Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 20.03.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/ 16.IIL2020;

-Adresa nr. 21135/ 17.03.2020 a Instituției Prefectului - Județul Bacău prin care suntem rugați să identificăm toate persoanele vârstnice pentru a veni în sprijinul lor în ceea ce privește asigurarea traiului;

-Hotararea nr. 8/1 din 18.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgenta prin care se aprobă, printre altele, achiziționarea unor pachete de bază ce urmează a fi distribuite persoanelor vârstnice, precum și continuarea procedurilor de achiziționare a unor containere și racordarea acestora la utilități;

-Referatul înregistrat cu nr. 2485 din 20.03.2020 prin care se propune modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2487 din 20.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2488/1/20.03.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 2488/2/20.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 323/20.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 324/20.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 325/20.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 326/20.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 327/20.03.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin.l si alin.3, art.154 alin.l, art.196 alin.l lit.”a”, art.197 alin.l, art.243 alin.l lit.

”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b” alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

5 din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. IA, 1A1. 1A2, 1B, 1B1 si a Programului de investiții pe anul 2020 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

(2) Sumele rectificate vor fi utilizate pentru achiziționarea unor pachete de bază (alimente/ produse de igienă), precum și pentru continuarea procedurilor de achiziționare a unor containere prevăzute cu grupuri sanitare și racordarea acestora la utilități.

(3) Ajutoarele de urgență vor fi acordate persoanelor vârstnice și altor categorii de persoane vulnerabile identificate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4. Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau și Direcției Economice. Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAlAL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDILJ POPOVICI

NOP/ZM/ORA/Ex.l/Ds.I-A-2

<3


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 20.03.2020


DM» : 18/03/2020_______Tit:__pag: 1 - mia lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «aurie buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.it

Trim. 111

Trim. IV

A

B

1-3+445+6

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL VENITVRf-BUCET LOCAL

337.866.57

I26.I03.J3

79 848.00

68267.60

61 6+5.54

380 054.28

353.740,10

36*959.26

600202

1. VENITURI CURENTE

36S 992.2?

97 232.23

79 148,06

6* 267.06

61443.54

338.415.0*1

347.535,00

362 327.00

600302

A. VENITURI FISCALE

2S6 96G.9I

77.J0C.37

65.223.00

57.799.00

56.147.54

284.623.09

290.776,00

302 W9.W

OtKMOÎ

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372.00

41 108,00

41 103.00

41.101.06

41.Mg.00

176 596.00

134.741,00

193 346.00

630002

A1 2 Impurii pc venit, profil s> caltiguri d.n capital de la pcnoonc firicc

164 37 2.VO

41.104.00

41 168.00

4t.K4.0O

41,041.00

176 596.0'1

)»4 741.00

193 840.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

«2.00

155.00

135,00

135.00

97.00

3M.I»

620,00

6$ LOC

0302 Ut

tepoaiul pe veniturile tfan transferul proprwtanlor imobiliare di* pam montul personal

362.06

155.00

155.60

155.00

97,60

590.00

620.00

61 Mic

6402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163*16.(4

40.953.00

40953.00

40.953.00

40951.00

176 006 00

134 121.00

193 189.W;

040201

Cote defalcau din impozitul pe

tenii

163*10.60

4U.9S3.00

40 953,00

40953.00

40931.00

172006.00

1411 660.(31

l*963t*.n:

040204

Sume alocau din cotele dcl'aketc dm

impozitul pe i CMt pentru echilibrai ca

bujculnr locale

4 006.06

3.521.00

3.559.00

O7UOO2

A3 Impozite ti laxe pe propneiale

41 582.91

20 432,37

UI.275.IKl

S.5J3.U0

5 69234

35.994.00

31.479.00

40.541.00

0702

IMPOZITE S) TAXE PE PROPRIETATE

41.332.91

20432,5?

IU.27S.M)

S.5J3.O0

5.092,54

35.9M.0o

3J.479.UO

46 541.00

0702(11

Impozit si lava pc clădiri

27 734.34

13.6 «,ou

7 711.(10

3 822.00

3 167.54

25. «10.00

27.295.01

29.337.00

070262

Isipuzil St t*xa pe teren

9.644.37

6.036,37

1 5S9.4»

M6J»U

1.165.00

6.21)0.00

6 350.00

6.350.00

070163

Taxe judiciare de timbru ai alte taxa

de umbro

2.243.60

«40.00

565,00

4H.MI

450.90

JJbo.tw

3 200.60

J.2O0.UC

070256

Alte impozite st usc pc proțmcutc

1.735.00

500.90

506,00

425.00

310,00

W4.W

1.634,00

1 434.06

106602

A4 Impozite M taxe pe bunuri Si Ser» Ku

49.a12.C-o

15.416.00

13540,00

10.599.00

9 657.00

72.033.00

67.SS6.tW

6* 55*.tw

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

33.30 l.oo

9 790,00

9.191,00

*.231.09

3 082,00

57.122.60

51.899,00

52 11J.1W

110202

Sume defalcate dm tava pc valoarea aJaupHa pentru finanțarea cheltuielilor tfcscenualizalc 1»muchii comunelor, uciselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

33.356,00

9.3O3.UO

3 705.00

7.752.041

7.396.00

43 975.00

44.377.00

447*3.00

110206

Surae tfcfalcale di» uxa pe valoarea adaugaia penlru echilibrarea bufetelor locale

liJAZ.DO

5 577.00

5 3*5.00

1 111’09

Sume dcfdctte dm (ax« pe ialexie *d*uj*ui

penuv finanțarea In» aianranluhu particular

sau confesional acreditat

1.945.60

4*7.00

4*6.1»

436.00

486.00

l 945.00

1.945.00

1945.00

1202

ALTE IMPOZITE St TAXE GENERALE PE

$1 SERVICII

13.00

9.00

6.00


Data: 1S/O3/2O2U Tit:         pag: 2 - mii lei*

Cod

Den «mire indicator

Prevederi anuale buget 202U

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202)

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Triat. 11

Trimlfl

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

»

9

I2U2W

Tase hoteliere

15.00

6,W

1’02

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

396,6»

92,00

9Ut<X)

61.00

53,1»

311.06

327.00

347.00

1502UI

Impozit pe jfKciacolc

t6j,eo

52,00

50.01

31,00

30,00

I7U.I»

175.W

176.00

150250

Alic nxe pc servicii specifice

133.W

40.00

40.00

30.00

33.00

141,1»

IJl.tX)

167.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTtVITATI

13.400X0

3.525.00

4 05X00

7 300.00

1.522.OQ

14 400,W

15.3 .W.oo

J6W7.OO

160202

Impcwilpc mijloacele de transport

11 T17.IXI

5 000,00

3.3OO.OO

1.900.00

1.387,00

12.917.06

13.717.00

N 414.00

16020)

T*xc u lude pentru eliberarea cfc

liceale si artorizatii de (uncrianare

1.613,1»

525.00

553,00

400.00

135.00

1.613.1»

1.613,00

1 613.00

110002

A6.AI.TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

7 200,00

«50,00

500.00

300.00

350.00

IM2

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

150.00

300.00

500.00

350.00

180250

Alic «npozjle si use

2200.00

«50.00

500.00

500.00

350.00

290002

C Vroituri nefi reale

52.V25.Mi

19.425.84

14 635.00

10 477.00

?.498.00

53.86’.ot-

56 559.1»

59 3811.00

3001102

C i Vcrnw» din propnamc

10 143,4?

3.401.47

3 050.M

2.500,1»

I.IW.00

12 097.1*

12.705.1»

13 340.0(1

3«O2

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143.47

3.401,4?

3 030.00

I2.O97.IX

12.7O5.cn

11340.00

300201

V*rwniw din profitul net rc^Hkx

•utonocwc

15.00

15.1»

3l»2t>5

Venituri din concesiuni si închirieri

9978.47

3216,47

3 0<M?.(W

2.500.00

IJSH.QO

12.O97.W

13.705.00

B.34b.ua

3002(1530

Akc t căituri din concesiuni siinthr-

ncn decane uurnuuile publice

9 974,47

3.216,4?

3 0W.M)

2.500.00

I.I9XQV

I2.W.<C

12.705.00

I3 34ti.tx»

300250

Alte ’emtuii din proprietate

tsojxi

100,00

50,00

330002

C2. Vsrtzan de bunuri si servicii

41.88239

16.024,39

11 575.00

7.977.00

6.306,00

4l.745.tX.

43.854.00

46 048,00

3502

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

(.100,00

2.455,00

2.31O.W

2.232.00

1.803.00

9.647.OC

10.130.00

10.637,00

330201

Veruion din prestări dc servicii

7 731.00

2 072.00

2.000.00

2.017.00

1.642.00

9.647.0C

10.130,00

10.637.00

350210

Contnbwia părinților «u suMtnatonlor kgalt pcr.tru insciinctea copiilor in

CI«4

451.1»

150,00

150.00

100.00

$l,uo

33022*

Vcniîun dm rccupcmei ehthuieldâe <k judecsix impulsii*» dc^gubiri

63.03

33.00

10.00

10.00

10,00

3JO25O

AUc <cnnun dm presuri dc scrvich

si alte acrit tun

555.1»

200,00

150.00

105.00

100.00

3*02

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

GS.rx)

45.00

35,00

>*0202

Taxe cstraiudicUie de cimbru

215.OO

70.00

05.1»

45.00

33.00

3502

AMENZI. PENAUTATI SI CONFISCĂRI

8.461.00

2,000.00

3 200.0(1

2.000,00

1.668.00

9.H8.ta»

9.S74.W)

10 053,0(1

35020!

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplKtIc potm it dispozițiilor legale

2.400.00

100,00

700,00

500,00

400,(10

350250

Alte amenzi, penalitati st confiscări

6 061.00

1100.00

1 500.OT

1 500.00

1.261,00

9 1 ll.tM)

9,574,00

J 0 053.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 202» SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


s

8 *sz sS

3. Ș                            S.     S. £                     8        a  S     3            5 S  8  5  3     3     3

£ s                         ~    s s                   «       s a*    a          g s a fi a s    §    s

£ &                                                       *      *         £ g £ 3 S           ~

Estimări 2022

•0

8. 8            S  S £         S   « «  3     82238588

? £                        s £ ~                  *       ă 3    2          i? i 5 S « s .1 M

* «                             - “                  -       * *    *          £ fi 3 5 Ș            2

s

'E

B •e 2

r*

*-                                               *,       'Tt                                                    w *2       «a                 S’                      S        î        S

li          R £ S        £   E R §    §o«3S3?S

sa                       -»•»-■»-                 -f       fi S    3         - g » - g •»         £

1___ Prevederi trimestriale buget 2020

Trim.IV

8 8 8                                                                             7 ? 5 S 2 R          R

S g fi                                                                                 Z S S R £ 8          3

^4   <4                                                                                                                                                                    ™   “*•.                              “

Trim.lil

vi

0i'6WL O4’61Cî oî'tnnni iH'tdrsi M’ZMZt □0'669 6P WWW 00'004 OU'OOOt ooWE

Trim.ll

sr

7.«Xf.«t>

6 01X100 i.oooov 70 657.00

7*.00i.|0

7l.2M.IO

21 052.60 2S.H79.10 2.560.00

Trim 1

3 8 8      R         fi fi R fi     fi fi     3                 R         3 ș      5 fi     fi 3 fi S y R, $ 8 8     «

Itl R      § s S s « S <           5      ăi ă « S 3 1 B .?■ S 5 M i =■

♦< vii —     <PÎ            — rS ce                c<                «a         0  *7     Ot r-t     ^■vfy^n’eorÂ'/t

Prevederi anuale bu£et 2020

din care credite bngemre destinate stingerii plăților restante

«M

TOTAL

|  1-3+4HU*

.         *<         < i                    '*', **». w’.         **               <*>                                             O.               T, 'A        A. A                                 o *

i s â R     § 3 u 3 ș 3          5     Si ia « ?. g s £ * l l Ș s

<>1  —                                          ±       S! ÎS       —                      ”■             S **            rq        r>i o> p4 p w> țn g® w»

'                                                                                                       "*                                            rț ÎX <*          ’                               **"“

Denumire indicator

M

OJVCKSE VENITURI

Teu speeitk Alic icaituri TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE Vaxuwxnic din jeci lunea de funcnonve pemm fioanutca scetiunn de dcz' Okare a bugetului local Varuouak din secțiunea de funcționaro Ahc transferuri volunlare

IV Subvenții SutncMii de la alta nivele ale administrației publice SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Fmanuuca progrenxLi Nauooa! de

Dezvoltare Locala Subvenții dc li bugetul de sui cauc bugetele locale necctarc lusuncrii detulmi pcotccKlor finanțau dm fonduri exicrae neratnbwMbile (FEN) peni aderare, alerentc perioadei de programare 20H-2020 SUME PRIMITE DE LA U&ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare RegicnrfatFEDR) Sume pnmile in contul plăților efectuare in anul curem Fondul Social EuropeariFSEl Isumc primite in contul plaulor efectuate in anul curent

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI »E PERSONAL TITLUL li BUNURI SI SERVICII TITLUL IU DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNFTATIALI ADMINISTRAȚIEI publice

Cod

<

K M yf Vf w

IN W

TtnS

0661-lOZflTtrtt îortrtr lOIOitIH* l«MP

Wîf 6wo?r $«0ÎP

ÎOTP ZoooZt-ioootr «rttiK HttOlf ttittur iwr «2«f <»z<ni zwt


Pot» : ig/i>3/2020_______Tii;_________pag; 4 -miiki-__________

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuile buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trtm.H

Trim.iii

Trim.1V

A

B

1 <3+415+6

2

3

4

5

6

7

«

9

35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16 641,31

19.943,31

4 306 ,W

466.00

446.1X1

15.600.1»

16.2to,U<>

16 800.09

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NEKAM BURSA BILE

POSTADERARE

1.515.»

1.515.55

44.248.24

50 998.48

51 078,26

5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 650.00

12 433,00

4 114.00

3.075.00

28.00

20.312,00

I8 000.I»

I4.000.UO

5n

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NE RAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

I3.&S4.SM

13 644,94

54.443.04

13 205.22

7.651.06

y>

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6216,80

4.486.19

330,90

309.90

1019.90

2.977,60

3 999.00

3

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

48. 109,76

48.109,76

71

TITLUL XDî ACTIVE NEFINANCIARE

4B, 109.76

48 109,76

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.1X1

7.655.60

6.797.00

4707.00

4.725.40

31.322.1»

36.549.00

36 5X9.UU

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975.00

7 655.60

6 797,1X1

6.797.1X1

4.725,40

31.322.00

36.589.00

36 589.00

«4

Plăti efectuau m Mii precedent)»

recuperau in mui curent

•215 (5

-215.05

x$

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-2is.es

-215.05

510002

Pane* l-a Senidi publnx genetale

64.803,71

25 148.(11

16.317.90

14 894.40

19.443,411

64.603.29

62.215.00

61 047.00

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

50.932,12

19 451.72

12695,0)

M.W.00

49.016.25

48 OOri.t»

44 290.00

Vi

CHELTUIELI CURENTE

25.787,96

9 626.96

6.2*1.1#

5507.00

4 356.00

21.194.2*

16.411.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.190,00

4.745. U)

4 455.0»

4435,00

4 255.00

16 335.00

13.411.00

B 61 l.l»

100)

Cbdtuklt sdviale in bani

17.230,00

4.365.00

4.355.00

4 345.00

4 165.00

17.230.110

IT.2N).O<>

17 230.00

louioi

Ssltnt de bvo

15 676.00

3 940,00

3W0.UJ

3.ÎMV.W

3.456.00

I5.676,«)

15.676.1»

15 67G.0O

100112

Indcmnuciii pUtuc uaor persoane din

afir* uniiatii

414,60

1)5.00

115.00

>15.00

69.00

414.1»

414.00

414.00

HWUÎ

Dtcplun de delegare

30,00

10.00

10,n0

10,00

30,00

3D.00

Sn40Q

KXHI7

Indemniulii de hune

740,00

200.00

200.00

190.00

190.00

100130

Afee drepturi sil triale in bani

330.00

100.00

90.00

90.00

50.00

330,60

330,00

330.00

1002

ChelliHcli salariile in natul»

210,00

210.00

280.00

240,00

2X0.00

109206

Voueberede vaeintr

2to.ee

280.00

219.00

240.00

210,00

1001

Centri butii

3X9.00

100.00

100,00

90.00

90.00

380.00

340.00

380.00

100307

Coran buna aarguratorw pentru munci

349.00

100.00

loe.txj

90.00

QO.Oft

20

TITLUL 11 BUNURI S( SERVICII

5260.00

1357.00

1 801.1»

1 030.00

72.00

5 500.00

3.0W.I»

3 000.00

2001

Banan «servicii

2.467,00

t. 24X00

l 07 N»

$40.01)

injw

200101

Fwtmuh de birou

250.00

100.00

ioo.no

SD.00

200102

Materiile pentru cumetrie

40.00

10.00

10.00

10.00

tri.no

20UI03

ined/ÎL dwnuuA si fort* rnoi/wâ

200.00

100,00

100.00

200UN

Ap*. cinai Si salubritMC

40.00

15,00

15.00

10.90

200106

Puse de whitnb

235,00

100,00

80.00

55.00

200107

Triaj perl

26,GO

21.00

5,00

Data: 18203/2020 Ti<:         paj: 5 - mii kt-

Cod

Denuraire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

dîn care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lil

Trim.1V

A

B

1-3+4 +5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

□ IXJIOK

Fon». Kkceinuiusaiii. :ad»o. U.

iMcroci

643.00

315,00

315.00

15,00

200130

Alic bunun si sux teii pcnuu

jiurclincrc s (urcikm&tc

1431,00

5BI.00

450.00

400.00

2002

Reparații CurtMC

100.00

100.00

200$

Bunuri ic natura obiectelor de inventar

30,00

30.00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30.00

2006

Dcplaaan. detuari. iransteran

26,00

25.00

i.oo

2UO6OI

Deplasări interne, delasan. oansferan

24,00

24,00

2<Vo02

Deplasiri in străinătate

2.00

1.00

1.00

*>tl

Cort», publicații st materiale

documentare

30.00

15.00

15.00

2012

Consultanta n expcruca

4X0,00

230.00

200.00

50.00

2013

Prcjatirc profesional»

20.00

10.00

io.im

2014

Pnxceua muncii

I0.W

5.00

S.oo

2030

Ahechchiucb

1.697,(0

7OO.00

495.M1

44O.IX)

62.00

203001

Reclama si publicitate

520.00

160.00

200,00

160.00

203002

Protocol si reprcuntuc

40.00

40.00

203004

Giirii

432.00

150.1»

nujio

110,00

62.00

216030

Alic cheltuieli cu bunuri si sen ie ii

7U3.CO

350.00

145.00

170.00

SB

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERA.MBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.412,tt.

2 4S2.96

$0,2»

5W2

Programe din Fondul Social European IFSE)

2.412,96

2.4X2.96

$10201

Finanțarea nanonala

360.31

360.31

$30202

Finanțarea c eterna ac rambursabil»

2.041,73

2.041.73

$W2(6

Cheltuieli ncckțiWc

10,92

«.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42.00

42.MI

42.00

29.00

5'MD

Sume afeicntc persoanelor cu handicap

ncwcadraic

155.00

42.00

42.00

42.0(1

29,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3160.16

3.169,16

n

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3,169.16

3.169,16

7|ftl

Acrise Tire

3.169.16

3.169.16

710101

CcmsVuclii

627.00

627.00

710(03

Motniier. aparatura bttouc» si alic

aciii c corporale

10.00

10.00

7IOI3O

Alte «elite Ase

2332.16

2.532.16

Ti

OPERAȚIUNI financiare

2l.97S.00

6 655.60

S.797.00

î.797.1»

3 723.40

27 122.00

31.569.1X1

31 5X9.00

tt

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975.00

6.655,60

5 797,00

5 797,00

3.725.40

27 122.00

3I.5H9.OO

31.5X9.00

»IO2

Rachiuwi de cjcdic interne

21.975.00

6.655.60

5 797.00

5.797,00

3.725.40

27 122.U-

31.589.00

31 5B9.0I»

Dala: 18/03/2020 Tiiî pag: 6 - mii DL

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Esiituari 2023

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJl

Trim.HI

Trim.lV

A

B

I-JF4+5+6

2

3

4

5

4

7

»

9

110205

Rfcjnbttaari de CrcddC cfercnic d^oriri

publice inieme locale

21.975,00

6.655.60

5 797.00

J.W.M)

3.725.40

27.i22.ui

31.5119,00

3I..U9.IX1

51u2vi

Autonuu executive » legislative

30.932.12

19451,72

12095.00

11.304,00

I.Ot 1.40

49.016.29

41800.00

41 2WJ.W1

51020103

Astoritali ctccuiive

50932.12

19 451.72

12095.00

B.3W.W

1.011.40

49.016.29

41 000.00

4i luo.on

54U2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6817J9

3 077.29

1.641.10

1.267.70

130.70

6.702.00

0174.00

6.W0.W

Ol

CHELTUIELI CURENTE

6 796.51

3 056,01

1.641.18

1.267,70

«0.70

6.702,03

6.174,00

(>.notw

lt>

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

3 340.20

966,30

794.50

791.70

712.70

3.372.W

3.344,011

3,350.00

1001

Cheltuieli salariate >n bani

3.195.20

177,60

779,40

773.68

764,60

10010!

Șoimi de baza

2.95I.W

ti 1.00

716,00

710,00

714.00

100113

Drepturi dc delegare

5.10

4,00

0.W

1.00

1001 |7

Indemnizații de btana

2O4.4G

52.60

52.60

52.00

46.60

100(30

Alic drepturi salanrfe in bani

MW

10.00

10.00

10.00

4.00

1002

Cheltuieli sdiixJe inlutotâ

69.60

69.60

100204

Vowbcre <fc vacant»

69.60

69.60

1003

Contabili*

75.40

19.10

19.10

19.10

11,10

10030?

Cof4ibuU>a>isui*Kt>C penuu munca

75.40

19.10

19.11»

19.10

14.10

20

TITLUL 11 BUNURI $1 SERVICII

t 7tft_3l

1 262.71

314.60

<6.00

45.00

1 6005»

I.IMM»

l. iw.oo

>00 J

Bunuri ti sen iții

421.11

227,01

115.10

49.00

30.00

2(X>JDt

Furnituri de birou

49.41

22.41

17.60

S.fjU

5/H)

Wibî

Materiale pentru cura icnit

4,00

2.00

2.00

200103

lacalzk. iluminat ai fort» momea

105,00

62.Su

12.50

20.00

10,00

2OOIO4

Apa, canat si salubritate

26.20

10.60

5.60

3,00

5,00

20010'

Carburanți si lubriiimit

20,00

15,00

5.00

2OO1O6

Piere de schimb

1,50

1.50

20010»

Fosa. tdeccununieiui. radio. 0 ,

internet

36.00

16.00

16.00

4,00

2t»IOT

0 picturi de j«rx ic» <v

caracter fuMUona)

14.00

7.00

7,00

200130

Ah» bonuri si servicii pentru

ialrcUncse si Juncimsrc

165,00

90.00

50.00

15,00

103»

2«W

Reparații curente

33.0V

13,00

20.00

h»s

&unuri dc rxaiiMTKibkccckyr dc wwar

13.W

7.00

6.00

200530

Alte obiecte de inventar

13.00

7.00

6.00

2006

Dcplâun.dcUi*i*. inn$t«an

11.00

6.50

4.S0

200001

Deplasări interne, dcusari. transfera»

».O0

530

2J0

200602

Deplasări in ttraÎMUle

3.00

1.00

2.00

Mit

Cartr. pabliealii si mauri ale

documentare

0.50

0.50

2012

CotuulUnU si expertize

5.00

5.00

2013

Pregătire profetica aia

5.00

3.00

2.00

Data: 18/63/1020 Tit; (*»£*    1 mii Iri-

Prevederi anuale bufet 2020

Prevederi trimestriale bufei 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din cart rredite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triat 1

Trim.lt

Trim.ltl

Trint.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

8

1-3+4+5+6

2

5

4

S

6

7

»

9

21)14

Proiecția muncii

3a2O

3,20

2030

Alte ehellweh

1.216.30

997,50

167,00

37.00

15,00

203001

Reclama «t publicitate

8.00

4,50

3.50

2H30O2

Protocol si tcptcronlaic

0.50

0,50

203003

Prunc 4c wrgurare norr-i iau

3,00

l,00

2,00

2O3OW

Alic chclanch cu bunuri si acre toi

1205.W

991,50

161.50

37,00

15,00

Sl)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500.1»

500,00

500.00

5004

Fond de rezerva bugetara la dapozitu

axionutilor locale

100.00

100.00

35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600.00

520.1)0

380.60

1.200,1»

l.3()i>,00

1.200.00

5501

A Transferuri interne

1500.00

600.1»

520.00

380.00

5501IX

AUc uartUentri curente inie mc

1500.00

fcUO.lN

S2U.0D

jxu.no

5U

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2t> 14-2020

ll«,00

118.00

5801

Programe din Fondul Hwopcw» de Dczxrhirc

Regionala IFEDR)

ttx.oo

118.00

5S0I0I

Finamarea asucnala

17.70

17.70

580l«2

Fiuunuca externa aerambunabda

100.30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.00

9.00

9.00

9.1»

3.00

w.w

30.00

SlHKJ

5940

Sume aferente peroanelor cu handicap

net ne adiate

30,00

9.00

9,00

9,00

3,60

71)

CHELTUIELI DE CAPITAL

26, :9

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFfNANCIARE

26,19

26.19

710)

Ac Ove fixe

26.19

26,19

710101

Construcții

5,00

5.00

710130

Alte active fac

21.19

21,19

84

Phri efectuate ia mii jrtwccfcnu si recuperai? in anul cur-cnj

-4.91

■4.91

«5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL

-1,91

-4.91

«501

Hali efectuate in anii (atccdcnii u recuperate in anul curent

-4.91

■4.91

«50101

PL*i efectuate ut guii precctJeoti ti recuperate m anul curent in areburtea de funcționare a bugetului local

•4.91

-4,91

540205

Food 4e l«mi bugcuia ia dispoziția

autori tatitor locdc

100.00

100.00

SOO.W

500.00

$WM)

540210

Sen teii publice coeawuun: de

ev tdcnia a persoanelor

3 066.19

1.077,39

724,80

655,00

609,00

3,0601)0

3 374.00

3 380,00

Oaia: 18/03/2620 Tît:          p»£:    8 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «miale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimară 2621

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din c«re credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TriffiH

Trim.111

Trim.JV

A

U

■«3*445*6

2

3

4

5

6

7

8

5402*11

Alic sen k» puHit< fcrxrak

3.651,60

1699.90

917.30

612.70

2’1.70

3J43.im

3.00». W

3 000.00

55U2

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

împrumuturi

9053,80

2 619,00

2.510,80

2 322,70

1.531,30

8.885.0U

7.34I.OU

6007.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9O53.MO

2 619,00

2.560,80

2.322.70

1.531.30

8.885.00

7.341.00

6 007.00

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

309,20

261.00

20.20

3.00

25,00

200.00

200,00

200.00

2024

Cominoanc s alte coduri aferente

împrumut ante

309.20

261,00

20.20

3.00

25.IKI

202-WI

Comuioanc li alic costuri aferente

impcumutitnlor eslcmc

272.30

255.00

17.20

20240’

Comteioane s aiie conuri aferente

wtpeutuuiuhlor interne

37.00

6,00

3.00

3.00

25.00

10

TITLULUI DOBÂNZI

• 744.60

2.358.00

2 560.60

2.319.70

1.506.30

1685.0)

7.141.00

S M7.<IU

J<»1

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8 388.60

2.358.00

1 363.60

2.319.70

1.327.30

MQI0I

Dobânzi aferente dalonci publica

interne directe

1 366 60

2.358.00

2.383,00

2.319.70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente daiorici publice

txicnw

356.00

177.00

I79.no

300201

Doban J, afcrciiu Jawrtci publice

cctcroc ducele

356.00

177,00

179,1»

600002

Pene» fi -a Apatarc. ordine public* si

sigura»* naționala

13.747.00

7.566.90

3.731,90

2.218.90

229.30

I3.925.ai

12.0)2.00

12.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL,

13.747.00

7 566,90

3 731.90

2218,90

229,30

13 925.1»

12.012.00

12.760.00

UI

CHELTUIELI CURENTE

12.647.00

6.666,90

3 731.90

L2U.WI

229,30

13.925.1»

I2.H12.OO

12.760.00

IU

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68.00

61.00

62.00

63,00

2OQ.W3

200.00

290.00

11)01

Cheltuieli calanale iabaw

241,00

61.00

59.00

60.00

61,00

109)61

Salam dc baza

224.00

56.00

56.00

56,00

56.00

moli?

Indemnizații de hrana

16,00

4.00

3,00

4.00

5,00

100130

Alte drepturi sateralc in bar»

I.W

1.00

i<m

Cheltuieli țtbrxale m notwt

5.00

5,00

100206

Vouchcre dc vacanta

5.00

5.00

1003

CpnlhtHtfn

6.00

2.00

1.00

2.00

2.00

100307

Contribuția aiiguratone pentru munca

6.1»

2.00

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

3 311.00

3 204,00

60.1»

46.00

1.00

2IO.oo

212.00

22».C»

2001

Butan» ten acri

73,90

56.90

t5,0B

UX)

I.Oft

200102

Maicn«k pcnVu cw»in)>c

<<J0

4.00

200103

IncabiL iluminai si ftna moinca

-irj.oo

30.00

10,00

20O104

Apa. când si salubritate

1,00

1.00

2<»IO5

Cwbu/enn ii hibnfi*nu

5.00

2.00

1.00

t.oo

1.00

20010»

Post*, tckcvaiittucauu radio. tv.

faenici

6.00

6.00

Cod

Denumire indicuter

Prevederi anuale buget 2C2O

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2(321

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim, II

Trim.lil

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

t

7

8

9

20013u

Ahe bunun si servicii pentru

•ureiincre si fuacnonire

17.90

13.90

4.00

2003

Hrana

I.500.W

1.506.00

200301

Hrus pentru oameni

1.500,00

1.500.00

2004

Medicamente m malcnâle sanitare

0.10

0.10

BMMOI

Medicamente

0.10

0.10

20»$

Bunun de natura otuccielor <k hnentar

87,60

17,«41

200330

Alte «basne dc inventar

«7.60

*7.60

2014

PrW eciii muncii

2.30

2.00

2030

AUe (hckuich

1.647,40

1,557.40

45.110

45.00

203030

Alte cheltuieli eu bunuri ai servicii

1.447,40

1557.40

45.00

45.00

SI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9270,00

3 394.tl0

a.cio.flft

2.110.00

I6s.no

13.515.03

: 1

12

5101

Tramfcruii curente

9 279.00

3 394,00

3 6tu.oo

2.110.00

165.00

5)0101

Transferuri cam inaitutulc pubhcc

9279,00

3.394.1»

3 6i0.n0

2.110.00

165.09

50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0.90

«.M

(I.90

tuo

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

DcmcadrMe

3,00

0.90

0.90

0.90

0,30

TU

CHELTUIELI DE CAPITAL

900.00

900.00

71

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

900.00

900.00

71QI

Acute fixe

900,00

900,00

71(1101

Construcții

50.00

50.00

7JO13U

AHc active Tise

150.00

450,00

01021'3

Ordine pqbt*ci

9 279,00

3.394,00

3 610,00

2.119.00

165.00

13315.00

11.600,90

12 349,00

61O2O3W

Polii» locala

9 279,00

3.394.00

3610.00

2.110,00

165.00

I3.5I5,<M

11.600,00

12 340,00

610205

Proiecție civila St proiecția contra

incendiilor (proiecție civila

noraniltura)

4.461.00

4.172,90

121,90

108.90

<>4.30

410.00

413.00

4’0.00

650(102

Pane» 111-a Cheltuieli social-cuhurak

t47J57’f

80,935,24

33.494.Kl

23.230.50

9*97.20

139.595.75

132,972.22

147.893.00

6502

INVATAMANT

26.774.27

17.432,57

5.211.70

1.934 00

2.196.00

35.918.00

45.767.00

6fl 792,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24 671.77

15.337.07

5.211.70

1.914.00

2.196.00

3S.9l».t»

45 767.00

60.792.00

20

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII

19 125.77

12.159,07

4.709.70

1.447,00

110.00

35.018.00

45.767.00

6C 792.00

2001

Bunun si srrvrcn

14 964.70

9.656.50

3 532.20

1666 00

714.00

200101

Funuturi de bilou

100.00

52,00

28.00

8.00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

520.00

351.00

92.00

53.00

24.00

200163

încălzit, iluminat si fMUmourca

10,961.50

7.791,50

2 391.00

436.00

343.00

2001M

Apt. cunaJ st taJubrUAU

1.274.00

577.1»

420,00

167.00

114.00

200107

Transport

97.00

57.00

>7.00

12.00

11.00

2<KH0i

Posta. tclceomurucsui. radio, tv.

wlcmci

349,00

143.00

113.00

63.00

30.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi naunle buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

lrim.111

Trim.IV

A

B

1-344+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

21*109

Materiale ti prestări <fc scoicii cu

<raî*crcr fi/txrkxi*l

251,00

95.00

73.00

65.00

t8.otr

200130

Atic bunari si se/xic'u pentru

întreținere ti fuucttonirc

1.412»

6t0.00

378.30

262.00

>62.1»

2002

Repara* curente

528.00

427.00

60,00

40.00

i.oo

2004

Medicamente « rruienck sanitare

$.00

3.00

2.00

21*493

Reactivi

$.00

3,00

2.00

2005

Buaun de natuta otnceictw de inventat

1.291,57

985.57

187.00

45.00

54.00

2OO5OI

Uniforme si echipament

10.00

30,00

200503

Lcajcr k >1 acccwni dc pai

$.00

5,00

2U0530

Ahc obiecte de 'inventar

1.276.57

985.57

173.00

65.00

54.00

2t*6

Deplasai. dciasan. transferări

27.30

I6.00

9.1»

1.00

1.00

21*601

Deplasați inteme. delăsări, transferan

27,00

16.00

9.1»

t.00

4,00

2041

C*n>. publicații ii maicnik

documentare

7.00

l.l»

6.0»

2<«3

Pregaure ptolcMonala

119.50

40.00

67.50

9.M

3.00

2014

Piofcciu muncii

6.00

5.00

1.00

2049

Contribuții ale administrației publice

locale la rcaluarea «înot lucrări si

semeți dc interes public tocat, in baza

unot cont cat» sau contracte de asociere

2.IMI.09

1.021,00

t4U.t»

»$6,00

36,1*

2030

Alte chcllmclt

13,00

2.00

7.00

3.00

1,1»

203001

Reclamați publicitate

1,00

1.00

203030

Alte cheltuit It cu bunuri ai servicii

12.00

2.00

7.00

2.00

1.4»

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045.00

587.00

416.00

486.<X)

486.00

$$01

A. Transferuri aitcme

2 045.00

587.00

486.00

484,00

486.00

550115

Alte transferuri curente interne

100.00

490.00

55016)

Finanțarea »x atamantului particular sau

confesional acreditat

1.945.00

487,00

486.00

486,00

486.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

$42.00

14.00

5702

Ajutoare sociale

596.00

$82,00

14.00

570204

Ajutoare sociale in numerar

$82.00

$82.00

570203

Ttchcsc de crem st uehete sociale

pcniiM giâdimla

14.00

54

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE WN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 3014-2020

210.»

310.80

$802

Programe din Fondul Soci ai Europ*?» (FSE)

210.»

340.80

$80201

Finanțarea naționala

31.70

31,70

580’02

Finanțai ca cuema netambutsabil»

179.10

W.lo

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

dia care credite bugetare destinate stingerii plăcilor restante

Trial

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4FS+6

2

3

4

5

6

1

8

9

"ITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.701.20

1.798.20

2JK»

1.00

w,t>c

5*)l

3urfc

2.478.80

1 578.W

960.00

5922

Aciiuat cu catnur «lisiilic v

tocio-eidlursl

222.40

219.46

100

1.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095.711

2.095,78

71

"ITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE

2.095.78

2.095.78

7101

Acmc fisc

XO95.78

2.095.78

710101

ConRnMîi

1.752.50

1 752.50

710136

Alic active fixe

343.28

343.28

U

Pitii cfeciuaic itt ani* precede» li

•wuperuc in mul c urcai

«0.2»

.0.28

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•0.2*

-0.28

«JOI

Pilit efcciucie in au: prcceifcnu ti

rccupctue in «tul curcii

-0’8

-0.28

85OIOI

71*0 eftciuMC wi uai ptwc&nu ti

rtc«p<ftU m inul curent in Sttliunc»

ce funcwmac < buțciutui local

4121

•0.28

«5021»

nsiumant prctcolu ti primu

8 180.42

5.400.62

1.749,00

883.00

847.80

4.MI203O1

In» *i*m*n> prcicoltr

4 8W.ll

2.754.01

$7S%1H)

608,00

543,80

(i5u203V2

Im turnant prim v

3 999.61

2 646.61

774.00

275,00

304.00

65021N

.nvuimam xcuadu

17 610.15

U.851.95

3.404.70

1.021.00

1.333.20

35.911.M1

45.767.00

60 7V2.OO

65O2M01

in» slimiat MCundar inferior

3 71X65

2.503,75

636,50

233.00

339.40

35.9ll.Ki

4 J.767.UO

60 792.60

WU2WU2

JnvUimial sceundw superior

13.322 2^

9034,10

2.601.26

730.00

956.80

<3112041»

InvttimsaO pnjfcsioritl

576.00

314,00

167.00

58.00

37.UO

MO2115

ovilim *M poslIiccN

168,00

79.00

44.00

30,00

15.00

650250

Alic chel lan li m damcrcal

mvManuntvlui

115.00

tot.oo

N,00

6602

SANATATE

115X3.35

12647.65

2 286.00

2.ISX.00

I 461,70

8841,60

10 200.1»

10 250.00

01

CHELTUIELI CURENTE

10 202.92

4267.22

2.216.00

2.188.00

1.441.70

8.841.(41

10.200,00

10 250.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 202.92

4267.22

2 286.00

2.IM.06

1.461.70

8.841.(4»

10200.00

10.250.00

5101

Transferun cwwle

1 362.00

2456JO

2 286.00

2.1*8.00

1.441.70

510103

Acuumde srnMjte

1392.00

2.456.30

2 284.00

2 188,00

1.461.70

5Hi2

Tiarufcrun de cipiul

1 XI 0.92

1.810.92

510212

Tcuufeiwi pentru fiMraerca

ia»CTUUrior I* JpiUle

1 X 19.92

i.XIO.W

71»

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.380,43

8.380.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.380.43

8.380,43

7|l)l

Active fixe

8 386.43

8.380,43

Cod

Denumire indicator

Prevederi anusle buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim. IU

Trim. IV

A

B

1-344+5+*

2

3

4

5

6

7

8

9

710101

CtMUUUClit

1 202.43

1202,43

71013(1

Ahe active liie

17S.OO

171,00

«41206

Sen te ii medicale m unitari unitare

cu paiun

lt.4OS.35

12.469.65

2.316.00

2 111.00

l 461.70

1141.30

10 200.00

tu. 25 0.00

66020601

Spicele țencrele

1t.4OS.35

12.469.6$

2 216 00

2 IM.OO

l 46).70

1141,30

10.2W.00

10.250.1»

660250

Alte chdiwdi m docacaiul

171.00

170.00

<.602**50

Alic Msuioni st âcbuni uftMttc

171,00

Ita.oo

6702

CULTURA, RECREEKE SI RELIGIE

35310.5'1

19 299.49

7.535,10

4.197,50

3 591.50

41 759..»

25.005.21

24 *51.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

31.310.09

15.221,99

7.515.10

4.197,50

3.591,50

41 759.60

25.005,22

24151.00

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563.00

1.772.00

L 451.00

1.175.00

1.165,00

6 000.00

6.000,00

6000.00

uni

Cheltuieli valoriaJc ia bani

5.23J.OO

1332,00

1.421.00

1.145.00

1.135.00

iwioi

dc

4 621.90

1351.00

I.27O.IK)

J.OtW.OO

l.OW.OO

100106

Allciponn

30.00

10.00

10.00

5,00

$.00

iovi 13

Drepturi dc dekgwc

200

1.00

i.N>

1 urli 17

fadcmnuAtn dc hrana

500 00

i4o.no

un.oi)

120,1»

120.00

100130

Alte drepturi lalariak u> bani

10,00

30.00

20.00

20.00

10.00

1002

Cbchuicii salariak in natura

190.00

190.00

IUO3O6

Voueherc de vacant*

190.00

190,00

iikb

Coauitaiii

149.00

511.00

MUrt

39,00

3O.M

Contribuția asiguratorie pentru moaca

149,00

50.00

39.00

30.00

3O.W

2li

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

S.240,99

4 W,49

2.039,10

94IJ»

1611.40

7 500.W

7.500,00

7 JlHl.OO

2001

Btaun aservirii

«623,90

2.465,00

1.557.50

141.00

7W0

200101

Furaturi ifc birou

23,00

16,00

$.«

1.00

1.00

200)02

Mutuale pentru curățenie

IS.OU

70.00

12.00

3,00

200103

localril. iluminai ti fotu rnouxa

Wt.OO

747,00

171,00

30.00

50.00

2M1I1M

Apa. catul ii vaiubritatc

500.00

240.00

120.00

70.1»

20,00

200105

Carburanți ti lubnGaali

3.00

3.00

2001116

Picat de Mbimb

131.00

(5.00

45.00

5.00

3.00

2001(1?

Transport

i.oo

1,00

200101

p arta. telecomunicații, radio. ir.

mumei

1050

4.00

3.50

l<10

1.00

200130

Alic bunuri ti servirii pentru

uitrebnere ei funcționare

3X65.40

1.300.00

1 150.00

?30.(»

6X5,40

2<M>2

RxpA/oiii curtrtkx

935J9

935.29

2004

Medicamente »i materiale aanîiarc

131.60

136.60

2.00

200401

Mcdieuncak

1.00

1.00

200402

Materiale scrutare

0.60

0.60

20040)

Reactivi

7.00

5.00

2.1X1

200404

Dczinfectarui

130.00

130.00

2WS

Bunu: de «aiura obreclekv de «nentar

267.00

247,00

211,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale Buget 2420

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimuri 2023

TOTAL

din care credite bugetar* detonate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

|»3*-4+S*6

2

3

4

5

6

7

S

9

20050|

Umforrac |i cchipKncm

10.00

1U.00

200530

Atu obiecte de uhcmu

257.00

2*7,1»

10.00

200*

Dcplann. delăsări, transfeian

1.1»

1.00

ÎU060I

DcpUsan interne. dcusan. transferări

LOC

1,00

2013

Ficțaiitv p»ofcsu»*la

32,00

31.00

LOt)

201*

Protccua numen

33,20

2*,60

*.«>

2030

a!k obclturcl»

l 210.00

560.00

4 $0.1»

I00JW

ICXtfK)

203030

AIk chdltridi tu buram si servicii

i 2to,oo

5*0.00

«150,00

100,00

100.00

51

“ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNtTATI AL!

«DMINISTRATIEIPUBUCE

12.900.00

4.526.W

*065.00

2.751,50

1.557,50

U500.W»

*. 506,00

«510.00

5101

~rans(cniri curente

12.900.00

*.526.00

*065.00

2.751.50

I.557J0

510101

Transferuri către mswaiiile publice

12.900.00

4.526.00

4 065.00

2.75I.SO

1.55 7.50

5*

“ITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABJLE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

235050

2JS0.50

li 072 XO

305.22

141.00

5iul

Pioy*m« din Fondul European de E>c*tvoturc

F.c^ujntia (FEDR)

2.350.50

2,350.50

5SOI0I

Ftainurca niuvnalr

1 92*.65

1 021.65

5W1O2

Ftnaatarca cMcnu MftmbwsaiHl»

*95,1*

S95.M

5*0103

ChchuieU n«lij*ilc

426,71

*26.71

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255.60

2 1*0,1»

3O.W

30.00

15.60

1 6*7,10

2.700,00

2700.00

$911

ÂKXUlitMfundnii

1 4S0.30

1*50,00

5912

SniUKKl Culk'lW

500.:»

500.00

59*0

Sume aferente persoanelor <u haadicep

neincadraie

105.60

30.00

30.00

30,00

15.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

*070.79

4070.79

7)

THLUL.XIII ACTIVENEFINANCIaRE

4 070,79

4 070.79

7)01

Active tine

* 070,79

4 070,79

710)0)

Comtnietii

3.564.19

3.5*4.19

710)30

Alte «disc fixe

506.60

506.60

u

Fin» efectuate n> anii ptccafctm si

aecupcwtc in anul cteeni

-0.29

•0,29

«

-ITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0.29

-0.29

«SOI

Plau efectuate in *nn precodew si

•ccupcruc m Uul curent

-0.29

-O.Î9

*50101

Ptiu efectuate in inii precedent» si recuperate in anul curent in secțiunea de fuocuonarc • bugcwtui local

<39

4),29

670203

Sen teii euhurtfc

6 190.16

2.402.46

1 967,00

I2$».M

1.271,40

6 Wti.OO

6.900.1»

* 900.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn i

TriroJi

Trin.Ul

Trun.1V

A

B

1-3+4+546

2

3

4

S

6

7

8

9

6702O3U4

tniaituiii publice de speclacote si

ccwerte

6300.00

2 145.00

1 895.00

1.212.00

t 348.00

6.500.00

6.500,00

6.500,00

67020330

A te temeu cuhumJe

3581.86

257.46

72.00

38.00

23.40

4WAXJ

-100.00

400.OU

670205

Sen teu recicathc u sportive

27 154,73

I5 56J.03

5 618.10

3 647.511

2.327.10

33.859.MI

17.105.22

16 9$ 1.00

6702050»

Spofl

7.000.00

2981.00

7.170.00

l. 539.50

309.50

3ooe.no

3.WO.OO

3000.00

67020502

Tineret

550.00

550.00

500.00

Sftl.OO

500.00

62020503

întreținere îrndmi publice, parcuri

mm verzi. bone sportive ti de agrement

19.604.7 S

12031.03

3 441.10

2 108.00

2 017.60

30359.60

13.605.22

13431.00

670206

Servicii religioase

560.00

500.00

$00.00

500,09

500.00

670250

Alte sen ici» in dumctiik culturii.

tecreen a religiei

135.00

135.00

500.00

500.00

5(10.00

6402

ASICURARi SI ASISTENTA SOCIALA

06819.57

31 555.57

18 412.00

14.211.00

2 641.00

53 077.15

$2.000.00

52 Wiil.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

64 375.01

31 111,01

18 412.00

14.211.00

2641,00

53 077.15

$2.000.00

52 000.00

Kl

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34.9H3.6S

12 111.65

10 981.00

9.538.00

2353.00

21.454.1»

25 000.0U

25 00(1.0(1

HKI1

ChcliMtch ulvuk ih bani

32.993.00

10718,00

IU 726.00

9 288.00

2 261.00

»«»)!»»

Sateu de baza

2S826.00

9.300.00

9.438.1»

8.468.00

1620 00

10010$

Sporun pentru conduri de munca

$75.00

150.00

150.1»

140.00

135.00

106106

Alte sporim

72.00

18.00

18.00

18.00

11.00

K10II3

Dreptun de delegare

1.00

1.00

100117

Indetomcatu de hrana

3 034.00

949.00

| (NU/fO

582.(41

463.00

100131»

Alte drepturi salinele in bani

445,00

30O.UO

80.00

80.00

25.00

IW2

Chcliutdt salariate in natura

1.165.65

1 163.65

)002<X>

Voucheiedc vacama

1.163,65

1 163,65

1003

Contribuții

827.00

230,00

255,00

250,00

92.00

IOU3O7

Coninbiniaasigureioric pentru munca

827.00

230.00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

8.725.29

3 964.29

3.149,00

t 435,00

177,00

9.000.00

8 000.00

8 000,00

2001

Suaun si servicii

3.192,29

1 730.29

I Ott.l»

305,00

76.00

200101

Furnituri de birou

257.29

104.29

102,00

51.00

2OOIO2

Materiale pentru curățenie

M.OO

21.00

23.00

12.00

1.00

2OOIO3

lncal/8, iluminat si forța moinei

686.00

486.00

135.00

«0,00

5.00

200104

Apj, când si salubritate

245.00

212.00

14.00

15.00

4.00

20OIU5

Cart ur aut «tubn funti

16.00

10.00

6.00

2IWIO6

Piețe de Schimb

31.00

11.00

10.00

10.00

200107

Transport

40.00

30.00

to.no

2MI0»

Posta. telecomunicații. radio, iv.

wrtcmd

395.00

191.00

136,00

62.00

6.00

200109

Materiale si prestări de serv icii cu

caracter funcțional

74.00

34.00

30.00

5.00

5.1»

20VI30

Aht bunuri si sen icii penuu

irurcimcrc si ftacuoDMx

1.384.00

624.00

615.00

W,fJ0

55.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăcilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.il l

Trim. IV

A

B

1*3+4*ÎM

2

3

4

5

V

7

«

9

2W

AcparMii euretue

60.00

40.00

15,00

3.00

2003

Hrana

555,00

172.00

17U.IXI

H5.U0

93,00

2I»3(N

Hrana pentru o»iem

555.00

177.00

170,00

115,00

93,00

2004

Medic amcnic si «sacriak* suiilire

21.00

s.oo

7.00

i.l»

1.00

200401

Medicamente

6.00

3,00

2.00

iron

2011402

Matcnjc sanitare

2.00

1.00

1.00

200404

CtezinfecUiui

13.00

4.00

4,00

43»

I.OD

2004

Bunun de nMuri obiccickx de inventar

112.00

56.00

51.00

2,00

3,00

20050)

Unifonuc si echipament

2,00

1.00

1.00

200330

Alic obteclc de inventa»

110,00

55,00

50.00

2.00

3,00

2006

Deplasui. delăsări. transferări

264»

25,00

2.00

1.00

200601

Deplasări interne. delăsări. Uansfcrari

26.00

25.00

2,00

1.00

2011

Cam. publicări si materiale

documentare

21.00

10.00

10.00

t.oo

2013

Prepaurc prerie stemei a

116.00

44.1*1

6tt.no

2.00

ZOO

2014

PrpKCUi muncii

IKI.00

45.00

35.00

201»

CMtnbiuri ale administrativi publice

locale ia realizarea câtor lucian st

Stn leii de interes public local, m baza

unor conteni u cm contracte de asociere

4.500,00

1.100,00

L700.0U

1 UWJW

2t>25

Cheli utdi judiciare ri extrajudiciare

densele dus ocinrni in reprezentarea

intereselor steiului. petru it

dispcdriiXx tejak

1.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

41.00

30.00

10.00

1,00

W0J

Pnmc de Mi^orare aoa.cîat»

11.00

1,00

J.00

203030

Arie chclibieii eu bunuri si servicii

30,00

22.OU

7.00

1,01)

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19054.00

H.151.00

4JM.00

3 075.00

2K.OO

20 312.00

11 ooo.oo

110003»

5702

A|iAoue sociale

19054,00

11.151,1»

4.100.00

3.075.00

2K.OO

570201

Ajutoare sociale in numerar

16054»

1151,00

4.100.00

3 035.00

21.00

510204

Tiehele cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000.00

3.000.00

51

TITLUL X PROIECTE CV FINANȚARE DIN

EXTERNE NERaMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793.07

î 793.07

1.311.(5

5101

Protrame din Fondul European dc Dezvoltare

Regicnal» (FEDR)

2 793.07

2.793.07

580101

FiaanUrea naționala

417.46

417.40

580102

FiaanUrca externa ncruubursabila

2 365,61

2365.61

580103

Cheltuieli neclițitulc

10.00

10.110

D*U: 18/03/2020 Tit:         pag: 16 -mu Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «ouăle buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 1021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din «re credite bugetare destinate «ungerii plătitor restante

Trin» 1

Tom. 11

Trira.lII

Trim.1V

A

B

1-3+4V5+6

2

3

4

s

6

7

S

5>

<9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

<19,00

J9i.no

1 «2.1*0

16J,0U

«3,00

I.WX.,00

j.DOCJ.W

i m.ui>

5911

Asocierii ii iuadaii

290.00

24)0,60

$W»

Sume aferente pcooanclw cu handicap

IK BKadtalC

41 MO

Ițll.OO

112.00

163.00

13.09

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

44-750

449.50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449,50

449.50

7|Q|

Active fixe

44 WO

449,50

710101

COMWCIii

221,00

221.00

719130

Alu aCUVC T«e

22*50

22150

w

Hali efeciuslc in anii preccdcnu »

recuperate in anul curcni

-4.94

v4,94

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.94

->,94

x5<n

Pleu ctcciualc în unt precedent! st

rccupccâlfc tft *aq1 curent

-1.94

•4.94

K5tl JOI

Piui efectuare în anii prcccdcnu ti recuperau in «nul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

*4,94

-4.94

Asi ocale acordata persoanelor ia vartia

<■.106.1X1

1410,00

1.597,«)

JJJ2.nO

7I7.O0

5 tou.uo

5 IM),M

5.100.09

610205

ArincttU social» ta CU de boli*i

tntalidMli

31004.00

11.060,90

9.9(0,<*>

9010.90

1.414,00

30009.00

59«0O.«l

6(920502

Asistata sociala in caz de in» «Editate

31.604,00

11960,09

9.910.09

9 010.90

1.414,99

10.1MW.U)

3OWO.O0

30 «10.00

61021)

Crete

L6W.57

4.716,57

L941.IK1

1.534,00

412.00

6311.15

5 000,00

5.090,09

630215

Prevenire» excluderii seciak

3.4U4.OO

3.151.1»

59.00

75.1»

21.06

2.5W.0O

2.5UO.OU

2 500.00

cm îmi

Ajutor social

3 404.90

3.251.00

59,00

75.00

2«.oo

2.5OU.WJ

2.500,00

2 500,00

M92SI1

Alu cheltuieli in domeniul uigworilor

st asistentei sociale

17925,W

9 97S.OO

4.137,00

2110.4)0

9.IW.W)

9 400,00

9 400.W

«(Ol50)0

Alic cbchuicH in domeniul wttcnki

sociale

17.023,00

9 971.00

4 137.00

3.210.00

9.166,00

9.400.1»

9.400.00

7WJO2

Partea 1V-» Servicii p dezvoltare

public», locuințe, mediii si ape

79.564,47

50 606,77

17.125.50

7.522.20

4.310.00

61.697.00

66.742.00

M W10.W

7092

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12.451.27

5.799.57

3.203,50

2 619.20

1)6.00

12.945 00

15.552.00

15.600.00

01

CHELTUIELI CURENTE

11 9117.(5

5329.15

3.203.50

2619.20

136.00

12 945.00

15.5’2.00

15 660 .OU

Kt

TITLUL l CHELTUIEiJ DE PERSONAL

3 9(0.00

1.145.00

1 0)2.00

t.090,06

«23.00

4

4 106.00

4 2«9.00

1001

Cbelluudi cataiak m bani

3 792.00

1017,00

917.00

977,00

«11.00

1001 Oi

Salam de bazo

3.432.00

926.00

X90.no

«ri.no

735.00

imn 13

Drepturi de delegare

3.00

2200

1.00

100117

Intkmniulii <k hnftt

269 00

69.00

61.00

61.00

<4.90

1001)0

Alte drepturi salariile in bani

M.00

20,09

21.00

21.00

>2.00

11X12

Cheltuieli salariile «s natura

103,00

193,00

Data; 18/03/2020_______Tit:          pag: 1? - mii lei-

Prevederi anuale buget 2029

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.il 1

TrimJV

Eitimari 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l<3+4+5afi

2

3

4

5

6

7

8

9

K»u2b6

Vouehcrț de > scama

103.00

103,00

1003

Contribui»

85.00

25.00

25.1X1

23.00

12.00

WU3V7

Contribui** wipinuonc ptnuv muoc*

»5.W

25.00

25.00

23.00

12.00

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.947.85

4,168.1$

2 17550

I 694.10

8 885,1»

11.391.00

11 340.00

2001

fimwîi jctvicu

5.333,10

2.374.10

1 751.80

1.207,10

200101

Furnituri dc birou

151.00

86.00

7.00

51.00

200102

MMeriate pentru «nacnic

44.00

20kOO

ÎO.OO

200103

lacalra. ilummat st fim* moine*

4.166,70

1 761,70

1.470.00

935.00

200104

Apa. canal si sdabnlslc

156.00

61,00

45.00

$0,00

20010$

Carburanți li lubnfisnii

19.00

14.00

3,00

2,00

21» (06

Piere dc Khmb

79.00

43.00

26.00

10,00

21» 101

Transport

9,50

4,00

350

2.00

20010*

Porto. telecomunicații, radio, tv.

internei

7.00

3,40

2.30

1.30

2i»lW

Alic bunuri ai sen ren pentru

iutretinerc si (uncticrwc

700.90

381.00

181.00

138.90

inul

Reparau curente

1.275.85

1 105.15

20,70

70.00

2MM

Medieameotc u materiale sanitare

250

2.50

200401

Medicamente

1.50

200402

Materiale sanitare

l,t»

1.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de mi caiet

67.00

32.00

25,00

10,00

2WJ3O

Alte obiecte de inventar

67.00

32.00

25,1X1

10.00

2006

Deplasări, defer ari. transferări

6.20

4J0

2.00

200601

Deplasări interne, detruari, transferări

6,20

4.2U

2.00

2012

Consuli inia si expertiza

40.00

$5.00

5.00

2013

PrtiaUre prufcxt^nah

5.«0

0.10

5,00

21*14

Prorocii* muncit

7.10

2.10

1.00

4,00

2030

Alte cheltuieli

ur.oo

513,00

370.00

308.00

203001

Reclam* si publicitate

3.00

1.00

1,1*0

1.00

203003

Prime dc asigurare non-viau

122,00

50.00

50.00

22,00

203030

Alic cheltuieli cv bunuri ai am ico

1.066,00

462.00

319.00

285.00

V>

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16.00

16.1»

15.00

13.1»

60 DO

6000

60.00

$940

Sume aferente penoanstor cu hand kjp

nc încadrate

60.00

19.00

16.00

l$.i»

13.1»

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544.00

544.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCURE

544.00

544.00

7IUI

Active fixe

$44.00

544.00

710101

Construcții

16.00

16.00

710130

Alic active fixe

521.00

521.00

84

Plaii efectuate tn anti prcrcdeMi si

O»ta î 18/03/2020 Tit:          pag; 18 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Ejtim*ri202!

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.llJ

Trim.1V

A

B

J-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

&

9

recuperate m anul curenl

-73.51

-73,5»

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT) SI RECUPERATE )N ANUL

-73,51

•73,5»

S5tH

Plai cfccomc in viii prcccdcnii si

Kcupcrite u> anul curent

-7331

-73.5»

isoioi

Han cfcciuiHG in anii prtccdcnh si rccupcraic in anul curent in sccuunca de fiHicixxwe a bugetului local

*71.15

-71.15

«50)02

Pluietcauatc in an» precedemi li

rcrupciifc mânui curent in tecuunea

<Sc dezvoltare a btifclufai loca)

-1.73

-1.73

M02yJ

Locuințe

1 990.32

757.62

$23.70

446.00

243.00

2.mw>

2.1)00.1»

£OUO.IM>

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

1 990.32

757,62

523.70

446.00

263,00

2,000.00

2.000.00

700’06

IIuhihmI public >i cIccrnEcin

4 472.00

2522.00

1.250.00

700.00

5.500.0(1

$600.00

$ 70O.t»

70025*

Alte scnicii n etomenufc locuințelor.

serviciilor li dezvoturii comunale

$.995.95

2 519,9$

1.429.80

1.473.20

$73.00

5.445.00

7.952.00

7.900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

67.106.20

44 «07.26

13.922.00

4.903.00

3474.00

4». 752.00

51.190.00

5i.moa

01

CHELTUIELI CURENTE

45.355.X3

23 056.8)

13.922.00

4.903.00

3.474.00

41 752.00

51.190.00

$1.200.00

1(1

rrll.UL (CHELTUIELI DE PERSONAL

y 20J.M1

3.345.00

2 I4V.00

2 122,00

t.$‘X>.«>

9 SWJ.W

9 NH).(k»

V twa.uu

100)

Cheltuieli salariate in bint

8 63»,00

2.940,00

2 015,00

2067,00

1 546.00

IMIlVl

Saluri de baza

7.539,OU

2.639.00

1 100,00

1 Î1MJ.D0

1.300.1X1

IDUiOO

Alte aporiei

15,00

34.00

24,00

12.1X1

15,00

JUOIIJ

Drepturi de dctcțwe

4,00

1.00

1,00

J.QU

l.l»

IWII7

fndcmiuzabi de hrana

920,00

230,00

230.WI

230.00

230,00

100130

Aht drepturi ulanalc r» bai»

90.00

36,00

30,00

24,00

1D02

Cheltuieli salariile m natura

34Q.OG

100’06

Vouehere de vacanta

340.00

340.00

1003

Contribuții

225,00

65.00

55,00

55,00

50.00

> (10307

Contribuția anjuialoric pentru munca

225.00

65.00

55,00

$5.00

50.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.W1.5O

10173.50

1440,00

2 739.00

1 136.00

24 652.00

26 490,1»

26 400.00

2001

Bwuni» servicii

20.414.50

1.204,50

R 010.1»

2 519.00

1.611.00

200101

Funutun <fc birou

10.00

5.00

5.00

200102

Mseriale pentru cuiaiwuc

40.00

20.00

10.00

10,00

200103

încălzii, iluminai si fona ratarea

662.S0

404.50

211.00

36.00

200)04

Apa. cana)»saUbriwc

3.53I.OO

l.oil.oo

955.00

605.00

20010$

Cubvraali ti lubcfiuui

1.200,00

400,00

400 00

200.00

200.00

200)04

Pkx de schimb

150.00

45.00

35.00

25.00

25.00

2001 Olt

Posta. tclNomunieaiii. radio, tt.

mumei

11,00

3.00

2.00

2.00

1,00

2DOIO9

Miienalc si prcstan tic aerv ieii cu

Dmiî 18/0372020 Titt         paj;:       «mii lei*

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2025

TOTAL

din care credit» bngetar» destinate stingerii plăților restante

Triml

Tritn.il

Tri».III

Trim.IV

A

B

l-3+d*JH6

2

3

4

5

6

7

S

»

caracter flUKlionat

400.00

300.00

2LKJ/X)

50.1»

SWMj

200110

Aht bunun si senxu perrtm

inuciincrc » funcuotiuc

14 213.00

5 992.00

6. U5.00

I.3O6.W

100,00

2«I2

Reparam curente

I 150.00

tso.t»

itxton

50.00

50,00

2t»3

Hiena

>3.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2<»3t>2

Hw» pentru animale

30.00

7>0

7.30

7.50

7.50

JiXM

Med* țipenie »»mMcmifc «mure

$5,00

25,00

10,00

10.00

10,00

20040)

Medicamente

25.00

10.00

5.00

5.00

5,00

2004(31

Dczmfecunti

30.00

15.00

5.1»

5.00

5.00

2005

SuiMin de naiwta obiccietoe <fc invenur

429.00

379.00

50.00

200530

Alic obiecte de uneai ar

429.00

379.00

5 IM»

2013

Prcgaure profesionala

10.00

10.00

2014

Protecția muncit

30.00

7.50

7_50

7.50

7.50

2030

Alic cheltuieli

1 700.00

I.39O.OO

155.00

75.00

10.00

203003

Pnme de MÎ^uiirc norvt i*U

70.00

2000

15.00

15.00

20.00

203030

Alic chcitwcli cu bunuri u «nicii

t r.3ooo

1.37000

149.00

6O.t»

60,00

55

TITLUL VII ALTO TRANSFERURI

12.096.33

1.796,33

3 31X1,0»

M <100.0(1

15-000.101

)5 6JMLWJ

5501

A Tranrfenui interne

I2.OWi.33

1.796.33

3.300,00

550112

Invcstttii de agenidor economici cu

< april de nai

4.4%,33

4.496,33

550111

Atic transferuri Curente interne

7.600,00

4 3WM»

3.300.1»

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

161,00

42.00

42,1»

42.00

42.00

20000

200,00

200.00

5940

Sume ofcrcnic pctsowclor cu handicap

neuicadraic

161.00

42.00

42,t»

42.00

42,«O

7u

CHELTUIELI DE CAPITAL

21 179,17

21.179.17

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21179.17

21.879.87

7101

Aclne fixe

21.179,17

21179.17

710101

Construcții

20.522,17

20.522.17

7IO13Q

Ailcaclivc fisc

1.357.70

1.357.70

M

Pilii efectuate in anii precedent si

recuperase in anul cwcnl

.129.50

•129.50

B5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL

-129.50

-1’9.50

1501

Pleu efectuau ia arai precctfcmi si

tecupciMc in and c urem

. 1292»

-129.50

K50I0I

Piui efectuau in anii prcccdcnu si

recuperate m anul curent ia secii latca

de funcixuare * bugetului loca!

-129 30

-129,50

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

31.275.69

11.476.69

12972.00

3.953.00

2.174,00

44.952.00

47.| 90.00

46 7lm.(w

74U2O5O)

Salubritate

11651.00

6 942JX>

5.334.110

3.561.00

2.814,00

20 000 00

2! IKXi.tW

2’000.09

Dai*: 18/03/2020 Ii).          pag: 20 -mii Ici-

Cvd

!.................................................. " '

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2U23

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platUer restacte

Trim (

Tritu.il

Tritu.Ill

Trim.IV

1      A                            B

J-3+4+5+6

2

3

4

5

6

?

8

74020502

740206 4OOiW2 4102

01 40 400Î

55 5501 35OIIÎ

550118 56

5UI3 3GO3O2 70 71 7101

7I0I0J 75* ti 8102

«10205

*4

13

1501

850102

8)0206 8)0250

Colectarea. UMarca u £sin>țcn.-< descwnlot

Canalizarea si uitarea apelor reziduale Paner V-j Aclium economice

COMBUSTIBILI SI ENERG1E

CHELTUIEM CURENTE

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții penuv acopcorea diferentelor de preț s uni

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri niteme

Invemtii ale Jjcnlilor economici ca capital de st»

Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE PIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE POSTADERARE

Pronume din Fondtd de Coeziune |FC>

Cheltuieli ncchgibik:

CHELTUIELI DE CAPITAL

TULUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Acute fixe

Conltruc iii

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite tmeme

Rambursați de credite aferente datoriei poblrec interne locale

Plan efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII FREC EDEN TI $1 RECUPERATE IN ANUL Plan efectuate in arat precedent» ai recuperate u> anul curent

Plan efectuare to anii ptcecdenu â recuperate in anul curent m secțiunea de dezvoltare a bujciului tocai Enerț ic termica

Alic cheltuieli privind combuaibiii ri energia

19.624.69

21.830.51

40 082.63

12641.44

1015 53

5.5u0O<?

5.500.00

*w.ox

999,98

94131

36.47

1 515.55

1 515.55

1 515,55

627,40

627,46

627,46

627.46

4 800.00

4 OW.00

4.900,1X1

4*».M

•1.55

4.W

LM

-1.55

5*.3Jo.*T

1.104.97

11.534,69

26.330.51 2P.78I.63 9.641,44 1.015,53

5.500.<«

5.500,00

999.9» 999.9»

96JSI

34.57

1 515.55 I 5)5.33 1 315,55

627,46

627,46

427,46

627,46 1.000,00 I 000.00 1.000.00

il 000,4»

4t»

-1 JJ

-1 53

•1,S5

6336.47

j tiH.s;

7.638.4R)

950.00

7.331.00

I.OMl.OO

1 (XXI .1X1

1 000.1X1

J 000,00

1 O09W i.wawi

392.00 950,00 1. «33.00 1.000,0)

1.000.00 l.OOO.IXl 1.000,00

I.OIKJ.țV

60.00

600.00

1 144.00

l eoo.w

1WXI.U0

1.000,00

) 000.00

i $40.110

itMttrtKi

24.932.00

J 800.(41

100.233.24

48.448.24

44.241.24

44 24124

4 200 4*0

4 200 00

4 2» IH*

44 2NI 24

26 190.00

  • 4 000.00

84 791.81 55.091.8» 5o.ll9t.84

JiitWl.84

< .uov.tio

  • 5 txw.oo

J.lttMM*

JUtM.Ht

24.700.00

  • 4 500.4*0

10 399,26

56078^6

51 078,26

5lttîK.îb

  • 5 0410.1X1

5 (XHi.no

5 IXKUAt

«1 U74 26

Data: 18/03/2020_______Tiu pag: 21 -miile»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2610

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din ere rredite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim i

Trim.ll

Tnmlll

Trîm.iV

A

B

1«3+4+3+tf

2

3

4

5

6

7

8

9

*4u2

TRANSPORTOR)

27.441,19

20 140,19

6 JJI.IMt

•J3.txt

51,7*5 IX»

ÎO.ÎOO.W

24523,1*»

01

CHELTUIELI CURENTE

2l.4i:.til

14.173,61

6 331.1*1

«33.00

144,00

51.7*5 IM»

29.700,00

24 321,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6*4.00

234.00

154,00

156,00

MU.W

78} (X>

sotuio

ttHM»

Cheltuieli ukriak « bani

652,50

214.50

150,00

152.00

336.00

iooioi

Salarii de bus

5*2,50

190.50

131,00

136.00

125,00

3OOIO6

Alte sporuri

7,00

4.00

3.00

100113

Drepturi de delegare

ÎS.00

5.00

5.00

5.00

inoiiî

Indemnizații de hrarw

44,00

11.00

il.W

U.00

It.OO

100130

Alic drepturi sikriak in birt»

4,00

4,00

1002

Cheltuieli ralariric in miutu

14.50

14,50

100206

Vouchere it vacanta

14.50

14.50

1003

ConbilMii

17.00

5.00

4.00

4.00

4.00

10030*

Contribuții pkulc de angtrimoi m numele angajatului

17.00

5.00

4,(»

4.00

4.00

21»

TITLUL « BUNURI SI SERVICII

ISiMj.On

• 20300

6 170.00

670,00

16 ooo .mi

|«> CMMLW

2001

Bunuri sv servicii

I.o72.o0

SU2.00

120.110

100.00

200103

IhcalzH. dwntnal ii forța metrica

29.00

15.00

(4,00

2<K>|04

Apa. canat si salubritate

1.00

1.00

W105

Carturuvh si lubriGanli

250,00

250.00

200106

Piese de schimb

12.00

0.1»

6,00

200103

Posu. tdccoetunicatii. radio, te.

internet

1.00

1.00

200JW

Materiile ii prestări de sen ieri cu

caracter luncilor»!

250.00

200.00

JO.ou

inoiîo

Alte bunuri si servseri pcotro

întreținere ri funcționare

529,00

329.00

100,00

100,00

2002

Reparații curente

13.320,00

6.750.00

6 00O.O0

570.00

2003

Bunuri de natura obiectelor de mc cotar

30.00

30.00

200530

Alte obiccK de inventar

36.00

30,00

2006

Deplasări, deiascn, t/ansftran

1.00

1,00

200601

Deplasați nlrtrc. dcUsan. uansfciari

1,00

1.00

2014

Prorocită muncii

2.00

2J»

2050

Alte cheltuieli

614.00

6l*.00

203003

Prime te

25,00

28.00

203030

Atic cheltuieli cu bun un b serv ieri

SKl.OO

590.(30

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE PIN

EXTERNE NEKAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.729.61

5.729.61

3S.000.tK»

tî.yrtfl.UG

7.511.00

5X01

Programe din Fondul European de Dtevoltare

Regionala IFEDR)

5.729.63

5.729.61

Dala: I&HW202U T*<-         pag: 22 -mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 202t

E»im>ri 2021

Estimări 2022

£ttii»ri 2023

TOTAL

din care credite bugetare dej rin ale stingerii ptihk>r restante

Trim 1

Trim. II

Trim.111

Trim.1V

A

B

1

1

3

4

5

6

7

S

9

HOIOI

FuiAnian* nanonalk

1 H2.O7

I 112.0?

MM2

Fuiaftima c.stcma ncrarabursatilk

4.417,54

4 6I7.H

4M

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.C»

7.W

7.00

7.00

4.W

5!-4i

Sume sfarme pcraoinclwto handicap

te încadrate

2S.QG

7,00

7.00

7.00

4.00

?<)

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 966.51

5 966,51

71

TITLUL Xllt ACTIVE NEFtNANCIARE

5 966,53

5 966.58

7101

Active fixe

5%0^8

5 'X4.51

710101

CoiuUtoCCii

4 7O-.14

4 704.84

7RJI3O

Alic active fixe

h 261.74

< 261.74

140203

Transport mliw

25 701,19

19 151.19

6 000.00

570.00

51 785.OU

29.700.00

24.321.00

S-W2QJU3

Suxd

25 701.JO

19 151.19

a 000,00

370.00

51 705.OU

29.7tW.0tt

24 32L«0

*40’50

Alte cheltuieli ia dom«twl transportwritoc

1 747.00

J 009,00

331,00

144.00

EXCEDENT/VEFICiT

EXCEDENT/DEFlCIT

-9 896.22

-67 9J2.7o

1 046.90

lg.56X.00

37.621.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTR SECRETARUL GENERAL NICOLAE - OVIDIU P


LEGALITATE MUN. BACĂU POVICI


ÎNTOCMIT A.TUR2W


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 20.03.2020


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:          pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

277.184,86

65.424.32

79.848,00

68.267,00

63.645.54

000202

I VENITURI CURENTE

277.184,86

65.424.32

79.848,00

68.267.00

63.645,54

000302

A VENITURI FISCALE

256.966,91

77.806,37

65.223,00

57 790.00

56.147.54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372.00

41.108,00

41.108.00

41 108.00

41 048.00

030002

Al.2 Impozit pe venii, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164.372,00

41 108,00

41 108.00

41 108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155,00

155.00

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.8)0,00

40 953.00

40.953.00

40 953,00

40.951.00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.810,00

40 953,00

40.953.00

40 953.00

40.951,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

41.382.91

20 432.37

10.275.00

5 583.00

5.092.54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIEFATE

41.382,91

20 432,37

10.275,00

5 583,00

5.092,54

070201

Impozit si taxa pe clădiri

27.756,54

13.056,00

7.711,00

3 822,00

3.167.54

070202

Impozit si laxa pe icren

9.646,37

6.036,37

1.559.00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte (axe

de timbru

2.245,00

840.00

505.00

450,00

450,00

070250

Alte impozite st taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425.00

310.00

100002

A4 Impozite st taxe pe bunuri si servicii

49,0)2,00

15 4)6,00

13 340.00

10.599,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

35.301,00

9 790.00

9 191.00

8 238,00

8.082,00

)10202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:__________pag; 2 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.II

Trim. HI

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la ntvelul comunelor,

orașelor, municipiilor st sectoarelor

Municipiului București

33 356.00

9 303,00

8 705.00

7 752,00

7 596,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1 945,00

487.00

486,00

486.00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9.00

6.00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61.00

53.00

150201

Impozit pe spectacole

163.00

52,00

50.00

31,00

30.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40.00

40.00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TAT1

13.400.00

5.525.00

4 053.00

2.300.00

1.522.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787.00

5.000.00

3 500.00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

hcente si autorizam de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850,00

500.00

500.00

350.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

180250

Alte impozite si taxe

2,200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

290002

C Venituri nefiscale

20.217.95

-12.382,05

14 625,00

10 477.00

7.498,00

300002

CI Venituri din proprietate

10.143,47

3.401.47

3 050.00

2 500.00

1.192.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143,47

3.401,47

3.050.00

2.500.00

1.192,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:          pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim .1II

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Varsamtnte din profilul net al regiilor

autonome

15,00

15,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978.47

3 286,47

3.000.00

2.500.00

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100,00

50,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

10.074,48

-15 783,52

11.575.00

7.977,00

6.306.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATl

8.800.00

2 455,00

2.310.00

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.731,00

2 072,00

2.000,00

2 017.00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10.00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65.00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penal iuti si confiscări

6.068,00

1.800.00

1.500.00

1.500,00

1 268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7.000,00

3.700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762.00

6.000.00

6.000,00

3 000,00

2.762.00

360250

Alte venituri

3.238,00

1.500.00

1.000,00

700.00

38.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:__________pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-28.408.52

-28.408,52

370203

Vărsăm intc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-31.807,91

-31.807.91

370250

Ahe transferuri voluntare

3.399,39

3.399,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

277.184.86

123.460.86

78.001.10

49.699,00

26.023.90

01

CHELTUIELI CURENTE

251.421,63

116.017,03

71.204,10

42.902,00

21.298,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.897.85

24.386,95

21.052,50

19.280.70

11.177,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

71.974,70

21.725,10

20.562.40

18 807,60

10.879,60

100101

Salarii de baza

63.851,50

19.213.50

18.241,00

16.991,00

9.406,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55.00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69.00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1 655,60

1.724,60

1 257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariate in bum

1.112,00

501,00

258,00

252.00

101.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2 165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2 165,75

2,165.75

1003

Contribuții

1 757,40

496,10

490,10

473,10

298.10

100307

Contribuția asiguralone pentru munca

1 740,40

491,10

486.10

469,10

294.10

100308

Contribuții plătite de angajator tn

numele angajatului

17,00

5,00

4.00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

93.559,91

50.853,21

28.879,10

10.001,20

3.826.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020_______Tit:_________pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

TrimJIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

54.036,50

26.758.30

17.307.60

6.698,20

3.272,40

200101

Furnituri de birou

840,70

385,70

264,00

173.00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

801,00

505,00

163.30

98.00

35.00

200103

încălzit, iluminai si turta metrica

17.848,70

11 402,20

4.521,50

1.517,00

408.00

200104

Apa, canal si salubritate

5,778,20

2.128.60

1.624.60

1.277.00

748.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.513,00

694,00

415.30

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

311,50

202.90

105.00

28.00

200107

Transport

173,50

92.00

56.50

14,00

11.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1 457,50

682,40

587,80

149,30

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.189,00

636,00

360,90

120,00

73.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

23.788.40

9.920.90

9,113.20

3 041,90

1.712.40

2002

Reparam curente

17.402,14

10.300,44

6.315,70

733,00

53,00

2003

Hrana

2.085,00

1.684.50

177,50

122.50

100.50

200301

Hrana pentru oameni

2.055,00

1.677,00

170,90

115,00

93,00

200302

Hrana pentru animale

30.00

7.50

7.50

7.50

7,50

2004

Medicamente st materiale sanitare

222,20

175,20

21,90

15,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,90

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

3,60

2,60

1.90

200403

Reactivi

12,00

8,00

4.90

200404

Dezinfectant!

173,00

149.00

9,90

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2 327,17

1.854.17

339.90

77.00

57.00

200501

Uniforme si echipament

22.00

1.00

21.90

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:_________pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.III

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+O

2

3

4

5

6

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.300,17

l 853,17

3)3,00

77,00

57,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

98.20

76.70

1840

2.00

1.00

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

$3,20

74,70

1540

2.00

1.00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

2.00

3.00

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

58,50

26.50

25.00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

545,00

290.00

205,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

307,60

138,10

14840

16.00

5.00

2014

Protecția muncii

173,50

91,40

62,10

12.50

7.50

201$

Contribuții ale administrației publice

locale ia realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.660,00

2.828.00

2 540,00

1.256,00

36,00

2024

Comisioane si alie costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261.00

2040

3.00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255.00

1740

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

9.333.90

6.367,90

1.699,00

1 009,00

258.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020 Tit:__________pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

532,00

165,50

204,50

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234.00

107,00

70.00

37.00

20.00

203004

Chrnr

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

8.095,40

5.904,90

1 314.50

700.00

176.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2 560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2.358,00

2 383.60

2.319.70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319.70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177.00

179,00

30020)

Dobânzi, aferente datoriei publice

exlcme directe

356.00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500.00

5.500.00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autonlatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.571,00

10.376,30

9.961.00

7.049,50

3.184,20

5101

Transferuri curente

30.571,00

10.376,30

9.961,00

7.049,50

3.184.20

510101

Transferuri către instituțiile publice

22.179,00

7.920,00

7.675.00

4.861.50

1.722.50

510103

Acțiuni de sanatate

8.392,00

2.456.30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

11 181,47

5.523.47

4 306,00

866,00

486,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020 Tit:          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trîm.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferuri interne

11.181.47

5.523.47

4.306.00

866,00

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

9.236,47

5.036,47

3.820,00

380,00

550163

Finanțarea invatamanlulin particular sau

confesional acreditat

1.945.00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.650,00

12.433.00

4.114.00

3.075.00

28.00

5702

Ajutoare sociale

19.650.00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.636,00

9.433,00

4 100.00

3.075.00

28.00

570203

Tichete de cresn si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000.00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.216,80

4.486,10

330,90

309.90

1.089.90

5901

Burse

2.478.80

1.578,80

900.00

59 1

Asociații si fundații

1.850,00

1.850,00

59 2

Susținerea cultelor

500.00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socto-cultural

222,40

219,40

2,00

1.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

1.165.60

337,90

328,90

308.90

189.90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797.00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25,975.00

7 655,60

6.797.00

6.797,00

4.725,40

81020$

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7 655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenti st

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:          pag: 9 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1^3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate tn anul curent

-211,77

-211,77

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-211,77

-211,77

850!

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-211,77

-211,77

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate tn anul curent in secuimea

de funcționare a bugetului local

-21L77

-211,77

510002

Partea La Servicii publice generale

61.007,40

19 351,70

16 317.90

14 894,40

10.443,40

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.280,00

13 799,60

12.095,00

11 304,00

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.305,00

7 144,00

6 298,00

5 507,00

4.356,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4 745.00

4 455,00

4 435.00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate ut bani

17.230,00

4 365.00

4 355,00

4 345.00

4.165.00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3 940.00

3 940.00

3 940.00

3.856,00

100H2

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

414.00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

200,00

200,00

190.00

190,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

330,00

100,00

90,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100.00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

20

TITLUL ii BUNURI SJ SERVICII

5.260,00

2.357,00

1 801,00

1 030,00

72.00

2001

Bunuri si servicii

2.867,00

1.242,00

1 075,00

540,00

10,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020 Tit:          pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll I

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250.00

100.00

100,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10.00

200103

încălzit, iluminat si forta motrica

200,00

100,00

100.00

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235.00

100.00

80.00

55.00

200107

Transport

26,00

21,00

5,30

200108

Posta, telecomunicații, radio, |v.

internet

645.00

315,00

315,30

15.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.431,00

581,00

450,30

400,00

2002

Reparații curente

100,00

100,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasați, detasan. transferan

26.00

25.00

1.30

200601

Deplasați intcmc, detasan, transferau

24,00

24,00

200602

Deplasări in stramaiate

2.00

1.00

1.30

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15.30

2012

Consultanta st expertiza

480,00

230,00

200,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,30

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5,30

2030

Alte cheltuieli

1 697,00

700,00

495.30

440,00

62,00

20300!

Reclama Si publicitate

520,00

160,00

200,30

160.00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,30

110,00

62,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Pata ; 18/03/2020________Tit:__________pag: 11 -mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri $i servicii

705,00

350,00

185,00

170,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975,00

6 655.60

5.797.00

5 797,00

3.725.40

8i

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2) 975,00

6655,60

5.797,00

5 797,00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975,00

6.655,60

5.797.00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.673,60

2.933.10

1.642,10

1.267,70

830.70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.678.51

2.938.01

1.642,10

1.267,70

830,70

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

79830

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

877,60

779,40

773.60

764,60

100101

Salarii de baza

2.951.00

811.00

716,00

710.00

714.00

100113

Dtcpturi de delegare

5.80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52.60

52.60

52.60

46.60

100130

Alte drepturi salariate in bani

34,00

10,00

10.00

10.00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69,60

69.60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69.60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19.10

19,10

18.10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19.10

19,10

18,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.708,3!

I 262,71

314,60

86,00

45.00

2001

Bunuri si servicii

421,11

227,01

115,10

49,00

30,00

200101

Furnituri de birou

49,41

22,41

17,00

5.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020 Tit:__________pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm i

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrice

105.00

62,50

12,50

20,00

10.00

200104

Apa. canal si salubritate

26,20

10,60

5.60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

15,00

5.00

200106

Piese de schimb

L50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36,00

16,00

16.00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincrc si funcționare

165,00

90,00

50,00

15,00

10,00

2002

Reparații curente

33,00

13,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13,00

7,00

6,00

200530

Alte obiecte de inventar

13,00

7,00

6,00

2006

Deplasări, detasan. transferări

11,00

6,50

4.50

2C060I

Deplasau interne, detașau, transferări

8.00

5,50

2.50

200602

Deplasări m străinătate

3,00

1.00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0.50

0.50

20.2

Consultanta si expertiza

5,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,00

3,00

2,00

20 4

Proiecția muncii

3,20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1 216.50

997,50

167,00

37,00

15,00

203001

Reclama si publicitate

8,00

4,50

3,50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3.00

1,00

2.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:          pag: 13 - mii lei~

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.205,00

991,50

161,50

37,00

15.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autori lat i lor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 500.00

600.00

520.30

380,00

550!

A. Transferuri interne

1 500,00

600,00

520,30

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

l 500,00

600.00

520.30

380,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,30

9,00

3,00

59*0

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

30,00

9,00

9,30

9.00

3,00

84

Plăti efectuate in an» precedent! st

recuperate in anul curent

-4,91

-4.91

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4,91

-4,91

850!

Plalt efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-4.91

-4.91

85010!

Plat» efectuate in anii precedent! si

recuperate >n anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,91

4,91

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580,30

2.322,70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9 053,80

2.619,00

2.580,80

2.322.70

1.531,30

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261.00

20,20

3,00

25,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309.20

261.00

20,20

3,00

25,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020 _______Tit:__________pag; 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trfrn.il

Trim.Iil

Trim.1V

A

B

1 ««3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3.00

25,00

30

TITLUL Ui DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358.00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

30020!

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea 11-a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

12 847,00

6 666,90

3.731,90

2.218,90

229,30

6102

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NATIONAL/

12 847,00

6 666,90

3 731,90

2.218,90

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

12 847.00

6 666,90

3 731,90

2.218.90

229,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241,00

61.00

59.00

60.00

61.00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salanale in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2.00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

8,00

2,00

2.00

2.00

2.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020 Tit:         pag: 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.311.00

3 204.00

60,00

46.00

1,00

2001

Bunuri si servicii

73,90

56,90

15,00

1,00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

4.00

200103

Încălzit, iluminat st Torta molnca

40,00

30,00

10,00

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17,90

13,90

4,00

2003

Hrana

1.500,00

1.500,00

20030!

Hrana pentru oameni

1.500,00

1 500,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0.10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

1 647,40

1.557.40

45.00

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.647,40

1.557,40

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.279,00

3.394.00

3.610,00

2.110,00

165,00

5101

Transferuri curente

9.279,00

3.394.00

3.610.00

2.110.00

165,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9 279,00

3 394,00

3.610.00

2.110.00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0.90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

SECȚIUNEA PE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020 Tifc          pag: 16 - mii lei-

.       Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trini.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

reîncadrate

3.00

0.90

0,90

0,90

0,30

650002

Partea lll-a Cheltuieli social-culturale

125.395,99

58 773,49

33.494,80

23.230,50

9.897,20

6502

INVATAMANT

24.467,69

15 125,99

5.211.70

1.934.00

2.196.00

01

CHELTUIELI CURENTE

24.467,97

15 126,27

5.211,70

1.934,00

2.196,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.125,77

12 159,07

4.709.70

1.447.00

810.00

2001

Bunuri si servicii

14.968,70

9 656,50

3.532,20

1.066.00

714,00

200(01

Furnituri de birou

100,00

52,00

28,00

8,00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

520,00

351,00

92,00

53.00

24,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10 961,50

7 791,50

2.391.30

436.00

343,00

200104

Apa. canal si salubritate

1 278.00

577.00

420,00

167,00

114,00

200107

Transport

97,00

37,00

37,00

12.00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

349,00

143,00

113.00

63,00

30,00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73,30

65.00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.412,20

610,00

378,20

262.00

162,00

2002

Reparații curente

528,00

427.00

60.30

40,00

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,00

200403

Reactivi

5,00

3,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.291,57

985,57

187,00

65,00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1.276,57

985.57

172,00

65,00

54,00

2006

Deplasan, detasari, transferau

27,00

16,00

9.00

1,00

1,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Pata : 18/03/2020 Tit:__________pag: 17 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

27.00

16,00

9,00

1,00

1.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7,00

1.00

6,00

2013

Pregătire profesionala

119,50

40,00

67.50

9,00

3,00

2014

Protecția muncii

6.00

5.00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes pubhc local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.160.00

1 028,00

840.00

256.00

36.00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2.00

7,00

3,00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

12,00

2,00

7.00

2,00

1.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486,30

486,00

486,00

5501

A Transferuri interne

2.045,00

587.00

486,30

486.00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 945.00

487,00

486,00

486.00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582.00

14.30

5702

Ajutoare sociale

596,00

582,00

14,30

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582,00

570203

Tichctc de cresa si tichcte sociale

59

pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14,00

2.701,20

i. 798,20

14,30

2,30

1,00

900,00

5901

Burse

2.478,80

1.578.80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020 Tit;__________pag; 18 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care ' credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrinUI

Trim.ill

Trim.1V

A

B

I™3+4+5+6

2

3

4

5

6

socio-culturai

222.40

219.40

2,00

1,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,28

-0.28

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0,28

8501

Plan efectuate in anii precedent i si

recuperate m anul curent

-0,28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,28

♦0.28

6602

SANATATE

8 392,00

2 456,30

2.286,00

2 188,00

1.461,70

01

CHELIȚII EL! CURENTE

8 392,00

2 456,30

2 286,00

2 188.00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.392,00

2 456,30

2.286.00

2 188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.392,00

2 456.30

2.286,00

2 188.00

1 461,70

510103

Acțiuni de sanatate

8.392,00

2 456,30

2.286.00

2 188.00

1.461.70

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

28.959,30

!2 878,20

7 585,10

4.897,50

3.598,50

01

CHELTUIELI CURENTE

28.959.59

12 878.49

7 585.10

4 897,50

3.598.50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1 772,00

1.451,00

1 175,00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233,00

1 532,00

1.421.00

1 145.00

1.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1 351,00

1.270,00

1 000,00

1.000,00

100106

Alte sporuri

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2.00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100!30

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30.00

20.00

20,00

10,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data ; 18/03/2020________Tit:__________pag: 19 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.IV

A

B

1^3+4+5+ti

2

3

4

5

6

1002

Cheltuieli salariate in natura

190.00

190,00

100206

Vouchcre de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140,00

50.00

30,00

30,00

30.00

100307

Contribuția astguratorie pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

8.240,99

4.400.49

2.039.10

941,00

860,40

2001

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465.00

1.557,50

841.00

760,40

200)01

Furnituri de birou

23.00

16.00

5,00

1.00

1,00

200)02

Materiale pentru curățenie

85.00

70.00

12.00

3,00

200103

încălzit, iluminat si forța momea

998.00

747,00

171,00

30.00

50.00

200104

Apa, canal si salubritate

500,00

240,00

170,00

70,00

20,00

20010$

Carburanți si lubrifianti

3,00

3,00

200106

Piese de schimb

138,00

85.00

45,00

5,00

3,00

200107

Transport

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

3 865,40

1.300,00

1.150,00

730,00

685,40

2002

Reparam curente

935.29

935,29

2004

Medicamente si materiale sanitare

138,60

136,60

2.00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7.00

5,00

2,00

200404

Deziniectanii

130,00

130,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

20050!

Uniforme si echipament

10,00

10,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:__________pag: 20 - mii lei»

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alic obiecte de inventar

257.00

247.00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1.00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Proiecția muncit

33.20

24,60

8.60

2030

Alte cheltuieli

1.2)0,00

560,00

450,00

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.210,00

560.00

450,00

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALf

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.900,00

4.526,00

4 065.00

2 751.50

1.557,50

5101

Transferuri curente

12 900,00

4.526,00

4 065,00

2 751,50

1.5 57.50

510101

Transferuri către instnutiile publice

12.900,00

4.526,00

4 065,00

2 751,50

1.557,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2 180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociam st fundații

1.650,00

1.650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

105,60

30,00

30.00

30.00

15.60

84

Plalt efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-0.29

-0.29

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0,29

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-0,29

-0,29

850101

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data ; 18/03/2020 Tit:_________pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.lt

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

63.577,00

28.313.00

18.412.00

14.211.00

2.641,00

Ol

CHELTUIELI CUREN TE

63.581,94

28.317,94

18.412.00

14.211.00

2.641,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34.983.65

12.111,65

10 981.00

9.538.00

2.353.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

32.993,00

10.718,00

10 726.00

9.288,00

2.261,00

100101

Salarsi de baza

28.826.00

9.300.00

9 438.00

8,468.00

1.620.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72.00

18.00

18,00

18.00

18.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

indemnizații de hrana

3 034,00

949.00

1 040.00

582,00

463,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485,00

300.00

80,00

80,00

25.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

I 163,65

1 163,65

100206

Voucltere de vacanta

1 163,65

1 163.65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255.00

250.00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827.00

230,00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL li BUNURI SJ SERVICII

8 725,29

3 964,29

3 149,00

1.435,00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3 192,29

1 730.29

1 081.00

305,00

76.00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64.00

28.00

23,00

12.00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si Torta motrica

686,00

486,00

135,00

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

245,00

212,00

14.00

15,00

4,00

200105

Carburanți si lubrifiant»

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31.00

11.00

10.00

10,00

200107

Transport

40.00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Dala : 18/03/2020________Tit:          pag; 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30.00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 384,00

624,00

615,00

90,00

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15.00

3.00

2.00

2003

Hrana

555,00

177,00

170,00

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

555,00

177,00

170.00

115.00

93.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

21.00

8,00

7,00

5.00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3,00

2.00

1.00

200402

Materiale sanitare

2,00

1.00

1,00

200404

Dezinfectant!

13,00

4,00

4,00

4.00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56,00

51,00

2,00

3.00

2OO5OI

Uniforme si echipament

2,00

1.00

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55.00

50,00

2.00

3,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

26,00

23,00

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

26.00

23.00

2,00

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10.00

10,00

1.00

2013

Pregătire profesionala

116,00

44,00

68.00

2.00

2,00

2014

Protecția muncii

80,00

45,00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4 500.00

1 800,00

1 700,00

1.000.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:__________pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I—3+4+5+6

2

3

4

5

6

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30,00

10,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11.00

8.00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30,00

22,00

7,00

1,00

57

TITLUL IX ASIS TENTA SOCIALA

19 054,00

II 851,00

4.100,00

3.075.00

28.00

5702

Ajutoare sociale

19.054,00

II 851,00

4.100,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16054,00

8 851.00

4 100,30

3.075.00

28,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

619.00

191,00

182,00

163,00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-4,94

-4,94

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

•4,94

-4,94

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-4.94

-4,94

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4.94

-4,94

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020_______Tta_________pag: 24 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II!

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publica, locuințe, mediu st ape

52.646,00

23.688,30

17.125,50

7.522,20

4.310,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

11.916,00

5.257,30

3.203,50

2.619,20

836,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.987,85

5.329.15

3.203.50

2.619.20

836.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145.00

1 012.00

1.000,00

823,00

1001

Cheltuieli salariate in bont

3.792,00

1.017.00

987,30

977,00

811,00

tooioi

Salam de baza

3.432,00

926,00

890.30

881,00

735.00

100113

Drepturi de delegare

3.00

2,00

1.30

100!17

Indemnizații de hrana

269,00

69.00

68,30

68,00

64,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88.00

20.00

28.30

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

100206

Vouchere de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,30

23,00

12.00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

85.00

25,00

25.30

23.00

12,00

20

TITLUL 11 BUNURI S) SERVICII

7 947.85

4 168,15

2.175,50

1.604.20

2001

Bunuri si servicii

5 333,10

2 374,10

1.751,80

1.207,20

200101

Furnituri de birou

151,00

86,00

7.30

58,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,30

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

4 166.70

1 761.70

1.470.30

935,00

200104

Apa. canal si salubritate

156,00

61,00

45,30

50,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

14,00

3,30

2.00

200106

Piese de schimb

79,00

43,00

26.00

10,00

200107

Transport

9,50

4,00

3,50

2,00

2001OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7,00

3.40

2,30

1.30

200130

Alte bunuri st servicii pentru

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:__________pag: 25 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

intrelinere si funcționare

700,90

381,00

181,00

138.90

2002

Reparații curente

1.275,85

1 185,15

20,70

70.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2.50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25.00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25.00

10.00

2006

Deplasări, detasari, transferări

6,20

4,20

2,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

6.20

4,20

2.00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,10

0,10

5.00

2014

Proiecția muncii

7,10

2,10

1.00

4.00

2030

Alte cheltuieli

1 191,00

513.00

370.00

308.00

2O3OOI

Reclama st publicitate

3,00

1,00

1.00

1.00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

50,00

50.00

22.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.066.00

462,00

319 00

285,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16 00

15,00

13.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

60,00

16,00

16 00

15,00

13,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

«5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8531

Plan efectuate m anii precedent! si

recuperate in anul curent

-71,85

-71.85

SECI I UNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:__________pag: 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

TrimJII

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40.730,00

18.431,00

13.922,00

4 903,00

3.474,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.859,50

18.560,50

13.922,00

4 903,00

3.474.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140,00

2 122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638,00

2.940.00

2.085,00

2.067.00

1 546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1.800,00

1.800,00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85.00

34,00

24.00

12.00

15,00

100113

Drepturi dc delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1GOI 17

Indemnizații de hrana

920.00

230,00

230,00

230.00

230.00

100130

Alte drepturi salariate «i bani

90,00

36,00

30,00

24.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

340,00

340,00

100206

Vouchcre de vacanta

340.00

340.00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55,00

55.00

50,00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

225,00

65.00

55.00

55,00

50,00

20

TITLUL ll BUNURI Si SERVICII

23.888,50

10.873,50

8 440,00

2.739.00

1.836,00

2001

Bunuri si servicii

20.484,50

8.204.50

8 010.00

2.589,00

1.681,00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

20C102

Materiale pentru curalente

40,00

20,00

10.00

10.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrtca

662,50

408,50

218,00

36,00

20CI04

Apa, canal si salubnlatc

3.531,00

1 011,00

955.00

960,00

605,00

2001OS

Carburanți si lubnfianli

1.200,00

400,00

400,00

200,00

200,00

200106

Piese de schimb

150.00

65,00

35,00

25.00

25.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020 Tit:__________pag: 27 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

8,00

3.00

2.00

2,00

1.00

20CI09

Materiale $i prestări de servicii cu

caracter funcțional

600,00

300.00

200,00

50.00

50.00

20CI30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14,283,00

5.992.00

6.185.00

1.306.00

800.00

20C2

Reparam curente

1 150,00

850,00

200,00

50,00

50.00

20C3

Hrana

30.00

7.50

7.50

7,50

7.50

20C302

I Irana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

20C4

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25.00

10,00

10.00

10,00

20C40I

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

20C404

Dezinfectant!

30,00

15,00

5,00

5,00

5.00

2OC5

Bunuri de natura obicciclw de inventar

429,00

379,00

50,00

2OC53O

Alte obiecte de inventar

429.00

379.00

50.00

2013

Pregătire profesionala

10.00

10.00

2014

Protecția muncii

30,00

7.50

7,50

7.50

7,50

2030

Alte cheltuieli

1.700,00

1 390.00

155.00

75.00

80.00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

20,00

15.00

15,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630.00

1 370.00

140.00

60.00

60.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.600,00

4.300.00

3 300,00

55CI

A. Transferuri interne

7.600,00

4 300,00

3 300.00

55CH8

Alte transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3 300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42.00

42.00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

168,00

42,00

42.00

42.00

42,00

84

Plăti efectuate in anii precedent» st

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020________Tit:______pag: 28 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Tritn.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in unul curent

-129,50

-129.50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUA TE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-129,50

-129,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-129.50

-129.50

850101

Plăti efectuate in amt precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-129,50

-129,50

800002

Partea V-a Acțiuni economice

25.288,47

14.980,47

7.331,00

I 833,00

1.144.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

9.536,47

6.536,47

1.000,00

1 000,00

1.000.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.536,47

5.536,47

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5 500.00

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

36,47

36,47

5501

A. Transferuri interne

36,47

36,47

550118

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1,000,00

1 000,00

1.000,00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000.00

1 000.00

1.000.00

1.000,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000.00

l 000,00

1.000,00

1.000,00

8402

TRANSPORTURI

15.752,00

8.444.00

6 331,00

833,00

144,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.752,00

8.444,00

6 331,00

833.00

144.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234.00

154,00

156,00

140,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 18/03/2020 Tifc__________pag: 29 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariale in bani

652,50

214,50

150,00

152,00

136.00

100101

Salarii de baza

582,50

190,50

131,30

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7.00

4,00

3,30

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5,30

5.00

100117

Indemnizații dc hrana

44,00

11,00

11.30

11.00

11,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere dc vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4,30

4.00

4,00

100308

Contribuții plalite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,30

4,00

4.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.043,00

8.203,00

6.170,30

670,00

2001

Bunuri si servicii

1.072,00

802,00

170,30

100,00

2OOIO3

încălzit, iluminat si forța metrica

29.00

15.00

14.30

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

250.00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6.30

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,30

200130

Alte bunun st servicii pentru

întreținere si funcționare

529,00

329,00

100.30

100,00

2002

Reparații curente

13.320,00

6 750.00

6.000.30

570.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.00

30,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020 Tit:          pag; 30 - mit lei-CONTRASEMNEAZĂ PENTRU ILEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDIU PÎNTOCMIT

A.TURCU


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.IH

Trim.IV

A

B

i=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

30.00

30,00

2006

Dcplasan, delăsări, transferări

1,00

1,00

200603

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1.00

2014

Proiecția muncii

2.00

2,00

2030

Alle chelluteh

618,00

618.00

203003

Prime de asigurare non-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590.00

590.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,00

7,00

4 00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

25,00

7,00

7,00

7.00

400

9902

EXCEDENT/DEFICJT

EXCEDENT/DEFICIT

-58.036,54

i.846,90

18 568,00

37 621 64

ROMÂNIA

ANEXA 1A2

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data :

18/03/2020

LA HOTARAREA NR. 54 DIN 20.03.2020

Tit:           pag: | - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II l

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

60681.51

60.681,51

000202

1 VENITURI CURENTE

31.807,91

31.807,91

290002

C. Venituri nefiscale

31.807,91

31.807,91

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

31.807,91

31.807,91

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

31.807,91

31.807,91

370204

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

31.807,91

31.807,91

410002

IV. Subvenții

18.556,59

18,556.59

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

18.556,59

18.556,59

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18.556,59

18.556,59

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018,36

17.018,36

420269

Subvenții dc la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulam proiectelor finanțate din fondun externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

L538,23

1.538,23

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.317,01

10.317,01

480201

Fondul European de Dezvoltare RegionalalFEDR)

8.064,48

8.064,48

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

8.064,48

8.064,48

480202

Fondul Social EuropeanfFSE)

2.252,53

2.252.53

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020       Tit:

pag:

’ - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.UI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

4802020!

Sume primise in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252,53

2.252,53

5002

TOTAL CHELTUIELI

70.577,73

70.577,73

01

CHELTUIELI CURENTE

22.471.25

22.471,25

51

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1,810,92

1 810,92

5102

Transferuri de capital

1,810,92

1.810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1,810,92

1.810,92

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.459,84

5.459,84

5501

A Transferuri interne

5.459.84

5.459,84

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

5.459,84

5.459,84

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515.55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1.515,55

560303

Cheltuieli necligibilc

1.515,55

1.515,55

58

TULUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13.684,94

13 684,94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

10.991,18

10.991,18

580101

Finanțarea naționala

2.575,88

2.575,88

580102

Finanțarea externa nerambursabila

7.978,59

7.978,59

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020       Tit:

pag:

3

- mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

580103

Cheltuieli neehgibile

436,71

436.71

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2 693,16

2 693,76

580201

Finanțarea naționala

392.01

392,01

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2 220,83

2 220,83

580203

Cheltuieli neeligibile

80.92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48 109,76

48 109,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48 109.76

48 109.76

7101

Active fixe

48.109,76

48 109,76

710101

Construcții

40.292,59

40 292,59

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active Fixe

7,807,17

7 807,17

84

Piati efectuate m anii precedent! st

recuperate in anul curent

-3,28

-3,28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-3.28

-3,28

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate »n anul curent

-3,28

-3,28

850102

Piati efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-3.28

-3,28

510002

Partea l-a Servicii publice generale

5.796,31

5.796,31

5103

AUTORITATE publice si acțiuni externe

5.652,12

5.652,12

01

CHELTUIELI CURENTE

2.482,96

2.482.96

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 10/03/2020       Ti*:

pag:

1 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

din care

Trim I

Trim. 11

Trim.III

Trim.tV

Cod

Denumire indicator

2020

credite bugetare

destinate stingerii

plăților restante

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482,96

2.482,96

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482,96

2.482,96

580201

Finanțarea naționala

360,31

360,31

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041,73

2.041,73

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169,16

3 169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169,16

3 169.16

7101

Active fixe

3.169,16

3 169,16

710101

Construcții

627,00

627,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

2 532,16

2 532,16

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

144,19

144,19

01

CHELTUIELI CURENTE

118,00

118,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100.30

100,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26,19

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020       Tit;

pag:

5 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJIl

Trim.1V

A

B

t«3+4+5+6

2

3

4

5

6

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

600002

Partea IJ-a Aparate, ordine publica st

siguranța naționala

900.00

900,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

900.00

900,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

900,00

900,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

900,00

900.00

7101

Active fixe

900,00

900,00

710101

Construcții

50,00

50.00

710130

Alte active fixe

850,00

850,00

650002

Partea Hl-a Cheltuieli social-cuhurale

22.161,79

22.161,79

6502

1NVATAMANT

2.306,58

2.306.58

01

CHELTUIELI CURENTE

210,80

210,80

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

210.80

210,80

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31.70

31,70

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

179,10

179,10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095,78

2.095,78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095,78

2.095,78

7101

Active fixe

2.095,78

2.095,78

710101

Construcții

1.752,50

1.752,50

710130

Alte active fixe

343,28

343,28

6602

SANATATE

10 191.35

10 191,35

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020 Tit:         pag: 6 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

1 8)0.92

1 810.92

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

l 810,92

I 810,92

5102

Transferuri de capital

1 810,92

1 810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor ia spitale

1 810,92

1 810,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8 380,43

8 380.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8 380,43

8 380,43

7101

Active fixe

8 380,43

8 380.43

710101

Construcții

8 202,43

8 202,43

710130

Alte active fixe

178,00

178,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6,421,29

6421,29

01

CHELTUIELI CURENTE

2 350,50

2.350,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2 350,50

2,350,50

580!

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2 350,50

2.350.50

580101

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028,65

580102

Finanțarea externa nerambursabila

895.14

895,14

580103

Cheltuieli neeligibile

426,71

426,71

70

CI IELTU1ELI DE CAPITAL

4.070,79

4.070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070,79

4.070,79

7101

Acttve fixe

4.070,79

4.070,79

710101

Construcții

3 564,19

3.564,19

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020       Tit:

pag:

7

- mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

din care

Trim 1

Trim.II

Tritn.IIl

Trim.IV

Cod

Denumire indicator

2020

credite bugetare

destinate stingerii

plăților restante

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710130

Alte active fixe

506,60

506,60

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3,242,57

3.242,57

01

CHELTUIELI CURENTE

2.793,07

2.793,07

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2,793,07

2.793,07

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793,07

2.793,07

580101

Finanțarea naționala

417,46

417,46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2.365,6!

2.365,6!

580103

Cheltuieli neeligibile

10,00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449,50

449.50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449,50

449,50

7101

Active fixe

449,50

449,50

710101

Construcții

221,00

221,00

710130

Alte active fixe

228.50

228.50

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

26 918,47

26 918,47

7002

LOCUINȚE, SERVICII SJ DEZVOLTARE

542,27

542,27

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544.00

544,00

7101

Active fixe

544,00

544,00

710101

Construcții

16,00

16,00

710130

Alte active fixe

528,00

528.00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020       Tit:

pagi

8 - mii Ici-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

din care

Trim 1

Trim.11

Trim. 111

Trim.IV

Cod

Denumire indicator

2020

credite bugetare

destinate stingerii

plăților restante

A

B

l=3+4+5+€

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-1.73

-1,73

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1,73

-1,73

8501

Plan efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-1,73

-1.73

850102

Plat) efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului loca!

•1,73

-1,73

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

26.376,20

26.376.20

01

CHELTUIELI CURENTE

4.496,33

4.496,33

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.496,33

4 496,33

5501

A Transferuri interne

4.496,33

4.496,33

550112

Investit ii sie agoniilor economici cu

capital de stat

4.496,33

4.496.33

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2). 879,87

21.879,87

71

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANCIARE

21.879.87

21 879,87

7101

Active fixe

21.879,87

21.879,87

71010)

Construcții

20.522.17

20.522,17

710130

Alte active fixe

1.357,70

1.357,70

800002

Partea V-a Acțiuni economice

14.801,16

14.801.16

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

3.104,97

3.104,97

01

CHELTUIELI CURENTE

2.479,06

2.479,06

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

963.51

963,51

5501

A. Transferuri interne

963,51

963,51

550112

Investit» ale agenții or economici cu

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 18/03/2020 Tit:         pag: 9 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

capital de stat

963,51

963,51

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515,55

1.515,55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515.55

1.515.55

560303

Cheltuieli necligibile

1.515,55

1.515,55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627.46

627,46

71

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANC1ARE

627,46

627,46

7101

Active fixe

627,46

627,46

71010)

Construcții

627.46

627,46

84

Plat) efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1.55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI)

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-L55

-1.55

8501

Plalt efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1.55

850102

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent m secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1.55

-1,55

8402

TRANSPORTURI

11.696,19

II.696,19

01

CHELTUIELI CURENTE

5.729,61

5.729,61

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.729,61

5.729,61

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Titl

pag: 10 -mii lei-

Data: 18/03/2020

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

Regionala (FEDR)

5 729,61

5 729,61

580101

Finanțarea naționala

1 112,07

1 112,07

580102

Finanlarea externa nerambursabila

<1617,54

4 617,54

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 966,58

5 966,58

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCJARE

5 966,58

S 966,58

7101

Active fixe

5 966,58

5 966,58

710101

Construcții

4 704,84

4 704.84

710130

Alte active fixe

1 261.74

1 261,74

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-9 896,22

-9 896,22
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETARUL GENERAL NICOLAE - OVIDIU P


ITATE BACĂU CI


ÎNTOCMIT

A.TURCU


ANEXA 1B


ROMÂNIA


JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACÂU


Dat»: ] 8/03/2020


Tit:


LA HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 20.03.2020


pag:     l - roii lei-


Cod

Denumire indiciilor

Prevederi «ouăle buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

TrttQ.lI

Trim.Hl

Trtm.1V

A

B

J-5+4+S-H5

2

3

4

5

6

7

&

9

(M«l IO

TOTAL VENIWRI-VENITURI

73.387.66

26 578.51

20 209.20

15.105.70

11.494,25

«8 827.181

93.232.tW

97.746,00

WO2I0

1. VENITURI CURENTE

212(11,29

«466.80

7.496^0

5.960.20

6 215.05

32.663.tM)

34.292.00

35 940,00

29ou)0

C Vcnitvn acfijeak

21208.25

«466,80

7 496,20

5 «0.20

6 285.05

32 663.00

34.292.00

35 940.00

3000)0

CI. Venituri din proprietate

443.00

172.70

143.30

91.90

75.10

2 021,00

2.022,00

2 0’3.00

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

413.00

172,70

143.30

91.90

75.10

2 021.00

2.022.00

2 023.00

3OR»5

Vcmtun din CLNKCfcuoi ii Uxhtrkn

359,90

138.20

112.80

61.60

47JO

411.00

506.00

530,00

30100530

Ahc venituri di» c<mccnsiuni $i inchi*

ren de ture irutuudile publice

359.90

131.20

112.10

61,60

47.30

4«2.UO

Mti.oo

530,00

30)050

Alte venhuri din proprietate

123.10

34.50

W.50

30.30

27J0

I 539,00

1.516.00

1

330010

C2. Vinuri <fc bunuri si kit

21 725,25

8.2*4.10

7.352.9O

5.868.30

6.209,95

30.642,00

32.270.00

>3.917.09

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATi

21 704.45

1.279.30

7.350,91)

5.866.30

6 207.»

30.598.00

32 225.00

« X6I.4M

331(195

Tace s ahc «ciuturi in imataaaam

366.00

98.51)

10 3.90

83.40

«030

450,00

43J.OO

496.00

.UKlOls

Venituri din prestări de suxkk

932.00

430.50

213.00

158.20

129.40

1 I82.IH)

1.340.09

l îuo.oo

?>1(1)3

Contnburia do inirciinere » persoanelor

U1UMC

2 >20.00

772,00

$30/10

509.00

509.no

2.-»