Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 25.03.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Prevederile Decretului nr. 195'16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.III.2020;

-Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242/24.03.2020;

-Adresa nr. 21333/ 23.03.2020 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău prin care ne recomandă sa depunem diligentele cu privire la posibilitatea amenajării unei părți din structura clădirii cu destinație Spitalul Municipal Bacău, având ca obiectiv asigurarea asistentei medicale în context epidemiologie COVID-19 precum si achiziționarea unui număr cat mai mare de paturi care asigură suport Terapie Intensivă;

-Hotărârea nr. 8/ 1 din 23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgenta prin care se aprobă, printre altele, că Municipiul Bacău va demara toate acțiunile și /sau procedurile necesare, pentru amenajarea de urgență a etajelor 4 si 5 ale clădirii Spitalului Municipal Bacău, obiectiv aflat în conservare, în vederea asigurării asistenței medicale precum si achiziționarea de paturi care asigură suport Terapie Intensivă;

-Referatul nr. 2532/ 24.03.2020 prin care se propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Referatul nr. 2616/ 25.03.2020 intocmit de Direcția Tehnica prin care se propune necesitatea achiziției de echipamente medicale din categoria ATI si amenajării de urgenta a etajelor 4 si 5 din clădirea obiectivului de investiții “Construire Spital Municipal Bacau”, obiectiv aflat in conservare, in vederea asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID-19;

-Referatul nr. 2623/ 25.03.2020 înaintat de Direcția Juridică și Administrație Locală;

-Expunerea de motive al Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 2533 din 24.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 2618/1/25.03.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice, înregistrat cu nr. 2618/2/25.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării preoiectului de hotărâre: nr. 328/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 329/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 330/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 331/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 332/25.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile art. IX(1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fi scai-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin.l si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin.l lit.”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

-Amendament formulat de către domnul consilier Ilie Bîrzu, amendament ce a fost adoptat.

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. IA, 1A1 și 1A2.

Art. 2. Sumele prevăzute în capitolul 66.02 - Sănătate vor fi utilizate în vederea demarării procedurilor de achizitiționare echipamente medicale din categoria ATI si amenajarea de urgenta a etajelor 4 si 5 din clădirea obiectivului de investiții “CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACAU”, obiectiv aflat in conservare, in vederea asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID-19.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.5. Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau și Direcției Economice.

Art. 6 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.N O.P./N.M.EX l-'DS.I-A-Z

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA 1A2

LA HOTĂRÂREA NR. 56 DIN 25.03.2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 24/03/2020       Tit;

pag:

• mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trfrn.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

60.681,51

60.681.51

000202

1 VENITURI CURENTE

31.807,91

31.807,91

290002

C Venituri nefiscale

31 807,91

31.807,91

330002

C2 Vanzan de bunuri si servicii

31.807,91

31.807,91

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

31.807,91

31.807,91

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

31.807,91

31.807,91

410002

IV. Subvenții

18.556,59

18.556,59

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

18.556,59

18.556,59

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18.556.59

18.556,59

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018,36

17.018,36

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderarc, aferente perioadei de programare 2014-2020

1.538,23

1.538.23

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.317,01

10.317,01

480201

Fondul European de Dezvoltare Rcgionala(FEDR)

8.064,48

8.064.48

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

8.064,48

8.064,48

480202

Fondul Social European! FSE)

2.252,53

2.252,53

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252,53

2.252,53

5002

TOTAL CHELTUIELI

70.577,73

70.577.73

01

CHELTUIELI CURENTE

22.471,25

22.471,25

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810,92

1.810,92

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1.810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor ia spitale

1.810,92

1.810,92

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

5.459.84

5.459,84

5501

A Transferuri interne

5.459,84

5.459,84

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

5.459.84

5.459,84

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINAN ȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515.55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.51535

1.515,55

560303

Cheltuieli neeligibile

1.515.55

1.515.55

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13.684,94

13.684,94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.991,18

10.991,18

580101

Finanțarea naționala

2.575,88

2.575.88

580102

Finanțarea externa nerambursabila

7.978,59

7.978,59

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Dau: 24/03/2020      Tit:

pag:    3

• mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

din care

Triat!

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

Cod

Denumire indicator

2020

credite bugetare

destinate stingerii

plăților restante

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

580103

Cheltuieli neciigibilc

436.71

436.71

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.693,76

2 693,76

580201

Finanțarea naționala

392,01

392.01

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.220,83

2 220,83

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.109,76

48 109,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48.109,76

48 109,76

7101

Active fixe

48.109,76

48 109.76

710101

Construcții

40 292,59

40 292,59

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

7 807,17

7 807,17

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-3.28

-3,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-3,28

-3,28

-

8501

Plat» efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-3,28

-3.28

850102

Plat! efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-3,28

-3,28

510002

Panea l-a Servicii publice generale

5.796,31

5.796,31

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5.652,12

5.652.12

01

CHELTUIELI CURENTE

2.482,96

2.482,96

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020

Tit:

pag:

4

- mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482,96

2.482,96

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482.96

2.482.96

580201

Finanțarea naționala

36031

36031

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041,73

2.041,73

S8O2Q3

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 169,16

3.169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3 169,16

3.169,16

7101

Active fixe

3 169,16

3.169,16

710101

Construcții

627,00

627,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.00

10.00

710130

Alte active fixe

2 532,16

2.532,16

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

144,19

144,19

01

CHELTUIELI CURENTE

118,00

118.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26,19

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020 Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

dtn care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. 11

Trim. 111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

600002

Partea ll-a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

900,00

900,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

900.00

900,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

900,00

900,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

900,00

900,00

7101

Active fixe

900,00

900,00

710101

Construcții

50,00

50,00

710130

Alte active fixe

850,00

850,00

650002

Partea Ill-a Cheltuieli social-culturale

22.161,79

22.161,79

6502

INVATAMANT

2.306,58

2.306,58

01

CHELTUIELI CURENTE

210,80

210,80

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

210.80

210,80

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31.70

580202

Finanțarea externa nerambursabila

179,10

179,10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095,78

2.095.78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095,78

2.095,78

7101

Active fixe

2.095,78

2.095,78

710101

Construcții

1,752,50

1.752,50

710130

Alic active fixe

343.28

343,28

6602

SANATATE

10.191,35

10.191,35

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020       Tit:

pag: t

- mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

din care

Trim I

TrtmJI

Trim.Hl

Trim.IV

Cod

Denumire indicator

2020

credite bugetare

destinate stingerii

plătitor restante

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

1.810,92

1.810,92

51

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNITATJ ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810,92

1.810,92

5102

Transferuri de capital

1.810,92

1.810,92

5)0212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810,92

1.810,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.380,43

8.380,43

71

TITLUL XH1 ACTIVE NEFINANCIARE

8.380,43

8.380,43

7101

Active fixe

8.380.43

8.380,43

710)01

Construcții

8.202,43

8.202,43

710130

Alte active fixe

178,00

178.00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6.421,29

6.421,29

01

CHELTUIELI CURENTE

2.350,50

2.350,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350.50

2.350.50

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350,50

2.350,50

$80)01

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028,65

580102

Finanțarea externa nerambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli neeligibile

426,71

426,71

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 070.79

4 070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4 070,79

4 070,79

7101

Active fixe

4 070.79

4 070,79

710)01

Construcții

3.564.19

3.564.19

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020        Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710)30

6802

01

58

5801

580101

580102

580103

70

71

7101

710101

710130

700002

7002

70

71

7101

710101

710130

84

Alte active fixe

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeiigibile

CHELTUIELI DECAPITAU

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

Partea )V-a Servicii si dezvoltare publica, locuințe, mediu si ape LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

Plăti efectuate m anii precedenti si

506,60

3.242,57

2793.07

2.793,07

2.793,07

417,46

2.365,61

10,00

449,50

449,50

449,50

221,00

228,50

26.918,47

542,27

544.00

544,00

544.00

16,00

528,00

506,60

3.242,57

2.793.07

2.793,07

2.793,07

417,46

2.365,61

10,00

449.50

449,50

449,50

221,00

228,50

26 918,47

542,27

544,00

544,00

544,00

16,00

528,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020        Tit;          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

TrînUll

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

85

8501

850102

7402

01

55

5501

550112

70

71

7101

710101

710130

800002

«102

01

55

5501

550112

recuperate in anul curent

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL Plăti efectuate in anii precedent! $< recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

PROTECȚIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

A Transferuri interne

Investit» ale agentilor economici cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

Partea V-a Acțiuni economice

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investiții ale agentilor economici cu

-1.73

-1.73

-1.73

-IJ3

26.376.20

4.496.33

4.496.33

4.496,33

4.496,33

21.879,87

21.879,87

21.879,87

20.522.17

1.357,70

14.801,16

3.104,97

2.479,06

963,51

963,51

-1,73

-1,73

-1.73

-1,73

26 376,20

4 496,33

4 496,33

4 496,33

4.496,33

21,879,87

21.879,87

21.879,87

20.522,17

1.357,70

14.801,16

3.104,97

2.479,06

963,51

963,51

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020       Tit:

pag:

9 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trtm I

Trim.II

Trim.Iil

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

capital de stat

963,51

963.51

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1 515,55

1.515,55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1.515,55

560303

Cheltuieli neeligibile

I 515,55

1.515,55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627.46

627,46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627,46

627,46

7101

Active fixe

627.46

627.46

710101

Construcții

627,46

627,46

84

Platt efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.55

-1.55

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANI)

PRECEDENTI S) RECUPERATE IN ANUL

-1,55

-1,55

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.55

-1,55

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1,55

8402

TRANSPORTURI

11.696,19

11.696,19

01

CHELTUIELI CURENTE

5.729,61

5.729.61

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5 729,6)

5.729,61

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 24/03/2020       Tit:

pag: 10 ~ mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+S+6

2

3

4

5

6

580101

580102

70

71

7101

710101

710130

9902

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xltt ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

EXCEDENI7DEFICIT

EXCF.DENT/DEFIC1T

  • 5.729.6)

1.112,07

  • 4.6) 7,54

5.966,58

5.966,58

5.966,58

4.704,84

1.261.74

-9 896,22

5 729.61

1 112,07

  • 4 617,54

  • 5 966,58

5 966.58

5 966,58

4 704,84

1.261,74

-9.896,22


PREȘEDINTE DE ȘEJ CĂTALI^T


ȚĂ iu


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 56 DIN 25,03.2020


BUGETUL LOCAL PE ANUL 201» SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2025


Dala : 25/03/2020 TU:         pag: 1 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi itzuile buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202 i

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pUtilor»est»ta te

Tritu 1

TriBt.il

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

$

6

7

S

9

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

337.46637

126.105.43

79441.00

64 267.00

63645,54

3W 054.2»

354.740,10

364.93926

000’02

1 VENITURI CURENTE

303.992,77

97232,23

79141,1»

64.267,00

63 645,54

333 445,00

347.335,00

362 327,00

000302

A VENITURI FISCALE

256966.91

77.tO6.37

65.223.00

57.79O.C0

56.147,54

244.623,00

290 776.00

302.939.00

90040!

03000’

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

A 1.2 hnpozri pe venii, profil s easugun din capital de 1* persoane buce

164372.00

164’72,00

41 10«,60

4I.1M.00

41 101.00

41 101.00

41.104.00

41.104.00

41.041.00

41.044,00

176.596.00

176.596,00

IM.741,00

114 741,60

193 140.00

I93.34tt.ao

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

155.00

155.00

155,00

97,00

590.00

6’0,00

651,00

0)0’11

0402

040201

O4O204

020002

Impoztlul pe veniturile dm Inntfcnil propncblikx- imobiliare din patrwwnhil personal

COTE SI SUMEDEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT

Cote defakate di* impozitul pe

ictui

Sune alocate din cotele defalcate dtn impozitul pe vena pentru echililrvu bugete kur locale

A3 Impozite ti uxc pe prbpricute

562.00

163110.00

163 *10.00

41.342,91

155.00

40.953,1»

40 953.00

20.432,37

155JX)

W.M

40 95W

|0 275.00

155.00

40.933,00

40 953.00

5513.06

97.00

40.951,00

40.951.00

5.093.54

590.00

176.006.00

172.000.1»

4 006.00

35.994.00

620.00

114.121.00

180600.1»

3.52J.OO

38 479.00

651.00

193 149.90

119 6)0.00

3 559.00

40.Ml.tW

0702

IMPOZITE St TAXE PE PROPRIETATE

41,382.91

20.432,37

10 275.1»

5.513,00

3.092.54

35.994.Wl

31 479,00

40.M 1,00

U 70201

Impozit ti ftvcs pe ebdiri

27.756.54

13.036,00

7.711,1»

3.422,00

3.167.54

25.110,00

27 295.1»

29.357,00

070292

Impozit u lava pe teren

9.446.37

6.O3&.37

1.559,00

416.00

1.165.00

6 200.00

b 350.00

GJ5D.UQ

070203

070250

Taxe judiciare de timbru »alic taxe dc lunbcu

Abc impozite si taxe pe propneOK

2.245.00

I.735.W

«40,00

500.00

505,00

500.00

450.00

4’5,00

450,00

3IO.OQ

3.100,00

444.00

3.200.W

1.634.00

3.200.00

1.634,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

49 CI 2.00

15.416.00

13.340.00

10599,00

9 657.00

72.033.00

67.556.00

611.554,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35 301.09

9.790.00

9.191,00

8 231.00

4.042.00

57.122.00

51.499,1»

52.114.00

110’02

114206

110’09 1202

Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugsta pentru finealareachcltuiciilor descentralizate b nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Muatctpivlui Bucoiesti

Sume defalcate dm laxa pe valoarea •daugau pentru cchihbrarca bugetelor locale

Sume defalcate din taxa pe valoare aduțau pentru finaatareainvaumanlului particular Sau confesional acnuhbl

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE Si SERVICII

33 356.00

1.945,00

15,00

9.303.00

417.00

9,00

t 70$ 00

4X600

6.W1

7,712,00

416.00

7.596.00

416.00

43 975 00

11 202.00

1 945.00

44 377.00

5 577.00

I.945.00

44 711.00

5 315.00

1945.00

Data : 25/03/2020_______Tit: ______pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.Ill

Trim.1V

A

B

1-3i4iSi6

2

3

4

3

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61.00

53,00

311,00

327,00

343.00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.00

30,00

170.00

175,00

176.00

15O2SO

Alte uxc pe servicii specifice

133,00

40,00

40.00

30,00

23.00

141,00

152.00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TAT1

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300,00

1.522,00

14.600,00

15.330,00

16.097,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387,00

12.987,00

13.717,00

14.484,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400.00

135,00

1.613,00

1.613,00

1.613,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500.00

500,00

350,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850,00

500.00

500.00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850.00

500.00

500.00

350,00

290002

C. Venituri ncftscalc

52.025.86

19.425,86

14625.00

10.477.00

7.498,00

53.862,1X1

56.559.00

59 388.00

300002

CI. Venituri dm proprietate

10 143,47

3.401,47

3.050,00

2.500.00

1.192.00

12.097.00

12,705,00

13 340.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401,47

3.050.00

2.500,00

1.192.00

12.097.00

12.705,00

13.340.00

300201

Varsamintc din profitul net al regiilor

autonome

15.00

15.00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286,47

3 000.00

2.500,00

1.192.00

12.097.00

12.705.011

13.340,00

30020530

Alic venituri din concesiuni si inchi-

ricri de către instituțiile publice

9.978,47

3.286,47

3.000,00

2.500,00

1.192,00

12.097,00

12.705,00

13.340,00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100.00

50.00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

41.882,39

16.024,39

ll.57S.00

7.977,00

6.306,00

41.765,00

43.854,00

46.048,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

8.800,00

2.455,00

2.310,00

2.232,00

1.803,00

9.647,00

10.130,00

10.637.00

330208

Venituri din prestări de servicii

7,731,00

2.072,00

2.000,00

2.017,00

1.642,00

9.647,00

10.130,00

10.637,00

330210

Contribuita părinților sau susținătorilor

legali pentru intrctinerea copiilor in

cresc

451.00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10.00

10.00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte aclivitau

555.00

200,00

150.00

105.00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70,00

65.00

45,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

215,00

70,00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITATI Sl CONFISCĂRI

8.468.00

2.600.00

2.200,00

2.000,00

1.668.00

9.118.00

9.574.00

10.053.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate poteri it dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

|350250

Alte amenzi, penalilati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

9.118.00

9.574,00

10.053,00

Data; 25/03/2020 Tit:         pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.lll

Trim.1V

A

D

1-3I4ISI6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7 500,00

7.000,00

3.700,00

2.800,00

23.000,00

24.150,00

25.358.00

360206

Taxe speciale

17,762,00

6.000,00

6.000.00

3.000.00

2.762,00

23.000.00

24.150,00

25.358.00

360250

Alte venituri

3.238,00

1.500,00

1.000,00

700,00

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3.399,39

3.399,39

370203

Varsamintc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-31.807,91

-31.807,91

370204

Varsamintc din secțiunea de funcționare

31.807,91

31.807,91

3702S0

Alte transfenin voluntare

3.399,39

3.399,39

410002

IV Subvenții

18.556.59

18.556,59

4.793.46

1.516.87

878.96

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

18.556.59

18.556.59

4.793.46

1.516.87

878.96

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18556.59

18 556.59

4.793.46

1.516.87

878.96

42026$

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018.36

17.018.36

420269

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

ncrambursabilc (FEN) postaderarc, aferente

perioadei de programare 2014-2020

1.538,23

1.538.23

4.793.46

1.516.87

878,96

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTl DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.317,01

10.317.01

36.775.82

9.888,23

5.733,30

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

8.064,48

8.064,48

36.775.82

9.888.23

5.733,30

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

8.064,48

8.064,48

36.775,82

9.888,23

5.733,30

480202

Fondul Social European(FSE)

2.252,53

2.252,53

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252.53

2.252,53

4990

VENITURI PROPRII

270.292,38

84.042.84

70.657.00

60.029,00

55.563.54

281.363.00

295.436.00

310.209.00

5002

TOTAL CHELTUIELI

347.762,59

194.038.59

78.001.10

49.699.00

26.023.90

380.054.28

358.740.10

368.939.26

01

CHELTUIELI CURENTE

273 892.88

138.488.28

71.204.10

42.902.00

21.298.50

348.732.28

322.151.10

332 350.26

10

TITLUL ] CHELTUIELI DE PERSONAL

75897.85

24.386.95

21 052.50

19.280.70

11.177.70

61.646.00

62.355.00

62 171.00

20

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

93.559.9)

50 853.21

28 879.10

10.001.20

3.826.40

109.465.00

120.361.00

135 252.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744.60

2.358.00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

8.685.00

7.141,00

5.807.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500.00

5.500.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100.00

500.00

500.00

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.381,92

12.187,22

9.961.00

7.049,50

3.184,20

30.856,00

30.300,00

31.100,00

Data : 25/03/2020________Tit:          pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.HI

Trim.IV

A

D

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.641,31

10.983,31

4.306,00

866.00

486,00

15 600,00

16.200,00

16 800.00

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515.55

1.515,55

44.248,24

50.098.88

51 078,26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

20.312,00

18.000,00

18.000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13.6X4,94

13.684,94

54.443,04

13.205,22

7.652,00

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330,90

309,90

1.089,90

2.977,00

3.990,00

3.990,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.109,76

48,109,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48.109.76

48.109.76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797.00

6.797.00

4.725,40

31.322,00

36.589.00

36589.00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975.00

7655.60

6.797.00

6 797.00

4.725,40

31.322,00

36.589.00

36 589.00

K4

Plăti efectuate in anu precedent! $i

recuperate in anul curent

-215,05

-215,05

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-215,05

-215,05

510002

Partea l-a Servicii publice generate

66 803,71

25.148,01

16.317.90

14.894.40

10.443.40

64.603.29

62.215.00

61.087.00

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

50.932,12

19.451,72

12.095.00

11.304,00

8.081.40

49.016,29

48.000,00

48.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.787,96

9.626.96

6.298.00

5.507,00

4.356,00

21.894.29

16.411.00

16.611.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455.00

4.435,00

4.255,00

16.335.00

13.411.00

13 611.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

17.230,00

4.365,00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

17.230.00

17.230.00

17.230,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3.940,00

3.940,00

3.856,00

15.676.00

15,676,00

15 676,00

100112

Indemnizații plante unor persoane din

afara unilatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

414,00

414,00

414,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

30,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

200,00

200,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

330,00

100,00

90,00

90,00

50.00

330.00

330,00

330,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

100206

Voucherc de vacanta

280.00

280,00

280.00

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100.00

100.00

90.00

90.00

380.00

380,00

380,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380.00

100,00

100.00

90.00

90.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5260,00

2.357,00

1.801.00

1.030,00

72,00

5.5OO.OO

3.000.00

3 000,00

2001

Bunuri st servicii

2867.00

1.242.00

1.075.00

540,00

10,00

200101

Furnituri de birou

250,00

100.00

100.00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

10.00

10.00

10.00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

200.00

100.00

100.00

200 KM

Apa. canal si salubritate

40.00

15.00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235,00

100.00

80.00

55.00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

Data: 25/03/2020 Tit:         pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

0

1-3+4+S+6

2

3

4

3

6

7

8

9

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv

internei

645,00

315,00

315,00

15.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

1.431,00

581.00

450.00

400,00

2002

Reparații curente

100.00

100.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in strainatate

2,00

1,00

1,00

2Oj|

Carii, publicații st materiale

documentare

30.00

15.00

15.00

20)2

Consultanta si expertiza

480.00

230,00

200.00

50.00

2013

Pregătire profesionala

20.00

10.00

10.00

2014

Protecția muncii

10.00

5.00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.697.00

700.00

495,00

440.00

62.00

203001

Reclama si publicitate

520.00

160.00

200,00

160.00

203002

Protocol si reprezentare

40.00

40.00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st sen teii

705,00

350,00

185,00

170.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482,96

2.482,96

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482,96

2.482,96

580201

Finanțarea naționala

360,31

360,31

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041,73

2.041.73

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169.16

3.169.16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIARE

3.169.16

3.169.16

710)

Active fixe

3 169.16

3.169.16

710101

Construcții

627,00

627.00

710103

Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

2.532,16

2.532,16

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655.60

5.797,00

5,797.00

3.725.40

27.122.00

3| 589.00

31.589.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797.00

3.725,40

27.122.00

31 589.00

31.589,00

8102

j Rambursări de credite interne

21.975,00

6.655,60

5.797.00

5.797,00

3.725,40

27.122,00

31589.00

31.589.00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 6 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

810205

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice inlcmc locale

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5,797.00

3.725,40

27.122,00

31.589,00

31.589,00

510201

Autoritari executive si legislative

50.932,12

19.451,72

12.095,00

11.304.00

8.081,40

49.016,29

48 000,00

48.200,00

51020103

Aulonlali executive

50.932,12

19.451.72

12.095.00

11.304,00

8.081.40

49.016.29

48 000.00

48.200.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.817,79

3.077,29

1.642.10

1.267,70

830,70

6.702,00

6874,00

6.880,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6 796,51

3.056,01

1.642,10

1.267,70

830,70

6.702,00

6.874,00

6.880,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792,70

782,70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

100101

Salarii dc baza

2.951,00

811,00

716,00

710,00

7)4,00

100113

Drepturi dc delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații dc hrana

204.40

52.60

52.60

52.60

46.60

100130

Alte drepturi salariile in bani

34.00

10.00

10.00

10.00

4.00

1002

Cheltuieli salanalc in natura

69.60

69.60

100206

Vouchcrc dc vacanta

69.60

69.60

1003

Contribuții

75,40

19.10

19.10

19.10

18.10

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

75.40

19.10

19.10

19.10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

1 708.31

1.262,71

314.60

86.00

45.00

1.600.00

1.800.00

l 800,00

2001

Bunuri si servicii

421.11

227.01

115,10

49.00

30.00

200101

Furnituri de birou

49,41

22,41

17,00

5.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

încălzit, iluminat si ibna motrica

105,00

62.50

12,50

20,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

10.60

5,60

5.00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

15,00

5,00

200106

Piese dc schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7.00

7,00

2OOI3O

Alte bunuri si servicii pentro

intrelincrc si funcționare

165,00

90,00

50,00

15,00

10,00

2002

Reparații curente

33.00

13,00

20.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

13,00

7.00

6.00

200530

Alte obiecte dc inventar

13.00

7.00

6,00

2006

Deplasați, detasan. transferări

11.00

6.50

4.50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

8.00

5.50

2.50

200602

Deplasați in străin arate

3,00

1.00

2,00

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

0.50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

5,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,00

3,00

2,00

1

Data : 25/03/2020_______Tit: ______pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

!-3l4lSl6

2

3

4

5

0

7

8

9

2014

Protecția muncii

3.20

3,20

2030

Alic cheltuieli

1.216,50

997,50

167,00

37,00

15,00

203001

Reclama ti publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

991,50

161,50

37,00

15,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500,00

500,00

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

1,500,00

600,00

520,00

380,00

1.200,00

1.200,00

1 200,00

5501

A Transferuri interne

1.500.00

600,00

520.00

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500.00

600.00

520.00

380.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118.00

118.00

580101

Finanțarea naționala

17.70

17.70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.00

9.00

9.00

9,00

3,00

30.00

30,<K>

30.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

30,00

9,00

9.00

9,00

3,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26,19

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

84

Plăti efectuate in anii precedent: si

recuperate in anul curent

-4,91

-4,91

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.91

-4.91

8501

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate m anul curent

-4.91

-1.91

850101

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4.91

-4.91

540205

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100.00

100.00

500.00

500.00

500,00

540210

Servicii publice comunitare dc

1

evidenta a persoanelor

3.066,19

1.077,39

724.80

655,00

609,00

3.060.00

3.374,00

3.380,00

Dat»: 25/03/2020 Tit:______pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim,IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

540250

Alte servicii publice generale

3.651,60

1.899,90

917,30

612.70

221,70

3.142.00

3.000,00

3.000,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8885,00

7.341.00

6.OO7.OO

Ol

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531.30

8.885,00

7.341,00

6.007.00

21)

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

200,00

200,00

200,00

2024

Comisioane si alic costuri aferente

Împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272.20

255.00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6.00

3.00

3,00

25.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744.60

2.358.00

2.560,60

2.319,70

1.506.30

8.685.00

7 141.00

5807.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2.358.00

2.383.60

2.319,70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388.60

2,358.00

2383.60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea ll-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

13.922,00

7.741,90

3.731.90

2.218,90

229,30

13.925,00

12.012,00

12.760.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

13.922,00

7.741,90

3.731.90

2.218,90

229,30

13.925,00

12.012.00

12.760,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.022,00

6.841,90

3.731.90

2.218,90

229,30

13.925,00

12.012.00

12.760,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68,00

61,00

62,00

63,00

200,00

200.00

200,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

241.00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate ut natura

5,00

5,00

100206

Vouchcrc de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2.00

2.00

2,00

2.00

100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

8.00

2.00

2.00

2,00

2.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.486.00

3.379.00

60.00

46,00

1.00

210.00

212.00

220.00

2001

Bunun si servicii

73.90

56,90

15.00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

40,00

30.00

10,00

200104

Apa. canal si salubritate

1,00

1.00

2OOIO5

Carburanți si lubrifiant

5,00

2,00

1,00

1.00

1.00

2001OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

Data ; 25/03/2020_______Tit:          pag: 9 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II I

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

«

200130

Alic bunuri si servicii pentru

imretincre si funcționare

17,90

13,90

4.00

2003

Hrana

1.475,00

1.475,00

200301

Hrana pentru oameni

1.475,00

1.475,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0.10

200401

Medicamente

0,10

0.10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

117,60

87,60

200530

Alte obiecte dc inventar

87,60

87,60

2014

Protecția muncii

2.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

1.847,40

1 757,40

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.847,40

1 757,40

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9279.00

3.394,00

3610.00

2.110,00

165.00

13 515.00

11.600,00

12 340.00

5101

Transferuri curente

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165,00

510101

Transferuri cairo instituirile publice

9279,00

3.394,00

3.610,00

2.110.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0,90

0.90

0.90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,00

0.90

0.90

0.90

0.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

900,00

900,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

900,00

900,00

7101

Active fixe

900,00

900,00

710101

Construcții

50,00

50,00

710130

Alte active fixe

850,00

850,00

610203

Ordine publica

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110.00

165,00

13.515.00

11.600,00

12.340.00

61020304

Politic locala

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165,00

13.515,00

11.600,00

12.340,00

610205

Proiecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmiliur*)

4.643,00

4.347,90

121,90

108.90

64,30

410,00

412,00

420,00

650002

Partea Ill-a Cheltuieli social-culturalc

147,582,78

80.960,28

33.494,80

23.230,50

9.897,20

139.595.75

132.972,22

147.893,00

6502

INVATAMANT

26.774.27

17.432,57

5.211,70

1.934.00

2.196,00

35.918,00

45.767,00

60.792,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.678.77

15.337.07

5.211,70

1.934.00

2.196.00

35.918.00

45.767.00

60.792,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.125.77

12.159,07

4.709.70

1.447.00

810.00

35.918.00

45,767.00

60.792,00

2001

Bunun si servicii

14.968,70

9.656.50

3.532.20

1.066.00

714.00

200101

Furnituri dc birou

100.00

52,00

28.00

8,00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

520,00

351.00

92.00

53.00

24,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrice

10961.50

7 791.50

2.391,00

436.00

343.00

200104

Apa. canal si salubritate

t 278.00

577.00

420,00

167.00

114.00

200107

Transport

97.00

37.00

37,00

12,00

11.00

200)00

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

349.00

143,00

113,00

63,00

30,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+3+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65.00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.412.20

610,00

378,20

262.00

162,00

2002

Reparații curente

528,00

427,00

60,00

40,00

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.291,57

985,57

187.00

65,00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5.00

200530

Alic obiceic de inventar

1.276,57

985.57

172,00

65,00

54.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27.00

16.00

9.00

1.00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferau

27.00

16.00

9.00

1.00

1,00

2011

Cant, publicații si materiale

documentare

7.00

1.00

6.00

2013

Pregătire profesionala

119,50

40,00

67.50

9,00

3.00

2014

Protecția muncii

6,00

5.00

1.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.160,00

1.028,00

840,00

256,00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2.00

7,00

3.00

1,00

2O3OOI

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486.00

486,00

486.00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486.00

486,00

550!18

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550)63

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1,945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582,00

14.00

5702

Ajutoare sociale

596.00

$82.00

14.00

57020!

Ajutoare sociale in numerar

582.00

582.00

570203

Ttchete de cresa si lichele sociale

pentru grădiniță

14.00

14.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

210.80

210,80

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210.80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31,70

$80202

Finanțarea externa ncranbursabila

179,10

179,10

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 11 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim. IV

A

D

1-3+4+3+6

1

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701,20

l 798,20

2,00

1,00

900,00

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cullural

222,40

219,40

2.00

1.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095,78

2.095,78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095,78

2.095,78

7101

Active fixe

2.095,78

2.095,78

7)0101

Construcții

1.752,50

1.752,50

710130

Alte active fixe

343,28

343,28

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

•0,28

•0,28

ss

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0.28

«501

Plan efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-0,28

-0.28

850)01

Plan efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

■0.28

•0,28

650203

Invatamant preșcolar si primar

8.880,42

5.400,62

1.749,00

883,00

847,80

6502030)

Invatamant preșcolar

4.880,81

2.754,01

975,00

608,00

543,80

65020302

Invotamant primar

3.999,61

2.646,61

774,00

275.00

304,00

650204

Invatamant secundar

17.610,85

11.851,95

3.404,70

1.021,00

1.333.20

35.918,00

45.767,00

60.792.00

65020401

Invatamant secundar inferior

3.712,65

2.503,75

636.50

233,00

339,40

35.9)8,00

45.767,00

60.792,00

65020402

Invatamant secundar superior

13.322,20

9.034,20

2.601.20

730.00

956,80

65020403

Invatamant profesional

576,00

314.00

167,00

58,00

37,00

650205

Invatamant postliccal

168.00

79,00

44,00

30,00

15.00

6S02S0

Alte cheltuieli in domeniul

invalamanlului

115,00

101,00

14,00

6602

SANATATE

18.583,35

12.647,65

2.286,00

2.188,00

1.461,70

8.841,00

10.200,00

10.250,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.202,92

4.267,22

2.286,00

2.188,00

1.461,70

8.841,00

10.200,00

10.250,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.202.92

4,267.22

2.286.00

2.188,00

1.461,70

8.841.00

10.200.00

10.250.00

510)

Transferuri curente

8.392.00

2.456.30

2286.00

2.188,00

1.461,70

510)03

Acțiuni de sanatatc

8.392.00

2.456,30

2.286.00

2.188.00

1.461.70

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1.810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810.92

1.810.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.380,43

8.380.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.380,43

8.380,43

7101

Active fixe

8.380,43

8.380,43

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 12 ■ mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

710101

Construcții

8.202.43

8.202,43

1

710130

Alte active fixe

178,00

178,00

660206

Servicii medicele in unitati sanitare

cu paturi

18.405,35

12.469.65

2.286.00

2.188,00

1.461,70

8.841.00

10.200.00

10.250,00

6602060!

Spitale generale

18 405,35

12.469,65

2.286,00

2.188,00

1.461,70

8.841,00

10.200,00

10.250,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanataui

178,00

178,00

66025050

Alte inșii tutii si acțiuni sanitare

178,00

178,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

35.380,59

19.299,49

7.585,10

4.897,50

3.598,50

41.759,60

25.005,22

24 851,00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.310,09

15.228,99

7.585,10

4.897,50

3.598,50

41.759,60

25.005,22

24.851,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

1.165,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1001

Cheltuieli salari ale in bani

5.233,00

1.532,00

1.421.00

LI 45,00

1.135,00

irxnoi

Salarii de baza

4.621.00

1.351.00

1.270.00

1.000.00

1.000.00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10.00

5.00

5,00

100)13

Drepturi de delegare

2,00

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

500.00

140.00

120,00

120,00

120.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

80.00

30,00

20.00

20.00

10.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

190.00

190,00

100206

Vouchcre de vacanta

190.00

190.00

1003

Contribuții

140,00

50.00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

140,00

50.00

30.00

30.00

30,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4.400.49

2.039,10

941.00

860,40

7.500,00

7.500,00

7 500,00

2001

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465,00

1.557.50

841,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5.00

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12.00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

998,00

747,00

171,00

30,00

50,00

200104

Apa. când si salubritate

500,00

240.00

170,00

70,00

20,00

200)0$

Carburanți si lubrifiant!

3,00

3.00

200106

Piese de schimb

138,00

85.00

45,00

5,00

3,00

2OOIO7

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, tclecomunieatii, radio, tv.

internei

10.50

4.00

3.50

2.00

1.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrclinere si funcționare

3865.40

1.300.00

1 150.00

730.00

685.40

2002

Reparații curente

935,29

935.29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138.60

136.60

2,00

200401

Medicamente

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0.60

0.60

200403

Reactivi

7.00

5,00

2,00

200404

Dezinfectant!

130,00

130,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de im entar

267,00

247,00

20,00

Data; 25/03/2020 Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim ]

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

1

3

4

5

6

7

8

9

200501

Uniforme st echipament

10,00

10,00

200530

Alic obiecte de inventar

257.00

247,00

10,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, iransferan

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31.00

1,00

2014

Proiecția muncii

33,20

24,60

8,60

2030

Alic cheltuieli

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.900,00

4.526,00

4.065,00

2.751,50

1.557,50

8.500,00

8.500,00

8.510,00

5101

Transferuri curente

12.900.00

4.526,00

4.065,00

2.751,50

1.557,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.900,00

4.526,00

4.065.00

2.751,50

1.557,50

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350,50

2.350.50

18.072.60

305,22

141,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350,50

2.350.50

58010)

Finanțarea naționala

1.028.65

1.028,65

580)02

Finanțarea externa nerambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli necligibilc

426,71

426,71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30,00

30,00

15,60

1.687,00

2.700,00

2.700,00

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1.650.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

105,60

30,00

30,00

30,00

15,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4070,79

4.070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070,79

4.070,79

7101

Active fixe

4.070,79

4.070,79

7)0)01

Construcții

3.564,19

3.564,19

7)0130

Alte active fixe

506,60

506,60

84

Plăti efectuate in anii precedent: si

recuperate in anul curent

-0.29

-0,29

85

TITLUL XIX PLAT] EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0.29

-0,29

850)

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

850101

Plan efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-0,29

•0.29

670203

Sen icii culturale

6.890,86

2.402,46

1.967,00

1.250,00

1.271,40

6.900.00

6.900,00

6.900.00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.il

Trim.IlI

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

/

8

9

67020304

Instilulii publice de spectacole si

concerte

6.500,00

2.145,00

1.895,00

1.212,00

1.248,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

67020330

Alte servicii culturale

390,86

257.46

72,00

38,00

23,40

400.00

400.00

400,00

670205

Servicii recreative si sportive

27.154,73

15.562.03

5.618.10

3.647.50

2.327.10

33.859,60

17,105.22

16 951.00

67020501

Spori

7.000.00

2.981.00

2.170,00

1.539.50

309.50

3.000,00

3.000.00

3.000,00

67020502

Tinerel

550.00

550,00

500,00

$00.00

500,00

67020503

Întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi. baze sportive si de agrement

19.604,73

12.031,03

3.448,10

2.108,00

2.017,60

30.359,60

13.605,22

13.451,00

670206

Servicii religioase

500,00

500.00

500.00

500,00

500,00

670250

Alte servicii in domenile culturii.

recreeri si religiei

835.00

835.00

500.00

500,00

500.00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

66.844.57

31.580.57

18412,00

14.211.00

2.641.00

53.077.15

52.000.00

52.000.00

01

CHELTUIELI CURENTE

66 400,01

31.136.01

18 412.00

14.2II.W

2.641.00

53.077.15

52 000.00

52 000.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34.983.65

12.111.65

10 981,00

9.538.00

2.353.00

21.454.00

25.000.00

25.000.00

1001

Cheltuieli sal ari ale in bani

32.993.00

10.718.00

10 726,00

9.288.00

2.261.00

I00I01

Salarii de baza

28.826.00

9.300.00

9.438.00

8.468.00

t.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575.00

150.00

150.00

140.00

135.00

100106

Alte sporuri

72.00

18.00

18.00

18.00

18.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1.040.00

582.00

463,00

100130

Alic drepturi silarialc in bani

485,00

300,00

80,00

80.00

25,00

1002

Cheltuieli salariate >n natura

1.163,65

1.163,65

IOO2O6

Vouchcrc de vacanta

1.163,65

1.163,65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,00

250.00

92,00

IOO3O7

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230.00

255.00

250,00

92,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.750,29

3.989.29

3.149,00

1.435,00

177,00

9.000,00

8.000,00

8.000,00

2001

Bunuri si servicii

3.192,29

1.730.29

1.081,00

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23,00

12.00

1,00

200103

încălzit, iluminai si forța moinca

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa. canal si salubritate

245,00

212,00

14.00

15.00

4,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16.00

10,00

6.00

200106

Piese de schimb

31.00

11.00

10.00

10.00

200107

Transport

40.00

30.00

10.00

200108

Fosta, telecomunicații, radio, tv

internet

395.00

191.00

136.00

62.00

6.00

200109

Materiale si presuri de semen cu

caracter funcțional

74.00

34.00

30,00

5.00

5.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.384,00

624.00

615,00

90.00

55,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2,00

2003

Hrana

580.00

202,00

170.00

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

580,00

202,00

170,00

115,00

93.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

21,00

8.00

7,00

5.00

1.00

200401

Medicamente

6,00

3.00

2.00

1,00

200402

Materiale sanitare

2,00

1,00

1,00

200404

Dczinfcctanti

13,00

4,00

4,00

4,00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3,00

200501

Uniforme siechipament

2,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3,00

2006

Deplasări, detasari. transferuri

26,00

23,00

2,00

1.00

2OO6OI

Deplasați interne, delăsări, transferări

26.00

23.00

2.00

1.00

2011

Cant, publicații si materiale

documentare

21.00

10.00

10,00

1.00

2013

Pregătire profesionala

116.00

44.00

68.00

2.00

2.00

2014

Protecția muncii

80.00

45.00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

1.700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30.00

10,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,00

8.00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.054,00

11.851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

20.312,00

18.000.00

18.000,00

5702

Ajutoare sociale

19.054.00

11.851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.054,00

8.851,00

4.100,00

3.075,00

28.00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000.00

3.000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793.07

2793,07

1.311.15

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionale (FEDR)

2.793.07

2.793.07

980101

Finanțarea naționale

417.46

417,46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2.365,61

2.365,61

580103

Cheltuieli neeligibile

10,00

10,00

Dala; 25/03/2020 Tit:          pag: 16 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

1

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819.00

391,00

182,00

163.00

83,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

619.00

191,00

182,00

163.00

83,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449.50

449,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449,50

449,50

7101

Active fixe

449.50

449.50

710)01

Construcții

221,00

221.00

710)30

Alte active fixe

228,50

228,50

84

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-4,94

4,94

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

•4.94

4,94

8501

Pieli efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

4.94

4,94

850101

Plăti efectuate in anii precedând si

recuperate in anul curent in secuimea

de funcționare a bugetului loca!

-1,94

-4.94

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6.131,00

2.505,00

1.597,00

1.312,00

717,00

5.100,00

5.100,00

5.100.00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

31 604,00

11.060,00

9.980,00

9.080,00

1.484,00

30.000,00

30.000.00

30000,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

31.604.00

11.060,00

9980,00

9.080.00

1.484,00

30.000,00

30.000.00

30 000.00

680211

Cresc

8.680,57

4.786,57

1 948.00

1.534.00

412,00

6.311,15

5.000.00

5.000,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

3.404,00

3.251,00

50.00

75.00

28,00

2.500,00

2.500.00

2.500,00

68021501

Ajutor social

3.404,00

3.251,00

50,00

75.00

28,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

680250

Ahe cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

17.025,00

9.978,00

4.837,00

2.210,00

9.166,00

9.400,00

9.400,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17.025,00

9.978,00

4.837,00

2.210,00

9.166,00

9.400,00

9.400,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

79.364,47

50.406,77

17.125,50

7.522.20

4.310.00

61.697.00

66.742.00

66.800.00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12.458.27

5.799.57

3.203.50

2.6)920

836,00

12.945.00

15.552.00

15.600.00

01

CHELTUIELI CURENTE

11 987.85

5.329.15

3.203.50

2.619.20

836.00

12.945.00

15.552.00

15.600.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980.00

1.145.00

I 012.00

1.000.00

823.00

4.000.00

4.100.00

4.200.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.792.00

1.017,00

987.00

977.00

8)1.00

100101

Salarii de baza

3.432.00

926,00

890,00

881.00

735.00

100113

Drepturi de delegare

3.00

2.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69.00

68.00

68.00

64,00

100130

Alte drepturi salariale m bani

88,00

20,00

28.00

28.00

12,00

1(102

Cheltuieli salariate in natura

103.00

103,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 17 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3I4ISI6

2

3

4

S

6

7

8

9

100206

Vouchcrc de vacanta

103.00

103,00

1003

Contribuții

85.00

25.00

25,00

23,00

12.00

100307

Contribuția asigura toric pentru munca

85,00

25,00

25.00

23.00

12,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.947.8$

4.168,15

2.175.50

1.604,20

8.885.00

11.392.00

11.340,00

2001

Bunuri si servicii

5.333.10

2 374,10

1.751.80

1,207,20

200101

Furnituri de birou

151.00

86,00

7,00

58.00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14.00

10,00

200103

încălzit, iluminat si Torta motrice

4.166,70

1.761,70

1.470,00

935,00

200104

Apa. canal si salubritate

156,00

61,00

45,00

50.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

14,00

3.00

2,00

200106

Piese de schimb

79.00

43.00

26.00

10.00

200107

Transport

9.50

4.00

3.50

2.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7.00

3.40

2.30

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

700.90

381.00

181.00

138.90

2002

Reparații curente

1.275.85

1.185.15

20.70

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2.50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.00

32,00

25,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

67.00

32,00

25,00

10.00

2006

Deplasați, detasari. transferări

6,20

4,20

2.00

2OO6OI

Deplasări interne, delăsări, transferări

6,20

4,20

2.00

2012

Consultanta si expertiza

60.00

55.00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5.10

0.10

5.00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.191,00

513.00

370,00

308,00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

50,00

50,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

1.066.00

462,00

319,00

285.00

50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16.00

16.00

15.00

13.00

60.00

60.00

60.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60.00

16.00

16.00

15.00

13.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544.00

544.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544.00

544.00

7101

Active fixe

544,00

544.00

710101

Construcții

16.00

16.00

710130

Alte active fixe

528.00

528.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

D»ta: 25/03/2020 Tit:          pag: 18 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim.ll]

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent

•73.58

-73,58

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-73,58

-73,58

8501

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

•73,58

-73,58

85OIOI

Plăti efectuate in anii preecdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca)

•71,85

-71,85

«50102

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului loca)

-1,73

-1.73

700203

Locuințe

1.990.32

757,62

523.70

446.00

263.00

2.000.00

2.000.00

2.000.00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

1.990.32

757.62

523.70

446.00

263,00

2.000,00

2.000.00

2 000.00

7CJ0206

Iluminat public si electrificări

4 472.00

2.522.00

1.250.00

700.00

5.500.00

5.600.00

5 700.00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor

serviciilor $i dezvoltării comunale

5.995,95

2.519,95

1.429.80

1.473.20

573.00

5.445.00

7952.00

7.900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

66.906.20

44.607,20

13.922.00

4.903.00

3.474.00

48.752.00

5) 190.00

51.200.00

01

CHELTUIELI CURENTE

45.155.83

22.856,83

13.922.00

4.903.00

3.474.00

48.752.00

51.190.00

51.200.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140.00

2.122,00

1.596,00

9.500.00

9.500,00

9.000,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

8.638,00

2.940,00

2.085.00

2.067.00

1.546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1.800,00

1 800.00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12.00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

920,00

230,00

230,00

230,00

230,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

340,00

340,00

100206

Vouchcre de vacanta

340,00

340,00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

225,00

65,00

55,00

55,00

50,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.688.50

10.673,50

8.440,00

2.739,00

1.836,00

24.652,00

26.490,00

26.400,00

2001

Bunuri si servicii

20.284.50

8.004.50

8.010.00

2.589,00

1.681.00

200101

Furnituri de birou

10.00

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

20.00

10.00

10.00

200103

încălzit, iluminat si fona manca

662.50

408.50

218.00

36.00

200104

Apa. canal si salubritate

3 531,00

1.011,00

955.00

960.00

605.00

200)05

Carburanți si lubrifianti

1.200.00

400.00

400.00

200.00

200.00

200106

Piese de schimb

150.00

65.00

35.00

25.00

25.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

3.00

2.00

2,00

1.00

200109

Materiale si prestări de sen teii cu

Data; 25/03/2020 Tit:         pag: 19 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

&

9

caracter funcțional

600,00

300,00

200,00

50.00

50,00

200130

Alic bunuri si servirii pentru

întreținere si funcționare

14.083,00

5.792,00

6.185.00

1.306,00

800,00

2002

Reparații curente

1.150,00

850.00

200.00

50.00

50,00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

10,00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

30,00

15,00

5,00

5.00

5.00

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte dc inventar

429,00

379.00

50,00

2013

Pregătire profcsronria

10.00

10,00

2014

Proiecția muncii

30.00

7,50

7.50

7.50

7.50

2030

Alte cheltuieli

1.700.00

1 390,00

155,00

75.00

80.00

203003

Pnmc dc asigurare non-viala

70,00

20,00

15.00

15.00

20,00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630.00

1,370.00

140.00

60.00

60.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

12.096.33

8.796,33

3.300.00

14.400.00

15.000,00

15.600,00

5501

A. Transferuri interne

12.096,33

8.796,33

3.300,00

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital dc stat

4.496,33

4.496,33

550118

Alte transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3.300.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42,00

42.00

42,00

200.00

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ocincadratc

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879,87

21.879,87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879,87

21.879,87

7101

Active fisc

21.879,87

21.879,87

710101

Construcții

20.522,17

20.522,17

710130

Alte active fixe

1.357,70

1.357,70

«4

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-129,50

-129,50

35

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-129,50

-129,50

3501

Platt efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-129,50

■129,50

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-129,50

-129,50

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

38.075,69

18.276,69

12.972,00

3.953.00

2.874,00

44.952.00

47 190.00

46.700,00

74020501

Salubritate

18.451,00

6.742,00

5.334,00

3.561,00

2.814,00

20.000,00

21.000,0(1

22 000.00

Data : 25/03/2020_______Tit:         pag: 20 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. li

Trim. III

Trim.IV

A

D

l-3+4+3+«

2

3

4

5

6

7

S

9

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

19.624,69

11.534,69

7.638,00

392,00

60,00

24.952,00

26.190,00

24.700,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28.830,51

26.330,51

950,00

950,00

600,00

3.800,00

4.000,00

4.500,00

800002

Partea V>a Acțiuni economice

40.089,63

29.781.63

7.331.00

1.833,00

1.144.00

100.233.24

84.798.88

80.399.26

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12.641,44

9.641,44

1.000,00

1.000,00

1.000,00

48.448.24

55.098,88

56.078,26

01

CHELTUIELI CURENTE

8.015,53

8.0)5.53

44.248,24

50.098,88

51.078,26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500.00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

999,98

999.98

5501

A. Transferuri interne

999,98

999.98

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

963.51

963.51

550118

Alte transferuri curente interne

36.47

36.47

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1 515.55

1 515.55

44.248.24

50.098.88

51.078.26

5603

Programe din Fondul dc Coeziune (FC)

1.515.55

1.515.55

560303

Cheltuieli neeligibile

1.515,55

1.515.55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627,46

627,46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627,46

627,46

7101

Active fixe

627,46

627,46

710101

Construcții

627,46

627,46

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1 000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000,00

8102

Rambursați dc credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

810205

Rambursați de credite aferente datonci

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-1.55

-1.55

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-1.55

-1.55

850102

Plăti efectuate in anii precedent! st

recuperate in anul curent in secțiunea

dc dezvoltare a bugetului local

■1.55

-1.55

810206

Energie termica

9.536.47

6.536,47

1.000,00

1.000.00

1.000.00

4.200,00

5.000,00

5.000.00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

3.104,97

3.104.97

44.248,24

50.098,88

51 078,26

Data: 25/03/2020 Tit:         pag: 21 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Tritn.il I

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

9

«402

TRANSPORTURI

27.448,19

20.140,19

6.331,00

833,00

144,00

51.785,00

29.700.00

24.321.00

01

CHELTUIELI CURENTE

21.481,61

14.173,61

6.331.00

833.00

144,00

51.785,00

29.700.00

24.321.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154.00

156.00

140,00

785.00

800.00

810,00

1001

Cheltuieli sal anale in bani

652,50

214,50

150.00

152.00

136,00

100101

Salarii de baza

582.50

190.50

131,00

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7.00

4,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

15.00

5,00

5,00

5,00

100117

Indemnizații de hrana

44.00

11,00

11,00

11,00

11,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14.50

14.50

1003

Contribuții

17.00

5,00

4.00

4.00

4.00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17.00

5.00

4,00

4.00

4.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.043.00

8203.00

6 170.00

670.00

16,000.00

16.000,00

16.000.00

2001

Bunuri si servicii

1.072.00

802,00

170,00

100.00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

29.00

15.00

14.00

200104

Apa. cana) si salubritate

1.00

1.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

250,00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6,00

2OOIO8

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

529,00

329,00

100,00

100,00

2002

Reparații curente

13.320,00

6.750,00

6 000,00

570,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

20060!

Deplasări interne, detasan. transferări

1,00

1.00

2014

Proiecția muncii

2.00

2,00

2030

Alte cheltuieli

618.00

618,00

203003

Prime de asigurare non-viala

28.00

28.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590.00

590.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.729.61

5.729.61

35.000.00

12.900.00

7.511.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.729,61

5.729,61

BUGETUL LOCAL PE ANUL JOÎftSl ESTIMĂRI PENTRU ANII MÎ14M3

D»u: 2S/05/MÎ0 TU:        p»ț: 22 -«»lei-

Cod

DebuQiirr indicator

Prevederi anuale bufet 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

dictare credite bugetare destina te stingerii lUtitor restanta

Trtal

Trim.ll

Trinlli

Trioi.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

s

7

8

9

5WJ(»t

Finul»reHteU*n*U

LI 12,07

1.11X0?

510102

Finantwcioicm nci«nbvrwWi

4.617,54

4.4I7,M

$y

TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,U0

7.00

4.00

5W0

Sps*c *Tcecn(c pmotatelcr ci» hmdicaț»

neîncetate

15,00

7,00

7.1X1

7.00

4.00

7o

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.9W,5g

5.%6.51

71

TITLUL XIII ACTIVE NEflNANCtARE

5.966^1

5«O,5X

7101

Active (He

S.%6.58

5.9«i,51

710101

Cftnantciii

4,704,14

4.704.B4

7WI3O

Alic active fixe

1461,74

1461.74

«4020)

Tnwupen nrtwr

25.701.19

J9.IJL.I9

6 0W.W

570.00

si ns.oo

29.700.00

24 321.00

14020303

Suvi

25.701.19

19,131,1»

6 000.00

S 70.00

51 715.W

29.7OO.tW

24.32 LW

K40250

Alte cbîllitiîll M) domenii [l*n>țX>rtmilar

1.747.W

1 009.00

331.00

263.00

144 .M)

9902

EXCEDENT/DEF1CLT

EXCEPENT/DEF1CIT

o9196.22

•67 932.7*

1 «46.90

ll.56l.OO

37 621.64


PREȘEDINTE CĂTĂLIN VBOG0AN C


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU


întocmit

A.TURCU


Data; 25/03/2020 Tit:


pag: ]0 -mii lei-


Data: 25/03/2020 Tit:


pag: 15 - mii lei-


Data : 25/03/2020________Tît;__________pag: I - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

277.184.86

65.424.32

79.848,00

68.267.00

63.645.54

000202

I VENITURI CURENTE

277.184,86

65.424.32

79.848,00

68.267,00

63.645,54

000302

A. VENITURI FISCALE

256.966,91

77 806.37

65.223.00

57.790.00

56.147.54

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372,00

41 108,00

41.108.00

41.108,00

41.048.00

030002

Al 2 Impozit pe venii, profit si câștiguri

din capital de Ia persoane fizice

164.372,00

41.108.00

41.108.00

41.108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietarilor imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.810,00

40 953,00

40.953,00

40.953,00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.810,00

40 953,00

40.953,00

40.953,00

40.951,00

070002

A3 Impozite si laxe pe proprietate

41.382.91

20432.37

10.275.00

5 583,00

5.092.54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,91

20 432,37

10.275,00

5.583,00

5.092,54

070201

Impozit si taxa pe clădiri

27.756,54

13 056.00

7.711.00

3.822.00

3.167.54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646,37

6.036,37

1.559,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1.735,00

500.00

500,00

425.00

310,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

49.012,00

15.416,00

13.340,00

10.599,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35.301,00

9.790,00

9 191,00

8238,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33.356,00

9.303,00

8.705,00

7.752,00

7.596,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TATI

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

290002

C. Venituri nefiscale

20.217,95

-12.382,05

14.625,00

10.477,00

7.498,00

300002

CI Venituri din proprietate

10.143,47

3.401,47

3.050,00

2.500,00

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401,47

3.050,00

2.500,00

1.192,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Vărsăminte din profitul net al regiilor

autonome

15,00

15,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286,47

3.000,00

2.500,00

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100,00

50,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

10.074,48

-15.783,52

11.575,00

7.977.00

6 306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

8.800,00

2.455,00

2.310,00

2.232,00

1 803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.731,00

2.072,00

2.000,00

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activ itati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7.000,00

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2 762,00

360250

Alte venituri

3.238,00

1.500,00

1.000,00

700,00

38,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-28.408,52

-28.408,52

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-31.807,91

-31.807,91

370250

Alte transferuri voluntare

3.399,39

3.399,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

277.184,86

123.460,86

78.001,10

49.699,00

26.023,90

0)

CHELTUIELI CURENTE

251.421,63

116.017,03

71.204,10

42.902,00

21.298,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75.897,85

24.386,95

21.052,50

19.280,70

11.177,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

71.974,70

21.725,10

20.562,40

18.807,60

10.879,60

100101

Salarii de baza

63.851,50

19.213,50

18.241,00

16.991,00

9.406,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60.80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1.655,60

1.724,60

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.112,00

501,00

258,00

252,00

101,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2.165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

93.559,91

50.853,21

28.879,10

10.001,20

3.826,40

Data: 25/03/2020        Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II!

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

53.836,50

26.558,30

17.307,60

6.698,20

3 272,40

200101

Furnituri de birou

840,70

385,70

264,00

173,00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

801,00

505,00

163,00

98,00

35.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

17.848,70

11.402,20

4.521,50

1.517,00

408,00

200104

Apa, canal si salubritate

5.778,20

2.128,60

1.624,60

1.277,00

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.513,00

694,00

415,00

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

311,50

202,00

105,00

28.00

200107

Transport

173,50

92,00

56,50

14,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.457,50

682,40

587,80

149,30

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

23.588,40

9.720,90

9.113,20

3.041,90

1.712,40

2002

Reparații curente

17.402,14

10.300,44

6.315,70

733,00

53,00

2003

Hrana

2.085,00

1.684,50

177,50

122,50

100,50

200301

Hrana pentru oameni

2.055,00

1.677,00

170,00

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

222,20

175,20

21,00

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

3,60

2,60

1,00

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant!

173,00

149,00

9,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.327,17

1.854,17

339,00

77,00

57,00

200501

Uniforme si echipament

22,00

1,00

21,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.300,17

1.853,17

313,00

77,00

57,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

98,20

76,70

18,50

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

93,20

74,70

15,50

2,00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

2,00

3,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

545,00

290,00

205,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

307,60

138,10

148,50

16,00

5,00

2014

Protecția muncii

173,50

91,40

62,10

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.660,00

2.828,00

2.540,00

1.256,00

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

9.533,90

6.567,90

1.699,00

1.009,00

258,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

532,00

165,50

204,50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

107,00

70,00

37,00

20,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.295,40

6.104,90

1.314,50

700,00

176,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.571,00

10.376,30

9.961,00

7.049,50

3.184,20

5101

Transferuri curente

30.571,00

10.376,30

9.961,00

7.049,50

3.184,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

22.179,00

7.920,00

7.675,00

4.861,50

1.722,50

510103

Acțiuni de sanatate

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.181,47

5.523,47

4.306,00

866,00

486,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferuri interne

11.181,47

5.523,47

4.306,00

866,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.236,47

5.036,47

3.820,00

380,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.650,00

12.433.00

4.114,00

3.075,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16 636,00

9.433,00

4.100,00

3.075,00

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330,90

309,90

1.089,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociații si fundații

1.850,00

1.850,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,40

219,40

2,00

1,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.165,60

337,90

328,90

308,90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4 725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4 725,40

84

| Plăti efectuate in anii precedenti si

Data : 25/03/2020 Tit:__________pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-211,77

-211,77

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI S! RECUPERATE IN ANUL

-211,77

-211,77

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-211,77

-211,77

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-211,77

-211,77

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.007,40

19.351,70

16.317,90

14.894,40

10.443,40

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,00

13.799,60

12.095,00

11.304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.305,00

7.144,00

6.298,00

5.507,00

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4.365,00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3.940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

200,00

200,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

100,00

90,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.260,00

2.357,00

1.801,00

1.030,00

72,00

2001

Bunuri si servicii

2.867,00

1.242,00

1.075,00

540,00

10,00

Data : 25/03/2020 Tit:          pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

100,00

100,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

200,00

100,00

100,00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80.00

55,00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1,431,00

581,00

450,00

400,00

2002

Reparații curente

100,00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Proiecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.697,00

700,00

495,00

440,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40.00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

Data : 25/03/2020________Tit:__________pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705,00

350,00

185,00

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725.40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice mteme locale

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933,10

1.642,10

1.267,70

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.678,51

2.938,0!

1.642,10

1.267.70

830,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

10010!

Salarii de baza

2.951,00

811,00

7! 6,00

710,00

714.00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52,60

46.60

100130

Alte drepturi salariale in bani

34,00

10,00

10,00

10,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.708,31

1.262,71

314,60

86,00

45,00

2001

Bunuri si servicii

421,11

227,01

115,10

49,00

30,00

200101

Furnituri de birou

49,41

22,41

17,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

Data : 25/03/2020________Tit:__________pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

105,00

62,50

12,50

20,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

10,60

5,60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifianti

20,00

15,00

5,00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

165,00

90,00

50,00

15,00

10,00

2002

Reparații curente

33,00

13,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13,00

7,00

6,00

200530

Alte obiecte de inventar

13,00

7,00

6,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

11,00

6,50

4,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

5,50

2,50

200602

Deplasați in străinătate

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

5,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,00

3,00

2,00

2014

Protecția muncii

3,20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.216,50

997,50

167,00

37,00

15,00

203001

Reclamași publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

Data : 25/03/2020_______Tit:_________pag: 13 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.205,00

991,50

161,50

37,00

15,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600,00

520,00

380,00

5501

A. Transferuri interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500,00

600,00

520,00

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! $i

recuperate in anul curent

-4,91

-4,91

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,91

-4,91

8501

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-4,91

-4,91

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,91

-4,91

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25,00

30

TITLUL IU DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea 11-a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

13.022,00

6.841,90

3.731,90

2.218,90

229,30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

13.022,00

6.841,90

3.731,90

2.218,90

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

13.022,00

6.841,90

3.731,90

2.218,90

229,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Data : 25/03/2020________Tit:__________pag: 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

3.486,00

3.379,00

60,00

46,00

1,00

2001

Bunuri si servicii

73,90

56,90

15,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17,90

13,90

4,00

2003

Hrana

1.475,00

1.475,00

200301

Hrana pentru oameni

1.475,00

1.475,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

1.847,40

1 757,40

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.847,40

1.757,40

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165,00

5101

Transferuri curente

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.279,00

3.394,00

3.610,00

2.110,00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Data : 25/03/2020_______Tit:_________pag: 16 -mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

reîncadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

650002

Partea IH-a Cheltuieli social-culturale

125.420,99

58.798,49

33.494,80

23.230,50

9.897,20

6502

INVATAMANT

24.467,69

15.125,99

5.211,70

1.934,00

2.196,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.467,97

15.126,27

5.211,70

1.934,00

2.196,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.125,77

12.159,07

4.709,70

1,447,00

810,00

2001

Bunuri si servicii

14.968,70

9.656,50

3.532,20

1.066,00

714,00

200101

Furnituri de birou

100,00

52,00

28,00

8,00

12,00

200102

Materiale pentru curățenie

520,00

351,00

92,00

53,00

24,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

10.961,50

7.791,50

2.391,00

436,00

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.278,00

577,00

420,00

167,00

114,00

200107

Transport

97,00

37,00

37,00

12,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

349,00

143,00

113,00

63,00

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,00

65,00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.412,20

610,00

378,20

262,00

162,00

2002

Reparații curente

528,00

427,00

60,00

40,00

1,00

2004

Medicamente sî materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.291,57

985,57

187,00

65,00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1.276,57

985,57

172,00

65,00

54,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

Data : 25/03/2020_______Tit:_________pag: 17 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trhn.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6,00

2013

Pregătire profesionala

119,50

40,00

67,50

9,00

3,00

2014

Protecția muncii

6,00

5,00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, m baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.160,00

1.028,00

840,00

256,00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3,00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582,00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,00

570201

Ajutoare sociale m numerar

582,00

582,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701,20

1.798,20

2,00

1,00

900,00

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

|

Data : 25/03/2020_______Tit:_________pag: 18 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

sociocultural

222,40

219,40

2,00

1,00

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0,28

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

-0,28

6602

SANATATE

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

01

CHELTUIELI CURENTE

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

51

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNJTATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

510103

Acțiuni de sanatate

8.392,00

2.456,30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

28.959,30

12.878,20

7.585,10

4.897,50

3.598,50

01

CHELTUIELI CURENTE

28.959,59

12.878,49

7.585,10

4.897,50

3.598,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451,00

1.175,00

1.165,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

5.233,00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

1 135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

Data : 25/03/2020_______Tit:_________pag; 19 -mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1002

Cheltuieli sal ari ale m natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.240,99

4.400,49

2.039,10

941,00

860,40

200!

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465,00

1.557,50

841,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

998,00

747,00

171,00

30,00

50,00

200104

Apa, cana! si salubritate

500,00

240,00

170,00

70,00

20,00

200105

Carburanți si lubrifîanti

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85,00

45,00

5,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.865,40

1 300,00

1.150,00

730,00

685,40

2002

Reparații curente

935,29

935,29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138,60

136,60

2,00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectant!

130,00

130,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

Data : 25/03/2020_______Tit:_________pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasări, detașa», transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Protecția muncii

33,20

24,60

8,60

2030

Alte cheltuieli

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.900,00

4.526,00

4.065,00

2.751,50

1 557,50

5101

Transferuri curente

12.900,00

4.526,00

4.065,00

2.751,50

1 557,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.900,00

4.526,00

4.065,00

2.751,50

1.557,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

30,00

30,00

30.00

15,60

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0,29

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

Data : 25/03/2020________Tit:__________pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triin I

Ti iin.II

Trim.III

Ti im.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63.602,00

28.338,00

18.412,00

14.211,00

2.641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

63.606,94

28.342,94

18.412,00

14.211,00

2.641,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

34.983,65

12.111,65

10.981,00

9.538,00

2.353,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

32.993,00

10.718,00

10.726,00

9.288,00

2.261,00

100101

Salarii de baza

28.826,00

9.300,00

9.438,00

8.468,00

1.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18,00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949,00

1.040,00

582,00

463,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

485,00

300,00

80,00

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.163,65

1.163,65

100206

Vouchere de vacanta

1.163,65

1.163,65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.750,29

3.989,29

3.149,00

1.435,00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3.192,29

1.730,29

1.081,00

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23,00

12,00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

245,00

212,00

14,00

15,00

4,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11,00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.384,00

624,00

615,00

90,00

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2,00

2003

Hrana

580,00

202,00

170,00

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

580,00

202,00

170,00

115,00

93,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

21,00

8,00

7,00

5,00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

2,00

1,00

1,00

200404

Dezinfectanti

13,00

4,00

4,00

4,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3,00

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

26,00

23,00

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

26,00

23,00

2,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10,00

10,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

116,00

44,00

68,00

2,00

2,00

2014

Protecția muncii

80,00

45,00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

1 700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Data : 25/03/2020 Tit:          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30,00

10,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.054,00

11 851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.054,00

11.851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.054,00

8.851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

619,00

191,00

182,00

163.00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,94

4,94

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,94

4,94

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,94

4,94

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,94

4,94

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

Data: 25/03/2020 Tit:          pag: 24 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publica, locuințe, mediu si ape

52.446,00

23.488,30

17.125,50

7.522,20

4.310,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.916,00

5.257,30

3.203,50

2.619,20

836,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5.329,15

3.203,50

2.619,20

836,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145,00

1.012,00

1.000,00

823,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.792,00

1.017,00

987,00

977,00

811,00

100101

Salarii de baza

3.432,00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69,00

68,00

68,00

64,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88,00

20,00

28,00

28,00

12,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

85,00

25,00

25,00

23,00

12,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.947,85

4.168,15

2.175,50

1.604,20

2001

Bunuri si servicii

5.333,10

2.374,10

1.751,80

1.207,20

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7,00

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.166,70

1.761,70

1.470,00

935,00

200104

Apa, canal si salubritate

156,00

61,00

45,00

50,00

200105

Carburanți si lubrifianti

19,00

14,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

79,00

43,00

26,00

10,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

3,40

2,30

1,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Data : 25/03/2020 Tit:__________pag: 25 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

700,90

381,00

181,00

138,90

2002

Reparații curente

1.275,85

1.185,15

20,70

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

6,20

4,20

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

6,20

4,20

2,00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5,00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.191,00

513,00

370,00

308,00

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

50,00

50,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.066,00

462,00

319,00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

16,00

16,00

15,00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

Data : 25/03/2020________Tit:__________pag: 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40.530,00

18.231,00

13.922,00

4.903,00

3.474,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.659,50

18.360,50

13.922,00

4.903,00

3.474,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140,00

2.122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

8.638.00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

1.546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1.800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

920,00

230,00

230,00

230,00

230,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

340,00

340,00

100206