HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 31.03.2020

privind prorogarea unor termene prevăzute în HCL nr. 456/ 2019 prin care s-a stabilit taxa de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 31.03.2020, potrivit art. 133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2520/ 23.03.2020 al Direcției Economice - Taxe și Impozite, cu propunerea de prorogare a unor termene prevăzute în HCL nr. 456/ 2019 prin care s-a stabilit taxa de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău;

-Expunerea de motive nr. 2522/ 23.03.2020 a Primarului Municipiului Bacău

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2523/1/23.03.2020;

-Raportul Direcției Economice-Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr. 2523/2/23.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 338/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 339/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 340/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 341/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 342/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 456/ 2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 6 alin. (1) lit. ”k” din Legea nr. 101/ 2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile Decretului nr. 195 din 16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

-Prevederile OUG nr. 29/ 2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” și art. 139(3) lit. ”c” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se modifică Anexa nr. 1 la HCL nr. 456/ 2019, după cum urmează:

  • (1) în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la pct. 6 din Anexa nr. 1, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

  • (2) în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la pct. 12 din Anexa nr. 1, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

  • (3) In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la pct 14 din Anexa nr.

1, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Art 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 456/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

Art 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția economică, Director adjunct-lmpozite și Taxe Locale.

Art 4. - Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Bacău, tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Art 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului -Județul Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N. O.P./I. D./R.T./EX. 1 /DS. I-A-2