lungime x Diametru): 1200 x Dn150 mm;

 • - trei racorduri; un racord Dn32,

 • - un racord Dn50 si un racord Dn25mm;

 • - un racord de intrare, Dn65 mm;

 • •  Colector (C) pentru instalația de încălzire Pn16;

 • - Dimensiuni (Lungime x Diametru): 1200 x Dn150 mm;

 • - trei racorduri: un racord Dn32,

 • - un racord Dn50 si un racord Dn25mm;

 • - un racord de intrare, Dn65 mm;

 • •  Vană cu 3 căi cu acționare electromagnetică prin comand directă la ventil electric , PN16, Dn25, 50

 • •  Clapeta de sens Dn20, 25, 32, 50

 • •  Robinet de trecere Dn20, 25, 32, 50

<» Filtru de apa tip Y Dn20, 25, 32, 50

 • •  Racord antivibrant montat pe conducta Dn25, 32, 50

 • •  Supapa de siguranță 3/4”

 • •  Manometru

 • •  Termometru

 • •  Robinet de golire Dn15

 • •  Senzor de temperatură

 • •  Detector de debit

 • •  Țeavă tip Oțel, preizolată Dn65, montată în pământ

 • •  Racordare la agent termic în punctul termic existent

 • •  Verificare și punere în funcțiune

 • III. lnstalație de ventilare și climatizare

 • •   Grilă liniară de refulare, montată pe tubulatură rigidă rectangulară, Lxl=800x200

 • •   Grilă liniară de aspirație , montată pe tubulatură rigidă rectangulară, Lxl=1000x300

 • •  Tubulatură rectangulară din tabla galvanizată, cu grosimea de 1,25 mm, cu elemente de prindere și susținere pentru ventilare

 • •   Izolație tubulatură pentru ventilare, cu vată minerală caserată, cu densitatea 60kg/mc cu grosimea de 10 mm

 • •   Proba de funcționare

 • IV. Instalație de ventilare grupuri sanitare

 • •   Gura de aspirație aer viciat grupuri sanitare tip valvă, cu disc reglabil; dimensiuni racord: 0100

 • •   Tubulatura flexibilă preizolată <t> 100

 • •   Tubulatura circulară orizontală realizată din tablă tip SPIRO sau alt material tehnic echivalent pentru evacuare aer viciat cu următoarele dimensiuni: 100mm

 • •   Clapeta de reglaj pe tubulatura SPIRO <t> 100

 • •   Clapeta circulara 100mm antiretur

Grila de perete evacuare aer viciat grupuri sanitare, O 100                                    c

S C LEF PROIECT S.R.L.


5ACAU


Pr. Mr. 11/2019

F i za S r

 • •   Elemente de prindere și susținere a tubulaturii

 • •  Proba de funcționare

TOTAL centru instalația de încălzire / ventilare - climatizare = 185.000.00 lei EVALUARE nr.S

Instalații electrice curenți tari:
 • •  Corp de iluminat tip proiector , echipat cu sursa LED 90W, balast electronic, montaj aparent, IP54.

 • •  Corp de iluminat tip casetat, echipat cu sursa LED 40W, balast electronic, montaj aparent, IP20.

 • •  Corp de iluminat tip plafonieră, echipat cu o sursa LED 20W, balast electronic, montaj aparent, IP20

 • •  Corp de iluminat tip plafonieră, echipat cu o sursa LED 20W, balast electronic, montaj aparent, IP20, echipat cu kit de emergență min 1h.

 • •  Corp de iluminat tip plafonieră, echipat cu o sursa LED 15W, balast electronic, montaj aparent, IP44.

 • •  Corp de iluminat tip plafonieră, echipat cu o sursa LED 8W, balast electronic, prevăzut cu senzor de prezenta incorporat, montaj aparent, IP44. • •  Corp de iluminat tip aplică, echipată cu o sursă LED 14W,balast electronic, montaj aparent, IP54, echipat cu kit de emergență min 2h

 • •  Corp de iluminat de siguranță pentru evacuare echipat cu sursa LED 4W, montaj aparent, IP44, echipat cu kit de emergență min 2h, inscripționat conform locului de montaj.

 • •  Corp de iluminat de siguranță pentru marcare hidranți echipat cu sursa LED 5W, kit de emergență min 1 h, montaj aparent, grad de protecție IP54, inscripționat hidrant

 • •  Corp de iluminat de securitate antipanică, echipat cu sursa LED 6W,cu distribuție asimetrică, balast electronic, montaj aparent, IP44, nepermanent, echipat cu kit de emergență min.lh.

 • •  Corp de iluminat liniar, echipat cu o sursă LED 60W, balast electronic, montaj aparent, IP44, echipat cu kit de emergență min 3h.

 • •  Corp de iluminat liniar, echipat cu o sursa LED 60W, balast electronic, montaj aparent, IP44.

 • •  întrerupător simplu, 10A/230V, montaj îngropat (ST), grad de protecție IP20

 • •  întrerupător simplu etanș, 10A/230V, montaj aparent (PT), grad de protecție IP44

 • •  întrerupător cap-scară, 10A/230V, montaj îngropat (ST), grad de protecție IP20

 • •  Buton cu revenire 10A/230V, grad de protecție IP44, montajaparent

 • •  Senzor prezență 10A/230V, raza de acțiune 8m

 • •  Priza simplă cu contact de protecție, 16A/230V, montaj îngropat, grad de protecție IP20

 • •  Priza dublă cu contact de protecție, 16A/230V, montaj îngropat, grad de protecție IP20

 • •  Priza simplă cu contact de protecție, 16A/230V, grad de protecție IP44,montaj aparent.

 • •  Doze de aparat

 • •  Doze de legătură montare pe pat de cablu sau aparent 10x1 Ocm

 • •  Racord electric

 • •  Verificarea și încercarea circuitelor de iluminat și prize

 • •  Cablu electric tip N2XH 2x1,5mmp

 • •  Cablu electric tip N2XH 3x1,5mmp

 • •  Cablu electric tip N2XH 4x1,5mmp

 • •  Cablu electric tip N2XH 3x2,5mmp

 • •  Cablu electric tip N2XH 5x2,5mmp

 • •  Cablu electric tip N2XH 5x4mmp

 • •  Cablu electric tip N2XH 5x25mmp

 • •  Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 3x1,5mmp

 • •  Materiale mărunte

 • •  Verificarea și încercarea cablurilor de maxim 1kV ( măsurarea rezistenței de izolație, identificarea fazelor)

 • •  Tub de protecție PVC 016 mm, 20, 25, 40 , halogen-free, inclusiv elemente de fixare față de structura construcției

O''

SC LEF PROIFCT S.R.L.

Pr. Nr. 11/2019


 • •  Pat de cabluri metalic cu elemente de conectare și susținere lxh=100x54mm

 • •  Pat de cabluri metalic cu elemente de conectare și susținere lxh=200x54mm

 • •  Tablou electric spațiu tehnic TESP, confecție metalică grad de protecție IP44, echipat conform schema monofilară

 • •  Tablou electric sala de sport TESS, confecție metalică grad de protecție IP44, echipat conform schema monofilară

 • •  Cutie cu eclisa de separație montată pe fațada la h=2,0m

 • •  Platbanda Ol-Zn 25x4mm

 • •  Platbanda Ol-Zn 40x4mm

 • •  Verificare priză de pământ instalații electrice: Rețete exterioare și camera grup pompare incendiu

 • •  Corp de iluminat liniar, echipat cu o sursă LED 60W, balast electronic, montaj aparent, IP44, echipat cu kit de emergență min 3h.

 • •  întrerupător simplu etanș, 10A/23OV, montaj aparent (PT), grad de protecție IP44

 • •  Priza simplă cu contact de protecție, 16 A/230V, grad de protecție IP44,montaj aparent.

 • •  Racord electric

 • •  Doze de legătură montare aparent 10x1 Ocm

 • •  Cablu electric tip N2XH 4x1,5mmp

 • •  Cablu electric tip N2XH 3x2,5mmp • •  Cablu electric tip CYAbY 3x2,5mmp

 • •  Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 5x1,5mmp

 • •  Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 5x2,5mmp

 • •  Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 5x1 Ommp

 • •  Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 5x16mmp

 • •  Cablu electric tip CYAbY-F 5x16mmp

 • •  Cablu electric tip CYAbY 3x50+25mmp racord de alimentare TESS

 • •  Materiale mărunte

 • •  Verificarea și încercarea cablurilor de maxim 1kV ( măsurarea rezistenței de izolație, identificarea fazelor)

 • •  Tub de protecție PVC 020 mm 25, 40 , halogen-free, inclusiv elemente de fixare față de structura construcției

 • •  Tub gofrat pozat in pamant 04Omm, 110

 • •  Săpătura manuală

 • •  Umplutură din nisip ca strat de protecție la conducte

 • •  împrăștierea pământului cu lopata în straturi uniforme

 • •  Compactarea umpluturilor executate în straturi succesive de 10-20cm grosime, inclusiv udarea fiecărui strat în parte

 • •  Transportul nisipului cu autobasculanta la 5Km distanță

 • •  Tablou electric grup pompare incendiu, confecție metalică grad de protecție IP44, echipat conform schema monofilară, inclusiv AAR 50A

 • •  Racordare la rețeaua de energie electrică instalații electrice curenți slabi - Detecție incendiu

 • •  Modul adresabil (1 intrare, 2 ieșiri de releu), cutie inclusă, compatibil cu centrala aleasă, conform EN54

 • •  Sursă de alimentare 230Vca/24Vcc/3Ah, cu protecție la suprasarcină și la supratensiune, cu posibilitatea monitorizare căderi tensiuni de alimentare primare de 230Vca sau a defectării acumulatorilor prin intermediul unor relee interne, conform EN54

 • •  Soclu pentru detectori adresabili

 • •  Tub PVC rigid, 02Omm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub, clipsuri metalice pentru prindere)

 • •  Cablu JE-H(st)H, E30, 2x2x0,8mm

 • •  Panou repetor centrală detecție incendiu echipat cu sirena (acustica + flash luminos) amplasat la cabina portar

 • •  Verificare și punere în funcțiune instalație de detecție incendiu

Instalații electrice curenți slabi - EFRACȚIE
 • •  Contact magnetic

 • •   Tastatura efracție

 • •  Tub PVC rigid, 02Omm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub, clipsuri metalice pentru prindere)

 • •  Cablu efracție 6x0.22mm

 • •   Verificare și punere în funcțiune instalație de efracție

Instalații electrice curenți slabi - CCTV
 • •  SWITCH-12x10/100/1 OOOMbps cooper POE

 • •  Patchpanell 12 Porturi RJ45 ecranate Cat.6

 • •  Organizator Cabluri

 • •  Calculator

 • •  Cablu UTP, 4x2x0,5mmp, cat 6E

 • •  Tub PVC rigid, 02Omm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub, clipsuri metalice pentru prindere)

 • •  Verificare și punere în funcțiune instalație CCTV

Instalații electrice curenți slabi - Voce-date
 • •  Acces Point Wireless

 • •  Prize dubla RJ45 cat.6e ecranat pentru sistemul de voce-date

 • •  Cabinet 12U montare pe podea, ușă din sticlă cu rama metalică, panouri laterale detașabile, kit suporți

 • •  Unitate 4xventilatoare cu termostat + întrerupător

 • •  Bara de alimentare 6 prizex220v, montare în cabinet 19”, siguranța 16a, kit fixare 19”

 • •  SWITCH-12x10/100/1 OOOMbps + 1x1000Sx

 • •  Patchpanell 12 Porturi RJ45 ecranate Cat.6

 • •  Organizator Cabluri

 • •  Tub PVC rigid, 02Omm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub, clipsuri metalice pentru prindere)

 • •  Cablu UTP, 4x2x0,51 mmp, cat 5E

TOTAL instalații electrice = 275.000.00 lei

LISTA ECHIPAMENTE

• u

tilaje si echipamente tehnologice de încălzire si climatizare

Nr.Crt.

Denumire

Nr. Bucăți

Schimbător de căldură in placi cu următoarele caracteristici:

 • - Putere termica: 200 kW

 • - Debit agent secundar: 4.9 m3/h

 • - Debit agent primar: 8.9 m3/h

 • - Temperatura nominala de lucru: 120grdC

 • - Diametru racord: 1 1/4"

 • - Material / grosime placi: otel inoxidabil AISI316 / 0.4 mm

 • - Presiune nominala de lucru: 10 bar

 • - Greutate schimbător de căldură: 61.3 kg

1

Schimbător de căldură in placi cu următoarele caracteristici:

 • - Putere termica: 40 kW

 • - Debit acm la 10/60oC: 0.7 m3/h

 • - Debit acm la 10/60oC: 11.59 l/min

 • - Debit acm la IO/6O0C: 0.19 l/s

 • - Diametru racord: 3/4"

 • - Material placa / grosime: otel inox AISI 316 / 0.5 mm

 • - Presiune nominala de lucru: 16 bar

1

Vas de expansiune inchis capacitate 150 litri

1

Pompa simpla cu turatie variabila, pentru circuit radiatoare Hp = 6mCA

Q=0.35 l/s,

1

Pompa simpla cu turatie variabila, pentru circuit aeroterme Hp = 6 mCA

Q=1.5l/s,

1

Pompa simpla cu turatie variabila, pentru circuit ACM                           Q=0.5 l/s,

Hp =3 mCA

1 !

Pompa simpla cu turatie variabila pentru circuitul de la punctul termic existent la schimbător Q=2.5 l/s, Hp=10 mCA

1

Centrala de tratare aer in detenta directa, doar răcire, Debit de aer 26200 mc/h, putere de răcire 129,6kW

1

..

Sistem MONOSPLIT alcătuit din:

-O unitate exterioara UE cu următoarele caracteristici:

•dimensiuni H x W x D = 550 x 800 x 285mm;

•greutate :31 kg;

•putere sonora: 58/58(C/H) dB(A);

•agent frigorific:R410A;

-O unitate interioara UI cu următoarele caracteristici:

•dimensiuni H x W x D = 299 x 798 x 195 mm;

•capacitate răcire 9000 Btu/h;

•capacitate încălzire 11000 Btu/h;

•greutate: 10 kg;

•putere sonora; 57/57(C/H) dB(A);

•racorduri conducte lichid(dext)/gaz/condens (J.D./O.D.): 6.35/9.52/(13.8/15.8 * 16.7mm); ‘alimentare electrica ; 230V/50Hz/1 Ph

Unitatea exterioara va fi echipat cu:

-sistem complet de prindere.

Unitatea interioara va fi echipat cu:

-sistem complet de prindere.

Radiator electric de perete pentru încălzire directă:

 • • alimentare electrica 230V/50Hz;

 • • protecție la supraîncălzire;

 • • funcționare silențioasă;

 • • randament 100%;

 • • realizat cu clasa de protecție IP 24

1

Radiator electric de perete pentru încălzire directă:

 • • alimentare electrica 230V/50Hz;

 • • protecție la supraîncălzire;

 • • funcționare silențioasă;

 • • randament 100%;

 • • realizat cu clasa de protecție IP 24

1

VALOARE TOTALA = 220,000.00 lei
FISA TEHNICA Nr.01

Prepg rare agent termic - Schimbător de căldură in placi 40 kW


Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


Parametrii tehnici si funcționali:

Schimbător de căldură in piaci - 40 kW, cu următoarele caracteristici:

 • - Putere termica: 40 kW;

 • - Debit ACM la 10° / 60°C = 0.7 mc/h;

 • - Debit ACM la 10°/60°C = 11.59 l/min;

 • - Debit ACM la 10° / 60QC = 0.19 l/s;

 • - Diametru racord : 3/4";

 • - Pierdere de presiune circuit primar: 0.15 bar;

 • - Pierdere de presiune circuit secundar. 0.05 bar;

 • - Greutate: 17 kg

 • - Dimensiuni: 165x140x380mm

 • - Material placa/ grosime: otel inox Al SI 316 /0.5 mm;

 • - Material garnitura: NITRL;

 • - Tip racord: filet exterior;

 • - Presiune nominala de lucru: 16 bar.


Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:
3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROM ANI A

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de ia punerea in funcțiune de la livrare.

s in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

s in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.02

Preparare agent termic - Schimbător de căldură in placi

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Schimbător de căldură in placi - 200 kW, cu următoarele caracteristici:

 • - Putere termica: 200 kW;

 • - Debit agent secundar - 4.9 mc/h;

 • - Debit agent primar = 8.9 mc/h;

 • - Dimensiuni: 420x190x790mm;

 • - Temperatura nominala de lucru: 120°C;

 • - Diametru racord : 1 1/4";

 • - Material placa/ grosime: otel inox AISI 316 /0.4 mm;

 • - Material garnitura: NBRP;

 • - Tip racord: filet exterior;

 • - Presiune nominala de lucru: 10 bar;

 • - Greutate schimbător de căldura: 61.3 kg.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcțiune de la livrare.

✓ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

i

FISA TEHNICA Nr.03


Vas de expansiune 150 litri

’ Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

 • - Capacitate: 150 I;

 • - Dimensiuni: (DxH) 500x1025 mm;

 • - Diametru record vas de expansiune: 3/4";

 • - Presiune maxima: 10 bar.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001; Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcțiune de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclam ații lor întemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001 durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.04

Pompa simpla, circuit încălzire radiatoare

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Pompa simpla, pentru circulație agent termic 80/60oC, circuit incalzire radiatoare, cu următoarele caracteristici:

-Q = 0.35l/s.

 • - H = 6 mCA.

 • - Putere electrica absorbita: 0.3 kW.

 • - Tensiune alimentare: 1 - 230 V, 50 Hz.

 • - Grad de protecție: IP44.

Complet echipata si automatizata.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

-  Agrementare tehnica MLPAT in ROMAN IA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

 • -   Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -  durata minima de viata echipamente: 15 ani

--

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

---------- ■ .......

FISA TEHNICA Nr.05 Pompa circulație circuit aeroterine

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Pompa simpla, pentru circuit aeroterme, cu următoarele caracteristici:

-Q=1.5l/s.

 • - H=6 mCA.

 • - Putere electrica absorbita: 0.3 kW.

 • - Tensiune alimentare: 1 * 230 V, 50 Hz.

 • - Grad de protecție: IP44.

Complet echipata si automatizata.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMAN IA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

✓ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

 • -   Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -  durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.06

Pompa circulație pentru preparare a.c.m

Nr. crt.


Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini


Parametrii tehnici si funcționali:

Pompa simpla, pentru preparare a.c.m, cu următoarele caracteristici:


-Q=0.5l/s.

 • - H=3 mCA

 • - Putere electrica absorbita: 0.2 kW. -Tensiune alimentare: 1 ~ 230 V, 50 Hz.

 • - Grad de protecție: IP44.

Complet echipata si automatizata.Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:


Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001; Aarementare tehnica MLPAT in ROMANIA


Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001 durata minima^deviataechipamente: 15 ani


I

Producător

FISA TEHNICA Nr.07

Pompa circulație pentru circuit de la punctul termic


Parametrii tehnici si funcționali:

Pompa simpla, pentru circuit de la punctul termic existent la schimbător, cu următoarele caracteristici: -Q=2.5l/s.

-H=10mCA.

 • - Putere electrica absorbita: 0.4 kW.

 • - Tensiune alimentare. 1 - 230 V, 50 Hz.

 • - Grad de protecție: IP44.

Complet echipata si automatizata.Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001S.C. LEF PROIECT S.R.L.

3ACAU


r

. 11 ------------------------—1             ■ -------------------------------

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

. -

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

✓ in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.08 Aeroterma incalzire cu apa

, Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

------———--—------------

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Aeroterma de perete cu baterie de incalzire pe apa calda (90/70oC), avand următoarele caracteristici tehnice: -capacitate de incalzire: 8-50 kW;

-debit de aer vehiculat: 4850 mc/h;

-pierdere de presiune in baterie: 1,00 mCA; -putere electrica consumata: 230 W;

-tensiune de alimentare: ~1/230V - 50 Hz

Echipamentul va include: ventil automat de aerisire, termostat de camera, sistem de prindere pe perete l stâlp.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Aqrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001 durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.09

Ventilator extracție aer viciat grupuri sanitare 100mc/h

Nr, crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Ventilator de pentru evacuare aer viciat bai, cu o trepta de viteza, si clapeta antirefulare cu următoarele caracteristici:

-debit de aer: 100 mc/h;

-disponibil de presiune: 100 Pa;

-putere electrica 0.02 kW; 230V/50Hz/1Ph

Complet echipat cu elemente de prindere si susținere, si complet automatizat.

--------CJ------------—|

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

I 3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001; Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si iniocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001 durata minima de viata echipamente: 15 ani

5 I

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.1O


Centrala de tratare aer in detenta directa 26200 mc/h

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali: -Capacitate de răcire : 129.6 kW; -Capacitate de încălzire :127.0kW; -Putere electrica nominala răcire/încălzire: 41.1/41.3kW; -Alimentare electrica: 400V/50Hz;

-Debit de are: 26200 mc/h; -Nivel de zgomot la 3m: 68 dBA; -Presiune statica externa: 100 Pa;

-Greutate - 2230kg;

-Dimensiun hxLxa = 2036x4291x2069mm.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

i

_

3.C LEF PROIECT S.R.L.

SAC AU

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANI A

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

v' in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

 • -   Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr. 11

Sistem MONOSPLT

Nr crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

| Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Sistem MONOSPLIT alcătuit din:

-0 unitate exterioara UE cu următoarele caracteristici: *dimensiuni H x W x D = 550 x 800 x 285mm;

‘greutate: 31 kg;

‘putere sonora: 58/58(C/H) dB(A);

‘agent frigorific: R410A;

-O unitate interioara UI cu următoarele caracteristici: ‘dimensiuni H x W x D = 299 x 798 x 195 mm; ‘capacitate răcire 9000 Btu/h;

‘capacitate incalzire 11000 Btu/h;

‘greutate: 10 kg;

‘putere sonora: 57/57(C/H) dB(A);

‘racorduri conducte lichid(dext)/gaz/condens (I.D./O.D.): 6.35/9.52/(13.8/15.8 * 16.7mm);

‘alimentare electrica; 230V/50Hz/1Ph

Unitatea exterioara va fi echipat cu:

-sistem complet de prindere.

Unitatea interioara va fi echipat cu:

-sistem complet de prindere..

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele Internationale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

s in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada 1

a r* i cc DomcrT o d i

r>_        x «4 t

de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie a sa fie atestata ISO 9001 durata minima de viata echipamente: 15 ani

i

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

_

FISA TEHNICA Nr.12

Radiator electric

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

 • I

 • II

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Radiator electric de perete pentru încălzire directă:

 • • alimentare electrica 230V/50Hz;

 • • protecție la supraîncălzire;

 • • funcționare silențioasă;

 • • randament 100%;

 • • realizat cu clasa de protecție IP 24

Dimensiuni: 630x450x105, greutate=4.1kg

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție; 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

✓ in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare. Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

• Utilaje aferente instalației electrice / curenti slabi

Nr.Crt.

Denumire

Nr.

Bucăți

Ansamblu grup electrogen staționar, de exterior, cu motor prin compresie, cu carcasă de isonorizare, prevăzut cu catalizator pe toba de eșapament, capotaj rezistent la intemperii, cu putere nominală de 25 kVA, automatizat.

1

Dispozitiv captare trăsnet PDA montat pe tija Hm=4m, raza protecție Rp=60m, nivel normal III;

1

Centrala adresabila incendiu echipata cu o bluca

1

Detector adresabil de fum, semnalizare prin LED a stării de alarma, compatibil cu centrala aleasa, conform EN54,

42

Detector multisenzor O2T cu imunitate la praf si abur, semnalizare prin LED a stării de alarmare

3

TC LEF PROIECT SRL.

ÎACA.UButon adresabil de alarmare, semnalizare optica prin LED a stării de alarma, compatibil cu centrala aleasa, conform EN54

15

Sirenă acustică de incendiu de culoare roșie, adresabila, compatibila cu centrala aleasa, pentru aplicații de interior, conform EN54

8

Sirenă opto-acustică de incendiu de culoare roșie, convenționala, pentru aplicații de exterior, cu baterie de back-up, conform EN54

2

Centrală de avertizare efracție, 16 zone pe placă, memorie de evenimente în timp real, comunicator încorporat, cutie de metal, cu sursă de alimentare, extensibila la 128 de zone.

1

Senzor mișcare pasiv cu infraroșu (PIR)

11

Sirena efracție pentru aplicații de interior

3

Sirenă efracție pentru montaj în exterior cu flash și acumulator inclus

2

Camera video de interior tip dome cu IP si IR

6

Camera video de exterior cu IP si IR

4

NetWork Video Recorder cu 12 canale cu POE pentru camere IP

1

UPS 1000VA

1

VALOARE TOTALA = 91,500.00 lei


FISA TEHNICA Nr.O1

Grup electrogen 25kVA

Nr. crt.

I              Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Ansamblu grup electrogen staționar, de exterior, cu motor prin compresie, cu carcasă de isonorizare, prevăzut cu catalizator pe toba de eșapament, capotaj rezistent la intemperii, cu putere nominală de 25 kVA, automatizat, complet echipat.

Parametrii tehnici si funcționali:

Putere (kVA) 25

Putere (kW) 21.9 Turație (rpm) 1500

Tensiune standard (V) 400 / 230 Factor putere (cos phi) 0,8

Curent scurtcircuit 300 % In

Autonomie 8h, rezervor 45litri Dimensiu ni: Lxlxh=1600x700x1110mm;

Greutate = 640kg

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementam tehnica MLPAT in ROMANI A

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si in locuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

/ in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.


_

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

5    Alte condiții cu caracter tehnic:

J

FISA TEHNICA Nr.02

Paratrăsnet PDA

Nr.

crt.

>

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

p

Parametrii tehnici si funcționali: Nivel de protecție intarit III, Raza de acțiune 60m,

Inaitime catarg 4m,

Echioat cu dispozitiv de amorsare.

I

. 2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

I—--I

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele Internationale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție st postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

v in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

■--H

I

5

Alte condiții cu caracter tehnic:FISA TEHNICA Nr.03

Centrala analog adresabila incendiu

Nr 1 1   20 19


' Nr.

crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

-

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

p

Parametrii tehnici si funcționați:

-Alimentare: rețea: 230V, 50Hz AC (toleranta: +10%, -15%)

de la transformator 24V si 12VAC

 • - Baterii stand-by: 24 V

capacitate minima: 2x12V 7Ah capacitate maxima: 2x12V 15Ah

 • - Dimensiuni: 500x500x195 mm

 • - Temperatura de operare: 0 - 40 gr C

 • - Umiditate: maxim 85%

 • - Carcasa: otel, protecție IP30

 • - Număr bucle: 2

4 C ‘ EF PRO1FCT S R.L.

3ACAU • - Număr dispozitive pe bucla: maxim 126

 • - Ieșiri: 4 ieșiri programabile; monitorizare la ieșire si scurtcircuit. Maxim 1A pe ieșire

 • - Interfața seriala: 3 porturi seriale (opțional RS485 sau RS232)

 • - Tastatura: alpha numerica 21 taste

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

 • -   Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

 • -  Agrementam tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de ia punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

✓ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:


FISA TEHNICA Nr.04


Detector adresab

il de fum

Nr crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

 • -  Aria de acoperire - max.110m2 Inaltimea incaperii - max. 12 m Tensiune nominala - 19V

 • -  Consum curent stand - by - aprox. 45 pA

 • -  Consum curent in alarma - typ.9mA pulsat

 • -  Curent alarma de urgenta - typ. 18 mA Domeniu de temperatura pentru funcționare: -25 -+75°C

- Grad de protecție IP 43

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele Internationale ISO 9001;

- Agrementam tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livram.

✓ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o


n

1

inspecție,

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

1

1

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

...


FISA TEHNICA Nr.05

Detector mixt adresabil de fum si temperatura

11            "                ==«==X=;1 T—     li     —


Nr.

crt.

I                                                                                                                            “'

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

 • - Aria de acoperire - max 100m2

Inaltimea încăperii - max. 8 m

- Tensiune nominala - 19V

Consum curent stand - by - aprox. 45 pA

Consum curent in alarma - typ.9mA pulsat Curent alarma de urgenta - typ. 18 mA Domeniu de temperatura pentru funcționare: -25 -+75°C

 • - Grad de protecție IP 43

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de ia punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

v' in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata, in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

______________________________________________________________________I


FISA TEHNICA Nr.06


Buton manual adresabil de incendiu


Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


—j.-

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini i


Producător


3.C LEF PROIECT SRL.

SAC AU


■Ir 111 2019


1

Parametrii tehnici si funcționali:

 • - alimentare de pe bucla

 • - consum 5mA/24V

 • - led semnalizare

 • - grad protecție IP42, anti-ex

 • - dimnesiuni 125 x 125 x 36 mm

 • - temperature de funcționare -40°C to +80*C

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

 • -   Ech ipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

 • -  Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

/ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

v' in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.07

Sirena acustica de incendiu adresabila de interior

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

-Tensiune de lucru: 17 - 41V

 • - Nivel sonor la 1 m: 90 -102 dB(A) ± 2dB(A)) la 24 Vdc -Tonuri: 51

 • - Frecventa: 300Hz la 2850 Hz

 • - Temperaturi de utilizare: -10 la 50 grC

 • - Temperaturi de depozitare: -30 la 70 grC

 • - Umiditate maxima: 95%

 • - Grad de protecție: IP65, anti-ex

 • - Dimensiuni (mm): 112x112x67

 • - Masa (g): 152

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele Internationale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

1

1

•/ in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

|

1

î

i5 ;

Alte condiții cu caracter tehnic:

---—---___-------- - I

------II—      ---------1--Ll_    ---------1-          LL

- J

FISA TEHNICA Nr.08

Sirena opto-acustica de incendiu adresabila de exterior

i

Nr.

L

■                                                                                                             _L1L_                                                   --

Specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

L     ...        .

-----------------------1

Producător

Parametrii tehnici si funcționali:

 • - Alimentare: 24VDC (+/-10%)

 • - Nivel sonor la 1 m: 112 dB

 • - Nivel sonor la 300m: 62 dB

 • - Multitonala

 • - Frecventa: 2000-2800 Hz

 • - Temperaturi de utilizare: -30°C la +50°C

 • - Grad de protecție: IP65.

j

h

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

-

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

im                                                                     «---

I

1

1

u

1

1

1

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

ll

I.

1 5

Alte condiții cu caracter tehnic:

T                    ..                                                 U

FISA TEHNICA Nr.09

Centrala efracție

3.C. LEF PROIECT 3 R I

3AC Ml


Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Centrală de avertizare efracție, 16 zone pe placă, memorie de evenimente în timp real, comunicator încorporat, cutie de metal, cu sursă de alimentare, extensibila la 128 de zone.

1

5* *|r ti Î0V)

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

-

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

✓ in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

 • -   Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

1

9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

I

5

1. - 1

Alte condiții cu caracter tehnic:

I

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

✓ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata, in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

 • -   prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

 • -   Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr. 13

Camera de ini

ierior

Nr.

crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Camera de interior IP cu IR; 1/3" Progressive Scan CMOS; Rezoluție: 3MP; Day/Night, D-WDR, BLC, 3D DNR, BLC, 0.07Lux/F:1.2, AGC ON; Compresie video: H.264, MJPEG; Lentila 2.8mm; Distanta Iluminare: max. 30m; Frame: 12.5fps(2048x1536), 25fps(1920x1080), 25fps( 1280x720); Detecție

mișcare, Tamper; NAS; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; Temperatura de operare: -30°C~+60°C; Alimentare: 12VDC, PoE; Standard: IP66

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

s in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

s in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

gr

FISA TEHNICA Nr.1O Senzor de mișcare cu infrarosu PIR

Nr.

crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Detector de mișcare pasiv in infrarosu - PIR - cu procesare analogica a semnalului

Detecție volumetrica

Senzor dual de inalta sensibilitate

Raza detecție: 11 m

Unghi 110 grade

Compensare automata a temperaturii

Scut metalic - protecție deosebita la interferențele RFI si EMI

Comutator antisabotaj

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata, in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO
FISA TEHNICA Nr. 11

Sirena efracție de interior

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


Parametrii tehnici si funcționali: Putere acustica: 90 dB Sursa de alimentare: 12 V DC Doua tonuri de sunet


Specificații de performante si condiții privind siguranța in J exploatare:


Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIACondiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani


Alte condiții cu caracter tehnic:FISA TEHNICA Nr.12

Sirenă efrac ie pentru monta' în exterior cu flash i acumulator inclus

Nr. crt.


Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarciniProducătorParametrii tehnici si funcționali:

I Sirena Exterior, stroboscopica

i Consum max.: 1400mA

Alimentare: 10-16Vdc

Rata flash 120 per minut

Single tone

Presiune acustica: 120db/1m@14V

Funcție supervizare/raportare stare către centrala bateriedescarcata tam;er)


Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:
1 5 I Alte condiții cu caracter tehnso


FISA TEHNICA Nr.14

Camera 3 Megapixel de exterior__

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

; 1

Parametrii tehnici si funcționali:

Camera 3 Megapixel de exterior cu IR 80m (4xEXIR) antivandal; 1/3" Progressive scan CMOS; 0.07 Lux/F1.2; Lentila

4mm; Day&Night, D-WDR, BLC, 3D DNR; ROI; Compresie; H264; Rezoluție max.: 2048x1536 / 20fps, 1920x1080 /25fps; Dual stream; Network: 10M/100M Ethernet; NAS; Detecție mișcare; ONVIF, PSIA, CGI; Alimentare: DC 12V, PoE; Temperatura de operare: -30°C ~ +60°C; IP66

— - 1

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

1 ._

1

1

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

/ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

■s in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

- .

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.15

NVR12

Nr.

crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

A J1             -u

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Network Video Recorder cu 12 canale cu POE pentru camere IP de la Hikvision: 12 Canale IP Video, 1 IN/1 OUT Canal Audio; Ieșiri Video: HDMI, VGA; Rezoluție HDMI/VGA: 1920x1080P; Rezoluție inregistrare/redare: 6MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 1080P, UXGA.720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF; Redare Sincrona:8-ch@720P,6-ch@1080P; Spațiu stocare:2 porturi HDD SATA/4TB - neincluse Switch 8 porturi PoE integrat (120W) 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; Alimentare: 12VDC; Temoeratura:

-10°C~+55°C; Umiditate: 10%-90%;

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele Internationale ISO 9001;

- Agrementam tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

✓ in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

-------------—J

FISA TEHNICA Nr.16

__UPS 1000VA

Nf

crt

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

-

Producător

1

k

Parametrii tehnici si funcționali:

Putere (kVA) 1.0

Putere (kW) 0.67

Tensiune standard (V) 230 Module baterie incluse Frecventa 50 Hz

Autonomie 10 min

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

-----“

I 4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor Întemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

X------------------- -    ■

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

• Utilaje aferente instalației sanitare / panouri solare.

NrCrt.

Denumire

Nr. Bucăți

Grup pompare incendiu Q=15 l/s, Hp = 50mCA

1

Recipient de hidrofor instalație Hi+He 3001

1

Pompa basa Q=1 l/s, Hp = 10mCA

1

Panou solar plan cu tuburi vidate superconductoare suprafața de absorbție 2,03mp

2

Vas de expansiune închis panori solare capacitate 121

1

Boiler bivalent cu doua serpentine capacitate 5001

1

Pompa de recirculare a.c.m

1

Pompa de recirculare a c.m

1

Vas de expansiune închis boiler capacitate 241

1

VALOARE TOTALA = 110,000.00 leiFISA TEHNICA Nr.O1

Grup pompare incendiu hidranti exteriori

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Grup de pompare apa hidranti exteriori format din: -2electropompe centrifuge cu ax vertical (1 A + 1 R) montate pe placa de baza cu piciorușe antivibrante , cu colector de aspirație si colector de refulare , cu vase de expansiune cu membrana , cu vane de trecere cu sfera , cu supape de sens si cu manometre pentru fiecare pompa, cu tablou electric propriu cu intreruptor general cu posibilitatea selectării regimului de funcționare ( manual sau automat, inclusiv programator de funcționare in gol pe scurta durata ), cu intreruptoare si presostate pentru fiecare pompa , cu inversor electronic pentru schimbarea ordinii de pornire după      fiecare

start, cu circuit auxiliar de joasa tensiune cu transformator si fuzibil pentru semnalizarea funcționarii pompelor, cu posibilitatea de conectare a echipamentelor auxiliare de comanda si control         ( presostate ,

nivostate ), cu contactoare si cu releu temporizator pentru fiecare pompa ,cu inverter cu traductor de presiune si cu convertizor de frecventa , cu intrerupator general de protecție la deschiderea ușii panoului de comanda, cu grad de protecție motoare electrice IP - 55, avand următorii parametrii tehnici si funcționali: ‘Q = 15.0 l/s.

‘H = 50 mH20. *P = 1x110+1x11.0 KW. ‘alimentare 400V.

Echipat si cu pompa pilot *Q = 2.0 l/s.

‘H = 60 mH20. ‘P= 1x3 KW. ‘alimentare 400V.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

v' in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani


5 Alte condiții cu caracter tehnic:


i,FISA TEHNICA Nr.02

Recipient de hidrofor Hi+He capacitate 300L

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


Parametrii tehnici si funcționali:

Recipient de hidrofor instalație Hi+He cu următoarele caracteristici:

Capacitate: 300 I;

Dimensiuni (DxH): 650x1265mm;

Racord: 1

Presiune maxima: 10 bar.-TSpecificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;


tehnica MLPAT in ROMANIA


Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani


FISA TEHNICA Nr.03

Pompa basa


crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

. I

Parametrii tehnici si funcționali:

Pompa complet inundabila pentru vehicularea apelor puternic impurificate si cu conținut de nisip.

Pompa cu 10 m cablu si condensator sau stecher CEE si commutator pornit/oprit. Datorita construcției robuste si fiabile,este posibil regimul de sifonare fara limitări.

Pompa este echipata in serie cu protecție termica a motorului.

Fluidul vehiculat Apa, curata

Temp. fluidului (max. 40 °C) :10 °C

Debit: 1 00 l/s

Inaltimea de compare: *Pb=10.00 mCA;

I

____________!
Puterea nominala a motorului (P2):0.75 kW

 • - Alimentarea: 1~230V/50Hz

 • - Curentul nominal: 5.7 A

 • - Modul de pornire: directa Clasa de izolație: F Grad de protecție: IP 68 Greutatea: 21 kg

  Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

  - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

  ■ Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA


Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 aniParametrii tehnici si funcționali:

Panou solar cu tuburi vidate superconductoare: Caracteristici tehnice:

 • - suprafața de absorbție: 2.03 mp

 • - dimensiuni Lxlxh: 2060 x 1070 x 95 mm

 • - masa: 33.5 kg

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;


prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

5     Alte condiții cu caracter tehnic:

I


FISA TEHNICA Nr.05

Vas de expansiune închis panori solare


Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător j

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Vas de expansiune:

Capacitate: 12 I;

Dimensiuni: (DxH) 270x300 mm;

Racord: 3/4";

^Presiune maxima: 10 bar.

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:
Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAȚin ROMANI A = Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiiior întemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echi mente. 15 ani


FISA TEHNICA Nr.06

Boiler bivalent cu doua serpentine capacitate 500L

: Coresi


Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


<r.

:rt. i

Parametrii tehnici si funcționali: Capacitate: 500 litri;

Racord intrare/iesire circuit primar: 1 1/4";

Racord intrare/iesire ACM: 2";

Dimensiuni: DxH=750x1720 mm;

Izolație PPU rigida: 50 mm
2

Presiune de lucru: 10 bar Presiunea de testare: 15 bar Greutate: 185 Kg,

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

 • -   Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

 • -  Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

 • -   Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

 • -   durata minima de viata echipamente: 15 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.O7 Vas de expansiune închis boiler

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali: Vas de expansiune: Capacitate: 24 I;

Dimensiuni: (DxH) 320x355 mm; Racord: 3/4”;

Presiune maxima: 8 bar.

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

J in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in

I

i :

perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

..

5

Alte condiții cu caracter tehnic:

]

.________=___________i

FISA TEHNICA Nr.08

Pompa de recirculare a.c.m

r—5

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

■]

Producător

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Pompa de recirculare a.c.m cu următoarele caracteristici: înălțime de pompare: 4mCA

Debit maxim 2.4 mcubi/h

Presiune maxima de lucru: 10 (bar) Dimensiune racord :1 1/2";

Distanta intre racorduri 180 mm

Temperatura maxima agent termic 110 °C

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

Agrementa re tehnica MLPAT in ROMAN IA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

- Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

s in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si inlocuirea pieselor defecte in căzui reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata.

z in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

— - —FISA TEHNICA Nr.09

Pompa agent termic de la panouri solare

Nr. crt.

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

. .

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

■<

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Pompa de circulație agent termic de la panouri solare cu următoarele caracteristici:

Debit: 2-151/min

Hp=6mCA

Racord 1”

---- -  ________=d

2

Specificații de performante si condiții privind siguranța in exploatare:

3

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:

 • -   Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internaționale ISO 9001;

 • -  Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

4

Condiții de garanție si postgarantie:

Garanție: 12 luni de la punerea in funcție dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

in perioada de garanție, aceasta se asigura in mod gratuit, intervențiile service si înlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor întemeiate, prin echipa service autorizata.

J in perioada de garanție se va efectua cel puțin o inspecție;

prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garanție in maxim 48 de ore de la notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

■ studiu topografic;

Adresa imobil:

Intravilan mun. Bacău, str. Bicaz. nr. 126, județul Bacău

Scurta prezentare a situației din teren

Terenul ce face obiectul prezentei documentații este situat în intravilan mun. Bacău, str. Bicaz, nr.126, jud. Bacău și are categoria de folosință curți-construcții. Pe teren se află edificate mai multe construcții.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate

Pentru efectuarea ridicării topografice s-au folosit:

 • - sistem GPS Spectra EpochSO și Spectra SP60 cu dublă frecvență

 • - stație totală Leica TS06.

Pentru realizarea rețelei de sprijin, s-au efectuat măsurători cu ajutorul sistemului GPS Spectra Epoch50 și s-au parcurs următoarele operațiuni: planificarea și proiectarea măsurătorilor cinematice prelucrarea măsurătorilor cinematice. Pentru compensare s-au folosit opțiunile:

 • - metoda de compensare-constrânsă

 • - nr. de iterații -5

-toleranța 10mm+2ppm.

Determinarea coordonatelor (X, Y, Z) ale puntelor de detaliu, s-a efectuat prin măsurători terestre, raportate la sistemul de proiecție STEREO 1970 (X, Y) și la sistemul de Referință Marea Neagră 1975 (Z). Prin intermediul softului ce rulează împreună cu rover-ul GPS, s-au introdus coeficienții de transcalcul din sistemul WGS-84, în sistemul stereo 70, astfel coordonatele au fost determinate direct în teren în proiecția națională Stereo 70. Acest lucru a fost posibil prin folosirea unui controller, care este foarte comod, care este foarte comod și ușor de manipulat.

Punctele rețelei de ridicare au fost determinate prin măsurătorile terestre folosind stația totală prin metoda drumuirii, spprijinită la ambele capete și compensare prin metoda celor mai mici pătrate.

Distanțele au fost măsurate indirect cu unde elecreomagnetice.

Calculul coordonatelor punctelor de stație și a punctelor radiate, raportarea punctelor și cartografierea detaliilor planimetrice și nivelitice, s-a executat pe cumputer cu programe specializate.

- studiu qeotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

DATE GEOLOGICE Șl GEOMORFOLOGICE GENERALE

Din punct de vedere geologic, orașul Bacău și împrejmuirile sale sunt în partea de sud-vestică a podișului Moldovenesc, în apropiere de contactul acestuia cu zona neogenă subcarpatică.

Lucrările de cercetare geotehnică (forajele executate în zonă) au evidențiat pe o grosime care interesează din punct de vedere al atabilității construcțiilor, formațiuni geologice de vârstă Sarmațiană și Cuaternară. Formațiunile de vârstă Sarmațiană cuprind argile și argile mărnoase, marnestratificate cu intercalați! de nisipuri mărnoase, uneori gresificateși calcaroase, toate cu o slabă sistoazitate și înclinare către sud-vest. Formațiunile Cuaternare din zonă, sunt reprezentate printr-o mare varietate litologică atât a rocilor aluvionare cât și a celor eoliene; astfel, începând de la roca de bază, s-au depus pietrișuri și bolovănișuri, nisipuri sau lentile de nisipuri în complexul grosier, maluri argiloase sau nisipoase. Pe terasele l-a și a ll-a, peste stratul grosier s-a depus complexul de pământuri loessoide de origine eoliană sau complexul argilos aluvialo-deluvial.

Din punct de vedere geomorfoogic, municipiul Bacău se află la nord-vestul unității dealurilor subcarpatice, în cadrul inei dezvoltări largi a teraselor Bistriței și Șiretului.

Suprafața de teren pe care s-a dezvoltat orașul Bacău, cuprinde unități geomorfologice distincte - terase bine individualizate;

 • - terasa a ll-a, se dezvoltă pe partea vestică a orașului bacău; prezintă multe discontinuități ca urmare a eroziunii

 • - terasa a l-a, pr suprafața ei dezvoltându-se cea mai mare parte a orașului Bacău

 • - terasa inferioară (luca Bistriței și a Șiretului), pe suprafața ei fiind situate o parte din construcțiile orașului Bacău.

Albia majoră (lunca frecvent indundabilă) se dezvoltă pe ambele maluri ale râului Bistrița, lărgindu-se mult în apropierea confluenței cu Șiretul.

DATE SEÎSMICE.ADĂNCIME ÎNGHEȚ, ÎNCĂRCARE STRAT ZĂPADĂ.PRESIUNE DINAMICĂ VÂNT

Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului este de -0,80^-0.90 (față de cota terenului amenajat).

Din punct de vedere seismic, amplasamentul este situat în zona cu valoarea de vârf a accelerației terenului ag=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat în zonă, are perioada de colț Tc=0,7s conform P100-1/2013.

Conform CR 1-1-3-2012 “COD DE PROIECTARE - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, amplasamentul este situat în zona cu încărcarea din zăpadă pe sol, având IMR=50 ani de 2,5 KN/m2.

Conform CR 1-1-4/2012 “COD DE PROIECTARE - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, amplasamentul este situat în zona cu presiunea de referință a vântului mediate pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurență 50 ani de 0,6 kPa.

DATE CLIMATICE

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban. Zona amplasamentului este caracterizată prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media minimă în luna ianuarie de -4° C și maximă absolută de <-39,6° C, iar cantitatea de precipitații medii anuale este de 350 mm.

DATE GEOTEHNICE

Cercetarea s-a efectuat prin observații directe asupra terenului și prin analiza informațiilor geotehnice cunoscute din zona din cercetări anterioare.

- Morfologic- suprafața terenului este relativ plană, aproape orizontală (denivelări de mică amploare) și pe deplin stabilă (neafectată de fenomene fizico-geologice active).

în subteranul zonei, nu sunt prezente săruri solubile sau nisipuri lichefibile care, în condiții specifice (dizolvări datorate infiltrării apelor sau șocuri seismice) ar putea să dea informații nedorite la suprafața terenului.

Succesiunea litologică traversată de foraje, este redată în fișa sintetică a forajului anexat lucrării.

Apa subterană nu a fost interceptată.

Freaticul poate avea importante fluctuații de nivel, în funcție de cantitatea de precipitații.

CATEGORIA GEOTEHNICĂ A AMPLASAMENTULUI

Categoria geotehnică în care poate fi încadrat amplasamentul examinat, reprezintă riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat, funcție de o serie de factori legați atât de teren cât și de vecinătăți, după cum urmează (conform NP 074/2014).

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apa subterană

fără epuismente

1

Clasificarea construcției

normală

3

Vecinătăți

fără riscuri

1

Seismicitate ag= 0,35g

3

TOTAL

11

Conform punctajului obținut, puncte, sistemul construcție-teren se înscrie în categoria geotehnică 2. - ”Rîsc geotehnic moderat”

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilității generale ( nu prezintă la suprafață niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecări de teren, prăbușiri etc.).

Riscul geotehnic este redus, categoria geotehnică 1.

în subteranul zonei nu sunt prezente săruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, în condiții specifice (dizolvare în urma infiltrării apelor sau șocuri seismice) ar putea să dea deformații nedorite la suprafața terenului.

Zona ampalsamentului cercetat, are asigurată stabilitatea generală și locală, în contextul actual, iar lucrările proiectate nu afectează stabilitatea amplasamentului în cazul păstrării proprietăților fizico-mecanice actuale ale terenului de fundare și a menținerii actualului nivel hidrostatic (> - 6,00m CTN). Amplasamentul nu este supus pericolului inundațiilor.

7S

Având în vedere zona studiată, a cărui structură litologică este caracterizată printr-o succesiune de sedimente fine, praf argilos și argilă prăfoasă, se impun o serie de măsuri care să prevină eventualele tasări neuniforme, astfel:

 • - rigiditatea infratructurii construcțiilor

 • - adaptarea fundării clădirii

 • - înainte de începerea săpăturilor la fundații, este necesar ca suprafața terenului să fie prevăzută cu panta de scurgere, spre exterior, pentru a permite îndepărtarea rapidă a apelor din precipitații.

Terenul portant este reprezentat de stratul de praf argilos, loessoid, care se încadrează în categoria P.S.U. grupa A (conform NP 125-2010).

Pentru terenul portant menționat (praf argilos, loessoid) conform STAS 1243-88 și NP 112/2004, se pot prezenta și următoarele valori ale indicilor geotehnici:

 • - coeficientul de pat k=3-4 daN/cm3

 • - coeficientul lui Poisson p=0,38 - 0,40.

Zona activă a fundațiilor, calculată conform Anexei D la STAS 3300/1-85, pentru o încărcare prezumată p=300kPa, respectându-se condiția oz<a3Z, este z°=6,3m, pentru o presiune netă verticală transmisă la fundații la cota de fundare z=3,0m, având pn=2,48 daN/m2=248 kPa.

Pentru fundații de formă dreptunghiulară în plan și pentru construcții fără subsol, valoarea presiunii plastice pp) (presiunea corespunzătoare unei extinderi limitate zonei plastice în terenul de fundare), se calculează cu formula:

pPt= mi (y’ x B x Nt + q x N2 + c x N3)

unde m(este coeficientul condițiilor de lucru, y’ este media ponderată a greutăților volumice de calcul a stratelor de sub fundație, pe o adâncime egală cu B/4m, B este latura mică a fundației, q este suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundației, lateral față de fundație, c este valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundației, iar Nt N2, N3 sunt coeficienți adimesionali în funție de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundației.

Pe baza algoritmului, a datelor de calcul și a tabelelor de la punctul 3.3.1 din STAS3300/2-85, rezultă o presiune plastică a terenului de fundare:

Ppl= 190 kPa

Ținând seama de stratificația terenului din amplasament pentru construcția ce se va realiza, se recomandă fundarea directă de tipul fundațiilor izolate sau tălpi cotinue cu descărcare pe teren îmbunătățit prin compactare (terasamente compactate).

în cazul fundării pe teren natural (fără al se aduce îmbunătățiri), pământul sensibil la umezire va prezenta tasări suplimentare de ordinul 5-7 cm.


Se vor respecta prevederile normativului P 7-2000 privind micșorarea sensibilității contrucției la deformațiile terenului, sistematizarea scurgerilor pluviale cu o lățime de cel puțin 1,5m, înclinate spre exterior și turnate pe un pământ stabilizat și care vor fi etanșeizate la elevația construcției.

Executarea instalațiilor de apă și canalizare, se va face cu asigurarea unei etanșeizări cât mai ridicate pentru evitarea infiltrațiilor de apă. Rețelele de apă și canalizare se vor poza la distanțe mai mari de fundațiile construcției.

Sistematizarea în plan și vertivală a terenului, va asigura scurgerea spre exteriorul terenului de amplasament a apelor din precipitații sau din accidente la rețeaua de apă.

Ultimii 0,2m din săpăturile pentru fundații, se vor excava înainte de turnarea betoanelor. Se va îndepărta din săpătură terenul umectat în urma scurgerii apelor din urma unor eventuale precipitații.

Proiectantul va alege adâncimea de fundare cât și lățimea fundațiilor în așa fel încât pef < pconv.

Adâncimea de fundare va fi obligatorie sub adâncimea de îngheț din zonă și se recomandă la minim -1,00 m pe formațiunea ce se găsește la acel nivel Se va evita fundarea pe formațiuni diferite datorită tasărilor diferențiale, recomandându-se fundarea pe un strat ce se ivește pe toată lungimea și lățimea construcției.

La fundații se recomandă efectuarea unui șanț drenant compactat din balast de minim 20 cm după compactare, de minim 2 straturi.

Apele de proveniență meteorică, se recomandă a fi îndepărtate din fundații, iar lângă fundații se vor realiza umpluturi compactate, pmtru asigurarea gospodăririi apelor.

Ultimii 10 cm ai săpăturii se vor realiza în ziua turnării betonului de egalizare de sub fundații pentru ca terenul să nu fie alterat de precipitații, insolații sau îngheț.

Va fi necesar un minim de măsuri constructive suplimentare care să permită preluarea împingerilor sau deplasărilor neuniforme cauzate de umezi rea, respectiv uscarea terenului de fundare și anume:

 • - conductele purtătoare de apă vor fi montate aparent, pentru a putea interveni rapid în caz de avarii și vor fi prevăzute cu racorduri elastice și etanșe la traversarea zidurilor sau a fundațiilor;

 • - anexele clădirii (scări, terase) vor fi fundate la aceeași adâncime cu construcția principală;

 • - centuri armate la fiecare nivel ai construcției, inclusiv la nivelul soclului.

Săpăturile pentru fundații se vor executa în ritm alert, de preferat într-o perioadă săracă în precipitații și nu vor fi deschise timp îndelungat (niciun caz pe timpul iernii), pentru a nu risca degradări ireversibile ale terenului de fundare datorită prezenței apei (modifică starea de consistență a pământurilor argiloase și scad caracteristicile sale de forfecare), precum și acțiunii ciclurilor repetate de îngheț-dezgheț.

Se recomandă, de asemenea, ca ultimul strat de pământ de pe fundul săpăturii (cca. 20-30 cm) să fie evacuat doar imediat înainte de turnarea betonului, pentru a evita efectele negative cauzate de variațiile de umiditate.

Săpăturile pentru fundații vor fi recepționate, în mod obligatoriu, de către un geolog cu experiență în geotehnică. Procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare ce se va întocmi, va consemna în mod explicit, dacă condițiile de teren, la deschiderea săpăturilor, corespund premizelor avute în vedere la proiectare (sau vor trebui luate măsuri suplimentare) și va fi atașat la cartea construcției.

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu s-a realizat un studiu propriu-zis dar documentația prevede folosirea de materiale cu un grad ridicat de protecție termică precum și folosirea unor echipamente care să eficientizeze/reducă consumurile energetice (panouri solare, corpuri de iluminat cu led, senzori care să optimizeze consumul de energie termică pentru încălzire sau consumul de energie electrică pentru răcire, etc.)

 • - studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul


 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a proiectului este de 24 luni conform graficului alaturat.

Pr. Nr. 11/ 2016

Faza D.A.L.I.


Denumirea capitolelor de cheltuieli

AN 1 IMPLEMENTARE

AN II IMPLEMENTARE

RECEPȚIE

L 0

L

1

L

2

L

3

L

4

L

5

L

6

L

7

L

8

L

9

L

10

L

11

L

12

L

13

L

14

L

15

L

16

L

17

L

18

L

19

L

20

L

21

L

22

L

23

L24

3.1 Studii de teren

3.2 Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3 Proiectare si inginerie

3.4 Organizarea procedurilor de achiziție

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica

1.2 Amennajarea terenului

2. Utilitati

4.1 Construcții si instalații:

4.2 Montaj utilaj

4.3 Utilaje cu montaj

4.5 Dotări

5.1 Organizare de șantier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

S.C. LEF PROIECT S.R.L. BACĂU

|4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e


4.1.  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Investiția propusa spre finanțare este CONSTRUIRE SALA DE SPORT ȘCOALA DOMNITAT MARIA amplasata in mun. Bacau, str. Bicaz nr. 126, in incinta scolii. Beneficiarul (proprietarul) investiției este Municipiul Bacau iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute de la bugetul local.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de legislația în vigoare. în vederea prevenirii riscurilor, s-au efectuat o serie de studii de specialitate, studiu geotehnic, studiu topografic, soluția tehnică respectând recomandările prevăzute în aceste studii, astfel:

 • - prin respectarea normativului P100/2013 s-a acoperit riscul seismic, clădirile aferente obiectivului din documentația de față îndeplinind condițiile de rezistență și stabilitate la cutremure.

 • - ansamblul de clădiri a fost prevăzut cu paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare care acoperă riscul efectelor trăsnetului.

 • - din studiul geo a rezultat că terenul are stabilitatea generală asigurată.

 • - terenul nu se află in zona inundabilă conform datelor existente în P.U.G.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Necesarul de utilitati a fost fundamentat pe baza breviarelor de calcul prezentate in cadrul punctului 3.2 (pentru instalatiaiile sanitare si electrice) si in anexa nr.1 (pentru instalațiile termice si de ventilație).

Amplasamentul este traversat, parțial, de conducta termica care vine de la punctul termic aflat in imediata apropiere si asigura necesarul de căldură pentru școala si va alimenta, deasemenea, sala de sport. Traseul acestei va fi modificat.

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare

Amplasamentul beneficiază de acces la toate utilitățile. Necesarul si modul de rezolvare a acestora sunt detaliate la pct. 3.2.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Principiul egalitatii de de gen si nediscriminatoriu a fost integrat in proiect prin asigurarea echilibrului de gen in cadrul echipei de management si implementare a proiectului.

In cadrul proiectului sunt prevăzute realizarea unor adaptari suplimentare fata de cerințele minime legale. Infrastructura realizata prin proiect integrează elemente pentru accesul persoanelor cu diz-abilitati, grupuri sanitare adecvate, locuri in sala special amenajate pentru astfel de persoane.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție a lucrărilor de construcție ; 40 locuri de munca. Acestora li se vor adauga cel 4 persoane ale echipei de implementare + personalul diverșilor prestatori (consultanți, diriginti de șantier, etc.) ce vor fi selectați ulterior.

In faza de operare, duopa realizarea investiției, vor activa .... profesori si.... personal auxiliar.

 • c) impactul asupra feciorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz;

Au fost prevăzute masuri care asigura diminuarea impactului asupra mediului si imbunatatesc calitatea factorilor de mediu, atfel:

 • -  la realizarea aleilor carosabile si pietonale din incinta se vor folosi pavele ecologice.

 • -  Prin proiect se vor optimiza consumurile, acestea rezultând ca urmare a datelor furnizate de breviarele de calcul.

 • -  Prepararea apei calde va fi realizata cu ajutorul insalatiei solare prevăzută in proiect, fapt ce va reduce consumul de combustibil.

 • -  Ansamblul va avea asigurata eficienta energetica prin folosirea unor materiale izolante performante si suficiente astfel incat consumul necesar asigurării confortului termic sa fie minim.

 • -  A fost prevăzută realizarea unei platforme pentru colectarea selectiva a gunoiului fapt ce v-a contribui de asemenea la micșorarea impactului asupra factorilor de mediu.

Pr. Nr. 11/2019

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Impactul realizării obiectivului prezentat în documentația de față este benefic atât din punct de vedere al contextului natural, având în vedere că zona amplasamentului va beneficia de modernizarea și up-gradarea cadrului natural prin plantări și amenajarea de spații verzi, cât și al factorului antropic datorat efectului stimulativ și polarizator al investiției.

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandară)

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Opțiunea tehnico-economică 1 este construirea sălii de sport pe o structură cu stâlpi de beton armat și ferme metalice cu închideri din panouri sandwich care să înglobeze toate funcțiunile necesare desfășurării activităților sportive într-un singur corp compact (terenul propriu-zis, vestiare fete / băieți, grupuri sanitare, spațiu profesori, depozit material sportiv, gradene pentru spectatori).

Avantaje : realizarea unei acustici rezonabile în interiorul acesteia cât și costurile estimative mai mici în cadrul unei clădiri unitare.

Dezavantaje : Durata mai mare de execuție.


Devizul obiectului: NR2.2 “Investiția de baza" SALA DE SPORT

Nr. crt.

Denum ir ea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LB

LS

LB

1

2

3

4

5

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

o.ooo

o.ooo

4.1.2

Rezistență

1,455,238.000

276,495.220

1,731,733.220

4.1.3

Arhitectură

1,766,402.000

335,616.380

2,102,018.380

4.1.4

Instalații

625,000.000

118,750.000

743,750.000

4.1.4.1

Instalat» electrice, detecție, curenti slabi

275,000.000

52,250.000

327,250.000

4.1.4.2

Instalații sanitare (inclusiv HI)

165,000.000

31.350.000

196,350.000

4.1.4.3

Instalat» de încălzire, ventilație si climatizare

185,000.000

35.150.000

220.150.000

4.1.4.4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.000

o.ooo

0.000

4.1.4.5

Instalații de telecomunicații

0 000

0.000

0.000

TOTALI -jșubcag^?^

3,846,640.000

730,861.600

4,577,501.600

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

45.000.000

8,550.000

53,550,000)201

TOTAL II-subca^4j^

45,000.000

8,550.000

53,550.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită monjg^

421,500 000

80,085.000

501,585.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care r>u necesită montaj ți echipamente do transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

76,156.000

14,469.640

90,625.640

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - sutocap. 4.3+4.4+4.S+4.6

497,656.000

94,554.640

592,210.640

Total deviz pe obiect | (Total I + Total II + Total III)

4,389,296.000

833,966.240

5,223,262.240Opțiunea tehnico- economică 2 este realizarea sălii de sport pe o structură cu stâlpi de beton armat și ferme metalice cu închideri din zidărie și parțial panouri sandwich (partea superioară a clădirii) și adiacent acestuia un corp pe structură de beton tip cadre cu închideri din zidărie care să cuprindă spațiile anexă, care va avea acoperiș tip terasă.

Avantaje : Durata mai mică de execuție.

Dezavantaje : Costuri estimative mai mari, două corpuri de clădire, având structura diferită, separat prin rost de dilatație, zona ce poate creea probleme în exploatare.


Devizul obiectului; NR2.2 "Investiția de baza' SALA DE SPORT

Nr. crt.

Da numirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LB

LB

LB

1

2

3

4

5

Cap. 4

- Cheltuieli pentru investiji^i^bază^

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

4.1.2

Rezistență

1,464,238.000

278,205.220

1,742,443.220

4.1.3

Arhitectură

1,896,402.000

360,316.380

2,256,718.380

4.1.4

Instalații

640,000.000

121,600.000

761,600.000

4.1.4.1

Instalații electrice, detecție, curenti slabi

280,000.000

53,200.000

333,200.000

4.1.4.2

Instalații sanitare (inclusiv HI)

170,000.000

32,300.000

202,300.000

4.1.4.3

Instalații de incalzire, ventilație si climatizare

190,000.000

36,100.000

226,100.000

4.1.4.4

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.000

0.000

0.000

4.1.4.5

Instafatii de telecomunicații

0.000

0.000

0.000

TOTAL I - subcap^/l

4,000,640.000

760,121.600

4,760,761.600

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

45,000.000^

8,550,000

’ 53,550.000

TOTAL 11 - subcag^j2^

45,000.000

8,550.000

53,550.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montid

421,500.000

80,085 000

501,585.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

76,156.000

14,469.640

90,625.640

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3*44+4.5+4.6

497,656.000

94,564.640

592,210.640

Total deviz pe obiect; (Total 1 + Total II + Total III)

4,543,296.000

863,226.240

5406,522.240

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Având în vedere cerința folosirii sălii de sport ca spațiu polivalent, cât și costurile estimative mai mici în cazul folosirii unei structuri mixte beton + metal + panou sandwich, se recomandă adoptarea primei opțiuni pentru construirea sălii de sport.

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea și amenajarea terenului;

Terenul este domeniu public al municipiului Bacău.

Sunt prevăzute lucrări pentru amenajare a terenului, realizarea de alei pietonale, amenajare de spații verzi, plantări de copaci.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Se va face racordarea la rețelele existente în zonă, respectiv apă, canalizare, energie electrică și telefonizare. Energia termică va fi furnizată de la punctul termic existent în imediata apropriere care alimentează cu agent termic si școala.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Investiția ce urmează a se realiza va avea următoarele componente :

 • • construcția unei săli de sport (05) pe actualul teren de sport, care va fi accesată atât la exterior pe latura vestică cât și la interior pe latura vestică din clădirea școlii (C3) - zona de vestiare - și latura nordică printr-un hol de acces la școala nouă (C2).

 • • mutarea actualului teren de sport spre vest.

 • • Clădirea realizează următorii indicatori spațiali:

S C. LEF PROIECT S.R.L. BACĂU

Hmax = +10.00 m

regim de înălțime = P+1

suprafața construită totală Sc = 1375.40 mp suprafața desfășurată totală Sd = 1598.60 mp suprafața utilă Su = 1325.1 mp

suprafață teren St = 8510 mp

POT propus - 41.80%

CUT propus = 0.75

CLASA DE IMPORTANTA II

CATEGORIA DE IMPORTANTĂ B
 • •   La parterul sălii de sport sunt prevăzute vestiarele și grupurile sanitare pentru elevi, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, cabinet pentru profesori, dotat cu grup sanitar, spațiu tehnic, spațiu tablou electric, spațiu depozitare. Accesul către gradene se face din hol printr-o scară ce asigură circulația pe verticală.

 • •  Construcția care face obiectul documentației de față are un regim de înălțime P+1 și areurmătoarele compartimentări funcționale:

 • Parter

  mp

  Hol acces

  30.30

  Hol intrare

  11.60

  Cabinet profesori

  12.25

  Grup sanitar profesori

  2.60

  Vestiar femei

  9.40

  Grup sanitar femei

  11.70

  Grup sanitar barbati

  10.55

  Vestiar bărbați

  9.60

  Grup sanitar persoane cu dizabilităti

  3.85

  Hol

  17.80

  Grup sanitar femei

  10.60

  Hol

  32.40

  Grup sanitar bărbați

  10.25

  Depozitare

  16.30

  Spațiu tehnic

  14.55

  Tablou electric

  4.00

  Camera CSI

  2.90

  . Hol

  16.05

  Sala sport

  1041.40

  Etaj

  Gradene

  208.70

Se vor păstra distanțele minime față de proprietățile vecine, aliniamentul clădirilor învecinate și clădirile existente pe teren.

închiderile exterioare se vor realiza din panouri sandwich grosime 12 cm, ancorate pe o structură metalică.

Acoperișul este construit pe șarpantă metalică cu grinzi cu zăbrele, iar învelitoarea va fi realizată din panouri tip sandwich.

Compartimentările interioare vor fi realizate din pereți de gips carton de 10 cm grosime, atât simplu cât și hidrofob, si pereții din zidărie cu grosime de 15 cm

Pentru spațiile interioare se vor utiliza finisaje de calitate. Acestea vor fi alese astfel încât să răspundă cât mai bine unei exploatări specifice a spațiilor. Se va avea în vedere utilizarea unor finisaje cu rezistență sporită la trafic, posibilitatea de curățare ușoară și igienizare cât mai bună.

Accesul în incintă, atât pietonal cât și auto, se va realiza dinspre latura vestică.

Amenajarea incintei presupune execuția de (conform planului de situație):

 • •     Rețele, branșamente și racorduri exterioare utilități;

 • •     împrejmuiri;

 • •     Alei pietonale;

 • •     Spații verzi.

d) probe tehnologice și teste.

După finalizarea lucrărilor de instalații utilajele, echipamentele si rețelele aferente vor fi supuse la probe si teste de funcționare conform specificațiilor producătorilor si a normativelor specifice in vigoare si probe de etanșeitate a coloanelor.

Terasele construcțiilor vor fi inundate pentru a se verifica etanșeitatea lucrărilor relizate.

Se va verifica daca termoizolarea clădirii existente indeplineste cerințele din auditul energetic cu echipament specific.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investiției:

 • •  cu TVA = 5,846,429.075 lei

 • •  fara TVA = 4,921,139.335lei

din care

 • •  C + M = 4,060,290.000 lei + TVA

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • •  Hmax.                                =+10.00 m

 • •  regim de înălțime

 • •  suprafața construită totală Sc       = 1375.40 mp

 • •  suprafața desfășurată totală Sd     - 1598.60 mp

 • •  suprafața utilă Su                  = 1325.1

 • •  suprafață teren St                 = 8510 mp

 • •  POT propus                     =

 • •  CUT propus                     =

 • c) indicatori financiari, socio*economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

24 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Construcția propusa respecta toate normativele si legislația specifica in domeniu valabila la data intocmirii documentației.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Bugetul local al mun. Bacau.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire Certificat de Urbanism nr. 536 din 25.07.2019 emis de Primăria municipiului Bacău.

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Carte Funciară nr. 79636


  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

• Aviz nr. 13160/NA 2007/30.08.2019

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • •  Aviz THERMOENERGY GROUP nr. 2438/09.09.2019

 • •  Aviz DELGAZgrid nr. 211927908/18.09.2019

 • •  Aviz CN CFR nr. 5.1/A/389/30.09.2019

 • •  Aviz DSP nr. 1008 /18.09.2019

 • •  Aviz amplasament DELGAZgrid nr. 1002488348/10.09.2019

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de in vestiții și care pot condiționa soluțiile tehnice


Nu este cazul.

 • 7. Implementarea investiției

Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Municipiul Bacau este entitatea responsabila si beneficiara a investiției.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice}, durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de implementare efectiva a investiției este de 24 luni calendaristice la care se aduga perioada necesara obținerii avizelor si aprobărilor necesare. Durata estimata de realizare a investiției este de 24 LUNI,

Municipiul Bacau in calitate de beneficiar al acestui proiect, este prima entitate interesata in implementarea optima a proiectului, asigurând in acest fel toate resursele necesare pentru realizarea cu succes a investiției.

LEF PROIECT S.R.l

SAC AU

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

In faza de operare, după realizarea investiției, vor activa.....profesori, ... persoane cu rol didac

tic auxiliar si.... persoane cu rol de personal nedidactic.

In perioada de operare , au fost avute in vedere veniturile si cheltuielile aferente exploatării investiției, care au fost considerate constante pe întreaga perioada de analiza. Menționam faptul ca investiția prpusa nu este generatoare de profit.

Costurile post investitionale implicate include cheltuieli cu încălzirea, energia electrica, apa, canalizare, salubritate, întreținere , reparații curente. S-au luat in calcul numai cheltuielile datorate investiției, iar cheltuielile cu plata salariilorpentru profesori si personalul auxiliar raman acealeasi.

încălzire

Energie electrica

Apa, Canalizare, Salubritate

întreținere si reparații curente

Total cheltuielile

Sala Sport -

1598,60 mp

21,500.00

8,500.00

450.00

1,850.00

32,300.00

Din exploatarea se pot obține venituri (închirierea sălii pentru diverse activitati sau evenimente) si de asemenea generează anataje sociale si școlare.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale șl instituționale

Beneficiarul investiției, Municipiul Bacău, alături de societatea care va oferi servicii de consultanță pentru implementarea proiectului, va asigura resursa umană necesară realizării cu succes a proiectului. Beneficiarul investiției va avea grija ca personalul prpriu sa isi actualizaeze in permanentacunostintele legate de achiziții, de monitorizarea cheltuielilor, de audit financiar, de îndeplinirea relațiilor contractualecu factorii implicați.

Proprietarii au obligația urmăririi comportării in timp a construcției, conform prevederilor din cartea tehnica si a reglemntarilor in vigoare, iar administratorii si utilozatorii clădirii au obligația folosirii acestora conform instrucțiunilor de exploatare prevăzute in cartea tehnica si efectuarea la timp a lucrărilor de intretinere si reparații.

8. Concluzii și recomandări

Implementarea prezentului proiect va conduce la :

 • •  Stimularea ointeresului pentru școala si activitatile sportive.

 • •  Creșterea nivelului de educație, socializare si a stării de sanatate.

 • •  Sinergie sporita intre desfasurarea activitatilor școlare in raport cu programele școlare in raport

CAPITOLUL B:

PIESE DESENATE

A00 - Plan de încadrare în zonă

A01 - Plan de situație

A02 - Plan parter

A03 - Plan Etaj

A04 - Plan învelrtoare

A05 - Secțiuni

t

A06 - Fațada principală, lateral dreapta

A07 - Fațada principală, lateral stânga

A08 - Perspective exterioare 1

A09 - Perspective exterioare 1

A10 - Perspective interioare

R1 - Plan fundații

R2 - Detaliu Fundație Izolata F1 R3 - Detaliu Fundație Izolata F2

R4 - Detaliu 1 Fundație Continua R5 - Detaliu 2 Fundație Continua

 • 1501 - Instalații Sanitare Plan parter

 • 1502 - Instalații Sanitare Plan parter rețea distribuție hidranți

 • 1503 - Instalații Sanitare Plan parter rețea distribuție hidranți tribună

 • 1504 - Instalații Sanitare Plan parter radier și rețele exterioare

 • 1505 - Instalații Sanitare Schema boiler bivalent

 • 1506 - Instalații Sanitare Schema funcțională grup pompare incendiu hidranți interiori + hidranți

exteriori

IT01 - Instalații Termice Plan Parter IV01 - Instalații Ventilare si Climatizare Plan Parter

IE01 - Instalații Electrice Plan priză de pământ și paratrăsnet

IE02 - Instalații Electrice Plan iluminat,prize și forță parter

IE03 - Instalații Electrice Plan iluminat,prize și forță etaj

IE04 - Instalații Electrice Plan curenți slabi (detecție incendiu,voce-date, efracție,CCTV) parter

IE05 - Instalații Electrice Plan curenți slabi (detecție incendiu,voce-date) etaj

IE06 - Instalații Electrice Schema monofilară tablou electric sala de sport TESS

IE07 - Instalații Electrice Schema monofilară tablou electric grup pompare incendiu TEGPI