HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 31.03.2020

privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 31.03.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

- Prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr.212/16.03.2020;

-Ordonanța Militară nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 publicată în Monitorul Oficial al României nr.257/29.03.2020;

-Hotărârea nr.8/1 din 30.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgenta prin care se aprobă, printre altele, că Municipiul Bacău va demara toate acțiunile și/sau procedurile necesare pentru asigurarea de spații hoteliere destinate repaosului între ture sau gărzi personalului care funcționează în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, achiziționarea de material dezinfectant precum și a unei instalații de pulverizare soluție dezinfectantă în scopul limitării răspândirii virusului COVID-19;;

-Referatul nr.2722/30.03.2020 prin care se propune modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 2723 din 30.03.2020

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2739/1/ 30.03.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 2725/30.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 333/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 334/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 335/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 336/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 337/31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile art.IX(l) și (2) din Ordonanța de Urgență nr.29 din 18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin.l si alin.3; art. 154 alin.!; art. 196 alin.l lit.”a”; art. 197 alin.l; art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentul formulat de către dl. Primar Cosmin Necula la proiectul de hotărâre, amendament care a fost aprobat;

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si art.139 (3) litera ”a” și (5) din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. IA, 1A1,1A2, 1B, 1B1, 1B2 si a Programului de investiții pe anul 2020: nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art.2, Celelalte prevederi ale HCL nr.20/2020 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.4. Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau și la Direcția Economica.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.N.O.P./M.Z./R.T./EX.1/DS.1-A-2

ROMANIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 31.03.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU     BUCfc(yt UXM-

Dais: ’îrtBffiafl Ti!:         fug: J

Cod

Denumire indicator

F/e tcdcri anuale Euțcl 2v2&

FrevcdeU hhiirmhk tațel 2020

Etdujsri 2621

EitlmsU 2022

£suiii±ie 2023

TOTAL

din care credite bugtfcre destinele Mtnge< ii fdtrîUr resitute

Titat

Trim.II

TriaUiî

Trim.IV

A

B

J-IUtS+6

2

3

4

3

«

7

2

9

«kriv»

TOTAL VBDIUflbBUGfTLOCAL

337.KM’

U6JW.IÎ

nmstu

€-1267.08

€3.64 5,>4

38C.5M.28

338.746.58

yj.mjb

1 VEMmWtCimENÎB

T&t993.7T

9J 232.23

19.li9.tKS

tAîhlfld

€3.M5<4

332.4Â1.SM

MUMW

mnitA

îxn'»£J2

A VENtWKI FISCALE

2<6%6.îil

TIJ66J7

6Î223.«>

5i.nna>

56.147.54

2M 623.1»

29t‘.736UQ

3£»93».«J

-*X>40?

Aî IMPOZIT VIXiT. StoflT SI

CÂȘTIGURI DU4 CAPITAL

I&J72/J0

■ii ies.»

41 lOS.fef.

4I.IU.0C

41.947.08

I7€5«5,es

9 «4.7411»

193 84«.MJ

•JjiXXli

A11 fcrtf-oîrt țc wwi, cs of-4 â

di» cspteal da !s     j»c Ance

I64J72.00

41 IK.W

41 IGS.Ov

4I.100J»

41.0481»

136 996.00

884.741.00

193 84O.W

O3Q2

IMPOZIT PE VQ8T

542.00

155.00

155.00

1551»

97.00

390.W

63UJKI

53 L1*:

aiâ’js

L^caâsf pe         4. r»

fî«;a xțiîfer w»-i!sUis d*s puiflwsjij jhtsCpjJ

542^»

l&W

W5JW

iSÎJ»

93J»

59O.K

620.00

631.06

MftZ

cote si sume defalcate dth impozitul

VENIT

I43SI9.00

43.953.M

40 953/4»

49.9331»

409311»

intii6.M

Î84.Î*!.®

193 U9.Cd

Cote ddaliatc di» unirii J pc

venii

163 tiaoo

4a953.CO

4O953A»

40.9331»

4O95II»

I7ZCOD.OO

ii3 6NÎ.<M

to8€j!t.D8

040>‘M

Som aLxKadwcowk difelcMedia

IiKpozrtwl   ’xmiptnvu ?*.<L4rtea>U

băutor P-.ak

4 £26.09

3321.00

53M1»

oii*»?

A 3 îsipe«R «i t*xe pi țaaptXUk

2O432.W

l8.275.Hfe

SJtIJ»

5i»244

33.S941»

38479.1»

40.Ml.CS

WiC

IMPOZITE Si TAXE PE F^OPAltrAîE

ll.3H.9l

IG4Î2J7

18.2751»

5.3331»

5.W2.54

35.SMJW

38.479.00

40..MM6

9îv2M

tapam » uy« pc ck&»

2L7SK54

B.eu.to

7.701»

3.8Z2J»

3.163^4

25.5 HM»

27295.W

29.JSÎJS

«>&&>

iMpuat tt tu* pc ferea

HHbjl

1.359.00

IUI»

LI63JMI

62fje.0a

&33O.GO

6 356.3U

«752'13

Twc       & îttnUa st afctaxe

2.245.ta

tiii.vO

505.00

4$8.»tl

458JA

UbJ.t»

3JUU.U0

3.2W.M

ObQM»

A fie ârp««a: i; uxc pc pof<Ki»«

I.Î35.&J

ÎO8.«

509.00

4»5J»

310.00

tSl.OB

I634.Q0

1 634.W

IU/?/*

Â4 fenpwĂ; Si |p< J7C tain «i sctyH a

49.81100

15.416.C0

13 349.00

10.599.00

9.657.00

72 633.00

673M.QO

a 551.00

littî

SUME DEFALCATE DSK TVA

35.301^

9.2MJM

9 191.08

1234.00

8 082.00

57 1*1.0»

5I.W9.00

51HZJ»

*50202

S<4<»c«Hii. du Uvi pc vakatt»

edjwjfrCiapeDU^ ânti.îi'c JtfjitaK'.kx

dcxu^jJvJU U      s uahrrfkrf

es .> <k*. bm .rciptăoc si vM&îtltx

Mînnopului Buuicsn

333K00

9.3O3.*J

«.70S.W»

7.3521»

7. Î56.00

4 3.975.00

44.J77JD0

4471300

HtDuu

$»■’'*= «cTik d j» taxa pe k akwce

sJjrogMS pcEi» col»Jibtw* t».'j isîor

Lxak

II jn<to

5.5771»

5 383 W

»iuh>*

def^<>aic »»xâ pe tsîoă*c ai»upu $ex>i?d &tBtcl&Hâtf&hn jwajivîtt Si$ COftfcfctfRil »Ci<-diia

IJM5.00

487.C0

4S600

«MB

4U.no

1 945.0

I.945JW

8 945 08

>2112

ALTE IMPOZITE Sî 1 AXE GENEMLE PE

SI SERVICII

15.03

t£fi

6.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trixn 1

Trim.ll

Trim.UI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92.00

90,00

61,00

53,00

311.00

327,00

343.00

150201

impozit pe spectacole

163.00

52,00

50,00

31,00

30,00

170,00

175,00

176,00

150250

Alte laxe pe servicii specilkx

i33,OO

40.00

40.00

30,00

23.00

141.00

152,00

167.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITĂȚI

13.400,00

5.525,00

4 053,00

2.300,00

1.522.00

14600,00

15330.00

16097,00

i 60202

impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5 000.00

3.500,00

1.900,00

1.387,00

12987.00

13.717,00

14484,00

«60203

Taxe h tanfe pentru eliberarea de

licențe si autori/atu dc funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400.00

135,00

1.613,00

1.613,00

1.613.00

J8000?

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850,00

500.00

500,00

350.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850.00

500,00

500.00

350.00

180250

Alte impozite si taxe

2200,00

850,00

500.00

500,00

350,00

290002

C Vcnitun nefiscaie

52.025.S6

19 425.86

14 625,00

10.477.00

7.498.00

53 .862,00

56.559.00

59 388.00

300002

C i. Ventun dm proprietate

10.143,47

3 401,47

3050.00

2500.00

1.19200

12.097,00

12705,00

13 340.00

3012

VENITURI DIN PROPRIETATE

10 143.47

3401,47

3 050.00

2.500,00

1.19200

12097,00

12.705.00

13 340.00

300201

Vărsămmic din profitul net al regiilor

autonome

15.00

15.00

3OQ2O5

Vcmtuii din concesiuni st tnchincn

9.978.47

3286,47

3.000,00

2.500,00

1.19200

12.097,00

12.705,00

13.340,00

3UU2O53O

Alic venituri din concesiuni st inchi-

nen dc către insntuuile publice

9.978,47

3.286,47

3.000,00

2.500,00

1.192,00

12.097, (XI

I2.7O5.UO

13.340,00

100250

Alic . cninin din proprietate

150,00

100,00

50.00

330002

C2. Vanzari de bunuri st servicii

41.SS2.39

16.024.39

11.575.00

7.977,00

6.306.00

41.765.00

43854,00

46.048.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII St

ACTJVITAT1

8.800.00

2.455,00

2310.00

2232.00

1.803,00

9.647,00

10.130,00

10 637 00

330208

Vcnitun din prestar dc sciticii

7.731.00

2.072,00

2.000,00

2.017,00

1.642,00

9.647,00

10.130.00

10.637.OG

330210

Contribuția părinților sau ^ustmaionlor

iegali pentru uitretincrca copiilor in

cresc

451,00

150.00

150.00

100.00

51,00

3302251

Vcnitun din recuperarea chclnnelilo»

dc judecata. imputatn si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10.00

330250

Alte vcnitun din prestan de scn icn

si alte actinuu

555.00

200,00

150.00

105.00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70,00

65,00

45.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

215.00

70,00

65,00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENALÎTAT1 SI CONFISCĂRI

8.468.00

2600,00

2200.00

2000.00

1.668.00

9.118.00

9.574,00

10 053.00

35O2OI

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2400,00

800,00

700,00

500,00

400.00

350250

Alte amenzi, penaluati si confisca*

6.068,00

1.800.00

1.500,00

1.500,00

1268,00

9. II 1.00

9 574.00

19053,00

J

• Cod

1

Denumire indicator

Prevederi anuale beget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2322

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim-HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7.000,00

3.700.00

2X00,00

23.000,00

24.150,00

25.35X.00

36020b

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6000.00

3 000,00

2.762,00

23 000,00

24.150,00

25.331.00

36C25U

Alte venituri

3234,00

1.500,00

1.000,00

700,00

34.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3.399.39

3.399.39

370203

Vsrsamintc din secțiunea dc funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a cugetului local

-32.292,91

-32292,91

370204

Varsamintc din secțiunea de luncucnarc

32.292,91

32292,91

370250

Alte tTiTsfcnir. voluntare

3.399,39

339939

41001)2

IV. Subvenții

11.556.59

1X35639

4.793,46

1.516.17

174.96

420UU2

Subvenții de la alic nivele ale

administrației publice

1X556.59

11.556,59

4.793.46

1316.17

X7X.96

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

11.55639

1X35639

4.793,46

1316.17

X7X.96

420265

Finanțarea programului National dc

Dezvoltare Locala

17.01136

I7.0IB.36

420269

Subvenții dc le bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulam

proiectelor finanțate din fonduri externe

ncrambunabtle (FEN) postader are, aferente

perioadei dc programare 2014-2020

1.53X23

133123

4.793,46

1316,17

471.96

4X02

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10317.01

10317,01

36.775.X2

9.XXX23

5.73330

4X0201

Fondul Einopran de Dervoiiarc Regionala! FEDR)

1054,44

X.064.4X

36.775.X2

9.41X23

5.73330

4XO2OIO!

Sume pnmne in contul plăților efectuate

in anul curent

1064,41

S.064,44

36.773,12

9XXX23

5.73330

410202

Fondul Social European! FSE)

2.25233

225233

4X020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252.53

225233

4990

VENITURI PROPRII

2702923»

*4.042,14

70 657.00

60.029.00

55.56334

2X1363.00

295.436.00

3IU209.00

5002

TOTAL CHELTUIELI

347.76239

194.76339

71.001,10

4X.974.00

26 023,90

3X0.054.2X

35X740.10

36X93926

01

CHELTUIELI CURENTE

273.44121

13X761,61

71204.10

42.177.00

2129X30

344.73221

322.151,10

33235026

10

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

75905.34

24.394,44

21.03230

192X0,70

ll.in.70

61.646,00

62355,00

62.171.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

93 6X5.75

50979,05

2X179,10

1000120

3.X26.40

109.463.00

120361.00

135 252.00

Ml

TITLUL 111 DOBÂNZI

1.744.60

2354,00

2.560,60

2319,70

1.50630

X.6X5.OO

7.141.00

5.407.00

4C

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5300,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100,00

500.00

500.00

500.00

5t

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIAL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

31.796,92

1232722

9.961.00

632430

3.1X420

30.156.00

3O.3OO.UU

31.100.00

!

5

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2025

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3H4-5+*

2

3

4

5

6

7

8

9

55

TITLUL VR ALTE TRANSFERURI

16.641,31

10.983,31

4.306.00

866.00

486.00

15.600,00

i6.200,00

16 800.00

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

I 515.55

1315,55

4424824

50.098,18

51 078J6

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCL1LA

19.650,00

12.433,00

4.114.00

3.075,00

21,00

20.312,00

18 000.00

18 000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13684.94

13 684.94

54.443,04

13.20522

7 632,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330.90

309,90

1.089,90

2.977,00

3.990,00

3.990,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.594,76

48394.76

7>

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48.594,76

48394.76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655.60

6.797,00

6.797,00

4.725.40

31.322.00

36.589.00

36 589.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975.00

7 655.60

6.797.00

6.797.00

4.725,40

31.322.00

36.589.00

36389.00

iU

Plăti efectuate in sui prcccdenli si

recuperate in anul curent

-24138

-24131

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-248,38

-24831

510002

Partea l-a Semeți publice generale

66 803,71

25.148.01

16317,90

14.894.40

10.443,40

64 60329

62215.00

61 087.00

5102

AUTORlTATI PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

50 932.12

19451,72

11095,00

11.304,00

8.081,40

49016J9

48.000,00

48200.00

0!

CHELTUIELI CURENTE

25.787,96

9.626,96

6298.00

5.507,00

4.356,00

21.89429

I6.411.U0

16.611.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I7.t90,00

4.745,00

4.455,00

4.435.00

4 255,00

16.335,00

13.411.00

13 611.00

IDUl

Cheltuieli salariate in bani

17230,00

4365,00

4355,00

4.345,00

4.163,00

17230.00

17.230.00

17.230.00

IDO101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3.940,00

3.940,00

3.856,00

15 676.00

15.676,00

15.676,00

100U2

Indemnizații plante unor persoane din

afara urutaui

414.00

115,00

115,00

115,00

69,00

414.00

414,00

414.00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10.00

10,00

10.00

30,00

30,00

30.00

100117

Indemnizații de hrana

780.00

188.00

212,00

190,00

190.00

100 DO

Alte drepturi salariate m bani

330.00

112,00

78,00

90,00

50.00

330.00

330,00

330.00

1002

Cheltuieli salanale tn natura

280,00

280,00

280,00

280,00

210,00

100206

Vouchcrc de vacanta

280.00

210,00

280.00

280,00

210.00

1003

Contributr.

380.00

100.00

100.00

90.00

90.90

380.00

380.00

380.00

10030’

Contribuția anguratonc pentru munca

380,00

100,00

100.00

90.00

90,00

20

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

5260.00

2357,00

1 801.00

1.030.00

72.00

5.500.00

3000.00

3 IMMt.OO

2001

Bunun st semeț:

2 867.00

1.242,00

1 075,00

540.00

10,00

200 IO J

Furnituri de birou

250.00

75,00

125,00

50,00

200102

Materiale penlm curățenie

40.00

10,00

10.00

10.00

10.00

200103

IncalziL iluminat si forța metrica

200.00

125,00

75,00

200104

Apa, canal si salubritate

-10.00

15,00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235.00

100,00

80.00

55.00

200107

Transpod

26,00

21,00

5,00

Cod

1

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini 1

Trim.II

Trim.II]

Trim.IV

i A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

j    20»108

Posta, telecomunicații. radio, tv.

mieriu:

645,00

315.00

315,00

15.00

j 2UO130

Alte bunuri îi sen icii pentru

întretăiere n funcționare

1.431,00

581.00

450,00

400,00

[     2002

Reparam curente

100.00

100,00

î 2005

Bunuri de ru ura obiectelor de inventar

30,00

30,00

|     200530

Alte obiecte de inventar

30.00

30,00

2006

Deplasări, detasan. transferai

26,00

25,00

1,00

|     200601

Deplasai i interne detasan. transferai

24,00

24,00

200602

Deplasai in stramatate

2.00

1,00

1,00

2011

Cafti, publicării si materiale

documentare

30.00

15,00

15.00

2012

Consultanta si expertiza

480.00

230.00

200,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

20.00

10,00

10.00

2014

Proiecția muncii

10.00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.697.00

700.00

495,00

440.00

62.00

70300i

Reclama si publicitate

520.00

160,00

200,00

160.00

2D3OO2

Protocol si reprezentare

40.00

40.00

203004

Chim

432.00

150,00

110.00

110,00

62.00

2O3U3O

Alte cncltincli cu bunun si servicii

705.00

350,00

185,00

170,00

5B

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSaBILE AFERENTE

FINANCIAR 2C14-2020

2.482,96

2.4X2.96

5949

WI2

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.412.96

2.4X2.96

|     580201

Finamarez naționala

360.31

360,31

5X0202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041,73

2.041,73

510203

Cheltuieli netligibilc

80,92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42,00

42.00

42,00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

135,00

42,00

42,00

42,00

29,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 169,16

3.169.16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169,16

3.169,16

7101

Active fixe

3.169,16

3.169.16

1     720101

Construcții

627.00

627.00

710105

Mobilier, aparatura bmxica st alte

active corpor:..-

10.00

10.00

j 710130

Alte active fixe

2-532,16

2A32.I6

!

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975.00

6.655.60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122.00

31.589.00

31.589.00

1

TITLUL XVli RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

0655.60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31.589.00

31.519,00

,102

Rambursau de credite interne

21.975.00

6655.60

5.797,00

5.797.00

3.725,40

27.122.00

31.589.00

31.519.00

1

1

j Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.111

Trim.1V

B

1=3*4*5+6

2

3

4

5

fi

7

S

9

X10205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975.00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31.589,00

510201

AuKMilUi executive si legislative

50 932,12

19451,72

12.095,00

11.304.00

8.081,40

49.016,29

48.000.U0

48.200,00

S1U2010S

Autor.tali executive

50.932.12

19.451,72

12.095,00

11.304,00

8 081.40

49.016.29

48.000.00

48200.00

î 540?

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6817.79

3.077.29

1.642,10

1.267,70

830,70

6.702,00

6.174,00

<■ 880.00

0!

CHELTUIELI CURENTE

6.796,5!

3.056.01

1.642,10

1.267,70

830,70

6.702,00

6.874,00

6.8X0,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340.20

966,30

798,50

792,70

782.70

3.372.00

3.344,00

3.350.00

1001

Cheltuieli sal anale in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

100101

Salant de bara

2.951,00

791,00

726.00

713,00

714.00

I IIKlli-

Drtptun de delegare

5.80

4,00

0,80

1,00

j I00ÎJ7

Indemr.izaui de hrana

204.40

52.60

52.60

52,60

46.60

! looljo

Alte drepturi salonaic in bani

34,00

23,00

7,00

4,00

!     1002

Cheltuieli salanak in natura

69,60

69,60

i '00206

V audiere de vacanta

69.60

69,60

j 1003

ContnbuUi

75,40

19,10

19,10

19.10

18.10

ț 1(10307

Contribuția ?uguratone pentru munca

75.40

19.10

19.10

19,10

18.10

20

ITRUL11 BUNURI SI SERVICII

1.708.31

1262,71

314.60

16.00

45,00

1.600,00

1.800,00

1.800.00

Bunun si sen ku

421.11

277.01

95,10

29,00

20.00

j 200101

Furnituri de birou

49,41

22.41

17,00

5.00

5,00

|     200192

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

200103 j

Încălzit, uum nat ri fenta momea

105,00

94,50

10.50

• Î00IU4

Apa. canal si salubritate

26J0

10,60

5.60

5.00

5,00

i 200105

Carburanți si lubrifiant!

20.00

15.00

5,00

1    20011*

Piese de schimb

150

1.50

200101

Posta, telecomunicații radio, tv.

internet

36,00

16,00

16.00

4,00

j 206109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

14,00

7,00

7,00

200J30

Alte bunuri si servicii pentru

miretmcir si funcționari

165.00

108,00

32,00

15.00

10.00

2002

Reparații cinerte

33,00

13,00

20,00

2005

Bunun de natma obiectelor de inventar

13,00

7,00

6.00

200530

Alte obiecte dc inventar

13.00

7,00

6.00

2006

Deplasări, dcl-san. transicron

11,00

6.50

430

200601

Dcpiasan interne, delăsări. translcran

8.00

530

2.50

2HO6O2

Deplasau in străinătate

3.00

1,00

2,00

201*

Cârti. publicam $• mateitale

documentare

0,50

0.50

2012

Consultanta si expertiza

5.00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5.00

3,00

2,00

?

i

:     Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cart credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+b

2

3

4

5

6

7

*

9

2014

Proiecția muncii

3.20

3,20

2030

Alic cheltuieli

1.216/0

947/0

187.00

57,00

25.00

!    203001

Reclama si publicitate

8,00

4.50

3/0

203002

Protocol ii reprezentare

0.50

0/0

203003

Pnmc de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

2(13030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1205,00

941,50

181/0

57,00

25.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100.00

500,00

500,00

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara ia dispoziție

autoritarilor locale

100.00

100,00

5$

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1*00,00

600.00

520,00

380.00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

5501

A Transferuri interne

1.500,00

600.00

520.00

3X0.00

5501!l

Aite transferuri curente interne

1.500.00

600.00

520.00

3X0.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

111,00

118.00

5101

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regional* IFEDR)

111,00

118.00

510101

Finanțarea naționala

17.70

17.70

510102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

59

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9.00

9,00

3,00

30,00

30,00

30.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nc încadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.19

26,19

H

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active l'.xc

26.19

26.19

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

M

Piali efectuate in anii precedent! si

recuperate in anii curent

-4.91

-4.91

15

TITLUL XIX PI ATI EFECTUATE IN ANII

I

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4,91

-4.91

1501

Plăti efectuate in anii preccdcnu si

recuperate in anul curcni

•4,91

-4.91

| roioi

Plan efectuate in anii preccdcnu si

i

recuperate in anul curent in secțiunea

1

de funcționare a bugetului kicai

-1,91

-4,91

; >40205

Fond dc rezerv» bugetara ia dispoziția

!

aupnutilor locale

100,00

100,00

500,00

500.00

500.00

Uwniti

Sen teu publice comunitare de

1

evidenta a persoanelor

3 060,19

1.077/9

724.80

655.00

609,00

3.060.00

3.374.00

33X000

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trifli i

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1*3+4+546

2

3

4

5

6

7

3

9

S-W25»»

Alte servicii publice generale

3.651,60

1.899,90

917.30

612.70

221,70

3.142,00

3.000,00

3.300,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053.80

2.619,00

2.580,80

2.322.70

133130

8.885,00

7341,00

6.007.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

9.033,10

2.619,00

2.580.80

2.322,70

1.53130

8.885,00

7.341.00

6007.00

20

TITLUL II BUNURi SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3.00

25.00

200,00

200,00

200,00

2024

Comisioane » alic «.osturi aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

2030

3,00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

27230

255,00

1730

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3.00

25,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

1.744.60

2.358,00

2.560,60

2319,70

1.506.30

8.685.00

7.141.0U

5.8C7.OO

3001

Dobânzi aferente datoriei publice inlemc

8 388.60

2358.00

2383,60

2319.70

1327.30

300101

Doban/i aferente datorie: publice

interne directe

t 388.60

2.358,00

2383.60

2319.70

1327.30

3002

Do ban/1 aferente datoriei publice

externe

356.00

177.00

179,00

3OU2t»

Dobânzi, afaente datoriei publice

356,00

177,00

179,00

6O0002

Partea 11-a A pai are. ordine publica si

siguranța naționala

14.337,00

8.356,90

3.731,90

2318.90

229,30

13.925,00

12.012.00

12.76O.00

6102

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NATIONAU

14.537.00

8.356,90

3.731.90

2.218,90

229J0

13.925,00

12.012,00

12.760.U0

UI

CHELTUIELI CURENTE

13.152.00

6.971,90

3.731.90

2318.90

22930

13.925,00

12.012,00

12 760.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68.00

61,00

62.00

63,00

200,00

200,00

200.U0

1001

Cheltuieli saJwiaie in bani

241,00

61,00

59,00

60.00

61.00

lUOIOI

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56.00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16.00

4.00

3.00

4.00

5,00

100 Bb

Alt: drepturi iilanalc m bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salanalc in natura

3,00

5.00

ino2(*

Vouchere de vacanta

5,00

3,00

| too?

Contnbutti

1,00

2.00

2.00

2.00

2.00

1     100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

j 20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

3.386,00

1479.00

60.00

46.00

1,00

210,00

212,00

220,00

!    200!

Bunuri si servicii

73,90

56.90

13,00

1.00

1.00

|     200102

Materiale pentiu curățenie

4,00

4,00

j 200103

încălzit, iluminai si forța motnca

40,00

30,00

10.00

•    20U1U

Apa. canal si salubritate

1,00

1,00

20010^

|

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2.00

1.00

1.00

1.00

I 200107

Posta. telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

Î Cod _

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.IV

i       A

B

1-3444-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

!     200131»

Alte bunuri si sen ieri pentru

întreținere si funcționare

17,90

13,90

4.00

2003

Hrana

1.035,00

1.035,00

200301

Hrana pentru oameni

1.035.00

1 035,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0.10

200401

Medicamente

0,10

0.10

200*

Bunun de narara obiectelor de inventar

17,60

17,60

200530

Aite obiecte de inventar

17,60

17,60

2014

Protecția muncii

2,00

2.00

2030

Alte cheltuieli

2.317,40

2.297.40

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuii si «crucii

2317.40

2297,40

45.00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9 309.00

3.424.00

3.610.00

2.110,00

165.00

13.515.00

11.600,00

12 340.00

5io:

Transfeiurt curente

9.309,00

3.424.00

3 610.00

2.110.00

165,00

510101

Transferuri c Mrc instituirile publice

9 309.00

3.424,00

3610.00

ZI 10.00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0.90

0,90

030

5940

Sume alcrento persoanelor cu handicap

ne încadrau

3.00

0,90

0,90

0,90

0,30

71.

CHELTUIELI DE CAPITAL

13X5,00

1.315,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13X5,00

1315,00

7|Ut

Active fixe

1315.00

13X5,00

710101

Construcții

50,00

50.00

710130

Alte active fixe

1335.00

1.335,00

610203

Ordine publica

9.309,00

3.424,00

3 610,00

Zi 10.00

165,00

13315,00

11.600,00

12340.00

6(020304

Politie locala

9.309,00

3424,00

3610,00

2.110,00

165,00

13.515.00

11 600.00

123+0.00

nlQ2u?

Protecție c ivii a si protecția contra

incendiilor (protecție ciula

nonnuli tersi

5221.00

4.932.90

121.90

101.90

6430

410,00

412,00

420.00

650002

Partea JH-a Cheltuieli social-culturak

146.967, H

11.07031

33.494,X0

2Z50530

9X9720

139395,75

132.97222

147193.00

6502

INVATAMANT

26.77427

17.43257

5211,70

1.934,00

2.196.00

35.911,00

45.767,00

60.792,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.671,77

15.337.07

5211,70

1.934.00

Z 196,00

35.911,00

45.767,00

60 792.00

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

19.125.77

12.159,07

4.709,70

1.447,00

110.00

35.911.00

45.767.00

60.79Z00

:     2001

Buram st temei;

14 96S.70

9.656.50

3.53220

1.066.00

714,00

200101

Fumilim de birou

100.00

52,00

21,00

1,00

12.00

200102 |

Materiale pentru curățenie

52D.OO

351.00

92.00

53.00

24.00

|     200103

încălzit, iluminat si forte momea

10.96150

7.79130

2.391.00

436.00

343,00

j 200104

Apa. vanal si salubritate

1.271.00

577,00

420,00

167.00

114.00

200107

Transport

97,00

37,00

37,00

IZ0O

11,00

j 20010»

Posta, ickcom unic sin. radio, tv.

1

internet

349,00

143,00

113.00

63,00

30,00

1

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

i

Cod

i

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trira.II

Trim.HI

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

3

9

.     2x10109

Mataiatc si presta» dc senkti cu

i

caracter funcțional

251,00

95,00

73.00

65.00

11,00

i 2WI10

Alte bunuri si servieu pentru

1 1

■ntre tinere si funcționare

1.41240

610,00

37X20

262,00

162.00

200?

Reparații cutente

521.00

427,00

60.00

40,00

1.00

I 2i«M

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

’     20G4u3

Reactivi

5.00

3,00

2,00

20(15

Bunun dc natura obiectelor dc inventar

129147

9X5,57

117.00

65,00

54,00

200501

Uni foi mc a echipament

10,00

10,00

!    20050}

Lenjerie si accesorii de pat

5.00

5,00

|     200530

Alte obiecte de inventar

127647

9X547

172.00

65,00

54,00

!    2006

Deplasai-, detașa». transfera»

27,00

16.00

9,00

1,00

1.00

200601

Deplasa» interne, detașai i. transfera»

27.00

16.00

9.00

1.00

1.00

2011

Cam. publicații si materiale

7,00 11940

t.00

40,00

6,00

9.00

2013

Pregătii c profesionala

6740

3,00

2014

PiotccU.- muncii

o,00

5,00

1,00

2019

Contribuții «ie administrației public-.

locale la realizarea unor lucra» st

ser. icii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.1(10.00

1.021.00

140.00

256.00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1.00

203001

Redăm? si publicitate

1.00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si sen teii

12.00

2,00

7,00

2,00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

5X7.00

4X6.00

416,00

4X6,00

55OÎ

A Transferuri interne

2 045,00

517,00

4X6,00

416,00

4X6,00

55011»

Alte transferuri curente interne

100.00

100,00

550163

Finanțarea invstamantuhu particular sau

confesional acreditai

1.945,00

4X7,00

416,00

4X6,00

4X6.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

512,00

14.00

5702

Ajutoare sociale

596.00

5X2,00

14,00

57020!

Ajutoare sociale in numerar

5X2.00

512.00

570203

Tichctc dc cresc si Uchete sociale

1

pentru grădiniță

14,00

14.00

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2I0.X0

210.10

5X02

Programe din Fondul Social European (FSEî

210,10

210.10

31020!

Finanțarea naționala

31.70

31.70

5X0202

Finanțare: externa ncrambursabila

179,10

179,10

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1=54-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.70 UO

1.791,20

2,00

1.00

900,00

5901

Burse

2.471,80

1.571,10

900.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-culturai

222.40

219,40

2.00

1,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095,71

2.095,71

?!

TITLUL XII! ACUVE NEFINANCIARE

2.095.71

2 095,71

7101

Active fixe

2.095,71

2.095,71

710101

Constructi.

1.752.50

1.75230

710130

Alte active fixe

343,21

34331

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curem

J)2l

•031

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-031

•031

1501

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

A21

-031

150101

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

rccupei au in anul curent in secțiunea

du funcționare a bugetului local

-03»

-031

65(1203

Invitam an! preșcolar st primar

1.180,42

5400,62

1.749,00

183.00

147.10

65020301

Invatamant prescoiai

4.180,11

2.754.01

975.00

601,00

543.10

b5Q2O3O2

Imaiamani p/unar

3.999.61

2.646.61

774.00

275.00

304.00

650204

65U2O4U!

Invatamant secundar

17.610,15

11.151,95

3.404,70

1.(121.00

133330

35.918,06

45.767,00

60 792,00

inv al amant secundar infena

3.712,65

2.503,75

63630

233.00

339,40

35.911.00

45.767.00

60.792,00

65020462

Invatamant vccundar superior

1332230

9 03420

2.60130

730.00

956.80

65020403

Invatamant piofesional

576,00

314,00

167,00

51,00

37,00

650205

Invatamant uustliccai

161,00

79,00

44,(M)

30,00

15.00

65025»

Alte cheltuieli in domeniul

mvatamantuiut

115,00

101,00

14,00

6602

SANATATE

11.69335

12.757,65

2-216,00

2.111,00

1.461,70

1141,00

10 200,00

10.250,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.312,92

437732

2.216.00

2.111.00

1.461,70

1.141,00

10200,00

10.250,00

51

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNIT ATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10312.92

4 37732

2286.00

2.111,00

1.461,70

1.841.00

10.200.00

10.250.00

5105

Transferuri curente

1.502.00

2J6630

2316,00

2.111.00

1.461,70

510103

Acțiuni dc amarate

1.502.00

2.56630

2216,00

2.111.00

1461.70

5102

Transferuri dc capital

1.110.92

1.11032

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor ia spitale

1.110.92

1.110,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.310.43

1.310.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.310,43

1.310,43

7W1

Active fixe

1310,43

1.310.43

j Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim. IV

j A

B

î=3+4+5+i.

2

3

4

5

6

7

3

9

‘     7I0IUI

Construcții

1202,43

1202.43

71U130

Alic «dive fixe

171.00

171,00

66U206

Sen ic j moncale in umtati sanitare

cupatun

1131535

12379,65

2.216.00

2.111.00

1.461,70

1.141,00

10200.00

10250.00

66U20601

Spitale genciale

11.51535

12379,65

2.286,00

2.111,00

1.461,70

1.141,00

10.200,00

10.250,00

660250

Alu chclnneli in domeniul sanatatii

171,00

171.00

66025050

Alte uistiUMu si acțiuni sanitare

171.00

171,00

6702

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

34.65579

19299,49

7.515,10

4.17270

3.59170

41.759.60

25.005,22

24151.00

01

CHELTUIELI CURENTE

30.515,09

15.221.99

7.515,10

4.172.50

3.59170

41.759,60

25.00572

24151,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5363.00

1.772.00

1.451,00

1.175,00

1.165.00

6000,00

6000,00

6000,00

1001

Cheltuieli salanak tn bani

5 233.00

1.532,00

1.421.00

1.145,00

1.135,00

10010!

Salarii de biza

4621.00

1351,00

1270.00

1.000.00

1.000.00

]00106

Alte sporim

30,00

10.00

10.00

5.00

5.00

î 1011115

Drepturi de delegare

2.00

1.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

1     100130

Alte dirptun salanak m ban.

10,00

30.00

211.00

20.00

10.00

?002

Cheltuieli salsriaic in natura

190.00

190.00

100206

Voucberc de vacanta

190.00

190,00

! nu»

Contribuții

140,00

50.00

30.00

30.00

30,00

I *00307

Contribuția asiguralonc pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1240,99

4400.49

2.039,10

941.00

160,40

7.500.00

7.500,00

7.500,00

•      2(101

Bunuri si semen

5.623,90

2.465,00

1.55770

141,00

760.40

’     200101

Furnituri de birou

23.00

16,00

5,00

1.00

1,00

200102

Materiale pcnini curățenie

15,00

70,00

12.00

3,00

200103

Încălzit, iluminat si foita motnca

991.00

747.00

171.00

30,00

50.00

200104

Apa car al si salubritate

500,00

240,00

170.00

70,00

20,00

200105

Carburanți si lubnfiantt

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

131,00

15.00

45,00

5.00

3.00

200107

Transport

1,00

1.00

20010»

Posta, telecomunicații, radio, l».

internet

10.50

4,00

370

2,00

1,00

1    200130

Alte bunuri si servicii pentru

1 i

întreținere si funcționare

3.165.40

1.300,00

1.150,00

730.00

615.40

2002

Reparații turenx

93549

93579

I 2HM 1

Medicamente si materiale sanitare

131,60

136.60

2.00

*      21X140 i

Medicamente

1.00

1.00

1     2i>0402

i

Matcnale sanitare

0.60

0.60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2.00

21*404

Dezinfectant!

130,00

130,00

2005

Dunun de natura obiectelor de im entar

267,00

247.00

20.00

Data : 31/03/2020_______Tit:         pag: 13 - mii iei-

1

i

: cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Il!

Trim.IV

A

B

1-3-M+5+6

2

3

4

5

6

7

3

9

2OO5OI

Uniforme s echipament

10.00

10,00

1 2UU53O

Alte obiecte de inventar

257,00

247.00

10.00

r      21XJC

Deplasări deusari. transferai

1.00

1,00

1    200601

Deplasări interne, detasari. transfer an

1.00

1,00

21113

Prcgîlire profesionale

32,00

31.00

1.00

i 2014

Proiecția muncii

3340

24,60

8.60

2030

A!le cheltuieli

1210.00

560,00

450,00

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si ten icii

1210,00

560,00

450,00

100.00

100.00

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.173,00

4.526,00

4.065,00

2.02640

145740

8400.00

8400.00

8 310,00

5in;

Transferuri curente

12.175,00

4426.00

4.065.00

2.026.50

143740

310101

Transferuri estre instituirile publice

12.173.00

4.526.00

4065,00

102640

1.55740

! 58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20I4-202U

2.350.50

2.35040

18 072.60

30522

141.00

! 5MI

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionaia (FEDR)

2.350,30

235040

580101

Finanțarea naționala

1.028.65

1.028.63

580J02

Finanțarea externa nerambursabila

895,14

895,14

i 5MIIO3

Cheltuieli nceligibile

426.71

426,71

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30,00

30,00

15,60

1.687,00

2.700.00

2.700,00

5911

A*ucratii si fundal»

1.630,00

1.650.00

j 5913

Susținerea cultelor

500,00

500,00

•     594U

Sume aferente pcisoanelur cu handicap

ncmcadrair

105.60

30,00

30,00

30,00

15,60

j 70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 070,79

4.070,79

!      7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070,79

4.070,79

!     7101

Active fixe

4070,79

4.070,79

i 710101

ConstructJ'

3.564,19

3461,19

71(1130

Alte active fise

506.60

306.60

1 84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

|

recuperate m anul curent

-0J9

4)49

•      85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 Si RECUPERATE LN ANUL

-049

A29

1     150!

Plan efectuate in anii prcccdenli si

1

recuperate in anul curent

*049

-0.29

î «0101

Plan efectuate in anii precedenlr s>

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-049

-049

1670203

Servicii culturale

6.890,86

2.402.46

1.967,0(1

1250,00

1271.40

6.900.00

6.900.00

6 9UO.OU

;     Cod

i--

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trimjn

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

16702030*

Instmitii publice de spectacole si

conceiu

6.500.00

2.145,00

1.195,00

1.212,00

1.241,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

)67020330

Alte sen teii culturale

390,16

257.46

72.00

31,00

23,40

400.00

400.00

400.00

j670205

Semen recreative »t sportive

26.429.73

15362.03

5611.10

2 922.50

2.327,10

33159.60

17.10532

16.951.00

; 67020501

Sport

6375.00

2.911,00

2.170.00

11430

309,50

3.000.00

3.000,00

3.000,00

67020502

Tnerei

550,00

550,00

500,00

500,(X)

500.00

67020505

Întreținere gradmi publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

19604.73

12.031,03

3 441,10

2.101,00

2.017,60

30.359,60

13.60532

13451.00

67020?

Servicii religioase

500,00

500.00

500,00

500,00

500,00

670250

Alte servicii in dotnenilc culturii,

recreen si religiei

135,00

135,00

500.00

500.00

500.00

6W2

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

66.144.57

3L51OJ7

11412,00

14.211.00

2.641,00

53.077.15

52.000.00

52 000,00

o;

CHELTUIELI CURENTE

66433.34

31.16934

11.412.00

14311,00

2.641.00

53 077.15

53000.06

52 000.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

34 991.14

12.119,14

10911,00

9531,00

2.353,00

21.454.00

25 000.00

25 000.00

unt

Cheltuieli salsnalc in bani

33.000,49

10.725.49

10.726.00

9.211,00

2.261.00

i00101

Salarii de baza

21.133.49

9.307.49

9.431,00

1.461.00

1.620.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150.00

150.00

140.00

135,00

1110106

Alte sporuri

72.00

11,00

11,00

11.00

11.00

ÎOOID

Drepturi de delegare

1.00

1,00

:     inul17

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1.040,00

512,00

463,00

|     100130

Alte drepturi salariile in bani

415.00

300,00

10.00

10.00

25.00

{     10C2

Cheltuieli sak iak m natura

1.163,65

1.163,65

j 1002W»

Voucherr di vacanta

L 163.63

1.163.65

!     1003

Contnbuiu

127,00

230.00

255,00

250,00

92,00

|     100307

Contribuție isiguratonc pentru munca

127,00

230,00

255,00

250,00

92,00

|    20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

1.776,13

4.015,13

3.149,00

1.435,00

177,00

9.000.00

«000.00

1000.00

1     2001

Bunuri si servicii

3303.91

1.741.91

1011,00

305,00

76,00

|     20010»

Furnituri dc birou

25749

104,29

102.00

51,00

|     200102

Materiale pentru curățenie

64.00

21,00

23.00

12.00

1,00

j 200103

încălzit iluminai st forța tnotnca

616.00

416,00

135,00

60.00

5,00

j 200164

Apa. canai si salubritate

256,62

223,62

14,00

15.00

4.00

|    20010$

Carburanți si Subnfiami

16.00

10,00

6,00

|    20010b

Piese dc schimb

31,00

11.00

10.00

10.00

|    20010?

Transport

40.00

30.00

10,00

I ’OOIOS

Posta, telecomunicații, radio, tr.

1

murite!

395,00

191.00

136.00

62.00

6,00

200109

Materiale st pi estari dc sen teii cu

caracter funcționa!

74,00

34.00

30.00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri st servicu pentru

inU etinere si funcționare

1.314.00

624.00

615,00

90,00

55,00

1

i Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destina te stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.il!

Trim.IV

A

B

1=3+465+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

Reparații curente

60,00

40.00

13,00

3.00

2,00

2003

Hrana

310.00

202,00

170,00

115.00

93,00

230301

Hrana pentru oameni

510,00

202,00

170,00

115,00

93,00

1 2OM

Medicamente ri materiale sanitare

95.22

62.22

27,00

5.00

1.00

|     20040-

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

I 200402

Materiile sanitare

32,00

31.00

1.00

!     200404

Dczxnfcc tanti

5722

rvr

24,00

4,00

1,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3,00

i 20050)

Uniforme si echipament

2.00

1.00

1.00

î 200530

Alte obiecte de inventar

110,00

35,00

50,00

2.00

3.00

2006

Deplasan. detvsan. transfcian

16.00

13,00

2,00

1,00

200601

Deplasați interne. detașări. transferan

16.00

13.00

2.00

1,00

|     2011

Cârti, publicam si matcnalc

documentare

21,00

10.00

10,00

1,00

|     2013

Pregătire profesionala

66.00

14.00

48.00

2.00

2,00

2014

Proiecția muncii

80.00

45,00

35,00

«     2019

Contribuții axe administrației publice

locale la realizarea unor lucrai si

scnicii dc interes public local in baza

unor conveniri sau contracte dc asocieic

4.3CO.OO

1.800,00

1.700,00

1.000,00

2023

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intactelor statului, potrh it

dispozițiilor legale

1,00

1.00

2U3O

Atu cheltuieli

41.00

30.00

10.00

1,00

203003

Prunc dc asigurare noo-viate

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunui< îi servicii

30.00

22.00

7.00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

>9 054,00

II 851,00

4.100.00

3.075,00

28,00

20.312,00

18 000.00

18 000,00

57Q2

/.j moare sociale

19 054,00

11.831,00

4.100,00

3075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale m numerar

16.054,00

8.831,00

4.100,00

3 075.00

28.00

570204

Tichelr cadou acordau pentru

cheltuieli sociale

3 000.00

3.000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

4

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

1

FINANCIAR 2014-2020

2 793.07

2793,07

1.311.15

580!

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793.07

2.793.07

5S010I

Finanțarea nanonab

417,46

417.46

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

1365,61

2.363,61

; ’xoios

Cheltuieli net ligi bile

10.00

10,00

1

1

i Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim. IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

119,00

391.00

112.00

163.00

13.00

1.000.00

1.000.00

! 000.00

5911

Asociații st fundam

200,00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor eu handicap

ncincaotc

619.00

191.00

112.00

163.00

13,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449.50

449,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

44930

44930

7101

Active fixe

44930

44930

71010!

Construcții

221.00

221,00

710130

Alte active fixe

221,50

22130

44

Plăti efectuate m anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-3147

-3M7

25

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-3147

-3147

1501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate ui anul cuieni

-3147

-3147

15010!

Plăti efectuate in anii preccoenu si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-3147

-3147

610204

Asistenta acordata persoanelor ir. varsla

6.131.00

2.505.00

1.597,00

1312,00

717,00

5.100.00

5.100,00

5 100,00

610205

Asistenta sociala in caz dc boli si

inialidilati

3 i.604,00

H.060.00

9.910.00

9.010,00

1.414.00

30.000.00

30 000,00

30 000 <J0

î61020502

Asistenta sociaia in caz dc invaliditate

31.604.00

r. .060,00

9.910,00

9.010,00

1.414,00

30.000,00

30 000.00

30 000,00

! 610211 J

Cresc

1.61037

4.71637

1.941,00

1.534.00

412.00

6.311,15

5.000,00

5000,00

610215

Pirvcnuea excluderii sociale

3 404.00

3251,00

50.00

75,00

21.00

2300.00

2.500.00

2.500.00

|68021501

Ajutor social

3.404,00

3251.00

50,00

75.00

21.00

2300,00

2.500.00

2.500,00

>61U250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

17.025,00

9.971.00

4137,00

2.210.00

9.166,00

9.400,00

9 400.00

!6S025056

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

1

sociale

17.025,00

9.971.00

4137,00

2.210,00

9.166,00

9 41X1.00

9 400,00

700002

Partea IV-a Servicii st dezvoltare

publica, locuințe. mediu st ape

79.364,47

50406,77

1712530

732240

4310.00

61 697,00

b6.742.00

66 100,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12.45847

5.79937

320330

2.61940

136.00

12.945.00

15.552.00

15600.00

01

CHELTUIELI CURENTE

11917.15

5329,15

320330

2.61940

136,00

12.945.00

15.552.00

15 600.00

j w

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 910,00

1.145.00

1012.00

1.000,00

123.00

4.000.00

4.100,00

4 200.00

1 «oui

Cheltuieli salariate in bani

3792,00

1017,00

917,00

977.00

111.00

| inoinj

Salarii de baza

3.432,00

926.00

190,00

811,00

735.00

|     100113

Drepturi dc delegare

3.00

2.00

1.00

100117

Indemnizații dc hrana

269,00

69,00

61,00

61.00

64.00

1      11X1130

Alte drepturi sa 'anale in bani

11.00

20.00

21.00

21,00

12.00

I IMZ

Cheltuieli salariate in natura

103.00

103,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1002(16

Vouchcre de tacanU

103,00

103,00

1003

Contribui!!

15,00

25.00

25,00

23,00

12,00

10030?

Contribuția asiguratonc penau munca

15,00

25,00

25,00

23,00

12,00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

7.947.85

4168.15

2.175.50

1.60420

8.885.00

11.392.00

11.340.00

200!

Bunuri si servicii

5333,10

2374,10

1.751,80

1.20720

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7,00

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20.00

14.00

10.00

200103

Încălzit, iluminat £ foita metrica

4.166,70

1.761,70

1.470,00

935,00

200104

Apa. canal si sal uon Late

156,00

61,00

45,00

50,00

200105

Carburanți st lubnfianh

19,00

14,00

3,00

2.00

200106 |

Piese de schimb

79.00

43,00

26,00

10,00

•     200107

Transport

9.50

4,00

3.50

2.00

2OGÎO3

Posta, telecomunicații, radio, (i.

internet

7.00

3.40

2.30

120

2OOÎ3»

Alte bunuri si sen teii pentru

intrctmcrc si funcționare

7(0.90

381,00

181.00

138.90

2002

Reparații curcnic

1275,85

1.185.15

20,70

70.00

200»

Medicamente n materiale sanitare

2.50

2.50

2 (MM (ll

Medicamente

1.50

130

j 200402

Materiale samlare

1,00

1,00

2005

Bunun de nali a obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10.00

l 200530

|

Alte obiecte de inv enta;

67.00

32,00

25,00

10,00

ț 2006

Deplasau, detasan. transferai!

620

4.20

2.00

{    200601

Deplasări interne, detașau, transferări

6.20

440

2,00

J 20Î2

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

|    2013

Pregătire profesionala

5.10

0,10

5,00

j 2014

Protccua munci!

7,10

2,10

l.oo

4,00

1     2030

Alte cheltuieli

1.191,00

513,00

370,00

308,00

I     203001

Reclama si publicitate

3.00

1,00

1,00

1,00

1     203003

Prime de asigurare non-v iata

122.00

73,00

27,00

22.00

i 203030 t

Ahc cbeltmch cu bunun si servicii

1.066,00

439,00

342,00

285,00

39

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16.00

15.00

13,00

60.00

60.00

60.00

!     5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

I

ncincadraic

60.00

16,00

16,00

15,00

13,00

I 7"

CHELTUIELI DE CAPII AL

544.00

544,00

TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE

544.00

544,00

7101

Acute fixe

544.00

544,00

j ?10101

Construcții

16,00

16,00

I 7111131»

Alte actn c fixe

528.00

528,00

J 84

Plăti efect-taie in anii prcccdcnii si

Data: 31/03/2020 Tit:         pa£: 18 -mii lei-

' Cod i

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Sstimsri 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 5

Trim-ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3M+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

recuperate in anul curent

-7338

-73,58

! “

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-73.51

-7331

850!

Plăti efectuate m anii prcccdcnti si

1

recuperate in anul curent

-7331

•7J3I

’    «S010I

Plat; efectuate m anii prcccdcnu si

recuperate in anul curent ui secțiunea

dc funcționare a bugetului local

•71,85

-71,85

850102

Plan efectuate in anii prcccdcnu si

recuperate in anul curent tn secțiunea

de dczsdlarc a bugetului local

-1,73

-1,73

700201

Locuințe

1.990,32

757,62

523,70

446.00

263.00

2.(XX).(W)

2.00U.00

2.000.00

70020330

Alte ccehuiclt in domeniu! locuințelor

1 990.32

757,62

523,70

446.00

263,00

2.000.00

2.000.00

2 000.00

700206

Iluminat public si clectnfican

4 472.00

2322.00

1.250.00

700.00

5300.00

5.600,00

5 700.00

71X1250

Alte servicii m domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltam comunale

5 W5.95

2319,95

1.429,80

1 473.20

573.00

5.445.00

7.952.00

7.900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

66.906J0

44 607.20

13.922,00

4.903,00

3.474,00

48.752,00

51.190.00

51200.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

45.155.83

22.856.83

13.922.00

4.903.00

3.474,00

48.752,00

51.190,00

51.200.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9203.00

3345,00

2.140.00

2.122.00

1396.00

9.500,00

9.500,00

9 000,1X1

1001

Cheltuieli salariate in bani

8638,00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

1.546,00

inoioi

Salarii de baza

7339,00

2.639,00

1.800.00

1.800.00

1.300,00

IDUiOt

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12.00

15,00

100113

Drepturi dc delegare

4.00

1.00

l.oo

1,00

1,00

100117

indemnizații de hrana

920,00

230,00

230,00

230,00

230,00

100130

Alte drepturi salariate m bani

90.00

36.00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salanalc in naiura

340,00

340,00

100206

Voucherc de vacanta

340.00

340.00

1003

Contribuții

225.00

65,00

55,00

55,00

50.00

i00307

Contribuia asigur atone pentru munca

225,00

65.00

55,00

55,00

50.00

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

23.688.50

1067330

8.440.00

2.739,00

1.836,00

24 652,00

26.490,00

26400,00

2001

Bunuri si servicii

20.28430

8.003.50

8 011.00

1589,00

1.681,00

200101

Furnituri de b».ou

10.00

5.00

5.00

200102

Materiale pentu curățenie

40.00

20,00

10.00

10.00

200103

Încălzit, iluminat si forța momea

662.50

495.50

131.00

36.00

200104

Apa canal si salubritate

3.531.00

1.010.00

956.00

960.00

605.00

•     200'05

Carburanți si lubrifiant!

1200.00

400,00

400.00

200.00

200.00

j 200106

Piese de schimb

150.00

64.00

36,00

25.00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8.00

3.00

2.00

2,00

1,00

»    200109

Materiale si prutan de servicii cu

Dat» £ 31/03/2020 Tit:         pag: ÎS -mii iei-

1---------------------------------------

Cod |________________________________

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

l-3+4+5v*

2

3

4

5

6

7

8

9

carscu.- funcțional

600,00

300,00

200,00

50,00

50,00

20OI30

Alte bunuri si servicii pentru

inuettncre si funcționare

14.083.00

5.706,00

6271.00

1306.00

800.00

2002

Reparați) curente

i.lSO.OO

850.00

200.00

50,00

50.00

2003

Hrana

30.00

730

730

730

7.50

2O03O2

Hrana pentru animale

30.00

73»

730

730

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10.00

10.00

10,00

20040!

Medicamente

25.00

10,00

5,00

5,00

5,00

;    2LXMM

Dezinfectant?

30.00

15,00

5,00

5,00

5,00

2005

Bunun dc natura obiectelor de inventar

429,00

379.00

50.00

200530

Alte obiecte dc inventar

429,00

379,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10.00

2.00

8.00

2014

Protecția muncii

30.00

730

730

730

730

2030

Alte cheltuieli

1.700.00

1.399,00

146,00

75,00

20.00

263003

Prime dc asigurare nor»-. lata

70.00

10.00

25.00

15.00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunun st servicii

1.630,00

1319,00

121,00

60.00

60,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

12.09633

8.796.33

3300.00

14.400,00

15.000.00

15.600.00

5501

A transferuri interne.

12 09633

1.79633

3.300,00

55U112

Investiții ale cgentiior economici cu

capital de stat

4.496.33

4.49633

550111

Alte ttansicru.i curente interne

7.600,00

4300.00

3.300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42,00

42,00

42.00

200.00

200,00

200.00

5*10

Sume aferente persoanelor cu Handicap

1

ne mc adiate

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

Ti

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879.87

21.179.87

! 71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21 879.87

21.879,87

?10!

Active fisc

21.879,87

21.879,87

|     710101

Construcții

20.522,17

20322,17

|    ?!0!30

Alte active fixe

1.35 7,70

1.357,70

ti

Plat; efectuate in «nu prccedenti si

recuperate in c iul curent

-12930

-129,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-12930

-12930

«50!

Pian efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-129,50

-129.50

150101

Plăti efectuate m anii prccedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

d: funcționare a bugetului locai

-12930

-129.50

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

38075,69

18276,69

12.972.00

3.953,00

2.174,00

44.952.00

47.190,00

46.700.0U

'4020501

Salubritate

11.451.00

6.742,00

5.334,00

3.561,00

2.814,00

20.000,00

21.000,00

22.000,00

1

| Cod

1________________________________

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

j A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

;74020502

Colct-iica, tratarea $1 distrugerea

1

descunlor

19 624.69

1133439

7.631,00

392.00

60,00

24.952.00

26.190.00

24.7OO.Ou

i 740200

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28.830.51

26.330.51

950.00

950.00

600.00

3.800,00

4.000,00

4300.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

40 089,63

29.711,63

7331,00

1.833,00

1.144,00

100.233,24

84.798.88

8039926

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12.641,44

9.641,44

1.000,00

1.000,00

1.000.00

48.44824

55098,88

56.07826

0!

CHELTUIELI CURENTE

8.01533

801533

44.248,24

50098,88

5107826

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5300,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500.00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

999,98

999.98

5501

A Transformi interne

999,98

999,98

55O1I2

Investiții ale agentilor economici cu

capital de sta»

96331

963.51

5501JK

Alte transform curcnu- interne

36.47

36,47

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

131535

131535

4424824

50 098.88

5107826

560?

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

131535

131535

560303

Cheltuieli nceligibdc

1.51535

1.51535

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627.46

627,46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627,46

627,46

7101

Active fixe

627,46

627,46

71010!

Construcții

627,46

627,46

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4 000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200.00

S.OOu.UO

5 000.00

8!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4 01X1.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

4200,00

5.000,00

5.000,00

81(12

Rambinsan de credite interne

4.000.00

1.000,00

1 000.00

1.000,00

1.000,00

|     810205

Rambursar. de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.001.00

1000.00

i 000,00

1 000.00

1 000,00

|     84

Plan efectuate in anii precedent! si

1

recuperate in aiul curent

-MS

-MS

î 85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-MS

-135

1    «501

Plan efectuate tn anii precedent! si

i

recuperate in anul curent

-135

-135

I 850102

Plăti efectuate in anu preccdcnti si

recuperate in anul curent ic secțiunea

de dezvoltare a bugetului tocai

•135

-MS

1.000,00

1.000.00

1.000.00

4.200,00

5.000.00

Energic tumica

6336.47

|8IC25O

Alte cheltuieli privind combustibili si

••

energia

3.104.97

3.104.97

4424824

50.098,88

51.07826

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.Il

Trim.ni

Trim.1V

A

B

1-3+4+5r6

1

3

4

5

6

7

8

9

1402

TRANSPORTURI

27+41.19

20.140,19

6.331,00

133,00

144,00

51.715.00

29.700.00

24.321,00

ni

CHELTUIELI CURENTE

21.411.61

14.173,61

6.331,00

133.00

144,00

51.715,00

29.700,00

24321.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

€14,00

234.00

154,00

156,00

140,00

715.00

100,00

110.00

1001

Cheltuieli sal .vi ale in bani

65U0

214,50

150,00

152,00

136,00

lOOitH

Salam de baza

51LS0

190,50

131,00

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3.00

IIW1Î3

Drepturi de delegare

15.00

5,00

5,00

5,00

ÎO0117

Indemnizații de hrana

♦4.00

11,00

11,00

11,00

11,00

i (XI130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli saknate in natura

14.50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

1430

1003

Contribuții

17.00

5.00

4,00

4.00

4.00

irmos

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5.00

4.00

4.00

4.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.043.00

1.203,00

6.170.00

670.00

16 000.00

16.000.00

ioOOO.OO

2001

Bunuri si semen

1.072.00

802,1X1

170.00

100,00

200103

încălzit, iluminat si fala mouica

29.00

15.00

14.00

2OUiO4

Apa. cana» si salubritate

1.00

1,00

200105

Carpurant; si lubnfianii

250,00

230.00

200106

Piese de schimb

12.00

6,00

6.00

200101

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1.00

200 H*

Materiale st prestau de semeți cu

caracter funcțional

250.00

200,00

50,00

200130

Alte bunut? si servicii pentru

întreținere si funcționare

529,00

329,00

100.00

100,(XI

2002

Reparații curente

13320,00

6.750,00

6.000,00

570,00

2005

Bunuri de natura obiectele*’ de inventar

30.00

30.00

200530

Alte obiecte de inventa:

30,00

30,00

|    2006

Deplasați, detașau, transferări

1.00

1,00

!     20060!

Deplasări interne, detasari transferări

1,00

1.00

1    2014

Proiecția muncii

2,00

2,00

1 2O3u

Alte cheltuieli

611.00

611.00

j 2113UOS

Prune de asigurare non-i lata

21,00

21,00

203030

Alte cheltuieli cu ounuri si semeu

590,00

590,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

1

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

1

FINANCIAR 2014-2020

5.729.61

5729,61

35.000.00

12,900.00

7.511.00

•     3101

Programe din Fondul European de Dezvoltare

i

1

Regionala ÎFEDR)

5.729,61

5.729,61

BltttiUL tocu. F£ANUL3<ueSIESnMARiI‘£NiaUAWU«l-3K3D»U; JlWMiS_____Tifa jug: 12 -t»B IU

Cod

Denumire indicator

Fuvrdfri auuak bag<( 2020

Prevederi tnme&tciak buget 2020

Estimări 2b21

Esltasri 2U22

£sâmsH202J

TOTAL

din care credite bugetare destinate sângerii plstfUr restante

Triml

Trira.H

Trim.111

TrteLiy

A

B

1

2

4

3

7

s

9

5MIUI

FtnasUiia

LJ 12.07

1 112.0?

5WJO2

Fw uii*ca cxUjm h: i uaLvatfMto

4 &17.M

4X1734

59

UfM XI ALT £ cheltuieli

25.W

7.W

7J»

7.00

4M

Sasx- afuitik. {K(xo-Jd«ki'<a iundk'.-p

Acutcadfxr

25.00

7fiD

7.1W

7.W

4.W

7a

CHEI TUI EU UE CAPITAL

3'Wi

5.9643S

7)

T1TI Ui. XIII ACTIVE HEFINANC1AHE

5*GC^x

5.%O3

7101

AcMC&lC

L9UJ7

5.9«4î

ș

Cv: iirxiu

4.7O4.W

4.7M.U

i net «a

Alta adu 2 fi\e

I.MI.74

UAI.74

S4C2O3

li 7tilJ9

I*1JI.I«

6.UQG.OO

57n.no

51 7a5.en

29. A»!»

24 J21.09

Mtuuîns

MroÂ

2J.70IJ9

I9.U1.I9

6 000 0)

570.00

51 7t5,w

2*rau»»

24321.00

MDÎJu

Alte ctKUuicb M teaii nml fr^sj-oitanlor

1717.6*1

1.009 J<Q

3ii.ro

243.60

Hi.ro

EXCLDfcJTf/ftERCn

f

FXCFDfcîtT/0£RCÎ*

-9470.22

-63.65L76

l BU.w

19233.00

37.621.64

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG SECRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE - OVIDIU POP

TE

ĂU


IKÎOCHH

A'iUWGU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 31.03.2020

Data: 31/03/2020       Tit:

pag:

- mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plaiilor restante

Triml

Trim.Il

TrimJH

Trini.IV

A

ii

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURLBUGET LOCAL

276.699.86

64 939.32

79.848,00

68367,00

63.64534

0002G2

1 VENITURI CURENTE

276.699,85

64.939,32

79.848,00

68.267,00

63.64534

090302

A VENITURI FISCALE

256966,91

77.806,37

65.223,00

57.790,00

56.147.54

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372,00

4l.iO8.OO

41.108.00

41.108.00

41.048.00

030002

Al 2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164372,00

4) 108,00

41 Î08.0C-

41.108.00

41.948.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

03021a

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniu! personal

562.00

155,00

155,00

155.00

97.00

0402

COFE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZ1TUL

VENIT

163 810.00

40.953,00

40 953.00

40.953.00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.810.00

40.953,00

40 953,00

40.953.00

40.951,00

070002

A3 impozite si taxe pe proprietate

41.382,91

20.43237

10 275.00

5.583.00

5 09234

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382.91

20.432,37

10 275.00

5.583.00

5.09234

070201

Impozit si taxa pe ciadin

27.756.54

13.056.00

7711.00

3.822.00

3.167,54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646.37

6.03637

1 559,00

886.00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbra st alte taxe

de umbro

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500.00

425.00

310,00

190002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

49012,00

15.416,00

13 340,90

) 0.599,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35.301,00

9.790,00

9 191,00

8.238,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 2 -miiiei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33.356,00

9.303,00

8.705,00

7.752,00

7.596,00

li0209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486.00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15.00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40.00

30,00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300,00

1.522.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387.00

160203

Taxe si rărite pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500.00

350.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200.00

850,00

500,00

500,00

350,00

290002

C. Venituri nefiscale

19.732,95

-12.867,05

14.625,00

10.477,00

7.498.001

1

300002

CI. Venituri din proprietate

10.143,47

3.401,47

3.050,00

2.500,00

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401,47

3.050,00

2.500.00

1.192,00 j

Data : 31/03/2020 _____Tit:__pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

15,00

15,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286,47

3.000,00

2.500,00

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100,00

50,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

9.589,48

-16.268,52

11.575,00

7.977,00

6.306.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

8.800,00

2.455,00

2.310,00

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.731,00

2.072,00

2.000,00

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

35020!

Vemtun din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400.00

350250

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1 500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7.000,00

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.238,00

1.500,00

1.000,00

700,00

38.00

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 4 -mialei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-28.893,52

-28.893,52

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-32.292,91

-32.292,91

370250

Alte transferuri voluntare

3.399,39

3.399,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

276.699,86

123.700,86

78.001,10

48.974,00

26.023,90

01

CHELTUIELI CURENTE

250.969,96

116.290,36

71.204,10

42.177,00

21.298.50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75.905,34

24.394,44

21.052,50

19.280,70

1 LI 77,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

71.982,19

21.732,59

20.562,40

18.807,60

10.879.60

100101

Salarii de baza

63.858,99

19.207,99

18.251,00

16.994.00

9.406,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69.00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1.643,60

1.736,60

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.112,00

526,00

236,00

249,00

101,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2.165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

93.685,75

50.979,05

28.879,10

10.001,20

3.826,40

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 5 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

53.848,12

26.618,92

17.288,60

6.678,20

3.262,40

200191

Furnituri de birou

840,70

360,70

289,00

173,00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

801,00

505,00

163,00

98,00

35,00

200103

încălzit, iluminat si forta motrica

17.848,70

11.546,20

4.407,50

1 497,00

398,00

200104

Apa, canal st salubritate

5.789,82

2.139,22

1.625,60

1.277,00

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.513,00

694,00

415,00

203,00

201.00

200106

Piese de schimb

646,50

310.50

203,00

105,00

28.00

200107

Transport

173,50

92,00

56,50

14,00

11.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.457,50

682,40

587,80

149,30

38,00

206109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretmere si funcționare

23.588,40

9.652,90

9.181,20

3.041,90

1.712,40

2002

Reparam curente

17.402,14

10.300,44

6.315,70

733,00

53,00

2003

Hrana

1.645,00

1.244,50

177.50

122,50

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1.615,00

1.237,00

170,00

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7.50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

296,42

229,42

41,00

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6.00

5,00

200402

Materiale sanitare

33,60

32,60

1.00

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant!

217,22

173,22

29.00

9,00

6,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

2.327,17

1.854,17

339,00

77.00

57 00

200501

Uniforme st echipament

22,00

1,00

21,00

1

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 6 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5-H5

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.300,17

1.853,17

313,00

77,00

57,00

2006

Deplasați, detasan, transferări

8870

66,70

18,50

2,00

1,00

200601

Deplasan interne, detasan, transferări

83,20

64,70

15,50

2,00

1.00

200602

Deplasan in strainatatc

5,00

2,00

3,00

2011

Cam, publicații si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7.00

2012

Consultanta si expertiza

545,00

290,00

205,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

257,60

100,10

136,50

16.00

5,00

2014

Protecția muncii

173,50

91,40

62,10

12,50

7.50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucran st

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.660,00

2.828,00

2.540,00

1.256,00

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor

30970

261,00

20,20

3.00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

27270

255,00

1770

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

10.073,90

7.066,90

1.710,00

1.029,00

268,00

Data : 31/03/2020__Tit:__pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

532,00

165,50

204,50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

120,00

57,00

37,00

20,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.835,40

6.590,90

1.338,50

720,00

186,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327.30

30010]

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

exteme

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

exteme directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatdor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.986,00

10.516,30

9.961,00

6.324,50

3.184.20

510!

Transferuri curente

29.986,00

10.516,30

9.961,00

6.324,50

3.184,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

21.484,00

7.950,00

7.675,00

4.136,50

1.722,50

510103

Acțiuni de sanatate

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.181,47

5.523,47

4.306,00

866,00

486,00

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 8 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferuri interne

11.181,47

5.523,47

4.306,00

866,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.236,47

5.036,47

3 820,00

380,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

57020)

Ajutoare sociale in numerar

16.636,00

9 433,00

4.100,00

3.075,00

28,90

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14.00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330,90

309,90

1.089,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociații si fundații

1.850,00

1.850,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,40

219,40

2,00

1,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

1.165,60

337,90

328,90

308,90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

1     8102

Rambursări de credite interne

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4 725,40

|    810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6 797,00

4.725,40

i 84

Plăti efectuate in anii precedenti si

i

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-245,10

-245,10

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-245,10

-245,10

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-245,10

-245,10

85010!

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-245,10

-245,10

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.007,40

19.351,70

16.317,90

14.894,40

10.443,40

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,00

13.799,60

12.095,00

11.304,00

8.081.40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.305,00

7.144,00

6.298,00

5.507,00

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4 435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.230,00

4.365,00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salani de baza

15.676,00

3.940,00

3.940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10.00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90.00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.260,00

2.357,00

1.801,00

1.030,00

72,00

2001

Bunuri si servicii

2.867,00

1.242,00

1.075,00

540,00

10,00

I

Data: 31/03/2020 Tit: _____ pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

75,00

125,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10.00

200103

încălzit, iluminat si Torta motrica

200,00

125,00

75,00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrelinere si funcționare

1.431,00

581,00

450,00

400,00

2002

Reparații curente

100,00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasați in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10.00

10,00

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.697,00

700,00

495,00

440,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 11 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705,00

350,00

185,00

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725.40

8102

Rambursau de credite interne

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursau de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933,10

1.642,10

1.267,70

830.70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.678,51

2.938,01

1.642,10

1.267.70

830.70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792,70

782.70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764.60

10010!

Salarii de baza

2.951,00

798,00

726,00

713,00

714.00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52,60

46,60

100130

Aile drepturi saiariale in bani

34,00

23,00

7,00

4,00

1002

Cheltuieli salariaie in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.708,31

1.262,71

314,60

86,00

45,00

2001

Bunuri si servicii

421,11

277,01

95,10

29,00

20,00

200101

Furnituri de birou

49,41

22,41

17,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

Data; 31/03/2020 _____Tit:         pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

105,00

94,50

10,50

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

10,60

5,60

5,00

5.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

20.00

15,00

5,00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

165,00

108,00

32,00

15,00

10,00

2002

Reparații curente

33,00

13,00

20,00

2005

Bunuri ue natura obiectelor de inventar

13,00

7,00

6,00

200530

Alte obiecte de inventar

13,00

7,00

6,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

11,00

6,50

4,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

5,50

2,50

200602

Deplasan in străinătate

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

5,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,00

3,00

2,00

2014

Proiecția muncii

3,20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.216,50

947,50

187,00

57,00

25,00

203001

Reclama si publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Pnme de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

941,50

181,50

57,00

25,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

auioritatilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600,00

520,00

380.00

5501

A. Transferuri interne

1.500,00

600,00

520,00

380.00

5501)8

Alte transferuri curente interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

•4,91

-4,91

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

1

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.91

-4,91

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-4,91

-4,91

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anui curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,91

-4,91

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25.00

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 14 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319.70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea H-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

13.152,00

6.971,90

3.731,90

2.218,90

229,30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

13.152,00

6.971,90

3.731,90

2.2 i 8,90

229,30

0!

CHELTUIELI CURENTE

13.152,00

6.971,90

3.731,90

2.218,90

229,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

10010!

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5.00

100130

/Vite drepturi salanale in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

5,00

5,00

100206

Vouchcre de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,00

2,00

2.00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Data: 31/03/2020___ Tit:         pag: 15 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.586,00

3.479,00

60,00

46,00

1,00

2001

Bunuri si servicii

73,90

56,90

15,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

17,90

13,90

4,00

2003

Hrana

1.035,00

1.035,00

200301

Hrana pentru oameni

1.035.00

1.035,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

2.387,40

2.297,40

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.387,40

2.297,40

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AII

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.309,00

3.424,00

3.610,00

2.110,00

165,00

5101

Transferuri curente

9.309,00

3.424,00

3.610,00

2.110,00

165,00

51010!

Transferuri către instituțiile publice

9.309,00

3.424,00

3.610,00

2.110,00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Dala: 31/03/2020 Tit:         pag: 16 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

i

A

B

1=314+5+6

2

3

4

5

6

reîncadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

124.805,99

58.908,49

33.494,80

22505,50

9.897,20

6502

INVATAMANT

24.467,69

15.125,99

5.211,70

1.934,00

2.196,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.467,97

15.126,27

5.211,70

1.934,00

2 196,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.125,77

12.159,07

4.709,70

1.447,00

810,00

2001

Bunuri si servicii

14.968,70

9.656,50

3.532,20

1.066,00

714,00

200101

Furnituri de birou

100,00

52,00

28,00

8,00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

520,00

351,00

92,00

53,00

24.00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

10.961,50

7.791,50

2.391,00

436,00

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.278,00

577,00

420,00

167,00

114,00

200)07

Transport

97,00

37,00

37,00

12,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

349,00

143,00

113,00

63,00

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

1

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65,00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

1.412,20

610,00

378,20

262,00

162,00

2002

Reparații curente

528,00

427,00

60,00

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.291,57

985,57

187,00

65,00

54.00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1.276,57

985,57

172,00

65,00

54,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 17 -miiIei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6.00

2013

Pregătire profesionala

119,50

40,00

67,50

9,00

3,00

2014

Protecția muncii

6,00

5,00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.160,00

1.028,00

840,00

256,00

36.00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1.00

20300!

Reclama si publicitate

1,00

1.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00 j

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582,00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701,20

1.798,20

2,00

1,00

900,00

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 18 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

socio-cultural

222,40

219,40

2,00

1,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0.28

-0,28

8501

Plat: efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,28

-028

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

-028

6602

SANATATE

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1461.70

01

CHELTUIELI CURENTE

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.502,00

2.56620

2.286,00

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1461,70

510103

Acțiuni de sanatate

8.502,00

2.566,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

28.234,30

12.87820

7.585,10

4.172,50

3.598,50

01

CHELTUIELI CURENTE

28.234,59

12.878,49

7.585,10

4 172,50

3.598,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

1 165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5233,00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

1.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30.00

20,00

20,00

10,00

Data ; 31/03/2020Tit: _____pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trintl

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

1002

Cheltuieli salariate in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4.400,49

2.039,10

941,00

860,40

2001

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465,00

1.557,50

841,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

998,00

747,00

171,00

30,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

500,00

240,00

170,00

70,00

20,00

200105

Carburanți si lubrifianti

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45,00

5,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si tunctionare

3.865,40

1.300,00

1.150,00

730,00

685,40

2002

Reparații curente

935,29

935,29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138,60

136,60

2,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectant!

130,00

130,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

Data : 31/03/2020_______Tit:         pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasau, detașau, transferau

1,00

1,00

200601

Deplasau interne, detașau, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Protecția muncii

33,20

24,60

8,60

2030

Alte cheltuieli

1.210,00

560,00

450,00

100.00

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450.00

100.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.175,00

4.526,00

4.065,00

2.026.50

1.557,50

5101

Transferuri curente

12.175,00

4.526,00

4.065,00

2.026,50

1.557,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.175,00

4.526,00

4.065,00

2.026,50

1.557,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30,00

30,00

15.60

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

30.00

30,00

30,00

15.60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0.29

-0,29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0,29

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

Data : 31/03/2020__Tit:__pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.n

Trim.IH

Trim.IV ■

1

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63.602,00

28.338,00

18.412,00

14.211,00

2.641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

63.640,27

28.376,27

18.412,00

14.211,00

2.641,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34.991,14

12.119,14

10.981,00

9.538,00

2.353.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

33.000,49

10.725,49

10.726,00

9.288,00

2.261,00

100101

Salam de baza

28.833,49

9.307,49

9.438,00

8.468,00

1.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18,00

18.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1.040,00

582,00

463,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485,00

300,00

80,00

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.163,65

1.163,65

100206

Vouchere de vacanta

1.163,65

1.163,65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.776,13

4.015,13

3.149,00

1 435,00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3.203,91

1.741,91

1.081,00

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23,00

12,00

1,00

2OOIO3

Încălzit iluminat si foita motnca

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223,62

14,00

15,00

4,00

200105

Carburanți si lubrifianti

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

Data: 31/03/2020 Tit: ______ pag; 22 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.îV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1    200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.384,00

624,00

615,00

90,00

55.00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2.00

2003

Hrana

580,00

202,00

170,00

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

580,00

202,00

170,00

115,00

93,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

95,22

62,22

27,00

5,00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1.00

200402

Materiale sanitare

32,00

31,00

1,00

200404

Dezinfectant!

57,22

28,22

24,00

4,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3.00

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3,00

2006

Depiasar:, detasari. transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

20060!

Deplasau interne, detasari. transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10,00

10,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14,00

48,00

2,00

2,00

2014

Protecția muncii

80,00

45,00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

1.700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

1

Data : 31/03/2020______Tit:         pag: 23 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale                              <

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II!

1

Trim.IV

i

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30,00

10,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.054,00

11.851.00

4.100,00

3.075,00

28.00

5702

Ajutoare sociale

19.054,00

11.851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

57020!

Ajutoare sociale in numerar

16.054,00

8.851,00

4.100,00

3 075,00

28,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163.00

83.00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

619,00

191,00

182,00

163,00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-38,27

-38,27

1

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

t

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-38,27

-38,27

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

i

recuperate in anul curent

-38,27

-38,27

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-38,27

-38,27

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

1 5

Data : 31/03/2020 Tit:_________pag: 24 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1-3+415+6

2

3

4

5

6

publica, locuințe, mediu si ape

52.446,00

23.488,30

17.125,50

7.522.20

4.310.00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.916,00

5.257,30

3.203,50

2.61930

836,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5.329,15

3.203,50

2.61930

836,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145,00

1 012,00

1.000,00

823,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.792,00

1.017,00

987,00

977,00

811.00

100101

Salarii de baza

3.432.00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Dreptun de delegare

3,00

2,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68.00

64.00

100130

Alte dreptun salariate in bani

88,00

20,00

28,00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.947,85

4.168,15

2.175,50

1.604,20

1

2001

Bunuri si servicii

5.333,10

2.374,10

1.751,80

1.20730

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7,00

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

4.166,70

1.761,70

1.470,00

935,00

200104

Apa, canal si salubritate

156,00

61,00

45,00

50,00

200105

Carburanți si lubrifianti

19,00

14,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

79,00

43,00

26,00

10,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

3,40

2,30

1.30

200130

Alte bunuri st servicii pentru

!

Data : 31/03/2020 _____ Tit: _____pag: 25 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.SH

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

700,90

381,00

181,00

138,90

2002

Reparații curente

1.275,85

1.185,15

20,70

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

290401

Medicamente

1.50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

6,20

4,20

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

6,20

4,20

2,00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

1

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5,00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.191,00

513,00

370,00

308,00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

73,00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.066,00

439,00

342,00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=314+5+6

2

3

4

5

6

850)01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40.530,00

18.231,00

13.922,00

4.903,00

3 474,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.659,50

18.360,50

13 922,00

4.903,00

3.474,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140,00

2 122,00

1.596,00

>001

Cheltuieli salariale in bani

8.638,00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

i.546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1.800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

I001Î3

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

920,00

230,00

230,00

230.00

230,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salanalc in natura

340,00

340,00

100206

Vouchere de vacanta

340,00

340,00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

225,00

65,00

55,00

55,00

50.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.688,50

10.673,50

8440,00

2.739,00

1.836.00

2001

Bunuri si servicii

20.284,50

8.003,50

8.011,00

2.589,00

1.681,00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

662,50

495,50

131,00

36,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.531,00

1.010,00

956,00

960,00

605,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.200,00

400,00

400,00

200,00

200.00

200106

Piese de schimb

150,00

64,00

36,00

25,00

25.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 27 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

internet

8,00

3,00

2,00

2,00

1.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

600,00

300,00

200,00

50,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14.083,00

5.706,00

6.271,00

1.306,00

800,00

2002

Reparații curente

1.150,00

850,00

200,00

50,00

50.00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

10,00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

30,00

15.00

5,00

5,00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventai

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379.00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2,00

8,00

2014

Protecția muncii

30,00

7,50

7,50

7,50

7.50

2030

Alte cheltuieli

1.700,00

1.399,00

146,00

75,00

80,00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

10,00

25,00

15,00

20,00

203030

zUte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630,00

1.389,00

121,00

60,00

60,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.600,00

4.300,00

3.300.00

5501

A. Transferuri interne

7.600,00

4.300,00

3.300,00

550118

Alte transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3.300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

1

Data; 31/03/2020___ Tit:         pag: 28 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.Hl

Trim.îV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-129,50

-129,50

8501

Plăti efectuate in anii precedent; si

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-129,50

-129,50

800002

Partea V-a Acțiuni economice

25.288,47

14.980,47

7.331,00

1.833,00

1.144,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

9.536,47

6.536,47

1.000,00

1.000,00

1.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.536,47

5.536,47

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36,47

36,47

550!

A. Transferuri interne

36,47

36,47

550118

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

1

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1 000,00

8402

TRANSPORTURI

15.752,00

8.444,00

6.331,00

833,00

144,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.752,00

8.444,00

6.331,00

833,00

144,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154,00

156,00

140,00

Data: 31/03/2020 Tit:         pag: 29 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariaie in hani

652,50

214,50

150,00

152,00

136.00

100101

Salarii de baza

582,50

190,50

131,00

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5,00

5,00

100117

Indemnizații de hrana

44,00

11,00

11,00

11,00

11.00

100130

Alte drepturi salariaie in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariaie in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,00

4,00

4.00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4.00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.043,00

8.203,00

6.170,00

670,00

2001

Bunuri si servicii

1.072,00

802,00

170,00

100,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

29,00

15,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

250,00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,00

200130

Alte bunur. si servicii pentru

întreținere si funcționare

529,00

329,00

100,00

100,00

2002

Reparații curente

13.320,00

6.750,00

6.000,00

570,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

Oaia: 31/03/2&2Q Tit:__pag: 30 -niîiki-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2920

din tare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.li

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=3+44-546

2

3

4

5

6

2U0530

Alte obiecte dc inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

1,00

1,00

200601

Depiasari interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

20 14

Proiecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

618,00

618.00

263003

Prime de asigurare non-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

590.00

590,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,0C

7.00

4,00

5940

Suine aferente persoanelor cu handicap

neineadrate

25,00

7,00

7,0C

7,00

4,00

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

•58 761,54

I.846.9C

19.293,00

37.621,64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG SECRETARUL GENERAL AL MUN.

NICOLAE - OVLDIU POPOii\'l OCMi'i

A.FbRCUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020


SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Daia: 31/03/2029


ANEXA 1A2

LA HOTĂRÂREA NIL 58 DIN 31.03.2020


Tits


1 - mii lel-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii piftiilor restante

Trim I

TrimJl

Trim.III

Trim.iV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURl-BUGET LOCAL

61.16651

61.166.51

060202

i VENITURI CURENTE

32292,91

32.292.91

290032

C Venitun nefîscaie

32.292,91

32.292.91

330002

C2. Vanzan de bunuri 31 servicii

32.292,91

32.292.91

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

32 292,91

32.292,91

370204

Varsarnintc din secțiunea dc funcționare

32.292,91

32.292.91

410002

IV. Subvenții

18.556.59

18.55659

420002

Subvenții de Ia alte nivele ale

administrației publice

18.55659

1855659

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18.55659

18.55659

420265

Finanțarea programului National de

liezvuilare Locuia

17.018,36

17.01856

420269

Subvenții de la bugetul dc stat către

bsrgekic locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

peiwedei de programare 2014-2020

1.538.23

1 53853

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AfRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-3020

10.317,01

10.317.01

480201

Fondul European de Dezvoltare Regioiiala(FEDR)

8.064,48

8 064.48

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

mânu! curent

8.064,48

8.064.48

4gt£02

Fondul Social EuropeanfFSE)

2.25253

2.252.53


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

i

in anul curent

2.252,53

2.252,53

5002

TOTAL CHELTUIELI

71.062,73

71.062,73

01

CHELTUIELI CURENTE

22.471,25

22.471,25

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810,92

1.810,92

1

5102

Transferuri de capital

1.810,92

1.810,92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor ia spitale

1.810,92

1.810,92

j 1