HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 25.03.2020

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 25.03.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2564/ 24.03.2020 întocmit de Secretarul General al Municipiului Bacău prin care se propune stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2566/ 24.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 2567/1/24.03.2020; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării preoiectului de hotărâre: nr. 333/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 334/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 335/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 336/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 337/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 - "MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-Prevederile Ordonanței Militare nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

-Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 1/ 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit."a", art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit."a" și "b" din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”i” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacău, ședințele Comisiilor de specialitate, precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Muncipiului Bacău se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă Online de videoconferință (Skype).

ART. 2. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate, precum și a ședinței în plenul Consiliului Local al Municipiului Bacău, în situațiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

ART. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, tuturor direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și consilierilor locali.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 25.03.2020


PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE, CONSTATATE DE AUTORITĂȚILE

ABILITATE

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Bacău

ArL 1 (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Bacău se fac prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău se consideră fiind acolo unde se află Primarul, Președintele Consiliului Local al Municipiului Bacău, respectiv Secretarul General al Municipiului Bacău.

 • (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau Primarul nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Municipiului Bacău.

Art. 2 Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că "ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr- o platformă online de videoconferință".

CAPITOLUL II

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Art. 3 Procedura de lucru, la începerea ședinței, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook etc.);

 • b) La prima utilizare vor crea un cont pe platforma Skype cu numele și prenumele dumnealor;

 • c) Se vor conecta la sistemul de video conferință.

Art. 4 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Loca! al Municipiului Bacău este următoarea:

 • a) Președintele Comisiei de specialitate va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și va pomi microfonul pentru confirmare.

 • b) Președintele Comisiei de specialitate anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c) In situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: ”înscriere la cuvânt”.

 • d) Președintele Comisiei de specialitate va pomi microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • e) Președintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art 5 Procedura de exercitare a votului se va face prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul.

Art. 6 După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art. 7 Avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin mijloace electronice, Secretarului General al Municipiului Bacău și Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

CAPITOLUL III

Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău

Art. 8 Procedura de lucru la începerea ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău este următoarea:

 • a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook etc.);

 • b) Se vor conecta la contul Skype;

 • c) Se vor conecta în sistemul de video conferință la ora comunicată prin Dispoziția de convocare.

Art. 9 Modalitatea de lucru în timpul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău este următoarea:

 • a) Secretarul General al Municipiului Bacău va face o prezență tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal, în acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent și i se va pomi microfonul pentru confirmare.

 • b) Secretarul General al Consiliului Local al Municipiului Bacău verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de cvorum, pentru ca ședința să fie statutară, conform prevederilor legale.

 • c) Primarul Municipiului Bacău va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare și aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ.

 • d) în situația în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceștia vor înscrie în căsuța de chat: înscriere la cuvânt”.

 • e) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău va pomi microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului.

 • f) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament și un limbaj neadecvat sau dacă intervenția acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut.

Art. 10 Procedura de exercitare a votului se va face prin apel nominal și pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul.

Art. 11 In vederea desfășurării în bune condiții a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău este obligatorie respectarea desfășurătorului care cuprinde etapele și condițiile impuse de Codul Administrativ.

Art. 12 (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău anunță rezultatul votului.

(2) Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău menționează dacă Proiectul de hotărâre supus votului a fost adoptat sau respins.

CAPITOLUL IV Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău

Art. 13 Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor consiliului local, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe intemet.


CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 14 Consilierul local are obligația de a asigura conexiune la internet.

Art. 15 Ședințele Consiliului Local al Municipiului Bacău se vor înregistra audio și video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate.

Art. 16. în momentul în care se vor identifica alte modalități online asigurate prin grija unor instituții abilitate ale statului se va proceda la asigurarea conexiunii online prin acestea cu informarea și instruirea prealabilă a consilierilor locali.

Art. 17 (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 15 alin. (1), va fi semnat pentru veridicitate de către Președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău și de către Secretarul General al Municipiului Bacău.

Art. 18 Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDE^TEDEȘEDINTĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVroiU/POPOVlCt


CĂTĂLIN- BQGDAN CRETU